Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp hàn quốc của doanh nghiệp TP HCM

118 161 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 00:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM *** NGÔ THANH MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CĂN HỘ CHUNG CƢ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM *** NGÔ THANH MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CĂN HỘ CHUNG CƢ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƢNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HỒ TIẾN DŨNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2014 Tác giả Luận văn Ngô Thanh Mai MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết .5 Giới thiệu chung cư hộ chung cư Phân loại hộ chung cư Hành vi mua khách hàng Tại phải nghiên cứu hành vi mua khách hàng 2.2 Các nghiên cứu thực 2.2.1 Nghiên cứu Connie, Susilawati, Fernando Baptista Anunu trường đại học Petra Christian, thành phố Surabaya, Indonesia : “Các yếu tố động nhận thức ảnh hưởng đến hành vi mua nhà người dân Dilly, Đông Timor” (2001) 2.2.2 Nghiên cứu Mwfeq Haddad, Mahfuz Judeh and Shafig Haddad đại học AlAlbayt đại học Applied Science,Jordon “Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua hộ chung cư người dân Amman, Jordan” (2011) 10 2.2.3 Nghiên cứu Mansi Misra, Gagan Katiyar and A.K Dey (2013) “Nhận thức hành vi mua hộ người tiêu dùng thủ đô Delhi” 11 2.2.4 Nghiên cứu Yujie Qi (2005): “Nghiên cứu số thõa mãn khách hàng thị trường bất động sản Trung Quốc” 11 2.2.5 2.3 Tổng kết đánh giá nghiên cứu thực 14 Mô hình nghiên cứu đề xuất .17 2.3.1 Khái niệm giả thuyết nghiên cứu 17 2.3.2 Quyết định mua 21 2.3.3 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 22 Tóm tắt chƣơng .22 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 24 3.1 Nghiên cứu sơ 24 3.2 Nghiên cứu thức 25 3.3 Quy trình nghiên cứu 26 3.4 Thang đo 27 3.4.1 Kinh tế 27 3.4.2 Tiếp thị 28 3.4.3 Cấu trúc hộ .28 3.4.4 Tiện ích khu vực 29 3.4.5 Liên kết 29 3.4.6 Pháp lý 30 3.4.7 Quyết định mua 30 3.5 Mẫu khảo sát 33 3.6 Tóm tắt chương 33 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Đặc trưng mẫu nghiên cứu 35 4.2 Đánh giá thang đo Cronbach’s Alpha 36 4.3 Phân tích nhân tố EFA 38 4.3.1 Thang đo nhân tố tác động đến định mua khách hàng 39 4.3.2 Thang đo định mua 43 4.3.3 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh .43 4.4 Kiểm định mô hình giả thuyết nghiên cứu 44 4.4.1 Phân tích hệ số tương quan Pearson .44 4.4.2 Đánh giá độ phù hợp mô hình hồi quy tuyến tính bội 45 4.4.3 Kiểm định giả thuyết .46 4.4.4 Dò tìm phạm vi giả định cần thiết 48 4.4.5 Kết luận phân tích hồi quy 50 4.5 Kiểm định khác biệt định mua biến nhân học: giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp thu nhập hộ gia đình 52 4.5.1 Giới tính 52 4.5.2 Tuổi 53 4.5.3 Tình trạng hôn nhân 54 4.5.4 Nghề nghiệp 54 4.5.5 Thu nhập hộ gia đình .55 4.6 Đánh giá chung khách hàng Phú Mỹ Hưng nhân tố ảnh hưởng đến định mua hộ chung cư họ 55 4.7 Tóm tắt chương 57 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 58 5.1 Kết luận .58 5.2 Hàm ý sách cho doanh nghiệp 59 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 68 5.4 Tóm tắt chƣơng .68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Đánh giá nghiên cứu thực trước .14 Bảng 4.1: Tóm tắt mã hóa thang đo .31 Bảng 4.2: Thống kê mẫu nghiên cứu 35 Bảng 4.3: Tổng hợp kết phân tích Cronbach’s Alpha 37 Bảng 4.4: Kết phân tích nhân tố 40 Bảng 4.5: Ma trận hệ số tương quan nhân tố 45 Bảng 4.6: Tóm tắt mô hình hồi quy 46 Bảng 4.7: ANOVA 47 Bảng 4.8: Trọng số hồi quy .48 Bảng 4.9: Kết kiểm định T-test biến giới tính 53 Bảng 4.10: Thống kê kiểm định (tuổi) 53 Bảng 4.11: Thống kê kiểm định (tình trạng hôn nhân) .54 Bảng 4.12: Thống kê kiểm định (nghề nghiệp) 54 Bảng 4.13: Thống kê kiểm định (thu nhập hộ gia đình) 55 Bảng 4.14: Thống kê trung bình thang đo 55 93 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CÁC THANG ĐO YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐÊN QUYẾT ĐỊNH MUA CĂN HỘ CỦA PHÚ MỸ HƢNG KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 784 Approx Chi-Square 4853.741 Df 496 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums Loadings Loadings Initial Eigenvalues of Squared Compo nent Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.989 18.716 18.716 5.989 18.716 18.716 5.003 15.635 15.635 5.405 16.890 35.606 5.405 16.890 35.606 4.570 14.281 29.916 5.038 15.744 51.350 5.038 15.744 51.350 4.553 14.228 44.144 l3.158 9.867 61.218 3.158 9.867 61.218 3.334 10.419 54.564 1.861 5.816 67.033 1.861 5.816 67.033 2.661 8.315 62.878 1.323 4.136 71.169 1.323 4.136 71.169 2.653 8.291 71.169 1.032 3.226 74.395 853 2.667 77.062 766 2.394 79.456 10 648 2.024 81.480 11 602 1.881 83.361 12 518 1.620 84.981 13 500 1.561 86.542 94 14 473 1.477 88.019 15 411 1.285 89.304 16 401 1.253 90.557 17 335 1.048 91.605 18 314 981 92.586 19 295 922 93.508 20 280 874 94.382 21 254 792 95.174 22 224 701 95.876 23 207 647 96.523 24 181 566 97.089 25 175 546 97.635 26 159 498 98.133 27 153 479 98.612 28 121 377 98.989 29 106 331 99.320 30 089 279 99.599 31 075 234 99.833 32 053 167 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component UTI4 858 UTI1 846 UTI3 846 95 UTI6 839 UTI2 795 UTI5 591 LIN2 871 LIN4 858 LIN3 851 LIN1 835 LIN5 834 LIN6 814 STR3 925 STR4 902 STR5 882 STR2 859 STR1 802 ECO2 802 ECO1 757 ECO3 580 658 ECO5 658 ECO4 613 ECO6 603 ECO7 580 LEG4 838 LEG5 783 LEG2 729 96 LEG1 569 675 MARR4 857 MARR3 802 MARR2 714 MARR1 693 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 97 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA QUYẾT ĐỊNH MUA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 756 Adequacy Approx Chi-Square 407.094 Bartlett's Test Sphericity of Df Sig .000 Total Variance Explained Extraction Loadings Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % Total 2.902 72.545 72.545 465 11.629 84.174 428 10.701 94.874 205 5.126 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Compone nt DECC1 DECC2 DECC4 DECC3 Extraction 876 874 830 826 Method: Principal Component Analysis 2.902 Sums of Squared % of Cumulative Variance % 72.545 72.545 98 Total Variance Explained Extraction Loadings Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % Total 2.902 72.545 72.545 465 11.629 84.174 428 10.701 94.874 a components extracted 2.902 Sums of Squared % of Cumulative Variance % 72.545 72.545 99 PHỤ LỤC MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN Correlations Pearson Correlation UTI Pearson Correlation LIN MAR DEC 158* 286** 365** 322** 304** 442** 027 000 000 000 000 000 194 194 194 194 194 194 194 158* 189** 149* 132 235** 303** 008 039 067 001 000 N 194 194 194 194 194 194 194 286** 189** 366** 120 391** 426** Sig (2-tailed) 000 008 000 096 000 000 N 194 194 194 194 194 194 194 365** 149* 366** 351** 440** 681** Sig (2-tailed) 000 039 000 000 000 000 N 194 194 194 194 194 194 194 322** 132 120 351** 285** 419** Sig (2-tailed) 000 067 096 000 000 000 N 194 194 194 194 194 194 Pearson Correlation Pearson Correlation LIN ECO 027 Correlation ECO LEG Sig (2-tailed) Pearson LEG STR Sig (2-tailed) N STR UTI 194 100 Pearson 304** 235** 391** 440** 285** Sig (2-tailed) 000 001 000 000 000 N 194 194 194 194 194 194 194 442** 303** 426** 681** 419** 518** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 194 194 194 194 194 194 Correlation MAR Pearson Correlation DEC * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed) 518** 000 194 101 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Adjusted Model R 774a R Std Error of R Square Square the Estimate 598 585 35851 a Predictors: (Constant), MAR, STR, LIN, UTI, LEG, ECO b Dependent Variable: DEC ANOVAb Sum Model Mean Squares Df Square F Sig 35.801 5.967 46.425 000a Residual 24.035 187 129 Total 59.836 193 Regressio n of a Predictors: (Constant), MAR, STR, LIN, UTI, LEG, ECO b Dependent Variable: DEC Coefficientsa Standardize Unstandardized d Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Toleranc Model B Std Error Beta t Sig e VIF 102 (Constant -1.665 405 -4.109 000 UTI 148 061 127 2.436 016 786 1.272 STR 148 052 136 2.830 005 926 1.080 LEG 180 080 119 2.253 025 774 1.293 ECO 524 065 450 8.029 000 685 1.460 LIN 200 073 141 2.753 006 813 1.229 MAR 213 072 163 2.959 003 705 1.419 ) a Dependent Variable: DEC 103 PHỤ LỤC DÒ TÌM VI PHẠM GIẢ ĐỊNH HỒI QUY Đồ thị phân tán Biểu đồ phân phối chuẩn phần dư chuẩn hóa 104 PHỤ LỤC 10 ẢNH HƢỞNG CÁC BIẾN NHÂN KHẨU HỌC ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CĂN HỘ CỦA KHÁCH HÀNG CÔNG TY LIÊN DOANH PHÚ MỸ HƢNG Giới tính Independent Samples Test DEC Equal variances Equal variances assumed not assumed Levene's Test for Equality F 205 of Variances Sig .651 t -.072 -.067 df 192 28.422 Sig (2-tailed) 942 947 -.00882 -.00882 Std Error Difference 12173 13259 95% Confidence Interval of Lower -.24892 -.28024 the Difference 23127 26259 t-test for Equality of Means Mean Difference Tuổi Ranks TUOI N Mean Rank < 30 10 72.00 30-36 66 99.02 37-43 45 91.00 44-50 49 101.89 > 50 24 107.19 Total 194 DEC Upper 105 Test Statisticsa,b DEC Chi-Square 5.833 Df Asymp Sig .212 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: TUOI Tình trạng hôn nhân Ranks TTHN N Mean Rank doc than 112.60 lap gia dinh va chua co 78.28 lap gia dinh va 78 98.56 lap gia dinh va 87 96.16 lap gia dinh va > 15 106.23 Total 194 DEC Test Statisticsa,b DEC Chi-Square 2.906 Df Asymp Sig .574 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: TTHN Thu nhập hộ gia đình 106 Ranks DEC THUN HAP N Mean Rank 15-30 78.50 30-50 46 100.32 >50 139 97.80 Total 194 Test Statisticsa,b DEC Chi-Square 1.800 Df Asymp Sig .407 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: THUNHAP Nghề nghiệp Ranks NGHE DEC N chuyen mon (giao vien, ki 56 su ) 103.64 kinh doanh (cap quan ly) 99 93.60 nhan vien van phong 95.50 nghe thuat (ca si, dien 12 vien) 104.58 khac 20 91.12 Total 193 Test Statisticsa,b DEC Chi-Square 2.535 Df Asymp Sig .638 a Kruskal Wallis Test b Grouping NGHE Mean Rank Variable: 107 PHỤ LỤC 11 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH CÁC THANG ĐO Descriptive Statistics Minimu Maximu Std N m m Mean Deviation UTI 194 2.00 4.33 3.4994 47807 ECO 194 2.40 4.80 3.8433 47767 DEC 194 2.00 5.00 3.9089 55680 MAR 194 2.22 4.67 3.9126 42621 LIN 194 2.00 5.00 3.9845 39395 LEG 194 3.50 5.00 4.2191 36661 STR 194 3.00 5.00 4.3780 51266 Valid (listwise) N 194 ... yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua tăng doanh số bán hàng Hành vi người tiêu dùng sở quan trọng để giải thích cho việc định việc mua nhà Hơn nữa, hành vi mua chịu ảnh hưởng hai yếu tố nội bên Các. .. khách hàng phân tích yếu tố thừa, thiếu cần bổ sung thành phần tác động đến định mua họ tóm lược lại thành yếu tố sau ảnh hưởng đến định mua hộ chung cư họ: Điều khách hàng phải nghĩ đến yếu tố. .. trƣớc Nghiên cứu Nhân tố ảnh hưởng Nhận xét Các yếu tố động Vật lý -Tác giả đo lường yếu tố nhận thức ảnh hưởng đến môi trường tiện ích quan trọng hành vi mua nhà Liên kết yếu tố liên kết vật lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp hàn quốc của doanh nghiệp TP HCM , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp hàn quốc của doanh nghiệp TP HCM , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp hàn quốc của doanh nghiệp TP HCM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay