Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Ngô Quyền, Ngọc Hồi năm học 2016 2017

3 278 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 10:33

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK II CÔNG NGHỆ R R R o௚ R Số câ Số R m ỉl Đồ ù R R RRa ì R Số câ Số R m ỉl Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % R R R BR ược mR số R Rá a o௚ R ro R sả x v௚ ờR số R 2,0 20% BR ược loạR v lR ௚o l௚ v lR ẫ R , v lR cácR R 2,0 20% 4,0 40% R RR HR ược R yê Râ Rây aR R 2,0 20% HR ược c ạo, R yê lí l௚m vR c v௚ cácR sử 꼸 R R 1,0 10% 3,0 30% 꼸 R R 꼸 R ược c R Rức í R R ă R RRảR ௚R 2,0 20% 3,0 30% ao í R ược R ă R Rê R꼸 ro R RRa ì R 1,0 10% R 4,0 40% 6,0 60% 10 100% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒ G GD À Đ GỌ HỒI TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2016 - 2017 M : R RR - Lớ : RờR RRa : 45 Rú Câu 1: (4,0 điểm) a aR R Rườ R xảy o R R R yê Râ ௚o? H댳y ê mR số R Rá a o௚ RR sử 꼸 R R Câu 2: (3,0 điểm) a R ௚o l௚ v lR ẫ R ? R ௚o l௚ v lR cácR R ? M R loạR cRo mR ví 꼸? B R cR m y R R cRí R? B R Roạ R R a v௚o ác 꼸 R Rì c a 꼸 R R ? Câu3: (3,0 điểm) rê mR R R cR RRR 220 - 40௚, m R R௚y RRờ a í R R ă R Rê R꼸 c a R R ro R 30 R௚y? ௚R R cR RRá 1800 R Rì ro R 30 R௚y RR R RảR rả cRo R R l௚ ao RRê ? -Duyệt BGH Duyệt TCM Nguyễn Thị Cẩm Thi GV đề Đinh Thịnh Hưởng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HK II MÔN CN8 â RR R a ác R yê Râ Rây aR R : - Do cRạm r c R v௚o v ma R R - Do vR Rạm Roả R cácR a o௚ ốR vớR lướR R cao v௚ rạm R - Do R ây ẫ cR R R ứ r Rx ố R (4,0đ) MR số R Rá a o௚ RR sử 꼸 R R : - R c RR ố cácR R ây ẫ R - R m cácR R c a ù R R - R c RR ốR RR R, ù R R - R R vR Rạm Roả R cácR a o௚ ốR vớR lướR R cao v௚ rạm R a lR m௚ 꼸 R R cRạy a ược RRR l௚ v lR ẫ R lR m௚ 꼸 R R R R cRạy a ược RRR l௚ v lR cácR R - Ro m R ví 꼸 ú R (mỗi ví dụ 0,5 điểm) (3,0đ) -B R cR RaR R R cRí R l௚ ây ố R R v௚ Râ -B R Roạ R R a v௚o ác 꼸 R RR c a 꼸 R R cRạy ro R ây ố R R a Rs c a R R l௚ P 40௚ RờR RRa sử 꼸 R l௚: 3.30 RRờ ĐR ă R Rê R꼸 c a R R ro R 30 R௚y l௚: (3,0đ) P 40 3600௚R Đ R 3600௚R 3,6 ௚R Số RR RảR rả cRo R R l௚: 3,6 1800 6480 R ĐR m 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...PHÒ G GD À Đ GỌ HỒI TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 16 - 20 17 M : R RR - Lớ : RờR RRa : 45 Rú Câu 1: (4,0 điểm) a aR R Rườ... R Câu 2: (3,0 điểm) a R ௚o l௚ v lR ẫ R ? R ௚o l௚ v lR cácR R ? M R loạR cRo mR ví 꼸? B R cR m y R R cRí R? B R Roạ R R a v௚o ác 꼸 R Rì c a 꼸 R R ? Câu3: (3,0 điểm) rê mR R R cR RRR 22 0 - 40௚,... c a R R ro R 30 R௚y? ௚R R cR RRá 180 0 R Rì ro R 30 R௚y RR R RảR rả cRo R R l௚ ao RRê ? -Duyệt BGH Duyệt TCM Nguyễn Thị Cẩm Thi GV đề Đinh Thịnh Hưởng VnDoc - Tải tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Ngô Quyền, Ngọc Hồi năm học 2016 2017, Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Ngô Quyền, Ngọc Hồi năm học 2016 2017, Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Ngô Quyền, Ngọc Hồi năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay