trắc nghiệm hóa dược

18 381 3
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 01:44

Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 Chọn ý đúng nhất: bao gồm 83 câu hỏi từ 1-83 Chất này có thể định lượng bằng phương pháp: HO HO CH3 COOH N H CH3 Bằng pp UV-Vis Môi trường khan với HClO4 Bằng NaOH 0,1N Môi trường khan với methylat Na Tất cả các phương pháp kể Chất có tác dụng đối kháng morphin (dùng cai nghiện) A Naltrexon B Apomorphin C N-allylmorphin D Nabuphin E Dihydromorphin Các statin tác động theo chế: A Tạo phức với cholesterol B Tạo phức với muối mật C Tạo phức với triglyceride D Ức chế 6-hydromethyl glutaryl CoA reductase ở gan E Ức chế cytochrom P450 ở gan Cấu trúc sau là của nhóm nào? A B C D E R N R' S Nhóm cydizin Nhóm phenothiazin Nhóm benzodiazepine Nhóm tricyclic Nhóm aminoethanol Nhóm OH phenol của morphin có thể tạo phản ứng nào sau đây? A Phản ứng với các thuốc thử alkaloid B Tất cả các phản ứng kể C Phản ứng khử nước D Phản ứng tạo phẩm màu azo E Phản ứng tạo muối với dd NH4OH Diacetyl hóa morphin sẽ tạo dẫn chất A B C D E Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 Codein B Heroin C Nalorphin D Dionin E Dicodid Dimenhydrinat có hàm lượng tối thiểu là A 45% B Tất cả đều sai C 55% D 99,5-100,5% E 99,5% Phát biểu nào sau là ko đúng với loratadin A Có thể kết hợp pseudoephedrine B Tương tác với kháng sinh nhóm macrolid C Thuộc nhóm tricyclic D Có T1/2 dài E Có tính kháng histamine mạnh Công thức chất sau là của chất nào (chất này có tác dụng giảm đau): A O H3 C A B C D E 10 CH3 CH N O CH3 Dextromethorphan Sufentanyl Dextropropoxyphen Fentanyl Nalbuphin Để có tác dụng an thần, R phải là R N R' S A B C D E 11 –CH2-CH2-N(CH3)2 –CH2-CH2-CH2-N(C2H5)2 –(CH2)2-CH2-N(C3H7)2 –CH2-CH2-N(C2H5)2 –(CH2)2-CH2-N(CH3)2 Với X = Cl, Y = H, R = CH2CH2OCH2COOH.2HCl, đó là công thức chất Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 X HC N N R Y A B C D E Fexofenadin dihydroclorid Promethazin dihydroclorid Hydroxyzin dihydroclorid Cetirizin dihydroclorid Terfenadin Morphin base có thể tạo muối môi trường nào sau đây? A Na2CO3 loãng B Tất cả các chất kể C KOH loãng E K2CO3 13 Công thức sau là của nhóm chất nào: 12 D NH4OH X HC N N R Y Aminoethanol C Phenothiazin E Cyclizin A B Tricyclic D Propylamin Dextran thường phải kiểm giới hạn đường khử kiểm định tinh khiết vì lý A Bảo quản không tốt sinh đường khử B Đường khử ảnh hưởng đến pH của dextran C Dextran là một chất khử D Được điều chế từ đường khử E Đường khử có tính độc 15 Phản ứng khử nước tạo apomorphin xảy nhóm chức nào của morphin A Nhóm OH alcol B Nhóm N-methyl C Nối đôi D Cầu nối ether E Nhóm OH phenol 16 Công thức sau là của chất nào: 14 Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 HO HO CH3 COOH N H A B C D E CH3 Ketamin Promethazin Flunarizin Terfenadin Fexofenadin Tác dụng giảm đau của các chất cấu trúc tương tự morphin bị ảnh hường bởi các nhóm chức nào sau I Các nhóm thế ngoại biên A III B I II Cầu nối ether C I và II đúng D I và III đúng III N bậc III với nhóm thế nhỏ E II 18 Thuốc được sử dụng cho tất cả các dạng động kinh A Diazepam B Phenytoin C Acid valproic D Phenobarbital E Topiramat 19 Thuốc chống động kinh tác động kênh ion có tác dụng A Gây hiện tượng siêu khử cực B Tối thiểu hóa hoạt động kênh ion ClC Giảm điện tích âm bên tế bào D Tăng cường dòng ion Na+, Ca2+ vào tế bào E Tăng điện tích âm bên tế bào 20 Kiểm giới hạn 2,6-dimethyl aniline là cần thiết cho một số thuốc tê, ngoại trừ thuốc tê: A Mepivacain B Prilocain C Clorazepat D Bupivacain E Lidocain 21 Nhóm dãn kiểu cura tác động theo chế khử cực màng tế bào làm giảm đáp ứng với acetylcholine: A Cisatracurium B Pancuronium C Suxamethonium D Atracurium E Mivacurium 17 Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 Thuốc đối kháng thụ thể Dopamin D2 ngoại biên có tác dụng nhanh chóng làm rỗng dạ dày: A Cisapride B Motilin C Domperidon D Baciofen E Metoclopramid 23 Cấu trúc của acid folic bao gồm các phần, ngoại trừ: A Acid p-aminobenzoic B Liên kết peptid C Acid glutamic D Acid aspartic E Acid -24 Thuốc tác động ức chế glutamate (acid monoamine dicarboxylic) ứng dụng điều trị động kinh A Phenobarbital B Diazepam C Topiramat D Phenytoin E Acid valproic 25 Nhóm chức không thể chuyển hóa ở loài chó và cần chú ý thử nghiệm lâm sàng vì gây độc tính A Thioamid B Disulfide C Thiourea D Ester E Thiol 26 Cấu trúc bản của các chất ức chế bơm proton thị trường: A Diphenylmetan B Benzimidazol C Imidazol D Imidazopyridin E Phenothiazin 27 Cơ chế tác động của các thuốc điều trị trầm cảm A Duy trì nồng độ các chất dẫn truyền thần kinh tại synap B Tăng cường hoạt động của protein vận chuyển các chất trung gian thần kinh C Gia tăng phân hủy các chất dẫn truyền trung gian thần kinh D Gia tăng hấp thu các chất trung gian thần kinh tại đầu synap E Tăng cường hoạt động của enzyme monoamine oxidase (MAO) tại synap 28 Vitamin C là dẫn xuất của nhân: A Benzimidazol B Furan C Thiophen D Pyrol E.Thiazol 29 Thuốc nhuận tràng có tác động làm giảm hấp thu amoniac nên dùng điều trị não gan mạn A Phenolphthalein B Sorbitol C Lactitol D Ricin E Fructofuranose 30 Thuốc dùng cho hệ tiêu hóa và hoạt động theo chế tiền dược, ngoại trừ: A Diphenoxylat B Glycoside antraquinon C Omeprazol D Metoclopramid E Ricin 31 Sự khác biệt về cấu trúc vòng giữa cimetidin và famotidin A Vòng imidazol thay thế bằng vòng furan B Vòng imidazol thay thế bằng vòng pyrimidin 22 Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 C Vòng imidazol thay thế bằng vòng thiazol D Vòng imidazol thay thế bằng vòng pyridine E Vòng imidazol thay thế bằng vòng phenyl 32 Vitamin A là tên chung của một số chất có cấu trúc hóa học và hoạt tính tương tự nhau, ngoại trừ A Retinoid thơm B Indan-dion C Acid retinoic D Retinol E Arotinoid 33 Sự khác biệt ở nhánh bên giữa cấu trúc cimetidin và famotidin A Nhóm guanidine thay thế bằng nhóm N-cyanoguanidin B Nhóm N-cyanoguanidin thay thế bằng nhóm N-nitro-ethen diamin C Nhóm guanidine thay thế bằng nhóm thiourea D Nhóm thiourea thay thế bằng nhóm N-cyanoguanidin E Nhóm N-nitro-ethen diamin thay thế bằng nhóm N-aminosulfonil guanidine 34 Cấu trúc của thiamin: Các yếu tố quyết định hoạt tính sinh học, ngoại trừ: N NH2 S N N OH CH3 Vị trí khung thiazol: beta-hydroxyethyl phải là alcol bậc Vị trí khung pyrimidin: nhóm –CH3 có thể thay thế bằng –C2H5 Vị trí khung thiazol: phải là nhóm –CH3 Cầu nối methylen giữa vòng pyrimidin và thiazol Vị trí khung pyrimidin: NH2 ở dạng tự 35 Các thuốc chữa động kinh hoạt động theo chế sau đây, ngoại trừ: A Đóng kênh natri B Đóng kênh clorid C Tăng cường trạng thái ức chế hệ GABAnergic D Đóng kênh calci E Ức chế trạng thái kích thích hệ GABAnergic 36 Phản ứng phân biệt các pyridoxine: pyridoxol, pyridoxal, và pyridoxamin A Tác dụng với 2,6-dicloroquinon clorimid B Tạo tủa với H2SO4 C Tác dụng với muối diazoni/ZnCl2 D Tác dụng acid boric tạo ester vững bền E Tác dụng FeCl3 tạo muối phức có màu 37 Sự khác biệt về mặt cấu trúc giữa ranitidine và nizatidin: A Vòng imidazol thay thế bằng vòng phenyl B Nhóm N-cyanoguanidin thay thế bằng nhóm N-nitro-ethen diamin C Vòng imidazol thay thế bằng vòng furan A B C D E Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 Vòng furan thay thế bằng vòng thiazol Nhóm N-nitro-ethen diamin thay thế bằng nhóm N-aminosulfonil guanidine 38 Sự khác biệt về cấu trúc vòng giữa cimetidin và rantidin A Vòng imidazol thay thế bằng vòng thiazol B Vòng imidazol thay thế bằng vòng pyrimidin C Vòng imidazol thay thế bằng vòng pyridine D Vòng imidazol thay thế bằng vòng furan E Vòng imidazol thay thế bằng vòng phenyl 39 Phát biểu đúng về liên quan giữa cấu trúc cocain và tác dụng gây tê (SAR), ngoại trừ: D E O CH3 H3 C N O O Nhóm carboxymethyl không ảnh hưởng đến tác dụng gây tê Phần than dầu và thân nước quyết định tác động gây tê Nhóm benzoyl rất quan trọng và là phần thân dầu phân tử Nhóm amin cần thiết cho tác dụng và là phần thân nước phân tử Nhân trophan cần thiết cho tác động 40 Thuốc gây mê bằng đường tiêm có cấu trúc là dẫn chất barbituric A Butobarbital B Thiopental C Secobarbital D Phenobarbital E Pentobarbital 41 Phát biểu đúng về liên quan cấu trúc và tác dụng của vitamin E, ngoại trừ: A B C D E R3 O R2 HO R1 Dây nhánh chứa 13 carbon cho hoạt tính mạnh nhất Thay oxy (O) nhân chroman bằng lưu huỳnh (S) cho tác dụng tương tự Nhóm –OH ở vị trí có thể ở dạng tự hoặc được ester hóa R1 = R2 = R3 = -CH3 cho tác dụng mạnh nhất Nhóm –OH ở vị trí là quan trọng cho tác dụng 42 Sự khác biệt về cấu trúc vòng giữa cimetidin và nizatidin A B C D E Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 Vòng imidazol thay thế bằng vòng phenyl B Vòng imidazol thay thế bằng vòng pyridine C Vòng imidazol thay thế bằng vòng thiazol D Vòng imidazol thay thế bằng vòng pyrimidin E Vòng imidazol thay thế bằng vòng furan 43 Thuốc tác động lên tái hấp thu chọn lọc serotonin A Imipramin B Tranylcypromin C Amitriphylin D Doxepin E Fluoxetin 44 Dẫn chất có hoạt tính của omeprazol tại tế bào viền A Benzimidazol B Sulfonamide C Thioamid D Aminosulfonil E Sulfenamid 45 Các chất có cấu trúc kháng vitamin K, ngoại trừ: A Antraquinon B Indan-dion C Monocoumarin D Dicoumarin E Phenylindanedion 46 Thuốc tê có cấu trúc p-amino benzoic acid (PABA) A Lidocain B Mepivacain C Procain D Prilocarin E Bupivacain 47 Định lượng estradiol bằng A Iod B Môi trường khan C Acid – base D Sinh học E UV 48 Các thuốc giãn mạch vành có tác dụng A Ức chế guanylcyclase gây giãn mạch B Các ý liệt kê đều sai C Hoạt hóa guanylcyclase gây giãn mạch D Cản trở dephosphoryl myosin-LC.PO4 E Cản trở chuyển GTP thành GMP vòng 49 Để tách quinidin khỏi cinchonin dựa vào tính chất: A Quinidin hydroclorid dễ tan B Quinidin tactrat khó tan C Quinidin có độ phân cực cao cinchonidin nhiều D Quinidin sulfat khó tan E Quinidin tactrat dễ tan 50 Nên dùng sufonylure chống tiểu đường khi: A 30 phút trước ăn B Sau bữa ăn C Trước ngủ D Sáng ngủ dậy E Lúc đói 51 Ethynyl estradiol là sản phẩm: A Khử hóa của mestranol B Khử methyl của mestranol C Oxy hóa của mestranol A Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 D Đồng phân hóa của mestranol phân của mestranol 52 Cấu trúc nào là của thuốc chẹn Calci COOR2 E Thủy OH R3 OH H N R4 R1 N Ar O R O R6 R5 R2 R3 R4 C H2 C H2 R CH3 R1 NH Ar H N CH HS N O COOH Chức quan trọng của progesteron là: A Ngăn ngừa rụng trứng B Tạo các đặc tính nam C Làm dày lớp niêm mạc tử cung D Bảo vệ tim mạch ở phụ nữ mãn kinh E Tạo các đặc tính nữ 54 Các enzyme sau tham gia vào tổng hợp thyrocin A Peroxydase B Reductase C AND gyrase D Peptidase E Catalase 55 Những thuốc nào sau ức chế men chuyển A Losatan, Enalapril, Captopril B Enalaprilat, Amlodipin, Diltiazem C Captopril, Renitec, Quinapril D Valsastran, Enalapril, Captopril E Propanolol, Nifedipin, Methyldopa 56 Mặt phẳng chứa nhân benzene phân tử thyroxin: A Tạo với góc 90o B Tạo với góc 180o C.Tạo với o góc 120 D Tạo với góc 60o E Tạo với góc 45o 57 Cơ chế tác động của các thuốc hạ huyết áp A Nifeditin – chẹn beta B Hydralazin – lợi tiểu C Propanolol – ức chế men chuyển D Amlodipin – chẹn Calci E Verapamil – chẹn alpha 53 Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 Từ proinsulin chuyển sang insulin là quá trình A Gly-Gly và Tyr-Tyr B Lys-Lys và Ala-Ala C Tách và ArgArg D Arg-Lys và Arg-Arg E Glu-Glu và Tyr-Tyr 59 Các thuốc chẹn beta tác dụng theo chế A Ức chế enzyme chuyển hóa catecolamin B Kết hợp với catecholamine thành phức C Kích thích enzyme chuyển hóa catecholamine D Tranh chấp receptor E Đối kháng về tác dụng 60 Tác dụng chính của dihydrotestosteron: A Tạo các đặc tính nam B Làm dày lớp niêm mạc tử cung C Kích thích quá trình sinh tinh D Điều hòa tiết các hormone sinh dục E Xây dựng các mô protein 61 Trong thuốc tránh thai dùng estrogen tổng hợp và progestin tổng hợp vì các thuốc này A Ít độc các thuốc thiên nhiên B Tác dụng nhanh các thuốc thiên nhiên C Không bị hủy ở đường tiêu hóa D Dễ hấp thu các thuốc thiên nhiên E Tác dụng kéo dài 62 Enzyme X có tên là 58 OH OH H X H H O Testosteron A B C D E 63 HO Estradiol 17α-hydroxylase Peroxydase 5α-reductase Katalase Aromatase D-Thytoxin không có tác dụng 10 Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 Thải trừ cholesterol B Giảm LDL C Biệt hóa thần kinh D Tiêu lipid E Dị hóa cholesterol 64 Nhóm este –COOC2H5 enalapril có tác dụng A Giúp thuốc đào thải nhanh B Tăng hấp thu thuốc C Giúp thuốc tác dụng nhanh D Giảm tác dụng phụ E Tăng tác dụng hạ huyết áp 65 Nguyên liệu điều chế isosorbid dinitrat A Glycerin, acid p-toluensulfonic B Acid p-toluensulfonic, sorbitol C Sorbitol, acid sulfuric D Fructose, anhydride acetic E Glucose, acid p-toluensulfonic 66 Thuốc nào tác động chính quá trình tân tạo đường A Insulin B Meformin C Ciglitazon D Gliclazid E Acarbose 67 Thuốc trị hen suyễn ức chế thụ thể leucotrien D4 A Terbutalin, salbutamol B Cromoglycat dinatri C Acefylin, theophyllin D Zafirlukast, montelukast E Ipratropium 68 Phương pháp định lượng barbiturate có thể áp dụng cho đa số các phòng kiểm nghiệm với độ chính xác cao: A Chuẩn độ bằng phương pháp brom tạo kết tủa B Chuẩn độ acid – base thừa trừ môi trường nước C Chuẩn độ acid – base môi trường khan D Chuẩn độ bạc kế tạo tủa AgCl, sấy khô rồi cân E Chuẩn độ bằng phương pháp oxi hóa bằng iod 69 Ưu điểm của bromhexin và ambroxol so với N-acetyl cystein là: A Giảm MIC kháng sinh và tăng độ bền vững của kháng sinh tại phổi B Tăng nồng độ các kháng sinh tại phổi C Tăng độ bền vững của kháng sinh betalactamin D Tăng độ nhạy cảm kháng khuẩn của tất cả kháng sinh dùng đồng thời E Ít gây tai biến dạ dày 70 Hoạt chất dưới có tác động điều hòa tiết đàm theo chế: A CH3 O H NH HS COOH A Tác dụng phân cắt cầu disulfide của chất nhầy làm long đàm 11 Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 B C D E 71 Kích thích tế bào niêm mạc dạ dày gây phản xạ phó giao cảm tăng tiết dịch Kích thích tế bào tiết tại niêm mạc hô hấp tăng bài tiết dịch Kích thích tế bào tiết và phân cắt đàm thành mảnh nhỏ dễ tan Kích thích enzyme sialyltransferase tạo sialomucin kháng viêm Để có tác dụng gây ngủ mạnh, các yêu cầu về cấu trúc thích hợp cho các dẫn chất barbiturate sau: O H N R1 O R2 N R3 A B C D E 72 O Chỉ một nhóm thế R3 – CH3 các nhóm khác là H Các nhóm thế đều là CH3 Đồng thời cả hai nhóm thế R1, R2 đều là gốc phenyl Chỉ một nhóm thế R3 là gốc phenyl và các nhóm thế khác là H Cả hai nhóm thế R1, R2 là mạch hydrocarbon có 1-5 C, tốt nhất hydrocarbon chưa No Một chất có cấu tạo sau đây, đặc điểm nào ko thuộc về chất này phát biểu sau O H3 C O H N N N N CH3 A B C D E 73 Tên hóa học thông dụng là theophyllin Cho phản ứng dương tính murexit Âm tính với thuốc thử Mayer Tạo tủa với bạc nitrat không phản ứng với dung dịch kiềm Dùng trị hen suyễn ức phosphodiesterase, tăng tạo c-AMP chất dãn trơn Dẫn chất camphor dạng tan nước, có cấu trúc sau: A λ-camphorsulfonat natri B γ-camphorsulfonat natri camphorsulfonat natri D β-camphorsulfonat natri E σ-camphorsulfonic acid 12 C n- Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 74 Thuốc trị hen suyễn ức chế acetylcholine, dùng dưới dạng phun mù, ít tác dũng phụ so với Cơ chế tác dụng của eprazinon hệ hô hấp được đề nghị: A Ức chế trung tâm ho hành não B Gây tê niêm mạc đường hô hấp C Vừa ức chế trung tâm ho hành não vừa long đàm và gây tê niêm mạc hô hấp D Long đàm, giảm độ nhớt đàm E Vừa ức chế trung tâm ho hành não vừa long đàm 76 Ưu điểm so với codein của dextromethorphan dùng bệnh hô hấp là: A Giảm đau mạnh codein B Ít gây quen thuốc, giảm ho tương đương và ít ức chế về hô hấp C Giảm ho tương tự ít ức chế hô hấp D Ít gây quen thuốc E Không ức chế hô hấp 77 Đặc điểm nào sau không thuộc về salbutamol 75 HO H H N CH3 CH3 CH3 HO CH2 OH Tên hóa học: (RS)-1(4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl)-2-(tertbutylamino)ethanol B Tác động chọn lọc thụ thể β1-adrenergic C Dùng cho các trường hợp sản phụ bị đe dọa sinh non D Dùng giãn phế quản cho bệnh nhân hen suyễn E Tác động chủ yếu thụ thể β2-adrenergic 78 Để các benzodiazepin có tác dụng an thần và/hoặc gây ngủ mạnh, cấu trúc các chất này phải có: A Một nhân triazolo ngưng tụ với vòng benzodiazepine B Một nhóm thế hút điện tử (Clor hoặc fluor hoặc nitro) ở vị trí C vòng A nhân benzodiazepine C Một nhóm hút điện tử ở bất cứ vị trí nào vòng B nhân benzodiazepine D Một gốc phenyl gắn vào N1 hoặc N4 A 13 Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 Một nhóm đẩy điện tử (methoxyl, ) ở vị trí C5 vòng B nhân benzodiazepine 79 DIAZEPAM được chỉ định thích hợp các trường hợp sau đây, ngoại trừ: A Giải lo âu, nhất là các chứng sợ hãi B Điều trị chứng mất ngủ lo âu C Chống co giật điều trị cai rượu cho bệnh nhân nghiện rượu D Giảm co thắt một số bệnh thần kinh E Chống ngộ độc quá liều thuốc morphin 80 Để hoàn chỉnh công thức hóa học của DIAZEPAM, hãy lựa chọn các nhóm thế X và R3 cho phù hợp E CH3 N O H N X R3 A B C D E X = Br và R3 = 2-cloropheny X = Cl và R3 = phenyl X = F và R3 = 2-clorophenyl X = Cl và R3 = 2-clorophenyl X = NO2 và R3 = phenyl Các barbiturate cho phản ứng dương tính với các phương pháp thử sau đây, ngoại trừ: A Nung acid mạnh phản ứng phân kèm theo giải phóng ammoniac B Phản ứng với dung dịch ion kim loại (Cu2+, Ag+, Co2+) tạo tủa có màu C Tạo muối với kiềm mạnh, muối tan nước D Phản ứng với dung dịch CuSO4 tạo tủa màu tím hoa cà E Nung kiềm, phản ứng phân hủy kèm theo giải phóng ammoniac 82 Thuốc có nguồn gốc bán tổng hợp, giảm ho mạnh, giảm xung huyết tại chỗ và có thể gây nghiện A Codethylin B Noscapin hydroclorid C Codein phosphate D Dextromethorphan E Clofenadol 83 Chất có cấu trúc hóa học dưới đây, được sử dụng phổ biến điều trị đau lưng tác dụng giãn tốt của nó, có tên hóa học thông dụng là: 81 14 Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 CH3 N O N Cl Triazolam C Meclozepam E Clonazepam A B Tetrazolam D Diazepam Trả lời ngắn gọn: 84-100 84 Cho một thí dụ (tên hoạt chất) minh họa việc giảm tính acid của acid salicylic có thể trì tác dụng giảm đau mất tính kháng viêm? 85 – 86 Một mẫu aspirin không đạt giới hạn acid salicylic, vì vậy không đủ tiêu chuẩn để dập viên Tuy nhiên người ta muốn xác định hàm lượng aspirin chưa bị phân hủy Hãy đề nghị phương pháp tiến hành (trình bày dưới dạng sơ đồ) 15 Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 87 Nêu tạp chất được kiểm chuyên luận ibuprofen BP 2007 liên quan đến quy trình điều chế Ibuprofen ghi sách giáo khoa 88 Từ cấu trúc piroxicam, đề nghị một phương pháp chuẩn độ để định lượng hoạt chất này 89 Nêu rõ dung dịch chuẩn độ định lượng allopurinol môi trường khan 90 So sánh tác dụng cường cholinergic của carbachol với acetylcholine H3C O Acetyl cholin pyridostigmin N(CH3)3 H2N H3 C R O O O N(CH3)3 N CH3 O N CH3 O R=H: carbachol 91 Từ công thức của pyridostigmin, đề nghị một phản ứng đơn giản có thể dùng để định tính hoạt chất này 92 Kể tên chất kháng cholinesterase thuận nghịch đã được phép sử dụng điều trị bệnh Alzheimer 16 Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 93 Từ cấu trúc của isoprenalin, giải thích tại thuốc này sử dụng dưới dạng viên đặt dưới lưỡi (không uống trực tiếp) 94 Tạp chất liên quan kiểm nghiệm phenylpropanolamine là gì? 95 Nêu tên nhóm chức giúp cho xylometazolin tác động chọn lọc thụ thể α-1 adrenergic 96 Đề nghị phương pháp định lượng nimesulid (ghi rõ dd chuẩn độ) 97 Viết công thức của triamcinolon acetonid 16-17 98 Từ cấu trúc, dự đoán công dụng của 9α-fluoro hydrocortisone 17 Trần Nhựt Quang Trần Nhựt Quang HD/2009-2010/D06L1 99 Vẽ công thức cấu tạo tổng quát của các NSAIDs thuộc nhóm arylalkanoic 100 Nguyên tắc định lượng ephedrine khan ghi BP 2007? 18 Trần Nhựt Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm hóa dược, trắc nghiệm hóa dược, trắc nghiệm hóa dược

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay