công tác tôn giáo và hoạt động quản lý nhà nước tại quảng ninh

30 28 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 10:02

Tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, đồng thời cũng là một thực thể xã hội ra đời từ hàng nghìn năm nay và sẽ tồn tại cùng với loài người trong một thời gian khó đoán định. Trong quá trình tồn tại và phát triển, tôn giáo ảnh hưởng khá sâu sắc đến đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, đến tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán của nhiều dân tộc, nhiều quốc gia.Vào những năm gần đây, tình hình tôn giáo trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Nằm trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, bên cạnh các tôn giáo lớn có tổ chức với số lượng tín đồ đông đảo còn có các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian truyền thống. Tôn giáo đã và đang trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, các hoạt động của tôn giáo được khôi phục và phát triển mạnh mẽ, số người theo tôn giáo ngày càng tăng. Hiện nay, ngoài xu hướng hành đạo đồng hành cùng dân tộc, thuần túy tôn giáo, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật cũng đã xuất hiện các hoạt động tôn giáo không bình thường, có phần lấn lướt chính quyền, vi phạm một số qui định của Nhà nước về hoạt động tôn giáo. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã xác định phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo để vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc.Trong những năm vừa qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Quảng Ninh đã có nhiều tiến bộ và đạt được một số kết quả nhất định. Nhưng bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại: Một bộ phận cán bộ đảng viên nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn thiếu tập trung và đồng bộ; việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo còn kéo dài, gây tâm lý phản cảm cho quần chúng tín đồ và các chức sắc tôn giáo, tạo ra những sơ hở không đáng có cho một số phần tử xấu lợi dụng. Đặc biệt việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tôn giáo của chính quyền ở nhiều lúc, nhiều nơi, nhất là ở cơ sở còn quá cứng nhắc; các đoàn thể nhân dân vùng đồng bào có đạo nói chung hoạt động còn kém hiệu quả; công tác xây dựng lực lượng cốt cán, đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo còn chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức đối với tôn giáo và hoạt động tôn giáo của đảng ủy, chính quyền ở một số nơi còn chưa thống nhất.Từ những lý do trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Công tác tôn giáo và hoạt động quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ANQG – An ninh quốc gia QLNN –Quản lý nhà nước TTATXH –Trật tự an toàn xã hội XHCN –Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2.1.Đối tượng nghiên cứu 2.2.Phạm vi nghiên cứu đề tài 3.Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Mục tiêu nghiên cứu 3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Bố cục NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO 1.1 1.2 Một số khái niệm Nguyên tắc hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 10 2.1.Tình hình công tác tôn giáo hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh 10 2.1.1 Đặc điểm tỉnh Quảng Ninh 10 2.1.2 Những thành tựu đạt công tác tôn giáo hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh 12 2.2.Một số tồn công tác tôn giáo hoạt động quản lý tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh 15 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TÔN GIÁO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 18 3.1.Phương hướng, mục tiêu 18 3.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tôn giáo hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh 18 3.3.Kiến nghị 22 KẾT LUẬN 25 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tôn giáo hình thái ý thức xã hội, đồng thời thực thể xã hội đời từ hàng nghìn năm tồn với loài người thời gian khó đoán định Trong trình tồn phát triển, tôn giáo ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống trị, văn hóa, xã hội, đến tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán nhiều dân tộc, nhiều quốc gia Vào năm gần đây, tình hình tôn giáo giới có nhiều diễn biến phức tạp Nằm dòng chảy lịch sử nhân loại, Việt Nam quốc gia đa tôn giáo, bên cạnh tôn giáo lớn có tổ chức với số lượng tín đồ đông đảo có sinh hoạt tín ngưỡng dân gian truyền thống Tôn giáo trở thành nhu cầu tinh thần phận nhân dân, hoạt động tôn giáo khôi phục phát triển mạnh mẽ, số người theo tôn giáo ngày tăng Hiện nay, xu hướng hành đạo đồng hành dân tộc, túy tôn giáo, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật xuất hoạt động tôn giáo không bình thường, có phần lấn lướt quyền, vi phạm số qui định Nhà nước hoạt động tôn giáo Trước tình hình đó, Đảng Nhà nước ta xác định phải tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo để vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để ngược lại lợi ích nhân dân, dân tộc Trong năm vừa qua, công tác quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo Quảng Ninh có nhiều tiến đạt số kết định Nhưng bên cạnh số tồn tại: Một phận cán đảng viên nhận thức chủ trương, sách Đảng, Nhà nước tôn giáo hạn chế; phối hợp cấp, ngành thiếu tập trung đồng bộ; việc giải vấn đề liên quan đến tôn giáo kéo dài, gây tâm lý phản cảm cho quần chúng tín đồ chức sắc tôn giáo, tạo sơ hở không đáng có cho số phần tử xấu lợi dụng Đặc biệt việc thực chức quản lý nhà nước tôn giáo quyền nhiều lúc, nhiều nơi, sở cứng nhắc; đoàn thể nhân dân vùng đồng bào có đạo nói chung hoạt động hiệu quả; công tác xây dựng lực lượng cốt cán, đào tạo bồi dưỡng cán làm công tác tôn giáo chưa quan tâm mức; nhận thức tôn giáo hoạt động tôn giáo đảng ủy, quyền số nơi chưa thống Từ lý trên, mạnh dạn chọn đề tài “Công tác tôn giáo hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh” Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác tôn giáo hoạt động QLNN tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh 2.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài công tác tôn giáo hoạt động QLNN tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thời gian từ năm 2011 đến tháng năm 2016 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài đưa giải pháp nhằm nâng cao công tác tôn giáo hoạt động QLNN tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Đưa khái niệm tôn giáo, số vấn đề công tác tôn giáo hoạt động QLNN tôn giáo - Tìm hiểu, đánh giá kết công tác tôn giáo hoạt động QLNN tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tồn cần khắc phục - Đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tôn giáo hoạt động QLNN tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh Phương pháp nghiên cứu Dựa quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước ta tôn giáo QLNN tôn giáo, khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp thống kê so sánh - Phương pháp tiếp cận hệ thống Bố cục MỞ ĐẦU NỘI DUNG - Chương 1: Nhận thức chung công tác tôn giáo hoạt động QLNN tôn giáo - Chương 2: Thực trạng công tác tôn giáo hoạt động QLNN tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tôn giáo hoạt động QLNN tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh KẾT LUẬN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin tôn giáo Theo quan điểm chủ nghĩa Mac – Lênin thì: Tôn giáo hình thái ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội, mối quan hệ người với người, người với tự nhiên cách hoang đường Sự phản ánh dựa sở tin sùng bái lực lượng siêu nhiên có khả chi phối, thay đổi số phận người Như chất tôn giáo tượng xã hội, sản phẩm người sáng tạo điều kiện định Tôn giáo nguyên nhân làm nảy sinh điều kiện để tôn giáo tồn không Chủ nghĩa Mac – Lênin rằng: Chức tôn giáo cân bằng, xoa dịu nỗi khổ trần gian, hương thơm cho trần gian lộn ngược Thế giới cực lạc mà tôn giáo hư ảo, ảo tưởng song người không vẹn toàn, xã hội không vẹn toàn, không vẹn toàn có lúc, có nơi phận cần tôn giáo Về mặt đạo đức: Không tôn giáo chân lại xúi bẩy người ta làm điều xấu, điều ác.Thậm chi chừng mực ngăn chặn người làm điều ác, hướng giới bên kia! Hạn chế tôn giáo đạo đức lời không cần chứng minh, lời bất chấp Điều làm cho tín đồ mê muội tính động Không tôn giáo tác động lớn tới văn hóa khoa học.Tất nhiên tác động có tính hai mặt: Hoặc tích cực tiêu cực Trong quan hệ với xã hội tôn giáo động lực, yếu tố cố kết cộng đỗng xã hội Những cộng đồng tôn giáo như: Cộng đồng thiên chúa, cộng đồng phật giáo… Khi cộng đồng hòa nhập với xã hội yếu tố cố kết cộng đồng xã hội, cố kết hiểu theo hai nghĩa tốt xấu.Nếu tôn giáo sáng điều có lợi cho xã hội Vì mối quan hệ với xã hội, tôn giáo trách nhiệm phát huy điểm tốt hạn chế tiêu cực, điều xấu Tuy nhiên, tình hình hoạt động tôn giáo có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhân tố gây ổn định.Một số người chưa tuân thủ pháp luật, tổ chức truyền đạo trái phép; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan Việc khiếu kiện tranh chấp liên quan đến đất đai sở vật chất tôn giáo số nơi tăng lên,có nơi gay gắt, phức tạp Ở số nơi, vùng dân tộc thiểu số, số người lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tiến hành hoạt động chống đối, kích động tín đồ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây ổn định trị 1.1.2 Hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo Hoạt động quản lý xuất từ lâu bao gồm nhiều loại, quản lý xã hội dạng quản lý đặc biệt Quản lý xã hội đặt từ lao động người bắt đầu xã hội hóa Quản lý xã hội tác động có ý thức để huy, điều khiển, hướng dẫn trình xã hội hành vi hoạt động người phù hợp với ý chí chủ thể quản lý qui luật khách quan Quản lý xã hội nhiều chủ thể tiến hành Khi Nhà nước xuất hiện, công việc quản lý xã hội quan trọng Nhà nước đảm nhiệm Quản lý nhà nước hiểu theo hai nghĩa: Nghĩa rộng: Quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội Nhà nước, sử dụng quyền lực Nhà nước để điều chỉnh trình xã hội hành vi hoạt động người tất quan Nhà nước (Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) tiến hành để thực chức Nhà nước xã hội Nghĩa hẹp: Quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội mang quyền lực Nhà nước với chức chấp hành pháp luật tổ chức thực pháp luật quan hệ thống hành pháp (Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp) Từ khái niệm trình bày phần trên, ta đưa khái niệm hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo theo hai nghĩa sau: Nghĩa rộng: Là trình dùng quyền lực nhà nước (quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) quan Nhà nước theo qui định pháp luật để tác động, điều chỉnh, hướng trình tôn giáo hành vi hoạt động tôn giáo tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn phù hợp với pháp luật, đạt mục tiêu cụ thể chủ thể quản lý Nghĩa hẹp: Là dạng quản lý xã hội mang tính chất nhà nước, chức nhiệm vụ nhà nước, trình chấp hành pháp luật tổ chức thực pháp luật quan hệ thống hành pháp để điều chỉnh trình tôn giáo hành vi hoạt động tôn giáo tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn theo qui định pháp luật 1.2 Nguyên tắc hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo Hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo có số nguyên tắc sau: Một là, nguyên tắc đảm bảo cho công dân bình đẳng trước Hiến pháp pháp luật Đây nguyên tắc thể chế dân chủ, có tính phổ quát nhiều quốc gia Nhà nước ta nhà nước dân chủ, đến Hiến pháp Việt Nam bổ sung Quảng Ninh trọng điểm kinh tế, đầu tàu vùng kinh tế trọng điểm phía bắc đồng thời bốn trung tâm du lịch lớn Việt Nam với di sản thiên nhiên giới vịnh Hạ Long hai lần UNESCO công nhận giá trị thẩm mĩ địa chất, địa mạo Quảng Ninh có nhiều khu kinh tế Trung tâm thương mại Móng Cái đầu mối giao thương hai nước Việt Nam - Trung Quốc nước khu vực Năm 2015, Quảng Ninh tỉnh có số lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ Việt Nam Về dân cư: Tính đến năm 2012, dân số toàn tỉnh Quảng Ninh đạt gần 1.177.200 người, mật độ dân số đạt 193 người/km² Trong dân số sống thành thị đạt gần 620.200 người, dân số sống nông thôn đạt 557.000 người Dân số nam đạt 607.350 người, nữ đạt 569.850 người Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 11,5‰ Theo thống kê tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến ngày tháng năm 2009, toàn tỉnh Quảng Ninh có 34 dân tộc người nước sinh sống Trong đó, người Kinh đông với 1.011.794 người, tiếp sau người Dao đông thứ nhì với 59.156 người, người Tày 35.010 người, Sán Dìu có 17.946 người, người Sán Chay có 13.786 người, người Hoa có 4.375 người Ngoài có dân tộc người người Nùng, người Mường, người Thái Hiện tại, địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 04 tôn giáo hoạt động: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài với số lượng chức sắc, tín đồ 190.000 người, chiếm 16% dân số toàn tỉnh 2.1.2 Những thành tựu đạt công tác tôn giáo hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh 12 Quảng Ninh tỉnh có khu du lịch mang tầm cỡ Quốc gia Quốc tế (di tích chiến thắng Bạch Đằng, khu di tích danh thắng Yên Tử, khu di tích thương cảng cổ Vân Đồn, khu di tích Nhà Trần Đông Triều di sản thiên nhiên giới Vịnh Hạ Long); có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng; có trung tâm lớn tôn giáo nhiều sở tôn giáo, tín ngưỡng khác phân bổ địa bàn toàn tỉnh (Trung tâm Phật giáo Yên Tử, gắn liền với đời phát triển Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; Chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử; chùa Cái Bầu – Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm; chùa: Ba Vàng, Lôi Âm, Long Tiên, Xuân Lan; đền Trần Quốc Nghiễn, đền Cửa Ông, …), hàng năm thu hút lượng lớn du khách nước đến thăm quan, hành lễ với hoạt động tôn giáo diễn thường xuyên năm hầu hết địa phương thuộc Tỉnh Xác định vai trò quan trọng công tác quản lý nhà nước tôn giáo địa bàn tỉnh, quan tâm đạo sát Tỉnh ủy, UBND tỉnh; hướng dẫn chuyên môn Ban Tôn giáo Chính phủ; phối hợp chặt chẽ sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương; đặc biệt cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ cán bộ, công chức, nhân viên, thời gian qua, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh đạt nhiều kết quan trọng Công tác quản lý nhà nước tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực, máy làm công tác quản lý nhà nước tôn giáo bước củng cố, kiện toàn, phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ địa bàn tỉnh qua thời kỳ Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo công tác quản lý nhà nước tôn giáo quan tâm, thực Nhất là, giải tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải tốt, đạt kết cao vụ việc tôn giáo khó, nhạy cảm; có số vấn đề tồn 13 động lịch sử để lại việc xây dựng không phép, việc đoàn kết nội bộ, việc sử dụng nhà riêng làm sở thờ tự số địa phương…; giải kịp thời, quy định pháp luật nhu cầu sinh hoạt tôn giáo đáng tổ chức, cá nhân tôn giáo, như: việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc tôn giáo; xây cải tạo sở thờ tự; tổ chức lễ lớn, lễ chương trình đăng ký hàng năm Ban Tôn giáo tỉnh tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành văn đạo nhằm thực tốt công tác quản lý nhà nước địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với quyền cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị Trung ương tỉnh, tạo chuyển biến nhận thức thống hành động hệ thống trị quần chúng nhân dân vấn đề tôn giáo công tác tôn giáo; thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình tôn giáo huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ban hành nhiều văn hướng dẫn phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố tỉnh giải tốt vấn đề liên quan đến tôn giáo địa phương Công tác cải cách hành quan tâm, thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời triển khai toàn diện, có hệ thống từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã Đối với cấp tỉnh, Ban tham mưu cho Giám đốc Sở, UBND tỉnh đưa toàn thủ tục hành thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo vào Trung tâm Hành công tỉnh công bố cổng thông tin điện tử, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên hệ, giải công việc Đặc biệt, quản lý, hướng dẫn định hướng quan quản lý nhà nước tôn giáo, nhiều chức sắc, tín đồ tôn giáo năm qua phát huy vai trò tích cực việc tham gia thực chủ trương, đường lối của Đảng, sách pháp luật Nhà nước; có đóng góp to lớn nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, có việc trì, phát triển giá trị văn hóa, 14 lịch sử, truyền thống; hoạt động từ thiện xã hội; trì thực tốt mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng giáo (“Xứ đạo tiên tiến”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Xứ đạo sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Chùa cảnh tinh tiến”, “Tâm sáng hướng thiên”…), Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận với nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương lao động, Huân chương Đại đoàn kết, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen UBND tỉnh, Giấy khen Ban, ngành thuộc tỉnh Bên cạnh đó, Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy, quyền địa phương giải tốt nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tổ chức, cá nhân tôn giáo; nắm bắt giải tốt vấn đề tôn giáo phát sinh từ sở Chính từ chủ động, sáng tạo hiệu công tác quản lý nhà nước tôn giáo; phối hợp cấp, ngành; đồng thuận chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tôn giáo nhân dân mà địa bàn tỉnh Quảng Ninh không để xẩy vụ việc phức tạp, điểm nóng tôn giáo hay việc lợi dụng tôn giáo gây an ninh trật tự, an toàn xã hội Nhiều năm liền, tỉnh Quảng Ninh Trung ương đánh giá địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước tôn giáo Với kết đạt được, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh nhận nhiều hình thức khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc lĩnh vực quản lý nhà nước tôn giáo như: Cờ Thi đua Ban Tôn giáo Chính phủ; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh, Ban Tôn giáo Chính phủ,… 2.2 Một số tồn công tác tôn giáo hoạt động quản lý tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh Những nỗ lực thành Đảng, Nhà nước cấp phát triển kinh tế -xã hội vùng có đạo rõ Tuy nhiên, số kẻ xấu lợi dụng yếu tố đặc thù tỉnh như: Dân tộc, biên giới, tôn giáo công tác thu hồi đất phục vụ 15 nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội để tổ chức hoạt động tôn giáo trái pháp luật Chúng lôi kéo, kích động người dân tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp có hành động khiêu khích, chống đối quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ tôn giáo Từ tình hình thực tế nêu, vấn đề đặt quyền cấp nước Quảng Ninh nói riêng quản lý hoạt động tôn giáo để vừa bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo nhân dân, vừa bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật Trong quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, Nhà nước sử dụng nhiều phương thức, biện pháp khác như: quản lý pháp luật, tuyên truyền giáo dục, thuyết phục, chín h sách kinh tế - xã hội đó, quản lý pháp luật hoạt động tôn giáo công cụ hữu hiệu nhất, vì, pháp luật có tính cưỡng chế, bắt buộc người phải tuân theo, tổ chức, cá nhân bình đẳng trước pháp luật Tuy nhiên, để giải tốt vấn đề tôn giáo thực chức quản lý tôn giáo đòi hỏi phải thực kết hợp nhiều phương thức, biện pháp nêu Tuy nhiên, tính hệ thống đồng pháp luật hoạt động tôn giáo chưa cao, nhiều quy định chung chung, thiếu tính cụ thể Các quy phạm pháp luật hoạt động tôn giáo quy định pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 rải rác 85 văn pháp luật nên thực gặp nhiều khó kh ăn Nhiều nội dung pháp luật vấn đề nhà, đất tôn giáo, đào tạo chức sắc tôn giáo, nhà tu hành; hoạt động nhân đạo, từ thiện, mở trường tư thục, dạy nghề cho trẻ em khuyết tật tôn giáo chưa hướng dẫn chi tiết, cụ thể khiến việc quản lý nhà nước tôn giáo gặp không khó khăn Một tồn công tác tôn giáo hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo địa bàn tỉnh hệ thống quản lý nhà nước tôn giáo trải rộng từ 16 trung ương đến địa phương, nước chưa có trường khoa đào tạo cán làm công tác tôn giáo Những cán lãnh đạo quan tôn giáo từ cấp tỉnh đến cấp huyện chưa đào tạo bản, có đào tạo cao cấp, cử nhân trị chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học - xã hội Trong đó, người đứng đầu sở tôn giáo thường trang bị kỹ lý luận Không hiểu biết nhiều lĩnh vực, tâm lý người, họ tạo thu hút từ ngoại hình, giọng nói Vì thế, không riêng Quảng Ninh phổ biến tình trạng người làm công tác tôn giáo lại ngại tiếp xúc với người đứng đầu sở tôn giáo Có nơi, khó quản lý nên kìm hãm nhu cầu hoạt động tôn giáo đáng người dân ngược lại làm ngơ có biểu hoạt động tôn giáo không quy định pháp luật Trong lực phản động, kẻ hội trị rình chờ cớ nhỏ lĩnh vực tôn giáo để thực ý đồ trị chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam 17 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TÔN GIÁO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 3.1 Phương hướng, mục tiêu Mục tiêu công tác tôn giáo hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo nhiệm vụ chung hệ thống trị, nhằm giữ ổn định hoạt động đất nước, giúp cho giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, chung tay giữ vững ANQG, giữ gìn TTATXH Từ mục tiêu trên, cấp, ngành cần nâng cao nhận thức cho cán làm công tác tôn giáo, cần làm tốt công tác quần chúng, vận động cá biệt chức sắc tôn giáo, tuyên truyền cho người dân nói chung giáo dân nói riêng quan điểm, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước tôn giáo hoạt động tôn giáo, không phân biệt người không theo tôn giáo với người theo tôn giáo, siết chặt quan hệ người không theo tôn giáo với người theo tôn giáo, đảm bảo quyền công dân cho tất người 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tôn giáo hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh Một là, tiếp tục triển khai thực Chỉ thị, Nghị Đảng công tác tôn giáo Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức tầng lớp nhân dân công tác tôn giáo Pháp luật công cụ hiệu để thực công tác tôn giáo hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo Do đó, cấp, ngành, địa phương cần thực nghiêm Chỉ thị, Nghị Đảng công tác tôn giáo, không để tỉnh trạng coi thường, thờ ơ, không quan tâm diễn đơn vị 18 Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân niên tầng lớp nhân dân vùng đồng bào có đạo, chức sắc nhà tu hành quan điểm, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước tôn giáo, chủ trương, sách phát triển kinh tếxã hội tỉnh Quảng Ninh Phát huy vai trò chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu tôn giáo tham gia tuyên truyền, vận động có trách nhiệm thường xuyên giáo dục cho tín đồ lòng yêu nước, thực quyền, nghĩa vụ công dân có ý thức chấp hành pháp luật; trọng nêu gương điển hình tiêu biểu có đóng góp tích cực phong trào thi đua yêu nước đồng bào tôn giáo Đồng thời, quan chức cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, tham mưu vấn đề sửa đổi thay văn pháp luật vấn đề tôn giáo không phù hợp tình hình nay; đề xuất ban hành văn hướng dẫn chi tiết văn quy phạm pháp luật vấn đề tôn giáo, giúp cán trực tiếp làm công tác tôn giáo thực tốt Chỉ thị, Nghị Đảng tôn giáo Hai là, thực có hiệu chủ trương, sách Đảng Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, có đồng bào theo đạo Cần cụ thể hóa quan điểm, chủ trương Đảng, Nhà nước công tác tôn giáo thành quy chế, quy định, hướng dẫn để tổ chức triển khai hiệu Chỉ thị, Nghị Đảng công tác tôn giáo nhằm huy động nguồn lực, trọng đầu tư nguồn ngân sách nhà nước triển khai lồng ghép thực mục tiêu quốc gia, ưu tiên phát triển hạ tầng sở vùng sâu, vùng xa, hải đảo 19 Tạo điều kiện để tổ chức tôn giáo huy động nguồn lực xã hội hóa tham gia vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội địa phương theo quy định bảo tồn, tôn tạo, đầu tư xây dựng sở tôn giáo di tích lịch sử - văn hóa nhằm thu hút phát triển hoạt động du lịch, văn hóa tâm linh địa bàn tỉnh Quảng Ninh xây dựng điểm đến để thu hút khách du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân đồng bào có đạo Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoạt động sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật; khuyến khích hoạt động tôn giáo hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ; giữ gìn phát huy giá trị tích cực truyền thống thờ cúng tổ tiên, tưởng niệm tôn vinh người có công với đất nước; động viên chức sắc, tín đồ tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, tham gia tích cực vào xây dựng bảo vệ Tổ quốc Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng sống “tốt đời, đẹp đạo” quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành Các cấp, ngành cần quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ tổ chức tôn giáo Nhà nước công nhận, pháp luật Tuyệt đối không tiến hành truyền đạo trái phép, tuyên truyền nội dung kích động, xuyên tạc sách, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước Cần vân động chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện; thực có hiệu chương trình giảm nghèo, phong trào “toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” Các cấp lãnh đạo địa phương cần lắng nghe đề xuất, nguyện vọng đáng chức sắc, nhà tu hành tôn giáo giải 20 vấn đề xúc đáng họ liên quan đến số đông nhân dân địa bàn tỉnh, đặc biệt từ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo Phát huy tinh thần yêu nước đồng bào có đạo, tực giác, đấu tranh kiên cường làm thất bại âm mưu lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Bốn là, tăng cường công tác quản lý Nhà nước tôn giáo trọng nâng cao lực cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo Các quan, ban ngành cần xây dựng chế phối hợp quan, ban ngành liên quan thực công tác tôn giáo để nâng cao lực, hiệu giải vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo Tập trung công tác quy hoạch công trình, dự án, quản lý đất đai, công trình xây dựng sở tôn giáo, tín ngưỡng; kiện toàn máy làm công tác tôn giáo, đảm vảo ổn định đủ số lượng chất lượng cấp xã địa phương có nhiều đồng bào tôn giáo; thực tốt công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, chuyên môn, nghiệp vụ Cần nâng cao nhận thức cho cán cấp, ngành, địa phương vấn đề tôn giáo Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các trực tiếp làm công tác tôn giáo như: mở lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ địa phương, cử cán học nâng cao công tác quản lý nhà nước tôn giáo, cử cán tham gia buổi tọa đàm, hội nghị vấn đề nâng cao công tác quản lý nhà nước tôn giáo, bồi dưỡng thêm cho cán làm công tác tôn giáo tình hình công tác tôn giáo nay, thuận lợi khó khăn, cách khắc phục để cán có thêm kinh nghiệm để giải vụ việc 21 giáo cách linh hoạt, hợp lý, không cứng nhắc, dập khuôn, máy móc, tránh diễn biến phức tạp gây ANQG Năm là, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ dân tộc, gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn tỉnh Hiện nay, lực thù địch sử dụng tôn giáo mũi giáo để gây ANQG Việt Nam, hòng lật đổ quyền nhân dân, xóa bỏ chế độ XHCN nước ta Do đó, cần tôn trọng đảm bảo quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo công dân theo quy định pháp luật Không xâm phạm tự tín ngưỡng, tôn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật Không cho phép việc lợi dụng quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, không ép buộc người dân theo đạo Nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lực thù địch lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Làm tốt công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo, đồng thời cần tích cực vận động cá biệt chức sắc tôn giáo địa bàn, nâng cao nhận thức họ âm mưu, thủ đoạn lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống quyền nhân dân Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng “khu dân cư an toàn an ninh trật tự” Củng cố quốc phòng toàn dân gắn với trận an ninh nhân dân trận lòng dân ngày vững Làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, kiên đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc 3.3 Kiến nghị 22 Cùng với việc nêu giải pháp nói trên, để nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo thời gian tới, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị sau: *Đối với Trung ương Một là, Trung ương cần tập trung xây dựng hệ thống pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo Hai là, đề nghị Trung ương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đề án nghiên cứu, khảo sát tôn giáo, qua làm sở định giải pháp, sách quản lý cho phù hợp Ba là, xã, phường, thị trấn có đông tín đồ tôn giáo, Chính phủ nên nghiên cứu xây dựng đề án tổ chức làm công tác tôn giáo trực thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, có phân công cán chuyên trách theo dõi công tác tôn giáo Bốn là, Chính phủ cần quan tâm giải kinh phí hoạt động cho công tác tôn giáo *Đối với Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Một là, công tác tôn giáo trách nhiệm hệ thống trị đặt lãnh đạo Đảng, thời gian tới cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo công tác tôn giáo Hai là, để tăng cường hiệu quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo phù hợp với nhiệm vụ, khối lượng công việc yêu cầu thực tiễn Quảng Ninh, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cho thành lập quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực tôn giáo 23 Ba là, kiện toàn lại Ban quản lý đền, chùa, đảm bảo định hướng, đạo quyền cấp, đồng thời có đại diện quyền sở trực tiếp tham gia Ban quản lý Bốn là, Uỷ ban nhân dân tỉnh cần tăng cường công tác trao đổi thông tin tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo địa phương với Ban Tôn giáo Chính phủ, sở tranh thủ ý kiến đạo kịp thời tiếp tục bổ sung nội dung phối hợp cho hiệu Năm là, hàng năm mở lớp tập huấn, trang bị kiến thức pháp luật kiến thức chuyên môn tín ngưỡng, tôn giáo cho cán chuyên trách cấp ủy, quyền, đoàn thể, xã, phường, thị trấn có nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo Sáu là, cấp ủy đảng, quyền cần ý đến công tác động viên khen thưởng kịp thời chức sắc tôn giáo hành đạo theo chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, có nhiều thành tích tham gia phong trào cách mạng địa phương Đồng thời có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn hành vi truyền đạo trái pháp luật kích động bà giáo dân làm ổn định tình hình trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn 24 KẾT LUẬN Tôn giáo thực thể xã hội, gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nhu cầu tâm linh, tinh thần phận nhân dân Tôn giáo vấn đề nhạy cảm phức tạp, vừa liên quan đến nhu cầu tín ngưỡng quần chúng tín đồ, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội an ninh Quốc gia Đặc biệt tình hình nay, nước ta tiến hành đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế, song song với trình lực thù địch nước đẩy mạnh lợi dụng tôn giáo để thực âm mưu “Diễn biến hòa bình” chống chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta Vì quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo công tác có tính cấp bách giai đoạn nay, làm tốt công tác góp phần đưa hoạt động tôn giáo vào ổn định, pháp luật, loại bỏ âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo lực thù địch Dù có nhiều thành tựu, nhiên công tác quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo Quảng Ninh thời gian vừa qua bộc lộ số hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Do thời gian tới tỉnh cần phải quan tâm giải số vấn đề tồn nội dung sách hình thức quản lý cho phù hợp với tình hình Từ yêu cầu trên, mạnh dạn đưa số giải pháp kiến nghị cụ thể công tác quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, qua nhằm phát huy thành tựu khắc phục hạn chế công tác địa phương, góp phần nhỏ bé để quan chức Quảng Ninh làm tốt công tác quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo thời gian tới địa bàn tỉnh./ 25 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Tôn giáo học đại cương” – Học viện An ninh nhân dân Giáo trình “Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin” – Nhà xuất Chính trị quốc gia Chỉ thị 37- CT/TW công tác tôn giáo tình hình Bộ trị ngày 02/7/1998 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo 2004 ... VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO 1.1 1.2 Một số khái niệm Nguyên tắc hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN... Những thành tựu đạt công tác tôn giáo hoạt động quản lý nhà nước tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh 12 2.2.Một số tồn công tác tôn giáo hoạt động quản lý tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ninh 15 CHƯƠNG 3:... An ninh quốc gia 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 2.1 Tình hình công tác tôn giáo hoạt động quản lý nhà nước tôn
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác tôn giáo và hoạt động quản lý nhà nước tại quảng ninh, công tác tôn giáo và hoạt động quản lý nhà nước tại quảng ninh, công tác tôn giáo và hoạt động quản lý nhà nước tại quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay