Phụ nữ cẩm phả xóa đói giảm nghèo

41 26 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 10:05

Nghiên cứu này nhằm làm rõ hoạt động của Hội LHPN thành phố Cẩm Phả trong công tác XĐGN. Các hoạt động chính trong công tác xóa đói giảm nghèo mà Hội LHPN thành phố đang tiến hành? Trong quá trình thực hiện, Hội LHPN thành phố đã phối hợp cùng với những tổ chức, ban ngành nào? Hoạt động phối hợp có đem lại hiệu quả cao không? Hội LHPN thành phố đã đạt được những thành tựu và gặp phải khó khăn gì khi thực hiện công tác XĐGN?Những lý do trên là cơ sở để tôi lựa chọn đề tài: Hội phụ nữ thành phố Cẩm Phả với phong trào xóa đói giảm nghèo. A - PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước giữ nước, từ tổ tiên xa xua đến cháu ngày lĩnh vực, lứa tuổi phụ nữ ngày khẳng định vai trò to lớn Ở giai đoạn phát triển lịch sử dân tộc, người phụ nữ biết lựa chọn chỗ đứng, lựa chọn đường đắn lợi ích hành phúc dân tộc, gia đình thân Đánh giá vai trò người phụ nữ, Bác Hồ viết: “Dân tộc ta đời đời nhớ ơn bà mẹ Việt Nam sinh cống hiến người ưu tú chiến đấu anh dũng tuyệt với, bảo vệ non sông gấm vọc để lại” Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, người phụ nữ có vai trò quan trọng, họ làm nên hậu phương vững mà người chiến sỹ dũng cảm tham gia vào đấu tranh cách mạng Hòa bình lặp lại họ lại bắt tay vào công xây dựng đất nước Trong công công nghiệp hóa, đại hóa ngày nay, nguồn lực lao động vấn đề quan trọng ý quan tâm Trong đó, phụ nữ chiếm tỷ lệ không nhỏ Nước ta có khoảng 80% dân số tập trung chủ yếu nông thôn phụ nữ chiếm tới 51,34%, sản xuất nông nghiệp lao động chiếm 72%.1Trong năm gần đây, kinh tế nước ta có bước chuyển biến mạnh mẽ Đặc biệt việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại lớn giới WTO tạo hội lớn cho kinh tế xã hội phát triển Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân nâng cao Tuy nhiên, trình hội nhập giới tạo thách thức không nhỏ nước ta, vấn đề khoảng cách giàu nghèo Một thực tế xảy nay: khoảng cách giàu nghèo nước ta ngày lớn Đây mối quan tâm không nước ta mà nhiều nước giới Để giải vấn đề này, Đảng Nhà nước ta xây dựng chương trình Mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, nhằm hỗ trợ cho người nghèo có điều kiện để phát triển kinh tế, tạo phát triển đồng nước Cẩm Phả đơn vị hành tỉnh Quảng Ninh Trong nhiều năm qua, nhờ phát huy có hiệu chương trình giảm nghèo, với nỗ lực, tâm thoát nghèo người dân nên công tác giảm nghèo thành phố Cẩm Phả đạt kết tích cực Với truyền thống cần cù, chịu khó, nỗ lực vươn lên, phụ nữ tích cực học tập, ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi Phụ nữ http://vietinfo.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=12129 Tổng cục thống kê Tình hình kinh tế xã hội tháng 12 năm 2011 lực lượng đông đảo tham gia thực chuyển đổi cấu mùa vụ, trồng, vật nuôi mang lại suất, chất lượng Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xuất nhiều điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi Phụ nữ thành phố Cẩm Phả ngày khẳng định vai trò việc phát triển kinh tế gia đình đẩy mạnh hoạt động xã hội Để có kết nhờ vào hoạt động tích cực Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) Hội Phụ nữ thành phố Cẩm Phả coi đơn vị đầu hoạt động xóa đói giảm nghèo Hội với nhiều tổ chức khác tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ cho hội viên hội để họ phát triển kinh tế Nhằm đẩy mạnh phong trào “phụ nữ giúp phát triển kinh tế gia đình” Tuy nhiên, hoạt động hội nhiều khó khăn hạn chế cần phải khắc phục Nghiên cứu nhằm làm rõ hoạt động Hội LHPN thành phố Cẩm Phả công tác XĐGN Các hoạt động công tác xóa đói giảm nghèo mà Hội LHPN thành phố tiến hành? Trong trình thực hiện, Hội LHPN thành phố phối hợp với tổ chức, ban ngành nào? Hoạt động phối hợp có đem lại hiệu cao không? Hội LHPN thành phố đạt thành tựu gặp phải khó khăn thực công tác XĐGN? Những lý sở để lựa chọn đề tài: Hội phụ nữ thành phố Cẩm Phả với phong trào xóa đói giảm nghèo Tổng quan tình hình nghiên cứu Xóa đói giảm nghèo sách lớn Đảng Nhà nước ta quan tâm Công tác xóa đói giảm nghèo không nhiệm vụ riêng Nhà nước hay quốc gai riêng lẻ, mà trở thành vấn đề toàn cầu người cần phải chung tay góp sức Đối với Việt Nam, công tác xóa đói giảm nghèo đạt thành tựu đáng kể Chuẩn nghèo nước ta liên tục thay đổi có xu hướng tăng Tuy nhiên, với mức chuẩn nghèo quy định nước ta thấp nhiều so với mức trung bình trung giới Nếu trước đây, quan niệm cổ hủ, lạc hậu, nên thời gian dài, nước ta trì tư tưởng việc kiếm tiền người đàn ông gia đình Do đó, vai trò người phụ nữ chưa đánh giá đúng, họ tham gia vào việc phát triển kinh tế Tuy nhiên, năm gần đây, hoạt động tích cực Liên hiệp Phụ nữ công tác bình bẳng giới, tuyên truyền trách nhiệm vai trò người phụ nữ mà tỷ lệ phụ nữ tham gia sản xuất kinh tế ngày nhiều Thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh địa phương đầu toàn tỉnh việc thực công tác xóa đói giảm nghèo Trong năm qua, Đảng huyện phối hợp với quan đoàn thể thực công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết bật Xóa đói giảm nghèo không vấn đề Đã có nhiều nghiên cứu xung quanh vấn đề như: - “Nghèo đói xóa đói giảm nghèo Việt Nam” TS Lê Xuân Bá – TS Chu Tiến Quang – TS Nguyễn Hữu Tiến – TS Lê Xuân Đình (Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 2001) - “Xóa đói giảm nghèo nông thôn Việt Nam” Nguyễn Hải Hữu Nghiên cứu vai trò hội phụ nữ công tác xóa đói giảm nghèo thu hút quan tâm số nhà Khoa học như: - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về: “Thực trạng nghèo đói giải pháp xóa đói giảm nghèo số tỉnh ven biển miền Trung” PGS TS Khổng Diễn làm chủ nhiệm - Đề tài nghiên cứu khoa học Bộ về: “Tình trạng nghèo đói giới Việt Nam: trạng, vấn đề phương thức giải quyết” Lương Thị Thu Trang làm chủ nhiệm Đây nghiên cứu có tầm vĩ mô, khái quát Đối với nghiên cứu mình, tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo thành phố Cẩm Phả nói chung, hướng tới chủ thể thực Hội LHPN thành phố Cẩm Phả Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động Hội Phụ nữ việc thực sách xóa đói giảm nghèo 3.2 Khách thể nghiên cứu Hội Phụ nữ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 3.3 Phạm vi nghiên cứu - Không gian: thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Thời gian: 2011 - 2016 - Nội dung: Tập trung số chương trình, hoạt động nằm nội dung thực công tác XĐGN Hội LHPN thành phố Cẩm Phả như: tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cấu kinh tế, trồng, vật nuôi, kỹ kinh doanh, chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, … Từ đánh giá hiệu hạn chế công tác XĐGN mà Hội LHPN thành phố tiến hành thực Mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục tiêu nghiên cứu Đưa giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động Hội Phụ nữ thành phố Cẩm Phả hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo 4.2.Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu nghiên cứu văn liên quan đến chủ trương, sách xóa đói giảm nghèo nói chung địa phương nói riêng - Tìm hiểu, đánh giá kết công tác xóa đói giảm nghèo Hội phụ nữ thành phố, kết đạt hạn chế hoạt động - Tổng hợp, đánh giá đưa khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao hoạt động Hội phụ nữ thành phố Cẩm Phả công tác xóa đói giảm nghèo Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp định lượng phân tích tài liệu có sẵn - Phương pháp tiếp cận hệ thống Bố cục MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương 1: Một số sở vấn đề hội phụ nữ thành phố Cẩm Phả với phong trào xóa đói giảm nghèo Chương 2: Thực trạng hoạt động Hội LHPN thành phố Cẩm Phả với phong trào xóa đói giảm nghèo Chương 3: Phương hướng, giải pháp, kiến nghị KẾT LUẬN B – PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG – MỘT SỐ CƠ SỞ VỀ VẤN ĐỀ HỘI PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ VỚI PHONG TRÀO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái luận xóa đói giảm nghèo a Khái niệm nghèo đói Nghèo đói coi vấn đề kinh tế - xã hội mang tính chất toàn cầu Nghèo đói không vấn đề tồn nước phát triển, mà nước có kinh tế phát triển nghèo đói vấn đề tồn cần giải Đối với nước có kinh tế phát triển, tỷ lệ người nghèo cao mục tiêu chung hướng đến giảm tỷ lệ người nghèo, nâng cao chất lượng sống cho người dân, đảm bảo cho người dân có mức sống Đối với nước có kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người thuộc diện cao tránh khỏi việc xã hội tồn phận dân cư bị đánh giá nghèo.2 Và đặc biệt, nước có kinh tế phát triển khoảng cách giàu nghèo cao Do đó, nước thuộc nhóm hướng đến mục tiêu chung xóa nghèo, rút ngắn khoảng cách người giàu người nghèo, tạo công xã hội người dân Như vậy, nghèo đói vấn đề mang tính toàn cầu, có ảnh hưởng lớn đến phát triển quốc gia Tuy nhiên, có nhiều quan niệm khác nghèo đói, khu vực, hoàn cảnh khác lại có quan niệm nghèo đói khác có biện pháp thực xóa đói giảm nghèo khác Theo tác giả cổ Trung Quốc cho rằng: “ người lo toan cho bữa ăn người nghèo, sống đới với người nghèo sinh tồn mà thôi”.3 Theo Robert McNamara, giám đốc Ngân hàng Thế giới, ông cho rằng: nghèo đói tuyệt đối sống ranh giới tồn Những người nghèo tuyệt đối người phải đấu tranh để sinh tồn thiếu thốn tồi tệ tình trạng bỏ bê phẩm cách vượt qúa sức tưởng tưởng tượng mang dấu ấn cảnh ngộ may mắn giới trí thức chúng ta” Theo Word Bank: “Nghèo đói, thiếu nhà, bệnh không đến bác sỹ, không đến trường, đọc, biết viết, việc làm, lo sợ cho sống tương lai, bệnh hoạn, Nguyễn Hữu Tiến (2010), Tập giảng Chính sách Xóa đói giảm nghèo Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội, trang http://www.wattpad.com/89948-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ngh%C4%A9a-ngh%C3%A8o bảo vệ quyền lợi tự do” Theo quan niệm trên, nghèo đói thiếu thốn vật chất phi vật chất Vật chất bao gồm điều kiện nhà ở, lương thực, phương tiện lại,… Phi vật chất yếu tố liên quan đến đời sống tinh thần người: không đến trường, không tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không tham gia dịch vụ vui chơi, giải trí Một chuyên gia Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ông Abapia Sen – người nhận giải thưởng Noben 1998 cho rằng: nghèo đói thiếu hội lựa chọn tham gia vào trình phát triển cộng đồng Theo quan điểm này, người nghèo bị thiếu thốn sống nên có điều kiện tham gia với cộng đồng việc phát triển chung Do đó, khoảng cách người giàu người nghèo tăng, khoảng cách vê trình độ dân trí tăng cao Theo báo cáo gần Liên hợp quốc, nhấn mạnh cần thiết đưa phương pháp tiếp cận nghèo đói sở quyền lợi người, cụ thể: - Tự do: người có quyền có sống không bị đói khổ bị đe dọa bạo lực, chống đối bị tổn thương.- Bình đẳng: người có quyền hưởng thụ thành xã hội, có quyền tham gia vào hoạt động chung.- Sự khoan dung: người cần phải tôn trọng, bao gồm niềm tin, văn hóa ngôn ngữ Theo quan điểm này, nghèo đói nhìn nhận cách toàn diện hơn, không mặt đời sống vật chất mà tinh thần ngôn ngữ.6 Như vậy, nói đến nghèo đói nói đến “thiếu hụt” người Ở xã hội có chuẩn riêng để đánh giá mức độ nghèo riêng Khi người dân không đủ chuẩn chung bị rơi vào tình trạng thiếu hụt hay nhiều yếu tố theo chuẩn đề họ bị coi rơi vào tình trạng nghèo đói Những chuẩn đề dựa điều kiện cụ thể kinh tế, xã hội không gian, thời gian cụ thể phải xã hội thừa nhận Đối với Việt Nam: Chuẩn nghèo Việt Nam tiêu chuẩn để đo lường mức độ nghèo hộ dân Việt Nam Chuẩn khác với chuẩn nghèo bình quân giới Theo định thủ tướng phủ Việt Nam 170/2005/QĐ-TTg ký ngày 08 Tháng 07 năm 2005 việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010: http://www.wattpad.com/89948-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ngh%C4%A9a-ngh%C3%A8o Tài liệu tập huấn dánh cho cán làm công tác XĐGN cấp tỉnh, huyện, Nhà xuất Lao động – xã hội, Hà Nội, 2004, trang 20 Tài liệu nhóm nghiên cứu, Xác định chuẩn nghèo Việt Nam thời kỳ 2006 – 2010, Thuộc ban đạo Chương trình quốc gia XĐGN giai đoạn 2006 – 2010 (Báo cáo giai đoạn – tháng 7/ 2004) • Khu vực nông thôn: hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2.400.000 đồng/người/năm) trở xuống hộ nghèo • Khu vực thành thị: hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (dưới 3.120.000 đồng/người/năm) trở xuống hộ nghèo.7 Chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015 theo Chỉ thị số 175/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ, mức chuẩn nghèo cận nghèo xác định: • Khu vực nông thôn: hộ có thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/ người/ tháng trở xuống hộ nghèo Những hộ có thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/ người/ tháng hộ cận nghèo • Khu vực thành thị: hộ có thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/ người/ tháng trở xuống hộ nghèo Những hộ có thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/ người/ tháng hộ cận nghèo Chuẩn nghèo thay đổi theo giai đoạn định Chuẩn nghèo ngày tăng thể nỗ lực lớn Đảng, Nhà nước nhân dân ta việc thực công tác xóa đói giảm nghèo b Những đặc trưng nghèo đói Thứ nhất, Đặc trưng nhân học Các hộ thuộc diện nghèo thường có số nhân gia đình cao bình quân so với hộ gia đình bình thường Nguyên nhân tình trạng người nghèo thường đẻ nhiều, đẻ dày Đây vừa nguyên nhân vừa hệ nghèo đói Mức độ hiểu biết gia đình nghèo sinh sản nhiều hạn chế, lại thêm quan niệm lạc hậu nên nhiều gia đình không nhận thức hệ việc gia tăng nhân Theo đó, hộ gia đình nghèo đông kéo theo tỉ lệ người ăn theo cao, làm cho chất lượng sống bị ảnh hưởng sâu sắc Việc hộ gia đình có đông lại thiếu nguồn lao động nghịch lý xảy nước ta Biểu 1: Cơ cấu phân theo giới tính Việt Nam Đơn vị: % Năm Giới Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C3%A8o_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam Nguyễn Hữu Tiến (2010), Tập giảng Chính sách Xóa đói giảm nghèo Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội, trang 22 Nam 49.21 49.21 49.29 49.43 49.46 Nữ 50.79 50.79 50.71 50.57 50.54 (Nguồn:Tổng cục thống kê) Theo cấu dân số Việt Nam phân theo giới tỷ lệ nữ chiếm tỷ lệ cao nam Trong gia đình, người phụ nữ người có vai trò quan trọng việc trì giống nòi thực kế hoạch hóa gia đình Là người vợ, người mẹ gia đình, người phụ nữ cần ý thức hậu việc sinh đẻ kế hoạch Từ để hạn chế điều chỉnh mức sinh cho phù hợp với hoàn cảnh gia đình Tuy nhiên, để thực tốt công tác cần có phối hợp từ người chồng, người cha gia đình Thứ hai, tiếp cận giáo dục người nghèo hạn chế Đây hệ việc đông gia đình thuộc diện nghèo Vì nghèo đói, nên nhiều gia đình khả cho tham gia theo học mà phải nhà để tham gia vào sản xuất kinh tế,… Trình độ dân trí thấp, nên người nghèo có khả tiếp cận với tiến khoa học kỹ thuật, sản xuất họ chủ yếu nông nghiệp túy Với phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống người nghèo khó nâng cao hiệu kinh tế suất lao động Vì vậy, đời sống không cải thiện, thu nhập thấp việc trang trải cho nhu cầu thiết yếu sinh hoạt ngày khó, nói đến việc đầu tư cho học hành Và thế, người nghèo bị rơi vào vòng luẩn quẩn nghèo đói từ hệ sang hệ khác Trong nhiều gia đình nông thôn tồn tư tưởng “trọng nam khinh nữ” Do đó, người phụ nữ tiếp xúc với dịch vụ giáo dục Hơn nữa, nữ giới đối tượng hay bị bỏ học nam giới Vì vậy, kiến thức phụ nữ vấn đề xã hội, trình độ chuyên môn hạn chế Điều ảnh hưởng lớn đến hoạt động hội LHPN Bởi hoạt động hội cần có phối hợp hỗ trợ nhiều ban ngành, đoàn thể khác Do đó, đòi hỏi cán hội viên Hội LHPN cần có trình độ định để tuyên truyền, giải thích cho chị em hiểu rõ chương trình, hoạt động Hội Đồng thời, hội viên cần phải có hiểu biết để nắm bắt chủ trương mà Hội phổ biến Thứ ba, người nghèo dễ bị tổn thương Khi bị rơi vào tình trạng nghèo đói, người bị thiếu thốn nhiều thứ để đảm bảo cho sống sinh hoạt ngày Và đó, người nghèo dễ bị ảnh hưởng yếu tố chủ quan khách quan tác động vào Đứng trước khó khăn, rủi ro như: bệnh tật, thiên tai,… người nghèo đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp sâu sắc Đối với hộ nghèo việc trang trải cho sống ngày khó khăn lớn, họ dự trữ để phòng chống cho rủi ro xảy Do đó, xã hội có biến động như: lạm phát, suy thoái kinh tế,… Đối với người phụ nữ, theo quan điểm truyền thống họ “phái yếu” xã hội Tuy nhiên, với hoạt động tích cực, thành tựu đạt công xây dựng bảo vệ đất nước, vai trò người phụ nữ gia đình xã hội ngày nâng cao Giờ đây, phụ nữ nghèo đứng để vay vốn, tham gia lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo hội việc làm,… để người phụ nữ chủ động độc lập việc phát triển kinh tế hộ gia đình Thứ tư, người nghèo tiếng nói, địa vị xã hội Người nghèo coi nhóm yếu xã hội Do hạn chế trình độ dân trí nên người nghèo tham gia đóng góp vào vấn đề xã hội Nguyên nhân thân người nghèo hiểu biết vấn đề xã hội nên tiếp xúc với người xung quanh, tiếp xúc với kiện xã hội người nghèo thường tỏ rụt rè Hằng năm, có nhiều chương trình nhằm thực mục tiêu xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên, chương trình lại vào thất bại người nghèo tiếp tục nghèo Nguyên nhân dẫn đến thất bại chương trình người nghèo sử dụng nguồn vốn hỗ trợ, không hiểu cách thức triển khai chương trình, … Tóm lại chương trình đưa hoàn toàn không phù hợp với lực điều kiện người nghèo Trong thực tế, vai trò người phụ nữ sản xuất gia đình hoạt động xã hội nhiều hạn chế Người phụ nữ chưa thể phát huy hết lực trình độ Đó chưa kể đến phụ nữ nghèo, đối tượng yếu xã hội cần quan tâm Những tư tưởng lạc hậu, quan niệm cổ hủ làm cho người phụ nữ nghèo trở nên tự ti với thân mình, làm cho họ có tâm lý mạc cảm với người xung quanh Vì vậy, cần có nhìn đắn người phụ nữ nói chung người phụ nữ nghèo nói riêng Đây lực lượng tiềm cần phải quan tâm sâu sắc Thứ năm, người nghèo thường tập trung chủ yếu nông thôn, vùng sâu, vùng xa Biểu 2: Cơ cấu dân số phân theo khu vực Việt Nam Đơn vị: % Năm Năm Năm Năm Năm Năm Khu vực 2006 2007 2008 2009 2010 Nông thôn 72.34 71.8 71.01 70.26 69.83 Thành thị 27.66 28.2 28.99 29.74 30.17 (Nguồn: Số liệu thống kê Tổng cục thống kê) Theo thống kê sơ Tổng cục thống kê, năm 2010 dân số nước ta có 30,17% dân số tập trung thành thị, lại 69,83% dân số tập trung nông thôn Như vậy, nông thôn nơi tập trung đông dân số nước Trong đó, phần lớn dân cư tập trung nông thôn nông dân, người sản xuất nông nghiệp Do chưa có điều kiện để áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên sản xuất nông nghiệp chưa đạt hiệu cao, sản xuất không ổn định, suất thấp Miền núi, vùng sâu vùng xa địa bàn có địa hình khó khăn cho việc phát triển kinh tế, văn hóa,… Phần lớn dân cư tập trung vùng núi, vùng xâu vùng xa có kinh tế phát triển, trình độ dân trí thấp Bên cạnh đó, xu hướng đô thị hóa tỷ lệ nữ nông thôn ngày tăng Phần lớn người di dân đến thành phố, khu công nghiệp để tìm kiếm việc làm nam giới Đây thực tế dẫn đến chênh lệch tỷ lệ nam tỷ lệ nữ khu vực c Tổng quan công tác xóa đói giảm nghèo Công tác xóa đói giảm nghèo trình đưa chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước vào việc nâng cao chất lượng sống cho người dân, đặc biệt hộ nghèo, xã nghèo nước Công tác xóa đói giảm nghèo chiến lược phủ Việt Nam nhằm giải vấn đề đói nghèo phát triển kinh tế Việt Nam Trong năm qua, Đảng Nhà nước có nhiều sách biện pháp thích hợp để tiến hành xóa đói giảm nghèo, kết hợp phát huy nội lực với trợ giúp quốc tế Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trợ giúp điều kiện sản xuất, nâng cao kiến thức để người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo tự vươn lên thoát nghèo cải thiện mức sống cách bền vững đồng thời đẩy mạnh việc thực sách đặc biệt trợ giúp đầu tư phát triển sản xuất, đất sản xuất; trợ giúp đất ở, nhà ở, nước đó, sách nhằm tạo điều kiện người nông dân tiếp cận với thông tin, kỹ thuật sản xuất, mô hình sản xuất kinh tế hiệu để nâng cao hiệu sản xuất cải thiện chất lượng sống người nghèo Quán triệt chủ trương trên, phối hợp với Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Hội LHPN thành phố tổ chức hướng dẫn, tổ chức thực sách khuyến nông – lâm – ngư nghiệp - Hội tiến hành tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn cho người nghèo kiến thức, kỹ sản xuất cách thức áp dụng tiến khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu sản xuất - Hội tiếp hành tuyên truyền, vận động chị em hội viên thực chuyển đổi cách thức sản xuất theo hướng đại hơn, hiệu Hội LHPN thành phố phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Hội khuyến học củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn để mở lớp tập huấn nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp Hội phối hợp với Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật, Hội tổ chức lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt,… cho cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia 2.2 Kết đạt Dưới lãnh đạo Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, Ban chấp hành Đảng thành phố Cẩm Phả, phối hợp, tạo điều kiện quyền, ban ngành, đoàn thể, quan, đơn vị, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Cẩm Phả đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Tỉnh Hội Thành uỷ Cẩm Phả giao cho, góp phần vào hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng địa phương, đặc biệt phong trào xóa đói giảm nghèo Công tác không giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo thu nhập mà góp phần xóa đói, giảm nghèo địa phương Tại thị xã Cẩm Phả năm qua có nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo, tự chủ kinh tế nhờ vào hiệu phong trào Giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế nhiều hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Cẩm Phả nhằm giúp chị em có việc làm, tạo thu nhập Trong năm 2010, Hội giúp 146 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vốn, ngày công, cây, giống, vật tư sản xuất kinh doanh trị giá 162 triệu đồng Với biện pháp giúp đỡ cụ thể, thiết thực năm 2010 Hội giúp 34 hộ phụ nữ thoát nghèo có địa Hội đầu tư nâng cao chất lượng 96 mô hình CLB, tổ nhóm phụ nữ làm kinh tế, với 1300 thành viên 23 mô hình thành lập Trong có nhiều mô hình hoạt động hiệu mô hình “Dịch vụ phục vụ ăn uống” phường Cẩm Sơn tạo việc làm ổn định cho 10 lao động, mô hình tổ đan móc len phường Cẩm Thành… Năm 2010, cấp hội phụ nữ thị xã Cẩm Phả trì tốt hoạt động uỷ thác với Ngân hàng sách xã hội thị xã vay vốn hộ nghèo đối tượng sách khác, tiếp tục quản lý hỗ trợ vốn vay từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Kết 99% số hộ vay vốn chấp hành tốt qui chế, sử dụng mục đích, trả nợ vốn gốc kỳ hạn Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, nhằm nâng cao kiến thức cho nữ doanh nhân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã phối hợp với liên minh hợp tác xã quốc doanh tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn khởi doanh nghiệp tăng cường khả kinh doanh cho 140 nữ chủ doanh nghiệp Hoạt động thực giúp chị em chủ doanh nghiệp thêm phần tự tin hoạt động kinh doanh Chị Đỗ Thị Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Thành Phú, hội viên tham gia lớp tập huấn Hội Phụ nữ tổ chức cho biết chị tự tin nhiều việc điều hành công ty Hơn nữa, mối quan hệ kinh doanh chị mở rộng nhiều tham gia lớp tập huấn quản trị doanh nghiệp Với mô hình phong trào thiết thực “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp làm kinh tế”, “Ngày tiết kiệm phụ nữ nghèo”… Hội Phụ nữ thị xã Cẩm Phả thực tốt nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Cẩm Phả khẳng định: hiệu công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế Hội Phụ nữ có đóng góp không nhỏ vào công tác xóa đói, giảm nghèo thị xã Cẩm Phả năm 2010 Có thể nói với việc thực tốt nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Cẩm Phả, ngày có nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn địa bàn giúp đỡ, vươn lên thoát nghèo Quan trọng chị em có ý thức vươn lên, làm chủ kinh tế, làm chủ sống thân, đóng góp cho phát triển gia đình xã hội Đây tiền đề quan trọng để chị em có gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng tiến 2.3 Tồn nguyên nhân - Công tác XĐGN chương trình lớn quốc gia, có vai trò lớn việc phát triển kinh tế hộ gia đình, địa phương toàn xã hội Thực tốt công tác XĐGN, làm cho tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống giúp đời sống người dân cải thiện ổn định Tuy nhiên, nhận thức chủ thể, cấp ủy Đảng, quyền mội số phận người nghèo công tác XĐGN chưa đúng, chưa đầy đủ nên công tác XĐGN nhiều hạn chế + Một phận người dân nói chung người phụ nữ nói riêng chưa động tìm kiếm phương thức thoát nghèo, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sách ưu đãi Nhà nước Đây nguyên nhân dẫn đến thực trạng chương trình hỗ trợ, dự án đầu tư,… bị thực sai mục đích, gây hậu không nhỏ thân người hưởng, người thực chương trình, dự án,… + Ở số địa phương xuất tình trạnh báo sai tỷ lệ hộ nghèo Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo sở bị báo giảm xuống so với thực tế để lấy thành tích hoàn thành tốt công tác XĐGN Hoặc có trường hợp tỷ lệ hộ nghèo sở bị báo tăng lên, để tranh thủ nguồn vốn chế độ ưu đãi từ sách Nhiều hội viên chưa trung thực việc khai nguồn thu nhập nên gây nhiều khó khăn cho việc quản lý hộ nghèo sở + Một số chủ thể tham gia thực mang tính hình thức bề ngoài, chưa thực sâu sát vào đời sống người nghèo - Nguồn lực huy động cho chương trình XĐGN hạn chế + Về người: Công tác tuyên truyền, phổ biến hoạt động hỗ trợ vốn cho hội viên sở thiếu chiều sâu Vì vậy, nhận thức số hội viên Hội phụ nữ hạn chế chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới, hội viên biểu tự ty, an phận, thiếu ý chí vương lên Hầu hết cán hội thiếu kiến thức lĩnh vực tín dụng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục,… nên khó khăn hoạt động tuyên truyền thực + Về vốn: Với việc làm thiết thực, Hội LHPN giúp nhiều hội viên nghèo thành phố có vốn để sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế Tuy nhiên, việc hỗ trợ vốn Hội LHPN thành phố tồn hạn chế định Mục đích chung hoạt động hỗ trợ vốn cho hội viên để phát triển kinh tế, nhằm xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên, tình trạng hội viên hiểu chưa mục đích hoạt động nên xảy tượng sử dụng nguồn vốn sai mục đích Nguồn vốn hỗ trợ hạn chế Số vốn hỗ trợ không đủ để hội viên đầu tư để phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất + Về sở hạ tầng: Hiện nay, sở hạ tầng để tiến hành thực công tác XĐGN nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu Các hoạt động tuyên truyền, tập huấn,… hạn chế sở để tổ chức thực Bên cạnh đó, sở hạ tầng số nơi thấp, đường xá, trạm y tế, trường học,… xuống cấp mà chưa có vốn để nâng cấp, sửa chữa lại - Việc đạo, tổ chức thực công tác XĐGN Hội LHPN thành phố chưa đồng đều, chưa có phối hợp chặt chẽ với sở ban ngành có liên quan với sở Công tác tuyên truyền, vận động người dân nói chung hội viên hội nói chung để tham gia công tác XĐGN chưa trọng Cán thực công tác XĐGN thiếu số lượng hạn chế chuyên môn - Hoạt động giám sát, kiểm tra yếu chưa thực có hiệu Ở số địa phương, công tác XĐGN thực bề mặt mà chưa thực sâu sắc có hiệu Nguyên nhân chưa có kiểm tra thường xuyên chặt chẽ hoạt động cụ thể công tác XĐGN Đối với Hội LHPN thành phố, hạn chế nguồn lực cán Hội phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên hoạt động kiểm tra, giám sát công tác XĐGN sở yếu CHƯƠNG – PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 3.1 Phương hướng, mục tiêu Xóa đói giảm nghèo toàn diện, bền vững mục tiêu xuyên suốt trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cẩm Phả Chính vậy, để triển khai có hiệu công tác xóa đói giảm nghèo thời gian tới quan, ban ngành thành phố Cẩm Phả nói chung hội phụ nữ thành phố Cẩm Phả nói riêng tiếp tục thực tốt sách ưu đãi, tập trung tuyên truyền chủ trương sách nhà nước liên quan đến người nghèo, biểu dương nhân rộng gương điển hình lao động sản xuất, vượt khó vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng chông chờ ỷ lại hộ nghèo có công xóa đói giảm nghèo thực bền vững góp phần củng cố niềm tin nhân dân Đảng Nhà nước Bên cạnh cần tăng cường, phát huy vai trò, vị trí người phụ nữ không gia đình mà phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần nhận thức cho hội viên y tế, giáo dục, đổi sản xuất, kinh doanh phù hợp với thị trường, 3.2 Một số khuyến nghị giải pháp Để thúc đẩy hoạt động công tác XĐGN hội LHPN thành phố Cẩm Phả cần phải có biện pháp cụ thể cho hoạt động cho đối tượng cụ thể: Trong năm qua, hoạt động hỗ trợ vốn Hội LHPN thành phố Cẩm Phả có thành tựu đáng kể, lôi kéo đông đảo hội viên ủng hộ thực công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn toàn thành phố Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ vốn Hội tồn nhiều bất cấp, đòi hỏi lãnh đạo huyện phải trọng để giải a Đối với nguồn vốn huy động từ tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm tín dụng Hội cần phải tuyên truyền cụ thể đến người dân địa phương sách “bình đẳng giới” để chị em phụ nữ ý thức rõ vai trò vị gia đình, khơi dậy khả chị em phụ nữ tham gia phát triển kinh tế Theo đó, sở Hội tổ chức buổi mít tinh, tọa đàm, tập huấn,… thu hút chị em phụ nữ tham gia Nhằm gia tăng số lượng hội viên, thu hút thêm nguồn vốn sẵn có hộ gia đình hội viên Hiện nay, số sở hội xuất tình trạng “vay nhờ” Tức là: có hội viên thuộc diện vay vốn, nhu cầu vay vốn để sản xuất đứng vay vốn anh em, họ hàng vay Hoặc có tình trạng, số gia đình hội viên tham gia vay vốn không sử dụng nguồn vốn việc phát triển kinh tế Do đó, nguồn vốn hỗ trợ không thực mục đích giúp chị em có điều kiện để phát triển kinh tế, thoát nghèo Để nâng cao chất lượng nguồn vốn này, Hội cần có biện pháp nhằm khuyến khích tham gia chị em phụ nữ địa phương tham gia vào hội Có đảm bảo định nguồn vốn chị em đóng góp vào Để chị em yên tâm đóng góp, xây dựng quỹ mà không lo sợ số vốn đóng góp bị Tiếp tục mở rộng nhân rộng loại hình tiết kiệm, tổ xoay vòng vốn, phong trào phụ nữ giúp phát triển kinh tế gia đình Giúp phụ nữ giảm nghèo hiệu quả, bền vững Tích cực khai thác nguồn vốn từ tổ chức phi Chính phủ, vốn tiết kiệm phụ nữ nghèo,… b Đối với nguồn vốn từ nguồn vốn quốc tế Hiện nay, nguồn vốn quốc tế đầu tư cho Hội LHPN hạn chế Phần lớn nguồn vốn đầu tư từ nước tập trung vào việc nâng cao trình độ nhận thức chị em hội viên Do đó, Hội cần có biện pháp thu hút nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực phụ nữ phát triển kinh tế Chủ động tiếp cận với nguồn vốn nước thông qua kênh khác Ngoài ra, Hội LHPN cần có biện pháp cững rắn để ngăn chặn bệnh thành tích công tác xóa đói giảm nghèo Tránh tình trạng hội viên nghèo thuộc diện hỗ trợ không hỗ trợ Để làm việc cần có phối hợp chặt chẽ với ban ngành địa phương Phải thường suyên rà soát kiểm tra tỷ lệ hội viên nghèo địa bàn toàn thành phố Phải liên tục kiểm tra hoạt động sở hội tiêu chí xét duyệt đối tượng hỗ trợ Công tác kiểm tra phải có phối kết hợp lãnh đạo thành phố với lãnh đạo địa phương nhằm tránh tình trạng địa phương hiểu sai thực không với tiêu chí đề Đảm bảo xét đề nghị cho vay vốn 100% phụ nữ nghèo làm chủ hộ, 100% số phụ nữ vay vốn tập huấn kiến thức sử dụng nguồn vốn mục đích có hiệu c Đối với hoạt động đào tạo nghề giới thiệu việc làm Tập trung đẩy lùi lạc hậu, nâng cao trình độ dân trí, coi “chìa khóa” để xóa đói giảm nghèo bền vững Tạo hội để người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội bản; nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác xóa đói giảm nghèo trách nhiệm ban, ngành Việc hỗ trợ ngân sách thông qua hệ thống ngân hàng vô quan trọng, “rót” tiền cho xã nghèo giúp họ thoát nghèo Các chương trình dự án không nên đầu tư mô hình quy mô xã mà phải thực thôn – Tuy nhiên, điều kiện tiên để công xóa đói giảm nghèo thành công nỗ lực từ thân người nghèo Tập trung phát triển kinh tế trang trại, sở sản xuất, kinh doanh, có sách khuyến khích thu hút nguồn vốn vay, tạo việc làm chỗ, … nhằm giảm nghèo phát triển kinh tế Tập trung chuyển dịch cấu lao động từ ngành nông – lâm – ngư nghiệp sang ngành công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, thực chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm thành phố để giải việc làm Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng, đồng thời phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, thu hút lao động đặc biệt lao động nữ có việc làm ổn định Khuyến khích phát triển doanh nghiệp để tạo nhiều chỗ làm việc mới, thu hút lao động nữ vào làm việc chỗ, đẩy mạnh thực sách đầu tư trợ giúp nhà doanh nghiệp nước Đẩy mạnh chương trình xuất lao động Tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất lao động tưu vấn tuyển lao động đào tạo huyện giúp người lao động tiết kiệm thời gian kinh phí Tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ có nhu cầu xuất lao động vay vốn Ngân hàng CSXH Ngân hàng NN&PTNT theo quy định Nhà nước Cần phải thu hút tỷ lệ chị em tham gia vào lớp đào tạo nghề mà huyện tổ chức Để làm trước hết, cán hội viên Hội LHPN thành phố cần phải tuyên truyền cho chị em phụ nữ biết quyền lợi trách nhiệm họ tham gia đào tạo nghề d Đối với hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật Tập trung vào địa bàn đặc biệt khó khăn, đối tượng khó khăn nhất, đặc biệt ưu tiên phụ nữ trẻ em nghèo; đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức trách nhiệm giảm nghèo cấp, ngành; khơi dậy ý chí, tâm vượt nghèo vươn lên làm giàu người dân; trọng kiện toàn tổ chức tăng cường cán có lực, nhiệt huyết cho công tác giảm nghèo; có sách, chế khuyến khích, mang tính đột phá áp dụng tiến khoa học – kỹ thuật, chuyển giao công nghệ thích hợp đến địa phương nghèo, người nghèo; phát hiện, xây dựng nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp với địa phương, có tham gia trực tiếp người nghèo; khuyến khích doanh nghiệp đào tạo nghề tạo việc làm ổn định tăng thu nhập cho người nghèo để xóa đói giảm nghèo bền vững… Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, sản xuất nông nghiệp; du nhập, tuyển chọn giống cây, con, có suất, chất lượng cao; áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến thâm canh, tăng suất, bảo quản, chế biến nông sản Liên kết, tranh thủ, phát huy tốt vai trò tư vấn, phản biện, giám định tổ chức khoa học - công nghệ Trung ương, tỉnh việc giúp huyện hoạch định chủ trương, sách, quy hoạch, kế hoạch thẩm định chương trình, đề án, dự án lớn quan trọng e Đối với sách hỗ trợ - Đối với y tế: Hội cần phải có hoạt động phối hợp chặt chẽ với sở y tế địa phương Tuyên truyền để chị em phụ nữ thấy tầm quan trọng việc chăm sóc sức khỏe thân thành viên gia đình Chỉ rõ tác động việc sinh đông đến phát triển kinh tế gia đình, địa phương xã hội - Đối với hoạt động hỗ trợ khuyến nông – lâm – ngư Hội cần phải đầu tư dự án có trọng điểm nhằm mục đích mở rộng sản xuất nông nghiệp cho người dân Chính phủ cần tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp dự án trồng lương thực, thực phẩm cho nông dân nói chung hộ nghèo nói riêng để tạo tính tự chủ cao lương thực thực phẩm hàng ngày đồng thời hỗ trợ vốn, đào tạo nguồn nhân lực để hộ nghèo có điều kiện vươn lên xóa nghèo cho 3.3 Kiến nghị Trong năm qua, kinh tế - xã hội nước ta đạt thành tựu quan trọng, GDP năm tăng cao từ 7,5% - 8,5%, năm 2011 ước tính GDP tăng 5,89% so với năm 2010 11 nhiên ta nước nghèo Công tác XĐGN sách ưu tiên hàng đầu trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, đạt số kết song thách thức, tồn lớn Xoá đói giảm nghèo không nhiệm vụ Nhà nước, toàn xã hội, mà trước hết bổn phận người nghèo, phụ thuộc vào vận động tự giác thân người nghèo, cộng đồng nghèo Xóa đói giảm nghèo phải coi nghiệp thân người nghèo, cộng đồng nghèo, nỗ lực tự vươn lên để thoát nghèo động lực, điều kiện cần cho thành công mục tiêu chống đói nghèo nước Nhà nước trợ giúp người nghèo biết cách tự thoát nghèo tránh tái nghèo gặp rủi ro Bên cạnh hỗ trợ vật chất trực tiếp việc tạo việc làm cho người nghèo cách hướng dẫn người nghèo sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế theo điều kiện cụ thể họ điều kiện xoá đói giảm nghèo thành công nhanh bền vững Do đó, công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục đạt kết cao nữa, thời gian tới đòi hỏi cấp ủy quyền người dân cần thực tốt số biện pháp chủ yếu sau:  Về phía sách Nhà nước - Nâng cao kinh phí đầu tư cho hoạt động hỗ trợ: y tế, việc làm, vốn để hội viên có điều kiện tiếp cận nhiều đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiếp cận với hội việc làm sử dụng nguồn vốn vào sản xuất có hiệu 11 http://vietinfo.gso.gov.vn/ Tổng cục thông kê, Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 12 năm 2011 - Tập trung vào hoạt động bình đẳng giới, nhằm nâng cao vị người phụ nữ gia đình xã hội để phụ nữ có hội tham gia vào việc phát triển kinh tế hộ gia đình đóng góp cho xã hội - Khen thưởng, khích lệ gương phụ nữ nghèo có ý trí vươn lên làm giàu  Về phía Hội LHPN thành phố Cẩm Phả - Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giáo dục; tập trung vào hoạt động tuyên truyền bề nổi, giao lưu, sinh hoạt sở, để nâng cao nhận thức hội viên công tác XĐGN - Phối hợp chặt chẽ với ngành, tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ, ưu đãi phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế hộ gia đình, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo địa phương - Tăng cường công tác tuyên truyền chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, giúp hội viên có thêm hiểu biết việc vận dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp tăng xuất chất lượng sản phẩm, góp phần cải thiện thu nhập ổn định đời sống - Tiếp tục đạo mô hình tổ phụ nữ giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo Xây dựng mô hình điểm phát triển kinh tế phụ nữ để nhân diện rộng - Chủ động phối hợp, đề xuất với ngành chức năng, xây dựng, ký kết chương trình phối hợp để tổ chức hoạt động nâng cao hiệu mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 50 triệu đồng/ năm trở lên - Chú trọng đến việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán sở nghiệp vụ để thực công tác XĐGN, dịch vụ tín dụng Kết hợp với ngân hàng để mở lớp tập huấn hướng dẫn công tác tín dụng Giúp hội viên có nhìn đắn mục đích hoạt động, hạn chế việc hướng dẫn sai dẫn đến thực thi sai - Nâng cao nguồn quỹ hội, bước đáp ứng nhu cầu vay vốn hội viên - Thông qua chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn, hỗ trợ nông dân kinh tế vùng; Chương trình 135 giai đoạn II để thực mục tiêu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo Cần nâng cao nhận thức xã hội công xóa đói giảm nghèo, coi xóa đói giảm nghèo trách nhiệm toàn xã hội Nhà nước có vai trò quan trọng Bên cạnh đó, cần huy động sức mạnh tầng lớp, tổ chức, đặc biệt vai trò của cán hội sở  Về phía hội viên - Tự vươn lên tìm hiểu kiến thức mới, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn thân - Chủ động việc học hỏi kinh nghiệm sản xuất, chủ động tiếp cận với dịch vụ, chương trình,… - Xóa bỏ tâm lý tự ty, an phận thân hội viên Các hội viên cần có ý thức tự vươn lên lĩnh vực để khẳng định vai trò, vị gia đình xã hội Công xóa đói giảm nghèo vấn đề quan tâm cấp lãnh đạo quyền Thực vậy, đất nước muốn vươn lên ngang tầm với nước khu vực giới trước tiên sống người dân nước phải no đủ, sung túc, thỏa mãn đầy đủ nhu cầu thiết yếu Chúng ta tin tưởng với tâm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, định công xóa đói giảm nghèo đất nước sớm giành thắng lợi./ C - KẾT LUẬN Những kết đạt hoạt động Hội LHPN thành phố Cẩm Phả năm qua khẳng định rằng: Trước hết: Hội phụ nữ có tác động to lớn tích cực tới việc nâng cao vai trò, vị người phụ nữ hoạt động phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thực xóa đói giảm nghèo Với việc cho vay sử dụng vốn, người phụ nữ không bị kìm hãm phạm vi gia đình mà góp phần giải phóng, kích thích tính động sáng tạo người phụ nữ sản xuất kinh tế Việc phối hợp với sở y tế, trung tâm học tập cộng đồng, trạm khuyến nông,… Hội thực tốt sách hỗ trợ phụ nữ lĩnh vực: y tế, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,… Chất lượng hoạt động hội sở ngày tăng, chị em huyện hăng hái tham gia hoạt động mà Hội đề Tiếp đó, với phát triển khoa học kỹ thuật ngày nay, nhận thức người ngày nâng cao Người phụ nữ trải qua thời điểm phát triển khác nhau, vai trò người phụ nữ thay đổi theo biến đổi xã hội Khoảng cách bình đẳng ngày thu hẹp theo đà tiến xã hội, điều có nghĩa vai trò người phụ nữ nâng lên Tuy nhiên, chủ tham gia vào công tác xóa đói giảm nghèo, hội phụ nữ gặp phải khó khăn định Do đó, để nâng cao chất lượng hoạt động công tác XĐGN nhằm phát triển kinh tế nâng cao vai trò Hội LHPN cần có phối hợp chặt chẽ từ Chính sách Nhà nước, từ phía Hội LHPN thành phố hội viên hội phụ nữ thành phố Như vậy, để hoàn thiện công tác XĐGN Hội LHPN thành phố Cẩm Phả cần có hỗ trợ nhiều ban ngành tỉnh địa bàn toàn thành phố Thực tốt sách hỗ trợ Chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN góp phần lớn vào việc thực bình đẳng giới – vấn đề cộm góp vai trò quan trọng việc thực sách xóa đói giảm nghèo – chương trình mục tiêu quốc gia mà thành phố Cẩm Phả thực thời gian qua ... MỘT SỐ CƠ SỞ VỀ VẤN ĐỀ HỘI PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ VỚI PHONG TRÀO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái luận xóa đói giảm nghèo a Khái niệm nghèo đói Nghèo đói coi vấn đề kinh tế - xã... tác xóa đói giảm nghèo Hội phụ nữ thành phố, kết đạt hạn chế hoạt động - Tổng hợp, đánh giá đưa khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao hoạt động Hội phụ nữ thành phố Cẩm Phả công tác xóa đói giảm nghèo. .. 1: Một số sở vấn đề hội phụ nữ thành phố Cẩm Phả với phong trào xóa đói giảm nghèo Chương 2: Thực trạng hoạt động Hội LHPN thành phố Cẩm Phả với phong trào xóa đói giảm nghèo Chương 3: Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phụ nữ cẩm phả xóa đói giảm nghèo, Phụ nữ cẩm phả xóa đói giảm nghèo, Phụ nữ cẩm phả xóa đói giảm nghèo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay