Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại agribank chi nhánh phước kiển

112 249 3
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 00:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ HỒNG NHƠN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ HỒNG NHƠN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trƣơng Thị Hồng TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ với đề tài “Các yếu tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy chưa công bố công trình TP.HCM, tháng 12 năm 2014 Tác giả: Trần Thị Hồng Nhơn MỤC LỤC  TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI i Lý chọn đề tài i Mục tiêu đề tài ii Đối tượng phạm vi nghiên cứu ii Phương pháp nghiên cứu iii Ý nghĩa thực tiễn đề tài iii Cấu trúc luận văn iii CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hành vi gửi tiền tiết kiệm khách hàng 1.1.1 Tiền gửi tiết kiệm 1.1.2 Các nguyên tắc huy động tiền gửi tiết kiệm 1.1.3 Tầm quan trọng hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm 1.1.3.1 Đối với ngân hàng thương mại 1.1.3.2 Đối với khách hàng 1.1.4 Hành vi định gửi tiền tiết kiệm khách hàng NHTM 1.1.4.1 Mô hình nghiên cứu hành vi tiêu dùng 1.1.4.2 Tiến trình định gửi tiền tiết kiệm khách hàng NHTM6 1.2 Các nghiên cứu liên quan 1.2.1 Các nghiên cứu nước 1.2.2 Các nghiên cứu nước 11 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng ngân hàng thƣơng mại 14 1.4 Mô hình nghiên cứu giả thuyết 16 Kết luận chƣơng 20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 22 2.1 Tổng quan ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 22 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 2.1.2 Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Agribank 27 2.2 Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm Agribank địa bàn TP.HCM28 2.2.1 Tình hình huy động vốn Agribank địa bàn TP.HCM 29 2.2.2 Thực trạng tiền gửi tiết kiệm Agribank địa bàn TP.HCM 30 2.2.3 Tổng huy động vốn cấu nguồn vốn Agribank địa bàn TP.HCM từ năm 2008 - 2013 31 2.3 Đánh giá hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn địa bàn TP.HCM 32 2.3.1 Đánh giá kết đạt huy động tiền gửi tiết kiệm 32 2.3.2 Những hạn chế huy động tiền gửi tiết kiệm 34 2.3.3 Nguyên nhân 35 Kết luận chƣơng 37 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 38 3.1 Quy trình nghiên cứu 38 3.2 Nghiên cứu định tính kết nghiên cứu định tính 39 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 39 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 40 3.3 Thang đo cho nghiên cứu thức 41 3.4 Nghiên cứu định lƣợng 43 3.4.1 Mẫu nghiên cứu 43 3.4.2 Kế hoạch phân tích liệu 45 3.5 Phân tích kết nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn địa bàn TPHCM 45 3.5.1 Mô tả mẫu khảo sát 45 3.5.2 Phân tích hệ số Cronbach’s alpha 46 3.5.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 48 3.5.4 Mô hình hiệu chỉnh sau phân tích nhân tố 51 3.5.5 Phân tích hồi qui tuyến tính bội 52 Kết luận chƣơng 56 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP GIA TĂNG CÁC NHÂN TỐ TÍCH CỰC NHẰM THU HÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 57 4.1 Định hƣớng phát triển huy động vốn 57 4.2 Một số giải pháp nhằm thu hút tiền gửi tiết kiệm khách hàng ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn địa bàn TPHCM 58 4.2.1 Giải pháp Chính sách lãi suất 58 4.2.2 Giải pháp Hệ thống mạng lưới 60 4.2.3 Giải pháp Hình thức chiêu thị 61 4.2.4 Giải pháp Uy tín thương hiệu 63 4.2.5 Giải pháp Hình ảnh nhân viên 65 4.2.6 Giải pháp Thủ tục giao dịch 66 4.2.7 Giải pháp Ảnh hưởng người thân 67 4.2.8 Giải pháp Cảm giác an toàn 69 4.3 Kiến nghị Agribank Hội sở 70 Kết luận chƣơng 70 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục 1: DANH SÁCH THẢO LUẬN NHÓM Phụ lục 2: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM Phụ lục 3: DANH SÁCH KHẢO SÁT THỬ Phụ lục 4: BẢNG KHẢO SÁT Phụ lục 5: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG SPSS Phụ lục 6: BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  Agribank Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Anova Analysis of Variance - Phân tích phương sai ATM Automatic Teller Machine - máy giao dịch tự động EFA Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân tố khám phá KMO Hệ số Kaiser – Mayer – Olkin NH Ngân hàng NHCP Ngân hàng cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNo Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần Sig Observed significance level – Mức ý nghĩa quan sát SPSS Statistical Package for the Social Sciences – Phần mềm thống kê lĩnh vực khoa học, xã hội TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh t-test Independent – Sample t-test – Kiểm định giả thuyết hai trung bình mẫu trường hợp mẫu độc lập VIF Variance inflation factor – Hệ số phóng đại phương sai DANH MỤC CÁC BẢNG  Bảng 1.1: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm 13 Bảng 2.1: Nguồn vốn cấu vốn Agribank TP.HCM từ 2008 đến 2013 32 Bảng 3.1: Tiến độ thực nghiên cứu 39 Bảng 3.2: Mã hóa thang đo lường khái niệm nghiên cứu 42 Bảng 3.3: Quy mô mẫu nghiên cứu 44 Bảng 3.4: Thông tin mẫu nghiên cứu 46 Bảng 3.5: Hệ số Cronbach’s alpha yếu tố Quyết định gửi tiền tiết kiệm 48 Bảng 3.6: Ma trận xoay nhân tố (lần 3) 50 Bảng 3.7: Kết phân tích hồi qui bội 53 Bảng 3.8: Model Summaryb 54 Bảng 3.9: ANOVAb 54 Bảng 3.10: Kết kiểm định giả thuyết 55 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ  Hình 1.1: Mô hình hành vi người tiêu dùng Hình 1.2: Mô hình nghiên cứu đề xuất 17 Hình 2.1: Tổng vốn huy động Agribank địa bàn TP.HCM 30 Hình 2.2: Tiền gửi tiết kiệm Agribank địa bàn TP.HCM 31 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 38 Thủ tục giao dịch: Alpha = 0.813 TT1 11.01 TT2 11.17 TT3 11.13 TT4 11.06 3.709 3.520 3.644 3.870 715 788 702 405 730 695 734 892 Bảng số 2: Giới tính Gioi tinh Frequency Valid Nam Percent Cumulative Percent Valid Percent 99 47.8 47.8 47.8 Nu 108 52.2 52.2 100.0 Total 207 100.0 100.0 Bảng số 3: Độ tuổi Do tuoi Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Duoi 25 12 5.8 5.8 5.8 25 - 35 48 23.2 23.2 29.0 36 - 45 86 41.5 41.5 70.5 tren 45 61 29.5 29.5 100.0 207 100.0 100.0 Total Bảng số 4: Nghề nghiệp Nghe nghiep Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Huu tri 38 18.4 18.4 18.4 Quan ly 42 20.2 20.2 38.6 Nhan vien van phong 56 27.1 27.1 65.7 Noi tro 22 10.6 10.6 76.3 Kinh doanh tu 26 12.6 12.6 88.9 Khac 23 11.1 11.1 100.0 Total 207 100.0 100.0 Bảng số 5: Thu nhập Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi trieu 10 4.8 4.8 4.8 den duoi 10 trieu 92 44.4 44.4 49.3 10 - 20 trieu 73 35.3 35.3 84.5 Tren 20 trieu 32 15.5 15.5 100.0 207 100.0 100.0 Total Bảng số 6: Cronbach’s Alpha thang đo Uy tín thƣơng hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted TH1 TH2 TH3 7.90 7.85 7.86 Corrected ItemTotal Correlation 3.059 2.976 3.493 Cronbach's Alpha if Item Deleted 772 736 666 746 782 845 Bảng số 7: Cronbach’s Alpha thang đo Cảm giác an toàn Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 728 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted AT1 AT2 AT3 AT4 11.73 11.69 11.81 11.88 Corrected ItemTotal Correlation 2.876 2.778 2.594 3.200 Cronbach's Alpha if Item Deleted 499 641 559 391 679 601 643 736 Bảng số 8: Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách lãi suất Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 784 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted LS1 LS2 LS3 7.74 7.81 7.69 2.725 2.804 2.506 Corrected ItemTotal Correlation 565 603 707 Cronbach's Alpha if Item Deleted 772 729 614 Bảng số 9: Cronbach’s Alpha thang đo Ảnh hƣởng ngƣời thân Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 785 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted NT1 NT2 NT3 7.43 7.48 7.39 Corrected ItemTotal Correlation 1.392 1.338 1.530 Cronbach's Alpha if Item Deleted 665 610 604 665 729 732 Bảng số 10: Cronbach’s Alpha thang đo Hình thức chiêu thị Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 893 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted CT1 CT2 CT3 7.48 7.45 7.43 Corrected ItemTotal Correlation 4.144 3.929 3.829 Cronbach's Alpha if Item Deleted 765 804 800 868 834 838 Bảng số 11: Cronbach’s Alpha thang đo Hình ảnh nhân viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 851 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Deleted NV1 NV2 NV3 NV4 NV5 NV6 17.83 17.83 17.89 17.72 17.86 17.82 9.811 10.229 10.183 10.999 10.655 11.390 743 724 705 456 629 591 Cronbach's Alpha if Item Deleted 804 809 813 864 827 835 Bảng số 12: Cronbach’s Alpha thang đo Hệ thống mạng lƣới Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 748 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted ML1 ML2 ML3 ML4 ML5 ML6 18.39 18.52 18.19 18.43 18.39 18.32 Corrected ItemTotal Correlation 8.675 8.057 9.904 9.606 9.016 8.228 Cronbach's Alpha if Item Deleted 512 591 304 350 497 684 705 680 758 748 709 658 Bảng số 13: Cronbach’s Alpha thang đo Thủ tục giao dịch Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 813 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted TT1 TT2 TT3 TT4 11.01 11.17 11.13 11.06 Corrected ItemTotal Correlation 3.709 3.520 3.644 3.870 Cronbach's Alpha if Item Deleted 715 788 702 405 730 695 734 892 Bảng số 14: Cronbach’s Alpha thang đo Quyết định gửi tiền tiết kiệm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 772 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted QD1 QD2 QD3 QD4 11.32 11.14 11.24 11.21 Corrected ItemTotal Correlation 4.103 4.302 4.679 4.003 Cronbach's Alpha if Item Deleted 593 506 597 620 706 755 713 691 Bảng số 15: Phân tích nhân tố yếu tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền (lần 1) Bảng số 15a: KMO and Bartlett's Test (lần 1) Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 830 3.344E3 df 496 Sig .000 Bảng số 15b: Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 8.330 2.683 2.462 2.285 1.943 1.515 1.256 1.118 26.030 8.385 7.694 7.140 6.071 4.734 3.924 3.494 26.030 34.415 42.110 49.250 55.321 60.055 63.979 67.473 890 2.782 70.256 10 838 2.619 72.875 11 810 2.532 75.407 12 734 2.294 77.701 13 681 2.129 79.830 14 594 1.855 81.685 15 545 1.702 83.388 16 510 1.595 84.982 17 495 1.548 86.530 18 468 1.463 87.993 19 436 1.362 89.355 20 428 1.338 90.693 21 357 1.114 91.807 22 339 1.060 92.867 23 315 984 93.851 24 306 958 94.809 25 276 862 95.670 26 261 815 96.485 27 240 750 97.236 28 224 699 97.935 29 200 624 98.559 30 186 580 99.139 31 166 519 99.658 32 109 342 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 8.330 2.683 2.462 2.285 1.943 1.515 1.256 1.118 % of Variance 26.030 8.385 7.694 7.140 6.071 4.734 3.924 3.494 Cumulative % 26.030 34.415 42.110 49.250 55.321 60.055 63.979 67.473 Bảng số 15c: Ma trận xoay nhân tố (lần 1) Component NV3 810 NV2 807 NV1 797 NV6 729 NV5 706 CT3 863 CT2 849 CT1 829 TH3 226 201 236 766 209 298 207 459 229 ML6 219 792 ML2 219 775 ML1 691 ML5 660 288 249 515 TT3 899 TT2 895 TT1 806 TT4 LS3 NV4 737 ML3 ML4 785 TH1 TH2 409 395 238 286 431 738 433 667 LS2 315 LS1 286 269 664 299 615 274 AT2 832 AT1 784 AT3 AT4 NT1 214 213 746 262 461 793 NT2 240 NT3 768 298 710 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Bảng số 16: Phân tích nhân tố yếu tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền tiết kiệm (lần 2) Bảng số 16a: KMO and Bartlett's Test (lần 2) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 827 2.989E3 df 406 Sig .000 Bảng số 16b: Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 7.507 2.586 2.406 2.203 1.899 1.483 1.242 1.055 25.886 8.918 8.296 7.595 6.547 5.114 4.284 3.637 25.886 34.804 43.100 50.695 57.243 62.357 66.641 70.278 828 2.855 73.133 10 768 2.647 75.780 11 730 2.517 78.297 12 623 2.149 80.446 13 562 1.937 82.383 14 525 1.809 84.191 15 480 1.654 85.845 16 459 1.581 87.426 17 441 1.520 88.946 18 397 1.368 90.315 19 377 1.300 91.615 20 352 1.215 92.830 21 321 1.108 93.939 22 283 975 94.914 23 269 928 95.842 24 260 898 96.740 25 240 827 97.566 26 207 715 98.282 27 192 662 98.944 28 179 618 99.562 29 127 438 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 7.507 2.586 2.406 2.203 1.899 1.483 1.242 1.055 % of Variance Cumulative % 25.886 8.918 8.296 7.595 6.547 5.114 4.284 3.637 25.886 34.804 43.100 50.695 57.243 62.357 66.641 70.278 Bảng số 16c: ma trận xoay nhân tố (lần 2) Rotated Component Matrix a Component NV3 813 NV2 807 NV1 796 NV6 734 NV5 709 ML2 774 ML1 683 ML5 678 514 CT2 856 CT1 830 TT3 915 TT2 894 TT1 810 LS3 289 238 749 309 678 437 250 667 270 LS1 624 284 TH3 218 774 TH1 TH2 245 879 NV4 235 CT3 LS2 213 803 290 206 ML6 ML4 221 247 764 217 748 NT1 NT2 269 203 798 241 NT3 765 273 731 AT2 842 AT1 808 AT3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .222 733 Bảng số 17: Phân tích nhân tố yếu tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền tiết kiệm (lần 3) Bảng số 17a: KMO and Bartlett's Test (lần 3) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 824 2.772E3 df 351 Sig .000 Bảng số 17b: Total Variance Explained (lần 3) Compo nent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Total 7.118 2.568 2.363 2.136 1.766 1.432 1.102 1.026 797 722 575 563 500 486 464 444 395 360 335 313 293 268 247 216 196 186 131 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Total 26.363 9.512 8.751 7.910 6.539 5.305 4.081 3.800 2.953 2.674 2.128 2.084 1.852 1.800 1.719 1.643 1.462 1.334 1.242 1.160 1.083 991 914 800 727 689 484 Cumulative % 26.363 35.875 44.626 52.536 59.075 64.380 68.461 72.261 75.215 77.888 80.016 82.100 83.952 85.752 87.471 89.114 90.576 91.910 93.152 94.313 95.396 96.388 97.301 98.101 98.828 99.516 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 7.118 2.568 2.363 2.136 1.766 1.432 1.102 1.026 % of Variance 26.363 9.512 8.751 7.910 6.539 5.305 4.081 3.800 Cumulative % 26.363 35.875 44.626 52.536 59.075 64.380 68.461 72.261 Bảng số 17c: ma trận xoay nhân tố (lần 3) Rotated Component Matrixa Component NV2 826 NV3 817 NV1 784 NV6 749 NV5 723 209 875 CT2 863 CT1 838 ML6 799 ML2 790 ML1 717 ML5 697 211 259 TT3 916 TT2 893 TT1 814 245 220 TH3 TH2 210 CT3 TH1 779 768 211 768 256 200 NT1 794 NT2 756 NT3 267 LS3 230 LS2 285 749 223 787 241 LS1 264 730 266 247 665 AT2 850 AT1 804 AT3 744 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Bảng số 18: Phân tích nhân tố yếu tố định gửi tiền tiết kiệm Bảng số 18a: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 758 217.678 df Sig .000 Bảng số 18b: Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.398 59.957 59.957 670 16.751 76.708 522 13.039 89.747 410 10.253 100.000 Total 2.398 % of Variance 59.957 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng số 18c: Component Matrixa Component QD4 809 QD3 786 QD1 785 QD2 714 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Cumulative % 59.957 Bảng số 19: Ma trận hệ số tƣơng quan Pearson Correlations QD QD Pearson Correlation NV Sig (2-tailed) N NV Pearson Correlation 207 470 ** CT 470 ** 207 207 207 207 207 ** ** ** ** 125 279 279 000 074 207 207 207 207 207 207 207 126 178 * ** ** ** 096 071 010 000 000 000 167 207 207 207 207 207 207 * ** ** ** 207 005 071 N 207 207 207 178 * 207 207 207 207 207 * 145 159 207 207 207 207 329 ** 207 207 * ** 092 000 000 188 207 207 207 207 ** 145 207 207 207 207 207 377 ** 434 Sig (2-tailed) 000 000 000 009 000 000 N 207 207 207 207 207 207 429 ** 342 ** * 207 N ** 173 207 037 267 ** 207 000 ** 215 013 000 623 ** 002 000 ** 377 000 000 180 * 037 Sig (2-tailed) ** ** 207 N 333 189 006 022 ** 342 000 010 331 180 429 009 000 ** 329 333 000 000 466 159 466 022 Sig (2-tailed) ** 267 000 000 351 331 000 Sig (2-tailed) ** 351 000 126 279 279 005 ** 195 195 000 207 LS Pearson Correlation ** ** ** ** 302 207 207 519 ** ** N NT Pearson Correlation AT 623 207 000 ** ** 207 000 589 LS 519 000 Sig (2-tailed) TH Pearson Correlation ** 000 ** ** NT 589 000 207 393 ** 000 ** TT Pearson Correlation TH 393 000 207 464 ** 000 N ML Pearson Correlation TT 464 000 000 504 ** 000 Sig (2-tailed) CT Pearson Correlation ML 504 215 ** 540 ** 434 ** 540 421 ** 154 * 000 026 207 207 207 ** 421 202 ** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 002 000 000 N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 ** * 092 154 * ** AT Pearson Correlation 003 ** 125 096 Sig (2-tailed) 000 074 167 006 013 188 026 003 N 207 207 207 207 207 207 207 207 302 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .189 173 202 207 Bảng số 20: Model Summaryb b Model Summary Model R Adjusted R Square R Square 814 a 663 Std Error of the Estimate 649 Durbin-Watson 39330 1.913 a Predictors: (Constant), AT, TH, TT, ML, NV, CT, NT, LS b Dependent Variable: QD Bảng số 21: ANOVAb b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 60.236 7.530 Residual 30.628 198 155 Total 90.864 206 Sig 48.677 000 a a Predictors: (Constant), AT, TH, TT, ML, NV, CT, NT, LS b Dependent Variable: QD Bảng số 22: Coefficientsa Coefficients Unstandardized Coefficients Model B a Standardized Coefficients Std Error Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF (Constant) -.901 272 -3.311 001 NV 163 046 163 3.513 001 795 1.257 CT 120 033 175 3.575 000 714 1.401 ML 201 044 207 4.550 000 822 1.217 TT 143 046 141 3.066 002 808 1.238 TH 131 043 169 3.071 002 561 1.782 NT 148 059 127 2.499 013 664 1.506 LS 200 046 235 4.395 000 598 1.674 AT 132 048 119 2.759 006 922 1.085 a Dependent Variable: QD Bảng số 23: Ma trận hệ số tƣơng quan Spearman Correlations ABSRES_1 Spearman ABSRES_1 's rho Correlation Coefficient NV CT 1.000 -.127 -.069 Sig (2-tailed) CT ML TT TH NT LS AT TT TH NT LS AT 025 -.001 -.071 -.008 050 012 069 325 721 988 306 903 472 865 207 207 207 207 207 207 207 207 207 -.127 1.000 281** 203** 272** 350** 320** 249** 087 Sig (2-tailed) 069 000 003 000 000 000 000 213 N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 -.069 281** 1.000 164* 221** 508** 318** 439** 124 Sig (2-tailed) 325 000 018 001 000 000 000 074 N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 Correlation Coefficient 025 203** 164* 1.000 245** 317** 155* 343** 169* Sig (2-tailed) 721 003 018 000 000 026 000 015 N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 -.001 272** 221** 245** 1.000 223** 406** 249** 206** Sig (2-tailed) 988 000 001 000 001 000 000 003 N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 -.071 350** 508** 317** 223** 1.000 416** 534** 100 Sig (2-tailed) 306 000 000 000 001 000 000 153 N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 -.008 320** 318** 155* 406** 416** 1.000 384** 193** Sig (2-tailed) 903 000 000 026 000 000 000 005 N N NV ML Correlation Coefficient Correlation Coefficient Correlation Coefficient Correlation Coefficient Correlation Coefficient 207 207 207 207 207 207 207 207 207 Correlation Coefficient 050 ** ** ** ** ** ** 1.000 197** Sig (2-tailed) 472 000 000 000 000 000 000 004 N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 * ** 100 ** ** 1.000 249 439 343 249 534 384 Correlation Coefficient 012 087 124 169 Sig (2-tailed) 865 213 074 015 003 153 005 004 N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .206 193 197 PHỤ LỤC 6: BIỂU ĐỒ & ĐỒ THỊ HÌNH 1: ĐỒ THỊ PHÂN TÁN PHẦN DƢ HÌNH 2: BIỂU ĐỒ TẦN SỐ HISTOGRAM ... VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hành vi gửi tiền tiết kiệm khách hàng 1.1.1 Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi. .. tích yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng NHTM - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng Agribank địa bàn TP.HCM - Đề xuất số giải pháp gia tăng nhân tố. .. CHUNG VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hành vi gửi tiền tiết kiệm khách hàng 1.1.1 Tiền gửi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại agribank chi nhánh phước kiển , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại agribank chi nhánh phước kiển , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại agribank chi nhánh phước kiển , PHẦN MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 Hành vi gửi tiền tiết kiệm của khách hàng, 2 Các nghiên cứu liên quan, 4 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 1 Tổng quan về ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM, 5 Phân tích kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn trên địa bàn TPHCM, CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP GIA TĂNG CÁC NHÂN TỐ TÍCH CỰC NHẰM THU HÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2 Một số giải pháp nhằm thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn trên địa bàn TPHCM, 3 Kiến nghn nghị đối với Agribank Hi Agribank Hi Agribank Hội sở, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay