Bài tập ôn tập toán đố lớp 4 cuối năm

3 244 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 02:33

Bài tập ôn tập toán đố lớp cuối năm Đỗ Phương Thảo ÔN TẬP TOÁN ĐỐ LỚP Bài 1: Xe thứ chở đươc 25 hàng, xe thứ chở 35 hàng Xe thứ chở số trung bình cộng số hang xe đầu Hỏi trung bình xe chở đươc hang? Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 2: Trung bình cộng số 35 Tìm số biết số thứ hai gấp đôi số thứ nhất, số thú gấp đôi số thứ Dựa vào đề ta có sơ đồ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Giải: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài tập ôn tập toán đố lớp cuối năm Đỗ Phương Thảo Bài 3: Hai vải dài 124m Hỏi dài biết thứ dài thứ hai 12m Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 4: Tuổi Đức tuổi Hùng Tính tuổi người biết sau năm tuổi bạn tổng cộng 27 Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 5: An có nhiều Bình 12 biết số An gấp lần số Bình Tính số bạn? Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 6: Có hai mảnh vườn, mảnh thứ có diện tích diên tích mảnh mảnh 1350m2 Tính diện tích mảnh? Bài tập ôn tập toán đố lớp cuối năm Đỗ Phương Thảo Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập ôn tập toán đố lớp 4 cuối năm, Bài tập ôn tập toán đố lớp 4 cuối năm, Bài tập ôn tập toán đố lớp 4 cuối năm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay