Các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô trung bình của doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam

66 212 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 00:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT - NGUYỄN ÁNH DƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY TRUNG BÌNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT - NGUYỄN ÁNH DƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY TRUNG BÌNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 60340402 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS VŨ THÀNH TỰ ANH TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2016 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn hoàn toàn thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Ánh Dương -ii- LỜI CẢM ƠN Tập luận văn sản phẩm kết hợp hài hòa kiến thức lý thuyết thực tế mà tích lũy trình học tập Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Để hoàn thành, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ quý báu nhiều cá nhân tổ chức Đầu tiên, xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Vũ Thành Tự Anh, người dành nhiều thời gian công sức trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn, việc lựa chọn vấn đề sách, thiết lập giả thuyết nghiên cứu công việc cuối để hoàn thành Tôi xin cảm ơn thầy Huỳnh Thế Du, người khích lệ lựa chọn hướng mới, gắn liền với vấn đề sách rõ ràng Cảm ơn thầy Đinh Công Khải, thầy Cao Hào Thi, thầy Lê Việt Phú giúp làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến phương pháp định lượng Cảm ơn thầy Phạm Thế Anh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân giúp có liệu quý giá Tôi dành lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbight với thành viên “gia đình” MPP7 song hành suốt gần năm vừa qua Nguyễn Ánh Dương Học viên lớp MPP7, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright -iii- TÓM TẮT Giai đoạn 2006 – 2011, quy trung bình DNNVV Việt Nam khu vực quốc doanh ngày suy giảm tiêu chí lao động nguồn vốn, tăng trưởng kinh tế trì Nghịch lý vừa khó chấp nhận, vừa gây nên khó khăn cho phát triển kinh tế Đó nguy thị phần “sân nhà”; chất lượng việc làm thấp, khả đầu tư hạn chế, cản trở việc đạt suất cao; giảm lợi nhuận; khả chống chọi với yếu tố tiêu cực khủng hoảng kinh tế bị hạn chế DNNVV Dựa nhiều nghiên cứu trước North (1990), VELP (2013), Vũ Thành Tự Anh (2015), sử dụng tiêu PCI với biến Khủng hoảng kinh tế biến Ngành nghề giai đoạn 2006 - 2011, xử lý liệu bảng hình FE, luận văn đưa giải đáp cho yếu tố then chốt ảnh hưởng tới quy lao động trung bình, đồng thời gợi ý sách góc độ Nhà nước tạo tiền đề cho phát triển DNNVV Việt Nam Qua phân tích, yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quy lao động trung bình DNNVV khu vực quốc doanh giai đoạn 2006 – 2011 xác định là: (i) Chất lượng đào tạo lao động; (ii) Tính thực thi hệ thống pháp luật; (iii) Quyền sở hữu đất đai; (iv) Chi phí không thức; (v) Chi phí giao dịch Chi phí gia nhập thị trường, Chi phí thời gian Mặc dù có mức độ khác nhau, tác động yếu tố lên quy lao động trung bình DNNVV phù hợp với nghiên cứu trước, đặc biệt quan điểm, nhìn nhận nhiều chuyên gia kinh tế Việt Nam vấn đề sách Tương ứng với yếu tố nhóm giải pháp Thứ nhất, nâng cao chất lượng đào tạo lao động theo hướng thị trường, nhu cầu doanh nghiệp Thứ hai, đảm bảo tính thực thi pháp luật hai yêu cầu: (i) đơn giản số lượng nâng cao chất lượng văn pháp luật; (ii) tính thượng tôn pháp luật Thứ ba, quyền sở hữu đất đai doanh nghiệp cần đảm bảo thông qua hạn chế tối đa việc thu hồi, nâng thời hạn cho thuê, đồng thời, xác lập quyền sở hữu cách rõ ràng Thứ tư, hình phạt thích đáng, kết hợp truyền thông mà quan trọng phải chống từ nguồn yêu cầu để ngăn chặn tham nhũng Cuối cùng, ứng dụng công nghệ thông tin, quy định tra lần báo cáo cửa, tăng tính cạnh tranh giải pháp cho vấn đề Chi phí giao dịch Vấn đề thay đổi tư duy, sức ỳ áp dụng linh hoạt với đối tượng yêu cầu Từ khóa: Quy doanh nghiệp, thể chế, doanh nghiệp nhỏ vừa -iv- MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC HỘP vii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi sách 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHUNG PHÂN TÍCH 2.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.1 Khái niệm phân loại 2.1.2 Vai trò DNNVV kinh tế Việt Nam 2.1.3 Tiêu chí đánh giá phát triển 2.2 Lý thuyết “mới” doanh nghiệp 2.3 Thể chế 2.4 Tại phải phát triển từ doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn? 10 -v- 2.5 Các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quy lao động trung bình DNNVV giả thuyết nghiên cứu 13 2.5.1 Quyền sở hữu tài sản .13 2.5.2 Tham nhũng 14 2.5.3 Chi phí giao dịch .15 2.5.4 Tính thực thi hệ thống pháp luật 15 2.5.5 Hỗ trợ doanh nghiệp 16 2.5.6 Khủng hoảng kinh tế yếu tố ngành nghề 17 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Quy trình nghiên cứu 19 3.2 Nguồn liệu 19 3.2.1 Biến phụ thuộc 20 3.2.2 Biến độc lập 20 3.2.3 Biến kiểm soát biến tương tác 21 3.3 Phương trình hồi quy 22 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu .24 4.2 Những yếu tố then chốt tác động tới quy lao động trung bình DNNVV 26 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH .34 5.1 Kết luận 34 5.2 Kiến nghị sách 35 5.3 Hạn chế đề tài 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 44 -vi- DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ tiếng Anh Từ tiếng Việt ADB Asian Development Bank Ngân hàng Phát triển Châu Á ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CIEM Central Institute for Economic Management Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DoE Department of Economics Khoa Kinh tế - Trường Đại học Tổng hợp Copenhagen FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FE Fixed Effects Hiệu ứng cố định GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội ILSSA Institute of Labour Science and Social Affairs Viện Khoa học lao động xã hội OECD Organization for Economic Cooperation and Development Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế PCI Provincial Competitiveness Index Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh RE Random Effects Hiệu ứng ngẫu nhiên TFP Total-factor productivity Năng suất nhân tố tổng hợp TNHH Trách nhiệm hữu hạn UNDP United Nations Development Programme Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc VCCI Vietnam Chamber of Commerce and Industry Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VELP Vietnam Executive Leadership Program Chương trình lãnh đạo cao cấp Việt Nam VIF Variance inflation factor Hệ số phóng đại phương sai -vii- DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Định nghĩa DNNVV vùng, quốc gia khác .6 Bảng 2.2: Phân loại DNNVV theo quy định Chính phủ .7 Bảng 3.1 Yếu tố sử dụng tiêu PCI 21 Bảng 3.2: giả thuyết môi trường thể chế kinh tế tương ứng với tiêu PCI 21 Bảng 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu phân theo quy lao động 26 Bảng 4.2: Kết ước lượng tác động yếu tố thể chế tới quy lao động trung bình doanh nghiệp theo hình FE 27 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1 Sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam phân theo quy giai đoạn 2002 – 2011 Hình 1.2: Quy lao động bình quân DNNVV quốc doanh giai đoạn 2006 – 2011 Hình 1.3: Quy vốn bình quân DNNVV quốc doanh giai đoạn 2006 – 2011 Hình 2.1 Một số tiêu so sánh loại hình doanh nghiệp phân theo quy 11 Hình 2.2 hình nghiên cứu đề xuất .18 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 19 Hình 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu phân theo loại hình doanh nghiệp .24 Hình 4.2: Đặc điểm mẫu nghiên cứu phân theo vùng kinh tế 25 DANH MỤC HỘP Trang Hộp 4.1: Than trời chi phí luồng 31 -1CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu Có đặc điểm chung nhiều kinh tế giới doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) chiếm tỷ lệ lớn (năm 2014, tỷ lệ quốc gia phát triển châu Á 96%, ADB, 2015) đóng góp quan trọng cho phát triển quốc gia Ở nước thu nhập cao, DNNVV đóng góp 55% GDP 65% số việc làm, số nước thu nhập thấp 60% 70% (OECD, 2004 trích Mbugua, Mbugua, Wangoi, Ogada Kariuki, 2013) Không ngoại lệ, tỷ lệ DNNVV Việt Nam trì mức 95% giai đoạn 2006 – 2011 có xu hướng tiếp tục tăng lên Nếu xét theo tiêu chí quy lao động, tỷ lệ DNNVV năm 2013 theo điều tra Tổng cục Thống kê 98,61% Tuy nhiên, nghịch lý đặt với hội nhập kinh tế giới, thị trường ngày mở rộng, tăng trưởng kinh tế trì (tốc độ tăng trưởng trung bình kinh tế giai đoạn 2006 – 2011 6,3%/năm, đồng thời lấy năm 2005 năm gốc, GDP bình quân đầu người tăng từ 740 USD/người/năm năm 2006 lên 947 USD/người/năm vào năm 2011 (phụ lục 1)) tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ tăng lên cách nhanh chóng, doanh nghiệpquy nhỏ, vừa lớn có xu hướng giảm xuống Hình 1.1 Sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam phân theo quy giai đoạn 2002 – 2011 (%) Nguồn: VCCI, Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2012 -4361 Pervan, Maja and Visic, Josipa (2012), “Influence of Firm size on its business success”, Croatian Operational Reseach Review, Vol 3, pp 213 – 223 62 Ruzzier, Matja and Ruzzier, Maja K (2015), “On the relationship between firm size, resources, age at entry and internationalization: the case of Slovenian SMEs”, Journal of Business Economics and Management, Volume 16, Issue 1, pp 52 – 73 63 Saleh, Jahangir (2004), Property Rights Institutions and Investment, World Bank Policy Research Working Paper 64 Sharu, Huka and Guyo,Wario (2013), “Factors Influencing Growth of Youth Owned Small and Medium Enterprises in Nairobi County, Kenya”, International Journal of Science and Research, Vol.4, Issue 4, ISSN 2319 – 7064, pp 973 – 980 65 Soini, Eveliina and Veseli, Labinot (2011), Factors influencing SMEs growth in Kosovo, Bachelor’s Thesis, Turku University of Applied Sciences 66 Sonmez, Alper (2013), “Firm Entry, Survival, and Exit”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol 2, No 9, pp 160 – 167 67 Welsch, Heinz (2002), Corruption, Growth, and the Environment: A Cross-Country Analysis, German Institute for Economic Research 68 Westergard-Nielsen, Niels and Neamtu, Ioana (2012), How are Firms affected by the Crisis and How they react?, Discussion Paper No 6671, IZA 69 Woldie, Atsede, Leighton, Patricia and Adesua, Adebimpe (2008), “Factors influencing small and medium enterprises (SMEs): an exploratory study of owner/manager and firm characteristics”, Banks and Bank Systems, Volume 3, Issue 3, pp – 13 70.World Bank, truy cập địa http://data.worldbank.org/ 71 World Bank Group, Doing Business qua năm, truy cập địa chỉ: http://www.doingbusiness.org/ -44PHỤ LỤC Tốc độ tăng GDP, GDP deflactor GDP bình quân đầu người Việt Nam 2005 – 2011 Năm Tốc độ tăng GDP ($/người/năm) GDP ($/người/năm) GDP (giá tại) (giá 2005) 2005 7,5% 699,5 699,5 9,2% 2006 7,0% 796,7 740,1 8,6% 2007 7,1% 919,2 784,3 9,6% 2008 5,7% 1.164,6 819,9 22,7% 2009 5,4% 1.232,4 855,1 6,2% 2010 6,4% 1.333,6 900,5 12,1% 2011 6,2% 1.542,7 946,6 21,3% GDP deflactor Nguồn: World Bank, truy cập địa http://data.worldbank.org/ Khái quát số PCI PHƯƠNG PHÁP PCI Tóm tắt phương pháp: Chỉ số PCI xây dựng theo quy trình bước gọi tắt “3T”: 1) thu thập liệu điều tra doanh nghiệp phiếu hỏi liệu từ nguồn công bố, 2) tính toán 10 số thành phần chuẩn hóa kết theo thang điểm 10, 3) tính trọng số cho số PCI trung bình 10 số thành phần thang điểm 100 Mẫu khảo sát: Chỉ số PCI năm tiếp tục sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên nhằm phản ánh xác đặc điểm doanh nghiệp tỉnh Mẫu phân tầng nhằm đảm bảo tính đại diện thời gian hoạt động, loại hình pháp lý, ngành nghề hoạt động doanh nghiệp.10 số thành phần bao gồm: (1) Chi phí gia nhập thị trường Chỉ số xây dựng nhằm đánh giá khác biệt chi phí gia nhập thị trường doanh nghiệp thành lập tỉnh với Đo lường về: i) Thời gian doanh nghiệp phải chờ để đăng ký kinh doanh xin cấp đất; ii) thời gian chờ để nhận tất loại giấy phép cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh; iii) số giấy phép, giấy đăng ký định chấp thuận cần thiết để thức hoạt động -45(2) Tiếp cận đất đai Sự ổn định sử dụng đất Đo lường hai khía cạnh vấn đề đất đai mà doanh nghiệp phải đối mặt: việc tiếp cận đất đai dàng không doanh nghiệp có thấy yên tâm đảm bảo ổn định có mặt kinh doanh hay không (3) Tính minh bạch tiếp cận thông tin Đo lường khả tiếp cận kế hoạch tỉnh văn pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, liệu doanh nghiệp tiếp cận cách công văn này, sách quy định có tham khảo ý kiến doanh nghiệp khả tiên liệu việc triển khai thực sách quy định mức độ tiện dụng trang web tỉnh doanh nghiệp (4) Chi phí thời gian để thực quy định Nhà nước Đo lường thời gian doanh nghiệp phải bỏ để thực thủ tục hành mức độ thường xuyên thời gian doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh để quan Nhà nước địa phương thực việc tra, kiểm tra (5) Chi phí không thức Đo lường khoản chi phí không thức mà doanh nghiệp phải trả trở ngại chi phí không thức gây hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, việc trả khoản chi phí không thức có đem lại kết hay “dịch vụ” mong đợi liệu cán Nhà nước có sử dụng quy định địa phương để trục lợi hay không (6) Tính động tiên phong lãnh đạo tỉnh Đo lường tính sáng tạo, sáng suốt lãnh đạo tỉnh trình thực thi sách Trung ương việc đưa sáng kiến riêng nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời đánh giá khả hỗ trợ áp dụng sách chưa rõ ràng Trung ương theo hướng có lợi cho doanh nghiệp (7) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Chỉ số trước có tên gọi Chính sách phát triển kinh tế tư nhân, dùng để đo lường dịch vụ tỉnh để phát triển khu vực tư nhân xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, phát triển khu/cụm công nghiệp địa phương cung cấp dịch vụ công nghệ cho doanh nghiệp, bao gồm sẵn có chất lượng dịch vụ (8) Đào tạo lao động -46Đo lường nỗ lực lãnh đạo tỉnh để thúc đẩy đào tạo nghề phát triển kỹ nhằm hỗ trợ cho ngành công nghiệp địa phương giúp người lao động tìm kiếm việc làm (9) Thiết chế pháp lý Đo lường lòng tin doanh nghiệp tư nhân hệ thống tòa án, tư pháp tỉnh, liệu thiết chế pháp lý có doanh nghiệp xem công cụ hiệu để giải tranh chấp nơi doanh nghiệp khiếu nại hành vi nhũng nhiễu cán công quyền địa phương Nguồn: VCCI, Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam năm 2009 Cách tính điểm cho tiêu: Tiếp cận ổn định sử dụng đất, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý Cách thức tính điểm chung cho yếu tố cấu thành nên tiêu dựa vào câu hỏi để đưa thang điểm tính toán Kết cuối cho tiêu tổng điểm thành phần Chẳng hạn: Câu hỏi: Doanh nghiệp đánh giá rủi ro bị thu hồi đất (1: Rất cao đến 5: Rất thấp) Đối với câu hỏi này, thang điểm cho câu trả lời từ tới Mức độ đánh giá doanh nghiệp tỉnh số điểm để tính kết cuối Ví dụ: năm 2009, tiêu này, doanh nghiệp điều tra Hà Nội đánh giá trung bình 2,77 Đây giá trị lấy (cùng với yếu tố khác) để tính điểm cho tiêu Tiếp cận ổn định sử dụng đất đai Câu hỏi: Hệ thống tư pháp cho phép tố cáo hành vi tham nhũng (% luôn thường xuyên) Đối với câu hỏi này, thang điểm cho câu trả lời từ tới Tỷ lệ phần trăm doanh nghiệp cho rằng, hệ thống tư pháp luôn thường xuyên cho phép tố cáo hành vi tham nhũng mức điểm số dùng để tính kết cuối Ví dụ: năm 2009, có 23,67% doanh nghiệp Hải Phòng cho hệ thống tư pháp luôn thường xuyên cho phép tố cáo hành vi tham nhũng, nên điểm số cấu phần 0,2367 điểm Cách thức tính điểm cấu phần tiêu tóm tắt sau: Yếu tố Thang điểm - Doanh nghiệp đánh giá rủi ro bị thu hồi đất Từ tới Cách thức tính dựa vào - Mức độ rủi ro bị thu hồi đất -47- - Nếu bị thu hồi, doanh nghiệp bồi thường thỏa đáng - % doanh nghiệp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đánh giá doanh nghiệp chất lượng giáo dục phổ thông - Đánh giá doanh nghiệp chất lượng dạy nghề - Hệ thống tư pháp cho phép tố cáo hành vi tham nhũng - Doanh nghiệp tin tưởng vào khả bảo vệ pháp luật - Doanh nghiệp sử dụng tòa án thiết chế pháp lý để giải tranh chấp Từ tới Từ tới - % doanh nghiệp luôn thường xuyên bồi thường thỏa đáng bị thu hồi - % doanh nghiệp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Từ tới Từ tới - % doanh nghiệp đánh giá tốt tốt dịch vụ đào tạo giáo dục phổ thông - % doanh nghiệp đánh giá tốt tốt dịch vụ đào tạo dạy nghề Từ tới - % doanh nghiệp cho hệ thống tư pháp luôn thường xuyên cho phép tố cáo hành vi tham nhũng Từ tới - % doanh nghiệp đồng ý đồng ý vào khả bảo vệ pháp luật Từ tới - % doanh nghiệp sử dụng tòa án thiết chế pháp lý để giải tranh chấp Thống kê tả biến quy lao động trung bình ldtb 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Percentiles 1 Smallest 1 1 8.5 24 60 100 198 Largest 300 300 300 300 Obs Sum of Wgt 69708 69708 Mean Std Dev 22.8009 38.03948 Variance Skewness Kurtosis 1447.002 3.313569 16.18917 -48Thống kê tả biến log quy lao động trung bình lnld 1% 5% 10% 25% Percentiles 0 1.098612 50% Smallest 0 0 2.140066 75% 90% 95% 99% 3.178054 4.094345 4.60517 5.288267 Largest 5.703783 5.703783 5.703783 5.703783 Obs Sum of Wgt 69708 69708 Mean Std Dev 2.167624 1.39951 Variance Skewness Kurtosis 1.958629 2265087 2.245773 Số lượng quan sát phân theo loại hình doanh nghiệp lhdn Freq Percent Cum 10 8,544 25 48,437 12,702 12.26 0.04 69.49 18.22 12.26 12.29 81.78 100.00 Total 69,708 100.00 Số quan sát phân theo ngành nghề Số quan sát Phần trăm Nông, lâm, thủy sản 189 0,27 Khai khoáng 600 0,86 Công nghiệp 16.119 23,12 Xây dựng 10.660 15,29 Bán buôn, bán lẻ 29.171 41,85 Vận tải 2.097 3,01 Lưu trú ăn uống 1.496 2,15 Thông tin truyền thông 572 0,82 Tài 59 0,08 Bất động sản 1.372 1,97 Khoa học công nghệ 5.164 7,41 Khác 2.209 3,17 69.708 100 Ngành Tổng -497 Số lượng quan sát phân theo tỉnh tinh Freq Percent Cum 10 11 12 14 15 17 19 20 22 24 25 26 27 30 31 33 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 48 49 51 52 54 56 58 60 62 64 66 67 68 70 72 74 75 77 79 80 82 83 84 86 87 89 91 92 93 94 96 9,078 252 132 144 594 402 342 12 258 486 216 618 240 252 324 822 282 252 780 1,182 222 258 240 348 258 528 852 678 570 288 492 372 222 276 456 198 1,122 408 204 138 144 354 48 366 42 156 1,722 702 828 38,226 276 702 102 24 294 408 204 18 216 12 36 30 13.02 0.36 0.19 0.21 0.85 0.58 0.49 0.02 0.37 0.70 0.31 0.89 0.34 0.36 0.46 1.18 0.40 0.36 1.12 1.70 0.32 0.37 0.34 0.50 0.37 0.76 1.22 0.97 0.82 0.41 0.71 0.53 0.32 0.40 0.65 0.28 1.61 0.59 0.29 0.20 0.21 0.51 0.07 0.53 0.06 0.22 2.47 1.01 1.19 54.84 0.40 1.01 0.15 0.03 0.42 0.59 0.29 0.03 0.31 0.02 0.05 0.04 13.02 13.38 13.57 13.78 14.63 15.21 15.70 15.72 16.09 16.78 17.09 17.98 18.33 18.69 19.15 20.33 20.74 21.10 22.22 23.91 24.23 24.60 24.94 25.44 25.81 26.57 27.79 28.77 29.58 30.00 30.70 31.24 31.55 31.95 32.60 32.89 34.50 35.08 35.38 35.57 35.78 36.29 36.36 36.88 36.94 37.17 39.64 40.64 41.83 96.67 97.06 98.07 98.22 98.25 98.67 99.26 99.55 99.58 99.89 99.91 99.96 100.00 Total 69,708 100.00 -508 Tỷ trọng doanh nghiệp tỷ trọng lao động doanh nghiệp phân theo loại hình giai đoạn 2002 – 2011 Loại hình doanh nghiệp Tỷ trọng doanh nghiệp (%) Tỷ trọng lao động (%) 2002 2011 2002 2011 DN Nhà nước 8,53 0,99 49,67 14,83 Hợp tác xã 6,52 3,89 3,55 2,23 DN tư nhân 39,41 14,30 7,29 5,11 Công ty hợp danh 0,04 0,05 0,01 0,01 Công ty TNHH 37,33 57,24 19,34 30,13 Công ty Cổ phần 4,50 20,81 6,14 25,15 DN 100% vốn NN 2,48 2,27 10,76 20,17 DN liên doanh 1,19 0,44 3,24 2,36 Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 Nguồn: VCCI, Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2012 Kiểm tra vấn đề đa cộng tuyến qua hệ số VIF collin sohuudat cpkoct minhbach gianhaptt cpthoigian nangdong hotro cllaodong phapluat (obs=69708) Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -sohuudat 2.09 1.44 0.4795 0.5205 cpkoct 1.36 1.17 0.7354 0.2646 minhbach 2.59 1.61 0.3856 0.6144 gianhaptt 1.38 1.18 0.7230 0.2770 cpthoigian 1.92 1.38 0.5216 0.4784 nangdong 2.36 1.54 0.4241 0.5759 hotro 2.46 1.57 0.4057 0.5943 cllaodong 3.63 1.90 0.2758 0.7242 phapluat 4.31 2.08 0.2318 0.7682 -Mean VIF 2.46 Cond Eigenval Index 9.7159 1.0000 0.1043 9.6514 0.0680 11.9512 0.0570 13.0573 0.0240 20.1184 0.0101 30.9544 0.0082 34.4840 0.0063 39.3660 0.0038 50.4616 10 0.0024 63.1932 Condition Number 63.1932 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) Det(correlation matrix) 0.0244 -5110 Kết ước lượng hình (i) hình * hình FE Fixed-effects (within) regression Group variable: madn Number of obs Number of groups = = 69708 11618 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.1618 between = 0.1218 overall = 0.0984 corr(u_i, Xb) F(9,58081) Prob > F = 0.1223 lnld Coef sohuudat cpkoct minhbach gianhaptt cpthoigian nangdong hotro cllaodong phapluat _cons 0440749 2056404 -.0271263 1021757 0980562 -.1019469 -.0308658 -.1355287 0062351 4245931 sigma_u sigma_e rho 1.2103488 62262197 79074941 F test that all u_i=0: Std Err .0077852 0055387 0068381 0031274 0051051 0039351 003337 0162489 0139921 0655151 t 5.66 37.13 -3.97 32.67 19.21 -25.91 -9.25 -8.34 0.45 6.48 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.656 0.000 = = 1245.96 0.0000 [95% Conf Interval] 0288159 1947847 -.040529 0960459 0880501 -.1096597 -.0374064 -.1673766 -.0211894 2961831 0593339 2164962 -.0137236 1083055 1080622 -.0942341 -.0243253 -.1036808 0336597 5530031 (fraction of variance due to u_i) F(11617, 58081) = 21.21 Prob > F = 0.0000 * hình OLS reg lnld Source sohuudat cpkoct minhbach gianhaptt cpthoigian nangdong hotro cllaodong phapluat SS df MS Model Residual 18486.2665 118043.918 69698 2054.02961 1.69364857 Total 136530.185 69707 1.95862947 lnld Coef sohuudat cpkoct minhbach gianhaptt cpthoigian nangdong hotro cllaodong phapluat _cons 0278398 1317192 -.1002481 0328572 2350681 -.0393768 -.2198551 0685234 -.1227275 2.089098 Std Err .0141053 0082317 0113384 00613 0085373 005819 004503 0301798 0252592 0887351 t 1.97 16.00 -8.84 5.36 27.53 -6.77 -48.82 2.27 -4.86 23.54 Number of obs F( 9, 69698) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.023 0.000 0.000 = 69708 = 1212.78 = 0.0000 = 0.1354 = 0.1353 = 1.3014 [95% Conf Interval] 0001935 1155851 -.1224714 0208424 2183351 -.0507819 -.228681 0093711 -.1722356 1.915177 0554862 1478534 -.0780247 0448721 2518011 -.0279716 -.2110293 1276757 -.0732194 2.263019 -52(ii) hình * hình FE Fixed-effects (within) regression Group variable: madn Number of obs Number of groups = = 69708 11618 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.2181 between = 0.0198 overall = 0.0584 corr(u_i, Xb) F(10,58080) Prob > F = 0.0114 lnld Coef sohuudat cpkoct minhbach gianhaptt cpthoigian nangdong hotro cllaodong phapluat khunghoang _cons 1612143 0519981 -.0508659 0114715 0635401 -.0710547 -.0175905 9651096 5705496 1.241123 -1.01342 007735 0058542 006615 0033309 0049598 0038308 0032297 02316 0160903 0192052 0670784 sigma_u sigma_e rho 1.2422809 60138106 81014478 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err t 20.84 8.88 -7.69 3.44 12.81 -18.55 -5.45 41.67 35.46 64.62 -15.11 F(11617, 58080) = P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 23.00 = = 1619.60 0.0000 [95% Conf Interval] 1460537 0405238 -.0638314 0049429 0538189 -.0785631 -.0239208 9197159 5390125 1.203481 -1.144894 1763749 0634724 -.0379005 0180001 0732614 -.0635463 -.0112603 1.010503 6020868 1.278765 -.8819462 Prob > F = 0.0000 * hình OLS Source SS df MS Model Residual 18894.5989 10 117635.586 69697 1889.45989 1.68781419 Total 136530.185 69707 1.95862947 lnld Coef sohuudat cpkoct minhbach gianhaptt cpthoigian nangdong hotro cllaodong phapluat khunghoang _cons 0950449 0318766 -.1218923 -.0130378 2115976 -.042428 -.2346274 5337975 1207823 5417731 2.015507 Std Err .014729 0104275 0114041 0067937 0086551 0058122 0045945 0424557 0296805 0348316 0887084 t 6.45 3.06 -10.69 -1.92 24.45 -7.30 -51.07 12.57 4.07 15.55 22.72 Number of obs F( 10, 69697) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.002 0.000 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 = 69708 = 1119.47 = 0.0000 = 0.1384 = 0.1383 = 1.2992 [95% Conf Interval] 0661761 0114388 -.1442444 -.0263535 1946336 -.05382 -.2436326 4505844 0626086 4735033 1.841639 1239136 0523145 -.0995403 0002778 2285616 -.0310361 -.2256223 6170105 178956 6100429 2.189376 -53(iii) hình * hình FE Fixed-effects (within) regression Group variable: madn Number of obs Number of groups = = 69708 11618 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.2236 between = 0.0122 overall = 0.0537 corr(u_i, Xb) F(17,58073) Prob > F = 0.0039 lnld Coef sohuudat cpkoct minhbach gianhaptt cpthoigian nangdong hotro cllaodong phapluat khunghoang sohuudat_k~g cpkoct_khu~g minhbach_k~g nangdong_k~g hotro_khun~g cllaodong_~g phapluat_k~g _cons 1227984 0668804 -.0472438 0228735 0446101 0052699 0024462 3668239 2786693 1178778 1556011 -.0319027 -.013515 -.0891945 -.0096361 5138578 3683824 -.1487803 sigma_u sigma_e rho 1.2467331 5992921 81230622 F test that all u_i=0: Std Err .0095748 0133602 010006 0038899 0053329 0087278 0070408 0652984 0296245 1150301 0173019 0151868 0128868 0085194 0070815 0706751 0330181 0924255 t 12.83 5.01 -4.72 5.88 8.37 0.60 0.35 5.62 9.41 1.02 8.99 -2.10 -1.05 -10.47 -1.36 7.27 11.16 -1.61 P>|t| = = [95% Conf Interval] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.546 0.728 0.000 0.000 0.305 0.000 0.036 0.294 0.000 0.174 0.000 0.000 0.107 1040318 0406943 -.0668556 0152494 0341576 -.0118366 -.0113538 2388387 2206052 -.1075818 1216893 -.061669 -.0387732 -.1058925 -.0235158 3753341 3036668 -.3299346 SS df MS Model Residual 20107.4857 17 116422.699 69690 1182.79328 1.67057969 Total 136530.185 69707 1.95862947 lnld Coef sohuudat cpkoct minhbach gianhaptt cpthoigian nangdong hotro cllaodong phapluat khunghoang sohuudat_k~g cpkoct_khu~g minhbach_k~g nangdong_k~g hotro_khun~g cllaodong_~g phapluat_k~g _cons 2308629 1217986 -.0988159 -.053262 1831281 1368649 -.2839432 -.3885627 4273065 3.121523 -.2746729 -.1577472 -.0248848 -.2081374 0027715 1.260531 -.4500696 1.211152 Std Err .0187809 0249034 0192185 0072485 0090337 0153309 0127516 1195759 0545953 2056067 0329052 028367 0250021 0165932 0137674 1309092 0638221 1540707 141565 0930666 -.0276321 0304977 0550625 0223764 0162462 4948092 3367334 3433374 1895129 -.0021365 0117432 -.0724964 0042436 6523814 4330981 0323741 (fraction of variance due to u_i) F(11617, 58073) = 22.91 Prob > F = 0.0000 * hình OLS Source 983.63 0.0000 t 12.29 4.89 -5.14 -7.35 20.27 8.93 -22.27 -3.25 7.83 15.18 -8.35 -5.56 -1.00 -12.54 0.20 9.63 -7.05 7.86 Number of obs F( 17, 69690) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.320 0.000 0.840 0.000 0.000 0.000 = = = = = = 69708 708.01 0.0000 0.1473 0.1471 1.2925 [95% Conf Interval] 1940523 0729879 -.1364842 -.0674691 165422 1068164 -.3089363 -.6229313 3202997 2.718534 -.3391669 -.2133464 -.073889 -.24066 -.0242125 1.003949 -.5751608 9091733 2676734 1706092 -.0611477 -.039055 2008342 1669134 -.2589501 -.1541942 5343132 3.524511 -.2101788 -.102148 0241193 -.1756148 0297556 1.517113 -.3249784 1.51313 -54(iv) hình * hình FE Fixed-effects (within) regression Group variable: madn Number of obs Number of groups = = 69708 11618 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.2315 between = 0.1329 overall = 0.1326 corr(u_i, Xb) F(28,58062) Prob > F = 0.1187 = = lnld Coef sohuudat cpkoct minhbach gianhaptt cpthoigian nangdong hotro cllaodong phapluat khunghoang nonglamthuy khaikhoang congnghiep xaydung banbuonle vantai luutruanuong thongtin taichinh batdongsan khcn sohuudat_k~g cpkoct_khu~g minhbach_k~g nangdong_k~g hotro_khun~g cllaodong_~g phapluat_k~g _cons 1207665 0669811 -.0475758 0219687 044757 005776 0023825 3798897 273557 1166901 2771199 2113347 3295411 0273064 -.0705383 0977289 3511232 -.0384828 058558 -.069942 -.0582112 1566805 -.0314573 -.0124033 -.0900885 -.0098054 5040468 3724631 -.2018328 0095317 0132944 0099575 003871 0053073 0086844 0070057 0649797 029494 1144656 1072586 0778616 0333751 0342386 0313287 049916 0782674 0561378 1605611 0432499 0342265 0172186 0151118 0128249 0084776 0070467 0703305 0328672 096421 sigma_u sigma_e rho 1.19284 59629026 8000696 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err t P>|t| 12.67 5.04 -4.78 5.68 8.43 0.67 0.34 5.85 9.27 1.02 2.58 2.71 9.87 0.80 -2.25 1.96 4.49 -0.69 0.36 -1.62 -1.70 9.10 -2.08 -0.97 -10.63 -1.39 7.17 11.33 -2.09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.506 0.734 0.000 0.000 0.308 0.010 0.007 0.000 0.425 0.024 0.050 0.000 0.493 0.715 0.106 0.089 0.000 0.037 0.333 0.000 0.164 0.000 0.000 0.036 F(11617, 58062) = 19.70 624.56 0.0000 [95% Conf Interval] 1020843 0409241 -.0670926 0143816 0343547 -.0112455 -.0113487 2525292 2157486 -.1076631 0668925 0587256 2641257 -.0398015 -.1319426 -.0001066 1977187 -.1485133 -.2561424 -.1547121 -.1252952 1229319 -.0610764 -.0375402 -.1067046 -.023617 3661987 3080432 -.3908185 1394487 0930381 -.0280591 0295558 0551594 0227974 0161136 5072503 3313654 3410432 4873473 3639439 3949565 0944143 -.009134 1955645 5045277 0715476 3732585 014828 0088728 1904291 -.0018381 0127337 -.0734723 0040061 641895 4368831 -.0128471 Prob > F = 0.0000 * hình OLS Source SS df MS Model Residual 34496.1631 28 102034.021 69679 1232.00582 1.46434394 Total 136530.185 69707 1.95862947 lnld Coef sohuudat cpkoct minhbach gianhaptt cpthoigian nangdong hotro cllaodong phapluat khunghoang nonglamthuy khaikhoang congnghiep xaydung banbuonle vantai luutruanuong thongtin taichinh batdongsan khcn sohuudat_k~g cpkoct_khu~g minhbach_k~g nangdong_k~g hotro_khun~g cllaodong_~g phapluat_k~g _cons 1952804 059791 -.0619504 -.0243455 1345077 0999131 -.242438 -.3907742 2192835 2.263421 2951973 5623379 7348225 -.0232757 -.3957503 4446689 4030855 -.032132 8220989 -.2712567 -.3290742 -.2056952 -.0976493 -.0642577 -.1890681 0023747 1.184109 -.2036464 1.872322 Std Err .0176004 0233376 018002 0067989 0084781 0143626 0119738 1121008 0511908 193078 0919476 056116 0275127 0284815 0267105 036917 0406012 0568068 1596618 0416413 0307763 0308578 026599 0234187 0155424 0128927 1227816 0598329 1463119 t 11.10 2.56 -3.44 -3.58 15.87 6.96 -20.25 -3.49 4.28 11.72 3.21 10.02 26.71 -0.82 -14.82 12.05 9.93 -0.57 5.15 -6.51 -10.69 -6.67 -3.67 -2.74 -12.16 0.18 9.64 -3.40 12.80 Number of obs F( 28, 69679) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.010 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.414 0.000 0.000 0.000 0.572 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.854 0.000 0.001 0.000 = = = = = = 69708 841.34 0.0000 0.2527 0.2524 1.2101 [95% Conf Interval] 1607836 0140494 -.0972342 -.0376714 1178907 0717624 -.2659066 -.6104916 1189497 1.884989 1149802 4523507 6808976 -.0790994 -.4481028 3723117 3235074 -.1434732 5091621 -.3528736 -.3893957 -.2661763 -.1497833 -.1101582 -.2195311 -.022895 9434573 -.3209187 1.585551 2297772 1055327 -.0266665 -.0110196 1511247 1280638 -.2189694 -.1710568 3196173 2.641854 4754145 6723251 7887473 0325481 -.3433977 5170261 4826637 0792093 1.135036 -.1896399 -.2687526 -.145214 -.0455152 -.0183572 -.1586051 0276444 1.424761 -.0863741 2.159093 -55(v) hình 4* Fixed-effects (within) regression Group variable: madn Number of obs Number of groups = = 69708 11618 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.2315 between = 0.1329 overall = 0.1326 corr(u_i, Xb) F(28,11617) Prob > F = 0.1187 = = 411.66 0.0000 (Std Err adjusted for 11618 clusters in madn) Robust Std Err lnld Coef t sohuudat cpkoct minhbach gianhaptt cpthoigian nangdong hotro cllaodong phapluat khunghoang nonglamthuy khaikhoang congnghiep xaydung banbuonle vantai luutruanuong thongtin taichinh batdongsan khcn sohuudat_k~g cpkoct_khu~g minhbach_k~g nangdong_k~g hotro_khun~g cllaodong_~g phapluat_k~g _cons 1207665 0669811 -.0475758 0219687 044757 005776 0023825 3798897 273557 1166901 2771199 2113347 3295411 0273064 -.0705383 0977289 3511232 -.0384828 058558 -.069942 -.0582112 1566805 -.0314573 -.0124033 -.0900885 -.0098054 5040468 3724631 -.2018328 008422 0129135 0095469 0037439 0058443 0086353 0062438 0654272 0297582 128901 1252249 1072899 0507696 0520727 0468093 0737271 1326104 0781819 1704867 069303 0505626 0189976 0148371 0115823 0086493 0065238 0695497 0330286 1203726 sigma_u sigma_e rho 1.19284 59629026 8000696 (fraction of variance due to u_i) 14.34 5.19 -4.98 5.87 7.66 0.67 0.38 5.81 9.19 0.91 2.21 1.97 6.49 0.52 -1.51 1.33 2.65 -0.49 0.34 -1.01 -1.15 8.25 -2.12 -1.07 -10.42 -1.50 7.25 11.28 -1.68 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.504 0.703 0.000 0.000 0.365 0.027 0.049 0.000 0.600 0.132 0.185 0.008 0.623 0.731 0.313 0.250 0.000 0.034 0.284 0.000 0.133 0.000 0.000 0.094 [95% Conf Interval] 104258 0416685 -.0662894 0146301 0333012 -.0111507 -.0098565 2516414 2152259 -.1359775 031658 0010284 2300241 -.0747649 -.1622923 -.0467885 0911845 -.1917324 -.2756247 -.2057876 -.1573225 119442 -.0605406 -.0351064 -.1070426 -.0225932 3677177 3077215 -.4377833 1372749 0922937 -.0288623 0293073 0562128 0227027 0146215 5081381 3318881 3693577 5225818 421641 4290581 1293777 0212157 2422464 6110619 1147668 3927407 0659035 0409001 193919 -.0023739 0102999 -.0731344 0029824 640376 4372048 0341178 -5611 Kiểm định Hausman Test Giả thuyết H0: Ước lượng FEM REM không khác Ha: Ước lượng FEM REM khác hausman fixed random Coefficients (b) (B) fixed random sohuudat cpkoct minhbach gianhaptt cpthoigian nangdong hotro cllaodong phapluat khunghoang sohuudat_k~g cpkoct_khu~g minhbach_k~g nangdong_k~g hotro_khun~g cllaodong_~g phapluat_k~g nonglamthuy khaikhoang congnghiep xaydung banbuonle vantai luutruanuong thongtin taichinh batdongsan khcn 1207665 0669811 -.0475758 0219687 044757 005776 0023825 3798897 273557 1166901 1566805 -.0314573 -.0124033 -.0900885 -.0098054 5040468 3724631 2771199 2113347 3295411 0273064 -.0705383 0977289 3511232 -.0384828 058558 -.069942 -.0582112 1602276 1005892 -.0805252 0016929 0605799 -.0043229 -.0509496 3320434 335957 9798182 130543 -.0995716 -.0220433 -.0863873 -.0219692 4535073 2221069 3309803 4729961 4969913 0630437 -.165885 2417183 4543262 -.0835527 1877607 -.1124877 -.1116928 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -.0394612 -.0336081 0329493 0202757 -.0158229 0100989 0533321 0478464 -.0624 -.8631282 0261375 0681144 00964 -.0037012 0121638 0505395 1503562 -.0538604 -.2616613 -.1674502 -.0357373 0953467 -.1439893 -.103203 0450699 -.1292027 0425456 0534816 0003078 0005529 0009905 0007941 0188649 0443912 0392751 0149131 0150147 0132727 0249949 053499 01885 0543669 0156772 0134625 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(28) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 23707.48 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) 12 Kiểm tra tượng phương sai thay đổi Giả thuyết H0: hình tượng phương sai sai số thay đổi Ha: hình có tượng phương sai sai số thay đổi Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (11618) Prob>chi2 = = 2.4e+06 0.0000 13 Kiểm tra tượng tự tương quan Giả thuyết H0: hình tượng tự tương quan Ha: hình có tượng tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 11617) = 1881.725 Prob > F = 0.0000 -5714 Tỷ lệ % doanh nghiệp đánh giá nguy bị thu hồi mặt sản xuất kinh doanh Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rất cao 12,5 9,6 8,3 12,5 12,3 12,8 10,0 Cao 15,7 12,9 9,5 16,6 18,6 20,4 19,4 Khá cao 20,3 14,6 12,5 19,3 17,6 27,9 31,5 Thấp 16,1 18,5 18,1 18,3 18,4 12,8 15,7 Rất thấp 35,5 44,5 51,7 33,2 33,1 26,2 23,6 Nguồn: VCCI, Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam năm 2012 Tỷ lệ % doanh nghiệp cho giá trị bồi thường cho mảnh đất bị thu hồi thỏa đáng Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Không 11,5 13,6 12,7 11,1 9,0 7,2 Hiếm 11,9 11,4 11,2 11,6 12,4 10,9 Có khả 35,6 35,6 36,7 38,0 43,4 45,6 Nhiều khả 19,3 19,8 18,7 17,8 17,4 18,2 Luôn 21,7 19,7 20,8 21,4 17,7 18,0 Nguồn: VCCI, Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam năm 2012 15 Một số tiêu phí tổn kinh doanh Trung Quốc Việt Nam Trung Quốc Việt Nam 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2,1 0,6 8,8 7,7 5,3 4,9 15,1 15,1 15,1 15,1 29 29 29 29 Số giờ/năm cần cho nộp thuế 338 318 261 261 872 872 872 770 Số ngày để đăng ký tài sản 28 28 28 28 57,5 57,5 57,5 57,5 Phí tổn để bắt đầu kinh doanh (% thu nhập đầu người) Chi phí thực thi hợp đồng (% tiền dự án) Nguồn: World Bank Group, truy cập địa chỉ: http://www.doingbusiness.org/ ... tới quy mô lao động trung bình DNNVV Độ mạnh tác động yếu tố tới quy mô lao động trung bình chịu ảnh hưởng yếu tố khủng hoảng Giả thuyết H8: Yếu tố ngành nghề kinh doanh tác động trực tiếp tới quy. .. (i) Những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quy mô trung bình DNNVV Việt Nam giai đoạn 2006 - 2011? (ii) Những sách khả thi Nhà nước cần hỗ trợ nhằm nâng cao quy mô trung bình DNNVV Việt Nam thời... “mới” doanh nghiệp 2.3 Thể chế 2.4 Tại phải phát triển từ doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn? 10 -v- 2.5 Các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quy mô lao động trung bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô trung bình của doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô trung bình của doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô trung bình của doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam , 1 Bối cảnh nghiên cứu, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHUNG PHÂN TÍCH, 4 Tại sao phải phát triển các doanh nghiệp nhỏ thành những doanh nghiệp lớn?, 5 Các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quy mô lao động trung bình của các DNNVV và giả thuyết nghiên cứu, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 2 Những yếu tố then chốt tác động tới quy mô lao động trung bình của các DNNVV, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH, 3 Hạn chế của đề tài, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay