ke hoach BDTX 2016 2017

2 67 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 09:37

SỞ GD ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc Triệu Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2016KẾ HOẠCHBồi dưỡng thường xuyên năm học 20162017Tổ : Ngoại Ngữ Thực hiện Công văn số 1805SGDĐTGDCN ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh hóa về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 – 2017, căn cứ vào đặc điểm tình hình tổ Ngoại ngữ. Tổ Ngoại ngữ Trường THPT Triệu Sơn 2 xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ trong năm học 2016 – 2017 như sau:I. Mục đích của BDTX Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.II. Đối tượng BDTXTất cả các giáo viên trong tổ đều phải tham gia.III. Nội dung, thời lượng BDTX1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiếtnăm họcgiáo viên.THPT 16 : Hồ sơ dạy học 2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiếtnăm họcgiáo viên. THPT 35 : Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPTTHPT 36 : Giáo dục giá trị cho học sinh THPT.3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiếtnăm họcgiáo viên.Tập trung vào các module sau: THPT 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng THPT 19: Dạy học với công nghệ thông tin.. THPT 20: Sử dụng các TBDH: THPT 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong Trường THPTIV. Hình thức BDTX: 1. Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của mỗi một cán bộ, giáo viên (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...) SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Triệu Sơn, ngày 26 tháng năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 Tổ : Ngoại Ngữ Thực Công văn số 1805/SGDĐT-GDCN ngày 08 tháng năm 2016 Sở Giáo dục Đào tạo Thanh hóa hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 – 2017, vào đặc điểm tình hình tổ Ngoại ngữ Tổ Ngoại ngữ Trường THPT Triệu Sơn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tổ năm học 2016 – 2017 sau: I Mục đích BDTX - Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển lực dạy học, giáo dục lực khác theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường - Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng giáo viên; lực tự đánh giá hiệu BDTX; lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên nhà trường II Đối tượng BDTX Tất giáo viên tổ phải tham gia III Nội dung, thời lượng BDTX Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên THPT 16 : Hồ sơ dạy học Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên THPT 35 : Giáo dục kỹ sống cho học sinh THPT THPT 36 : Giáo dục giá trị cho học sinh THPT Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên Tập trung vào module sau: - THPT 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ giảng - THPT 19: Dạy học với công nghệ thông tin - THPT 20: Sử dụng TBDH: - THPT 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Trường THPT IV Hình thức BDTX: Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học cán bộ, giáo viên (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet, ), kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn, nghiệp vụ tổ chuyên môn nhà trường Tham gia lớp bồi dưỡng tập trung Sở tổ chức tham gia đợt tập huấn trường Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập trị đầu năm học 2016 – 2017 nhà trường tổ chức Tổ chuyên môn tổ chức hội thảo chuyên đề liên quan chủ đề tích hợp liên môn, dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Giáo viên thực dự giờ, thăm lớp thực đầy đủ chỉ tiêu thao giảng để cùng học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm giảng dạy theo định hướng phát triển lực học sinh trường V Tài liệu bồi dưỡng - Nguồn tài liệu Bộ GD&ĐT cung cấp địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn - Cán bộ, giáo viên tự sưu tầm tài liệu sách, báo, mạng Internet… Trên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tổ Ngoại ngữ năm học 2016 – 2017 Mỗi tổ viên vào kế hoạch để xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2016 - 2017, nộp tổ trưởng (2 bản/CB, GV) để tổ trưởng nộp lên BGH để phê duyệt thực năm học Nơi nhận: - BGH; - Các thành viên tổ TỔ TRƯỞNG Lê Đình Thắng
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach BDTX 2016 2017, ke hoach BDTX 2016 2017, ke hoach BDTX 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay