LUAN VAN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

131 167 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 00:33

I HC THI NGUYấN TRNG I HC KINH T V QUN TR KINH DOANH NGUYN VN NGHA HON THIN CễNG TC GII PHểNG MT BNG TI HUYN PH YấN, TNH THI NGUYấN LUN VN THC S KINH T CHUYấN NGNH: KINH T NễNG NGHIP ii THI NGUYấN - 2014 I HC THI NGUYấN TRNG I HC KINH T V QUN TR KINH DOANH NGUYN VN NGHA HON THIN CễNG TC GII PHểNG MT BNG TI HUYN PH YấN, TNH THI NGUYấN Chuyờn ngnh: Kinh t nụng nghip Mó s: 60.62.01.15 LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TRN CH THIN ii THI NGUYấN - 2014 i LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun ny cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt lun nghiờn cu trỡnh by lun ny l trung thc v chớnh xỏc Nhng kt qu ca lun cha tng c cụng b bt c cụng trỡnh no Tụi xin chu trỏch nhim v nghiờn cu ca mỡnh! Thỏi Nguyờn, thỏng nm 2014 Tỏc gi lun Nguyn Vn Ngha ii LI CM N hon thnh lun ny, tụi xin trõn trng by t lũng bit n PGS.TS TRN CH THIN ó tn tỡnh hng dn tụi sut quỏ trỡnh thc hin Tụi xin trõn thnh cm n Phũng Qun lý o to Sau i hc - Trng H Kinh t v QTKD ó to mi iu kin tụi hon thnh khoỏ hc v trỡnh by lun ny Tụi cng xin gi li cm n n cỏc ng nghip ó chia s nhiu t liu v kinh nghim quý bỏu liờn quan n nghiờn cu ca lun Tụi xin cm n s hp tỏc cỏc n v, c quan trờn a bn thnh ph Thỏi Nguyờn, tinh Thỏi Nguyờn ó giỳp tụi thc hin thnh cụng lun Xin trõn trng cm n! Thỏi Nguyờn, thỏngnm 2014 Tỏc gi lun Nguyn Vn Ngha iii MC LC M U 1 Tớnh cp thit ca ti .1 3.1.1.2 a hỡnh 49 3.1.1.3 Ti nguyờn t v tỡnh hỡnh s dng t .50 3.1.1.4 Ti nguyờn nc .52 Ti d ỏn xõy dng Nỳt giao Yờn Bỡnh: giỳp cho h dõn n nh sn xut v i sng, sau thu hi t Ban bi thng v gii phúng mt bng huyn Ph Yờn ó ỏp dng mt lot cỏc chớnh sỏch h tr v tỏi nh c Tựy tng trng hp, iu kin c th ỏp dng cỏc chớnh sỏch khỏc nhm m bo cụng bng xó hi 81 iv DANH MC NHNG T VIT TT GPMB CN XD CNH - HH GCN HND TC THCS TNHH UBND : Gii phúng mt bng : Cụng nghip - Xõy dng : Cụng nghip húa - Hin i húa : Giy chng nhn : Hi ng nhõn dõn : Tỏi nh c : Trung hc c s : Trỏch nhim hu hn : y ban nhõn dõn v DANH MC BNG M U M U 1 Tớnh cp thit ca ti .1 Tớnh cp thit ca ti .1 3.1.1.2 a hỡnh 49 3.1.1.2 a hỡnh 49 3.1.1.3 Ti nguyờn t v tỡnh hỡnh s dng t .50 3.1.1.3 Ti nguyờn t v tỡnh hỡnh s dng t .50 3.1.1.4 Ti nguyờn nc .52 3.1.1.4 Ti nguyờn nc .52 Ti d ỏn xõy dng Nỳt giao Yờn Bỡnh: giỳp cho h dõn n nh sn xut v i sng, sau thu hi t Ban bi thng v gii phúng mt bng huyn Ph Yờn ó ỏp dng mt lot cỏc chớnh sỏch h tr v tỏi nh c Tựy tng trng hp, iu kin c th ỏp dng cỏc chớnh sỏch khỏc nhm m bo cụng bng xó hi 81 Ti d ỏn xõy dng Nỳt giao Yờn Bỡnh: giỳp cho h dõn n nh sn xut v i sng, sau thu hi t Ban bi thng v gii phúng mt bng huyn Ph Yờn ó ỏp dng mt lot cỏc chớnh sỏch h tr v tỏi nh c Tựy tng trng hp, iu kin c th ỏp dng cỏc chớnh sỏch khỏc nhm m bo cụng bng xó hi 81 vi DANH MC BIU , HèNH BIU M U M U 1 Tớnh cp thit ca ti .1 Tớnh cp thit ca ti .1 3.1.1.2 a hỡnh 49 3.1.1.2 a hỡnh 49 3.1.1.3 Ti nguyờn t v tỡnh hỡnh s dng t .50 3.1.1.3 Ti nguyờn t v tỡnh hỡnh s dng t .50 3.1.1.4 Ti nguyờn nc .52 3.1.1.4 Ti nguyờn nc .52 Ti d ỏn xõy dng Nỳt giao Yờn Bỡnh: giỳp cho h dõn n nh sn xut v i sng, sau thu hi t Ban bi thng v gii phúng mt bng huyn Ph Yờn ó ỏp dng mt lot cỏc chớnh sỏch h tr v tỏi nh c Tựy tng trng hp, iu kin c th ỏp dng cỏc chớnh sỏch khỏc nhm m bo cụng bng xó hi 81 Ti d ỏn xõy dng Nỳt giao Yờn Bỡnh: giỳp cho h dõn n nh sn xut v i sng, sau thu hi t Ban bi thng v gii phúng mt bng huyn Ph Yờn ó ỏp dng mt lot cỏc chớnh sỏch h tr v tỏi nh c Tựy tng trng hp, iu kin c th ỏp dng cỏc chớnh sỏch khỏc nhm m bo cụng bng xó hi 81 .108 HèNH 105 b Tnh Thỏi Nguyờn ban hnh Quy nh v vic t chc thc hin cụng tỏc bi thng, GPMB trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn Trong ú quy nh c th v trỏch nhim ca cỏc cp, cỏc ngnh, ch u t v cỏc t chc, cỏ nhõn cú liờn quan cụng tỏc bi thng, GPMB ng thi quy nh c th v cụng tỏc tuyờn truyn ng, cỏc bin phỏp x lý kiờn quyt i vi cỏc trng hp c tỡnh khụng chp hnh cụng tỏc GPMB vi phm phỏp lut c Kin ton t chc b mỏy lm cụng tỏc bi thng, GPMB cỏc cp theo hng: Tip tc kin ton b mỏy GPMB chuyờn trỏch v tng cng c s vt cht, phng tin lm vic phc v cụng tỏc GPMB Tnh, Huyn, Thnh ph gii quyt chớnh sỏch cho cỏn b lm cụng tỏc GPMB Hỡnh thnh t chc chuyờn lo nh t tỏi nh c phc v GPMB Thớ im mụ hỡnh doanh nghip lm cụng tỏc gii phúng mt bng d Tng cng cụng tỏc ch o kim tra, thc hin chớnh sỏch gii phúng mt bng, kp thi x lý nhng khú khn vng mc; khen thng thớch ỏng v x lý nghiờm minh Cỏc cp u ng, chớnh quyn, on th v cỏc c quan bo v phỏp lut cỏc cp t Tnh n Huyn, Thnh ph xỏc nh rừ trỏch nhim vic thc hin Ngh quyt ca HND tnh Thỏi Nguyờn cng nh Ngh quyt ca HND thnh ph Thỏi Nguyờn v tng cng bin phỏp ch o thc hin, nh k t chc ỏnh giỏ kim im, rỳt nhng bi hc kinh nghim v nhng gii phỏp c th, thit thc nhm thc hin trit , sỏng to Ngh quyt ca Tnh u v HND tnh Thỏi Nguyờn, cng nh Ngh quyt ca Huyn v HND huyn Ph Yờn hon thnh tt nhim v GPMB nm 2011 106 4.3 Kin ngh cụng tỏc bi thng, h tr v GPMB c nhanh gn, phự hp thc t, to iu kin thun li quỏ trỡnh thc hin, bo m hi ho li ớch ca Nh nc v ngi b thu hi cng nh hng n s phỏt trin bn vng, chỳng tụi xin kin ngh: - Cn sm hon thin v h thng chớnh sỏch, phỏp lut v bi thng, h tr v tỏi nh c Nh nc thu hi t m bo tớnh hp lý nht quỏn, trỏnh s chng chộo dn n vng mc gii quyt, xột duyt - Cụng tỏc qun lý t cn phi cht ch, nht l vic giao t, cho thuờ t, cp giy chng nhn quyn s dng t Thit lp h s a chớnh y , chớnh xỏc v thng xuyờn chnh lý bin ng, va cụng tỏc qun lý nh nc v t kp thi v tt hn va l c s cho vic xỏc nh i tng v iu kin c bi thng Nh nc thu hi t - Xõy dng bng giỏ t phi phự hp vi giỏ th trng Giỏ bi thng nờn ỏp dng thng nht cho mi d ỏn, khụng phõn bit d ỏn cụng ớch hay kinh doanh Khụng s chờnh lch quỏ ln v giỏ bi thng, h tr ca cựng loi t thu hi v giỏ ca loi t sau chuyn mc ớch s dng - Cú chớnh sỏch h tr chuyn i ngh nghip thu hi t mt cỏch tho ỏng, ú quan tõm n o to, chuyn i ngh sau thu hi t Cú nh vy mi hng n s phỏt trin bn vng cho xó hi - Cn quy nh rừ hn v cỏc tiờu chun c s h tng ca khu tỏi nh c tu theo tng vựng cng nh quy nh v quy hoch, kin trỳc tng th, thi gian hon thnh v bn giao khu tỏi nh c phi thc hin trc thc hin cụng tỏc bi thng, GPMB ca d ỏn theo qui nh - Cng quyt x lý nghiờm cỏc Ch u t ó c giao t, cho thuờ t khụng thc hin thi cụng d ỏn ngay, chuyn i mc ớch s dng t sai qui nh 107 - Trỡnh ca cỏn b tham gia cụng tỏc bi thng, GPMB cn c bi dng, nõng cao nghip v chuyờn mụn Nõng cao tinh thn trỏch nhim, khỏch quan cho i ng cỏn b ng thi cú c ch, chớnh sỏch ói ng hp lý, tng xng cỏn b cú th yờn tõm cụng tỏc - Trong cụng tỏc bi thng, GPMB trỡnh hiu bit v tinh thn hp tỏc ca ngi dõn l rt quan trng Do vy cn y mnh tuyờn truyn, ng nhõn dõn nghiờm chnh thc hin quyt nh thu hi t, vic lp phng ỏn bi thng, h tr v GPMB cn c thc hin theo ỳng trỡnh t, ỳng ch chớnh sỏch, dõn ch cụng khai Nu thc hin tt cỏc trờn thỡ cụng tỏc bi thng, h tr v GPMB khụng cũn l nan gii tin hnh u t xõy dng cỏc d ỏn phỏt trin kinh t - xó hi trờn a bn huyn Ph Yờn./ 108 KT LUN Sau mt thi gian nghiờn cu v kt qu nghiờn cu ti chỳng tụi cú mt s kt lun sau: - Trỡnh t tin hnh cụng tỏc bi thng, h tr v TC Nh nc thu hi t ó c cỏc cp chớnh quyn UBND huyn Ph Yờn thc hin tt, phự hp vi quy nh ca Ngh nh 197/2004/N-CP; Ngh nh 17/2006/N-CP; Ngh nh 84/2007/N-CP, Ngh nh 69/2009/N-CP - i tng iu kin v khụng iu kin c bi thng c xỏc nh mt cỏch, t m, chớnh xỏc Ti d ỏn u t xõy dng Nỳt giao Yờn Bỡnh s h thuc din c bi thng h tr l 89, s h khụng c bi thng, h tr m ch c h tr cụng u t vo t l 01 D ỏn Khu dõn c Hng Din h thuc din c bi thng h tr l 73 - D ỏn xõy dng Nỳt giao Yờn Bỡnh cú quy mụ ln c v din tớch ln s h b nh hng, liờn quan n nhiu lnh vc vic thu hi v bi thng, GPMB nh: Din tớch t thu hi c t nụng nghip, t , t chuyờn dựng (tng din tớch thu hi l 30.081,2 m2 s h b nh hng l 73 h t nụng nghip, 39 h t th c, tng kinh phớ bi thng, h tr 8.477.730.150 ng); liờn quan n bi thng nh ca, ti sn vt kin trỳc, cõy trng trờn t D ỏn xõy dng Khu dõn c Hng Din ch thu hi t nụng nghip v t (tng din tớch thu hi l 51.632,8 m2 s h b nh hng l 90 h, tng kinh phớ bi thng, h tr l 12.564.684.800 ng) Liờn quan n vic b trớ tỏi nh c cho 21 h dõn b thu hi t khụng cũn ch no khỏc - n giỏ bi thng t UBND tnh Thỏi Nguyờn qui nh cũn thp hn nhiu vi giỏ thc t chuyn nhng Vic bi thng, h tr i vi phn t cụng ớch cũn thp 24.000 ng/m2 (15.000 ng/m2 tin h tr cụng ci to t, 57.000 ng/m2 tin hoa mu trờn t) cha phự hp vi kh nng sinh li ca t 109 - Giỏ bi thng, h tr v ti sn vt kin trỳc v cõy trng trờn t cha tho ỏng, khụng phự hp vi giỏ xõy dng mi nờn ti sn, cõy Vic ny th hin rừ khu vc cú t , nhiu h sau c bi thng khụng th xõy li c ngụi nh tng ng vi ngụi nh c Trong bng giỏ ca UBND tnh quy nh cũn cha c th - H tr chuyn i ngh nghip Nh nc thu hi t ch yu l bng tin v tr trc tip cho ngi dõn, giỏ cho 1m2 t nụng nghip giao lõu di l 127.500 ng/m2 Cụng tỏc o to ngh, gii quyt vic lm cha c quan tõm ỳng mc - Chớnh sỏch tỏi nh c l giỳp ngi dõn cú t b thu hi sm n nh cuc sng, to iu kin y nhanh tin cụng tỏc bi thng, h tr ca d ỏn Tuy nhiờn cụng tỏc b trớ TC ca d ỏn trờn a bn huyn Ph Yờn cũn chm lm nh hng n tin gii phúng mt bng ca d ỏn iu ny th hin d ỏn xõy dng Nỳt giao Yờn Bỡnh 110 TI LIU THAM KHO nh Tuyt (2002), Kinh nghim n bự, gii phúng mt bng mt s nc, Thi bỏo Ti chớnh Vit Nam, s 131 (872) Bi vit Bi thng gii phúng mt bng khụng ch tin l ti trang web [tinnhanh.com] Bi vit y nhanh cụng tỏc gii phúng mt bng thu hỳt ODA trờn trang web [vietbao.vn] B lut dõn s 1995, NXB chớnh tr Quc gia, H Ni B K hoch v u t 1999, d tho Quc gia v tỏi nh c, H Ni B Ti chớnh (1998), Thụng t s 195/TT-BTC ngy 04/01/1998 ca b ti chớnh: V vic hng dn thi hnh Ngh nh s 22/1998/N-CP ngy 24/4/1998 ca Chớnh ph: V vic n bự thit hi Nh nc thu hi t s dng vo mc ớch an ninh, quc phũng, li ớch quc gia, li ớch cụng cng B Ti chớnh (2004), Thụng t s 114/2004/TT-BTC ngy 26/11/2004 ca B Ti chớnh: V hng dn thc hin Ngh nh s 188/2004/N-CP B Ti chớnh (2004), Thụng t s 116/2004/TT-BTC ngy 07/12/2004 ca B Ti chớnh: V hng dn thc hin Ngh nh s 197/2004/N-CP ngy 03/12/2004 ca Chớnh ph v bi thng, h tr v tỏi nh c Nh nc thu hi t B Ti chớnh (2004), Thụng t s 117/2004/TT-BTC ngy 07/12/2004 ca B Ti chớnh: V hng dn thc hin Ngh nh s 198/2004/N-CP 10.B Ti nguyờn v Mụi trng (2004), Tp Ti nguyờn v Mụi trng s 1,2,3,4,5 11.B Ti nguyờn v Mụi trng (2007), Thụng t 06/2007/TT-BTNMT ngy 15/6/2007 ca B Ti nguyờn v Mụi trng: V hng dn thc hin Ngh nh 84/2007/N-CP ngy 25/5/2007 ca Chớnh ph 12.Chớnh ph (1994), Ngh nh s 87/CP ngy 17/8/1994 ca Chớnh ph, Quy nh khung gi cc loi t 13.Chớnh ph (1994), Ngh nh s 90/CP ngy 17/9/1994 ca Chớnh ph, Ban hnh quy nh v vic n b thit hi Nh nc tu hi t x dng vo mc ch quc phng, an ninh, li ch quc gia, li ch cng cng 111 14.Chớnh ph (1998), Ngh nh s 22/1998/N-CP ngy 24/4/1998 ca Chớnh ph: V vic n bự thit hi Nh nc thu hi t s dng vo mc ớch an ninh, quc phũng, li ớch quc gia, li ớch cụng cng 15.Chớnh ph (2004), Ngh nh s 181/2004/N-CP ngy 29/10/2004 ca Chớnh ph: V thi hnh Lut t nm 2003 16.Chớnh ph (2004), Ngh nh s 197/2004/N-CP ngy 03/12/2004 ca Chớnh ph: V bi thng, h tr v tỏi nh c Nh nc thu hi t 17.Chớnh ph (2004), Ngh nh s 188/2004/N-CP ngy 16/11/2004 ca Chớnh ph: V phng phỏp xỏc nh giỏ t v khung giỏ cỏc loi t 18.Chớnh ph (2004), Ngh nh s 198/2004/N-CP ngy 03/12/2004 ca Chớnh ph: V thu tin s dng t 19.Chớnh ph (2007), Ngh nh s 84/2007/N-CP ngy 25/5/2007 ca Chớnh ph: V quy nh b sung cp giy chng nhn quyn s sng t, thu hi t, thc hin quyn s dng t, trỡnh t, th tc bi thng, h tr, tỏi nh c Nh nc thu hi t v gii quyt khiu ni v t 20.Chớnh ph (2009), Ngh nh s 69/2009/N-CP ngy 13/8/2009 ca Chớnh ph: Qui nh b sung v quy hoch s dng t, gi t, bi thng h tr v ti nh c 21.Chu Vn Cp, Trn Bỡnh Trng (2002), Giỏo trỡnh Kinh t Chớnh tr Mỏc Lờnin, NXB Chớnh tr Quc gia H Ni 22.Cc Thng kờ tnh Thỏi Nguyờn (2010), Niờn giỏm thng kờ tnh Thỏi Nguyờn, NXB Thng kờ, H Ni 23.Hi ng Chớnh ph (1959), Ngh nh s 151/TTg ngy 14/01/1959 ca Hi ng Chớnh ph, Qui nh tm thi v trng dng rung t 24.Hi ng Chớnh ph (1990), Ngh nh s 186/TTg ngy 31/5/1990 ca Hi ng Chớnh ph, v n bự thit hi t nụng nghip, t cú rng chuyn sang mc ớch khỏc 25.Mai Mng Hựng (2003) Tỡm hiu phỏp lut t ca mt s nc trờn th gii, a chớnh s 26.Ngõn hng phỏt trin Chõu (2005), D ỏn nõng cao hiu qu th trng cho ngi nghốo 112 27.Ngõn hng phỏt trin Chõu (2006), Cm nang v Tỏi nh c (Hng dn thc hnh) 28 Nguyn Vn Xa (2003), Giỏ n bự t phi phự hp vi giỏ thc t chuyn nhng, http://google.com/giỏ n bự t thỏng 11/2003 29.Quc Hi, Hin phỏp nm (1946) 30.Quc Hi, Hin phỏp nm (1959) 31.Quc Hi, Hin phỏp nm (1980) 32.Quc Hi, Hin phỏp nm (1992) 33.Quc Hi, Lut ci cỏch rung t nm (1953) 34.Quc Hi, Lut t nm (1988), NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 35.Quc Hi, Lut t nm (1993), NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 36.Quc Hi, Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut t nm (1998, 2001), NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 37.Quc Hi, Lut t nm (2003), NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 38.Trung tõm phỏt trin qu t thnh ph Thỏi Nguyờn (2012), cỏc phng ỏn bi thng, GPMB mt s d ỏn 39.Tng cc a chớnh - Vin nghiờn cu a chớnh (2003), iu tra nghiờn cu xó hi hc v chớnh sỏch n bự gii phúng mt bng v tỏi nh c 40.T in ting vit 41.UBND tnh Thỏi Nguyờn (2007), Quyt nh s 26/2007/Q-UBND ngy 14/05/2007 V vic ban hnh quy nh v bi thng cõy trng, vt nuụi Nh nc thu hi t 42.UBND tnh Thỏi Nguyờn (2008), Quyt nh s 07/2008/Q-UBND ngy 21/01/2008 V vic sa i n giỏ bi thng cõy trng, vt nuụi Nh nc thu hi t 43.UBND tnh Thỏi Nguyờn (2007), Quyt nh s 47/2007/Q-UBND ngy 8/4/2008 V vic ban hnh quy nh din tớch t ti thiu sau tỏch tha v din tớch c h tr bng tin i vi t nụng nghip xen k khu dõn c, t vn, ao lin k vi t khu dõn c Nh nc thu hi t trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn 113 44.UBND tnh Thỏi Nguyờn (2008), Quyt nh s 1132/Q-UBND ngy 28/8/2008 ca UBND tnh Thỏi Nguyờn v vic ban hnh bng n giỏ nh ca, vt kin trỳc ỏp dng cho cụng tỏc bi thng gii phúng mt bng trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn 45 UBND tnh Thỏi Nguyờn (2008), Quyt nh s 172/Q-UBND ngy 31/12/2008 V vic quy nh khung giỏ cỏc loi t trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn nm 2009 46 UBND tnh Thỏi Nguyờn (2009), Quyt nh s 171/2009/Q-UBND ngy 18/12/2009 ca UBND tnh Thỏi Nguyờn v vic ban hnh quy nh mt s ni dung thc hin cỏc ngh nh ca Chớnh ph v bi thng, h tr v tỏi nh c Nh nc thu hi t ỏp dng trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn 47.UBND tnh Bc Ninh (2009), Quyt nh s 172/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 việc Quy định giá loại đất địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2010 48.UBND tnh Thỏi Nguyờn (2010), Quyt nh s 828/QDD-UBND ngy 02/7/2010 v vic phờ duyt giỏ t trung bỡnh v h tr t nụng nghip thuc a gii hnh chớnh phng trờn a bn thnh ph Thỏi Nguyờn 49 UBND tnh Thỏi Nguyờn (2010), Quyt nh s 1360/QĐ-UBND ngy 27/7/2010 v vic phờ duyt mc h tr n nh i sng, sn xut cho ngi b thu hi t nụng nghip ngoi hn mc trờn a bn cỏc phng thuc thnh ph Thỏi Nguyờn 50.UBND thnh ph Thỏi Nguyờn (2010), Cỏc bỏo cỏo kinh t - xó hi, bỏo cỏo kt qu thc hin cụng tỏc gii phúng mt bng t 2008-2010 51.UBND Thnh ph Bc Ninh (2007), Bỏo cỏo tng kt nm 2007, Bc Ninh 52.UBND tnh Bc Ninh (2007), nh hng chin lc phỏt trin bn vng tnh Bc Ninh giai on 2006 - 2010 v n nm 2020, Vn kin Chng trỡnh Ngh s 21 tnh Bc Ninh 53 Vin Nghiờn cu a chớnh (2008), Bỏo cỏo kt qu nghiờn cu ti iu tra nghiờn cu xó hi hc v chớnh sỏch n bự, GPMB v tỏi nh c, H Ni 114 PH LC Ph lc 1: Qui trỡnh, trỡnh t thu hi t, bi thng, h tr v GPMB Thng nht thc hin cụng tỏc bi thng Xỏc nh v cụng b ch trng thu hi t (thụng bỏo thu hi t) Chun b h s a chớnh cho khu t b thu hi Kờ khai, kim kờ ti sn thit hi v xỏc nh ngun gc t - Ch u t liờn h vi n v thc hin cụng tỏc GPMB ký kt hp ng kinh t v vic bi thng, h tr v GPMB - Cỏc loi giy t phi cú trc ký kt hp ng: Cụng ca UBND tnh cho phộp ch u t tin hnh kho sỏt, trớch o, trớch lc bn a chớnh t l 1/500 ca d ỏn, bn chp thun a im, ch trng u t v giy chng nhn u t (cú h s d ỏn u t); Quyt nh phờ duyt bỏo cỏo u t xõy dng ca d ỏn (cú th hin ni dung phng ỏn bi thng, h tr tng th); trớch lc bn a chớnh khu t; bn giao mc gii thc a - Sau ký kt hp ng kinh t, n v thc hin cụng tỏc GPMB phi hp vi ch u t, UBND xó, phng, lónh o thụn, khu ph cú t b thu hi t chc hp dõn cụng b ch trng thu hi t v chớnh sỏch bi thng, h tr v tỏi nh c ca d ỏn (c UBND thnh ph u quyn) - UBND thnh ph thnh lp Hi ng bi thng, h tr, tỏi nh c v phng ỏn o to, chuyn i ngh nghip, to vic lm - UBND xó (phng) cú t b thu hi niờm yt ch trng thu hi t v bn qui hoch chi tit khu t b thu hi v l thnh viờn ca Hi ng BT,HT,TC - UBND cp xó, phng quyt nh thnh lp t tham gia cụng tỏc bi thng thuc d ỏn - Ch u t liờn h Vn phũng ng ký QSD t (Phũng Ti nguyờn v Mụi trng thnh ph Thỏi Nguyờn) trớch lc bn a chớnh khu t thu hi; trớch h s a chớnh; lp danh sỏch cỏc tha t b thu hi (s hiu tha, tờn ngi s dng, din tớch tha, mc ớch s dng) cung cp cho n v thc hin cụng tỏc GPMB, thc hin vic lp phng ỏn bi thng, h tr - Kinh phớ chi cho vic chnh lý bn a chớnh, trớch lc bn a chớnh, trớch h s a chớnh ch u t d ỏn chi tr (trong trng hp cha cú bn a chớnh) - n v thc hin cụng tỏc GPMB lp k hoch thc hin cụng tỏc kờ khai, kim kờ gi ch u t, UBND thnh ph, UBND xó, phng cú t b thu hi v thụng bỏo cho cỏc h dõn vựng d ỏn bit phi hp thc hin kim kờ, qui ch - Ni dung kim kờ: phỏt t khai theo mu, lp biờn bn kim kờ Lm vic vi Vn phũng ng ký QS t v UBND xó, phng ni cú t b thu hi xỏc nh ngun 115 gc s dng t, r soỏt, i chiu din tớch, loi t; xỏc nh cỏc trng hp c bi thng, c h tr, c tỏi nh c, thng kờ v ti sn thit hi, s h khu, nhõn khu, s lao ng phi chuyn i ngnh ngh, s h phi tỏi nh c lp phng ỏn - Liờn h vi Chi cc thu, Phũng ti nguyờn v Mụi trng thnh ph i chiu din tớch t, din tớch v ngoi hn mc Lp phng ỏn bi thng, h tr, tỏi nh c Niờm yt cụng khai giỏ tr bi thng, h tr, tỏi nh c Hon chnh phng ỏn trỡnh cp thm quyn phờ duyt v Quyt nh thu hi t n tng h Gii quyt khiu ni i vi quyt nh thu hi t n tng h ca d ỏn Quyt nh thu hi t tng th ca Sau hon thnh vic i chiu din tớch t, loi t; din tớch v ngoi hn mc; o c, kim m ti sn, vt kin trỳc trờn t, m phi di chuyn , n v thc hin cụng tỏc GPMB lp phng ỏn bi thng, h tr, tỏi nh c: ỏp giỏ tớnh bi thng v t, cõy trng, vt kin trỳc trờn t v phn h tr theo qui nh Lp phng ỏn bi thng, h tr, tỏi nh c (30 ngy) - Trong thi gian 20 ngy thụng bỏo niờm yt cụng khai, n v thc hin cụng tỏc GPMB tip nhn ý kin úng gúp, gii quyt thc mc; hp nhng khiu ni v din tớch, giỏ tr bi thng iu chnh, b sung vo phng ỏn - Lp biờn bn kt thỳc niờm yt, phi cú s ng tỡnh ca UBND xó, phng, y ban Mt trn xó, phng, i din ca nhng h b nh hng - Thi gian khụng quỏ 05 ngy k t ngy nhn phng ỏn bi thng, h tr, Phũng Ti nguyờn & Mụi trng thm nh phng ỏn, thụng qua Hi ng BT,HT & TC ca d ỏn, t trỡnh thụng qua Hi ng bi thng, h tr v tỏi nh c ca d ỏn v trỡnh UBND thnh ph h s thu hi t UBND thnh ph Thỏi Nguyờn Quyt nh thu hi t n tng h - Sau n v thc hin cụng tỏc GPMB nhn c Quyt nh thu hi t ca tng h, tin hnh thụng bỏo cụng khai, gi Quyt nh thu hi t n tng h b thu hi t - n v thc hin cụng tỏc GPMB tip nhn ý kin úng gúp, gii quyt thc mc; hp nhng khiu ni v Quyt nh thu hi t ngh Phũng Ti nguyn v Mụi trng thnh ph lm th tc ngh UBND Thnh ph iu chnh Quyt nh thu hi t tng h (nu cú) - Trờn c s phng ỏn bi thng, h tr ó c thụng qua Hi ng BT.HT&TC thnh ph v Quyt nh thu hi t n tng h ca Ch tch UBND thnh ph Thỏi Nguyờn 116 d ỏn - Ch u t lm th tc xin giao t, cho thuờ t (do Phũng Ti nguyờn v Mụi trng hng dn c th) gi S Ti nguyờn & Mụi trng trỡnh UBND tnh Quyt nh thu hi t, giao t, cho thuờ t tng th ca d ỏn theo qui nh 10 Thụng bỏo, niờm yt cụng khai Quyt nh phờ duyt phng ỏn bi thng, h tr v thụng bỏo chi tr tin Trong thi gian khụng quỏ 03 ngy nhn c Quyt nh phờ duyt phng ỏn n v thc hin cụng tỏc GPMB phi hp vi UBND xó, phng cú t b thu hi t chc hp dõn, ng thi niờm yt cụng khai phng ỏn c duyt; Quyt nh phờ duyt phng ỏn (v tng loi c th) c bi thng, h tr v tỏi nh c cho tng h, thi gian, a im chi tr tin v thi gian bn giao t 11 Gii quyt khiu ni tranh chp phỏt sinh sau phng ỏn phờ duyt v gii phúng mt bng Trong thi gian 20 ngy k t ngy chi tr tin bi thng, h tr n v thc hin cụng tỏc GPMB phi hp vi UBND xó, phng cú t thu hi ca d ỏn gii quyt nhng thc mc phỏt sinh v tin hnh gii phúng mt bng (n cht cõy ci, hoa mu, thỏo d nh ca v cỏc cụng trỡnh khỏc), bn giao mt bng cho ch u t 12 Lp biờn bn bn giao mt bng cho ch u t ti thc a n v thc hin cụng tỏc GPMB lm giy mi ch u t, i din Lónh o UBND thnh ph, Phũng Ti nguyờn v Mụi trng, Lónh o cỏc xó, phng, Trng thụn, khu ph cú t b thu hi n ti thc a bn giao mt bng ca d ỏn cho ch u t (lp biờn bn xỏc nhn ca cỏc bờn) 13 Cng ch thu hi t (nu cú) 14 Thanh quyt toỏn cỏc khon chi phớ - ó quỏ 30 ngy, k t thi im phi bn giao t theo quy nh m ngi cú t b thu hi khụng bn giao t thỡ n v thc hin cụng tỏc GPMB lm th tc cng ch thu hi t - Sau cú ngh ca y ban nhõn dõn cp cú thm quyn theo quy nh ca phỏp lut quyt nh cng ch - Giao quyt nh cng ch v niờm yt cụng khai quyt nh cng ch ti tr s y ban nhõn dõn xó, phng - Sau 15 ngy, k t ngy giao quyt nh cng ch m ngi b cng ch khụng bn giao t thỡ UBND thnh ph ch o, t chc lc lng cng ch thu hi t theo quy nh ca phỏp lut n v thc hin cụng tỏc GPMB phi hp vi ch u t r soỏt ton b s liu chi tr lm biờn bn quyt toỏn d ỏn vi ch u t theo qui nh Ngun: Tng hp bn chớnh sỏch liờn quan n thu hi t, GPMB 117 Ph lc 2: PHIU IU TRA H Cể DIN TCH T B THU HI Xó, phng, th trn: Thụn, khu ph: I THễNG TIN V H H v tờn ch h: Nam: [ ] N: [ ] Tui: Trỡnh hc vn: Cp 1: [ ] Cp 3: [ ] Cao ng, i hc: [ ] Cp 2: [ ] TH chuyờn nghip: [ ] Khỏc: Tng din tớch t ca h: Trong ú: + t (t th c): .ha + t vn, ao: .ha + t nụng nghip: Tng s nhõn khu: ngi Nam: N:. Trong ú, s ngi tui lao ng: ngi Thu nhp c tớnh ca cỏc cụng vic/nm a Lm rung b Chn nuụi c Trng hoa, cõy cnh d Nuụi trng thu sn e Ngh khỏc Tng II TèNH HèNH THU HI T ng ng ng ng ng ng Tng s din tớch t b thu hi: Trong ú:+ t (t th c): + t vn, ao: .ha + t nụng nghip: S tin c nhn bi thng, h tr Nh nc thu hi t phc v cụng tỏc gii phúng mt bng: TT Danh mc n bự Khi n giỏ Thnh tin 118 lng A B C D - n bự t t (m2) t vn, ao (m2) t nụng nghip (m2) n bự vt kin trỳc Nh mỏi bng (m2) Nh mỏi ngúi (m2) Cụng trỡnh ph Sõn lỏng XM (m2) Tng ro gch xõy (m2) M t ln (m) M xõy (m) M t (m) n bự hoa mu Hoa o, hu Rau mu, lỳa Rau mu, lỳa Nhng chớnh sỏch h tr khỏc H tr di chuyn (h) H tr thuờ nh (ngi) H tr chuyn i ngh nghip, - n nh i sng, SX Tng cng (ng) (ng) 119 ễng (b) cho bit n giỏ bi thng, h tr ca Nh nc ó phự hp vi giỏ c th trng cha? Phự hp: [ ] Thp hn: [ ] Quỏ thp: [ ] ễng (b) cú hi lũng vi cỏc chớnh sỏch h tr khỏc ca Nh nc khụng? Hi lũng: [ ] Bỡnh thng: [ ] Khụng hi lũng: [ ] ễng (b) cho bit vic bi thng, h tr ca Nh nc ó minh bch cha? Minh bch: [ ] Cha minh bch: [ ] ễng (b) cho bit vic chi tr tin bi thng, h tr ca Nh nc cú thun li khụng? Thun li: [ ] Bỡnh thng: [ ] Khú khn: [ ] Vi chớnh sỏch trờn ụng (b) cú t nguyn giao t cho Nh nc theo ỳng tin khụng? Cú: [ ] Khụng: [ ] Nhng khú khn ca gia ỡnh ụng (b) sau b Nh nc thu hi t? - Thiu t sn xut: [ ] - Khú khn chuyn i ngh nghip: [ ] Theo ụng (b) ngoi cỏc chớnh sỏch bi thng, h tr trờn Nh nc cn cú thờm cỏc chớnh sỏch h tr no khỏc cho ngi dõn b Nh nc thu hi t? 10 ỏnh giỏ ca ch h v chớnh sỏch tỏi nh c hin nay: ngy thỏng nm 2010 Ch h iu tra
- Xem thêm -

Xem thêm: LUAN VAN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN, LUAN VAN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN, LUAN VAN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN, Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Phổ Yên., - Quá trình phân tích số liệu tác giả dùng phương pháp phân tích thống kê kinh tế (phương pháp mô tả, phương pháp so sánh có tính đến lợi ích xã hội của người bị thu hồi đất khi GPMB, sự hưởng lợi và lợi ích chi trả khi đến khu ở mới hay khu sản xuất, kin, Đối tượng và điều kiện được bồi thường, Chính sách tái định cư, Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, h. Tình hình đời sống của hộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay