bài tập học kỳ môn lao động 8 điểm

14 148 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 09:24

Phân tích nguyên tắc bảo vệ người lao động trong pháp luật Việt Nam.T là kỹ sư điện, làm việc tại công ty M (100% vốn nước ngoài) đóng trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Trước khi ký hợp đồng lao động, hai bên thỏa thuận thủ việc trong thời hạn 4 tháng, MỤC LỤC Câu 1: Phân tích nguyên tắc bảo vệ người lao động pháp luật Việt Nam Cơ sở xác định nguyên tắc Bảo vệ người lao động quan hệ lao động ngăn chặn xâm hại xảy họ tham gia quan hệ lao động Bảo vệ người lao động tư tưởng xuyên suốt hệ thống quy phạm pháp luật lao động trình điều chỉnh quan hệ lĩnh vực lao động Nguyên tắc xác định trước hết sở đường lối, sách Đảng Đảng nhà nước xác định mục tiêu động lực phát triển “vì người, phát huy nhân tố người, trước hết NLĐ 2” Khi phát triển kinh tế thị trường, Đảng nhà nước xác định “phải tăng cường bảo vệ NLĐ, trọng tâm doanh nghiệp” Do đặc điểm quan hệ lao động, người lao động bị phụ thuộc yếu trước bên sử dụng lao động: có hỗ trợ khách quan từ phía thị trường thường xảy xu hướng làm quyền người sử dụng lao động cam chịu người lao động Cuộc sống họ bị ảnh hưởng khó khăn phát sinh quan hệ  pháp luật phải quan tâm bảo vệ người lao động mức để dử dụng sức lao động hợp lí, hạn chế xu hướng lạm quyền người sử dụng lao động Nước chưa phát triển: gia tăng dân số + khả đầu tư  không tạo đủ việc làm cho người lao động Do tương quan cung cầu thị trường lao động: Nước phát triển: đầu tư công nghệ cao, sử cung > cầu Trang 31, Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật lao động, Nxb CAND, Hà Nội, 2014 dụng sức người  người lao động thất nghiệp Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1991 Trang 204, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 Môi trường làm việc tiềm ẩn nhiều rủi ro: nắng nóng, bụi độc, tiếng ồn yếu tố nguy hiểm khác  Cần có bảo vệ pháp luật để tính mạng, sức khỏe người lao động bảo đảm Cơ sở xuất phát từ chất nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam: nhà nước dân,do dân, dân  vấn đề bảo vệ người lao động lại trọng mức độ cao Nội dung nguyên tắc a) Bảo vệ việc làm cho người lao động “Lao động nghĩa vụ vinh dự người công dân Nhà nước khuyến khích tính sáng tạo tinh thần tích cực lao động người lao động chân tay lao động trí óc.”4, và“giải việc làm yếu tố định để phát huy nhân tố người, ổn định phát triển kinh tế, lành mạnh xã hội” Vì vậy, bảo vệ NLĐ trước hết phải bảo vệ việc làm cho họ Thực chất pháp luật bảo vệ NLĐ để họ ổn định làm việc, không bị thay đổi, bị việc làm cách vô lí, đảm bảo NLĐ thực công việc thỏa thuận Nếu bên muốn thay đổi điều trình lao động phải tuân thủ điều kiện định Nếu NSDLĐ vi phạm quy định tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn họ chịu chế tài, bồi thường buộc phải đảm bảo việc làm cho NLĐ Từ việc xác định quyền Người lao động việc lựa chọn việc làm, pháp luật ghi nhận trách nhiệm Nhà nước việc làm, giải việc làm cho Người lao động theo đó: “ Nhà nước, người sử dụng lao động xã hội có trách nhiệm tham gia giải việc làm, bảo đảm cho người có khả lao động Điều 21 Hiến pháp năm 2013 Trang 210, Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 có hội có việc làm” b) Bảo vệ thu nhập đời sống cho người lao động Đây nội dung quan trọng nguyên tắc bảo vệ NLĐ, thu nhập mục đích người lao động tham gia quan hệ lao động.Tiền lương khoản tiền mà NLĐ có bỏ sức lao động sống để làm việc cho NSDLĐ , tiền lương có ý nghĩa lớn Người lao động giúp cho Người lao động gia định Người lao động trì sống Tuy nhiên, thực tế nhiều lí do, mà tiền lương Người lao động thường bấp bênh, không tương xứng với công sức mà họ bỏ để làm việc Vì vậy, vấn đề bảo vệ tiền lương cho Người lao động nội dung quan trọng nguyên tắc bảo vệ Người lao động luật lao động để thực mục đích Pháp luật đặt nhiều quy định để bảo vệ thu nhập cho NLĐ đồng thời giảm thiểu can thiệp nhà nước quyền tự chủ bên Tại Khoản Điều 90 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định: “ Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính người lao động làm công việc có giá trị ” Hay để bảo vệ quyền lợi Người lao động không trả lương thời hạn pháp luật lao động có quy định: “Trường hợp đặc biệt trả lương thời hạn không chậm 01 tháng người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động khoản tiền lãi suất huy động tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm trả lương ” ( Điều 96 Bộ luật lao động năm 2012) Pháp luật quy định mức thu nhập bắt buộc đảm đảm thông qua mức lương tối thiểu đề ra, thu nhập NLĐ phải tương xứng với sức lao động họ cung ứng, bảo vệ tiền lương cho lao động nữ, lao động tàn tật, lao động vị thành niên Các trường hợp làm việc, thử việc, học nghề làm sản phẩm,pháp luật đảm bảo cho NLĐ Khoản Điều Bộ luật lao động năm 2012 hưởng lương mức độ phù hợp Trong thời hạn hợp đồng, trường hợp rủi ro khách quan lỗi NSDLĐ NLĐ trả lương bồi thường tiền lương Ngay NLĐ bị khấu trừ lương mức trừ bị pháp luật giới hạn mức độ định; gặp khó khăn tường hợp hợp lí khác, NLĐ tạm ứng tiền lương NLĐ bị việc, việc làm lí kinh tế họ hưởng chế độ trợ cấp để ổn định sống NLĐ tham gia bảo hiểm xã hội để bảo hiểm thu nhập nguồn thu bị bị giảm ốm đau, thương tật, tuổi già Pháp luật lao động bảo vệ thu nhập cho NLĐ mức độ hợp lí c) Bảo vệ quyền nhân thân người lao động lĩnh vực lao động “Quyền nhân thân quy định Bộ luật quyền dân gắn liền với cá nhân, chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”7 Trong hệ thống pháp luật, quyền nhân thân người quy định 22 Điều Mục 2, Chương II Bộ luật dân Trong lĩnh vực lao động, quyền NLĐ bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe; bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín; lao động sáng tạo, tự liên kết phát triển Đảng ta nhấn mạnh nhiệm vụ “chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tai naj lao động bệnh nghề nghiệp cho NLĐ” BLLĐ quy định trách nhiệm cụ thể phủ , cấp, ngành, NSDLĐ để bảo vệ NLĐ NSDLĐ phải trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ, định ngừng lao động yêu cầu khắc phục yếu tố an toàn NLĐ tham thực lao động Các đơn vị sử dụng lao động thực đầy đủ chế độ khám sức khỏe theo quy định pháp luật Đảm bảo thời gian làm Điều 24 Bộ luật dân 2005 Trang 105, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 việc, thời nghỉ ngơi không vượt mức luật định Đối với dối tượng tàn tật, lao động vị thành niên, lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại để bảo đảm sức khỏe cho họ NSDLĐ phải rút ngắn thời gian làm việc Nếu bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, NLĐ đảm bảo điều kiện cấp cứu, điều trị, điều dưỡng để phục hồi sức khỏe; tiếp tục làm việc xếp công việc phù hợp NLĐ bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín trình lao động NSDLĐ phân biệt, đối xử, trù dập NLĐ lí vi phạm pháp luật NLĐ bảo vệ quyền lao động, tự sáng tạo lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao Các quy định nhằm bảo vệ nhân thân cho người lao động thể nhiều chế định như: HĐLĐ, thời làm việc, thời nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, kỉ luật lao động, giải tranh chấp lao động,… d) Bảo vệ quyền tự liên kết NLĐ có quyền tự nhập vào hoạt động công đoàn, thương lượng tập thể, đình công Để bảo vệ tối đa quyền lợi Người lao động, pháp luật cho phép Người lao động doanh nghiệp dù doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp Nhà nước có quyền tham gia Công đoàn, điều thể Điểm c Khoản Điều Bộ luật lao động , theo Người lao động có quyền: “ Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp tổ chức khác theo quy định pháp luật; …” Ý nghĩa nguyên tắc Như vậy, pháp luật lao động ghi nhận quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ nhiều chế định bảo vệ họ mức độ cần thiết Về nội dung, quyền lợi ích NSDLĐ đảm bảo nhiều lĩnh vực thiết phải khuôn khổ luật định Khuôn khổ đảm bảo cho NSDLĐ đạt mục đích đáng mức rối đa không làm phương hại đến NLĐ chủ thể khác, đến đời sống xã hội lợi ích chung Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ cách giải vấn đề lợi ích hợp lý xã hội, yếu tố thiếu kinh tế thị trường Thông qua việc bảo vệ mà quan hệ lao động phát triển bền vững, NLĐ có điều kiện ổn định việc làm, đảm bảo sống Câu 2: T kỹ sư điện, làm việc công ty M (100% vốn nước ngoài) đóng địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng Trước ký hợp đồng lao động, hai bên thỏa thuận thủ việc thời hạn tháng, từ ngày 1/9/2014 đến ngày 31/12/2014, mức lương 90% tiền lương công việc làm thử Hết thời gian thử việc, công ty M không ký hợp đồng thức T làm giao công việc bình thường Do khó khắn hoạt động kinh doanh, tháng 5/2015 công ty tổ chức cấu lại lao động tiến hành xếp lại nhân Khi rà soát hợp đồng lao động, công ty M phát T hợp đồng lao động nên ngày 5/6/2015 công ty M triệu tập T đến thông báo cho T nghỉ việc từ 10/6/2015 với lý công ty T quan hệ lao động Cho bị chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, T làm đơn khởi kiện tòa án 1, Hợp đồng thử việc công ty M T có hợp pháp không? Tại sao? Việc chấm dứt công ty M T hay sai? Tại sao? Tòa án có thẩm quyền giải đơn kiện T? Vì sao? Theo quy định hành, quyền lợi T giải nào? Giải tình huống: 1, Hợp đồng thử việc công ty M T có hợp pháp không? Tại sao? Hợp đồng thử việc tình không hợp pháp Vì theo tình nêu trên, công ty M T có thỏa thuận thử việc thời gian tháng từ ngày 1/9/2014 đến ngày 31/12/2014, mức lương 90% tiền lương công việc làm thử Theo quy định khoản Điều 26 Bộ luật lao động 2012 quy định “Người sử dụng lao động người lao động thoả thuận việc làm thử, quyền, nghĩa vụ hai bên thời gian thử việc Nếu có thoả thuận việc làm thử bên giao kết hợp đồng thử việc” Việc công ty M T có thỏa thuận thử việc thỏa thuận pháp luật công nhận trình thử việc pháp luật không bắt buộc phải kí kết hợp đồng thử việc mà bên tự thỏa thuận với Về mức lương thử việc, Điều 26 Bộ luật lao động 2012 quy định “Tiền lương người lao động thời gian thử việc hai bên thoả thuận phải 85% mức lương công việc đó” Với mức lương thỏa thuận công ty M T 90% mức lương hoàn toàn hợp lý Tuy nhiên, xét thời gian thử việc, theo thỏa thuận công ty M T tháng từ ngày 1/9/2014 đến ngày 31/12/201 Trong đó, Điều 27 Bộ luật Lao động 2012 quy định thời gian thử việc sau: “Thời gian thử việc vào tính chất mức độ phức tạp công việc thử việc 01 lần công việc bảo đảm điều kiện sau đây: Không 60 ngày công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; Không 30 ngày công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ Không ngày làm việc công việc khác." Như vậy, xét thời gian thử việc, công ty M T thỏa thuận thời gian thử việc T tối đa không 60 ngày, thỏa thuận lại tháng Do đó, thỏa thuận thử việc công ty M T hoàn toàn trái với quy định pháp luật Do đó, hợp đồng thử việc công ty M T không hợp pháp Việc chấm dứt công ty M T hay sai? Tại sao? Việc chấm dứt công ty M T sai Vì: Theo Điều 29 Bộ Luật lao động 2012 quy định: “ Khi việc làm thử đạt yêu cầu người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động Trong thời gian thử việc, bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước bồi thường việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên thoả thuận” Như vậy, nguyên tắc, sau T thử việc đạt yêu cầu công ty M phải thông báo kết thử việc giao kết hợp đồng lao động với T Trong thời gian thử việc, việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên thoả thuận hai bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước bồi thường Tuy nhiên, hết thời gian thử việc mà công ty M không thông báo kết thử việc, không ký kết hợp đồng lao động thức với T, T làm giao công ty T giao việc bình thường, hiểu T thử việc đạt yêu cầu T vào làm việc thức công ty M Có thể hiểu trường hợp Công ty M T giao kết hợp đồng làm việc hành vi Theo Khoản Điều 38 BLLĐ 2012 quy định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: "1 Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp sau đây: a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn điều trị 12 tháng liên tục người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, điều trị 06 tháng liên tục, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn nửa thời hạn hợp đồng lao động người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng mà khả lao động chưa hồi phục Khi sức khỏe người lao động bình phục, người lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động; c) Do thiên tai, hỏa hoạn lý bất khả kháng khác theo quy định pháp luật, mà người sử dụng lao động tìm biện pháp khắc phục buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; d) Người lao động mặt nơi làm việc sau thời hạn quy định Điều 33 Bộ luật này” Có thể thấy trường hợp mà NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trường hợp chấm dứt với lý “không có quan hệ lao động” Bên cạnh đó, phân tích trên, dù không trực tiếp kí kết hợp đồng hợp đồng lao động Công ty M T hình thành Do vậy, việc công ty M chấm dứt với T với lí “giữa công ty T quan hệ lao động” sai Vì vậy, công ty chấm dứt lao động với T phải tuân thủ quy định thời gian 10 báo trước lý đơn phương chấm dứt với hợp đồng lao động bình thường Theo đó, công ty M phải đưa lý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động T theo Điểm a – khoản 1- điều 13 Nghị định Chính phủ số 05/2015/NĐCP ngày 12/1/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật Lao động “Thay đổi cấu, tổ chức lại lao động” tuân thủ thời gian báo trước cho T theo quy định Khoản 2- điều 38, cụ thể: “Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước: a) Ít 45 ngày hợp đồng lao động không xác định thời hạn; b) Ít 30 ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn; c) Ít 03 ngày làm việc trường hợp quy định điểm b khoản Điều hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng” Tòa án có thẩm quyền giải đơn kiện T? Vì sao? Tòa án nhận dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có thẩm quyền giải đơn kiện T Vì vào lí sau: Về thẩm quyền theo vụ việc: Tranh chấp lao động T trường hợp tranh chấp lao động cá nhân, theo Điều 200 BLLĐ 2012 quan, cá nhân có thẩm quyền giải tranh chấp lao động cá nhân Hoà giải viên lao động Toà án nhân dân Tuy nhiên, tranh chấp T trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nên theo Điểm a- khoản 1- điều 201 tranh chấp T khởi kiện Tòa án mà không bắt buộc phải qua hòa giải viên lao động 11 Về thẩm quyền theo cấp xét xử: Theo Điểm c- khoản 1- điều 33 BLTTDS 2004, thẩm quyền giải tranh chấp lao động Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung TAND cấp Huyện) “Tranh chấp lao động quy định khoản Điều 31 Bộ luật này”, cụ thể khoản 1- điều 31 quy định sau: “Tranh chấp lao động cá nhân người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao động sở, hoà giải viên lao động quan quản lý nhà nước lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoà giải không thành không giải thời hạn pháp luật quy định, trừ tranh chấp sau không thiết phải qua hoà giải sở: a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; b) Về bồi thường thiệt hại người lao động người sử dụng lao động; trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động; c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động; d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật lao động; đ) Về bồi thường thiệt hại người lao động với doanh nghiệp xuất lao động.” Tình nêu tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, thuộc vào điểm a sở pháp lí nêu Do vậy, tòa án nhân dân cấp Huyện giải tranh chấp hoàn toàn hợp lý Về thẩm quyền theo lãnh thổ: Khoản 1- điều 35 BLTTDS quy định rõ thẩm quyền tòa án theo lãnh thổ giải vụ án Trong tình này, công ty M đóng địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nơi T làm việc nơi xảy 12 tranh chấp Nên tranh chấp tòa án nhân dân Huyện thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng giải với quy định pháp luật Từ phân tích trên, thấy Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nằng có thẩm quyền giải tranh chấp đơn kiện T Theo quy định hành, quyền lợi T giải nào? quyền lợi T giải dựa sở pháp lý Điều 42 BLLĐ 2012 theo Công ty M phải: Nhận T trở lại làm việc theo hợp đồng lao động giao kết phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày T làm việc cộng với 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động Trường hợp T không muốn tiếp tục làm việc, khoản tiền bồi thường trên, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp việc theo quy định Điều 48 BLLĐ Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận T T đồng ý, khoản tiền bồi thường trợ cấp việc theo quy định Điều 48 BLLĐ, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm phải 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động Trường hợp không vị trí, công việc giao kết hợp đồng lao động mà T muốn làm việc khoản tiền bồi thường, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động Ngoài ra, bên công ty M vi phạm thời hạn báo trước nên phải bồi thường cho T khoản tiền tương ứng với tiền lương T ngày không báo trước 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật lao động, Nxb CAND, Hà Nội, 2014 Khoa luật Viện đại học mở Hà Nội, Giáo trình luật lao động Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2014 Bộ luật lao động 2012 Bộ luật dân năm 2005, 2015 Bộ luật tố tụng dân năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 Nghị định Chính phủ số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật Lao động Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1991 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 10.http:// www.luatvietnam.com.vn 11.http:// www.laodong.com.vn ... quy định sau: “Tranh chấp lao động cá nhân người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao động sở, hoà giải viên lao động quan quản lý nhà nước lao động quận, huyện, thị xã,... quan hệ lao động, người lao động bị phụ thuộc yếu trước bên sử dụng lao động: có hỗ trợ khách quan từ phía thị trường thường xảy xu hướng làm quyền người sử dụng lao động cam chịu người lao động. .. Bảo vệ việc làm cho người lao động Lao động nghĩa vụ vinh dự người công dân Nhà nước khuyến khích tính sáng tạo tinh thần tích cực lao động người lao động chân tay lao động trí óc.”4, và“giải
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập học kỳ môn lao động 8 điểm, bài tập học kỳ môn lao động 8 điểm, bài tập học kỳ môn lao động 8 điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay