Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm LPG làm nhiên liệu xe ô tô du lịch và đa dụng của công ty PV gas south

125 184 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 00:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM GIANG THỊ TUYẾT ANH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM LPG DÙNG LÀM NHIÊN LIỆU XE Ô TÔ DU LỊCH VÀ ĐA DỤNG CỦA CÔNG TY PV GAS SOUTH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU Chương1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING Trang 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Chiến lược quản trị chiến lược Khái niệm chiến lược Khái niệm quản trị chiến lược Các cấp chiến lược 1 1.2 Quá trình xây dựng chiến lược Marketing 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.3.4 Chiến lược Marketing Nghiên cứu thị trường Phân khúc thị trường Chiến lược Marketing hỗn hợp Chiến lược phát triển sản phẩm Chiến lược giá Chiến lược phân phối Chiến lược yểm trợ sản phẩm 8 10 11 11 12 14 15 1.4 17 17 18 20 1.4.4 Giới thiệu thị trường LPG tình hình sử dụng LPG làm nhiên liệu cho ô tô Việt Nam Định nghĩa LPG Tổng quan thị trường LPG Việt Nam Sự cần thiết phải ứng dụng LPG phương tiện vận tải Việt Nam Tình hình sử dụng LPG làm nhiên liệu cho ô tô Việt Nam 1.5 Kết luận chương 23 1.4.1 1.4.2 1.4.3 22 Chương NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG LPG DÙNG LÀM NHIÊN LIỆU CHO Ô TÔ VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY PV GAS SOUTH 2.1 2.1.1 2.1.2 Tổng quan PV GAS SOUTH Sơ nét Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Tổng quan PV Gas South 25 25 26 2.2 29 2.2.2 2.2.3 Nghiên cứu thị trường LPG dùng làm nhiên liệu cho ô tô (du lịch đa dụng thành phố Hồ Chí Minh) Xu hướng phát triển dự báo nhu cầu ô tô du lịch đa dụng Việt Nam Dự báo nhu cầu LPG cho xe ô tô Việt Nam thời gian tới Lựa chọn thị trường mục tiêu 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Phân tích chiến lược Marketing Công ty PV Gas South Chiến lược sản phẩm Chiến lược giá Chiến lược phân phối Chiến lược yểm trợ sản phẩm 34 34 37 39 41 2.4 2.4.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng Môi trường bên Tổ chức nghiên cứu thị trường Tổ chức quản lý hoạt động Marketing Cơ sở vật chất kỹ thuật Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, ngành nghề Tài Môi trường bên Môi trường vi mô Phân tích cạnh tranh Công ty kinh doanh khí hóa lỏng Nguồn cung ứng Thế mặc người mua Các rào cản xâm nhập Sản phẩm thay Môi trường vĩ mô Môi trường kinh tế Yếu tố phủ trị Những yếu tố xã hội Môi trường khoa học, công nghệ 43 43 43 44 44 45 45 50 50 50 51 52 54 55 57 57 58 60 61 Kết luận chương 65 2.2.1 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.5 29 31 33 Chương XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM LPG LÀM NHIÊN LIỆU CHO Ô TÔ DU LỊCH VÀ ĐA DỤNG CỦA CÔNG TY PV GAS SOUTH 66 3.1 3.2 3.3 Mục đích xây dựng chiến lược Căn xây dựng chiến lược Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm LPG làm nhiên liệu cho ô tô du lịch đa dụng (tại thành phố Hồ Chí Minh) Công ty PV Gas South Chiến lược sản phẩm (Product) Nội dung chiến lược Giải pháp thực chiến lược Lợi ích đạt Chiến lược giá (Price) Nội dung chiến lược Giải pháp thực chiến lược Lợi ích đạt Chiến lược phân phối (Place) Nội dung chiến lược Giải pháp thực chiến lược Lợi ích đạt Chiến lược yểm trợ sản phẩm (Promotion) Nội dung chiến lược Giải pháp thực chiến lược Lợi ích đạt Một số kiến nghị đối Nhà nước nhằm phát triển LPG cho ô tô thành phố Hồ Chí Minh Kết luận chương 66 66 69 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.2.3 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.2 3.3.3.3 3.3.4 3.3.4.1 3.3.4.2 3.3.4.3 3.4 3.5 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 70 70 73 76 76 76 77 78 79 79 80 85 85 85 86 91 93 96 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Anpha SG Anpha Sài Gon Autogas Xe ô tô chạy LPG CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CNG Khí thiên nhiên nén COMPACT Tên van bình gas CO Carbon oxit DN Doanh nghiệp GDP Tổng sản phẩm quốc dân HC Hydro carbon JSC Công ty Cổ phần LPG Khí hóa lỏng NXB Nhà xuất POL Tên van bình gas PTSC Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí PV PetroVietnam PVN Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam R&D Nghiên cứu phát triển SBU Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh SWOT QĐ-HĐQT Điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức Quyết định Hội đồng quản trị QĐ-DKVN Quyết định Dầu khí Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh VAMA Hiệp hội sản xuất ô tô Việt Nam VN Việt Nam WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Một số tính chất LPG 17 Bảng 1.2 Mức tiêu thụ LPG từ năm 1997 – 2007 18 Bảng 1.3 Dự báo tổng cầu LPG toàn quốc vùng thị trường 19 Bảng 2.1 Cơ cấu vốn cổ phần trước niêm yết ngày 8/8/2007 28 Bảng 2.2 Top 10 xe bán nhiều năm 2007 30 Bảng 2.3 Phân bố khảo sát theo độ tuổi 31 Bảng 2.4 Phân bố khảo sát theo thu nhập người khảo sát 31 Bảng 2.5 Mối quan tâm người hỏi chủng loại xe 32 Bảng 2.6 Mức giá xe ô tô người khảo sát mua 32 Bảng 2.7 Mô tả đặc điểm sản phẩm PV Gas South số công ty 35 ngành Bảng 2.8 Đánh giá chất lượng sản phẩm PV Gas South va số 36 công ty ngành Bảng 2.9 Giá LPG cho xe ô tô PV Gas South Petrolimex Gas 38 Bảng 2.10 Các hạng mục đầu tư năm 2007 - 2009 46 Bảng 2.11 Ma trận đánh giá yếu tố nội (IFE) 49 Bảng 2.12 Sản xuất LPG nước từ năm 1999 đến năm 2007 52 Bảng 2.13 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nước 2000-2007 (%) 57 Bảng 2.14 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 64 Bảng 3.1 Ma trận kết hợp (SWOT) công ty PV Gas South 67 Bảng 3.2 So sánh chi phí nhiên liệu LPG xăng 73 DANH MỤC HÌNH Hình Hình 1.1 Nội dung Trang Các giai đoạn hoạt động trình quản trị chiến lược Hình 1.2 Sơ đồ xây dựng chiến lược Marketing Hình 1.3 Tỷ lệ tiêu thụ LPG vài nước tiêu biểu 21 Hình 2.1 Nhãn hiệu thương mại PV Gas South 27 Hình 2.2 Doanh số bán hàng (các loại xe) thành viên VAMA từ 29 1995 – 2007 Hình 2.3 Hệ thống bình gas 45 kg 34 Hình 2.4 Bình gas 12 kg 34 Hình 2.5 Cơ cấu doanh thu năm 2007 PV Gas South 36 Hình 2.6 Biến động giá Gas giới 38 Hình 2.7 Tổ chức quản lý hoạt động Marketing PV Gas South 44 Hình 2.8 Thị phần nước công ty kinh doanh gas lớn năm 50 2007 Hình 3.1 Mục tiêu sản lượng cho ô tô so với tổng sản lượng PV Gas South 70 Hình 3.2 So sánh mức độ phát thải CO xe ô tô chạy LPG 71 xăng Hình 3.3 So sánh mức độ phát thải HC xe ô tô chạy LPG 72 xăng Hình 3.4 Bộ chế hòa khí LPG 74 Hình 3.5 Sơ đồ phân phối trực tiếp 81 Hình 3.6 Sơ đồ phân phối gián tiếp 82 Hình 3.7 Kênh phân phối tổng hợp 83 Hình 3.8 Sơ đồ tổ chức phòng Marketing đề xuất 92 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, tác nhân lớn huỷ diệt môi trường khói xăng, dầu nhiều loại phương tiện giao thông gây Không nguyên nhân trực tiếp hàng loạt vấn đề kinh tế- xã hội nan giải, quan trọng vấn đề cung ứng nhiên liệu Cấm hạn chế số lượng xe giải pháp không khả thi Việt Nam, nên phương án tối ưu sử dụng nguồn nhiên liệu mới, rẻ cho loại phương tiện có sử dụng động đốt Khí đốt- bao gồm khí hoá lỏng (LPG) khí thiên nhiên nén (CNG) nguồn nhiên liệu tiềm Việt Nam Ô tô sử dụng nhiên liệu khí coi phương tiện giao thông “sạch”, đặc biệt ô tô chạy thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh, thực lôi quan tâm nhà sản xuất ô tô lẫn nhà quản lý môi trường Nhiên liệu khí có ưu điểm giá rẻ có đặc tính không độc (do không chứa benzen hydrocarbon thơm khác), có khả tạo hòa khí tốt, sản phẩm cháy độc hại nhiều lần so với nhiên liệu truyền thống Ngoài ưu việt môi trường, nhiên liệu khí hàng loạt ưu điểm khác như: làm giảm khí độc hại môi trường, giảm lượng bụi khí thải động cơ, giảm tiếng ồn , xạ nhiệt từ động cơ, tăng hiệu suất tuổi thọ động Ngoài ra, sau chuyển đổi, phương tiện có bình chứa hai loại nhiên liệu truyền thống khí, quãng đường lần nạp hai loại nhiên liệu tăng lên gấp đôi Ở Việt Nam, sử dụng LPG cho ô tô vấn đề Tuy nhiên, xu hướng bùng nổ sau công nghiệp khí Việt Nam phát triển, mốc việc xây dựng nhà máy khí Dinh Cố Trong tương lai gần, nhà máy lọc dầu Dung Quất vào hoạt động, sản lượng khí đồng hành nhà máy nguồn cung cấp nhiên liệu LPG Đây nguồn cung cấp phong phú cho việc chuyển đổi nhiên liệu truyền thống sang sử dụng khí Nếu việc chuyển đổi thành công giúp Chính phủ hạn chế lượng lớn ngoại tệ để nhập xăng dầu, không bị lệ thuộc vào thị trường cung cấp xăng dầu từ bên Ở miền Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV GAS SOUTH) Công ty cổ phần Gas Petrolimex (Petrolimex Gas) hai đơn vị thử nghiệm taxi dùng nhiên liệu LPG Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt công ty kinh doanh khí hóa lỏng, việc tìm hướng để mở rộng đầu cho LPG (thay phục vụ ngành công nghiệp dân dụng) cần thiết Đơn vị đón đầu phát triển ứng dụng LPG cho xe ô tô tạo khác biệt so với doanh nghiệp khác Là đơn vị thành viên Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – PV Gas South có nhiều hậu thuẫn ủng hộ từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để phát triển LPG cho xe ô tô, phù hợp với xu hướng phát triển LPG giới Tuy nhiên, việc tung sản phẩm (LPG) thay cho nhiên liệu truyền thống xăng diesel việc không đơn giản, cần phải có chiến lược toàn diện, chiến lược marketing coi xương sống doanh nghiệp muốn phát triển sản phẩm Chiến lược marketing triết lý dẫn dắt toàn hoạt động doanh nghiệp việc phát hiện, đáp ứng làm thỏa mãn cho nhu cầu khách hàng Với ý nghĩa thực tiễn đây, sở tài liệu lý luận chiến lược, marketing qua phân tích lực cạnh trạnh công ty kinh doanh khí hóa lỏng (LPG), tác giả định lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm LPG dùng làm nhiên liệu xe ô tô du lịch đa dụng Công ty PV GAS SOUTH” để làm luận văn tốt nghiệp cao học Đối tượng, mục đích phạm vi nghiên cứu: Với khả góc nhìn nhiều hạn chế người nghiên cứu, để tài tập trung vào khía cạnh sau: Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược marketing cho sản phẩm LPG Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South) Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống lại vấn đề lý luận chiến lược chiến lược marketing - Sơ lược thị trường LPG Việt Nam tình hình sử dụng LPG làm nhiên liệu ô tô Việt Nam thời gian qua - Nghiên cứu thị trường LPG cho xe ô tô dự báo nhu cầu LPG cho xe ô tô thành phố Hồ Chí Minh - Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing Công ty PV Gas South - Xây dựng chiến lược marketing cho công ty PV GAS SOUTH cho sản phẩm LPG làm nhiên liệu cho xe ô tô - Đưa số giải pháp nhằm phát triển mạnh mẽ ứng dụng LPG cho xe ô tô thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Việt Nam nói chung - Là sở cho công ty kinh doanh khí hóa lỏng mở rộng thị trường LPG cách phát triển ứng dụng LPG làm nhiên liệu cho xe ô tô Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào việc xây dựng chiến lược Marketing cho Công ty PV Gas South để phát triển sản phẩm LPG cho loại xe ô tô du lịch đa dụng (dưới chỗ ngồi) sản xuất nước địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian từ 2008 - 2010 Phương pháp nghiên cứu: Để xác định phân khúc thị trường xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm, tác giả tiến hành nghiên cứu thị trường phương pháp sau: - Nhóm phương pháp định tính: mô tả, phân tích, tổng hợp, sưu tầm tài liệu nhu cầu, dự báo xu hướng phát triển LPG, thị trường ô tô du lịch đa dụng nước, xu hướng phát triển Autogas Việt Nam, tham khảo ý kiến đánh giá chuyên gia lĩnh vực lắp ráp chuyển đổi xe chạy xăng sang chạy gas thức thân, kinh nghiệm chuyên gia chiến lược ngành gas Vì vậy, tác giả tin chiến lược marketing xác định đáp ứng mục tiêu phát triển PV GAS SOUTH điều kiện cạnh tranh gay gắt Tuy nhiên, với tính phức tạp đề tài chiến lược, điều kiện hạn chế thời gian khả có hạn người nghiên cứu nên luận văn chưa bao quát phát triển tất nội dung chiến lược Marketing Trong luận văn mình, tác giả xây dựng yếu tố chiến lược Marketing (4P: Product, Price, Place, Promotion) mà chưa thiết kế kế hoạch nhân tài để thực yếu tố đó, chưa xây dựng quy trình kiểm tra chiến lược marketing doanh nghiệp Những điểm hạn chế tác giả xin tiếp tục nghiên cứu bổ sung công trình khác có điều kiện PHỤ LỤC 1: CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM Nguồn: PVN PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG LPG CHO Ô TÔ Chất lượng không khí giới bị ô nhiễm đến mức báo động, mà khí thải động đốt tác nhân chủ yếu gây nên ô nhiễm không khí Các tác hại chất ô nhiễm khí xả động đốt làm cho thể bị thiếu oxy, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, gây viêm, ho, khó thởi làm hủy hoại tế bào quan hô hấp, ngủ, gây bệnh ung thư máu, gây rối loạn hệ thần kinh, gây bệnh gan làm trẻ em chậm phát triển trí tuệ Ngoài ra, khí thải động làm thay đổi nhiệt đột khí ảnh hưởng đến môi trường sinh thái Vì vậy, việc tìm kiếm nguồn nhiên liệu thay cho xăng diesel- vốn nguồn nhiên liệu truyền thống loại động đốt – nước, có Việt Nam quan tâm nhằm xử lý ô nhiễm môi trường LPG dùng cho phương tiện vận tải coi “sản phẩm” nước ta Nhằm phát triển ứng dụng LPG mang ý nghĩa thiết thực với đời sống tính kinh tế, tiện lợi, an toàn thân thiện với môi trường, xây dựng bảng câu hỏi nhằm thăm dò nhu cầu mong muốn quý vị sử dụng LPG cho xe ô tô quý vị Rất mong quý vị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi sau đây: Bạn đánh tình trạng ô nhiễm môi trường thành phố Hồ Chí Minh? ‫ ڤ‬Rất ô nhiễm ‫ ڤ‬Ô nhiễm mức độ vừa phải, chấp nhận ‫ ڤ‬Rất ô nhiễm Bạn cho đâu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường thành phố Hồ Chí Minh? ‫ ڤ‬Từ khí thải động lượng xe máy ô tô địa bàn thành phố nhiều ‫ ڤ‬Chất thải từ nhà máy công nghiệp ‫ ڤ‬Nguyên nhân khác Bạn đánh sở hạ tầng giao thông thành phố Hồ Chí Minh ‫ ڤ‬Yếu ‫ ڤ‬Trung bình ‫ ڤ‬Tốt Bạn góp phần vào việc cải thiện môi trường thành phố chứ? ‫ ڤ‬Có, đồng ý ‫ ڤ‬Không, việc ‫ ڤ‬Ý kiến khác Bạn có ô tô chưa? ‫ ڤ‬Có ‫ ڤ‬Chưa có Nếu câu trả lời bạn “Có rồi”, bỏ qua câu 6,7,8,9.Xin mời bạn trả lời tiếp câu 10 Bạn mua ô tô chứ? ‫ ڤ‬Chắc chắn ‫ ڤ‬Không mua Bạn quan tâm đến loại xe đây? ‫ ڤ‬Xe du lịch chỗ ‫ ڤ‬Xe 7-9 chỗ ngồi (Xe đa dụng MPV) ‫ ڤ‬Xe cầu việt dã (SUV) ‫ ڤ‬Xe tải Bạn quan tâm đến nhãn hiệu xe sau đây? ‫ ڤ‬Honda ‫ ڤ‬Toyota ‫ ڤ‬Mercedes- Benz ‫ ڤ‬GM Daewoo ‫ ڤ‬Ford ‫ ڤ‬Mitsubishi ‫ ڤ‬Các hãng khác Bạn mua xe ô tô phù hợp với mức giá? ‫ ڤ‬Dưới 400 triệu đồng ‫ ڤ‬Từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng ‫ ڤ‬Từ 500 triệu đồng đến 600 triệu đồng ‫ ڤ‬Từ 600 triệu đồng trở lên 10 Mục đích sử dụng ô tô bạn? ‫ ڤ‬Phục vụ gia đình công việc ‫ ڤ‬Đi làm, phục vụ nhu cầu hàng ngày ‫ ڤ‬Đi chơi xa với quãng đường 500km ‫ ڤ‬Đi chơi với quãng đường không 500 km 11 Mỗi ngày trung bình bạn dùng lít xăng cho xe ô tô mình? ‫ ڤ‬5 lít ‫ ڤ‬10 lít ‫ ڤ‬15 lít ‫ ڤ‬Hơn 15 lít 12 Bạn có sẵn sàng thay đổi hành vi để bảo vệ môi trường thành phố không? ‫ ڤ‬Có ‫ ڤ‬Không 13 LPG loại nhiên liệu sạch, dùng thay cho xăng diesel để giảm ô nhiễm môi trường, bạn sử dụng LPG thay cho xăng chứ? ‫ ڤ‬Không sử dụng ‫ ڤ‬Sẽ sử dụng ‫ ڤ‬Tôi suy nghĩ thêm 14 Sử dụng LPG rẻ xăng, bạn tiết kiệm khoảng 20% chi phí nhiên liệu, bạn sử dụng LPG thay cho xăng chứ? ‫ ڤ‬Không sử dụng ‫ ڤ‬Sẽ sử dụng ‫ ڤ‬Tôi suy nghĩ thêm 15 Tại thành phố Hồ Chí Minh nay, có Taxi Petrolimex Gas Green Taxi hai hãng taxi kinh doanh taxi chạy gas thay cho xăng Bạn có ấn tượng với hai hãng taxi không? ‫ ڤ‬Có ‫ ڤ‬Không 16 Bạn biết ô tô dùng LPG (gas)? ‫ ڤ‬Tôi chẳng có thông tin xe ô tô chạy gas ‫ ڤ‬Tôi có nghe nói, biết sơ sơ ‫ ڤ‬Tôi biết rõ 17 Điều ảnh hưởng đến định sử dụng LPG làm nhiên liệu thay cho xăng bạn nhiều nhất? ‫ ڤ‬Rẻ, tiết kiệm 20% chi phí so với chạy xăng ‫ ڤ‬Thân thiện với môi trường ‫ ڤ‬An toàn ‫ ڤ‬Tiện dụng (các trạm bơm gas so với trạm bơm xăng) 18 Bạn lo ngại điều sử dụng LPG thay xăng? ‫ ڤ‬An toàn, gas vật liệu dễ cháy ‫ ڤ‬Không tiện dụng khó bơm gas có trạm bơm ‫ ڤ‬Thay đổi kết cấu xe 19 Autogas Việt Nam lắp chuyển đổi song song hai nguyên liệu, bạn vừa dùng xăng gas, phòng trường hợp bạn xa Bạn quan tâm đến chuyển đổi chứ? Bạn tiết kiệm nhiều chi phí góp phần làm lành bầu khí thành phố ‫ ڤ‬Sẽ sử dụng ‫ ڤ‬Không sử dụng ‫ ڤ‬Sẽ suy nghĩ thêm 20.Kênh thông tin ảnh hưởng đến định mua sắm sản phẩm dịch vụ bạn? ‫ ڤ‬Quảng cáo ‫ ڤ‬Người bán hàng giới thiệu ‫ ڤ‬Người quen giới thiệu ‫ ڤ‬Kinh nghiệm thân ‫ ڤ‬Kênh thông tin khác 21 Bạn nêu câu hỏi mà bạn quan tâm LPG dùng cho xe ô tô, trả lời thư gửi đến địa bạn kèm phần quà nho nhỏ: 22 Cuối cùng, xin quý vị cho biết thông tin quý vị địa liên lạc để cảm ơn quà gửi đến nhà quý vị: Họ tên quý khách: Địa liên lạc: Quý khách độ tuổi: ‫ ڤ‬18-25 tuổi ‫ ڤ‬26-35 tuổi ‫ ڤ‬36-45 tuổi ‫ ڤ‬Trên 46 tuổi Thu nhập Quý khách hàng tháng ‫ ڤ‬Dưới triệu đồng ‫ ڤ‬Từ triệu đến 15 triệu đồng/tháng ‫ ڤ‬Từ 15 triệu đến 25 triệu đồng/tháng ‫ ڤ‬Trên 25 triệu đồng/tháng Xin chân thành cảm ơn quý vị hoàn thành bảng câu hỏi Kính chúc quý vị sức khỏe thành công! PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHẢO SÁT STT HỌ VÀ TÊN Nguyễn Hải Trần Thị Kim Trần Thị Vân Đầu Vũ Thái Hoàng Việt Hoàng Thanh Trần Quốc An Anh Anh Anh Bách Bảng Bảo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lê Thị Trần Mỹ Đặng Thùy Nguyễn Văn Phạm Cao Nguyễn Ngọc Lưu Hải Nguyễn Văn Nguyễn Đình Võ Hồng Đặng Tân Bình Bình Chi Chí Chí Chi Chiều Chính Chức Cúc Cường 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nguyễn Sĩ Phạm Hải Phạm Hồng Nguyễn Thanh Trần Văn Nguyễn Đức Đỗ Văn Nguyễn Anh Dương Nghĩa Đỗ Tiến Trần Xuân Nguyễn Thế Lê Thanh Lê Trần Thanh Đăng Đăng Điệp Diệu Đình Đông Dự Đức Dũng Dũng Dưỡng Đường Hà Hải ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 164B Bùi Thị Xuân, P Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp HCM 348B Phan Văn Trị, P 11, Q Bình Thạnh, Tp HCM 107 Lô H, Cư xá Thanh Đa, P27, Q Bình Thạnh, Tp HCM 34B/16 Đường Thống Nhất, P10, Gò Vấp, Tp HCM 21/4 Phường An Khánh, Q 2, Tp HCM 25A Đường C2, P 13, Q Tân Bình, Tp HCM 449/32/10 Lê Quang Định, P 5, Q Bình Thạnh, Tp HCM C35 Đường D2, Khu Văn Thánh Bắc, P 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM B14 Chung Cư Đinh Bộ Lĩnh, P 15, Q Bình Thạnh, Tp HCM 285 B Cách Mạng Tháng Tám, P 12, Q10, Tp HCM 48/8 Nguyễn Du, Q Gò Vấp, Tp HCM 185/4 Cô Bắc, P Cô Giang, Q 1, Tp HCM 109B Hòa Hưng, P 12, Q.10, Tp HCM 232 Nguyễn Hữu Cảnh, P Thống Nhất, Tp Vũng Tàu 107B Lô H, Cư xá Thanh Đa, P 27, Q Bình Thạnh, Tp HCM 404/1A Phan Đăng Lưu, P.1, Q Phú Nhuận, Tp HCM 171 Hùng Vương, P.6, Q 6, Tp HCM 03-01 Lô D, Chung Cư Phạm Viết Chánh, P19, Q Bình Thạnh, Tp HCM 64 Ngô Đức Kế, Q 1, Tp HCM 32 Đỗ Thừa Lương, P 16, Q Tân Bình, Tp HCM 190/4 Hàm Tử, P 1, Q.5, Tp HCM 1/42 Đinh Tiên Hoàng, Tp HCM 242/97/20 Nguyễn Thiện Thuật, Q3, Tp HCM 105 Ngô Quyền, P.11, Q.5, Tp HCM 125 Lô U, Cư xá Thanh Đa, P 27, Q Bình Thạnh, Tp HCM 10E2, Cư xá 30/4, P 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM Lầu 2, Phòng 8, Lô B, Chung cư miếu nổi, Bình Thạnh 14/4 Kha Vạn Cân, P.7, Tp Vũng Tàu 679-C4/30 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp, Tp HCM J1, Cư xá Tân Sơn Nhì, P 13, Q Tân Bình, Tp HCM 382/29 Quang Trung, P10, Gò Vấp, Tp HCM i ĐIỆN THOẠI 8324228 0918642864 0903030457 0903601820 9851322 8990869 8983331 8634099 8942179 0918110109 0908212737 0903672171 9900320 9691885 8408654 0903684136 0913702753 8353955 0912109864 8394530 0913152758 8987411 064.571621 0908284947 8496326 0918376673 33 34 Hà Thị Phạm Thị Thu Hằng Hằng 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Nguyễn Thị Bích Phạm Mỹ Cao Quốc Trần Linh Nguyễn Diệu Tạ Quang Lê Việt Trần Duy Nguyễn Văn Nguyễn Quốc Lê Quốc Nguyễn Thanh Hạnh Hạnh Hiệp Hiếu Hồng Hùng Hùng Hùng Hùng Hưng Hưng Hương 47 48 49 50 Hương Hường Huy Khang 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Bùi Thị Thanh Nguyễn Thị Lệ Vũ Quang Trần Duy Đoàn Vương Diệu Lê Ngọc Đặng Văn Trần Phương Nguyễn Tô Phạm Thị Phong Trần Thị Vũ Thị Bích Nguyễn Hải Lưu Minh Trịnh Thị Nguyễn Đình Trương Phạm Trương Thới Khánh Khánh Khiển Lan Lan Lan Liên Liên Long Lương Mận Mạnh Minh Nhiệm 65 66 67 68 Nguyễn Quốc Phạm Thị Kim Nguyễn Duy Lê Hồng Như Oanh Phan Phong 135E Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q Bình Thạnh, Tp HCM 59/2A1 Phạm Viết Chánh, P Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp HCM 102/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM 22/B4 Cư xá 30/4, P 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM F13 D2 Văn Thánh Bắc, P25, Q Bình Thạnh, TP HCM 12/49 Tân Kỳ Tân Quý, Q Tân Phú, TP HCM 214 Lô J, Cư xá Thanh Đa, P.27, Q Bình Thạnh, Tp HCM 1/3B9 Cư xá 30/4, P.25, Q Bình Thạnh, Tp HCM H1P Nguyễn Xí, P 26, Q Bình Thạnh, Tp HCM 156 F/2 Khu phố 2, P Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp HCM 48M Khu phố 3, Hiệp Thành, Q 12, Tp HCM 430 Nguyễn Thị Minh Khai, P 5, Q 3, Tp HCM 74 Nguyễn Phi Khanh, Q1, Tp HCM 65D Đường 109, P Phước Long B, Q.9, Tp HCM Phòng 412, Lô 3, Nhà nghỉ công đoàn, Thanh Đa, Bình Thạnh 28/9 Cách Mạng Tháng Tám, P6, Q.3, Tp HCM 683 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 27, Q Bình Thạnh, Tp HCM 5B Nguyễn Siêu, P Bến Nghé, Q 1, Tp HCM Quang Trung, Gò Vấp 159/73/34 Trần Văn Đang, P 11, Q3, Tp HCM 102/4B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM 34 Đặng Dung, P Tân Định, Q1, Tp HCM 53 Phú Mỹ, P.22, Q Bình Thạnh, Tp HCM A9/1 Lương Định Của, P An Khánh, Q 2, Tp HCM 439B30 Phan Văn Trị, P5 Q Gò Vấp, Tp HCM 12/B9 Cư xá 30/4, P 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM 114 Hòa Hưng, P 13, Q10, Tp HCM 63/13 Bùi Thị Xuân, P 5, Q Tân Bình, Tp HCM 220 Lô J, Cư xá Thanh Đa, P.27, Q Bình Thạnh, Tp HCM 114 Hòa Hưng, P 13, Q10, Tp HCM 41/7 Đồng Xoài, P 13 Q Tân Bình, Tp HCM 1/38A Cách Mạng Tháng Tám, P 14, Q Tân Bình, Tp HCM M22 Căn 26, Trương Minh Giảng, P.17, Gò Vấp, Tp.HCM 220/31 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 21, Q Bình Thạnh, Tp HCM 357A/29 Nguyễn Trọng Tuyể, Q Tân Bình, Tp HCM 135/3/25 Lê Văn Thọ, P.11, Q Gò Vấp, Tp HCM ii 0902842154 0903369292 8994566 0918297532 8120910 0903113028 8982391 8993650 7266782 0908853525 8357529 0918605297 0918732267 9300419 0908827634 0903812525 8257709 8845197 0903627150 0903339268 0908410019 9850670 8998225 8659838 9930791 8993894 8659838 8947465 9970625 9965797 69 70 71 Vũ Mai Lương Thị Hồng Nguyễn Ngọc Phong Phúc Phước 555/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 26, Q Bình Thạnh, Tp HCM 406/2 Phan Đăng Lưu, P1, Q Phú Nhuận, Tp HCM 13A Hồ Biểu Chánh, P12, Q Phú Nhuận, Tp HCM 79 Đường số 8, Khu phố 5, P Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Phương Tp HCM Phương 417 Cách Mạng Tháng Tám, Q Tân Bình, Tp HCM Quân K28 Khu K300 Cộng Hòa, Q Tân Bình, Tp HCM Quân 618/B35 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM Quang 60 Trương Công Định, P 13, Q Tân Bình, Tp HCM Quang 49C Đường Đội Cung, P 11, Q 11, Tp HCM Quảng 1/1 Lô B9, Cư xá 30/4, P 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM P.227B, Lô P, Cư xá Thanh Đa, P 27, Q Bình Thạnh, Tp HCM Quý Sản 72 73 74 75 76 77 78 Nguyễn Chí Trần Bảo Đặng Quốc Nguyễn Quốc Nguyễn Phú Ong Chấn Nguyễn Văn 79 80 81 Phan Phú Phạm Văn Huỳnh Thị Thanh 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Trương Hồng Nguyễn Thanh Phùng Đình Bùi Thiều Nguyễn Văn Đinh Văn Lê Quốc Bùi Quang Nguyễn Nam Nguyễn Văn Nguyễn Trường Phạm Quốc Vũ Nguyễn Anh Chu Đình Từ Cẩm Nguyễn Thị Dương Bích Nguyễn Văn Sơn Sơn Sơn Sơn Tâm Tấu Thái Thái Thắng Thanh Thanh Thanh Thành Thơ Thọ Thúy Thủy Thủy Thuyên 101 102 103 104 Nguyễn Công Trần Quốc Nguyễn Thị Vân Nguyễn Hữu Thuyết Toản Trang Trí Sang Nhà A2, Chung cư C1, P 25, Bình Thạnh, Tp HCM A03/2 Chung cư 41 Bis Điện Biên Phủ, P.25, Q Bình Thạnh, Tp HCM 100 H1 Hùng Vương, P.9, Q.5, Tp HCM 216 Lô C, Chung cư Đường số 3, P 5, Gò Vấp, Tp HCM 18/3C Lương Định Của, P Bình Khánh, Q2, Tp HCM 599 Cách Mạng Tháng Tám P 15, Q.10, Tp HCM 23/7 Cách Mạng Tháng Tám, P Quang Vinh, Tp Biên Hòa 72/8 Trần Quốc Toản, P 8, Q3, Tp HCM 124 Lô U, Cư xá Thanh Đa, P.27, Q Bình Thạnh, Tp HCM 230/12 Pasteur, P 6, Q.3, Tp HCM 397B/1 Bùi Đình Túy, P 24, Q Bình Thạnh, Tp HCM 304A4 Chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, P ĐaKao, Q1 L7 Tổ 11, cụm 7, P Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 181/16 Điện Biên PHủ, P 21, Q Bình Thạnh, Tp HCM 68/13 Huỳnh Văn Bánh, P 15, Q Phú Nhuận, Tp HCM 3D4 Trần Não, P Bình An, Q 2, Tp HCM 99B/40 Tổ 7, P.11 Quang Trung, Q Gò Vấp, Tp HCM 157/15/5 Đường D2, P 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM 24/B4 Cư xá 30/4, P 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM 303 D2, Chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp HCM 297/12 Bis Nơ Trang Long, P13, Q Bình Thạnh, Tp HCM 17/6 Quang Trung, P.11, Gò Vấp, Tp HCM 70/6 Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú B, Q.9, Tp HCM iii 0918218899 0903139140 0908879408 8465312 8495073 0913927896 8981979 8493015 0918054893 0903739754 0908171606 0908294077 8035643 5121699 8305697 0903986556 0918032147 061.846462 0918737849 8988563 8231104 8040594 04.7610936 8980113 0908291850 7403592 5893140 8997203 9103998 0913003903 0903880650 0908159251 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Trần Minh Hoàng Chí Đoàn Thanh Khiếu Nữ Anh Nguyễn Anh Vũ Mạnh Phạm Xuân Nguyễn Viết Nguyễn Đình Bùi Anh Trí Trung Tú Tú Tuấn Tùng Tuyền Vĩnh Vinh Vũ 115 116 Bùi Thị Nguyễn Hoàng Yến Yến 50A Cộng Hòa, P 13, Q Tân Bình, Tp HCM 683P Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 27, Q Bình Thạnh, Tp HCM 121 Lô U, Cư xá Thanh Đa, P 27, Q Bình Thạnh, Tp HCM 20 Trần Cao Vân, Q 1, Tp HCM 79C Trần Văn Đang, P 9, Q 3, Tp HCM 467/63 Nơ Trang Long, P 13, Q Bình Thạnh, Tp HCM 409/39 Lê Đức Thọ, P 16, Gò Vấp, Tp HCM Ngô Văn Năm, Q 1, Tp HCM 43M Hồ Văn Huê, P.9, Q Phú Nhuận, Tp HCM 56/12 Bạch Vân, P.5, Q5 Tp HCM 402/2 Lô 7, Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa, P 27, Q Bình Thạnh, HCM 238A/9 Bạch Đăng, P 24, Q Bình Thạnh, Tp HCM iv 8103663 0908857021 8242096 0903939056 0908871335 0903737192 0913127227 0903332137 0908367718 8994497 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ NHU CẤU SỬ DỤNG LPG CHO Ô TÔ Đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường thành phố Hồ Chí Minh Ô nhiễm mức độ vừa phải, chấp Rất ô nhiễm Rất ô nhiễm nhận 90% 10% 0% Nguyên nhân ô nhiễm môi trường thành phố Hồ Chí Minh Từ khí thải động Chất thải công Nguyên nhân khác nghiệp 59% 23% 18% Đánh giá sở hạ tầng giao thông thành phố Hồ Chí Minh Yếu Trung bình Tốt 36% 49% 15% Ý thức cải thiện môi trường thành phố Đồng ý Không đồng ý 100% 0% Số người mua ô tô Số người có ô tô 44 người 72 người Ý kiến khác 0% Mối quan tâm người hỏi chủng loại xe 7-9 chỗ cầu việt dã (MPV) (SUV) chỗ Xe tải 44% 53% 3% 0% Nhãn hiệu quan tâm Honda 21% Toyota 23% MercedesBenz 17% GM Daewoo 9% Mức giá xe ô tô người khảo sát mua Từ 500 600 Dưới 400 Từ 400 - 500 triệu đồng triệu đồng trệu đồng 16% 37% 28% Ford 16% Mitsubishi 14% Trên 600 triệu đồng 19% Mục đích sử dụng ô tô Phục vụ gia Đi lại hàng đình công Đi chơi xa ngày việc 500km 86% 78% 37% 10 Số lượng xăng trung bình sử dụng ngày Hơn 15 lít lít 10 lít 15 lít 64% 21% 8% 6% Đi chơi xa 500 km 63% 11 Sự sẵn sàng thay đổi hành vi để bảo vệ môi trường Sẵn sàng Không sẵn sàng 100% 0% 12 Nhu cầu sử dụng LPG biết LPG nhiên liệu rẻ Không sử dụng Sẽ sử dụng Suy nghĩ thêm 0% 78% 22% 13 Sự hiểu biết ô tô dùng LPG người khảo sát Không biết Biết sơ sơ Biết rõ 42% 58% 0% 14.Nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng LPG thay xăng Rẻ Sạch An toàn Tiện dụng 68% 17% 10% 5% 15.Kênh thông tin ảnh hưởng đến định mua sắm người khảo sát Quảng cáo Qua người Qua người Kinh nghiệm Kênh bán hàng quen thân khác 39% 16% 34% 5% 6% 16 Phân bố khảo sát theo độ tuổi 18-25 tuổi 26-35 tuổi 26-45 tuổi 9% 36% 42% Trên 46 tuổi 13% 17 Phân bố khảo sát theo thu nhập người khảo sát Dưới Từ 5-15 Từ 15 – 25 Trên 25 triệu/tháng triệu/tháng triệu/tháng triệu/tháng 24% 32% 28% 16% 18 Một số câu hỏi người khảo sát quan tâm: - LPG thực chất LPG từ đâu mà có? - Chi phí để chuyển từ ô tô chạy xăng sang chạy LPG nào? - Khách hàng có hỗ trợ chi phí mua chuyển đổi không? - Nếu chuyển qua chạy LPG, xe chạy xăng chứ? - Lắp đặt chuyển đổi để chạy LPG có làm thay đổi cấu trúc xe không, có bị phạt không? - Nhiên liệu LPG tiết kiệm xăng nào? - Dự đoán giá LPG thời gian tới Việt Nam? - Điều xảy ô tô chạy LPG gặp tai nạn? Liệu dàng bốc cháy bị va đập không? - Sử dụng LPG có làm hỏng động ô tô không? - Bình chứa LPG chiếm thể tích xe tôi? ... Chương XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM LPG LÀM NHIÊN LIỆU CHO Ô TÔ DU LỊCH VÀ ĐA DỤNG CỦA CÔNG TY PV GAS SOUTH 66 3.1 3.2 3.3 Mục đích xây dựng chiến lược Căn xây dựng chiến lược Xây dựng. .. giả xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm LPG làm nhiên liệu cho xe ô tô du lịch đa dụng thành phố Hồ Chí Minh Công ty PV Gas South Và muốn xây dựng chiến lược Marketing 16 cho sản phẩm LPG. .. Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm LPG làm nhiên liệu cho ô tô du lịch đa dụng (tại thành phố Hồ Chí Minh) Công ty PV Gas South Chiến lược sản phẩm (Product) Nội dung chiến lược Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm LPG làm nhiên liệu xe ô tô du lịch và đa dụng của công ty PV gas south , Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm LPG làm nhiên liệu xe ô tô du lịch và đa dụng của công ty PV gas south , Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm LPG làm nhiên liệu xe ô tô du lịch và đa dụng của công ty PV gas south

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay