Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng mỹ tho

109 149 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 00:30

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Ngày 31 tháng năm 2016 Tác giả Trần Minh Thế ii TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm nhận diện đo lường yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho Dựa sở lý thuyết, tham khảo nghiên cứu trước kết hợp với phương pháp chuyên gia, mô hình nghiên cứu đề xuất gồm biến độc lập: (1) Các yếu tố vĩ mô; (2) Các yếu tố pháp luật; (3) Quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu; (4) Yếu tố thuộc quan hải quan; (5) Yếu tố thuộc doanh nghiệp nhập khẩu; (6) Yếu tố kiểm soát, phòng ngừa gian lận thuế Đề tài tiến hành khảo sát 196 doanh nghiệp có hoạt động nhập hàng hóa chịu thuế địa bàn tỉnh Tiền Giang Bến Tre 25 công chức hải quan thuộc địa bàn Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho trực tiếp quản lý Dữ liệu sàng lọc phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) Sau sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa biến để kiểm định mô hình giả thuyết nghiên cứu Kết cho thấy cho thấy có yếu tố với 28 biến quan sát có ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập theo thứ tự tầm quan trọng từ cao đến thấp gồm: (1) BENNGOAI - Yếu tố bên ngoài; (2) QUYTRINH – Quy trình, thủ tục hải quan; (3) KIEMSOAT – Kiểm soát, phòng ngừa; (4) HAIQUAN – Cơ quan công chức hải quan (5) DOANHNGHIEP - Yếu tố doanh nghiệp Kết kiểm định khác biệt trung bình khẳng định khác biệt doanh nghiệp quản lý thuế nhập nghĩa yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập khác biệt doanh nghiệp có đặc điểm khác Trên sở kết nghiên cứu, đề tài đề xuất số sách biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý thuế nhập địa bàn Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho nói riêng Cục Hải quan tỉnh Long An nói chung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vii Chương GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.3 Phương pháp nghiên cứu 1.5 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Chương TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1.1 Thuế nhập 2.1.2 Quản lý thuế nhập quan hải quan 2.1.3 Nội dung quản lý thuế nhập 12 2.1.4 Quy trình thủ tục hải quan hàng nhập 14 2.1.5 Tác động quản lý hải quan hoạt động nhập hàng hóa 16 2.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ NHẬP KHẨU 17 2.2.1 Năng lực, trình độ, đạo đức, phẩm chất đội ngũ cán công chức Hải quan 18 2.2.2 Tổ chức thực quy trình, thủ tục hải quan 18 2.2.3 Tính chuyên nghiệp quan Hải quan .18 iv 2.2.4 Mức độ trang bị phương tiện kỹ thuật quan Hải quan 19 2.2.5 Hệ thống sách thuế nhập quốc gia 19 2.2.6 Sự tuân thủ pháp luật người nộp thuế .20 2.2.7 Sự phối hợp với quan, tổ chức có liên quan 20 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI .20 2.3.1 Một số nghiên cứu nước 20 2.3.2 Một số nghiên cứu nước 23 2.4 TÓM TẮT CHƯƠNG .24 Chương THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 3.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.1.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 25 3.1.2 Các giả thuyết nghiên cứu .26 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 27 3.2.2 Xây dựng thang đo 29 3.2.3 Điều chỉnh thang đo 31 3.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 32 3.3.1 Dữ liệu thứ cấp 32 3.3.2 Dữ liệu sơ cấp 32 3.3.3 Kỹ thuật phân tích liệu .34 3.4 TÓM TẮT CHƯƠNG .37 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 38 4.1.1 Tỉnh Tiền Giang 38 4.1.2 Tỉnh Bến Tre 40 4.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG MỸ THO .41 4.2.1 Những kết đạt 41 4.2.2 Thuận lợi, khó khăn công tác quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan v cảng Mỹ Tho .44 4.3 ĐẶC ĐIỂM MẪU PHỎNG VẤN .46 4.3.1 Cơ cấu mẫu điều tra 46 4.3.2 Đặc điểm đối tượng vấn .48 4.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG MỸ THO 49 4.4.1 Kiểm định thang đo 49 4.4.2 Phân tích nhân tố .51 4.4.3 Điều chỉnh giả thiết nghiên cứu sau phân tích nhân tố .54 4.4.4 Phân tích hồi quy .56 4.4.5 Thảo luận kết hồi quy .59 4.4.6 Ảnh hưởng đặc điểm người vấn ảnh hưởng nhân tố đến quản lý thuế nhập 61 4.5 TÓM TẮT CHƯƠNG .63 Chương KẾT LUẬN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ 65 5.1 KẾT LUẬN 65 5.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ NHẬP KHẨU 66 5.2.1 Đối với nhóm nhân tố “Yếu tố bên ngoài” .66 5.2.2 Đối với nhóm nhân tố “Quy trình, thủ tục hải quan” 67 5.2.3 Đối với nhóm nhân tố “Kiểm soát, phòng ngừa” 68 5.2.4 Đối với nhóm nhân tố “Cơ quan công chức hải quan” 68 5.2.5 Đối với nhóm nhân tố “Yếu tố doanh nghiệp” .69 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .70 TÀI LIỆU THAM KHẢO ix vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL ĐBSCL GDP Tổng sản phẩm quốc nội NSNN Ngân sách Nhà nước TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân WCO Hội đồng Tổ chức Hải quan giới WTO Tổ chức thương mại giới vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập 29 Bảng 3.2: Thang đo về yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập 31 Bảng 4.1: Số lượng doanh nghiệp kim ngạch xuất nhập Chi cục Hải quan cảng Mỹ Tho giai đoạn 2010 - 2014 43 Bảng 4.2: Thu thuế nhập Chi cục Hải quan cảng Mỹ Tho 2010 - 2014 .44 Bảng 4.3: Cơ cấu mẫu điều tra theo đối tượng vấn 47 Bảng 4.4: Phân bổ mẫu vấn theo địa bàn .47 Bảng 4.5: Đặc điểm đối tượng vấn 48 Bảng 4.6: Tổng hợp kết kiểm định Cronbach’s alpha 51 Bảng 4.7: Kết kiểm định KMO kiểm định Bartlett .52 Bảng 4.8: Bảng tính phương sai trích yếu tố 52 Bảng 4.9: Kết trích nhân tố từ ma trận nhân tố xoay 53 Bảng 4.10: Tổng hợp kết sau phân tích CronbachAlpha .55 Bảng 4.11: Các biến số mô hình phân tích hồi quy 56 Bảng 4.12: Kết kiểm định phương sai phần dư 58 Bảng 4.13: Kết hồi quy tuyến tính bội .59 Bảng 4.14: Mức độ quan trọng biến độc lập 60 Bảng 4.15: Ảnh hưởng đặc điểm riêng người vấn đến kết vấn 62 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3-1: Khung phân tích đề tài .26 Hình 3-2: Quy trình nghiên cứu đề tài 27 Hình 4-1: Mô hình nghiên cứu điều chỉnh sau kiểm định thang đo 55 Chương GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Quản lý thuế đặc biệt thuế nhập nhiệm vụ đặc biệt quan trọng ngành Hải quan, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, đóng vai trò quan trọng, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) mà đóng góp vào thực nhiệm vụ trị ngành, chất quản lý thuế ảnh hưởng sâu rộng đến hầu hết đến hoạt động ngành hải quan đảm bảo an ninh kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia; bảo hộ sản xuất nước giai đoạn phát triển, đảm bảo cạnh tranh công cộng đồng doanh nghiệp, chống gian lận thương mại, đồng thời đảm quản lý đại, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp Số thu ngân sách ngành hải quan chiếm khoảng 1/3 tổng thu NSNN Năm 2013, ngành hải quan giao dự toán thu 166.500 tỷ đồng, 20,4% tổng dự toán thu ngân sách nhà nước 816.000 tỷ đồng (Bộ Tài chính, 2013) Năm 2014, ngành hải quan tiếp tục giao dự toán thu 154.000 tỷ đồng, 17,6% tổng dự toán thu ngân sách nhà nước 782.700 tỷ đồng (Bộ Tài chính, 2014) Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An giao nhiệm vụ thực quản lý nhà nước hải quan địa bàn 02 tỉnh: Tiền Giang & Bến Tre, nơi có 11 khu công nghiệp, 17 cụm công nghiệp 02 cảng biển, với 450 doanh nghiệp làm thủ tục nhập hàng hóa, đóng góp đáng kể vào việc thu hút đầu tư, đặc biệt đầu tư nước (FDI), tạo công ăn việc làm, an sinh xã hội địa bàn Tổng số thuế thu Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho thực giai đoạn 2010 - 2014 1.195 tỷ đồng, chiếm 22% tổng số thu NSNN Hải quan tỉnh Long An (Cục Hải quan Long An, 2015) Tuy nhiên, số thu thuế nhập hàng năm Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho chưa đáp ứng kỳ vọng, tiềm có Mặt khác, qua tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp địa bàn, doanh nghiệp FDI, số vụ phát sai phạm thuế nhập ngày tăng Một số doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp FDI bỏ trốn, tích, không hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước lên đến nhiều tỷ đồng đến chưa có biện pháp hiệu để thu hồi Hiện tượng doanh nghiệp FDI tránh thuế, trốn thuế diễn phổ biến mà biện pháp ngăn chặn, kiểm tra phát chưa phát huy hết hiệu Điều đặt cho công tác quản lý thuế Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho nhiều thách thức, đòi hỏi phải tìm giải pháp, nâng cao công tác để ngày hoạt động có hiệu quả, đảm bảo thu đúng, thu đủ, góp phần tạo cạnh tranh công cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa bàn quản lý Do vậy, cần thiết phải nghiên cứu để tìm yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho Từ lý thúc tác giả chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho” để nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho Từ đề xuất số giải pháp để hoàn thiện quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để giải mục tiêu tổng quát đề tài đề mục tiêu cụ thể: Mục tiêu 1: Nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho Mục tiêu 2: Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho? Những yếu tố tác động đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho? Các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho gì? 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu quản lý thuế nhập yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Luận văn thực địa bàn Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho quản lý gồm tỉnh Tiền Giang Bến Tre Về thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2010 đến năm 2014 Số liệu sơ cấp khảo sát từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015 Trong nghiên cứu tập trung nghiên cứu chủ thể người trực tiếp tham gia vào trình thực quản lý hàng hóa chịu thuế nhập quan, đơn vị: (1) Công chức Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho; (2) Doanh nghiệp trực tiếp thực nhập hàng hóa 1.4.3 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kỹ thuật phân tích nhân tố (factor analysis), tiến hành qua hai giai đoạn nghiên cứu sơ nghiên cứu thức: Giai đoạn 1: Nghiên cứu sơ thực thông qua phương pháp định tính với kỹ thuật vấn trực tiếp để tham khảo ý kiến chuyên gia số doanh nghiệp có hoạt động nhập hàng hóa địa bàn Chi cục Hải quan xxvi Case Processing Summary N Cases % Valid 221 100.0 0 221 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 888 Item Statistics Mean Std Deviation N KS1- Ke khai thue 4.00 509 221 KS2 - Xu ly vi pham 4.05 537 221 KS3 - Phoi hop phong chong vi pham thue 4.14 572 221 Item-Total Statistics Scale Scale Mean Variance if if Item Item Deleted Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KS1 - Ke khai thue 8.19 1.073 769 854 KS 2- Xu ly vi pham 8.13 978 826 802 KS3 - Phoi hop phong chong vi pham thue 8.05 966 756 867 Scale Statistics Mean 12.19 Variance 2.143 Std Deviation N of Items 1.464 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure % 221 100.0 0 221 100.0 xxvii Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 898 Item Statistics Mean Std Deviation N DG1 - Tuan thu cua doanh nghiep 3.90 653 221 DG2 - Quan ly va ho tro cua Hai quan Long An 3.94 678 221 DG3 - He thong chinh sach, phap luat ve thue nhap khau 3.99 614 221 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DG1 - Tuan thu cua doanh nghiep 7.92 1.435 821 834 DG2 - Quan ly va ho tro cua Hai quan Long An 7.89 1.337 861 798 DG3 - He thong chinh sach, phap luat ve thue nhap khau 7.84 1.637 720 918 Scale Statistics Mean 11.82 Variance 3.146 Std Deviation 1.774 N of Items xxviii PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Factor Analysis Descriptive Statistics Mean Std Deviation Analysis N VM1 - Kinh te the gioi 4.04 568 220 VM2 - Tang truong kinh te Viet Nam 3.95 583 220 VM3 - Cat giam thue theo cam ket 3.95 628 220 VM4 - Muc mo cua kinh te Viet Nam 3.97 584 220 VM5 - Tham gia hiep dinh, to chuc thuong mai 3.99 615 220 PL1 -Danh muc mat hang, doi tuong nop thue 4.06 605 220 PL2 - Quy dinh thue suat nhap khau 4.01 573 220 PL3 - Quy dinh mien, giam thue 3.90 619 220 PL4 - Tuyen truyen ve thue nhap khau 3.94 645 220 PL5 - Thuc thi phap luat thue nhap khau 4.04 650 220 QT1 - Tiep nhan va kiem tra ho so 3.53 749 220 QT2 - Kiem tra hang hoa va thue 3.54 796 220 QT3 - Thu thue, le phi 3.51 847 220 QT4 - Thong quan hang hoa 3.64 813 220 HQ1 - Lich su 3.59 706 220 HQ2 - Cong tam 3.67 665 220 HQ3 - Nhanh chong 3.75 665 220 HQ4 - Am hieu nghiep vu 3.50 819 220 HQ5 - Ho tro doanh nghiep 3.73 673 220 HQ6 - Trang thiet bi va CSVC 3.49 699 220 HQ7 - Ung dung CNTT 3.40 814 220 DN1 - Am hieu quy trinh 3.96 657 220 DN3 - Ke khai, toan, quyet toan thue 3.86 669 220 DN4 - Hop tac voi Hai quan 3.71 809 220 DN5 - Chap hanh quyet dinh thue 3.83 730 220 KS - Ke khai thue 3.99 506 220 KS - Xu ly vi pham 4.05 534 220 xxix Mean Std Deviation Analysis N VM1 - Kinh te the gioi 4.04 568 220 VM2 - Tang truong kinh te Viet Nam 3.95 583 220 VM3 - Cat giam thue theo cam ket 3.95 628 220 VM4 - Muc mo cua kinh te Viet Nam 3.97 584 220 VM5 - Tham gia hiep dinh, to chuc thuong mai 3.99 615 220 PL1 -Danh muc mat hang, doi tuong nop thue 4.06 605 220 PL2 - Quy dinh thue suat nhap khau 4.01 573 220 PL3 - Quy dinh mien, giam thue 3.90 619 220 PL4 - Tuyen truyen ve thue nhap khau 3.94 645 220 PL5 - Thuc thi phap luat thue nhap khau 4.04 650 220 QT1 - Tiep nhan va kiem tra ho so 3.53 749 220 QT2 - Kiem tra hang hoa va thue 3.54 796 220 QT3 - Thu thue, le phi 3.51 847 220 QT4 - Thong quan hang hoa 3.64 813 220 HQ1 - Lich su 3.59 706 220 HQ2 - Cong tam 3.67 665 220 HQ3 - Nhanh chong 3.75 665 220 HQ4 - Am hieu nghiep vu 3.50 819 220 HQ5 - Ho tro doanh nghiep 3.73 673 220 HQ6 - Trang thiet bi va CSVC 3.49 699 220 HQ7 - Ung dung CNTT 3.40 814 220 DN1 - Am hieu quy trinh 3.96 657 220 DN3 - Ke khai, toan, quyet toan thue 3.86 669 220 DN4 - Hop tac voi Hai quan 3.71 809 220 DN5 - Chap hanh quyet dinh thue 3.83 730 220 KS - Ke khai thue 3.99 506 220 KS - Xu ly vi pham 4.05 534 220 KS - Phoi hop phong chong vi pham thue 4.13 570 220 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .915 xxx Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 5.509E3 df 378 Sig .000 Communalities Initial Extraction VM1 - Kinh te the gioi 1.000 726 VM2 - Tang truong kinh te Viet Nam 1.000 815 VM3 - Cat giam thue theo cam ket 1.000 758 VM4 - Muc mo cua kinh te Viet Nam 1.000 796 VM5 - Tham gia hiep dinh, to chuc thuong mai 1.000 836 PL1 -Danh muc mat hang, doi tuong nop thue 1.000 794 PL2 - Quy dinh thue suat nhap khau 1.000 829 PL3 - Quy dinh mien, giam thue 1.000 768 PL4 - Tuyen truyen ve thue nhap khau 1.000 757 PL5 - Thuc thi phap luat thue nhap khau 1.000 781 QT1 - Tiep nhan va kiem tra ho so 1.000 551 QT2 - Kiem tra hang hoa va thue 1.000 503 QT3 - Thu thue, le phi 1.000 543 QT4 - Thong quan hang hoa 1.000 522 HQ1 - Lich su 1.000 804 HQ2 - Cong tam 1.000 808 HQ3 - Nhanh chong 1.000 772 HQ4 - Am hieu nghiep vu 1.000 676 HQ5 - Ho tro doanh nghiep 1.000 713 HQ6 - Trang thiet bi va CSVC 1.000 768 HQ7 - Ung dung CNTT 1.000 753 DN1 - Am hieu quy trinh 1.000 675 DN3 - Ke khai, toan, quyet toan thue 1.000 749 DN4 - Hop tac voi Hai quan 1.000 782 DN5 - Chap hanh quyet dinh thue 1.000 724 KS - Ke khai thue 1.000 800 KS - Xu ly vi pham 1.000 842 KS - Phoi hop phong chong vi pham thue 1.000 800 Extraction Method: Principal Component Analysis xxxi Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 12.354 44.120 44.120 12.354 44.120 44.120 7.864 28.084 28.084 3.316 11.844 55.964 3.316 11.844 55.964 5.410 19.320 47.404 2.147 7.669 63.633 2.147 7.669 63.633 2.599 9.281 56.685 1.583 5.653 69.285 1.583 5.653 69.285 2.564 9.158 65.843 1.245 4.447 73.732 1.245 4.447 73.732 2.209 7.889 73.732 28 070 250 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis xxxii Component Matrixa Component VM1 - Kinh te the gioi 788 VM2 - Tang truong kinh te Viet Nam 824 VM3 - Cat giam thue theo cam ket 797 VM4 - Muc mo cua kinh te Viet Nam 780 VM5 - Tham gia hiep dinh, to chuc thuong mai 803 PL1 -Danh muc mat hang, doi tuong nop thue 805 PL2 - Quy dinh thue suat nhap khau 802 PL3 - Quy dinh mien, giam thue 769 PL4 - Tuyen truyen ve thue nhap khau 734 PL5 - Thuc thi phap luat thue nhap khau 826 QT1 - Tiep nhan va kiem tra ho so QT2 - Kiem tra hang hoa va thue QT3 - Thu thue, le phi QT4 - Thong quan hang hoa HQ1 - Lich su 689 HQ2 - Cong tam 666 HQ3 - Nhanh chong 626 HQ4 - Am hieu nghiep vu 704 HQ5 - Ho tro doanh nghiep 617 HQ6 - Trang thiet bi va CSVC 641 HQ7 - Ung dung CNTT 684 DN1 - Am hieu quy trinh 640 574 DN3 - Ke khai, toan, quyet toan thue DN4 - Hop tac voi Hai quan 700 DN5 - Chap hanh quyet dinh thue 749 KS - Ke khai thue 560 KS - Xu ly vi pham 576 KS - Phoi hop phong chong vi pham thue Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .551 xxxiii Rotated Component Matrixa Component VM1 - Kinh te the gioi 755 VM2 - Tang truong kinh te Viet Nam 832 VM3 - Cat giam thue theo cam ket 808 VM4 - Muc mo cua kinh te Viet Nam 858 VM5 - Tham gia hiep dinh, to chuc thuong mai 878 PL1 -Danh muc mat hang, doi tuong nop thue 840 PL2 - Quy dinh thue suat nhap khau 872 PL3 - Quy dinh mien, giam thue 839 PL4 - Tuyen truyen ve thue nhap khau 851 PL5 - Thuc thi phap luat thue nhap khau 794 QT1 - Tiep nhan va kiem tra ho so 726 QT2 - Kiem tra hang hoa va thue 698 QT3 - Thu thue, le phi 725 QT4 - Thong quan hang hoa 642 HQ1 - Lich su 838 HQ2 - Cong tam 861 HQ3 - Nhanh chong 849 HQ4 - Am hieu nghiep vu 722 HQ5 - Ho tro doanh nghiep 732 HQ6 - Trang thiet bi va CSVC 842 HQ7 - Ung dung CNTT 796 DN1 - Am hieu quy trinh 682 DN3 - Ke khai, toan, quyet toan thue 792 DN4 - Hop tac voi Hai quan 729 DN5 - Chap hanh quyet dinh thue 606 KS1 - Ke khai thue 821 KS2 - Xu ly vi pham 837 KS3 - Phoi hop phong chong vi pham thue 840 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations xxxiv Component Transformation Matrix Component 717 515 332 275 188 -.639 737 196 086 -.052 -.270 -.309 185 612 651 009 189 -.217 -.616 733 070 248 -.877 405 016 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Score Covariance Matrix Compon ent 1.000 000 000 000 000 000 1.000 000 000 000 000 000 1.000 000 000 000 000 000 1.000 000 000 000 000 000 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores Factor Analysis Communalities Initial Extraction DG1 - Tuan thu cua doanh nghiep 1.000 852 DG2 - Quan ly va ho tro cua Hai quan Long An 1.000 889 DG3 - He thong chinh sach, phap luat ve thue nhap khau 1.000 750 Extraction Method: Principal Component Analysis xxxv PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH Regression Model Summaryb Change Statistics Model R 755a Adjusted R Square R Square 570 560 Std Error of the Estimate R Square Change 66256795 F Change 570 df1 56.743 df2 Sig F Change 214 Durbin-Watson 000 2.069 a Predictors: (Constant), F5 - Quy trinh, thu tuc hai quan, F4 - Kiem soat that thu thue, F3 - Doanh nghiep lam thu tuc nhap khau, F2 - Co quan va cong chuc Hai quan, F1 - Yeu to ben ngoai b Dependent Variable: Y - Quan ly thue nhap khau (bien phu thuoc) ANOVAb Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square F 124.550 24.910 93.945 214 439 218.495 219 Sig 56.743 000a a Predictors: (Constant), F5 - Quy trinh, thu tuc hai quan, F4 - Kiem soat that thu thue, F3 - Doanh nghiep lam thu tuc nhap khau, F2 - Co quan va cong chuc Hai quan, F1 - Yeu to ben ngoai b Dependent Variable: Y - Quan ly thue nhap khau (bien phu thuoc) Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig Correlations Collinearity Statistics xxxvi B (Constant) Std Error -.006 045 F1 - Yeu to ben ngoai 473 045 F2 - Co quan va cong chuc Hai quan 254 F3 - Doanh nghiep lam thu tuc nhap khau Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF -.125 901 474 10.571 000 474 586 474 1.000 1.000 045 255 5.683 000 255 362 255 1.000 1.000 226 045 227 5.057 000 227 327 227 1.000 1.000 F4 - Kiem soat that thu thue 318 045 318 7.098 000 318 437 318 1.000 1.000 F5 - Quy trinh, thu tuc hai quan 357 045 358 7.982 000 358 479 358 1.000 1.000 a Dependent Variable: Y - Quan ly thue nhap khau (bien phu thuoc) Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Eigenvalue Condition Index (Constant) F1 - Yeu to ben ngoai F2 - Co quan va cong chuc Hai quan F3 - Doanh F5 - Quy trinh, nghiep lam thu F4 - Kiem soat thu tuc hai tuc nhap khau that thu thue quan Model Dimension 1 1.000 1.000 00 15 70 15 01 00 1.000 1.000 24 17 22 31 06 00 1.000 1.000 00 60 00 40 00 00 1.000 1.000 00 00 00 00 00 1.00 1.000 1.000 76 05 07 10 02 00 1.000 1.000 00 02 01 05 92 00 a Dependent Variable: Y - Quan ly thue nhap khau (bien phu thuoc) xxxvii Residuals Statisticsa Predicted Value Residual Minimum Maximum -2.3909447E0 2.1032588E0 -5.5641886E-3 -4.67357302E0 1.73829830E0 Mean Std Deviation N 75413475 220 00000000 65496072 220 Std Predicted Value -3.163 2.796 000 1.000 220 Std Residual -7.054 2.624 000 989 220 a Dependent Variable: Y - Quan ly thue nhap khau (bien phu thuoc) xxxviii PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Group Statistics Linh vuc Y - Quan ly thue nhap khau (bien phu thuoc) N Doanh nghiep Cong chuc Hai quan Mean Std Deviation Std Error Mean 196 0505454 99025414 07073244 25 -3.9627556E-1 1.00738434 20147687 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Y - Quan ly thue nhap Equal variances assumed khau (bien phu thuoc) Equal variances not assumed 774 Sig .380 t-test for Equality of Means t df Sig (2tailed) Mean Difference Std Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 2.121 219 035 44682092 21070441 03155300 86208883 2.093 30.224 045 44682092 21353221 01086549 88277634 xxxix T-Test Group Statistics Linh vuc F1 - Yeu to ben ngoai Doanh nghiep Cong chuc Hai quan F2 - Co quan va cong chuc Hai quan Doanh nghiep F3 - Doanh nghiep lam thu tuc nhap khau Doanh nghiep F4 - Kiem soat that thu thue Doanh nghiep Cong chuc Hai quan Cong chuc Hai quan Cong chuc Hai quan F5 - Quy trinh, thu tuc hai quan Doanh nghiep Cong chuc Hai quan N Mean Std Deviation Std Error Mean 195 0641885 98472372 07051753 25 -5.0067024E-1 99606991 19921398 195 0311036 1.01406055 07261838 25 -2.4260814E-1 86231360 17246272 195 0282184 1.00219181 07176845 25 -2.2010371E-1 97429950 19485990 195 0032228 99740376 07142557 25 -2.5137617E-2 1.04059698 20811940 195 0534119 1.01036453 07235371 25 -4.1661320E-1 81808354 16361671 xl Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F F1 - Yeu to ben ngoai Equal variances assumed Sig 1.556 214 Equal variances not assumed F2 - Co quan va cong chuc Hai quan Equal variances assumed F3 - Doanh nghiep lam thu tuc nhap khau Equal variances assumed F4 - Kiem soat that thu thue Equal variances assumed F5 - Quy trinh, thu tuc hai quan Equal variances assumed 1.501 222 Equal variances not assumed 021 884 Equal variances not assumed 021 885 Equal variances not assumed Equal variances not assumed 640 425 t-test for Equality of Means t df Sig (2tailed) Mean Difference Std Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 2.697 218 008 56485873 20945551 15204168 97767578 2.673 30.332 012 56485873 21132660 13347044 99624702 1.290 218 198 27371175 21211213 -.14434123 69176473 1.463 33.136 153 27371175 18712782 -.10694337 65436687 1.170 218 243 24832214 21225540 -.17001321 66665749 1.196 30.883 241 24832214 20765618 -.17526073 67190500 133 218 894 02836039 21291201 -.39126909 44798987 129 29.935 898 02836039 22003476 -.42105136 47777214 2.233 218 027 47002515 21052744 05509544 88495487 2.627 34.143 013 47002515 17890077 10651106 83353924 ... cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho 3 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho? Những yếu tố tác động đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan. .. bàn quản lý Do vậy, cần thiết phải nghiên cứu để tìm yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho Từ lý thúc tác giả chọn đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế. .. Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho Mục tiêu 2: Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản lý thuế nhập Chi cục Hải quan cửa cảng Mỹ Tho Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thuế nhập Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng mỹ tho , Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng mỹ tho , Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng mỹ tho

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay