Thực trạng bệnh tai mũi họng ở người mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang (tt)

28 156 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:30

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC - PHẠM MẠNH CÔNG THỰC TRẠNG BỆNH TAI MŨI HỌNG NGƢỜI MÔNG HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN MÈO VẠC, TỈNH GIANG Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học Tổ chức y tế Mã số: 62 72 01 64 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC THÁI NGUYÊN – 2017 CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÁI NGUYÊN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN VĂN SƠN PGS.TS LƢƠNG THỊ MINH HƢƠNG Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận án cấp Đại học TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÁI NGUYÊN Vào hồi ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án tại:  Thƣ viện Quốc gia   Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên Thƣ viện Trƣờng Đại học Y Dƣợc Thái Nguyên ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh tai mũi họng (TMH) nhóm bệnh phổ biến ệnh ảnh hưởng đến chất lượng sống để lại hậu quả, di chứng nặng nề không phát sớm điều trị kịp thời C c nghi n cứu cho thấy bệnh TMH chiếm tỉ lệ cao cộng đồng Nghiên cứu Ấn Độ (2012) cho thấy tỉ lệ bệnh tai chiếm 46,64%, bệnh mũi chiếm 18,30% bệnh họng 12,05 % Nghiên cứu Phùng Minh Lương (2010) cho tỉ lệ mắc bệnh TMH cộng đồng người dân tộc Ê - đ 58,9% Kết nghi n cứu tr n minh chứng r ràng cho nhu c u th c ti n chăm sóc bệnh TMH cộng đồng Để việc chăm sóc bệnh TMH cộng đồng đạt hiệu cao th hoạt động kh m chữa bệnh ( C ) tuyến y tế sở (YTCS) phải đảm bảo chất lượng Hu ện Mèo Vạc, Giang huyện thuộc vùng n i ph a ắc Việt Nam, địa hình phức tạp, có khí hậu lạnh, độ ẩm cao Dân tộc Mông dân tộc có số dân đông địa bàn Người Mông thường sống tr n c c sườn n i cao, t có điều kiện vệ sinh thân thể vệ sinh mũi họng, kèm theo với nhiều phong tục tập quán lạc hậu chăm sóc sức khỏe… Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: “Th c trạng bệnh tai mũi họng người Mông hiệu giải pháp can thiệp cộng đồng huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang” nhằm mục tiêu sau: Mô tả thực trạng bệnh tai mũi họng người Mông huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang năm 2013 Đánh giá lực cán y tế tuyến sở khám chữa bệnh tai mũi họng địa điểm nghiên cứu Đánh giá hiệu giải pháp nâng cao lực cán y tế chẩn đoán điều trị bệnh tai mũi họng huyện Mèo Vạc NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 1) Là nghiên cứu toàn diện bệnh TMH người Mông huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang Kết cho thấy: Bệnh TMH người Mông Mèo Vạc năm 2013 kh phổ biến, cụ thể: Tỉ lệ mắc bệnh TMH người Mông 78,8%, tỉ lệ nam 79,6%, nữ 78,0% Tỉ lệ mắc bệnh tai, mũi, họng l n lượt 16,9%, 31,7%, 59,7% Tỉ lệ mắc bệnh đơn thu n 64,2%, tỉ lệ hai mắc bệnh phối hợp 34,3% tỉ lệ mắc ≥ bệnh 1,5% 2) Đã x c định l c cán y tế tuyến (CBYT) sở KCB TMH hạn chế: Kiến thức chung bệnh TMH mức độ tốt, trung b nh ếu chiếm l n lượt 22,0%, 34,0% 44,0% Th i độ chung mức độ tốt, trung bình yếu chiếm l n lượt 20,0%, 56,0% 24,0% Kỹ chung mức độ tốt, trung bình yếu l n lượt 12,0%, 18,0% 70,0% C c ếu tố: Bằng cấp học vị chuyên môn, có chứng TMH, tập huấn, vị tr công t c, kiến thức bệnh TMH, th i độ bệnh TMH sở vật chất s dụng C TMH có li n quan đến kỹ C TMH CBYT sở hu ện M o Vạc, tỉnh Giang 3) Hoạt động can thiệp tập huấn nâng cao l c x trí bệnh TMH giám sát hỗ trợ l n/tháng vòng 12 tháng có kết cao, có tính lâu dài bền vững Hiệu sau năm can thiệp: iến thức chung, th i độ chung kỹ chung mức độ tốt KCB TMH C YT sở hu ện M o Vạc tăng l n r rệt, có ngh a thống k (p < 0,05) Giải pháp can thiệp nâng cao l c C TMH cho C YT sở hu ện M o Vạc đem lại hiệu can thiệp (HQCT) kiến thức 233,6%; H CT th i độ 283,3% HQCT với kỹ 469,0% CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Luận án có 130 trang, bao gồm: Đặt vấn đề 02 trang; Chương Tổng quan: 38 trang; Chương Đối tượng phương ph p nghi n cứu: 23 trang; Chương ết nghiên cứu: 38 trang; Chương Bàn luận: 26 trang; Kết luận: 02 trang, Khuyến nghị: 01 trang Kết luận n trình bày 37 bảng, 05 hình 04 hộp thoại Luận án s dụng 115 tài liệu tham khảo có 62 tiếng Việt 53 tiếng Anh MỘT SỐ PHẦN CHÍNH CỦA LUẬN ÁN Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm chung bệnh tai mũi họng 1.2 Thực trạng bệnh tai mũi họng Thế giới Việt Nam 1.2.1 Thực trạng bệnh tai mũi họng Thế giới Trên Thế giới có nhiều nghiên cứu bệnh TMH Các nghiên cứu tỉ lệ mắc bệnh TMH chiếm tương đối cao cộng đồng khác rõ rệt lứa tuổi ngành nghề 1.2.2 Thực trạng bệnh tai mũi họng Việt Nam Nghi n cứu Tr n u Ninh cs (2001) tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam cho tỉ lệ bệnh TMH 63,61% Nghiên cứu Nguy n Thanh cs (2013), tỉ lệ mắc bệnh lý TMH học sinh tiểu học 65,0% 1.2.3 Các yếu tố liên quan đến bệnh tai mũi họng TMH bệnh gặp lứa tuổi, thường gặp lứa tuổi trẻ nhỏ Bệnh nhiều yếu tố ngu kh c gâ n n, chia làm 04 nhóm ch nh sau: ếu tố môi trường, ếu tố di tru ền, hành vi phòng chống bệnh người hệ thống tế 1.3 Dịch vụ chăm sóc bệnh TMH tuyến y tế sở miền núi nh i hun v mạn l ới un n a tu ến YTCS mi n n i tron đ hv hv tế KCB Nghi n cứu Ngu n Văn Chỉnh (2011): 10 15 xã có dụng cụ kh m TMH, dụng cụ cấp ph t không thường xu n du tu bảo dư ng tha Ngu n u Hoa (2011): 19 23 xã có kh m ngũ quan, có 04 xã kh m ngũ quan phục vụ cho công t c C TMH h n lự tế tu ến tế s t p trun v o nh n lự ph tr h hoạt đ n KCB tron đ KCB TMH Tại số tỉnh miền n i ph a ắc, nhiều YTCS tuyến xã, huyện không tuyển b c s Tỉ lệ C YT tu ến sở có kiến thức kỹ đ ng sơ cấp cứu, chẩn đo n, điều trị, x trí bệnh dịch không cao Ngu n Thị Minh Hiếu (2003), tỉ lệ C YT biết x tr đ ng vi m họng có 12,3% Phạm Hu ũng cs (2001) cho tỉ lệ C YT biết x tr đ ng với ho chiếm 53,4%; có kiến thức đ ng thời gian s dụng kh ng sinh 63,5% k đơn kh ng sinh không đ ng định tu ến xã 67,1% 1.4 Nghiên cứu can thiệp cộng đồng nh m giảm tỉ lệ bệnh TMH 1.4.1 M t số nghiên c u can thiệp Thế giới Robin Youngs Puran Tharu (2013) nghiên cứu việc đào tạo Nhân viên y tế thôn (YTTB) việc giảng dạy phòng chống bệnh tai Tây Nepal: Đào tạo nhân vi n chăm sóc tai cộng đồng, nhân viên lại tiếp tục đào tạo chăm sóc tai cho nhân viên YTTB khác, th c chăm sóc tai TTGDSK bệnh tai cho người dân Kết chương tr nh đạt hiệu cao giảm tỉ lệ bệnh tai cộng đồng Điểm yếu tập trung vào bệnh tai cấp học vị chuyên môn nhân viên chăm sóc tai không cao 1.4.2 M t số nghiên c u can thiệp giảm bệnh TMH Việt Nam Nghi n cứu Phùng Minh Lương (2011) bệnh tai mũi họng thông thường dân tộc Ê đ Tâ Ngu n: (1) Điều tra NVYTTB KAP bệnh TMH trước tập huấn, tập huấn cho NVYTTB CSSK bệnh TMH (2) TT-GDSK cho cộng đồng, đ nh gi hiệu biện pháp TT-GDSK (3) Tiến hành TT-GDSK l n khám l n sau th ng kh m lại l n để đ nh gi tỉ lệ mắc bệnh TMH đợt khám l n so với l n Kết sau can thiệp hiểu biết bệnh TMH người dân tăng gấp 1,99 l n so với trước TT-GDSK Biện pháp tập huấn cho NVYTTB có hiệu cao với p 60% - < 80% điểm: Xếp loại trung bình ≤ 60% điểm: Xếp loại yếu 2.6.2 Tiêu chuẩn chẩn đo n ệnh v họng - quản 2.6.3 Tiêu chuẩn chẩn đo n ệnh v mũi 2.6.4 Tiêu chuẩn chẩn đo n ệnh v tai 2.7 Phƣơng pháp khống chế sai số 2.8 Phƣơng pháp xử lý số liệu liệu định lượng nhập liệu ph n mềm pidata 1; x l theo phương ph p thống kê y học ph n mềm P 19 liệu định t nh sau ghi âm g băng x l phương ph p chu n gia 2.9 Vấn đề đạo đức nghiên cứu Nghi n cứu không ảnh hưởng đến công t c điều trị bệnh nhân, C CBYT Nghiên cứu thông qua Hội đồng khoa học Trường Đại học Y ược Thái Nguyên; Hội đồng khoa học Y tế tỉnh Giang trước tiến hành làm nghi n cứu Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng bệnh tai mũi họng ngƣời Mông huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang năm 2013 Bảng 3.2 Tỉ lệ mắc bệnh tai mũi họng theo giới tuổi Chỉ số Số ngƣời khám Số ngƣời mắc bệnh Tỉ lệ (%) 1301 1185 2486 1035 924 1959 79,6 78,0 78,8 432 869 312 392 232 119 130 2486 354 652 218 307 201 108 119 1959 81,9 75,0 69,9 78,3 86,6 90,8 91,5 78,8 Giới Nam Nữ Tổng Tuổi - (1) - 15 (2) 16 - 25 (3) 26 - 35 (4) 36 - 45 (5) 46 - 55 (6) > 55 (7) Tổng p > 0,05 p - < 0,05 p - < 0,05 p - > 0,05 p - > 0,05 p - < 0,05 p - < 0,05 Tỉ lệ mắc bệnh TMH chung 78,8%, tỉ lệ mắc bệnh TMH nam 79,6% nữ 78,0% Tỉ lệ mắc bệnh TMH cao nhóm tuổi > 55 với 91,5% ản ỉ lệ mắ Bệnh TMH ệnh theo nh m ệnh thể Số ngƣời khám Số mắc bệnh Tỉ lệ (%) ệnh tai 2486 419 16,9 ệnh mũi 2486 787 31,7 ệnh họng 2486 1483 59,7 Tỉ lệ mắc bệnh họng cao (59,7%), tỉ lệ mắc bệnh mũi 31,7% bệnh tai thấp (16,9%) 12 ản ối liên quan iữa việ đ đ t p huấn v KCB tai mũi họn a cán b y tế với n n xử trí ệnh tai mũi họn K xử trí Chƣa tốt TB Yếu Tốt Đƣợc tập huấn SL % SL % Không 38 97,4 2,6 Có 54,6 45,4 < 0,05 p Tổng 44 88,0 12,0 Tỉ lệ C YT chưa tập huấn C TMH có kỹ x trí bệnh TMH tốt 2,6%, thấp so với C YT tập huấn (45,4%); s kh c biệt có ngh a thống k với p < 0,05 ản 20 ối liên quan iữa n i n t a cán b y tế với n n xử trí ệnh tai mũi họn K xử trí Chƣa tốt TB Yếu Tốt Nơi công tác SL % SL % Tại xã 33 97,1 2,9 Tại hu ện 11 68,8 31,2 < 0,05 p Tổng 44 88,0 12,0 Tỉ lệ C YT công t c xã có kỹ x trí bệnh TMH tốt 2,9 %, thấp so với C YT công t c hu ện (31,2%), s khác biệt có ngh a thống k (p < 0,05) ản 21 ối liên quan iữa iến th v ệnh tai mũi họn n a tế với n n xử trí ệnh tai mũi họn K xử trí Chƣa tốt TB Yếu Tốt Kiến thức SL % SL % Chưa tốt (T Yếu) 37 94,9 5,1 Tốt 63,6 36,4 < 0,05 p Tổng 44 88,0 12,0 CBYT có kiến thức tốt bệnh TMH th có kỹ tốt x trí bệnh TMH, có ngh a thống kê (p < 0,05) 13 ản ối liên quan iữa th i đ v 22 n tế với a n n xử trí ệnh tai mũi họn K xử trí Chƣa tốt TB Thái độ Chưa tốt (T ệnh tai mũi họn Yếu) Tốt Yếu Tốt SL % SL % 38 95,0 5,0 60,0 40,0 12,0 p < 0,05 Tổng 44 88,0 C YT có th i độ tốt bệnh TMH th có kỹ tốt x trí bệnh TMH, có ngh a thống kê (p < 0,05) s v t chất, trang thiết b Bảng 3.23 họn a n tế s h m hữa ệnh tai mũi huyện Mèo Vạc tỉnh Giang Chỉ số SL % Cơ sở vật chất: Đủ diện tích phòng làm việc 19/19 100,0 19/19 100,0 để khám chữa bệnh Trang thiết bị y tế Bộ kh m ngũ quan 19 19 (c c xã có đủ) Máy nội soi (BV huyện) Bộ dụng cụ kh m thường (đ lư i, gương soi quản, đ n clar ) BV huyện Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ cho công t c KCB TMH đủ điều kiện để làm việc theo qui định Y tế Kết 02 thảo luận nhóm cho kiến l c CBYT sở chưa cao, số ý kiến tiêu biểu: 14 p Các ý kiến c a h h h n n tế trự tiếp h m hữa ệnh n i v n n lực xử trí bệnh tai mũi họn “… h th t nhiều l c h ng tự tin hi ệnh H l m mà tỉ lệ H ch t i thường uy n cao… Ngu n Thị N - C n TYT xã “… hiều lần t i hám, t i thấy CBYT không khám hết đâu, nhìn qua cho thuốc lu n đ t t i thường xuyên bị chảy nước tai mà điều trị không khỏi, l n huyện ch ng ăn thua… Bà Giàng Thị T - ệnh nhân TMH ua c c kiến tr n cho thấ kỹ C TMH C YT tu ến sở hu ện M o Vạc nhiều bất cập Các vấn sâu l c C YT sở, cụ thể: p Các ý kiến c a cán b y tế s huyện Mèo Vạc nói v n n lực xử trí bệnh tai mũi họn “… v ng cao ch ng t i nh n thức ch m t đư c t p huấn cách hám điều trị bệnh TMH Nguồn tài liệu sách truyền thông bệnh t đư c tiếp c n… ng Ngu n Văn M - Phó Gi m đốc V M o Vạc “…nhiều điều trị bệnh H th o phác đồ chung kháng sinh giảm đau, h ng iết dùng thuốc hác… Bà Giàng Thị T - Phòng kh m đa khoa khu v c Niệm ơn “… ng việc nhiều, lương thấp, t p huấn h ng, học định hướng h ng, trang thiết ị cũ r ch, rỉ ho n ho t… thuốc th thiếu ng L ng ua c c TMH như: P - Trạm trưởng TYT xã kiến tr n, số ếu tố ảnh hưởng đến C hông học tập tập huấn; không cung cấp tài liệu thiếu trang thiết bị tế đạt chuẩn chất lượng 15 3.3 Hiệu giải pháp nâng cao lực cán y tế khám chữa bệnh tai mũi họng tuyến y tế sở iệu tha đổi kiến th c c a Bảng 3.25 o tỉnh n ian v bệnh lý TMH sau Thời điểm Chỉ số tế s hu ện n m an thiệp Trƣớc can Sau can thiệp thiệp CSHQ% SL % SL % Tốt 18,0 40 80,0 344,4 Trung bình 21 42,0 19,0 54,8 Yếu 20 40,0 2,0 95,0 Tốt 12 24,0 42 84,0 250,0 Trung bình 16 32,0 12,0 62,5 Yếu 22 44,0 4,0 90,9 Tốt 13 26,0 39 78,0 200,0 Trung bình 18 36,0 10 20,0 44,4 Yếu 29 58,0 2,0 96,6 Tốt 11 22,0 40 80,0 263,6 Trung bình 17 34,0 16,0 52,9 Yếu 22 44,0 4,0 90,9 p Bệnh lý v tai < 0,05 Bệnhmũi xoan < 0,05 Bệnh lý họng, quản < 0,05 Kiến th c chung < 0,05 au can thiệp, kiến thức chung bệnh TMH mức độ tốt tăng từ 22,0% l n 80,0% với C H 263,6% tha đổi c c kiến thức trước - sau can thiệp có ngh a thống k (p < 0,05) 16 Bảng 3.27 o iệu tha đổi th i đ a n hu ện an thiệp v bệnh lý TMH sau Thời điểm Chỉ số Trƣớc can Sau can thiệp thiệp SL h i đ % SL % tế n m an thiệp CSHQ % 11 22,0 39 78,0 254,6 Trung bình 27 54,0 14,0 74,1 Yếu 12 24,0 8,0 66,7 10 20,0 41 82,0 310,0 Trung bình 27 54,0 14,0 74,1 Yếu 13 26,0 4,0 84,6 ệnh họn < 0,05 quản Tốt 11 22,0 40 80,0 263,6 Trung bình 29 58,0 16,0 72,4 Yếu 10 20,0 4,0 80,0 nh i th i đ < 0,05 ệnh mũi xoan Tốt h i đ p ệnh tai Tốt h i đ s hu ện < 0,05 hun Tốt 10 20,0 40 80,0 300,0 Trung bình 28 56,0 14,0 75,0 Yếu 12 24,0 6,0 75,0 < 0,05 tha đổi c c mức độ th i độ trước - sau can thiệp có ngh a thống k với p < 0,05 17 80 70 70 ptrƣớc - sau < 0,05 60 40 20 Trước CT 26 Sau CT 18 12 Tốt Biểu đồ Trung bình Yếu nh i tha đổi k n n hun v xử trí bệnh s huyện Mèo Vạ sau TMH c a cán b y tế au can thiệp, kỹ 12,0% l n 70,0% với C H n m an thiệp C TMH chung mức độ tốt tăng từ 483,3% tha đổi tăng l n c c kỹ trước - sau can thiệp có ngh a thống k (p < 0,05) Bảng 3.33 So sánh tha đổi kiến th ệnh tai mũi họn a n tế s Huyện chứng KAS th i đ n n v xử trí hu ện n hiên u Huyện can thiệp Điều tra ban Sau Trƣớc đầu năm CT Sau CT HQCT K tốt 10 20,0 13 26,0 11 22,0 40 80,0 233,6 A tốt 12 24,0 14 28,0 10 20,0 40 80,0 283,3 S tốt 14,0 16,0 12,0 35 70,0 469,0 p > 0,05 < 0,05 Tại hu ện can thiệp: KAS tốt l n có C TMH C YT tăng ngh a thống k (p < 0,05) Tại hu ện đối chứng, KAS tốt CBYT tăng l n, ngh a thống k (p 0,05) Các giải pháp can thiệp đem lại hiệu kiến thức 233,6%; th i độ 283,3% với kỹ 469,0% 18 Bảng 3.34 iệu tha đổi v tỉ lệ chuyển tuyến bệnh TMH c a CBYT BV hu ện o hu ện an thiệp sau Thời điểm Trƣớc can Chuyển BV huyện → BV đa Sau can thiệp khoa tỉnh SL Tổng số bệnh nhân 285 Số bệnh nhân TMH 32 Bệnh chuyển tuyến n m an thiệp % thiệp SL % 292 11,2 n = 32 16 p 5,6 < 0,05 n = 16 Vi m mũi xoang mạn 15,6 11,1 Vi m mũi xoang cấp 12,5 0 Vi m mũi dị ứng 9,4 0 Viêm tai mạn tính 12,5 11,1 Vi m tai xương chũm mạn tính 12,5 16,7 Viêm Amidan c n ph u thuật 18,8 11,1 U tai mũi họng 18,8 38,9 Tỉ lệ chuyển tuyến bệnh TMH từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh giảm từ 11,2% xuống 5,6%, có ngh a thống kê với p < 0,05 19 Bảng 3.35 iệu tha đổi v tỉ lệ chuyển tuyến bệnh TMH c a CBYT x hu ện o hu ện an thiệp sau Thời điểm Trƣớc can thiệp Chuyển tuyến xã → BV huyện SL % Tổng số bệnh nhân 2417 Số bệnh nhân TMH 416 17,2 Bệnh chuyển tuyến n = 416 Viêm họng cấp 39 9,4 Viêm họng mạn 47 11,3 Viêm amydal cấp 43 10,3 Viêm amydal mạn 50 12,0 Viêm amydal phát 28 6,7 Viêm xoang cấp tính 37 8,9 Viêm xoang mạn tính 47 11,3 Vi m mũi dị ứng 31 7,5 Viêm tai ứ dịch 19 4,6 Viêm tai cấp tính 36 8,7 Abces thành sau họng 18 4,3 Dị vật tai 21 5,1 n m an thiệp Sau can thiệp p SL % 2289 < 0,05 215 9,4 n = 215 3,7 16 7,4 3,3 11 5,1 35 16,3 11 5,1 24 11,2 3,7 35 16,3 2,7 29 13,5 25 11,6 Sau can thiệp, tỉ lệ chuyển tuyến bệnh TMH từ xã lên tuyến huyện giảm từ 17,2% xuống 9,4%, với p < 0,05 - Tỉ lệ chuyển tuyến bệnh TMH từ tuyến huyện Đồng Văn lên tuyến tỉnh năm 2013 14,2% tổng số trường hợp chuyển tuyến; tỉ lệ năm 2014 15,7%; s khác biệt ngh a thống kê với p > 0,05 - Tỉ lệ chuyển tuyến bệnh TMH từ xã lên tuyến huyện Đồng Văn năm 2013 17,8% tăng l n 19,1% năm 2014, s tha đổi ngh a thống kê với p > 0,05 Kết 02 thảo luận nhóm 03 vấn sâu hiệu nâng cao l c C TMH sau năm can thiệp ch ng thu kiến t ch c c hoạt động can thiệp sau: 20 H p 3.3 Hiệu hoạt đ ng can thiệp “…Hoạt động can thiệp chương tr nh v ng 01 năm qua thành c ng đảm ảo t nh ền vững cao… Ông Ngu n Văn M - Phó Gi m đốc V M o Vạc “… ây t i hám tự tin hơn, đơn tự tin hơn, tư vấn ài ản hơn… làm cho c nhiều ị ệnh tới trạm hám trước o y n tâm tin tưởng t i hi nhiều ng Giàng Ch - Trạm trưởng TYT xã “… ây cán n i t i tin l m, t i ị ệnh lần cán điều trị hỏi hết… ng L Văn T - ệnh nhân TMH Sau 01 năm can thiệp th : kiến thức, th i độ, kỹ C TMH C YT sở nâng l n H p 3.4 M t số bất c p c a kết can thiệp “… hần lớn sau giám sát tốt l n, nhi n c số h ng tốt o lười không chịu đọc sách, không chịu học… Lương Thị H - C n quản l P Đ V “… án đư c t p huấn về, song chưa mạnh dạn thực hành KCB TMH Phát ệnh nh chuyển, nhiều trường h p h ng đáng chuyển Không dám làm yếu lại yếu… ng Ngu n Văn M - Phó Gi m đốc V M o Vạc “… rạm t i gần huyện quá, ệnh nhân đến chăm chăm in chuyển, mà toàn người qu n, ngại t chối… ng L ng P - Trạm trưởng TYT xã Một số số ếu tố ảnh hưởng đến kết nâng cao l c KCB TMH là: ản thân C YT không chịu học làm; bệnh nhân C TMH đến kh m điều trị sở công t c 21 Chƣơng BÀN LUẬN 4.1 Thực trạng bệnh tai mũi họng ngƣời Mông huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang năm 2013 Tỉ lệ bệnh TMH nghiên cứu chiếm cao (78,8%) Kết cao so với tỉ lệ bệnh TMH nghiên cứu Viral Shah cộng s (cs) (2014) với tỉ lệ bệnh 46,6% Kết nghiên cứu nà cao số nghiên cứu: Phạm Thế Hiền cs (2004) nghiên cứu tr n người trưởng thành Cà Mau cho tỉ lệ mắc bệnh TMH mạn t nh chung 34,4% Phùng Minh Lương (2010) cho tỉ lệ mắc bệnh TMH cộng đồng người dân tộc Ê-đ 58,9% Kết nghiên cứu ch ng cao do: (i) Đối tượng nghiên cứu ch ng người dân tộc Mông - họ thường sinh sống tr n c c sườn núi cao, vệ sinh thân thể vệ sinh mũi họng, có nhiều phong tục tập quán lạc hậu… (ii) n cạnh đó, hệ thống YTCS địa bàn nghiên cứu (huyện Mèo Vạc) có nhiều bất cập Theo kết bảng 3.3 cho thấy tỉ lệ mắc bệnh tai thấp 16,9%; tỉ lệ mắc bệnh mũi 31,7% tỉ lệ mắc bệnh họng cao 59,7% Nghiên cứu ch ng tương đương với nghiên cứu Hannaford P.C (2005), Tr n u Ninh cs (2001) với tỉ lệ bệnh họng chiếm cao Kết hoàn toàn th c tế, phù hợp với địa điểm phong tục tập quán, kinh tế xã hội người Mông 4.2 Năng lực khám chữa bệnh tai mũi họng cán y tế tuyến sở huyện Mèo Vạc 4.2.1 Thực trạng kiến th th i đ k n n xử trí bệnh tai mũi họng c a cán b y tế s huyện Mèo Vạc tỉnh Giang Nghi n cứu ch ng cho thấ : kiến thức, th i độ kỹ C TMH C YT sở hu ện M o Vạc hạn chế Nghi n cứu định t nh cho kết kỹ C TMH 22 C YT tu ến sở hu ện M o Vạc có nhiều bất cập Có kết nà ph n việc không đào tạo sau đại học tập huấn TMH, ph n C YT chưa chủ động t m hiểu học tập nghi n cứu bệnh TMH ph n điều kiện sở vật chất trang thiết bị tế sở phục vụ cho công t c C TMH 4.2.2 M t số yếu tố liên quan đến k n n xử trí bệnh tai mũi họng c a Y s huyện Mèo Vạc tỉnh Giang Có mối liên quan cấp học vị chuyên môn CBYT với kỹ x trí bệnh TMH (p < 0,05) Với mối li n quan có ngh a thống k nà , giải ph p hợp l gi p nâng cao chất lượng C nói chung x trí bệnh TMH nói ri ng c c xã vùng sâu vùng xa ch nh đào tạo li n thông sỹ l n đại học Nghi n cứu cho thấ có mối li n quan có có ngh a thống k vị tr công t c với kỹ x trí bệnh TMH (p < 0,05) Điều nà hoàn toàn phù hợp, l C YT công t c tu ến hu ện th có tỉ lệ b c sỹ chiếm cao; đặc biệt c c b c sỹ phụ tr ch công t c C TMH V hu ện thường học định hướng tập huấn có chứng KCB TMH công t c Có mối li n quan có có ngh a thống k kiến thức, th i độ bệnh TMH với kỹ x trí bệnh TMH C YT (p < 0,05) Mối li n quan kiến thức, th i độ với kỹ mối li n quan kh ng định r khoa học hành vi: muốn có kỹ tốt th kiến thức th i độ phải tốt 4.3 Hiệu giải pháp nâng cao lực cán y tế khám chữa bệnh tai mũi họng tuyến y tế sở Kết can thiệp cho thấ : giải pháp can thiệp đem lại hiệu kiến thức KCB TMH 233,6%; hiệu th i độ 283,3% với kỹ 469,0% Đâ ch nh tiền đề cho việc nhân rộng c c giải ph p can thiệp nâng cao l c C YT tu ến sở cho c c mặt bệnh thường gặp cộng đồng; đồng thời ch nh bước đột ph nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tế tu ến YTCS, đ p ứng với u c u đổi đặt đ p ứng với u c u chăm sóc sức khỏe người dân cộng đồng 23 Nghiên cứu can thiệp cho tỉ lệ chuyển tuyến bệnh TMH từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh giảm từ 11,2% tổng số trường hợp chuyển tuyến xuống 5,6%, có ngh a thống kê với p < 0,05 huyện can thiệp Trong đó, tỉ lệ huyện Đồng Văn (hu ện đối chứng) có s tha đổi không đ ng kể Kết hoàn toàn phù hợp với th c tế l , với l c KCB TMH C YT nâng lên, trang thiết bị thay mới/bổ sung rõ ràng hoạt động KCB TMH s tốt hơn, qua s giảm tỉ lệ bệnh nhân chuyển tuyến KẾT LUẬN Bệnh tai mũi họng ngƣời Mông Mèo Vạc năm 2013 phổ biến, cụ thể: - Tỉ lệ mắc bệnh TMH người Mông nghiên cứu 78,8%, tỉ lệ nam 79,6%, nữ 78% - Tỉ lệ mắc bệnh TMH cao nhóm tuổi > 55 tuổi (91,5%), nhóm tuổi có tỉ lệ mắc bệnh thấp 16-25 tuổi (69,9%) - Tỉ lệ mắc bệnh tai, mũi, họng l n lượt 16,9%, 31,7%, 59,7% - Tỉ lệ mắc bệnh TMH đơn thu n 64,2%, bệnh phối hợp 34,3% ≥ bệnh 1,5% - Trong bệnh tai, VTG cấp tính bệnh hay gặp chiếm 26,5%; VTGTD chiếm 22,9% - Trong bệnh mũi: VM Ư bệnh hay gặp chiếm 26,9%; VMX cấp chiếm 15,1% - Trong bệnh họng: bệnh viêm họng mạn tính chiếm tỉ lệ cao với 25,2%; viêm amidan cấp chiếm 20,9% Năng lực cán y tế tuyến sở khám chữa bệnh tai mũi họng hạn chế - Kiến thức chung bệnh TMH mức độ tốt, trung b nh ếu chiếm l n lượt 22,0%; 34,0% 44,0% Th i độ chung bệnh TMH mức độ tốt chiếm 20,0%; mức độ trung b nh 56,0% mức 24 độ ếu 24,0% Tỉ lệ C YT có kỹ chung mức độ tốt bệnh TMH chiếm 12,0%; trung b nh chiếm 18,0% ếu 70,0% - C c ếu tố: Bằng cấp học vị chu n môn, học định hướng, tập huấn, vị trí công t c, kiến thức bệnh TMH, th i độ bệnh TMH sở vật chất s dụng C TMH có li n quan đến kỹ C TMH c n YTCS hu ện M o Vạc Giải pháp can thiệp b ng tập huấn nâng cao lực KCB TMH cho cán y tế sở giám sát hỗ trợ 01 năm đạt hiệu cao, cụ thể: - iến thức chung bệnh TMH C YT sở hu ện M o Vạc mức độ tốt tăng l n 80,0% với C H 263,6% Th i độ chung mức độ tốt tăng l n 80,0% với C H 300,0% ỹ chung mức độ tốt tăng l n 70,0% với C H 483,3% tha đổi trước - sau can thiệp có ngh a thống k (p < 0,05) - Sau can thiệp, huyện Mèo Vạc: tỉ lệ chuyển tuyến bệnh nhân TMH từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh giảm xuống 6,2%; từ xã lên tuyến huyện giảm xuống 9,4% (p < 0,05) - Giải pháp can thiệp nâng cao l c C TMH cho C YT sở hu ện M o Vạc đem lại H CT kiến thức 233,6%; với th i độ 283,3% với kỹ 469,0% KHUYẾN NGHỊ - Rà so t đ u tư lại sở vật chất, trang thiết bị phục vụ C TMH tr n toàn YTCS hu ện M o Vạc, Giang - Tăng cường công t c đào tạo đào tạo lại cho cán y tế sở l nh v c tai mũi họng - Tiếp tục du tr hoạt động gi m s t C TMH C YT sở Mèo Vạc Y tế Giang p dụng mô h nh nà để nâng cao chất lượng dịch vụ tế cho người dân cộng đồng 25 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Phạm Mạnh Công, Nguyễn Văn Sơn, Đỗ Hàm, Võ Thanh Quang (2015), “Th c trạng bệnh tai mũi họng người Mông hu ện M o Vạc tỉnh Giang”, ạp ch mũi họng iệt Nam, tập 60-26, số 2, tr 49-53 Phạm Mạnh Công, Nguyễn Văn Sơn, Lƣơng Minh Hƣơng (2016), “Hiệu giải ph p nâng cao l c khám chữa bệnh tai mũi họng cho cán y tế sở huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang”, ạp ch học iệt Nam, tập 446, số 2, tr 128-132 Phạm Mạnh Công, Nguyễn Văn Sơn, Lƣơng Minh Hƣơng (2016), ” iến thức, th i độ kỹ khám chữa bệnh tai mũi họng cán y tế sở huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang”, ạp ch tr 33-39 mũi họng Việt Nam, tập 61-33, số 3, 26 ... hành nghiên cứu đề tài: “Th c trạng bệnh tai mũi họng người Mông hiệu giải pháp can thiệp cộng đồng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nhằm mục tiêu sau: Mô tả thực trạng bệnh tai mũi họng người Mông. .. hội người Mông 4.2 Năng lực khám chữa bệnh tai mũi họng cán y tế tuyến sở huyện Mèo Vạc 4.2.1 Thực trạng kiến th th i đ k n n xử trí bệnh tai mũi họng c a cán b y tế s huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. .. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng bệnh tai mũi họng ngƣời Mông huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang năm 2013 Bảng 3.2 Tỉ lệ mắc bệnh tai mũi họng theo giới tuổi Chỉ số Số ngƣời khám Số ngƣời mắc bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng bệnh tai mũi họng ở người mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang (tt) , Thực trạng bệnh tai mũi họng ở người mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang (tt) , Thực trạng bệnh tai mũi họng ở người mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay