ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNH

23 154 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:29

Thực hành Nghiệp vụ Truyền hình là môn học giúp sinh viên hệ thống lại và vận dụng lý thuyết về Kịch bản và Biên tập truyền hình, Sản xuất chương trình Truyền hình để thực hiện được các tác phẩm, chương trình cụ thể. Môn học trang bị cho sinh viên những kĩ năng cơ bản của nghiệp vụ truyền hình, hiểu được công việc và vai trò của từng bộ phận trong một dây chuyền sản xuất. Mục đích của các nội dung học là giúp cho sinh viên có các yếu tố Cần để có thể thích ứng với công việc của ngành truyền hình ngay khi còn học tại trường, và tự ý thức rèn luyện các yếu tố Đủ trong quá trình thực hành, thực tập ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNH Đại học Quốc gia Hà Nội Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Khoa Báo chí Bộ môn: Phát – Truyền hình -1 Thông tin giảng viên: 1.1 Giảng viên: - Họ tên : Nguyễn Tùng - Chức danh : Chuyên viên Học hàm, học vi : Cử nhân - Thời gian, địa điểm làm việc : thông báo vào môn học - Địa liên hệ : - Điện thoại: 04.5586687/ Mobile : 0903225864 - Các hƣớng nghiên cứu : Lý thuyết truyền thông, Kỹ Thuật truyền hình Analog Kỹ thuật số 1.2 Trợ giảng - Họ tên: Lê Thu Hà - Chức danh, học hàm, học vị: Học viên Cao học Báo chí - Địa liên hệ : Trung tâm nghiệp vụ Phát – Truyền hình, tầng nhà H 336 Nguyễn Trãi , Thanh Xuân , Hà Nội - Điện thoại: 04.5586687 / Mobile: 0915.696.184 - Email: lethuha84@gmail.com Thông tin môn học: - Tên môn học : Thực hành Nghiệp vụ Truyền hình - Mã môn học : Television Production - Số tín : 03 - Môn học: Bắt buộc - Môn học tiên : Kịch biên tập truyền hình Sản xuất chương trình truyền hình - Các yêu cầu môn học: Học Studio, có trƣờng quay, máy quay phim, bàn dựng kĩ thuật số, đầu ghi, đầu đọc loại băng đĩa, Tivi, hình lớn, máy chiếu - Giờ tín hoạt động : + Thực hành : 36 + Tự học xác định: 09 Mục tiêu môn học: 3.1 Mục tiêu chung: - Kiến thức: Sinh viên hiểu loại máy quay phim, băng quay, hệ quay chuẩn Hiểu phƣơng thức dựng hình truyền hình: Anlalog phi tuyến Trang bị hệ thống kiến thức thực hành tác nghiệp sản phẩm truyền hình điều kiện học tập trƣờng lớp, gắn với thực tiễn Sinh viên hiểu phân biệt đƣợc cách thức thực tác phẩm truyền hình thuộc thể loại khác để vận dụng đƣợc vào hoạt động thực tiễn - Kỹ năng: Sinh viên rèn luyện kĩ bản: làm việc nhóm, giao tiếp xã hội, khả xử lý tình linh hoạt, phân tích tổng hợp thông tin nhanh, lên kế hoạch triển khai khoa học, hợp lí Sinh viên nắm vững thao tác sử dụng bảo quản loại máy quay có Vận dụng nguyên tắc khuôn hình, cỡ cảnh, ánh sáng để ghi đƣợc hình ảnh theo ý đồ kịch bản, đồng thời xử lý cố máy quay để bảo quản máy trình thực hành, thực tập Sinh viên có kĩ xây dựng loại đề cƣơng kịch từ sơ lƣợc đến chi tiết phục vụ cho việc thực đề tài Có kĩ thu thập tài liệu, tìm hiểu thông tin, liên lạc, trao đổi, khai thác đề tài Sinh viên có khả sử dụng phần mềm kĩ thuật số để dựng hình Vận dụng nguyên tắc dựng hình sản xuất chƣơng trình truyền hình: bố cục, kết cấu, ngôn ngữ hình ảnh trình dựng Sinh viên thành thạo việc dùng phƣơng tiện kĩ thuật để sử dụng tiếng động trƣờng, thu âm, đọc lời bình, lồng nhạc, làm kĩ xảo hậu kỳ, in băng đĩa sản phẩm Sinh viên có kĩ thực sản phẩm truyền hình trƣờng, sử dụng thành thạo micro vấn Vận dụng hệ thống lý thuyết kịch biên tập truyền hình, sản xuất chƣơng trình truyền hình sử dụng phƣơng tiện kĩ thuật để xây dựng đƣợc sản phẩm thuộc thể loại khác nhau: Tin, vấn, tọa đàm, phóng sự, kí sự, chân dung - Thái độ, chuyên cần: Luôn có ý thức tự rèn luyện, học hỏi nâng cao kĩ Có thái độ khách quan, khoa học cách tìm kiếm đề tài, thực đánh giá, phân tích tác phẩm Tích cực thực hành, thực tập, chủ động sáng tạo Hợp tác, làm việc theo nhóm hiệu 3.2 Mục tiêu chi tiết môn học: Nội dung Nội dung Các máy Bậc Bậc - Giới thiệu để sinh - Hiện nhà - Giới thiệu để sinh loại viên biết loại sản xuất khuyến viên tìm hiểu thêm quay máy quay kĩ thuật số cáo cách sử dụng Bậc máy đại:DV– Betacam quay số dòng máy Analog có thị không đƣợc sản trƣờng đáp ứng đƣợc máy DVCAM tính xuất nữa, nhƣng thực yâu cầu phát sóng quay loại máy tế nƣớc ta sử dụng nhiều, sinh viễn nên biết loại máy Nội dung Cách sử quay dụng máy loại - Giới thiệu máy - Giới thiệu máy - Gợi ý để sinh viên DV Sony- quay quay Sony có số tính quay đĩa, ổ tƣơng tự DV- DVCAM 250 DVCAM hãng tham khảo máy Panasonic –M9000- quay đại nhƣ VX2000, quay máy cứng Phần cách sử dụng thƣờng dùng Giới thiệu thêm thời dòng máy Yêu cầu sinh viên hãng hiểu khác nhƣ Panasonic đƣợc tính - Tầm quan trọng, ý - Biết cách sử dụng - Tính số nghĩa ánh sáng phản quang việc loại đèn, cách tạo ghi cách hiệu ghi phản quang, ứng hình.Phân loại hình dụng cho loại ánh sáng, xử lý trƣờng hợp quay ghi ánh sáng hình cụ thể trƣờng tạo ánh sáng trƣờng quay Nội dung - Khái niệm trục - Sử dụng trục quay - Nguyên tắc Trục quay quay? Trục hƣớng? Trục định bố cục, logic dụng Micro giao hình ảnh truyền hình sử vấn lƣu ? Các cách phá trục Nội dung - Đặc điểm - Đảm bảo thiết - Phân biệt cách Phỏng vấn vấn Truyền bị, kĩ thuật buổi vấn cổ điển – hình - hình ghi hình vấn: đại tiếng đồng micro, dây nối, dắc Các cách thể Khán giả = độc giả + chuyển, cảnh vấn sáng tạo, thính giả A- Khuôn chuẩn, đẹp trƣờng, hình xung âm quanh, thức nhân vật hợp lý: góc máy, hình khuôn cảnh, hình, tiền hậu cảnh, B- Âm rõ nét, Chuẩn bị tốt nội không khí bối cảnh thông số kĩ dung: câu hỏi phù hợp thuật, đồng vấn, cách tiếp cận dung nhân vật với nội vấn Nội dung - Quy tắc dựng hình - Sử dụng kỹ xảo hậu - Kiến thức tổng hợp Dựng hình - Hình đứng liền kỳ – kỹ thuật thành kết hợp thạo tƣ sáng tiếng động - Phƣơng pháp dựng tạo trƣờng, âm nhạc Analog phƣơng lời bình pháp dựng kỹ thuật số Nội dung - Một Tin truyền - Cách viết tin truyền - Cho số ví dụ Thực hành hình thực nhƣ hình cổ điển tin truyền hình theo Tin truyền nào? khác với đại báo viết hình ? phong cách phát Sự khác thực tế tin Đài Truyền hình - Đài hình địa TW truyền phƣơng? Nội dung - Một sản phẩm - Cách xếp cảnh: - Các cách dựng hình Cách thức truyền hình bao gồm Chỉ rõ đƣợc tiết tấu đƣợc sử dụng xây dựng gi ? sản -HÌNH phim thực tế - Thế tiết tấu Tiết tấu hình ảnh phù hợp với trƣờng phẩm -CẢNH nhanh? truyền -KHUNG CẢNH - Thế tiết tấu hợp, đề tài cụ hình -TRƢỜNG ĐOẠN chậm ? thể - Thế bỏ ngỏ ? Nội dung - Thực hành lập đề - Từ kịch - Dàn dựng máy Thực hành cƣơng kịch Ghi phân cảnh quay tính ghi nhanh nhanh tự chọn, thời đâu ? cách thể Hoàn lƣợng 3’ truyền chỉnh sản kịch nhƣ phẩm ? hình Nội dung10 - Tìm đề tài, lập đề - Liên hệ khách mời, - Tổ chức tọa đàm, Thực hành cƣơng, chuẩn bị kịch trao đổi thông tin, ghi hình, dựng hình, đàm cho chƣơng thực phóng trình chiếu chƣơng Tọa trường trình tọa đàm linh kiện quay trƣờng quay, trình, thảo luận thời lƣợng 30’ Nội dung 11 - Tìm đề tài, lập đề - Triển khai đề - Làm hậu kì, trình cƣơng chi tiết chiếu sản phẩm Nội dung 12 - Đề tài, thể loại tự - Triển khai đề - Làm hậu kì, trình chọn cƣơng chi tiết chiếu sản phẩm Thực hành cƣơng phóng tự phóng chọn, thời lƣợng 3’- truyền 5’ hình Thực hành tổng kết Tóm tắt nội dung môn học : Thực hành Nghiệp vụ Truyền hình môn học giúp sinh viên hệ thống lại vận dụng lý thuyết Kịch Biên tập truyền hình, Sản xuất chƣơng trình Truyền hình để thực đƣợc tác phẩm, chƣơng trình cụ thể Môn học trang bị cho sinh viên kĩ nghiệp vụ truyền hình, hiểu đƣợc công việc vai trò phận dây chuyền sản xuất Mục đích nội dung học giúp cho sinh viên có yếu tố Cần để thích ứng với công việc ngành truyền hình học trƣờng, tự ý thức rèn luyện yếu tố Đủ trình thực hành, thực tập Nội dung chi tiết môn học: Nội dung Các loại máy quay cách sử dụng máy quay 1.1 Các loại máy quay cách sử dụng máy quay 1.2 Những loại máy quay thông dụng thị trường Nội dung Cách sử dụng máy quay DV –DVC 2.1 Giới thiệu Sony VX2000- tính cách sử dụng 2.2 Giới thiệu Sony DVC 250 – tính cách sử dụng Nội dung Ánh sáng truyền hình 3.1 Vai trò ánh sáng truyền hình 3.2 Phân loại ánh sáng 3.3 Các cách xử lý ánh sáng nghiệp vụ truyền hình Nội dung Trục quay 4.1 Khái niệm trục quay 4.2 Các loại trục quay 4.3 Cách xử lý tượng ngược trục Nội dung Phỏng vấn truyền hình 5.1 Đặc điểm vấn truyền hình 5.2 Các yếu tố kĩ thuật nội dung chuẩn bị cho vấn 5.3 Các cách vấn truyền hình Nội dung Dựng hình 6.1 Vai trò giai đoạn dựng hình 6.2 Các yếu tố kĩ thuật nội dung công việc dựng hình Nội dung Thực hành Tin truyền hình 7.1 Khái niệm, đặc điểm thể loại Tin truyền hình 7.2 Phân loại Tin truyền hình 7.3 Cách thực Tin truyền hình trường Nội dung Cách xây dựng sản phẩm truyền hình 8.1 Đặc điểm sản phẩm truyền hình 8.2 Các yếu tố cấu thành nên sản phẩm truyền hình 8.3 Vai trò kịch trình sáng tạo tác phẩm truyền hình 8.4 Quy trình thực sản phẩm truyền hình Nội dung Thực hành ghi nhanh truyền hình 9.1 Khái niệm, đặc điểm thể loại ghi nhanh truyền hình 9.2 Quy trình thực ghi nhanh truyền hình Nội dung 10 Thực hành Tọa đàm trường quay 10.1 Khái niệm, đặc điểm Tọa đàm trường quay 10.2 Quy trình thực Tọa đàm trường quay Nội dung 11.Thực hành phóng truyền hình 11.1 Khái niệm, đặc điểm thể loại phóng truyền hình 11.2 Quy trình thực phóng truyền hình Học liệu: 6.1 Học liệu bắt buộc: Dƣơng Xuân Sơn, Báo chí truyền hình, Tập giảng lƣu hành nội – khoa Báo chí 2.C.V Cudonhetxop, X.L.Xvich, A.C.Iuropxki, Báo chí truyền hình (hai tập) (Sách tham khảo nghiệp vụ), Ngƣời dịch: Đào Tuấn Anh, NxbThông tấn, HN, 2004 Nơi có tài liệu: Thƣ viện Quốc gia VN, 6, Tràng Thi Nhật An, Phát – truyền hình, Nxb Trẻ, 2004 Nơi có tài liệu: Thƣ viện Quốc gia VN, 6, Tràng Thi 6.2 Học liệu tham khảo 4.Adobe Premiere (Sách phần mềm dựng hình), Nxb Giao thông vận tải, HN, 2004 Nơi có tài liệu: Thƣ viện Quốc gia số Tràng Thi, HN 5.Dàn dựng Audio- Video kĩ thuật số bản, Công ty phần mềm Chí Đức, HN, 2004 Nơi có tài liệu: Thƣ viện Quốc gia, HN 6.Băng tƣ liệu Lịch sử báo hình tập 1, 2, 3, 4, Đài truyền hình Việt Nam Nơi có băng tƣ liệu: Trung tâm Nghiệp vụ Phát Truyền hình, tầng nhà H 7.Băng tƣ liệu thể loại báo hình Trung tâm nghiệp vụ PTTH 8.Các chƣơng trình Đài truyền hình TW, địa phƣơng Các hình thức tổ chức dạy học: 7.1 Lịch trình chung: Nội dung Hình thức tổ chức môn học Thực hành Tổng số Tự học xác định Nội dung 3 Nội dung 3 Nội dung 3 Nội dung 3 Nội dung 3 Nội dung 3 Nội dung 3 Nội dung Nội dung 3 Nội dung 10 3 Nội dung 11 Nội dung 12 Nội dung 13 Cộng 36 3 6 3 45 10 7.2 Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể Tuần - Nội dung Các loại máy quay cách sử dụng máy quay Hình thức tổ Địa chức dạy học điểm, Nội dung Yêu cầu sinh Ghi viên thời gian Thực hành Studio (3 tín chỉ) - Dùng máy quay VX 2000 - Sinh viên nắm giới thiệu cho sinh viên biết đƣợc thông - Sử dụng loại số kĩ thuật, chức máy máy quay kỹ thuật số thông chiếu, dụng phận máy máy Loại DV Ắcquy thời quay, - Giới thiệu loại máy DSR- gian sử dụng ăquy, 250 (DVCAM ) loại Cách bảo quản băng băng dùng cho máy máy quay loại ắcquy Tuần - Nội dung Cách sử dụng máy quay DV -DVC Hình thức tổ Địa chức dạy học điểm, Nội dung Yêu cầu sinh Ghi viên thời gian Thực hành (3 tín chỉ) Studio - Giới thiệu máy quay Bảo quản máy Có DVCAM DSR – 250 móc sử máy đặc tính vƣợt trội dụng quay, Cách cân Trắng – Từng thao tác chuẩn nhóm bị ghi hình với chế độ lên A&B: cân thực theo ánh sáng mặc định 11 Thực hành cách sử dụng máy quay Tuần - Nội dung Ánh sáng truyền hình Hình thức tổ Địa chức dạy học điểm, Nội dung Yêu cầu sinh Ghi viên thời gian Thực hành Studio, -Lý thuyết loại Chia nhóm, Có (3 tín ) ánh sáng tùy theo bảo quản máy máy trƣờng môi trƣờng, không gian móc, thiết bị quay, ghi hình khác nhau, xem loại băng tƣ liệu hiệu đèn có sử dụng ánh sáng ánh -Thực hành cách sáng chỉnh màu, chỉnh ánh khác sáng Tuần - Nội dung Trục quay Hình thức tổ Địa chức dạy điểm, Nội dung Yêu cầu sinh Ghi viên thời gian Thực hành (3 tín ) Studio - Chia nhóm sinh viên, tìm -Nắm đƣợc lý Có đề tài tự chọn, thời lƣợng thuyết thể máy 10 phút nội dung cần đạt đƣợc quay đƣợc: tập thực VX200 - Sinh viên phân biệt đƣợc hành 0, 12 loại trục ghi hình, Chia nhóm, micro cách khắc phục tƣợng bảo quản máy ngƣợc trục để đảm bảo vấn móc, thiết bị logic hình ảnh - Khuôn hình, cỡ cảnh chắn - Có cụm cảnh thể trục: trục giao lƣu, trục định hƣớng - Sau buổi thực hành, xem sản phẩm, phân tích - Chia nhóm, nhóm khoảng 20 sinh viên Xem băng tƣ liệu, thảo luận vấn - Thực hành theo nhóm địa điểm gần trƣờng học - Thời gian luân phiên ngày Tuần - Nội dung Phỏng vấn Hình thức tổ Địa chức dạy điểm, Nội dung Yêu cầu sinh Ghi viên thời gian Thực hành Studio, - Các cách vấn Nắm đƣợc lý Có máy (3 tín ) - PV vào hình thuyết thể quay trƣờng - PV không vào hình đƣợc VX2000, - PV dẫn trƣờng hình tập thực micro 13 Thực hành xong, xem hành phân tích sản phẩm Chia nhóm, bảo quản máy móc, thiết bị Tuần - Nội dung Dựng hình Hình thức tổ Địa điểm, chức dạy thời gian Nội dung Yêu cầu sinh Ghi viên Thực hành Studio, - Chia nhóm sinh viên Chuẩn bị tƣ Sử (3 tín ) hƣớng dẫn quy tắc dựng liệu hình ảnh dụng trƣờng hình thực hành, chuẩn bàn - Sử dụng phần mềm bị âm nhạc, lời dựng kĩ Adobe Premier 6.5, Pro 1.5, bình, tích cực thuật số 2.0 để dựng hình xây dựng sản có - Sử dụng hình ảnh sản phẩm phần phẩm thực hành Chia nhóm, bảo mềm nhóm quản máy móc, chuyên - Các thao tác cắt, đảo, trộn thiết bị dụng hình ảnh, âm thanh, xếp Có đầu hình ảnh, âm thanh, đọc vấn, lời bình theo nguyên băng, tắc truyền hình đĩa Sau buổi thực hành, xem loại sản phẩm, phân tích 14 Tuần - Nội dung Tin cách làm tin truyền hình Hình thức tổ Địa điểm, chức dạy thời gian Thực hành Nội dung Ghi viên Studio, - Tiết xem băng tƣ liệu (3 tín chỉ) trƣờng Yêu cầu sinh Nắm đƣợc lý Có máy Tin truyền hình Studio, thuyết thể quay sinh viên biết đƣợc khác đƣợc VX2000 tin báo hình với tin tập thực báo viết báo nói nhƣ hành Chia nhóm, bảo - Hƣớng dẫn làm kịch quản máy móc, Tin truyền hình Phân loại thiết bị Tin: Tin hội nghị Tin trƣờng - Chia nhóm sinh viên, tìm đề tài tự chọn, thời lƣợng phút hình Nội dung cần đạt đƣợc: - Sinh viên biết cách điều chỉnh hình ảnh theo ánh sáng trƣờng (đúng màu, ánh sáng phù hợp) - Biết cách làm Tin truyền hình - Sau buổi thực hành, xem sản phẩm, phân tích - Chia nhóm sinh viên, tìm Ghi hình Tin đề tài tự chọn, thời lƣợng truyền hình với phút hình Nội dung cần đạt chất lƣợng tốt đƣợc: 15 - Biết cách làm Tin truyền Chia nhóm, bảo hình hội nghị Tin quản máy móc, trƣờng thiết bị - Có kĩ lập kịch tin, lấy tin - Dựng Tin Sau buổi thực hành, xem sản phẩm, phân tích Yêu cầu sinh viên với lý thuyết làm tin thực tế phóng coi nhƣ tập kỳ Tuần - Nội dung Cách xây dựng sản phẩm truyền hình Hình thức tổ Địa điểm, chức dạy thời gian Thực hành Nội dung Studio, - Chia nhóm sinh viên, (3 tín chỉ) trƣờng Yêu cầu sinh Ghi viên - Thảo luận, Có máy hƣớng dẫn chuẩn bị đề quay - Các yếu tố tạo nên phim: cƣơng cho VX200 + Hình, cảnh, khung cảnh, sản phẩm lớn, 0, giấy trƣờng đoạn đề tài tự chọn, bút, - Cách xếp cảnh: tiết tấu thời lƣợng 5-7 phim, bố cục, kết cấu phút hình, máy chiếu Tuần - Nội dung Cách xây dựng sản phẩm truyền hình Hình thức tổ Địa chức dạy điểm, Nội dung Yêu cầu sinh Ghi viên thời gian Tự học xác định Ở nhà - Tổng kết lại kiến thức - Đọc tài 16 (3 tín chỉ) nội dung học liệu tham khảo - Rút quy tắc - Ôn tập để thực đƣợc sản kiến thức học phẩm truyền hình - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề - tìm hiểu chƣơng trìnhTH Tuần 10 - Nội dung Thực hành Ghi nhanh truyền hình Hình thức tổ Địa điểm, chức dạy thời gian Thực hành Studio, (3 tín ) trƣờng, Nội dung Yêu cầu sinh Ghi viên - Từ lý thuyết học Ghi hình tác Có cỡ cảnh, câu hình, trục quay, phẩm Ghi máy bố cục sinh viên viết đề nhanh truyền quay cƣơng xây dựng kịch Ghi hình với chất VX20 nhanh lƣợng tốt 00 - Chia nhóm sinh viên, tìm đề Chia nhóm, bảo tài tự chọn, thời lƣợng phút quản máy móc, hình Nội dung cần đạt đƣợc: thiết bị - Có kĩ lập đề cƣơng kịch ghi nhanh, tìm hiểu thông tin, triển khai thực Sau buổi thực hành, xem sản phẩm, phân tích 17 Tuần 11 - Nội dung 10 Thực hành Tọa đàm trường quay Hình thức tổ Địa điểm, chức dạy thời gian Nội dung Yêu cầu sinh Ghi viên Thực hành Studio, -Từ lý thuyết học -Thực Có (3 tín ) cỡ cảnh, câu hình, trục quay, bố đầy đủ máy trƣờng, cục, làm đề cƣơng chi tiết, bƣớc để tổ quay vấn sinh viên viết đề chức buổi VX200 cƣơng xây dựng kịch buổi tọa đàm: nội tọa đàm trƣờng quay dung, khách - Chia nhóm sinh viên, tìm đề mời, câu hỏi, tài tự chọn, thời lƣợng phút trang trí, phân hình Nội dung cần đạt đƣợc: công kip thực - Có kĩ lập đề cƣơng kịch toạn đàm, tìm hiểu thông -Bảo quản tin, triển khai thực máy móc, Sau buổi thực hành, xem sản thiết bị phẩm, phân tích Tuần 12 - Nội dung 11 Thực hành Phóng truyền hình Hình thức tổ Địa điểm, chức dạy thời gian Thực hành Nội dung Yêu cầu sinh viên Studio, - Từ lý thuyết Ghi hình phóng (3 tín chỉ) trƣờng Ghi Có máy học cỡ cảnh, câu truyền hình theo chủ quay hình, trục quay, bố đề chọn VX2000 cục sinh viên viết đề Làm việc nhóm ,micro, cƣơng xây dựng kịch Bảo quản máy móc, thiết phóng thiết bị bị khác - Chia nhóm sinh viên, 18 tìm đề tài tự chọn, thời lƣợng phút hình Nội dung cần đạt đƣợc: -Có kĩ lập đề cƣơng kịch ghi nhanh, tìm hiểu thông tin, triển khai thực Sau buổi thực hành, xem sản phẩm, phân tích Tuần 13 - Nội dung 11 Thực hành Phóng truyền hình Hình thức tổ Địa chức dạy điểm, Nội dung Yêu cầu sinh Ghi viên thời gian Tự học xác định Ở nhà - Tổng kết lại kiến thức - Ôn tập (3 tín ) nội dung học kiến thức học - Rút quy tắc - tìm hiểu để thực đƣợc sản chƣơng trình phẩm truyền hình truyền hình - Chuẩn bị đề tài cho buổi thực hành Tuần 14 - Nội dung 12 Thực hành tổng kết Hình thức tổ Địa chức dạy điểm, Nội dung Yêu cầu sinh Ghi viên 19 thời gian Thực hành Studio, - Từ lý thuyết học Tích cực ôn lại Có máy (3 tín ) nghiệp vụ Truyền hình, sinh kiến thức, lên quay trƣờng viên viết đề cƣơng xây dựng kế hoạch triển VX2000, kịch đề tài, thể loại tự khai đề tài micro, chọn Bảo quản máy bàn Chia nhóm sinh viên, triển móc, thiết bị dựng, khai thực hiện, thời lƣợng thiết bị phút hình Nội dung cần đạt trình đƣợc: chiếu -Có kĩ lập đề cƣơng sản kịch , tìm hiểu thông tin, phẩm vấn, viết lời bình, dựng hình Sau buổi thực hành, xem sản phẩm, phân tích Tuần 15 - Nội dung 13 Ôn tập Hình thức tổ Địa chức dạy điểm, Nội dung Yêu cầu sinh Ghi viên thời gian Tự học xác định (3 tín chỉ) Ở nhà - Hệ thống lại kiến thức -Tích cực ôn nội dung học lại kiến thức, - Rút quy tắc - Sau hoc để thực đƣợc sản xong,lên kế phẩm truyền hình hoạch triển khai đề tài, thể loại phù hợp với khả 20 8.Chính sách môn học: - Thực đầy đủ nhiệm vụ môn học đƣợc ghi đề cƣơng môn học - Các tập nộp hạn - Đi học đầy đủ ( nghỉ không 20% tổng số ) - Chuẩn bị dđủ trƣớc đến lớp theo hƣớng dẫn đề cƣơng môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết học tập môn học 9.1 Mục đích trọng số kiểm tra: Hình thức Tính chất nội Mục đích kiểm tra Trọng số dung kiểm tra Đánh giá Các vấn đề lý Đánh giá khả nhớ thường xuyên thuyết thực chuyển hóa lý thuyết 0% hành, thực tế Bài tập cá nhân Chủ yếu thực Đánh giá ý thức học tập hành, thực tế thƣờng xuyên kỹ 0% làm việc độc lập Bài tập nhóm Bài tập lớn Bài tập hết môn Chủ yếu thực Đánh giá tinh thần hợp hành ứng dụng tác kỹ thao thụƣc tiễn tác theo nhóm Kết hợp yếu tố Đánh giá kỹ nghiên lý thuyết thực cứu tổng hợp liệu tiễn thực tiễn Nâng cao khả Đánh giá tƣ khái ứng dụng tổng hợp quát khả vận nhiều kỹ dụng, kết hợp thao 20% 30% 50% tác kỹ nhà báo TH 21 9.2 Tiêu chí dánh giá tập kiểm tra đánh giá: 9.2.1 Loại tập cá nhân: Loại tập thƣờng xuyên dùng để kiểm tra chuẩn bị, khả vận dụng kiến thức sinh viên nội dung nhỏ nhƣng trọn vẹn Tiêu chí đánh giá lọai tập cụ thể bao gồm: - Nội dung: 1/ Xác định hƣớng tìm đề tài viết rõ ràng, hợp lý 2/ Thể bƣớc đầu kỹ phân tích tin, 3/ Có yếu tố vận dụng lý thuyết thực tiễn - Hình thức: 4/ Ngôn ngữ, cách viết sáng sủa, bƣớc đầu có sáng tạo, độ dài theo yêu cầu giáo viên Ngoài ra, tùy bối cảnh lên lớp cụ thể mà giáo viên có tiêu chí đánh giá riêng 9.2.2 Loại tập nhóm: Là tập bƣớc đầu phát triển kỹ kết hợp nhóm làm việc sinh viên – phóng viên tƣơng lai, trọng đến khả tổ chức nhóm sinh viên khả giải công việc đƣợc giao Cụ thể: 1/ Có danh sách nhóm, nhiệm vụ cá nhân nhóm trƣởng điều phối 2/ Quá trình làm việc nhóm, giải tình phát sinh 3/ Tin, viết tổng hợp cuối nhóm 4/ Những ý kiến sáng tạo cải tiến công việc thực tế 9.2.3 Loại tập lớn Là tập vừa thể tính độc lập nghiên cứu ứng dụng thực tiễn, vừa thể hiệc kết hợp hoạt động tập thể cá nhân sinh viên - Nội dung: 1/ Đặt vấn đề, tìm kiếm đề tài, chủ đề, phƣơng pháp tiếp cận thực tiễn hợp lý 2/ thể đƣợc khả vận dụng giảng lý thuyết thực tiễn cách có sáng tạo, phát triển 22 3/ Vận dụng tối đa điều kiện sở vật chất điều kiện vốn có thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ theo định hƣớng giáo viên - Hình thức: 4/ Xử ký hình ảnh, lời binh rõ ràng, sáng, độc đáo, trình bày tốt Biểu điểm sở đạt tiêu chí: Điểm Tiêu chí – 10 Đạt tiêu chí 7–8 Đạt tiêu chí 1/, 2/, 4/ 5–6 Đạt tiêu chí 1/ , tiêu chí 2/ chƣa thể tính sáng tạo Dƣới Không đạt trọn vẹn tiêu chí 9.3 Lịch thi, kiểm tra - Bài kỳ: Làm thực hành Ghi nhanh – tuần 10, nội dung - Bài thi hết môn: Làm thực hành tổng kết – tuần 14, nội dung 12 DUYỆT CHỦ NHIỆM BỘ MÔN GIẢNG VIÊN (Khoa/trường) (Ký tên) (Ký tên) PGS.TS.Đinh Văn Hường PGS.TS Dương Xuân Sơn Nguyễn Tùng 23 ... Tin truyền - Cách viết tin truyền - Cho số ví dụ Thực hành hình thực nhƣ hình cổ điển tin truyền hình theo Tin truyền nào? khác với đại báo viết hình ? phong cách phát Sự khác thực tế tin Đài Truyền. .. tiết chiếu sản phẩm Thực hành cƣơng phóng tự phóng chọn, thời lƣợng 3’- truyền 5’ hình Thực hành tổng kết Tóm tắt nội dung môn học : Thực hành Nghiệp vụ Truyền hình môn học giúp sinh viên hệ... dựng hình Nội dung Thực hành Tin truyền hình 7.1 Khái niệm, đặc điểm thể loại Tin truyền hình 7.2 Phân loại Tin truyền hình 7.3 Cách thực Tin truyền hình trường Nội dung Cách xây dựng sản phẩm truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNH, ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNH, ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNH

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay