Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu gốm từ tính trên cơ sở perovskite maanganite đa lớp thuộc chuỗi ruddlesden popper

77 221 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 01:01

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LÊ HOÀNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LÊ HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU GỐM TỪ TÍNH TRÊN SỞ PEROVSKITE KỸ THUẬT HÓA HỌC MANGANITE ĐA LỚP THUỘC CHUỖI RUDDLESDEN - POPPER LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT HÓA HỌC 2012B HÀ NỘI - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LÊ HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU GỐM TỪ TÍNH TRÊN SỞ PEROVSKITE MANGANITE ĐA LỚP THUỘC CHUỖI RUDDLESDEN - POPPER CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT HÓA HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HUỲNH ĐĂNG CHÍNH HÀ NỘI - 2015 L Tôi xin cam đoan vi n o n c Tr T đ đ n n c n c n cc cđ n s c op ps trun t cv c côn tr n c uy n n n T c s i u n n u nv nn y ađ c côn oa o c n n t u t i a c o n t n n cs i u tron c c u n v n c t u t a i n i s ts n i mv n i nc u i nc u– n t n qu t p t t qu tr n y tron c T c i u nv n i n c a v u nv n – – 2015 ii – i ii vi Ư G TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU DOUBLE PEROVSKITE MANGANITE THUỘC CHUỖI RUDDLESDENPOPPER .3 1.1 Cấu trúc tinh th Ruddlesden-popper 1.2 ấu trúc tin t v t i u a2-2xSr1+2xMn2O7 1.3 i u n rv c c i nt a n-T n m o m n 1.4 T ơn t c trao đổi 1.4.1 – SE) .8 1.4.2 11 1.5 i n đ p a t c a ou i u n t tr 1.6 ay r man anit ổn a2-2xSr1+2xMn2O7 .13 15 1.6.1 15 1.6.2 La2-2xSr1+2xMn2O7 17 Ư G 19 Ư G Ổ G Ậ Ệ MANGANITE THUỘC CHUỖI RUDDLESDENPOPPER 19 1.1 .19 ơn p p p n n p a r n p ơn p p iii m .19 1.2 ơn p p n i n p n n 20 1.3 ơn p p đ n 1.4 ơn p p t 1.5 ơn p p so – gel 21 1.5.1 t t a 20 y n i t 21 khoa h c 22 1.5.2 Ứng dụng 23 – 23 2.1 ơn p p so - 2.2 ơn p p so – t o đ n t 2.3 ơn p p so – t o đ n t op Ư t o đ ng th y phân mu i 23 y p n c c a oxi 25 c .27 G 33 Ư G G Ệ 33 33 .35 2.1 ơn p p p n t c n i t 2.2 n t c cấu trúc n n i u x tia 2.3 ơn p p i n vi n t qu t n T – TGA) 35 .36 canin ctron icroscop – SEM )…… 37 ơn 2.4 p p p ổ n n o i ouri r Trans ormation n rar Spectrophotometer, FTIR) 38 2.5 p đo t n c ất t 39 2.6 ơn p p p ổ hấp th UV- Vis 40 Ư G 41 Ậ 41 iv 41 1.1 u tr n tổn p m u 41 1.2 t qu p n t c n i t .42 1.3 t qu p n t c T-IR .43 45 2.1 n n c a n i t đ nun đ n s 2.2 n n c at 2.3 n n c a n i t đ nun v t n t n p a tin t i ian nun đ n s n t n p a tin t .45 51 i ian nun đ n cấu trúc t vi 54 56 3.1 T n c ất t 56 3.2 os t n n xúc t c quan c a v t i u p rovs it tron p n n p n y m t y n xan 58 – 3.2.1 .58 3.2.2 xanh…… 59 Ậ 62 G Ệ G 64 65 v Trang Hình 1.1: Cấu trúc tinh th c a h v t li u manganite thu c chuỗi Ruddlesden-Popper (A,B)N+1MnNO3N+1; a =∞ =1 c N=2 ơđ it c m cn n n c a ion tron tr t i n v t c m c a n – Teller A: o t ơn t c ipo c: t c m c T 4: n tin t n t i n r a: o i u : o i u c: o rđ n o i u GdFeO3 ấu n t ơn t c p n s t t m n ct o i n ấu n t ơn t c s t t y u ấu n t ơn t c p n s t t y u ấu n t ơn t c trao đổi Bi u đ i u đ o c a c c n t p Hình 1.9: c c uy n n n : t c m c tron tr c i u m o a n-T a n-T n tin t g– g t – pϭ – e1g pϭ qu n-O pϭ – e0g g– 10 pϭ – e0g 10 p 12 i n đ pha s ph thu c c a cấu trúc t vào m c đ pha t p t nđ m nhi t đ thấp h La2−2xSr1+2xMn2O7 ng sang ph i c a cấu trúc tinh th t ơn hi n momen t Mn m t l p đơn tin t thấp Jab, Jc v c mũi ‟ 13 nhi t đ o i t ơn t c trao đổi (a)T n tr c a ba siêu m ng Fe/Cr đo Dòng n t tr MnO2 ng th ng đ nhi t đ 4.2K c đặt d c theo p ơn tin t [110] mặt phẳng c a l p (b)Cấu trúc c a m t siêu 16 m ng t n 22 c c a p im n t o-Cu n đ tổng h p oxit p 16 22 c pb n p vi ơn p p so -gel 23 c c ất c a cation im o i v i citrat Hình 2.3: uy tr n so – 32 c t op t o m u a1.25Sr1.75Mn2O7 n i n đ n p ơn p p c y n i u x tia 33: 31 5 ru r – Germany) i n vi n t qu t p n tc 37 – 5410LV SEM/EDS n i t T c a m u x ro 38 327 (x=0.375) 42 : i nđ T T c a M u xerogel LSMO327 , pH=7 42 i nđ 3.a: i nđ n i ux c a m u LSMO327 , pH=7,ts = 1250 C 45 tia c am u 327 x= 375 ts = tia c am u 327 x= 375 ts = tia c am u 327 x= 375 ts = tia c am u 327 x= 375 ts = tia c am u 327 x= 375 ts = i n đ n i u x tia c a m u 327 x= 375 ts = i nđ n i ux 650oC/12h 3.c: i nđ n i ux 850oC/12h 3.d: i nđ n i ux 1050oC 3.e: i nđ n i ux 1250oC 4: 450oC, 650oC, 850oC, 1050o v 125 oC/12h, pH=7 5.a: i nđ n i ux tia i nđ n i ux tia i nđ n i ux tia i nđ n i ux tia 48 48 49 50 ts = c am u 327 x= 375 ts = c am u 327 x= 375 ts = c am u 327 x= 375 ts = 53 1250oC, pH = 7, t u=8h 5.d: 47 327 x= 375 1250oC, pH=7, t u=6h 5.c: 46 c am u 1250oC, pH = 7, t u=4h 5.b: 42 44 o 450oC/2h 3.b: 33 vii 51 52 52 1250oC, pH = 7, t u=10h i nđ n i ux 5.e: tia c am u 327 x= 375 ts = 1250oC, pH = 7, t u=12h n 46 c a m u n c a m u n p c a m u a1.2(Sr1.4Ca0.4)Mn2O7 đ a1.2(Sr1.4Ca0.4)Mn2O7 đ n t n i t c a c c m u t tr n n o i c c t o n c c t o n ặc t n t c a c c m u 48 i nđ - 327 ts = 1450o t i 47 : 55 55 55 57 57 m u 327 x= 375 ts = 1250oC/12h Bu ng kh o sát tính chất xúc tác quang Hình 4.9: n citrat p =7 v ts=1450oC/12h ơn p p so – 47 t o ơn p p p n n p a r n ts=1450oC/12h p 46 c c ơn p p so – gel citrate pH=7, ts=1250oC/12h p 46 a1.25Sr1.75Mn2O7 đ 53 m n m thylene xan i % m n t y n xan viii i sau 58 59 61 c i u sáng 61 5.d s = 1250oC, s = 1250oC, pH = 7, t =10h 5.e pH = 7, t =12h 53 s i v i c c m u nun v n t n p ac n a r2Mn2O7 Khi t n t c cm uđ u c ơn p p n i u x tia c c u i n t i u đ c t os np mn n i t đ nun v t tr c ti p đ n côn n c t c i ian nun c s p i ian nun m u t o v c ất n t n c n v i n8 10h v 12 ún ta c n ti n đ c o c ún ta n i t đ nun t ac i ian y u t quan tr n c n u … n n n c as np m a c n n i t đ nun v t c as np m t a 0.5Sr1.5MnO4 đ t tin t t v đơn p a t qu c a p Tron đ p a i ian up os tt mm ts p pv im cđc ơn p p y uc u cđ đ n i c c c đặc t n tr i c a s n p m os n v ic c t qu đo p ổ n i u x tia c c đ n p ổ r n t v c s tr n v yc t p trúc t p t t so v i c c n i r n c ún đ c ơn p p so i ct u cn 2.3 ôn n n t r i t r r t ơn n n cđ n u c cấu ơn s n n c a n i t đ nun đ n đặc t n c a s n v i u i n p =7 v nun n 6.a) o s n v i tr t r n ia mmm p m ta s đ m m u p n t c cấu trúc t vi m u t qu c t tin t ơn đ i t t v đơn p a nung c t c c t t o t n côn c c m u La1.25Sr1.75Mn2O7 citrat c đ m c ct c i t qu 54 ơn p p ac n 125 o 12 đ p n t c cấu trúc t vi c ac cp i đ y: n p ơn p p c ta s t s c 6.b 6.a ằ La1.25Sr1.75Mn2O7 La1.2(Sr1.4Ca0.4)Mn2O7 – gel citrate pH=7, ts=1250oC/12h ằ ts=1450oC/12h h 4.6.a 6.c ằ La1.25Sr1.75Mn2O7 La1.2(Sr1.4Ca0.4)Mn2O7 o – gel citrate pH=7, ts=1250 C/12h ằ – s=1450 T o n a c o t c t c trun n p ơn p p so – citrat c c t 55 n c ac c c cỡ t t đ o C/12h cc mv p n t o t t ơn đ i đ n đ u n 46 c c i i đ n n cỡ iv im uđ c t c cỡ t c t o t p mv p n o n i t đ nun p o i c t c t n 46av 46c nun đ n c t t t c cỡ c cỡ c ađ cđ n đ u i un y ơn p p p n n p a r n cao ơn n i u t to ơn v tron quy tr n c nn ns p n ơn p p p n n p a r n t op it c i n iai đo n p nun n i u ôn đ n đ u i c o ta t r r n s tv s p n cỡ n n c an i tđ i v i t s = 1450o 12 t o n m cao ơn so v i m đo đ c c i nun m u t i ts = 1250oC/12h v y qua p p đo i n vi n t qu t n c a t tin t c t c u c n m t s u i n tổn t cv s p n tv s p n pp t t n ất đ đ m iúp c ún ta n n cỡ t T đ p n m t o đ ođ c n n c ún ta c t t tin t c c c đặc t n t t n ất c a c c v t i u g 3.1 n mô t đ c a c c m u 1450o tron n t n i t đ v 12 c c – T v i t tr n n o i đặt v o t o t i p =5 v pH=7, n i t đ nun i u t ơn n 56 3v t i 47 t t r r n i n i t đ t ấp t tr n t i ổn đ n tai T đ cc o T o tr t t đ t T đ t c c đ i u n y i n i t đ t n cao ơn đ t t n m n c c m u đặt đ n tr n t i c uy n p a n y cũn đ c o t v i c c m u ou = 1450o a t n c m v sau đ đặt đ n n i tđ m t iđ o n n n2 s ay r t i Tc c cn a ặc tr n t ơn t i n c u tr c (24;30) T n m u pH i t đ nun Tc T* M ts (oC/h) (K) (K) (10K,100 Oe) (eum.g-1) S1 1450oC/10h 135 225 4.89 S2 1450oC/12h 127 212 4.15 S3 1450oC/10h 135 225 3.85 S4 1450oC/12h 131 223 4.65 47 ặ 57 Tron đổi đ n n 47v n a c o t c c t ôn s t c a t o s t ay đổi c a p đặc t n c a c c m u p n n au v t n t c nun nt 5đ n7v it m uc u 3v c ún ta c t i ian nun m u t n n i n c cm uđ p v n i t đ nun i tr n t i ian i ian nun n au tron au tất c c c n nt n i t đ nun v t n c c so s n n n t r n c c m u v i n au i c s t c n au t n n i t đ T v Tc t u đ i tr T v Tc v i m u nun c c c 12 đ u t n i n c u v t n c ất t c a c c m u c o t m u c p =7 v ts = 1450o c o t n c ất t t t n ất =1 i i n n i t đ T v Tc đ u i m Tuy un iđ t v t i uđ i ian nun c t at t ôn s m n v tỷ tr n c a đ cc o t ay đổi t ôn s t v ip s t ay đổi c a c t c cỡ c a ou ay r v t i u 3.2 – 3.2.1 Tr c i o s t n n p rovs it c ún ta s đo m n c av t i u - xúc t c quan v t i u r n c a v t i u n m x c đn v n m ti n đ c o qu tr n os t n n p n y ấp t t y n xanh - 58 s = 1250oC/12h ua p ổ ấp t – n n 48 c a m u tron v n t n o i nm † nm t tron v n o n nm † i n i u ấp t n s n v y v i n n x= 375 c o t ấp t c av t i u nm đặc i t t nm † ôn nv nm t v t m n n ất t qu n y i os n c n n s n tron v n i nc t n i m n y c ún ta s c n đ m compact y t y n xan c ún ta s cs n o n c nm † cs n a nm Tron ≥ 32 nm 3.2.2 xanh  - Máy khuấy t y đo p ổ hấp th UV - Vis NOVASPEC II Bu ng ph n ng Hình 4.9: Bu ng kh o sát tính ch t xúc tác quang Bu ng ph n ng n compact M u C c th y tinh Con khuấy Máy khuấy  o s t t n c ất xúc t c quan c n v o tron 25 m un c c cm u ethylene xanh n n đ tinh 59 t a1.25Sr1.75Mn2O7 cho = 42mo tron c c t y Ti n i n n t ôn c i m o s t s p n uỷ c a m ty n xan : tron u n s n v u i n c : + Thí nghi s n ôn c i u đ n ut n i mđ c đặt tr n m y ấp p t i đa n t xúc t c + n s n 2: uấy t v đ c uấy tron t i i đ t o i uđ n u đ qua t n i m1 đ cđ a i u n p n n c ng i m c o t m đ n t ẳn c c t đ nt i mặt un cv it mc ac ct c cm p t x t n u n đ n compact ns nđ n y tin c au đ c i u s n am u is - Quá trình chi u đ n qua c c t tr t o n i n s n i ian đ n 10h T c đ khuấy 300 vòng/ phút Sau i chi u sáng, m t ng nhỏ dung d c đ c lấy đ m y t m s ch b t xúc tác La1.25Sr1.75Mn2O7 v sau đ đ m đo đ hấp th c đ x c đ nh s bi n đổi n n đ c a Methylene xanh theo kho ng th i gian chi u sáng (m u đo máy Spectro Photometer Agilent 8453 m sáng đ n m ty n xan c t n t o côn t c sóng max = 660 nm) i % t o n n o n t c: M (%)  Cc 100 Cd (3.5) i u suất xúc t c quan x c đ n t o côn t H(%)= Tron đ T d i ian c i u Cd - Cc 100 Cd Cc n n đ m ty n xan t ơn c: (3.6) n tr c sau ph n ng i ian i Cd Cc M(%) 3.47 3.25 93.66 3.47 3.16 91.07 3.47 2.95 85.01 3.47 2.67 76.94 3.47 2.45 70.61 60 3.47 2.18 62.82 3.47 1.92 55.33 3.47 1.71 49.27 3.47 1.52 43.80 10 3.47 3.25 43.51 4 ú i u suất c o v y a cao v t c đ m m u m t y n xan i ntc n ỏ c n tr - Tuy v y, v n t ti m n n mặt ri n Tuy n i n m m u c m n n xúc t c quan y u đ c ip % ò t i u n y c t n c ất xúc t c quan - ò hylene ề - : n n o c t n n ti p xúc v c cỡ t ấp t n >1 m o t y n xan n n quan xúc t c c a v t i u n s n t cđ n c n y uc n c av t i u ơn n i u so v i n n v t i u t n o i 61 c s n tron v n m xúc t c quan cc y uc c t c i nc o nv m i m n tron v n Ậ cđc c a u nv nn y s u v o n p rovs it man anit t u c c uỗi u úa tr n t citrate tr n t cn c i n i mt s n – opp r n c c t am ct n mt i u m u t t n ất v i m u t o đ i n c u côn n c n p oc cn t ov t i u ơn p p so – gel i n c u tr c đ v qu a quy tr n t o m u đ đ a u i n t o cđ ty uc u c t qu c n c a u n v n ao m: Tổn p t n côn v t i u t a1.25Sr1.75Mn2O7 c côn t c tổn qu t La2-2xSr1+2xMn2O7 x= 375 t u c c uỗi Ruddlesden- op r v i u i n p =7 n i t đ nun 125 o C T i ian nun t i u 12h cm uc t o đ u c cấu trúc t giác lo i Sr3Ti2O7, thu c nhóm không gian I4/mmm t i ut uđ cc đ N i t đ nun v t t tin t ơn đ i t t v đơn p a c c ất i ian n t t u m u c vai trò quy t đ n tron vi c n t n p av t i u t qu p p đo n i u x tia pha c a ou c a cho c ún ta n n t đ ay r p rovs it t o n i t đ t đ đ a đ đ cc tr c t ôn t c quy tr n p o t o t n côn t i 125 n 135 o cs n t n os n v is n t n p n ất v t i u n ất tron t ấp ơn so v i c c n v 145 o c t c cỡ v t i ian u u i nc u o n đ n 12 t qu n cũn c o t c c n i n c u tr c cỡ m n u c mn uđ t o cc ơn it đ cc y u i n t t đ c c i n p p đo đặc t n t t o u i n n p n p n n p ar n i i o n i t đ nun t ấp ơn v t s t o p i ian t cỡ m n ỏ ơn so v i ơn p p so – i un yc t u t ơn n n t o m u c c ất c t v cỡ n c cỡ t n t t i c o t m u đ t t n c ất t t t n ất = n i t đ nun 145 10h 62 o v t i ian u K t qu xúc t c quan c t qu quan Tuy n i n c n c n n i n c u c uy n s u ơn n a đ c t mặt xúc t c quan i t u n t m n n n c n t o m s c tr n c c v t i u ceramic ( c p t c ramic s v sin c ramic) 63 G G D T M Hue, T.V.Manh, L.H.Anh, L V Hong, M.H.Phan, P.T Huyen, and H D Chinh, Sol–Gel Synthesis, Characterization, and Magnetic Properties of DoubleLayered Perovskite Manganite, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL 50, NO 6, JUNE 2014 64 Ệ J W Liu, G Chen, Z H Li, Z Lü, and Z G an “ ynt sis an co ossa magnetoresistance effect of layered perovskites Sm2-2xSr1+2xMn2O7 (x = 0.2, 0.4, ” at r m ys vo no pp 185–188, 2007 Y.S Reddy, P Kistaiah, C Vishnuvardhan Reddy “Synthesis and electrical and elastic properties of double layered manganite La2-2x(Sr1.8-x Cax)Mn2O7 ” at r Chem Phys., 102 (2007) 171 – 175 Battle PD, Cox, Green MA, Millburn JE, Spring LE, et al.1997 Chem Mater 9: 1042 Argyriou DN, Mitchell JF, Potter CD, Bader SD, Kleb R, Jorgensen JD 1997 Phys Rev B 55:R11965 Perring TG, Aeppli G, Kimura T, Tokura Y, Adams MA 1998 Phys Rev B 58: R14693 Hirota K, Moritomo Y, Fujioka K, Kubota K, Yoshizawa H, Endoh Y 1998 J Phys Soc Jpn 67:3380 Kubota M, Fujioka H, Ohoyama K, Hirota K, Moritomo Y, et al 1999 J Phys Chem Solids 60:1161 Argyriou DN, Mitchell JF, Radaelli PG, Bordallo HN, Cox DE, et al 1999 Phys Rev B 59:8695 Perring TG, Aeppli G, Moritomo Y, Tokura Y 1997 Phys Rev Lett 78:3197 10 Osborn R, Rosenkranz S, Argyriou DN, Vasiliu-Doloc L, Lynn JW, et al 1998 Phys Rev Lett 81:3964 11 Fujioka H, Kubota M, Hirota K, Yoshizawa H, Moritomo Y, Endoh Y 1999 J Phys Chem Solids 60:1165 12 Chatterji T, Regnault LP, Thalmeier P, Suryanarayanan R, Dhalenne G, Revcolevschi A 1999 Phys Rev B 60:R6965 13 A.K Gupta, J Phys and Chem.Sol., 67 (2006) 2358–2364 14 L.A Han et al.: J Mater Sci Technol., 2010, 26(3), 234–236 65 15 Masato Kubota, Hirofumi Fujioka, Kazuma Hirota, Kenji Ohoyama, Yutaka Moritomo, Hideki Yoshizawa and Yasuo Endoh, J Phys Soci Japan, Vol 69, No 6, June, 2000, pp 1606-1609 16 M H Ehsani, M E Ghazi, P Kameli, J Mater Sci (2012) 47:5815–5822 17 Myron B Salamon, M Jaime, Rev Mod Phys., Vol 73, No 3, July 2001 18 R Dudric, F Goga, M Neumann, S Mican, R Tetean, J Mater Sci (2012) 47:3125–3130 19 C.C.Chen, C.H.Shen, R.S.Liu, J.G.Lin, and C.Y.Hoang, Mater.Res Bull., vol 37, pp 235–246, 2007 20 a otto T otta an or o “ o ossa ma n tor sistant mat ria s: The key role of phase separation,” Phys Rep., vol 344, no 1, pp 1–153, 2001 21 sano aya awa an atsui “ iant ma n tor sistanc o a two- dimensional ferromagnet La2-2xCa1+2xMn2O7” Appl Phys Lett., vol 68, no 25, pp 3638–3640, 1996 22 J F Mitchell, D N Argyriou, A Berger, K E Gray, R Osborn, and U Welp, “ pin c ar an attic stat s in ay r ma n tor sistiv oxi s ” J Phys Chem B, vol 105, no 44, pp 10731–10745, 2001 23 an an n “ a n toca oric an co ossa ma n tor sistanc effect in layered perovskite La1.4Sr1.6Mn2O7 ” J Mater Sci Technol., vol 26, no 3, pp 234–236, 2010 24 an n on an an ao “ ct of Al doping on the magnetic and electrical properties of layered perovskite La1.3Sr1.7Mn2-xAlxO7 ” Phys B, Condensed Matter, vol 403, no 17, pp 2614– 2617, 2008 25 M Kubota et al “ ation tw n crysta an ma n tic structures of layered manganite La2-2xSr1+2xMn2O7 (0.30 x ” J Phys Soc Jpn., vol 69, no 6, pp 1606–1609, 2000 26 sani azi an am i “ cts o p an sint rin temperature on the synthesis and electrical properties of the bilayered 66 LaSr2Mn2O7 manganite prepared by the sol– proc ss ” J Mater Sci., vol 47, no 15, pp 5815–5822, 2012 a amon an 27 M aim “T p ysics o man anit s: tructur and transport ” Rev Mod Phys., vol 73, no 3, p 583, Jul 2001 u ric 28 o a umann ican an T t an “ a n tic properties and magnetocaloric effect in La1.4-xCexCa1.6Mn2O7 perovskites synthesized by sol– m t o ” J Mater Sci., vol 47, no 7, pp 3125–3130, 2012 29 S H Chun, Y Lyanda-Geller, M B Salamon, R Suryanarayanan, G a nn an vco vsc i “ manganite La1.2Sr1.8Mn2O7 sin ntrant spin ass avior in layered crysta s ” J Appl Phys., vol 90, no 12, pp 6307–6311, 2001 30 T r uzova aumov an r uzov “ a n tic prop rti s of electron-irradiated quasi-layered manganites La2-2xSr1+2xMn2O7 (x=0.3, 0.35, ” Phys Solid State, vol 45, no 8, pp 1513–1518, 2003 31 T imura an To ura “ ay r ma n tic man anit s ” Annu Rev Mater Sci., vol 30, pp 451–474, Aug 2000 32 X Zhao, W Chena, Y Zonga, S L Diao, X J Yan, and M G Zhu, “ tructur ma n tic an ma n tiocaloric properties in La1.4Sr1.6-xCaxMn2O7 p rovs it compoun s ” J Alloys Compounds, vol 469, no 1, pp 61–65, 2009 33 Y Moritomo, A Asamitsu, H Kuwahara, Y Tokura, and Y Matsui, “ iant magnetoresistance of manganese oxides with a layered perovskite structur ” Nature, vol 380, pp 141–144, Mar 1996 34 A.B.Missyul, I.A.Zvereva, and T T manganites LnSr2Mn2O7 n= a a stra “T ormation of the complex ” Mater Res.Bull., vol 47, no 12, pp 4156–4160, 2012 “ a n tic p as 35 A K Gupta, G L Bhalla, and ia ram of double- layered La2-2xCa1+2xMn2O7 man anit ” J Phys Chem.Solids, vol 67, no 11, pp 2358–2364, 2006 67 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LÊ HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU GỐM TỪ TÍNH TRÊN CƠ SỞ PEROVSKITE MANGANITE ĐA LỚP THUỘC CHUỖI... Ư G TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU DOUBLE PEROVSKITE MANGANITE THUỘC CHUỖI RUDDLESDEN – POPPER .3 1.1 Cấu trúc tinh th Ruddlesden- popper 1.2 ấu trúc tin t v t i... u, y u t quy t đ n đ n tính chất n – t – hóa c a v t li u Tùy theo s t ay đổi c a x C u trúc tinh th c a h v t li u manganite thu c chuỗi Ruddlesden- Popper N = mà tính chất n t cũn khác T y t
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu gốm từ tính trên cơ sở perovskite maanganite đa lớp thuộc chuỗi ruddlesden popper , Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu gốm từ tính trên cơ sở perovskite maanganite đa lớp thuộc chuỗi ruddlesden popper , Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu gốm từ tính trên cơ sở perovskite maanganite đa lớp thuộc chuỗi ruddlesden popper

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay