Thực trạng bệnh tai mũi họng ở người mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang

188 173 1
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:29

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC  - PHẠM MẠNH CÔNG THỰC TRẠNG BỆNH TAI MŨI HỌNG Ở NGƢỜI MÔNG VÀ HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN MÈO VẠC, TỈNH HÀ GIANG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC PHẠM MẠNH CÔNG THỰC TRẠNG BỆNH TAI MŨI HỌNG Ở NGƢỜI MÔNG VÀ HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN MÈO VẠC, TỈNH HÀ GIANG C u : Vệ s ộ ọc v Tổ c ức t M số: 62.72.01.64 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC n n o : GS.TS NGUYỄN VĂN SƠN PGS.TS LƢƠNG THỊ MINH HƢƠNG THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận án trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Thái Nguyên, tháng 04 năm 2017 P ạm Mạ Cô ii LỜI CẢM ƠN Để có đƣợc kết nhƣ ngày hôm nay, xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng, Khoa, Bộ môn thầy giáo, cô giáo, cán Trƣờng Đại học Y Dƣợc - Đại học Thái Nguyên trang bị cho kiến thức, tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận án Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới GS.TS Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Y Dƣợc - Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Lƣơng Thị Minh Hƣơng - Trƣờng Đại học Y Hà Nội, ngƣời thầy dành nhiều thời gian hƣớng dẫn, tận tình bảo định hƣớng cho suốt trình nghiên cứu hoàn thành Luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc Sở Y tế Hà Giang, Ban giám đốc cán y bác sỹ : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình, Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc, Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn cán trạm y tế xã thuộc hai huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài Luận án Trong trình nghiên cứu hoàn thành Luận án, nhận đƣợc động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, ngƣời thân Tôi xin phép đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Xin trân tr n ảm ơn! Thái Nguyên, tháng 04 năm 2017 P ạm Mạ Cô iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế BV : Bệnh viện CBYT : Cán y tế CSHQ : Chỉ số hiệu CSSKBĐ : Chăm sóc sức khỏe ban đầu HQCT : Hiệu can thiệp KAS : Knowledge, Attitude, Skill - Kiến thức, thái độ, kỹ KCB : Khám chữa bệnh NLYT : Nhân lực y tế NVYTTB : Nhân viên y tế thôn PKĐKKV : Phòng khám đa khoa khu vực TMH : Tai mũi họng TTB : Trang thiết bị TT-GDSK : Truyền thông giáo dục sức khỏe TYT : Trạm y tế VMDƢ : Viêm mũi dị ứng VMX : Viêm mũi xoang VTG : Viêm tai VTGMT : Viêm tai mạn tính VTGTD : Viêm tai tiết dịch WHO : World Health Organization - Tổ chức Y tế Thế giới YTCS : Y tế sở iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục chữ viết tắt iii Mục lục Danh mục bảng Danh mục biểu đồ iv vi ix Danh mục hộp x ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm chung bệnh tai mũi họng 1.2 Thực trạng bệnh tai mũi họng Thế giới Việt Nam 10 1.3 Dịch vụ chăm sóc bệnh tai mũi họng tuyến y tế sở miền núi 18 1.4 Nghiên cứu can thiệp cộng đồng nh m giảm tỉ lệ bệnh tai mũi họng 28 1.5 Một số thông tin kinh tế - văn hóa - xã hội phong tục tập quán ngƣời Mông 38 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Đối tƣợng 42 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 42 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 43 2.4 Chỉ tiêu nghiên cứu 50 2.5 Phƣơng pháp thu thập số liệu 52 2.6 Tiêu chu n đánh giá 55 2.7 Phƣơng pháp khống chế sai số 63 2.8 Phƣơng pháp xử lý số liệu 63 2.9 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 64 v Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 3.1 Thực trạng bệnh tai mũi họng ngƣời Mông huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang năm 2013 65 3.2 Năng lực khám chữa bệnh tai mũi họng cán y tế tuyến sở huyện Mèo Vạc 73 Chƣơng BÀN LUẬN 103 4.1 Thực trạng bệnh tai mũi họng ngƣời Mông huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang năm 2013 103 4.2 Năng lực khám chữa bệnh tai mũi họng cán y tế tuyến sở huyện Mèo Vạc 111 4.3 Hiệu giải pháp nâng cao lực cán y tế khám chữa bệnh tai mũi họng tuyến y tế sở 118 KẾT LUẬN 129 Bệnh tai mũi họng ngƣời Mông Mèo Vạc năm 2013 phổ biến 129 Năng lực cán y tế tuyến sở khám chữa bệnh tai mũi họng hạn chế 129 Giải pháp nâng cao lực khám chữa bệnh tai mũi họng cán y tế sở sau 01 năm can thiệp đạt hiệu cao 130 KHUYẾN NGHỊ 131 TÀI LI U THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố đối tƣợng nghiên cứu (khám lâm sàng) theo tuổi giới 65 Bảng 3.2 Tỉ lệ mắc bệnh tai mũi họng theo giới tuổi 66 Bảng 3.3 Tỉ lệ mắc bệnh tai mũi họng theo nhóm bệnh cụ thể 67 Bảng 3.4 Tỉ lệ mắc bệnh tai mũi họng đơn phối hợp theo giới 67 Bảng 3.5 Tỉ lệ mắc bệnh tai theo tuổi giới 68 Bảng 3.6 Tỉ lệ mắc bệnh mũi theo tuổi giới 69 Bảng 3.7 Tỉ lệ mắc bệnh họng theo tuổi giới 70 Bảng 3.8 Đặc điểm mô hình bệnh tai dân tộc Mông (N = 419) 71 Bảng 3.9 Đặc điểm mô hình bệnh mũi dân tộc Mông (N = 787) 71 Bảng 3.10 Đặc điểm mô hình bệnh họng dân tộc Mông (N = 1483) 72 Bảng 3.11 Đặc điểm chung đối tƣợng nghiên cứu 73 Bảng 3.12 Kiến thức cán y tế sở bệnh lý tai mũi họng 74 Bảng 3.13 Thái độ cán y tế sở khám chữa bệnh tai mũi họng 75 Bảng 3.14 Kỹ xử trí bệnh tai mũi họng cán y tế sở Mèo Vạc 77 Bảng 3.15 Kỹ thực thủ thuật xử trí bệnh tai mũi họng cán y tế sở Mèo Vạc 78 Bảng 3.16 Mối liên quan b ng cấp học vị chuyên môn với kỹ xử trí bệnh tai mũi họng 79 Bảng 3.17 Mối liên quan số năm công tác cán y tế với kỹ xử trí bệnh tai mũi họng 80 Bảng 3.18 Mối liên quan có chứng tai mũi họng cán y tế với kỹ xử trí bệnh tai mũi họng 80 Bảng 3.19 Mối liên quan việc đƣợc tập huấn khám chữa bệnh tai mũi họng cán y tế với kỹ xử trí bệnh tai mũi họng 81 vii Bảng 3.20 Mối liên quan vị trí công tác CBYT với kỹ xử trí bệnh tai mũi họng 81 Bảng 3.21 Mối liên quan kiến thức bệnh tai mũi họng cán y tế với kỹ xử trí bệnh tai mũi họng 82 Bảng 3.22 Mối liên quan thái độ bệnh tai mũi họng cán y tế với kỹ xử trí bệnh tai mũi họng 82 Bảng 3.23 Cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh tai mũi họng cán y tế sở huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang 83 Bảng 3.24 Đặc điểm chung đối tƣợng nghiên cứu 86 Bảng 3.25 Hiệu thay đổi kiến thức cán y tế sở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bệnh lý tai mũi họng sau 01 năm can thiệp 87 Bảng 3.26 Đánh giá thay đổi kiến thức cán y tế sở huyện Đồng Văn (huyện đối chứng) bệnh lý tai mũi họng sau 01 năm theo d i 88 Bảng 3.27 Hiệu thay đổi thái độ cán y tế sở huyện Mèo Vạc (huyện can thiệp) bệnh lý tai mũi họng sau 01 năm can thiệp 89 Bảng 3.28 Đánh giá thay đổi thái độ cán y tế sở huyện Đồng Văn (huyện đối chứng) bệnh lý tai mũi họng sau 01 năm theo dõi 90 Bảng 3.29 Hiệu thay đổi kỹ cán y tế sở huyện Mèo Vạc (huyện can thiệp) xử trí bệnh lý tai mũi họng sau 01 năm can thiệp 91 Bảng 3.30 Hiệu thay đổi kỹ làm thủ thuật cán YTCS huyện Mèo Vạc (huyện can thiệp) xử trí bệnh lý TMH sau 01 năm can thiệp 92 Bảng 3.31 Đánh giá thay đổi kỹ khám chữa bệnh cán y tế huyện Đồng Văn (huyện đối chứng) bệnh tai mũi họng sau 01 năm 94 viii Bảng 3.32 Đánh giá thay đổi kỹ thực thủ thuật xử trí bệnh TMH cán YTCS huyện Đồng Văn (huyện đối chứng) sau 01 năm theo d i 95 Bảng 3.33 So sánh thay đổi kiến thức, thái độ, kỹ xử trí bệnh tai mũi họng cán y tế sở 02 huyện nghiên cứu 96 Bảng 3.34 Hiệu thay đổi tỉ lệ chuyển tuyến bệnh tai mũi họng CBYT bệnh viện huyện Mèo Vạc (huyện can thiệp) sau 01 năm can thiệp 97 Bảng 3.35 Hiệu thay đổi tỉ lệ chuyển tuyến bệnh tai mũi họng cán y tế xã huyện Mèo Vạc (huyện can thiệp) sau 01 năm can thiệp 98 Bảng 3.36 Đánh giá thay đổi tỉ lệ chuyển tuyến bệnh tai mũi họng cán y tế huyện Đồng Văn (huyện đối chứng) sau 01 năm theo dõi 99 Bảng 3.37 Đánh giá thay đổi tỉ lệ chuyển tuyến bệnh tai mũi họng cán y tế xã huyện Đồng Văn (huyện đối chứng) sau 01 năm theo dõi 100 Bệnh Viêm V.A phòng tránh b ng vệ sinh mũi họng thƣờng xuyên? Viêm mũi dị ứng biểu chỗ bệnh lý dị ứng toàn thân niêm mạc mũi trở nên nhạy cảm với tác nhân gây bệnh? Dị vật đƣờng thở cấp cứu TMH thƣờng gặp trẻ em, không ch n đoán, xử trí kịp thời dễ gây tử vong Dị vật đƣờng ăn cấp cứu TMH thƣờng gặp, không ch n đoán, xử trí kịp thời dễ gây tử vong Trên 70% viêm họng virus gây nên việc điều trị không cần dùng kháng sinh? Viêm xoang polyp mũi bệnh lý ác tính mũi xoang nên điều trị khó khăn, dễ dẫn đến tử vong? Vệ sinh khu vực sinh sống: Xa chuồng, trại, vệ sinh quanh khu vực sinh sống, tránh tác nhân gây bệnh lý TMH s điều kiện tốt để tránh bệnh TMH? ác ậ TTYT u ệ Mèo Vạc N ƣờ p ỏ Ngày tháng năm vấ l BẢNG KIỂM KỸ NĂNG KHÁM CHỮA BỆNH TAI MŨI HỌNG CỦA CÁN BỘ Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ Qu n sát n ân viên y tế l m v o điểm I Hành Họ tên ngƣời đƣợc quan sát: …………………… Địa nơi công tác: …………………… Trình độ: …………………… Thâm niên công tác: ………………… II Nộ du Nộ du ện v t i Hỏi bệnh Khám bệnh Ch n đoán bệnh Điều trị bệnh Phòng bệnh ện v mũi Hỏi bệnh Khám bệnh Ch n đoán bệnh Điều trị bệnh Phòng bệnh ện v n Hỏi bệnh Khám bệnh Ch n đoán bệnh Điều trị bệnh Phòng bệnh ện v t Hỏi bệnh n quản Đú Đủ bƣớc Khám bệnh Ch n đoán bệnh Điều trị bệnh Phòng bệnh L m t ủ t uật Đú Sai L m t uố t i Tƣ bệnh nhân Tƣ thầy thuốc Kỹ thuật rửa tai Kỹ thuật nhỏ thuốc Rử v n t uố mũi Tƣ bệnh nhân Tƣ thầy thuốc Kỹ thuật rửa mũi Kỹ thuật nhỏ thuốc C ấm n Tƣ bệnh nhân Tƣ thầy thuốc Kỹ thuật chấm họng Kỹ thuật nhỏ thuốc ác ậ TTYT u ệ Mèo Vạc Ngày tháng năm N ƣờ qua sát l BẢN HƢỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU VỀ Ử TRÍ BỆNH TAI MŨI HỌNG TẠI CỘNG ĐỒNG D n o l n đạo quản lý tuyến y tế s : n l n đạo bện viện uyện, p òn ám đ o u vự I Hành 1) Họ tên: ……………………………………… ……………… 2) Chức vụ: ………………… ……………………………………… 3) Cơ quan công tác: ……………………….…………………… II Mục t u: Đánh giá thực trạng bệnh tai mũi họng giải pháp can thiệp cộng đồng III Nộ du T bệ ta mũ ọ địa p ƣơ a c ị ý ệ a sao? Nhiều hay ít? Tỉ lệ địa phƣơng khoảng bao nhiêu? Đối tƣợng mắc nhƣ nào? Diễn biến bệnh so với vài năm lại sao? Y u tố oả ƣở đ bệ ta mũ ọ địa p ƣơ a c ị ý ệ a ? Yếu tố làm tăng giảm mắc bệnh nhƣ hành vi ngƣời dân cộng đồng? Môi trƣờng sống (tự nhiên, xã hội)? Công tác chăm sóc sức khỏe y tế địa phƣơng? Phong tục tập quán? Nă ực k ám c ữa bệ ý a ? Số lƣợng cán y tế phụ trách khám chữa bệnh tai mũi họng? Chất lƣợng sao? ệ ta mũ ọ cá t sở địa p ƣơ a c ị Yếu tố ảnh hƣởng đến lực khám chữa bệnh tai mũi họng cán y tế? T eo a cá c ị ả p áp t sở k ả t v o để cao ă ực k ám c ữa bệ ta mũ ọ cho ệu quả? VD nhƣ củng cố lực khám chữa bệnh, tăng cƣờng đào tạo, cung cấp trang thiết bị….? H ệu ả p áp sở (c ỉ ỏ đá cao ă ực k ám c ữa bệ ta mũ ọ cho cá t sau ca t ệp)? Chất lƣợng khám chữa bệnh? Chất lƣợng chuyển tuyến bệnh tai mũi họng? Đề uất ọ ả p áp du tr v t p tục c o cá cao c ất ƣợ k ám c ữa bệ ta mũ t sở? Làm để trì? Nâng cao nhƣ nào? Làm để đảm bảo tính bền vững? Điều tra viên tốc k ghi âm, kèm theo chụp ảnh làm tư liệu! l BẢN HƢỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU VỀ Ử TRÍ BỆNH TAI MŨI HỌNG TẠI CỘNG ĐỒNG D n o án trạm y tế I Hành 1) Họ tên: ……………………………………… ……………… 2) Chức vụ: ………………… ……………………………………… 3) B ng cấp học vị chuyên môn: 3) Trạm y tế xã: ……………………….…………………… II Mục t u: Đánh giá thực trạng bệnh tai mũi họng giải pháp can thiệp cộng đồng III Nộ du T bệ ta mũ ọ địa p ƣơ a c ị ý ệ a sao? Nhiều hay ít? Tỉ lệ địa phƣơng khoảng bao nhiêu? Đối tƣợng mắc nhƣ nào? Diễn biến bệnh so với vài năm lại sao? Nă ực k ám c ữa bệ ta mũ ọ g a c ị ệ a ? Số lƣợng cán phụ trách khám chữa bệnh tai mũi họng trạm? Chất lƣợng sao? Yếu tố ảnh hƣởng đến lực khám chữa bệnh? Vật lực, tài lực phục vụ cho khám chữa bệnh tai mũi họng? H ệu ả p áp sở (c ỉ ỏ đá cao ă ực k ám c ữa bệ sau ca t ệp)? Ca t ệp có ta mũ ọ cho cá t ệu quả? Chất lƣợng khám chữa bệnh tai mũi họng sau can thiệp? Chất lƣợng chuyển tuyến bệnh tai mũi họng? Phản hồi khách hàng? Đề uất ọ ả p áp du tr v t p tục c o cá cao c ất ƣợ k ám c ữa bệ ta mũ t sở? Làm để trì? Nâng cao nhƣ nào? Làm để đảm bảo tính bền vững? Điều tra viên tốc k ghi âm kèm theo chụp ảnh làm tư liệu! l BẢN HƢỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM VỀ Ử TRÍ BỆNH TAI MŨI HỌNG TẠI CỘNG ĐỒNG D n o án y tế t m i l p tập uấn I Hành 1) Họ tên ngƣời điều hành thảo luận: …………………………… ……………… 2) Họ tên thƣ ký buổi thảo luận: ……………………… .…… ……………… 3) Danh sách thành viên tham dự: 10 ……………………….…………………… II Mục t u: Đánh giá hiệu giải pháp can thiệp cộng đồng III Nộ du Đ ều k ệ , sở vật c ất, tra a c ị trƣớc k t t bị v ă ực k ám c ữa bệ ta mũ ọ tập uấ ? Dụng cụ khám tai mũi họng? Chất lƣợng sao? Năng lực khám chữa bệnh tai mũi họng? A ta mũ c ị đá ọ c ất ƣợ cho cá ộ t ảo tập uấ t sở (c ỉ ỏ đá cao ă ực k ám c ữa bệ sau ca t ệp)? Thời lƣợng tập huấn? Số ngƣời tham dự? Nội dung tập huấn? Hoạt động thực hành khám chữa bệnh tai mũi họng tập huấn? Giáo trình khám chữa bệnh tai mũi họng tuyến y tế sở? Hoạt độ ám sát sở (c ỉ ỏ đá cao ă ực k ám c ữa bệ ta mũ ọ cho cá t sau ca t ệp)? Số lƣợng buổi giám sát? Chất lƣợng giám sát? Đề xuất nâng cao chất lƣợng giám sát? H ệu oạt độ tập uấ ám sát k ám c ữa bệ ta mũ cao ă ọ tạ tu ực k ám c ữa bệ ta mũ ọ v t sở? Số lƣợng bệnh nhân tai mũi họng đến khám? Chất lƣợng khám chữa bệnh? Phản hồi ngƣời dân? Điều tra viên tốc k ghi âm kèm theo chụp ảnh làm tư liệu! l BẢN HƢỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM VỀ Ử TRÍ BỆNH TAI MŨI HỌNG TẠI CỘNG ĐỒNG D n o n ời bện t i mũi n ộn đồn I Hành 1) Họ tên ngƣời điều hành thảo luận: …………………………… ……………… 2) Họ tên thƣ ký buổi thảo luận: ……………………… .…… ……………… 3) Danh sách thành viên tham dự: 10 ……………………….…………………… II Mục t u: Đánh giá hiệu giải pháp can thiệp cộng đồng III Nộ du Ô b c o b t t ực trạ bệ ta mũ ọ tạ địa b s số ? Tỉ lệ bao nhiêu? Thƣờng gặp mùa nào? Lứa tuổi hay mắc? Diễn biến bệnh năm gần đây? K bị bệ ta mũ ọ t ô b t ƣờ trí ƣt o? Đến khám trạm y tế xã? Hài lòng? Không hài lòng? Đánh giá kết khám chữa bệnh tai mũi họng trạm? C ất ƣợ k ám c ữa bệ ta mũ ọ cá t (c ỉ ỏ đá sau ca t ệp)? Chất lƣợng khám chữa bệnh? Tin tƣởng? Không tin tƣởng? Thuốc điều trị? Dụng cụ điều trị? Chi phí khám chữa bệnh tai mũi họng? C u ể tu bệ ta mũ ọ cá t (c ỉ ỏ đá sau ca t ệp)? Ông bà đƣợc chuyển tuyến trên? Lý chuyển tuyến? Điều tra viên tốc k ghi âm, kèm theo chụp ảnh làm tư liệu! l TÀI LIỆU TẬP HUẤN BỆNH TAI MŨI HỌNG Dùn o án y tế tuyến s l DANH SÁCH CÁC XÃ, BẢN THAM GIA NGHIÊN CỨU Giàng Chu Phìn Tìn Chí Đô 16 Há Sủng Hấu Chua 17 Sà Lủng Cá Hạ 18 Kho Tấu Vì Chủa Phàng 19 Pả Vi Hạ Tìa Lu Xi 20 Pả Vi Thƣợng Tả Lủ Lũ Pả V Cán Chu Phìn Phố Pừ 21 Chỉ Pả Phin Lùng Vái 22 Sảng Chải A Thào Chí Lùng 23 Sảng Chải B Há Súa A 24 Vàng Pảo Tìa 10 Há Chế 25 Quán Xí Pù 11 Lũng Và 12 Pố Mi 13 Lủng Vài 14 Hà Súa 15 Tả Lý B 10 l 11 DANH SÁCH CÁN BỘ Y TẾ THAM GIA NGHIÊN CỨU HUYỆN MÈO VẠC STT Tên B cấp CM STT Tên B cấp CM Hoàng Thế H Y sỹ 26 Ma Thị H Y sỹ Hoàng Thị Ch Bác sỹ 27 Nguyễn Thị Hồng Đ Y sỹ Đặng Thị Mai Tr Y sỹ 28 Hoàng Thị Đ y sỹ Lâm Tú E Y sỹ 29 Hoàng Xuân H Y sỹ Nguyễn Thị H Y sỹ 30 Giàng Thị H Y sỹ Trƣơng Thanh S Y sỹ 31 Trần Tuấn A Y sỹ Nông Thị H Y sỹ 32 Hoàng Ngọc Th Y sỹ Hoàng Văn N Bác sỹ 33 Hoàng Văn Tr Y sỹ Đặng Lan A Y sỹ 34 Lý Văn H Y sỹ 10 Lò Thanh C Bác sỹ 35 Linh Thị T Y sỹ 11 Nông Thị N Bác sỹ 36 Trần Thị Thắm Y sỹ 12 Hoàng Thị L Y sỹ 37 Ma Văn T Y sỹ 13 Hoàng Thị M Y sỹ 38 Vƣơng Văn H Bác sỹ 14 Vƣơng Thị X Y sỹ 39 Nguyễn Thị L Y sỹ 15 Mua Thị S Y sỹ 40 Đào Thị Ú Y sỹ 16 Mò Thị Th Y sỹ 41 Nguyễn Văn T Ysỹ 17 Đỗ Xuân Q Y sỹ 42 Nguyễn Thị Ch Y sỹ 18 Hoàng Đình Tr Y sỹ 43 Nguyễn Văn Th Bác sỹ 19 Nguyễn Thế V Y sỹ 44 Đoàn Thị Th Ysỹ 20 Đặng Thị Q Y sỹ 45 Nông Văn P Y sỹ 21 Hoàng Mạnh Th Y sỹ 46 Nguyễn Trần Ch Y sỹ 22 Sùng Thị M Y sỹ 47 Lý Văn N Y sỹ 23 Phạm Văn H Y sỹ 48 Trần Thị Th Y sỹ 24 Giáng Thị S Y sỹ 49 Dƣơng Trọng B Y sỹ 25 Dƣơng Văn Th Y sỹ 50 Dƣơng Trọng B Bác sỹ l 11 DANH SÁCH CÁN BỘ Y TẾ THAM GIA NGHIÊN CỨU HUYỆN ĐỒNG VĂN STT Tên B cấp CM STT Tên B cấp CM Thào Mí S Y sỹ 26 Lê Quang H Bác sỹ Dƣơng Văn H Y sỹ 27 Nguyễn Văn Đ Y sỹ Lê Thị Mỹ L Y sỹ 28 Trần Thị Nh Bác sỹ Nguyễn Văn Q Y sỹ 29 Vy Xuân Ph Y sỹ Hoàng Văn H Y sỹ 30 Tráng Thị M Bác sỹ Tô Văn H Y sỹ 31 Vƣơng Thế Th Y sỹ Hoàng Văn Ng Y sỹ 32 Nguyễn Văn T Bác sỹ Nguyễn Ngọc B Y sỹ 33 Công Văn B Bác sỹ Dƣơng Thị H Y sỹ 34 Lý Thị Bích C Y sỹ 10 Hoàng Ngọc L Y sỹ 35 Nguyễn Thị T Y sỹ 11 Nguyễn Thị Thu Th Y sỹ 36 Vũ Thu H Y sỹ 12 Hờ Thị D Y sỹ 37 Lục Thị L Y sỹ 13 Vừ Mí S Y sỹ 38 Lục Thị L Y sỹ 14 Vàng Mí G Y sỹ 39 C u Thị L Y sỹ 15 Sần Sử P Bác sỹ 40 Hầu Mí Ph Y sỹ 16 Hoàng Thì H Y sỹ 41 Sùng Mí L Y sỹ 17 Hoàng Thị B Y sỹ 42 Dƣơng Thị Ph Y sỹ 18 Hoàng Văn Ch Y sỹ 43 Trần Thị Xuân H Y sỹ 19 Mai Thị H Bác sỹ 44 Nông Thị H Y sỹ 20 Dƣơng Thị Thu H Bác sỹ 45 Sùng Hùng T Y sỹ 21 Nguyễn Xuân Q Y sỹ 46 Phàn Sòi X Y sỹ 22 Tôn Văn Q Bác sỹ 47 Nguyễn Thanh H Y sỹ 23 Đàn Văn Tr Y sỹ 48 Vàng Mí L Y sỹ 24 Viên Quang H Bác sỹ 49 Liễu Thị V Y sỹ 25 Lý Chí Th Y sỹ 50 Nguyễn Quang T Y sỹ l BẢN ĐỒ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 12 l MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU Tập uấ cao ă ực k ám c ữa bệ ta mũ ọ c o cá t sở 13 Hƣớ dẫ t ực ệ t ủ t uật đ ều trị ta mũ G ám sát oạt độ k ám c ữa bệ ta mũ ọ c o cá ọ tạ tu t sở t sở T ảo uậ T ảo uậ óm vớ cá óm vớ bệ t sở sau ca t ệp ta mũ ọ ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC PHẠM MẠNH CÔNG THỰC TRẠNG BỆNH TAI MŨI HỌNG Ở NGƢỜI MÔNG VÀ HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN MÈO VẠC, TỈNH HÀ GIANG C u : Vệ s ộ ọc v Tổ c ức t M số:... 65 3.1 Thực trạng bệnh tai mũi họng ngƣời Mông huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang năm 2013 65 3.2 Năng lực khám chữa bệnh tai mũi họng cán y tế tuyến sở huyện Mèo Vạc ... 103 4.1 Thực trạng bệnh tai mũi họng ngƣời Mông huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang năm 2013 103 4.2 Năng lực khám chữa bệnh tai mũi họng cán y tế tuyến sở huyện Mèo Vạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng bệnh tai mũi họng ở người mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang , Thực trạng bệnh tai mũi họng ở người mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang , Thực trạng bệnh tai mũi họng ở người mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay