Thi tích hợp liên môn bài tác động của ngoại lực

9 230 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 09:41

PHIU Mễ T H S DY HC D THI Tờn h s dy v hc: Tớch hp cỏc mụn Mụn vt lớ; Húa hc; sinh hc; GDCD; vo dy tit bi - a lớ 10: Tỏc ng ca ngoi lc n a hỡnh b mt trỏi t Mc tiờu dy hc 2.1 Kin thc: * Mụn vt lớ Lp : BI 18 S N Vè NHIT CA CHT RN - Th tớch , chiu di vt rn tng núng lờn, gim lnh i - Cỏc cht rn khỏc n vỡ nhit khỏc - Vn dng kin thc v s n vỡ nhit ca cht rn gii thớch mt s hin tng v ng dng thc t * Mụn Hoỏ hc lp : BI 13 PHN NG HểA HC - xy phn ng hoỏ hc, cỏc cht phn ng phi tip xỳc nhau, hoc cn thờm nhit , ỏp sut cao hay cht xỳc tỏc - nhn bit cú phn ng hoỏ hc xy ra, da vo mt s du hiu cú cht mi to thnh m ta quan sỏt c nh thay i mu sc, to kt ta, khớ thoỏt - Gii thớch c mt s hin tng thng gp cuc sng * Mụn sinh hc: - Lp 11- bi TRAO I KHONG V NIT THC VT - Vai trũ ca cỏc nguyờn t i lng, vi lng - Cỏch thc r cõy hp th cỏc nguyờn t khoỏng t t - Vai trũ ca cỏc nguyờn t khoỏng cu trỳc v cỏc quỏ trỡnh sinh lý ca cõy - Lp 12- Bi 41 DIN TH SINH THI - Khỏi nim din th sinh thỏi - Phõn bit cỏc loi din th sinh thỏi * Mụn GDCD lp10:BI 15 CễNG DN VI MT S VN CP THIT CA NHN LOI giỏo dc ý thc bo v mụi trng cho hc sinh 2.2 K nng: Quan sát nhận xét tác động trình phong hoá đến địa hình bề mặt Trái đất qua tranh ảnh, hình vẽ, mô hình 2.3 Thỏi Có thái độ đắn việc sử dụng bảo vệ môi trờng 3.i tng dy hc ca bi hc HS lp 10C7 nm hc 2016-2017: S s 41 hc sinh a s cỏc em cú ý thc hc tp, luụn hon thnh tt mi nhim v c giao Tuy nhiờn cũn mt s em hc cha tt, cũn ham chi, ua ũi vi bn bố õy l c im ca s thay i tõm lý la tui, cú th khc phc c bng giỏo dc 4.í ngha ca bi hc - Giỳp hc sinh cú kin thc sõu v bi hc da trờn kin thc tng hp liờn mụn húa hc,vt lý,sinh hc,giỏo dc cụng dõn lý gii c cỏc hin tng t nhiờn, cú ý thc bo v mụi trng sng ngi - Nõng cao t tng,vn dng kin thc cho hc sinh,ỏp ng o to ngi mi 5 Thit b dy hc, hc liu - Bản đồ tự nhiên Thế giới - Tranh ảnh thể tác động trình ngoại lực - S dng mỏy chiu, loa kt ni vi mỏy tớnh - Sỏch giỏo khoa : Vt lớ 6, Húa hc 8, Sinh 11, 12 Tin trỡnh dy hc Tiết - Bài tác động ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất 6.1 Mc tiờu bi hc 6.1.1 Kin thc - Trình bày đợc khái niệm ngoại lực, nguyên nhân sinh tác nhân ngoại lực - Trình bày đợc khái niệm trình phong hoá Phân biệt đợc phong hoá lí học, phong hoá học phong hoá sinh học 6.1.2 K nng Quan sát nhận xét tác động trình phong hoá đến địa hình bề mặt Trái đất qua tranh ảnh, hình vẽ, mô hình 6.1.3 Thỏi Có thái độ đắn việc sử dụng bảo vệ môi trờng 6.2 Cỏc k nng sng c bn c giỏo dc bi: - X lớ thụng tin, phõn tớch so sỏnh - Giao tip: Trỡnh by suy ngh , ý tng , lng nghe phn hi tớch cc , giao tip v hp tỏc tớch cc lm vic theo nhúm - Phỏt trin nng lc ca hc sinh: t hc, gii quyt , t qun lý, hp tỏc, s dng ngụn ng, tớnh toỏn, truyn thụng, s dng cụng ngh thụng tin, t cõu hi v tr li 6.3 Cỏc phng phỏp/ k thut dy hc - Nờu - Tho lun nhúm - So sỏnh, trc quan - Phng phỏp thuyt trỡnh 6.4 Chun b ca thy v trũ 6.4.1 Giỏo viờn T liu dy hc: tranh nh, lc , biu , bng s liu , Ti liu tham kho: sỏch giỏo khoa Vt lớ 6, Húa hc 8, Sinh 11, 12 6.4.2 Hc sinh - S dng Cụng ngh thụng tin thuyt trỡnh v c giao - Su tm hỡnh nh 6.5 Tin trỡnh dy hc: 6.5.1 n nh t chc: Kim tra s s HS 6.5 Kim tra bi c: Kim tra an xen bi hc 6.5.3 Bi mi: M bi: GV b mt Trỏi t cú c im nh ngy nay, ngoi ni lc cũn cú tỏc ng ca ngoi lc Vy ngoi lc l gỡ? Nguyờn nhõn no ó sinh ngoi lc? Ngoi lc tỏc ng n b mt Trỏi t nh th no? Chỳng ta cựng nghiờn cu qua bi Hoạt động GV HS H :1 Hc sinh quan sỏt tranh nh v s Kiến thức I Ngoại lực tỏc ng ca giú,ma,nc chyKt hp mc I (SGK) cho bit khỏi nim ngoi lc v nguyờn nhõn sinh ngoi lc.Cho vớ d : - Hc sinh trỡnh by cõu hi c giao - GV Nhn xột,cht kin thc - Ngoa lc: L lc phỏt sinh bờn ngoi, trờn b mt t - Nguyờn nhõn: Do nng lng ca bc x Mt Tri II Tỏc ng ca ngoi lc Quỏ trỡnh phong hoỏ: H 2: Bớc 1: GV chia lớp thành nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm Tìm hiểu khái niệm, nguyên nhân, kết trình phong hoá + Nhóm 1: Phong hoá lí học + Nhóm 2: Phong hoá hoá học + Nhóm 3: Phong hoá sinh học * Nhúm : Hc sinh da vo kin thc ó hc,c mc a SGK v quan sỏt hỡnh 9.1 v cỏc tranh nh tỡm hiu v phong húa lớ hc : - Cỏc loi ỏ cú cu trỳc ng nht khụng ? - Tớnh cht ca cỏc loi ỏ ? - Khi cú s thay i t ngt ca nhit ,ti ỏ li v ? a Phong hoá lý học - Khái niệm Là phá huỷ đá làm cho chúng vỡ vụn thành khối to, nhỏ khác Mà không làm biến đổi mầu sắc, thành phần khoáng vật hoá học chúng - Tác nhân chủ yếu Sự thay đổi nhiệt độ, đóng băng nớc - Kết Đá bị vỡ vụn, thay đổi kích thớc - Ti hoang mc phong húa lý hc li phỏt trin ? - Nhn xột v rỳt khỏi nim phong húa lý hc - i din nhúm lờn trỡnh by - Gv tớch hp kin thc mụn vt lý gii thớch hin tng cú s thay i t ngt ca nhit ti ỏ li v ra? - Vỡ khoỏng vt cu to ỏ cú h s dón n khỏc nhau,nhit dung khỏc Khi thay i nhit ,chỳng dón n,co rỳt khỏc nhau.Lm cho ỏ b phỏ hy,nt v - Ti hoang mc ,phong húa lý hc li phỏt trin ? Vỡ hoang mc cú s thay i nhit gia ngy v ờm rt ln.B mt t vo ban ngy rt núng,ban ờm ta nhit v ngui lnh nhanhlm cho ỏ b phỏ hy v mt c hc ỏ nt v nhit thay i t ngt Phong húa nhit sa mc Phong húa vt lớ úng bng *Nhúm : hóy xem tranh nh v mt s dng b Phong húa húa hc a hỡnh phong húa húa hc to thnh da vo nhng kờnh hỡnh ú v kt hp ni dung SGK tr li cỏc cõu hi : - Da vo kin thc húa hc nờu mt viphn ng húa hc s xy vi mt s khoỏng vt ? - Nờu vớ d v tỏc ng ca nc lm bin i thnh phn húa hc ca ỏ v khoỏng vt to nờn dng a hỡnh caxto c ỏo nc ta ? Hang ng kt qu ca s hũa tan ỏ vụi nc - Khái niệm - Hc sinh trỡnh Là trình phá huỷ, làm biến đổi by,GV giỳp hc sinh thành phần, tính chất hoá học đá khoáng vật chun kin thc GV tớch hp kin thc mụn húa hc nờu - Tác nhân chủ yếu mt s cụng thc húa hc ca mt s loi Nớc & hợp chất tan nớc, chất khí chất vi sinh khoỏng vt to ỏ.Vớ d: vật tiết - Thch anh: SiO2 - Kết - Hờ matit: FeO3 Biến đổi thành phần, tính chất hoá - Silisat: H2SiO3,H4SiO4 học đá, khoáng vật -Khụng khớ,nc v nhng cht khoỏng hũa tan nc tỏc ng vo ỏ v khoỏng vt,xy cỏc phn ng húa hc khỏc nh: Oxi húa,hũa tan, Cỏc khoỏng vt b s tỏc ngú khụng cũn trỡ dng tinh th ca mỡnh m b phỏ hy,chuyn trng thỏi,dn dn tr thnh t b Cacbonat canxi s phn ng vi nc cú hũa tan iụxớt cacbon to thnh bicacbonat canxi tan nc CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2 Phn ng ny quan trng s n mũn nỳi ỏ vụi v to cỏc hang ng, gõy nc cng CAC DNG IA HINH CAXT * Nhúm : Da vo hỡnh nh kt hp vi kin thc húa hc,sinh hc trỡnh by tỏc ng ca sinh vt n ỏ v khoỏng vt bng ng c gii v húa hc ?Vỡ r cõy cú th lm cho ỏ b phỏ hy ? c Phong húa sinh hc R cõy lm cho cỏc lp ỏ b rn nt - Khái niệm - Hc sinh i din nhúm lờn bng Là phá huỷ đá khoáng vật dới trỡnh by tác động sinh vật - GV chun kin thc - Tác nhân chủ yếu - GV tớch hp kin thc mụn húa hc,mụn Sự lớn lên rễ cây, tiết sinh hc gii thớch S ln lờn ca r sinh vật cõy,to sc ộp vo vỏch,khe nt - Kết Phá đá khoáng vật mặt lm v ỏ Sinh vt bi tit khớ CO2, giới hoá học Axit hu c cựng phỏ hy v mt húa hc H 3: - Giỏo viờn cht kin thc v quỏ trỡnh phong húa v thuyt ging hc sinh nhn thc c:Quỏ trỡnh chun b cho s chuyn i vt liu,l bc u ca quỏ trỡnh ngoi lc ,lm bin i ỏ.Quỏ trỡnh phong húa din thng xuyờn trờn b mt trỏi t vi nhng cng khỏc cỏc khu vc t nhiờn Trong thc t,cỏc quỏ trỡnh phong húa din ng thi.Tuy nhiờn,tựy vo iu kin khớ hu,tớnh bn vng ca ỏ cú th cú kiu phong húa ny tri hn kiu phong húa - GV tớch hp kin thc mụn GDCD giỏo dc ý thc bo v mụi trng cho hc sinh: Nhiu hot ng kinh t ca ngi cú tỏc ng phỏ hy ỏ: Hot ng khai thỏc ỏ, m,khoan nghiờn cu t nhiờn,thm dũ ti nguyờn.Cỏc hot ng kinh t ny phi luụn gn lin vi ý thc bo v mụi trng bn vng gim thiu tỏc hi ca thiờn tai n sn xut v i sng ngi 6.5.4 ỏnh giỏ So sỏnh s khỏc gia phong húa lớ hc vi phong húa hoỏ hc v phong húa sinh hc 6.5.5 Hng dn v nh - V nh hc bi, tr li cỏc cõu hi 1, 2, SGK trang 34 - Tỡm hiu cỏc quỏ trỡnh ngoi lc khỏc tỏc ng n a hỡnh b mt Trỏi t 7.Kim tra ỏnh giỏ kt qu hc - Tiờu ỏnh giỏ: HS nm c kin thc bi hc v kin thc liờn mụn c s dng bi - Cỏch thc ỏnh giỏ: Lm phiu hc H v tờn Lp: PHIU HC TP Chn cỏc ỏp ỏn ỳng cỏc cõu sau: Sinh ngoi lc l ngun nng lng ch yu ca A giú B thy triu C ng t v nỳi la D bc x Mt Tri Kiu no di õy khụng thuc phong húa lớ hc A Phong húa nhit B Phong húa nc hũa tan B Phong húa c hc sinh vt D Phong húa nc úng bng a hỡnh caxt c hỡnh thnh phong húa A Húa hc B Lớ hc C Sinh hc D Lớ hc, sinh hc a danh no sau õy khụng phi l a hỡnh Cacxto A Ng Hnh Sn ( Nng) B Phong Nha K Bng (Qung Bỡnh) C Vnh H Long (Qung Ninh) D Bói bin C Thch (Bỡnh Thun) Ngoi lc cú tỏc dng quan i vi a hỡnh b mt Trỏi t vỡ A Lm bin i cỏc dng a hỡnh B Phỏ v san bng a hỡnh ni lc to nờn C To nờn cỏc dng a hỡnh mi D.Tt c u ỳng 8.Cỏc sn phm ca hc sinh: ( nh minh ha) - Bi thuyt trỡnh ca nhúm: ... trỡnh dy hc Tiết - Bài tác động ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất 6.1 Mc tiờu bi hc 6.1.1 Kin thc - Trình bày đợc khái niệm ngoại lực, nguyên nhân sinh tác nhân ngoại lực - Trình bày đợc...5 Thit b dy hc, hc liu - Bản đồ tự nhiên Thế giới - Tranh ảnh thể tác động trình ngoại lực - S dng mỏy chiu, loa kt ni vi mỏy tớnh - Sỏch giỏo... ng n b mt Trỏi t nh th no? Chỳng ta cựng nghiờn cu qua bi Hoạt động GV HS H :1 Hc sinh quan sỏt tranh nh v s Kiến thức I Ngoại lực tỏc ng ca giú,ma,nc chyKt hp mc I (SGK) cho bit khỏi nim ngoi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi tích hợp liên môn bài tác động của ngoại lực, Thi tích hợp liên môn bài tác động của ngoại lực, Thi tích hợp liên môn bài tác động của ngoại lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay