T25 PT va HPT bac1 nhieu an(NKL)

52 233 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 01:38

Giáo án power point Phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất nhiều ẩn. Giáo án điện tử môn toán .Giáo án power point Phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất nhiều ẩn. Giáo án điện tử môn toán.Giáo án power point Phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất nhiều ẩn. Giáo án điện tử môn toán.Giáo án power point Phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất nhiều ẩn. Giáo án điện tử môn toán d CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 10A4 CHÚNG EM! GIÁO VIÊN: NGÔ KIỀU LƯNG Kiểm tra cũ Giải hệ phương trình phương pháp cộng đại số: Đáp án: xx+ y+ −y2z =27 x + 4y − z = **  3x − y =          x − 2y + 2z =     x + y =  x + y =7 x = ⇔ ⇔  = 20  3x − y =  5x y= I Ơn tập PT hệ PT bậc hai ẩn : 1/ Phương trình bậc hai ẩn 2/ Hệ hai phương trình bậc hai ẩn II HỆ BA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN : 1/ PT bậc ba ẩn có dạng tổng qt : ax + by + cz = d Trong x , y , z ba ẩn ; a , b , c , d hệ số a, b, c khơng đồng thời 2/ Hệ ba PT bậc ba ẩn có dạng tổng qt : - Trong x , y , z ba ẩn ; chữ lại hệ số a1 x + b1 y + c1z = d1 - Mỗi ba số (x0 ; y0 ; z0)  a2 x + b2 y + c2 z = d (4) nghiệm ba phương a x + b y + c z = d trình nghiệm hệ PT  3 3 II HỆ BA PT BẬC NHẤT BA ẨN : PP GIẢI : a1 x + b1 y + c1 z = d1  a2 x + b2 y + c2 z = d a x + b y + c z = d 3  (4) PP1 : Bằng PP khử dần ẩn số ta biến đổi hệ PT dạng tam giác PP GAU-XƠ PP2 : Sử dụng máy tính Casio FX 500 MS Nhập hệ số vào máy Ví du ï1: Giải hệ phương trình: II.Hệ ba phương trình bậc ba ẩn Giải (*)              x + 3y − 2z = −1 4y + z =    2z =                  1÷       ÷ ÷               x = 174 x +3y−2z =−1 ⇔ 4y =−3 ⇔ y= −3 z= z= 23    * ÷  VÍ DỤ : Gỉai hệ PT PP1 khử dần ẩn số  x + y + z = (1)    x + y + z = −2( 2) − x − y + z = −4(3)    x + y + z = (1)   ⇔  − y + z = −3(4)  y + z = −2(5)    x + y + z = (1)   ⇔ − y + z = −3 (4)  10 z = −5 (6)    x = −   ⇔ y=  z = −   Nhân (1) với - 2, cộng với (2) Ta (4) Nhân (1) với 4, cộng với (3) Ta (5) Cộng (4) với (5) Ta (6) Từ (6) suy z, thay z vào (4) tìm y Thay y , z vào (1) tìm x  1 KL : Nghiệm  − ; ;−   2 2 Ví dụ 3: Giải hệ phương trình II.Hệ ba phương trình bậc ba ẩn Giải          x + y − 2z = x + 4y − z = x − 2y + 2z = 1          2 3   **                x + y − 2z = x + y − 2z = x =2 ** ⇔ ⇔ y = ⇔ y − z = y − z =   z = 2z = 3y − 4z =                   Mô tả phương pháp giải Pt ẩn Pt ẩn Pt ẩn Pt ẩn ⇔ Pt ẩn ⇔ Pt ẩn II.Hệ ba phương trình bậc ba ẩn Pt ẩn Pt ẩn Pt ẩn x = x  ⇔ y = y0 z = z  PP2 : Sử dụng máy tính Casio FX 500 MS Nhập hệ số vào máy VÍ DỤ Giải hệ phương trình 2 x − y + z = −5  −4 x + y − z = 3 x + y − z =  Bằng cách ấn phím MODE MODE Sau nhập hệ số a1= 2, b1= -3, c1= 4, d1= -5 ; a2= -4, b2= 5, c2= -1, d2= ; a3= 3, b3= 4,c3= -3, d3= ,bằng cách ấn phím Gi¶i hƯ: 2 x − y + z = −5  −4 x + y − z = 3 x + y − 3z =  CASIO fx-500MS D MODE ON SHIFTANPHA REPLAY (-) ’’’ hyp sin cos tan RCL ENG ( ) ‘ M+ DEL AC X + EXP Ans  ÷ ÷ - = Gi¶i hƯ: 2 x − y + z = −5  −4 x + y − z = 3 x + y − 3z =  CASIO fx-500MS D c3=? MODE ON SHIFTANPHA REPLAY (-) ’’’ hyp sin cos tan RCL ENG ( ) ‘ M+ DEL AC X + EXP Ans ÷ ÷ - = Gi¶i hƯ: 2 x − y + z = −5  −4 x + y − z = 3 x + y − 3z =  CASIO fx-500MS D - MODE ON SHIFTANPHA REPLAY (-) ’’’ hyp sin cos tan RCL ENG ( ) ‘ M+ DEL AC X + EXP Ans ÷ ÷ -  = Gi¶i hƯ: 2 x − y + z = −5  −4 x + y − z = 3 x + y − 3z =  CASIO fx-500MS D -3 MODE ON SHIFTANPHA REPLAY (-) ’’’ hyp sin cos tan RCL ENG ( ) ‘ M+ DEL AC X + EXP Ans  ÷ ÷ - = Gi¶i hƯ: 2 x − y + z = −5  −4 x + y − z = 3 x + y − 3z =  CASIO fx-500MS D d3=? MODE ON SHIFTANPHA REPLAY (-) ’’’ hyp sin cos tan RCL ENG ( ) ‘ M+ DEL AC X + EXP Ans ÷ ÷ - = Gi¶i hƯ: 2 x − y + z = −5  −4 x + y − z = 3 x + y − 3z =  CASIO fx-500MS D MODE ON SHIFTANPHA REPLAY (-) ’’’ hyp sin cos tan RCL ENG ( ) ‘ M+ DEL AC X + EXP Ans  ÷ ÷ - = Gi¶i hƯ: 2 x − y + z = −5  −4 x + y − z = 3 x + y − 3z =  x ≈ 0, 22 CASIO fx-500MS D x= 0,217821782 MODE ON SHIFTANPHA REPLAY (-) ’’’ hyp sin cos tan RCL ENG ( ) ‘ M+ DEL AC X + EXP Ans ÷ ÷ - = Gi¶i hƯ: 2 x − y + z = −5  −4 x + y − z = 3 x + y − 3z =  y ≈ 1,30 CASIO fx-500MS D y= 1,297029703 MODE ON SHIFTANPHA REPLAY (-) ’’’ hyp sin cos tan RCL ENG ( ) ‘ M+ DEL AC X + EXP Ans ÷ ÷ - = Gi¶i hƯ: 2 x − y + z = −5  −4 x + y − z = 3 x + y − 3z =  z ≈ −0,39 CASIO fx-500MS D z= -0,386128613 MODE ON SHIFTANPHA REPLAY (-) ’’’ hyp sin cos tan RCL ENG ( ) ‘ M+ DEL AC X + EXP Ans ÷ ÷ - = Gi¶i hƯ: 2 x − y + z = −5  −4 x + y − z = 3 x + y − 3z =  VËy  x ≈ 0, 22   y ≈ 1, 30  z ≈ −0, 39  CASIO fx-500MS D z= -0,386128613 MODE ON SHIFTANPHA REPLAY (-) ’’’ hyp sin cos tan RCL ENG ( ) ‘ M+ DEL AC X + EXP Ans ÷ ÷ - =    Bà Bàiitậ tậpptrắ trắccnghiệ nghiệm m:: Bài Giải hệ phương trình MTCT: II.Hệ ba phương trình bậc ba ẩn  x − y + 3z = −2  2 x + y + 2z = −3 2 x + y − z = −5  ( * * *) Nghiệm hpt là: A (-3; -1; 1) B (-3; 1; -1) C (-3; -1; -1) D (-3; 1; 1) Bài Giải hệ PT MTCT: II.Hệ ba phương trình bậc ba ẩn x + y + x =  2 x − y − z = − x + y − z =  Nghiệm hpt là: A (-1; -1; 0) C (3; 2; 0) B (1; 1; 0) D (2; 1; 0) Nhà tốn học Đức Carl Friedrich Gauss (1777-1855) Gauss mệnh danh vua nhà tốn học CỦNG CỐ Qua học cần nắm vấn đề sau: - Hệ phương trình bậc ẩn - Sử dụng phương pháp khử dần ẩn số (PP Gauss ) để giải hệ - Sử dụng MTCT fx-500MS để giải hpt BTVN: Bài tập nhà : 1,2ac,3,5a,7-Trang 68-SGK xin ch©n thµnh c¶m ¬n Q thÇy c« gi¸o vỊ dù héi gi¶ng CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TẬP TỐT
- Xem thêm -

Xem thêm: T25 PT va HPT bac1 nhieu an(NKL), T25 PT va HPT bac1 nhieu an(NKL), T25 PT va HPT bac1 nhieu an(NKL)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay