Ứng dụng công nghệ hệ thống dữ liệu vô tuyến RDS trong truyền dẫn dữ liệu số qua hệ thống FM tương tự

63 239 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 01:21

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Xuân Quyền Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Ngoài đề tài có dùng số đồ khối tác giả khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Thiện HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN TÓM TẮT LUẬN VĂN Công nghệ hệ thống liệu tuyến RDS chuẩn giao thức truyền thông cho việc nhúng lượng nhỏ thông tin truyền FM Công nghệ đời từ lâu ứng dụng truyền lớn Không có ứng dụng giải trí với tin hiển thị phát kèm với sóng FM mà tin điều khiển RDS hữu ích giao thông vận tải, giúp lái xe có thông tin cần thiết Trong khuôn khổ luận văn, em thiết kế phát triển đề tài “Ứng dụng công nghệ hệ thống liệu tuyến RDS truyền dẫn liệu số qua hệ thống phát FM tương tự” Cụ thể đồ án gồm Chương:  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ RDS (Radio Data System) VÀ ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG FM Giới thiệu hệ thống FM android giao thức RDS  Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ RDS TRONG HỆ THỐNG THU FM TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID Đưa phân tích hệ thống, yêu cầu chức năng, xây dựng đồ khối hệ thống  Chương 3: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG RDS THỰC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Đưa yêu cầu thực thi hệ thống: yêu câu sở hạ tầng, tảng ngôn ngữ lập trình HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN ABSTRACT Radio Data System (RDS) is a communications protocol standard for embedding small amounts of digital information in conventional FM radio broadcasts RDS has had since a long time ago, however its application in the broadcasting system are still very large It plays a very important role in entertainment with the display messages are transmitted, besides, the control messages of RDS is also very useful in transportation, it helps drivers get the needed information In the framework of the thesis, I’ve designed and developed my thesis "Application of the Radio Data System RDS technology in transmitting digital data through analog FM broadcasting system " The content of our project include:  Chapter 1: OVERVIEW OF RDS (RADIO DATA SYSTEM) AND IMPLEMENT IN FM SYSTEM About FM on android and RDS protocol  Chapter 2: ANALYSIS AND DESIGN RDS IN FM BROADCASTING SYSTEM ON ANDROID OPERATING SYSTEM Giving the system analysis, the functional requirements, building system block diagram  Chapter 3: DEPLOYING PRACTICAL RDS SYSTEM AND RESULTS EVALUATION Giving the deploying system requirements: the requests for infrastructure, platforms and programming languages HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN TÓM TẮT LUẬN VĂN .2 ABSTRACT BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ .7 LỜI NÓI ĐẦU .9 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ RDSỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG FM 10 1.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG 10 1.2 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐIỀU TẦN 10 1.2.1 Lý thuyết chung điều chế tần số 10 1.2.2 Tín hiệu điều chế FM .11 1.2.3 Phổ tín hiệu điều tần 13 1.3 TỔNG QUAN VỀ RDS (Radio Data System) 16 1.3.1 Khái niệm lịch sử phát triển RDS 16 1.3.2 Cấu trúc liệu RDS 16 1.3.3 Nguyên lý hoạt động RDS .21 1.4 ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG FM 21 1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ RDS TRONG HỆ THỐNG THU FM TRÊN ANDROID .24 2.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG 24 2.2 ĐỒ TỔNG QUÁT CỦA HỆ THỐNG .24 2.2.1 Kiến trúc FM radio hệ điều hành Android 24 2.2.2 Cấu trúc chức tầng 25 2.2.3 Cấu trúc module RDS hệ thống .29 2.3 XÂY DỰNG ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA RDS 30 2.3.1 Xây dựng biểu đồ hoạt động 30 HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2.4 ĐHBKHN MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG .33 2.4.1 Xây dựng biểu đồ 33 2.4.2 Xây dựng biểu đồ máy trạng thái .37 2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THU RDS THỰC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 38 3.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG 38 3.2 LỰA CHỌN PHẦN MỀM VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 38 3.2.1 Nền tảng hệ điều hành Android 38 3.2.2 3.3 Kiến trúc hệ thống: 44 3.3.1 đồ tổng quan toàn hệ thống 44 3.3.2 3.4 Ngôn ngữ lập trình 42 đồ chức tương tác phần mềm 46 Thiết kế chi tiết: .47 3.4.1 Mô hình giao tiếp tầng hệ thống FM 47 3.4.2 Lưu đồ giải thuật lấy thông tin RDS thông qua hệ thống FM .51 3.4.3 Phương thức chế truyền nhận tin RDS tầng 51 3.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 58 3.5.1 Kết thử nghiệm 58 KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN .62  Các vấn đề làm 62  Định hướng tương lai 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT FM: Frequency Modulation (Điều chế tần số) VHF: Very High Frequency (Mức tần số cao) NF: Network Follow (Luồng liệu mạng) RDS: Radio Data System (Hệ thống liệu radio) RBDS: Radio Broadcast Data System (Hệ thống liệu phát radio) PS: Programme Service (Tên dịch vụ chương trình) PI: Programne Identification code (Mã nhận dạng chương trình) DI: Decoder Identification code (Mã nhận dạng chức năng) PTY: Programme Type Code (Mã kiểu chương trình) TP: Traffic Program Identification code (Mã nhận dạng chương trình phương tiện) TA: Traffic Anouncement code (Mã thông báo trạm) M/S: Music-Speech switch code (Mã chuyển âm nhạc/ tiếng nói) CRC: Cyclic redundancy check (Mã kiểm tra lỗi) FM HCI: Frequency Modulation Host controller interface (Giao diện máy chủ điều khiển) EBU: European Broadcasting Union (Hiệp hội liên minh phát Châu Âu) BPSK: Binary Phase Shift Keying (Điều chế pha nhị phân) PLL: Phased-locked loop (Vòng khóa pha) MSB: Most significant bit (Bit có trọng số lớn nhất) VCO: Voltage controlled oscillator (Bộ tạo dao động điều khiển điện áp) AFC: Automatic Frequency Control (Tự động điều chỉnh tần số sóng mang) DSP: Digital signal processor (Bộ xử lý tín hiệu âm tích hợp nhiều tính năng) ADC: Analog to digital converter (Bộ chuyển đổi tương tự số) DAC: Digital to Analog converter (Bộ chuyển đổi số tương tự) HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Điều chế FM 11 Hình 1.2: Cấu trúc group RDS [1] 17 Hình 1.3: Định dạng group RDS [1] 18 Hìnn 1.4: Phổ tín hiệu FM RDS [1] 20 Hình 2.1 Kiến trúc hệ thống FM tảng hdh Android[6] 25 Hình 2.2 Giao tiếp tầng App với tầng .26 Hình 2.3 Các khối tầng MiddleWare .27 Hình 2.4 Kiến trúc tổng quát tầng HAL 28 Hình 2.5 đồ kiến trúc tổng quan module RDS 29 Hình 2.6 đồ turn On/Off phần mềm 30 Hình 2.7 đồ trình tìm kiếm kênh 31 Hình 2.8 đồ Tune hệ thống 32 Hình 2.9 Biểu đồ tự turn on phần mềm 33 Hình 2.10 Biểu đồ Turn off phần mềm 34 Hình 2.11 đồ tìm kiếm kênh 35 Hình 2.12 đồ dò kênh 36 Hình 2.13 đồ máy trạng thái [6] .37 Hình 3.1 Kiến trúc hệ điều hành Android .40 Hình3.2 Cơ chế Proxy AIDL .43 Hình 3.3 ADIL ứng dụng RDS 43 Hình 3.4 Cơ chế hoạt động JNI 44 Hình 3.5 Góc nhìn tổng quan toàn hệ thống 45 Hình 3.6 Biều đồ ca sử dụng phần mềm 46 Hình 3.7 Mô hình giao tiếp module hệ thống[8] .47 Hình 3.8 Kết nối tầng FM application FM driver.[8] .48 Hình 3.9 Kiến trúc FM V4L2 [8] 48 Hình 3.10 Kiến trúc FM host [8] 49 Hình 3.11 FM HCI architecture [8] 50 Hình 3.12 Lưu đồ thuật toán tin hiển thị RDS 51 Hình 3.13 Cấu trúc khung liệu [1] 51 Hình 3.14 Định dạng tin [1] 52 Hình 3.15 Cấu trúc trường PI [1] .52 Hình 3.16 Cấu trúc trường PS [1] .53 Hình 3.17 Cấu trúc trường radio text [1] 53 Hình 3.18 đồ chế truyền nhận tin RDS 55 Hình 3.19 Luồng gửi nhận tin RDS tầng kernel 55 Hình 3.20 Luồng gửi nhận tin RDS tầng native Framework 56 Hình 3.21 Gửi nhận tin RDS tầng native app 56 Hình 3.22 Gửi nhận tin RDS tầng ứng dụng 57 Hình 3.23 Các bước cài đặt phần mềm 58 Hình 3.24 Khởi động adb command 58 Hình 3.25 Thông báo từ tầng kernel .59 HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN Hình 3.26 Giao diện phần mềm 60 Hình 3.27 Quá trình tìm kiếm kênh 60 Hình 3.28 Giao diện hiển thông thông tin RDS .61 Hình 3.29 Giao diện danh sách kênh yêu thích .61 HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, phát dùng sóng mang điều tần FM đóng vai trò quan trọng nhiều lĩnh vực từ đời sống văn hóa, xã hội đến lĩnh vực khoa học kĩ thuật, giáo dục, quân Rất nhiều công nghệ đời nhằm cải tiến chất lượng hệ thống phát FM, số công nghệ hệ thống liệu tuyến RDS Công nghệ RDS cho phép truyền liệu số tốc độ thấp qua hệ thống FM truyền thông Cung cấp cho người dùng nhiều thông tin hữu ích tên chương trình phát, nội dung phát, tên trạm phát, vv Việc tích hợp công nghệ RDS vào phát FM triển khai nhiều nước giới Đặc biệt, việc thu sóng phát FM tích hợp phố biến thiết bị di động Do việc phát triển công nghệ RDS tảng hệ điều hành android ứng dụng tiềm hữu ích Trong thời gian vừa qua hướng dẫn tận tình thầy Nguyễn Xuân Quyền nghiên cứu nghiêm túc, em hoàn thành luận văn “ Ứng dụng công nghệ hệ thống liệu tuyến RDS truyền dẫn liệu số qua hệ thống phát FM tương tự " Ứng dụng cho phép người dùng nghe sóng FM đọc thông tin hiển thị RDS thiết bị di động Với nỗ lực nghiên cứu, luận văn đạt số kết định Mặc vậy, thời gian có hạn nên tránh khỏi số thiếu Vì vậy, học viên mong ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Nguyễn Xuân Quyền tận tình hướng dẫn suốt trình thực luận văn HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ RDSỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG FM 1.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG Chuẩn RDS giới thiệu lần để phục vụ cho việc xử lý tín hiệu cho mã hóa RDS (ở nước châu Âu), phiên RBDS (ở Bắc Mỹ) Hệ thống RDS ứng dụng thu phát sóng FM dải tần 87.5 MHz tới 108.0 MHz để truyền tải thông tin cho chương trình stereo (đa âm) mono (đơn âm) Chương giới thiệu sở lý thuyết nguyên lý sóng FM giao thức RDS 1.2 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐIỀU TẦN 1.2.1 Lý thuyết chung điều chế tần số Điều chế tần số áp dụng kỹ thuật tuyến điện kỹ thuật xử lý tín hiệu Người ta truyền thông tin sóng mang cao tần cách thay đổi tần số sóng mang theo tín hiệu cần truyền, biên độ sóng mang cao tần không thay đổi [1] Sóng mang thường có tần số cao so với tần số tín hiệu mà truyền tải Sóng mang thường dùng để truyền thông tin xuyên qua không gian sóng điện từ (ví dụ liên lạc sóng tuyến) hay cho phép vài sóng mang tần số khác chia sẻ chung môi trường phát sóng vật lý phương pháp ghép kênh phân chia theo tần số (ví dụ trường hợp hệ thống truyền hình cáp) FM (Frequency Modulation) phương pháp điều chế biến đổi tần số sóng mang cao tần theo biên độ tín hiệu tin tức Việc truyền tín hiệu âm qua hệ thống radio FM phổ biến Tuy nhiên, máy phát FM truyền liệu số tốc độ thấp gọi hệ thống liệu radio (Radio Data System - RDS) châu Âu hệ thống radio liệu (Radio Broadcast Data System - RBDS) Từ năm 1940 bắt đầu phát thấy ưu điểm chống can nhiễu kỹ thuật điều tần, kỹ thuật được sử dụng mạnh mẽ Hiện kỹ thuật sử dụng rộng rãi phát thanh, hệ thống tuyến hai chiều, hệ thống ghi HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 10 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN Hình 3.10 Kiến trúc FM host [8] Việc triển khai FM HCI bao gồm thành phần aCPU cCPU Trong aCPU (FM Host) có khối hình vẽ  FM HCI (Host controller interface) giao tiếp với FM command/events thông qua WCN-SS  FM host driver tích hợp vào V4L2 kernel driver  FM middleware cung cấp APIs cho tầng app sử dụng tính FM  Trên tầng FM UI application HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 49 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN Khối thứ hai kiến trúc FM host cCPU (FM controller)  Radio contron giao tiếp với phần cứng radio điều khiển hoạt động  RDS Filtering proc: RDS xử lý lọc khối liệu RDS gửi chúng cho máy chủ Đồng thời thực thi chức để lọc liệu không mong muốn dựa lọc cung cấp máy chủ  FM HCI cung cấp giao thức để định nghĩa tập lệnh khác kiện thay đổi FM host FM controller phép máy chủ cấu hình điều khiển hoạt động FM controller Hai khối aCPU cCPU FM giao tiếp với thông qua physical Bus UART, USB, SPI, SMD (share memory) SD Hình 3.11 FM HCI architecture [8] HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 50 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN 3.4.2 Lưu đồ giải thuật lấy thông tin RDS thông qua hệ thống FM Hình 3.12 Lưu đồ thuật toán tin hiển thị RDS 3.4.3 Phương thức chế truyền nhận tin RDS tầng Trước tìm hiểu phương thức chế chuyền nhận thông tin hiển thị RDS, ta tìm hiểu chi tiết cấu trúc định dạng tin RDS Đầu tiên cấu trúc khung liệu Hình 3.13 Cấu trúc khung liệu [1] HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 51 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN Thành phần lớn gọi ‘Group‘ Kích thước gồm 104 bit Mỗi group chia thành block với kích thước thành phần 26 bit Định dạng tin gồm trường sau: Hình 3.14 Định dạng tin [1] Pi code: programme Identification code 16 bit Hình 3.15 Cấu trúc trường PI [1] HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 52 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN Group type code: bit group type code cho group  Group 0A/B: Turning switching AF, PS infomation Hình 3.16 Cấu trúc trường PS [1]  Group 1A/B: Progamme item number  Froup 2A/B: Radio text Hình 3.17 Cấu trúc trường radio text [1] HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 53 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN TP: Traffic programme identificatin code bit TPY: Programme type Code bit Checkword – Offset N: 10 bits Các tin RDS tách từ sóng FM giải mã gửi lên tầng theo chế handler data Call back HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 54 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN Hình 3.18 đồ chế truyền nhận tin RDS Hình 3.19 Luồng gửi nhận tin RDS tầng kernel Phươg thức handle_rt_event() chạy thread độc lập có nhiệm vụ cập nhật liên tục bản tin radio text Dữ liệu rt nhận lưu vào đệm raw_rds [ST_BUF_SIZE] Dữ liệu rds thu thông qua hàm RDSDataReceived() gửi lên tầng HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 55 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN Hình 3.20 Luồng gửi nhận tin RDS tầng native Framework Dữ liệu rds gửi lên tầng application thông qua JNI Method CallbaclToJava () nhận liệu đươc truyền hàm RDSReceive () Tầng native app nhận liệu thông qua chế Notify event Hình 3.21 Gửi nhận tin RDS tầng native app HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 56 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN Từ tầng Application ghi đè hàm onRDSReceive () để thể nhận tin RDS Hình 3.22 Gửi nhận tin RDS tầng ứng dụng HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 57 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 3.5.1 Kết thử nghiệm ĐHBKHN  Cài đặt chương trình Bước 1: Sao chép cài phần mềm RDS.apk vào nhớ điện thoại Hình 3.23 Các bước cài đặt phần mềm Bước 2: Kích đúp vào gói chọn “Install„ Bước 3: Hoàn thành biểu tượng sinh hình  Các tin giải mã từ hệ thống FM Sử dụng adb command để kiểm tra tin thông báo từ kernel Bước 1: chạy lênh “adb start-server“ để khởi động adb Hình 3.24 Khởi động adb command HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 58 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN Bước 2: Sử dụng cmd: adb logcat –vtime | find “RDS“ adb shell cat | proc | kmsg để kiểm tra thông báo từ tầng kernel gửi lên Hình 3.25 Thông báo từ tầng kernel HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 59 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN  Demo phần mềm Giao diện phần mềm  Turn ON  Hình 3.26 Giao diện phần mềm Quá trình Turning scan kênh Found Hình 3.27 Quá trình tìm kiếm kênh HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 60 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  ĐHBKHN Hiển thị thông tin PS (Programme service), RT (Radio text) PS Radio Text Hình 3.28 Giao diện hiển thông thông tin RDS  Lưu danh sách kênh yêu thích Hình 3.29 Giao diện danh sách kênh yêu thích HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 61 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  Các vấn đề làm Trong thời gian nghiên cứu thực đồ án em đạt kết quả:  Nghiên cứu giao thức RDS nắm vững nguyên lý mã hóa giải mã tin RDSỨng dụng lý thuyết nghiên cứu RDS để thiết kế phát triển thành công ứng dụng thu sóng FM giải mã tin RDS để hiển thị hình điện thoại di động  Phát triển mô đun lưu lại kênh yêu thích người dùng  Phát triển thêm tính dò kệnh tự động giúp người dùng tìm kênh có tín hiệu tốt  Tối ưu hóa mã nguồn để tăng hiệu phần mềm  Đơn giản hóa giao diện phần mềm để thân thiện với người dùng  Định hướng tương lai Luận văn chủ yếu sử dụng tin hiển thị chưa tận dụng tin điều khiển RDS Còn nhiều ứng dụng hữu ích sử dụng tin điều khiển Trong tương lai tác giả nghiên cứu sâu tin điều khiển RDS, tìm hiểu cấu trúc tin áp dụng lên phần mềm để hoàn thiện tính phần mềm HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 62 LỚP KTVT-2014B LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐHBKHN TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 Dietmar Kopitz, Bev Marks ( 1999), RDS: The Radio Data System, Mobile Communications Library, Bosyon, London Dominique Paret (1997), Modem Control Technology, Cengare Learning, USA Dyer, Harms (1993), Digital Signal Processing, Acandemic Press, Yovits, M.C Hamed Haddadi, Paul brennan (2003), RDS encoder, University college London, London Milan Verle (2008) , PIC Microcontrollers, MikroElektronika, 1st Edition Mark L Murphy (2011), Android Progamming Tutotials, Commonware, LLC Qualcomm tecnology (2011), 80-N6866-1-A FM radio App call flows android, Qualcomm Incorporated, San Diego, USA Qualcomm tecnology (2011), 80-VR485-1-D FM radio Overview, Qualcomm Incorporated, San Diego, USA RDS Forum Statemen (1996), sent with letter DT/969-S/DK dated Ohsmann, M (1991), Radio Data System (RDS) Decoder,Elecktor Electronic, Uk Parnal (1989), “Decoding RDS”, Electronic & Wireless World, pp 148 – 155 Scott Wright (1997), The Broadcaster’s Guide to RDS, Silicon Laboratories Inc, Texas Simon Monk (2011), Programming Arduino Getting Started With Sketches, McGraw- Hill Education LAB, USA Walt Kester (2005), The Data Conversion Handbook, Newnes, USA HVTH: NGUYỄN TIẾN THIỆN 63 LỚP KTVT-2014B ... tuyến RDS truyền dẫn liệu số qua hệ thống phát FM tương tự Cụ thể đồ án gồm Chương:  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ RDS (Radio Data System) VÀ ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG FM Giới thiệu hệ thống FM android... ích Trong thời gian vừa qua hướng dẫn tận tình thầy Nguyễn Xuân Quyền nghiên cứu nghiêm túc, em hoàn thành luận văn “ Ứng dụng công nghệ hệ thống liệu vô tuyến RDS truyền dẫn liệu số qua hệ thống. .. TẮT LUẬN VĂN Công nghệ hệ thống liệu vô tuyến RDS chuẩn giao thức truyền thông cho việc nhúng lượng nhỏ thông tin truyền FM Công nghệ đời từ lâu ứng dụng truyền lớn Không có ứng dụng giải trí
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ hệ thống dữ liệu vô tuyến RDS trong truyền dẫn dữ liệu số qua hệ thống FM tương tự , Ứng dụng công nghệ hệ thống dữ liệu vô tuyến RDS trong truyền dẫn dữ liệu số qua hệ thống FM tương tự , Ứng dụng công nghệ hệ thống dữ liệu vô tuyến RDS trong truyền dẫn dữ liệu số qua hệ thống FM tương tự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay