Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu long (tt)

29 126 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Nuôi Trồng Thủy Sản Mã ngành: 62620301 LÊ THỊ PHƯƠNG MAI NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Cần Thơ, 2017 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Người hướng dẫn chính: PGS.TS Trần Ngọc Hải Người hướng dẫn phụ: TS Dương Văn Ni Luận án bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường Họp tại: Vào lúc … … ngày … tháng … năm 2017 Phản biện 1:…………………………………………………… Phản biện 2:………………………………………………… Phản biện 3:………………………………………………… Có thể tìm hiểu luận án tại: Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ Thư viện Quốc gia Việt Nam DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ Lê Thị Phương Mai, Dương Văn Ni Trần Ngọc Hải, 2014 Phân tích khía cạnh kỹ thuật tài chánh mô hình nuôi tôm sú (Panaeus monodon) thâm canh Sóc Trăng, Bạc Liêu Cà Mau Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần thơ, Số chuyên đề thủy sản; trang 114 - 122 Lê Thị Phương Mai, Võ Nam Sơn, Dương Văn Ni Trần Ngọc Hải, 2015 Đánh giá tác động biến đổi khí hậu giải pháp ứng phó mô hình tôm sú – lúa luân canh đồng sông Cửu Long Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần thơ, số 41: trang 121 - 133 Lê Thị Phương Mai, Võ Nam Sơn, Dương Văn Ni Trần Ngọc Hải, 2016 Đánh giá tác động biến đổi khí hậu giải pháp ứng phó mô hình tôm sú quảng canh cải tiến đồng sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần thơ, số 42: trang 28 - 39 Lê Thị Phương Mai, Võ Nam Sơn, Đỗ Thị Thanh Hương, Dương Văn Ni Trần Ngọc Hải, 2016 Đánh giá ảnh hưởng độ mặn lên cá sặc rằn (Trichogaster pectogalis) khả nuôi cá tỉnh Hậu Giang điều kiện xâm nhập mặn biến đổi khí hậu Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần thơ, số 43: trang 133 - 142 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu Sự thay đổi khí hậu quy trực tiếp gián tiếp hoạt động người làm gia tăng khí gây hiệu ứng nhà kính, làm gia tăng nhiệt độ trái đất từ làm biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu (IPCC, 2007) Nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 27 tính dễ bị tổn thương tác động BĐKH lên ngành thủy sản (Allison et al., 2009) Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) có địa hình phẳng, thấp vùng bờ biển dài nên khu vực chịu tác động mạnh BĐKH Những tượng BĐKH nhiệt độ tăng, hạn hán, nước biển dâng, thay đổi mùa mưa, lượng mưa tác động đến hoạt động nuôi trồng thủy sản Những khu vực tiếp giáp với biển có nguy rủi ro cao xâm nhập mặn (XNM) Độ mặn yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tăng trưởng tỷ lệ sống loài thủy sản Độ mặn ngày sâu vào đất liền tác động đến tình hình sản xuất khu vực nội địa từ làm chuyển dịch cấu sản xuất vùng, ảnh hưởng đến sinh kế người dân Hiện chưa có nghiên cứu tổng hợp ảnh hưởng nhận thức, ứng phó người nuôi thủy sản tượng XNM BĐKH, thời tiết Đề tài ''Nghiên cứu tác động xâm nhập mặn khả thích ứng nuôi trồng Thủy sản Đồng Bằng Sông Cửu Long” thực cần thiết Kết đề tài góp phần vào việc đề giải pháp ứng phó, giúp người dân thích ứng với XNM BĐKH lựa chọn mô hình nuôi, loài nuôi, mùa vụ thả nuôi nhằm giảm thiểu rủi ro trình sản xuất 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Đánh giá tác động khả thích ứng với tượng XNM nuôi trồng thủy sản ĐBSCL tác động BĐKH nước biển dâng Mục tiêu cụ thể a Phân tích đánh giá tổng quát trạng nuôi trồng thủy sản vùng có nguy ảnh hưởng XNM; b Đánh giá nhận thức cộng đồng tác động XNM xu thích ứng canh tác nông hộ; c Xác định khả thích nghi độ mặn số đối tượng nuôi địa có giá trị kinh tế ĐBSCL; d Dự đoán vùng thích nghi đề xuất vùng nuôi đối tượng thủy sản địa theo trạng XNM 1.3 Nội dung nghiên cứu a Khảo sát trạng nuôi thủy sản vùng có khả chịu tác động XNM ĐBSCL b Khảo sát nhận thức cộng đồng BĐKH, tác động biện pháp thích ứng BĐKH XNM lên hệ thống nuôi thủy sản vùng có khả chịu tác động XNM ĐBSCL c Nghiên cứu khả thích nghi với độ mặn cá sặc rằn cá thát lát còm d Quan trắc độ mặn nước trường, lập đồ dự đoán vùng nuôi thích nghi với độ mặn cho số đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế số vùng ven biển 1.4 Ý nghĩa luận án Kết luận án giúp bổ sung sở liệu kết luận khoa học khả thích nghi, tăng trưởng loài cá nước cá sặc rằn cá thát lát còm; giúp hiểu biết rõ nhận thức giải pháp ứng phó người dân tác động BĐKH XNM lên nuôi thủy sản điều kiện tương lai; giúp dự đoán khả nuôi số loài thủy sản số vùng có khả nhiễm lợ Luận án cung cấp nhiều thông tin, phương pháp nghiên cứu kết mới, tin cậy phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, đồng thời làm sở phục vụ cho việc qui hoạch phát triển nghề nuôi thủy sản tác động BĐKH XNM vùng ĐBSCL 1.5 Điểm luận án i/.Cá sặc rằn sống phát triển đến độ mặn ‰ cá thát lát còm loài hẹp muối, sống phát triển tốt độ mặn từ – ‰ Hai loài cá nuôi vùng có độ mặn thấp ii Người nuôi thủy sản nhận thức có giải pháp thích ứng với thay đổi yếu tố thời tiết mùa mưa, lượng mưa, nhiệt độ, mực nước triều gia tăng độ mặn thời gian tới iii/ Luận án đánh giá mùa vụ có khả phát triển nuôi tôm sú, cá sặc rằn cá thát lát còm số vùng quan trắc điều kiện nhiễm lợ tại, dự đoán vùng nuôi cho số loài quan trọng theo trạng XNM iv/ Kết nghiên cứu giúp đề xuất số giải pháp tuyên truyền tập huấn nâng cao nhận thức BĐKH xâm nhập mặn Áp dụng công nghệ thông tin giúp quan trắc trường, dự báo biến đổi độ mặn Phát triển giải pháp công nghệ tạo giống thích nghi tốt với độ mặn, phát triển đa dạng giống loài thủy sản nước lợ giải pháp kỹ thuật chăm sóc, quản lý phù hợp cho vùng Tâp huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng mô hình nuôi loài thủy sản tiềm cho chuyển đổi đối tượng cấu sản xuất CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu thực từ năm 2011 – 2015 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang Khoa Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ (Hình 3.1 3.2) Biển Tây Biển Đông Mực nước Mực biển nướcdâng biển1 m dâng m () Điểm vấn Hình 1: Vị trí nông hộ tham gia vấn Hình 2: Vị trí nông hộ tham gia quan trắc độ mặn () 3.2 Phương pháp tiếp cận Nghiên cứu thực dựa sở tiếp cận sau: (i) Tôm sú cá sặc rằn, thát lát còm, cá rô đồng, đối tượng thủy sản kinh tế quan trọng; (ii) tôm sú có khả sống từ vùng nước có đất nhiễm mặn đến vùng nước lợ; (iii) nghề nuôi tôm sú nuôi thủy sản nước nội đồng dự đoán bị nhiều tác động ảnh hưởng BĐKH; (iv) theo dự đoán ảnh hưởng BĐKH diện tích nhiễm mặn ĐBSCL có xu hướng gia tăng thời gian tới; (v) có nhu cầu cần thiết tìm biện pháp thích ứng BĐKH XNM thời gian tới, có lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Khảo sát trạng kinh tế - kỹ thuật mô hình nuôi thủy sản, nhận thức giải pháp ứng phó người nuôi vùng có khả bị tác động biến đổi khí hậu 3.3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Nguồn thông tin thứ cấp thu thập quan, ban ngành như: sở NN PTNT, sở Tài nguyên - Môi trường, Trạm Khuyến NôngKhuyến Ngư, sách, báo, internet, tạp chí Thông tin thu thập gồm báo cáo thống kê, báo liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy ảnh hưởng BĐKH báo cáo khoa học nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn lên sinh trưởng số loài thủy sản 3.3.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp - Vùng nước lợ tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu Cà Mau có 286 hộ nuôi tôm sú khảo sát (93 hộ nuôi thâm canh; 94 hộ nuôi quảng canh cải tiến 99 hộ nuôi tôm – lúa) - Vùng nước Hậu Giang Bạc Liêu có 123 hộ (31 hộ nuôi cá rô đồng, 28 hộ nuôi cá thát lát còm, 32 hộ nuôi cá sặc rằn 32 hộ nuôi cá – lúa) khảo sát Sử dụng bảng câu hỏi soạn thảo bao gồm thông tin trạng kinh tế, tài chánh mô hình, nhận thức, tác động ứng phó nông hộ BĐKH XNM thời gian qua, dự báo nông hộ tác động BĐKH XNM biện pháp ứng phó thời gian tới Vùng nghiên cứu dựa vào đồ trạng dự báo XNM Monre (2009) (Hình 3.1) Tại tỉnh, số huyện chọn ngẫu nhiên để khảo sát Mẫu khảo sát chọn phương pháp rút thăm ngẫu nhiên từ danh sách nông hộ cán khuyến nông địa bàn nghiên cứu cung cấp 3.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn lên tăng trưởng cá sặc rằn cá thát lát còm a Thí nghiệm thăm dò tìm ngưỡng độ mặn cá sặc rằn cá thát lát còm Cá sặc rằn có khối lượng từ 1,9 – 2,1 g/con cá thát lát còm có khối lượng từ – g/con bố trí 30 con/bể 250 lít, độ mặn nước bể ban đầu ‰, sau cá ổn định ngày bắt đầu tăng dần độ mặn lên 1‰ sau 60 phút cá chết 50% Thí nghiệm lặp lại lần b Sự tăng trưởng tỷ lệ sống cá sặc rằn cá thát lát còm nuôi độ mặn khác Bố trí thí nghiệm: Các độ mặn thí nghiệm tăng trưởng vào kết thí nghiệm thăm dò, dựa vào ngưỡng ngưỡng ‰ để chia độ mặn thành mức 0, 3, 6, 9, 12 15 ‰ (cá sặc rằn) 0, 3, ‰ (cá thát lát còm) Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với lần lặp lại Bể nuôi tích 200 lít Mật độ thả 30 con/bể Mực nước bể đạt 60 cm Thời gian thí nghiệm 90 ngày Chăm sóc quản lý: Cá cho ăn theo nhu cầu với thức ăn viên công nghiệp có độ đạm 35% (cá sặc rằn) cá biển xay (cá thát lát còm) Cá cho ăn lần/ngày Bể nuôi thay nước lần/tuần khoảng 30% lượng nước bể Chỉ tiêu theo dõi: nhiệt độ, pH đo hàng ngày máy (HANA) vào buổi sáng chiều Sự tăng trưởng chiều dài, khối lượng tỷ lệ sống cá xác định 15 ngày/lần 3.3.3 Quan trắc ghi nhận độ mặn trường, đánh giá khả nuôi vùng quan trắc thiết lập đồ vùng nuôi thích hợp số loài thủy sản theo trạng xâm nhập mặn 3.3.3.1 Nông hộ (cộng tác viên) tham gia Nông hộ tham gia nông hộ sinh sống khu vực ven biển ĐBSCL dự đoán bị ảnh hưởng xâm nhập mặn (Hình 3.2) 3.3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu phân tích, đánh giá Dụng cụ đo độ mặn sử dụng tỷ trọng kế (±1-2 ‰), độ mặn đo sông, kênh, gạch Hệ thống thu thập thông tin số liệu chia độ mặn cộng tác viên quan trắc xuất từ hệ thống tiếp nhận liệu gồm điện thoại, GPRS máy tính Số liệu sau xuất từ hệ thống phân tích đánh giá cho kết vùng nghiên cứu thời gian bị XNM 3.3.4 Thiết lập đồ vùng nuôi thích hợp số loài thủy sản tác động xâm nhập mặn Thiết lập đồ vùng nuôi phần mềm ARCVIEW GIS, số liệu dựa thông tin nghiên cứu lược khảo khả thích nghi độ mặn số loài thủy sản quan trọng đồ XNM Viện khoa học thủy lợi miền Nam (2016) 3.5 Sơ đồ nghiên cứu Nghiên cứu tác động xâm ngập mặn khả thích ứng nuôi trồng thủy sản đồng sông Cửu Long Khảo sát trạng kinh tế - kỹ thuật, nhận thức giải pháp ứng phó người nuôi thủy sản nước lợ vùng có khả bị tác động BĐKH XNM Khảo sát trạng kinh tế - kỹ thuật, nhận thức giải pháp ứng phó người nuôi thủy sản nước vùng có khả bị tác động BĐKH XNM Mô hình tôm sú thâm canh Mô hình cá rô đồng Mô hình tôm sú quảng canh cải tiến Mô hình tôm sú lúa Mô hình cá sặc rằn Mô hình cá thát lát còm Nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn lên tăng trưởng cá sặc rằn cá thát lát còm Mô hình cá lúa Quan trắc độ mặn trường Bản đồ trạng XNM (Viện qui hoạch thủy lợi miền Nam, 2016) Đánh giá khả nuôi theo mùa số loài vùng quan trắc Bản đồ vùng nuôi thích nghi độ mặn số loài thủy sản Phân tích, liên kết thảo luận đánh giá kết Kết luận, đề xuất giải pháp Hình 5: Sơ đồ nghiên cứu CHƯƠNG 4: KẾT QỦA VÀ THẢO LUẬN 4.1 Hiện trạng kỹ thuật, tài chánh, nhận thức giải pháp ứng phó người nuôi thủy sản nước lợ vùng bị tác động BĐKH 4.1.1 Mô hình nuôi tôm sú thâm canh 4.1.1.1 Yếu tố kỹ thuật tài chánh mô hình Các hộ nuôi tôm sú Cà Mau cho hiệu kỹ thuật tài chánh cao so với Sóc Trăng Bạc Liêu Điều có liên quan đến vị trí đại lý, điều kiện tự nhiên đất, nước, hệ thống kênh rạch, lưu lượng dòng chảy độ mặn môi trường nước (Bảng 4.1) Các giá trị hàng nhóm có chữ khác khác biệt có ý nghĩa thống kê ( p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu long (tt) , Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu long (tt) , Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu long (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay