bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề địa hình việt nam và các dạng bài tập trong thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lí

41 108 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 01:58

A HèNH VIT NAM V CC DNG BI TP TRONG THI HC SINH GII QUC GIA Ths Lờ Th Quý M U Trong cỏc thnh phn t nhiờn, a hỡnh l thnh phn c bn v bn vng nht ca cnh quan, l ni din mi hot ng sn xut v sinh hot ca ngi a hỡnh l yu t u tiờn ngi phi tớnh n quỏ trỡnh t chc lónh th ca mỡnh chng trỡnh a 12 THPT, c im cỏc thnh phn t nhiờn Vit Nam (a hỡnh, khớ hu, sụng ngũi, th nhng, sinh vt) khụng c trỡnh by mt cỏch c lp v y m ch c dựng minh chng cho cỏc c im chung ca t nhiờn Vớ d c im chung ca a hỡnh c lng vo c im t nhiờn "t nc nhiu i nỳi" nờn rt s si Vỡ vy giỳp hc sinh c bit lp chuyờn a v cỏc hc sinh tham gia ụn luyn thi hc sinh gii v thi i hc mụn a cú s hiu bit sõu sc, rừ rng hn v cỏc c im chung ca a hỡnh, s phõn húa thnh cỏc khu vc a hỡnh c bit chuyờn i sõu phõn tớch nh hng ca a hỡnh n cỏc thnh phn t nhiờn khỏc v cỏc hot ng kinh t - xó hi nc ta õy l nhng ni dung mi v khú ũi hi kh nng t duy, tng hp, liờn h v dng kin thc mt cỏch logic v linh hot t hc sinh Nhng kỡ thi hc sinh gii gn õy ó v ang rt chỳ trng n nhng dng cõu hi dng t duy, phõn tớch, gii thớch nh vy Do ú ni dung ny s tr thnh nhng gi ý v t liu quớ bỏu cho cỏc thy cụ v cỏc em hc sinh phc v c lc quỏ trỡnh hc v ụn luyn v ni dung a hỡnh Vit Nam, cỏc kỡ thi hc sinh gii ca cỏc nh trng THPT ti cng a mt s cõu hi v bi hc sinh cú iu kin rốn luyn k nng a lý.Thụng qua cỏc cõu hi v bi s rốn luyn cho hc sinh kh nng t duy, lp lun, gii thớch logic cỏc v t nhiờn Vi nhng lớ v mc tiờu trờn tụi ó chn chuyờn "a hỡnh Vit Nam v cỏc dng bi thi hc sinh gii quc gia'' CU TRC CA CHUYấN Ngoi phn m u v kt lun Ni dung ca chuyờn gm phn: Phn I: THUYT I C IM CHUNG V S PHN HểA CA A HèNH VIT NAM c im chung ca a hỡnh Vit Nam S phõn húa ca a hỡnh Vit Nam 2.1 Hai khu vc a hỡnh 2.2 Ba a hỡnh II NH HNG CA A HèNH N CC THNH PHN T NHIấN KHC V HOT NG PHT TRIN KINH T - X HI NC TA nh hng ca a hỡnh n cỏc thnh phn t nhiờn khỏc 1.1 nh hng ti khớ hu 1.2 nh hng ti sụng ngũi 1.3 nh hng ti sinh vt 1.4 nh hng ti th nhng nh hng ca a hỡnh n hot ng phỏt trin kinh t - xó hi 2.1 Khu vc i nỳi 2.2 Khu vc ng bng Phn II: CU HI V GI í TR LI NI DUNG PHN I: THUYT I C IM CHUNG V S PHN HểA CA A HèNH VIT NAM c im chung ca a hỡnh Vit Nam 1.1 a hỡnh i nỳi chim phn ln din tớch nhng ch yu l i nỳi thp i nỳi l b phn quan trng nht ca a hỡnh Vit Nam - i nỳi chim khong 3/4 din tớch lónh th (ng bng chim 1/4) - a hỡnh i nỳi thp (200 - 1000 m ) chim 60% , nu tớnh c khu vc ng bng chim ti 85% din tớch a hỡnh nỳi cao (> 2000 m) chim 1% din tớch lónh th - H thng nỳi nc ta s kộo di hn 1400 km theo hng Tõy Bc - ụng Nam t biờn gii Vit - Trung n ht ụng Nam B, l s kộo di v tip ni vựng i nỳi phớa Nam Trung Quc i nỳi to thnh biờn gii t nhiờn gia Vit Nam vi Trung Quc, Vit Nam vi Lo v phn ln biờn gii vi Campuchia, bao quanh phớa Bc v phớa Tõy T quc - Vựng i nỳi nc ta cú mi quan hờ mt thit vi vựng ng bng v nh hng mnh m n vựng ng bng lin k Trờn cỏc ng bng nc ta cũn nhiu i nỳi sút Cỏc dóy nỳi nhụ sỏt bin chia ct cỏc ng bng duyờn hi nh dóy Honh Sn, Bch Mó 1.2 Cu trỳc a hỡnh khỏ a dng - Cu trỳc a hỡnh c c Tõn kin to lm tr li Phn ln a hỡnh i nỳi nc ta hỡnh thnh i C sinh v Trung sinh a hỡnh i nỳi hin ti l kt qu ca quỏ trỡnh xõm thc chia ct bỏn bỡnh ngyờn c ri c nõng lờn cỏc ng to nỳi Tõn kin to a hỡnh cú tớnh phõn bc rừ rt ng nõng cao Tõn kin to din khụng liờn tc m theo nhiu t Bc cng cao thỡ tui cng gi, bc cng thp tui cng tr Bc 200-600m chim din tớch ln nht Sau ú n bc 600-900m Do vy i nỳi thp l dng a hỡnh ph bin nc ta - a hỡnh thp dn t Tõy Bc xung ụng Nam (hng nghiờng chung ca a hỡnh) - a hỡnh i nỳi gm hng chớnh (c nh hỡnh theo cỏc nn múng a c t giai on C kin to): + Hng Tõy Bc - ụng Nam: vựng nỳi Tõy Bc v Trng Sn Bc + Hng vũng cung: vựng nỳi ụng Bc v Trng Sn Nam 1.3 a hỡnh ca vựng nhit i m giú - Quỏ trỡnh xõm thc mnh khu vc i nỳi + Biu hin: quỏ trỡnh xúi mũn, trụi, t trt, ỏ l, chia ct mnh, hỡnh thnh hang ng, thung lng + Nguyờn nhõn: lng ma ln trung theo mựa, quỏ trỡnh phong húa din mnh to lp ph b d b xúi mũn, a hỡnh dc, mt lp ph thc vt + í ngha: tiờu cc lm bc mu t + Bin phỏp: trng v bo v rng u ngun, cú cỏc bin phỏp canh tỏc hp lớ trờn t dc (rung bc thang, trng cõy theo bng, o h võy cỏ ) - Quỏ trỡnh bi t nhanh khu vc ng bng + Biu hin: hỡnh thnh v m rng din tớch cỏc ng bng + Nguyờn nhõn: mng li sụng ngũi dy c, nhiu nc, chuyn phự sa (sn phm ca quỏ trỡnh xõm thc) t vựng i nỳi bi p nờn cỏc ng bng + í ngha: tớch cc din tớch ng bng c m rng, tng din tớch canh tỏc 1.4 a hỡnh chu tỏc ng mnh m ca ngi - Tớch cc: Bo v a hỡnh b bin i bi cỏc quỏ trỡnh xúi mũn, trụi tng hiu qu kinh t ca cỏc vựng a hỡnh Trng v bo v rng gúp phn bo v a hỡnh - Tiờu cc: phỏ hy v lm bin i b mt a hỡnh,gõy xúi mũn, bc mu t S phõn húa ca a hỡnh Vit Nam 2.1 Hai khu vc a hỡnh chớnh 2.1.1 Khu vc i nỳi Khu vc i nỳi nc ta chim khong 3/4 din tớch lónh th, c hỡnh thnh sm (giai on C kin to), ch yu l i nỳi thp.Gm vựng nỳi: * Vựng nỳi ụng Bc - V trớ, gii hn: nm phớa ụng thung lng sụng Hng - Hng nỳi: vũng cung - cao: ch yu l i nỳi thp - Hng nghiờng chung: Tõy Bc - ụng Nam - c im hỡnh thỏi: ch yu l i nỳi thp, nh trũn, sn thoi - S phõn húa a hỡnh: + Phớa Bc (giỏp biờn gii Vit Trung): gm cỏc nh nỳi cao (Kiu Liờu Ti, Tõy Cụn Lnh ) v cỏc cao nguyờn cao (cao nguyờn ng Vn ) + cỏnh cung (Ngõn Sn, Bc Sn, ụng Triu, Sụng Gõm) m rng v phớa ụng v phớa Bc, chm u Tam o - Phớa Nam l cỏc i trung du dng bỏt ỳp thuc a phn cỏc tnh Thỏi Nguyờn, Phỳ Th, Bc Giang - Cỏc thung lng sụng cựng hng (sụng Cu, sụng Thng, sụng Lc Nam ) * Vựng nỳi Tõy Bc - V trớ, gii hn: t hu ngn sụng Hng n sụng C - Hng nỳi: Tõy Bc - ụng Nam - cao: ch yu l nỳi trung bỡnh v nỳi cao (õy l vựng nỳi cao nht c nc) - Hng nghiờng chung: Tõy Bc - ụng Nam - c im hỡnh thỏi: ch yu l nỳi cao, nh nhn, sn dc - S phõn húa a hỡnh: gm di a hỡnh: + Phớa ụng l dóy Hong Liờn Sn cao v s nht c nc cú nhiu nh cao trờn 3000m (nh Panxipang cao 3143m) + gia l cỏc cao nguyờn ỏ vụi chy di t Phong Th n Sn La (T Phỡnh, Sớn Chi, Sn La, Mc Chõu) + Phớa Tõy l cỏc dóy nỳi trung bỡnh chy dc biờn gii Vi t- Lo nh Puen inh, PuSamSao + Cỏc thung lng sụng hng TB - N ( Sụng , sụng Mó ) * Vựng nỳi Trng Sn Bc - V trớ, gii hn: t sụng C n dóy Bch Mó - Hng nỳi: Tõy Bc - ụng Nam - cao: ch yu l nỳi thp - Hng nghiờng chung: Tõy Bc - ụng Nam - c im hỡnh thỏi: cỏc dóy nỳi hp ngang, song song, so le nhau.Thp gia, nõng cao hai u - S phõn húa a hỡnh: + Phớa Bc l nỳi Tõy Ngh An khỏ cao (nh cao nht l Puxailaileng: 2711m) + Phớa Nam l nỳi Tõy Tha Thiờn Hu thp hn (nh cao nht l ng Ngai cao 1774m) + gia thp trng hn l vựng nỳi ỏ vụi Qung Bỡnh v vựng i thp Qung Tr + Cui cựng l dóy Bch Mó õm ngang bin + Cỏc thung lng sụng ngn, dc chy theo hng Tõy Bc - ụng Nam hoc Tõy - ụng * Vựng nỳi Trng Sn Nam - V trớ, gii hn: t dóy Bch Mó n nỳi cc Nam Trung B - Hng nỳi: vũng cung - cao: ch yu l nỳi trung bỡnh v cao - Hng nghiờng chung: Tõy Bc - ụng Nam - c im hỡnh thỏi: gm cỏc nỳi, cao nguyờn trung bỡnh v cao - S phõn húa a hỡnh: cú s khỏc bit v bt i xng gia sn ụng v Tõy dóy Trng Sn Nam + Phớa ụng l cỏc nỳi cao v trung bỡnh Cao nht l nỳi Kon Tum v nỳi cc Nam Trung B (nhiu nh cao >2000m nh Ngc Linh, Ch Yang Sin sn dc chờnh vờnh n sỏt bin) + Phớa Tõy l cỏc b mt cao nguyờn badan tng i bng phng: k Lk, M Nụng, Di Linh cao 500 -800-1000m, cỏc bỏn bỡnh nguyờn v i thp * a hỡnh bỏn bỡnh nguyờn v i trung du: l dng a hỡnh chuyn tip gia nỳi vi ng bng + Bỏn bỡnh nguyờn (50 - 200m) l cỏc b mt phự sa c v b mt ph badan Phõn b ch yu ụng Nam B + i trung du (200 - 500m): phõn b rỡa ng bng sụng Hng 2.1.2 Khu vc ng bng Chim 1/4 din tớch lónh th Hỡnh thnh mun (giai on Tõn kin to) Ngun gc hỡnh thnh: + Do sụng ngũi bi t hỡnh thnh cỏc ng bng chõu th sụng + Do bin bi t hoc sụng kt hp vi bin hỡnh thnh ng bng ven bin * ng bng chõu th sụng:ng bng sụng Hng v ng bng sụng Cu Long - Ging + iu kin hỡnh thnh: u cỏc h thng sụng ln bi t phự sa trờn cỏc vnh bin nụng v thm lc a m rng + a hỡnh: tng i thp v bng phng + t: ch yu l phự sa tng i mu m + Din tớch rng ln, ang tip tc m rng v phớa bin - Khỏc + iu kin hỡnh thnh ng bng sụng Hng: phự sa ca h thng sụng Hng v sụng Thỏi Bỡnh bi t trờn vnh Bc B ng bng sụng Cu Long: phự sa ca h thng sụng Cu Long bi t trờn vnh Thỏi Lan + a hỡnh ng bng sụng Hng: Cao hn c bit rỡa phớa Tõy v Tõy Bc, ớt bng phng hn cũn nhiu i nỳi sút v h thng chia ct ng bng thnh nhiu ụ trng ng bng sụng Cu Long: thp hn, bng phng hn khụng cú h thng v nỳi sút H thng kờnh rch chng cht chia ct b mt ng bng + t ng bng sụng Hng: t phự sa: (bc mu), ngoi (mu m) t phự sa c, t mn ớt ng bng sụng Cu Long: t phự sa ngt mu m (ven sụng Tin v sụng Hu) Din tớch t mn, t phốn ln (chim 61 % din tớch ng bng) * ng bng ven bin: - Tng din tớch : 15.000km2 - Kộo di t Thanh Húa n Bỡnh Thun - Ngun gc hỡnh thnh: bin, bin kt hp vi sụng bi t - a hỡnh: Hp ngang, b chia ct thnh nhiu ng bng nh hp nỳi n sỏt bin Cú bn ng bng tng i ln: ng bng Thanh Húa/Sụng Mó ng bng Ngh An/Sụng C ng bng Qung Nam/Sụng Thu Bn ng bng Tuy Hũa/Sụng Rng - t ai: ch yu l t cỏt, cỏt pha kộm mu m thớch hp vi trng cõy cụng nghip ngn ngy (lc, u tng, thuc lỏ) cỏc ng bng ln cú t phự sa mu m hn thớch hp cho trng cõy lng thc, tr thnh vựng sn xut lng thc chớnh ca Trung - Cu trỳc: chia thnh di: + Giỏp bin l cn cỏt, m phỏ + gia l vựng thp trng + Trong cựng l ng bng t cỏt pha 2.2 Ba a hỡnh 2.2.1 Min Bc v ụng Bc Bc B * c im chung: - Gm b phn chớnh l i nỳi v ng bng + i nỳi chim 2/3 din tớch, phõn b phớa Bc + ng bng chim 1/3 din tớch, phõn b phớa Nam - Hng nghiờng chung ca a hỡnh: Tõy Bc - ụng Nam (do vo giai on Tõn kin to: phn phớa Bc v Tõy Bc c nõng lờn cao, phn phớa Nam v ụng Nam b st lỳn v bi t) * c im tng dng a hỡnh - Min nỳi: chim 2/3 din tớch Phõn b phớa Bc ca min.Phn ln l i nỳi thp (cao di 1000 m), mt b phn cao > 1500m ng nõng lờn yu Cú hng chớnh: + Hng vũng cung l hng nỳi chớnh (4 cỏnh cung) Hng ca cỏc cỏnh cung hng ca nn c vũm sụng Chy (khi nõng Vit Bc) chi phi Phớa ụng v ụng Nam cao cỏc cỏnh cung gim cng nõng yu dn + Hng Tõy Bc - ụng Nam (dóy Con Voi ) chu tỏc ng nh hng ca nn c Hong Liờn Sn c im hỡnh thỏi a hỡnh: ch yu l nỳi gi tr li nờn cú nh trũn, sn thoi Ngoi cũn cú a hỡnh cacxt, lũng cho, cỏnh ng gia nỳi - Min ng bng: chim 1/3 din tớch ton min.Phõn b phớa Nam v ụng Nam (ln nht l ng bng Bc B ). cao rt thp (< 50m) Hỡnh dng 10 Cõu 3: So sỏnh c im a hỡnh ca hai ng bng chõu th sụng ln nht nc ta (ng bng sụng Hng v ng bng sụng Cu Long) Gi ý: c im ng bng sụng Hng ng bng sụng Cu Long - iu kin hỡnh thnh: u cỏc h thng sụng ln bi t phự sa trờn cỏc vnh bin nụng v thm lc a m rng Ging - a hỡnh: tng i thp v bng phng - t: ch yu l phự sa tng i mu m - Din tớch rng ln, ang tip tc m rng v phớa bin iu Do phự sa ca h thng sụng Do phự sa ca h thng sụng kin hỡnh Hng v sụng Thỏi Bỡnh bi t Cu Long bi t trờn vnh trờn vnh Bc B thnh Thỏi Lan Cao (5-7 m) c bit rỡa phớa Thp hn (3-4 m), bng Tõy v Tõy Bc, ớt bng phng phng hn khụng cú h Khỏc a hỡnh hn cũn nhiu i nỳi sút v thng v nỳi sút H thng h thng chia ct ng bng kờnh rch chng cht chia ct thnh nhiu ụ trng b mt ng bng - t phự sa: (bc mu), - t phự sa ngt mu m t ngoi (mu m) (ven sụng Tin v sụng Hu) - t phự sa c, t mn ớt - Din tớch t mn, t phốn ln (chim 61 % din tớch ng bng) Din tớch Hỡnh Nh hn Ln hn (40.000 km2) ( 15.000 km2) Tam giỏc T giỏc Sm (hng nghỡn nm ) Mun (vi trm nm) dng Lch s 27 khai thỏc Cũn ớt Do din tớch nh Cũn nhiu Do din tớch Tim hn, khai thỏc sm v mnh m, rng hn, khai thỏc mun nng sc ộp ln ca quỏ trỡnh ụ th hn, quỏ trỡnh ụ th húa v phỏt trin húa v cụng nghip húa cụng ngip húa cha din nụng mnh m Din tớch t phốn nghip t mn ln, cú th ci to a vo s dng Kh nng m rng din Cũn ớt Cũn nhiu tớch Cõu 4: a hỡnh nhiu i nỳi, ch yu l i nỳi thp cú nh hng nh th no n cnh quan t nhiờn nc ta? Gi ý: a hỡnh i nỳi thp cú ý ngha ln vic bo ton tớnh cht nhit i m giú ca thiờn nhiờn Vit Nam - Cnh quan rng nhit i m giú v t feralit chim u th + Do a hỡnh phn ln l i nỳi thp nờn tớnh cht nhit i m giú ca khớ hu nc ta (do v trớ a qui nh) c bo tn vnh 600-700m Bc v 900-1000m Nam + Min i nỳi nc ta cú nhiu cao nhng nhit i giú chõn nỳi chim din tớch rng nht Do vy, cnh quan rng nhit i giú v t feralit chim u th Vit Nam - S phõn húa ca cnh quan theo cao, theo chiu Bc - Nam v ụng Tõy + S phõn húa theo cao: 28 Trờn cao 600 -700m Bc v 900 - 1000m Nam khớ hu cú tớnh cht cn nhit i vi cnh quan l rng cn nhit i trờn nỳi cao trờn 2600m: xut hin khớ hu ụn i nỳi cao, nhit trung bỡnh nm < 150C + S phõn húa Bc - Nam, ụng - Tõy: Cnh quan thiờn nhiờn thay i t Bc vo Nam, t ụng sang Tõy, t ng bng lờn nỳi.S thay i cnh quan khỏc t rng rm m t ti rng tha cõy bi, cõy gai khụ hn, t rng nhit i giú chõn nỳi n rng ma ụn i nỳi cao Cõu 5: Da vo Atlat a lớ Vit Nam v kin thc ó hc, cho bit c im a hỡnh ca t nhiờn Tõy Bc v Bc Trung B cú tỏc ng gỡ n c im sụng ngũi? Gi ý: a hỡnh Tõy Bc v Bc Trung B cú tỏc ng n c im sụng ngũi: * Hng nghiờng ca a hỡnh (Tõy Bc-ụng Nam) v hng nỳi (Tõy Bcụng Nam v hng Tõy ụng) ó quy nh hng sụng chy theo hai hng chớnh: - Tõy Bc - ụng Nam: Sụng , sụng Mó, sụng C - Hng Tõy - ụng: sụng i, sụng Bn Hi, * a hỡnh cú dc ln nờn dc sụng ngũi cng ln (sụng Bc Trung B) a hỡnh nỳi trung phớa Tõy, Tõy Bc lm chiu di sụng cú s khỏc (sụng Tõy Bc di cú din tớch lu vc ln, sụng BcTrung B ngn, nh v dc) Cõu 6: Phõn tớch nh hng ca a hỡnh ờn s phõn b t nc ta Gi ý: - Địa hình n-ớc ta chủ yếu đồi núi thấp, độ cao d-ới 500 m chiếm khoảng 60 %, từ 500 - 1000 m chiếm khoảng 15%, 2000m chiếm 1% Do vậy, phân hóa đất theo độ cao có khác 29 - vùng đồi núi thấp, trình feralitic diễn mạnh, đất feralit chiếm diện tích lớn (khoảng 65% diện tích đất tự nhiên) - Từ độ cao 500 - 600 m đến 1600 - 1700 m, nhiệt độ giảm, l-ợng m-a tăng, trình feralitic yếu đi, trình tích luỹ mùn tăng lên, có đất mùn vàng đỏ núi (còn gọi đất mùn feralit) - Trên 1600 - 1700 m, quanh năm th-ờng mây mù lạnh ẩm, trình feralitic bị chấm dứt hoàn toàn, có đất mùn thô núi cao (đất mùn alit núi cao) Cõu 7: a hỡnh v khớ hu nc ta cú mi quan h cht ch v tỏc ng qua li ln nhau, hóy: Chng minh a hỡnh nc ta chu nh hng sõu sc ca khớ hu nhit i m giú Gi ý: a hỡnh nc ta chu nh hng sõu sc ca khớ hu nhit i m giú - Nn nhit cao vi mt ma v khụ xen k ó thỳc y quỏ trỡnh xõm thc mónh lit, b mt a hỡnh b chia ct, t b bo mũn, trụi + iu kin núng m y mnh cng phong húa, c bit l phong húa húa hc, lm t ỏ b, hin tng t trt, ỏ l ph bin + Khớ hu nhit i m giú y nhanh tc hũa tan v phỏ hy ỏ vụi to thnh cỏc dng a hỡnh cacxt - Cựng vi s xõm thc mnh i nỳi l s bi t, m mang nhanh chúng ng bng h lu sụng ng bng chõu th sụng Hng v ng bng chõu th sụng Cu Long hng nm ln bin vi chc - Sinh vt nhit i hỡnh thnh nờn mt a hỡnh c bit nh m ly -than bựn, bói triu c - vt, cỏc b bin san hụ Cõu 8: Phõn tớch nhng biu hin lm rừ nh hng ca hng a hỡnh n khớ hu nc ta Gi ý: 30 Nhng biu hin lm rừ nh ca hng a hỡnh n khớ hu nc ta - Hng nỳi Tõy Bc - ụng Nam thng gúc vi giú Tõy Nam nờn vo h to nờn a hỡnh chn giú gõy ma cho sun ún giú mt s ni nh Tõy Nguyờn, Tõy Bc, hin tng phn Duyờn hi Bc Trung B, Tõy BcV ụng giú cng thi vuụng gúc vi a hỡnh, gõy ma sun ún giú Bc Trung B, gõy hin tng phn mt s ni nh: Tõy Nguyờn, Tõy Bc - Hng vũng cung ca cỏc dóy nỳi vựng ụng Bc, hỳt giú ụng Bc v ụng V h, phn li ca cỏc dóy nỳi cỏnh cung hng bin ún giú ụng Nam gõy ma ln sn ún giú, lm ma ớt sn khut giú - Mt s dóy nỳi cc Nam Trung B cú hng ụng Bc - Tõy Nam, song song vi hng giú lm cho khu vc ny hng nm nhn c lng ma thp Cõu Phõn tớch mi quan h tỏc ng qua li gia a hỡnh v mng li sụng ngũi Vit Nam? Gi ý: * a hỡnh tỏc ng n mng li sụng ngũi - a hỡnh to nờn s phõn b mng li sụng ngũi khỏc gia cỏc vựng lónh th + Nhng vựng a hỡnh thp mng li sụng ngũi dy c, chng cht (dn chng) + Nhng vựng i nỳi thỡ mng li sụng ngũi tha hn (dn chng) * Mng li sụng ngũi tỏc ng n a hỡnh - Mng li sụng ngũi lm chia ct a hỡnh nc ta (dn chng) - Sụng ngũi lm h thp a hỡnh vựng i nỳi thụng qua hot ng xõm thc nhng li gi vai trũ quyt nh vic hỡnh thnh cỏc ng bng thụng qua quỏ trỡnh bi t (dn chng) Cõu 10 Gii thớch vỡ a hỡnh nc ta ch yu l i nỳi thp? Gi ý: 31 * c im trờn ca a hỡnh Vit Nam l cú mi quan h mt thit vi lch s phỏt trin ca t nhiờn th gii - Lch s hỡnh thnh v phỏt trin lónh th nc ta rt lõu di v phc gm nhiu giai on khỏc vi nhiu pha nõng lờn v h xung - Trong giai on C kin to,ti lónh th nc ta cú nhiu khu vc chỡm ngp di bin cỏc pha trm tớch ó c nõng lờn cỏc pha un np ca cỏc kỡ ng to nỳi Ca-lờ-ụ-ni v Hec-xi-ni (i C sinh ), cỏc kỡ ng to nỳi In-ụ-xi-ni v Kim-mờ-ri (i Trung sinh) Do vy n cui i Trung sinh lónh th nc ta c hỡnh thnh vi dng a hỡnh chim u th l i nỳi - Sau kt thỳc giai on C kin to, lónh th nc ta tri qua mt thi kỡ tng i n nh v tip tc c hon thin di ch lc a, ch yu chu s tỏc ng ca cỏc quỏ trỡnh ngoi lc, a hỡnh b bo mũn, h thp - Do nh hng ca ng kin to Anp-Himalaya i Tõn sinh, a hỡnh nc ta c nõng lờn nhng cng khụng mnh (ch nõng mnh phớa Tõy v phớa Bc, yu dn v phớa ụng - ụng Nam) nờn a hỡnh nc ta ch yu l nỳi thp v hng nỳi ch yu l Tõy Bc- ụng Nam Cõu 11 a hỡnh cú nh hng nh th no n ch nhit nc ta? Gi ý: a hỡnh ch yu to s phõn húa nhit theo khụng gian, ng thi cũn lm khc sõu s phõn húa nhit theo thi gian - Phn ln a hỡnh Vit Nam l i nỳi thp nờn tớnh nhit i ca ch nhit ca vựng ni tuyn c bo ton vnh chõn nỳi - Hng a hỡnh + a hỡnh Vit Nam cú hng nghiờng chớnh l Tõy Bc ụng Nam, kt hp vi hng nỳi ch o cng l Tõy Bc ụng Nam nờn nh hng ca bin d dng xõm nhp vo t lin lm ch nhit iu hũa hn 32 + Hng nỳi Tõy Bc - ụng Nam gn nh vuụng gúc vi hng giú ụng v h, vỡ vy cỏc dóy nỳi tr thnh bc chn a hỡnh to s phõn húa nhit theo chiu ụng - Tõy (dóy Hong Liờn Sn, Trng Sn) - dn chng + Bờn cnh hng Tõy Bc - ụng Nam, nỳi Vit Nam cũn cú hng Tõy ụng nh dóy Honh Sn, Bch Mó to cỏc bc chn a hỡnh lm sõu sc thờm s phõn húa nhit theo chiu Bc - Nam c bit l ụng, cỏc dóy nỳi ny tr thnh ranh gii cỏc mc nh hng ca khụng khớ lnh + Dóy nỳi hng vũng cung (cỏc cỏnh cung ụng Bc) to iu kin cho giú mựa ụng cú th xõm nhp sõu vo Vit Nam, c bit vựng ụng Bc lm cho vựng ny cú mt ụng lnh nht nc ta vi thỏng nhit di 30 õy cng l nguyờn nhõn lm cho vựng ny cú biờn nhit nm ln - cao a hỡnh: + Vit Nam cú b phn a hỡnh cú cao trờn 2000 m lm phỏ v tớnh cht nhit i ca ch nhit + cao a hỡnh to s phõn húa nhit theo cao: Cng lờn cao, khụng khớ cng loóng, bc x mt t cng gim nờn nhit cng gim Vit Nam cú 15 % lónh th cú cao > 1000m, ch nhit cú s phõn húa theo cỏc cao: Nhng khu vc cao di 600 - 700 Bc v di 1000m Nam: cú ch nhit vựng nhit i vi nn nhit cao Khu vc cú cao 600 m Bc t 900m Nam n 2600m: cú ch nhit ca khớ hu cn nhit i, nhit h thp Khu vc cú cao >2600m: cú ch nhit ca khớ hu ụn i, nhit xung rt thp * a hỡnh: 33 - a hỡnh i nỳi thp chim u th nờn tớnh cht nhit i ca khớ hu c bo tn vnh chõn nỳi ( B di 600 - 700m, N di 9001000m) - Do a hỡnh nc ta ắ din tớch l i nỳi nờn ngoi s phõn húa theo chiu B-N, ch nhit cũn phõn húa theo cao v quy lut l c lờn cao khong 100m thỡ nhit gim khong 0.6oC (SaPa cú nhit trung bỡnh nm khong 15oC nhit cỏc vựng thp ca c nc u >21oC) T ú hỡnh thnh cỏc vnh khớ hu theo cao cú ch nhit khỏc nhau: + nhit i giú chõn nỳi: Min Bc: < 600,700m; Nam: < 900,1000m: Khớ hu nhit i biu hin rừ rt nn nhit cao, h núng, nhit TB > 25oC + cn nhit i giú trờn nỳi: Min Bc: 600,700-> 2600m; Nam: 900,1000-> 2600m: Khớ hu mỏt m, khụng cú thỏng no nhit > 25oC + ụn i nỳi cao cú cao > 2600m: Lnh quanh nm, nhit cỏc thỏng di 15oC Mựa ụng to < 5oC - a hỡnh to s phõn húa ch nhit theo chiu ụng tõy + phớa Bc, nh hng ca a hỡnh khin cho ch nhit gia ụng Bc v Tõy Bc cng cú s khỏc bit Tõy Bc cú ụng n mun v kt thỳc sm cũn ụng Bc cú ụng n sm kt thỳc mun S d nh vy vỡ ụng Bc cú cỏc cỏnh cung m rng v phớa Bc hỳt giú ụng Bc lnh cũn Tõy Bc b dóy Hong Liờn Sn cao chn giú, nu giú ụng Bc vt qua dóy nỳi cao ny thỡ cng ó b bin tớnh + Hng TB - N ca dóy Trng Sn vuụng gúc vi hng giú Tõy Nam khin cho sn ụng chu nh hng ca giú tõy khụ núng vo h nhit tng cao hn so vi sn tõy Mựa ụng thỡ ngc ti 34 + Hng tõy- ụng ca cỏc dóy Honh Sn v Bch Mó cú tỏc dng ngn nh hng ca giú ụng bc xung phớa nam gúp phn lm cho nhit ca Nam cao hn Bc Cõu 12 Vựng nỳi v ng bng nc ta cú quan h mt thit v mt phỏt sinh nh th no? Gi ý: Vựng nỳi v ng bng nc ta cú quan h mt thit v mt phỏt sinh - Cỏc ng bng nc ta cú nhiu quan h vi a hỡnh i nỳi + Cỏc ng bng sụng Hng, sụng Cu Long hỡnh thnh trờn vựng nỳi c st lỳn, bao quanh l i nỳi, ng bng cng cú nhiu nỳi sút + Cỏc ng bng duyờn hi Trung b nhiu nhỏnh nỳi õm ngang chy sỏt b bin, chia ct thnh nhng ng bng nh hp - Bi p nờn cỏc ng bng l phự sa ca nhng sụng chy t nỳi xung - Ch khớ hu - thy nỳi v ng bng cú s tng h Phỏ rng u ngun, p p ngn sụng u nh hng rừ rt n l lt v ti tiờu ng bng Cõu 13: Trỡnh by c im cu trỳc a hỡnh Vit Nam Lm rừ s thng nht v mt phỏt sinh cu trỳc a hỡnh Vit nam hin ti Gi ý: c im cu trỳc a hỡnh Vit Nam - a hỡnh nc ta cú cu trỳc C c Tõn kin to lm tr li, to nờn s phõn bc rừ rt theo cao, thp dn t Tõy Bc xung ụng Nam + a hỡnh nc ta c hỡnh thnh t sau giai on C kin to (cỏch õy 65 triu nm) Sau giai on ny, lónh th nc ta tri qua mt thi kỡ tng i n 35 nh v tip tc c hon thin di ch lc a, ch yu chu tỏc ng ca cỏc quỏ trỡnh ngoi lc a hỡnh nỳi c b bo mũn, phỏ hy thnh cỏc b mt cao nguyờn c thp v thoi + n giai on Tõn kin to, ng to nỳi Anp - Himalaya, a hỡnh nc ta c nõng lờn nhng cng khụng mnh, biờn nõng khụng u (nõng mnh phớa Tõy Bc v yu phớa ụng Nam) nờn a hỡnh nc ta thp dn t Tõy Bc xung ụng Nam + Nhng ni c nõng mnh ng Tõn sinh hỡnh thnh cỏc dóy nỳi cao trờn 2000m (Hong Liờn Sn) mang hỡnh thỏi ca vựng nỳi tr (sng nỳi sc so, sn dc, khe sõu, sụng ngũi o lũng v phớa thng ngun) Nhng nỳi Vit Nam khụng phi l nỳi un np tr ca ng to nỳi Anp - Himalaya m ch yu l kt qu ca s ct x b mt bỏn bỡnh nguyờn c theo nhiu bc ca ngoi lc + T nỳi bin, a hỡnh thp dn vi cỏc dng a hỡnh: nỳi cao, nỳi trung bỡnh, nỳi thp, i trung du chuyn tip xung ng bng + Cn c vo cao, a hỡnh nc ta phõn thnh nhiu bc khỏc Nỳi cao (>2000m) >2500m: Dóy Hong Liờn Sn vi cỏc nh Phanxipang (3143m), Pu-si-lung (3076m), Pu Luụng (2985m), 2100-2400m: thuc vựng nỳi Tõy Bc, Vit Bc, thng ngun sụng Chy, nỳi Kon Tum.Tõy Cụn Lnh ( 2419m), Kiu Liờu Ti ( 2402m ) Nỳi trung bỡnh (1000-2000m) 1500-2000m: Cao nguyờn ng Vn, Bc H, vựng nỳi Sa Pa, Lt, Phia Ya (1980m), Phia Uc (1930m), Lang-Bi-ang 1000-1400m: vựng nỳi ụng Bc, Trng Sn, Tõy Nguyờn Nỳi thp (3000m) Trong ú nh nỳi cao nht ca Nam Trung B & Nam B l Ngc Linh ch cao 2598m 38 - dc, ct x: Min Tõy Bc & Bc Trung B cao hn Nam Trung B &Nam B Dn chng: + Lỏt ct C-D ca Tõy Bc & Bc Trung B (t biờn gii Vit-Trung qua Phanxipang, nỳi Phuphaphong n sụng Chu) + Lỏt ct A-B ca Nam Trung B & Nam B (t TP H Chớ Minh n Bo L c- Lt- nỳi Bi ỳp) - Hng nỳi: + Min Tõy Bc & Bc Trung B: hng Tõy Bc - ụng Nam + Min Nam Trung B & Nam B: hng vũng cung c B phn ng bng - Min Tõy Bc & Bc Trung B cú di ng bng nh, hp vi xu hng hp dn v phớa Nam cỏc dóy nỳi n sỏt bin, thm lc a nh, phự sa sụng ớt - Min Nam Trung B & Nam B: ngoi di ng bng nh hp ven bin thuc Duyờn hi Nam Trung B cũn cú ng bng Nam B cú din tớch ln nht nc ta 39 KT LUN Trờn c s cỏc kin thc c bn c trỡnh by sỏch giỏo khoa a 12, qua quỏ trỡnh tng hp phõn tớch cỏc ti liu liờn quan, chuyờn ó trỡnh by c th hn v nhng c im chung ca a hỡnh Vit Nam Chuyờn cng ó ch c s phõn húa ca a hỡnh Vit Nam thnh hai khu vc a hỡnh chớnh (i nỳi v ng bng) trỡnh by c im ca cỏc khu vc a hỡnh c bit, úng gúp mi ca chuyờn l ó trỡnh by c s phõn húa ca a hỡnh thnh v khỏi quỏt húa c c im ca ba a hỡnh Mt úng gúp quan trng khỏc ca chuyờn l ó phõn tớch c nh hng ca a hỡnh n cỏc thnh phn t nhiờn khỏc nc ta, t ú ch c rng mc dự a hỡnh l thnh phn bn vng nht ca cnh quan nhng li cú nh hng quan trng n cỏc thnh phn t nhiờn khỏc nh nham thch, khớ hu, sụng ngũi, sinh vt, th nhng Thụng qua mi quan mt thit gia cỏc thnh phn t nhiờn ú s giỳp ngi hc cú th trỡnh by v gii thớch c c im ca cỏc thnh phn t nhiờn õy l k nng a quan trng m ngi hc cn t c Trờn õy l chuyờn tụi biờn son, phc v cho vic ging dy v ụn luyn hc sinh gii cho lp chuyờn a Chuyờn ch l s tng hp ch quan ca cỏ nhõn, vy chc chn khụng trỏnh nhng thiu xút Tỏc gi rt mong nhn c nhng nhn xột v úng gúp quớ bỏu ca cỏc ng nghip chuyờn c hon thin hn Xin trõn trng cm n ! Thỏi Nguyờn, ngy 10 thỏng nm 2014 Ngi vit: Ths Lờ Th Quý 40 TI LIU THAM KHO Lờ Thụng (tng ch biờn).a lớ 12(SGK, SGV) NXB Giỏo dc Vit Nam, 2008 Lờ Thụng (ch biờn).Hng dn ụn thi hc sinh gii mụn a lớ.NXB Giỏo dc Vit Nam Lờ Hunh (ch biờn), Hng dn s dng tlỏt a lớ Vit Nam.NXB Giỏo dc Vit Nam, 2012 PGS.TS Ngụ t Tam -TS Nguyn Quý Thao (ng ch biờn) t lỏt a lớ Vit Nam NXB Giỏo dc Vit Nam, 2013 Ti liu hun giỏo viờn trng THPT chuyờn Hng dn thc hin chng trỡnh dy hc chuyờn sõu mụn a lớ (ti liu lu hnh ni b) V trung hc ph thụng, B GD-T, 2010 41 ... THNG GP TRONG CC THI HC SINH GII QUC GIA V GI í TR LI Trong cu trỳc thi hc sinh gii quc gia nhng nm gn õy, cõu v cõu gn vi ni dung c im cỏc thnh phn t nhiờn v s phõn húa t nhiờn Vit Nam. Trong. .. trng, ó tng xut hin nhiu cỏc thi hc sinh gii cp tnh v cp Quc gia Qua nghiờn cu, tỡm hiu nhng thi thi gian gn õy, tụi thy ch c im a hỡnh v s phõn húa a hỡnh Vit Nam thng c cp di cỏc dng cõu... vo phớa Nam cng hp) 2.2.3 Min Nam Trung B v Nam B * c im chung ca a hỡnh - Gm khu vc a hỡnh: i nỳi v ng bng - Hng nghiờng rt phc + Nam Trung B: cao gia thp dn v hai phớa ụng v Tõy + Nam B: Hng
- Xem thêm -

Xem thêm: bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề địa hình việt nam và các dạng bài tập trong thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lí , bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề địa hình việt nam và các dạng bài tập trong thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lí , bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề địa hình việt nam và các dạng bài tập trong thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay