Đề thi toán lớp 4 cuối năm

2 288 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 02:47

Trường:…………………………………… Họ tên:………………………………… Lớp:………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II Môn toán Năm học 2016-2017 Thời gian: 40 phút Điểm Lời phê thầy cô ĐỀ BÀI Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời Câu 1: 5dm2 6cm2 = ………… cm2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm : A 56 B 506 C 560 D 5600 Câu 2: Một hình thoi có độ dài hai đường chéo 40dm 2m Diện tích hình thoi : A 800dm2 B 80dm2 C 800dm D 400dm2 Câu 3: 9/8 16 : A 18 B C 128 D 81 Câu 4: phút 40 giây = ? giây A 540 Câu 5: B 340 C 3040 D 405 C 6050kg D 5060kg 6tạ 50kg = ……… kg A 650kg B 6500kg Câu 6: Chọn câu trả lời sai: Hình thoi hình có: A.Bốn góc vuông B.Hai đường chéo vuông góc với C.Hai cặp cạnh đối song song D.Bốn canh Phần tự luận: Câu 7: Đổi a, 15km2 = ……………….m2 b, 20 yến = ……………… tạ c, phút = …………… phút d, ngày = ………………giờ Bài 8: Một hình chữ nhật có nửa chu vi 68m, chiều dài gấp lần chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật Bài làm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 9: Một hình thoi có hiệu hai đường chéo 12m, đường chéo thứ đường chéo thứ hai Tính diện tích hình thoi Bài làm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán lớp 4 cuối năm, Đề thi toán lớp 4 cuối năm, Đề thi toán lớp 4 cuối năm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay