Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn TPHCM

112 209 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 00:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THU TRANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SMARTPHONE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THU TRANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SMARTPHONE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 60340121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS LÊ TẤN BỬU Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Các yếu tố ảnh đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” kết trình tự nghiên cứu riêng Ngoại trừ nội dung tham khảo từ công trình khác nhƣ nêu rõ luận văn Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết luận văn trung thực TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2014 Tác giả NGUYỄN THU TRANG MỤC LỤC TRANG PH A LỜI CAM ĐOAN M CL C DANH M C CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH M C CÁC HÌNH VẼ DANH M C CÁC BẢNG BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu định tính: 4.2 Nghiên cứu định lƣợng .2 Tính thực tiễn luận văn Kết cấu Luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Về nhà cung cấp 1.1.1 Nhà sản xuất 1.1.2 Các nhà phân phối 1.2 Về khách hàng – ngƣời tiêu dùng 1.2.1 Tổng quan thị trƣờng Việt Nam 1.2.2 Khách hàng – Ngƣời tiêu dùng TP.HCM 1.3 Đặc điểm mặt hàng điện thoại smartphone 1.3.1 Định nghĩa điện thoại smartphone 1.3.2 Đặc điểm smartphone .11 Tóm tắt chương 1: 13 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 14 2.1 Lý thuyết Hành vi ngƣời tiêu dùng 14 2.1.1 Lý luận lựa chọn tối ƣu ngƣời tiêu dùng 15 2.1.2 Mô hình hành vi ngƣời tiêu dùng 16 2.1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi ngƣời tiêu dùng 17 2.2 Quyết định mua sắm ngƣời tiêu dùng 22 2.2.1 Quá trình định mua sắm ngƣời tiêu dùng 22 2.2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến định mua sắm 26 2.2.2.1 Giá trị dành cho khách hàng 26 2.2.2.2 Giá trị cảm nhận 27 2.3 Các mô hình nghiên cứu có liên quan 32 2.3.1 Mô hình nghiên cứu “Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến định mua xe gắn máy tay ga ngƣời dân TP.HCM” 32 2.3.2 Hồ Đức Tâm cộng (2012) “Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi mua sắm sinh viên thị trƣờng điện thoại di động” 33 2.3.3 Mô hình nghiên cứu “các yếu tố ảnh hƣởng đến xu hƣớng chọn mua thƣơng hiệu xe tay ga thành phố Nha Trang” 33 2.3.4 Kết nghiên cứu có liên quan 34 2.4 Đề xuất mô hình nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh” 36 Tóm tắt chương 39 3.1 Quy trình nghiên cứu 40 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 40 3.2 Nghiên cứu định tính 41 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính .41 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 42 3.2.2.1 Đo lƣờng Giá trị lắp đặt: 42 3.2.2.2 Đo lƣờng Giá trị nhân sự: 42 3.2.2.3 Đo lƣờng Giá trị chất lƣợng: .43 3.2.2.4 Đo lƣờng Giá trị tính theo giá cả: 43 3.2.2.5 Đo lƣờng Giá trị cảm xúc: 44 3.2.2.6 Đo lƣờng Giá trị xã hội: 44 3.2.2.7 Đo lƣờng Quyết định mua smartphone ngƣời tiêu dùng: 44 3.2.3 Nghiên cứu định lƣợng 45 3.2.3.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu 45 3.2.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi trình thu thập liệu 46 3.2.4 3.2.4.1 Phƣơng pháp phân tích liệu .46 Đánh giá sơ thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha: 47 3.2.4.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA – Exploratory Factor Analysis): 47 3.2.4.3 Phân tích hồi quy tuyến tính 48 3.2.4.4 Kiểm định khác biệt mức độ đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến định mua sắm theo đặc điểm cá nhân T- test Anova .49 Tóm tắt chương 50 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NHẬN XÉT 51 4.1 Mô tả mẫu khảo sát 51 4.2 Đánh giá sơ thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 52 4.3 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA- Exploratory Factor Analysis) 54 4.3.1 Kết phân tích nhân tố biến độc lập 54 4.3.2 Kết phân tích EFA thang đo định mua sắm 55 4.4 Phân tích hồi quy tuyến tính 58 4.4.1 Kiểm tra hệ số tƣơng quan biến .58 4.4.2 Xây dựng phƣơng trình hồi quy tuyến tính 58 4.4.2.1 Đánh giá kiểm định độ phù hợp mô hình .58 4.4.2.2 Xác định tầm quan trọng biến mô hình .61 4.5 Kiểm định khác biệt mức độ đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng TP HCM theo đặc điểm cá nhân 61 4.5.1 Kiểm định khác biệt theo giới tính 61 4.5.2 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi .63 4.5.3 Kiểm định khác biệt theo thu nhập 64 4.5.4 Kiểm định khác biệt theo trình độ học vấn 67 Tóm tắt chương 4: 69 5.1 Thảo luận kết nghiên cứu 70 5.1.1 Về tác động yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng TP.HCM 70 5.1.2 Về khác biệt mức độ đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng TP.HCM theo đặc điểm cá nhân 72 5.2 Kết luận 74 5.2.1 Tóm tắt nghiên cứu .74 5.2.2 Những kết đƣợc nghiên cứu 75 5.3 Một số hàm ý cho nhà sản xuất đại lý bán lẻ smartphone thị trƣờng TP.HCM 76 5.3.1 Đối với yếu tố giá trị theo giá .76 5.3.2 Đối với yếu tố giá trị xã hội 78 5.3.3 Đối với yếu tố giá trị cảm xúc 78 5.3.4 Đối với yếu tố giá trị lắp đặt 79 5.3.5 Đối với yếu tố giá trị chất lƣợng 79 5.3.6 Đối với yếu tố giá trị nhân .81 5.4 Hạn chế nghiên cứu kiến nghị hƣớng nghiên cứu 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PH L C 86 PH L C 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM 86 PH L C 2: BẢNG CÂU HỎI 89 PH L C 3: SỰ THAY THẾ CỦA SMARTPHONE SO VỚI ĐIỆN THOẠI PHỔ THÔNG 93 PH L C 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 95 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ANOVA CL CPV CX EFA GI KMO LD NS QD OLS TP HCM XH : : : : : : : : : : : : : Analysis Variance Giá trị chất lƣợng Consumer perceived value Giá trị cảm xúc Exploratory Factor Analysis Giá trị tính theo giá Kaiser – Mayer Olkin Giá trị lắp đặt Giá trị nhân Quyết định mua sắm khách hàng Ordinary Least Square Thành phố Hồ Chí Minh Giá trị xã hội DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Biểu đồ 1.1: Đồ thị tăng trƣởng hãng sản xuất Smartphone Biểu đồ 1.4: Thị phần hãng sản xuất smartphone TP.HCM T10/2014 Hình 2.1 Mô hình hành vi ngƣời tiêu dùng 16 Hình 2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi ngƣời tiêu dùng 17 Hình 2.3 Mô hình giai đoạn trình thông qua định mua sắm 22 Hình 2.4: Các bƣớc đánh giá lựa chọn đến định mua sắm 24 Hình 2.5: Các yếu tố định giá trị dành cho khách hàng 27 Hình 2.6: Mô hình đo lƣờng giá trị cảm nhận khách hàng Sweeney Soutar 28 Hình 2.7 Mô hình đo lƣờng giá trị cảm nhận khách hàng Sanchez et al 29 Hình 2.8: Năm giá trị ảnh hƣởng đến hành vi lựa chọn khách hàng 31 Hình 2.9 Tác động giá trị cảm nhận đến ý định sẵn sàng mua khách hàng Chang and Hsiao 31 Hình 2.10: Mô hình lý thuyết yếu tố ảnh hƣởng đến định mua xe gắn máy tay ga ngƣời dân TP HCM 32 Hình 2.11: Mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến xu hƣớng chọn mua thƣơng hiệu xe tay ga thành phố Nha Trang 33 Hình 2.12 : 10 yếu tố ảnh hƣởng tới định mua sắm yếu tố hấp dẫn khách hàng 34 Hình 2.13: ảnh hƣởng website mạng xã hội tới định mua hàng 35 Hình 2.14 : ảnh hƣởng nhãn hiệu tới định mua hàng 36 Hình 2.15: Mô hình nghiên cứu đề xuất “Các yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng khu vực TP.HCM” 37 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 40 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.2: thống kê số lƣợng tiêu thụ smartphone hãng sản xuất Smarphone4 Bảng 1.3: Số lƣợng tiêu thụ điện thoại Bảng 4.1: Thống kê đặc điểm mẫu nghiên cứu 51 Bảng 4.2: Kết Cronbach alpha thang đo thành phần yếu tố ảnh hƣởng đến định mua sắm thành phần định mua sắm khách hàng – lần 52 Bảng 4.3: Kết phân tích KMO and arlett’s Test biến độc lập 55 Bảng 4.4 Kết phân tích KMO and arlett’s Test biến phụ thuộc định mua sắm 56 Bảng 4.5 Kết phân tích EFA thang đo định mua sắm 56 Bảng 4.6: Bảng mô tả kết phân tích hồi quy 59 Bảng 4.7: Bảng phân tích ANOVAa 60 Bảng 4.8: Hệ số hồi quy (a) 60 Bảng 4.9: Kết kiểm định khác biệt mức độ đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng TP HCM theo giới tính 62 Bảng 4.10 Kết kiểm định Levene yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dung TP HCM theo độ tuổi 63 Bảng 4.11 Kết kiểm định ANOVA yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dung TP HCM theo độ tuổi 64 Bảng 4.12 Kết kiểm định Levene yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dung TP HCM theo thu nhập 65 Bảng 4.13 Kết kiểm định ANOVA yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dung TP HCM theo thu nhập 66 Bảng 4.14 Kết kiểm định Levene yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dung TP HCM theo trình độ học vấn 67 Bảng 4.15 Kết kiểm định ANOVA yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dung TP HCM theo trình độ học vấn 68 Bảng 5.1: Bảng tổng hợp kết kiểm định T-test, ANOVA 73 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM Kính chào Anh/Chị! Tôi tên Nguyễn Thu Trang, học viên Cao học Thƣơng mại Trƣờng Đại học Kinh tế TPHCM Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu: “Các yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng Tp.HCM” Rất mong tham gia đóng góp ý kiến anh chị Xin lƣu ý tất ý kiến từ Anh/Chị có giá trị nghiên cứu Tất câu trả lời Anh/Chị đƣợc ghi nhận Không có câu trả lời hay sai ý kiến riêng Anh/Chị vấn đề mà nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn!  Mục đích thảo luận Khám phá, điều chỉnh, bổ sung khẳng định yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng TP.HCM Dưới số câu hỏi liên quan đến nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng khu vực TPHCM” Anh/chị chọn mua điện thoại thƣơng hiệu nào? Tại sao? Uy tín thƣơng hiệu có ảnh hƣởng tới chọn lựa mua Anh/Chị? Tại sao? Anh/chị quan tâm đến đặc tính điện thoại định mua smartphone? Anh/Chị có biết thông tin loại smartphone trƣớc định chọn cho thƣơng hiệu? Anh/Chị biết đƣợc thông tin qua phƣơng tiện (quảng cáo truyền hình, báo, tạp chí, tờ rơi, ngƣời thân, đồng nghiệp… )? Khi có định mua smartphone anh/chị nghĩ đến điều gì? Anh/Chị có tham khảo ý kiến tƣ vấn bán hàng không? Tại sao? Anh/Chị có tham khảo ý kiến Gia đình, ngƣời thân việc mua smartphone không? Tiếp theo, đƣa yếu tố dƣới với tính chất khía cạnh (biến) đo lƣờng yếu tố mà cho ảnh hƣởng đến định mua smartphone xin anh/chị cho ý kiến đánh giá theo yêu cầu sau đây: - Anh/chị có hiểu phát biểu không? - Phát biểu anh/chị chƣa hiểu? Tại sao? - Các phát biểu có phản ánh đƣợc khái niệm mà cần đo lƣờng chƣa? - Cần hiệu chỉnh, bổ sung, loại bỏ phát biểu nào? Tại sao? Sau đâu phát biểu: I Giá trị lắp đặt - Không gian cửa hiệu đại lý phân phối LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 Cửa hàng bán lẻ điện thoại đƣợc bố trí vị trí thuận tiện Mặt cửa hàng bán điện thoại rộng rãi Các quầy, kệ điện thoại cửa hàng bắt mắt Cách xếp, bố trí điện thoại cửa hàng giúp bạn dễ lựa chọn Cửa hàng có không gian trải nghiệm điện thoại II Giá trị nhân nơi anh/chị mua điện thoại 10 NS1 NS2 NS3 NS4 NS5 Nhân viên phục vụ anh/chị kịp thời Nhân viên lịch Nhân viên luôn sẵn sàng giúp đỡ anh/chị Nhân viên có đủ kiến thức để tƣ vấn cho anh/chị Những thông tin nhân viên cung cấp có giá trị anh/chị III Giá trị chất lƣợng 12 CL2 Điện thoại smartphone anh/chị mua có khả kết nối không dây (3G, Wifi, Bluetooth, ) cao Điện thoại smartphone anh/chị mua có cảm biến nhạy 13 CL3 Điện thoại smartphone anh/chị mua thƣơng hiệu tiếng 14 CL4 Điện thoại smartphone anh/chị mua có chất lƣợng đảm bảo 15 CL5 Điện thoại smartphone anh/chị mua có cấu hình cao 16 CL6 Điện thoại smartphone anh/chị mua hoạt động êm, mƣợt mà 17 CL7 Điện thoại smartphone anh/chị mua có dung lƣợng pin cao 18 CL8 Điện thoại smartphone anh/chị mua có chất lƣợng camera cao 11 CL1 IV Giá trị tính theo giá 19 GI1 20 GI2 21 GI3 Điện thoại smartphone anh/chị mua có giá phù hợp với chất lƣợng Điện thoại smartphone anh/chị mua có giá phù hợp với thu nhập anh/chị Điện thoại smartphone anh/chị mua có giá dễ chấp nhận đại lý khác 22 GI4 Điện thoại smartphone anh/chị mua có giá tốt so với sản phẩm tƣơng đồng V Giá trị cảm xúc 23 CX1 Anh/chị thích điện thoại smartphone mua 24 CX2 Anh/chị cảm thấy tự tin sử dụng điện thoại smartphone đƣợc quảng cáo nhiều phƣơng tiện truyền thông 25 CX3 Anh/chị an tâm với thƣơng hiệu smartphone mà anh/chị sử dụng 26 CX4 27 CX5 Anh/chị hài lòng với cung cách phục vụ của đại lý/cửa hàng bán điện thoại mua Tóm lại, anh/chị hài lòng với định mua điện thoại smartphone VI Giá trị xã hội 29 XH2 Anh/chị cảm thấy sang trọng chủ nhân điện thoại smartphone Anh/chị đƣợc cải thiện hình ảnh trƣớc bạn bè đồng nghiệp 30 XH3 Chiếc điện thoại smartphone anh/chị mua đƣợc nhiều ngƣời biết đến 31 XH4 Anh/chị cảm thấy tự tin sử dụng điện thoại 28 XH1 VII Quyết định mua sắm khách hàng 32 QD1 33 QD2 34 QD3 35 QD4 36 QD5 Anh/chị định mua điện thoại smartphone đáp ứng nhu cầu anh/chị Anh/chị định mua điện thoại smartphone phù hợp với khả tài anh/chị Nếu có nhu cầu mua mới/thêm điện thoại smartphone, chọn mua thƣơng hiệu dùng Điện thoại smartphone anh/chị dùng có đánh giá tốt sản phẩm internet Điện thoại smartphone anh/chị dùng đƣợc bạn bè/ngƣời thân ủng hộ mua PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI Bản khảo sát: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SMARTPHONE NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI KHU VỰC TPHCM Kính chào Anh/Chị! Tôi tên Nguyễn Thu Trang, học viên Cao học Thƣơng mại Trƣờng Đại học Kinh tế TPHCM Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu: “Các yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng Tp.HCM” Rất mong tham gia đóng góp ý kiến anh chị Xin lƣu ý tất ý kiến từ Anh/Chị có giá trị nghiên cứu Tất câu trả lời Anh/Chị đƣợc ghi nhận Không có câu trả lời hay sai ý kiến riêng Anh/Chị vấn đề mà nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! * buộc Anh (chị) gia đình có sở hữu điện thoại smartphone không*? Có  Tiếp tục Không  Ngƣng Anh (chị) có ngƣời định việc mua điện thoại smartphone cho gia đình mình*? Có  Tiếp tục Không  Ngƣng Tiếp theo Anh/chị vui lòng đọc kỹ phát biểu sau Sau câu phát biểu, vui lòng đánh dấu (X) vào ô để trả lời cho thể quan điểm Anh/Chị theo mức độ sau: Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý C Xin Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh chị với phát biểu dƣới đây: (đánh dấu X vào ) Câu Phát biểu Mức độ đồng ý hỏi I Giá trị lắp đặt - Không gian cửa hiệu đại lý phân phối LD1 Cửa hàng bán lẻ điện thoại đƣợc bố trí vị trí thuận tiện LD2 Mặt cửa hàng bán điện thoại rộng rãi LD3 Các quầy, kệ điện thoại cửa hàng bắt mắt 1 2 3 4 5 Cách xếp, bố trí điện thoại cửa hàng giúp bạn dễ lựa chọn LD5 Cửa hàng có không gian trải nghiệm điện thoại LD4 II Giá trị nhân nơi anh/chị mua điện thoại NS1 NS2 NS3 NS4 10 NS5 Nhân viên phục vụ anh/chị kịp thời Nhân viên lịch Nhân viên luôn sẵn sàng giúp đỡ anh/chị Nhân viên có đủ kiến thức để tƣ vấn cho anh/chị Những thông tin nhân viên cung cấp có giá trị anh/chị III Giá trị chất lƣợng 11 CL1 12 CL2 13 CL3 14 CL4 15 CL5 16 CL6 17 CL7 18 CL8 5 5 Điện thoại smartphone anh/chị mua có khả kết nối không dây (3G, Wifi, Bluetooth, ) cao Điện thoại smartphone anh/chị mua có cảm biến nhạy Điện thoại smartphone anh/chị mua thƣơng hiệu tiếng Điện thoại smartphone anh/chị mua có chất lƣợng đảm bảo Điện thoại smartphone anh/chị mua có cấu hình cao Điện thoại smartphone anh/chị mua hoạt động êm, mƣợt mà Điện thoại smartphone anh/chị mua có dung lƣợng pin cao Điện thoại smartphone anh/chị mua có chất lƣợng camera cao IV Giá trị tính theo giá 19 GI1 Điện thoại smartphone anh/chị mua có giá phù hợp với chất lƣợng 20 GI2 Điện thoại smartphone anh/chị mua có giá phù hợp với thu nhập anh/chị 21 GI3 Điện thoại smartphone anh/chị mua có giá dễ chấp nhận đại lý khác 22 GI4 Điện thoại smartphone anh/chị mua có giá tốt so với sản phẩm tƣơng đồng V Giá trị cảm xúc 23 CX1 Anh/chị thích điện thoại smartphone mua Anh/chị cảm thấy tự tin sử dụng điện thoại 24 CX2 smartphone đƣợc quảng cáo nhiều phƣơng tiện truyền thông 25 CX3 Anh/chị an tâm với thƣơng hiệu smartphone mà anh/chị sử dụng 26 CX4 Anh/chị hài lòng với cung cách phục vụ của đại lý/cửa hàng bán điện thoại mua 27 CX5 Tóm lại, anh/chị hài lòng với định mua điện thoại smartphone VI Giá trị xã hội 28 XH1 Anh/chị cảm thấy sang trọng chủ nhân điện thoại smartphone 29 XH2 Anh/chị đƣợc cải thiện hình ảnh trƣớc bạn bè đồng nghiệp Chiếc điện thoại smartphone anh/chị mua đƣợc nhiều ngƣời biết đến Anh/chị cảm thấy tự tin sử dụng điện thoại 31 XH4 30 XH3 VII Quyết định mua sắm khách hàng 32 QD1 Anh/chị định mua điện thoại smartphone đáp ứng nhu cầu anh/chị 33 QD2 Anh/chị định mua điện thoại smartphone phù hợp với khả tài anh/chị 34 QD3 Nếu có nhu cầu mua mới/thêm điện thoại smartphone, chọn mua thƣơng hiệu dùng 35 QD4 Điện thoại smartphone anh/chị dùng có đánh giá tốt sản phẩm internet 36 QD5 Điện thoại smartphone anh/chị dùng đƣợc bạn bè/ngƣời thân ủng hộ mua D Xin Anh/Chị vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Anh/Chị: Anh/chi vui lòng cho biết độ tuổi mình? * ☐ Dƣới 18 tuổi ☐ Từ 26 – 35 tuổi ☐ Từ 18 – 25 tuổi ☐ Từ 36 – 55 tuổi Giới tính * ☐ Nam ☐ Nữ Xin vui lòng cho biết nghề nghiệp anh/chị Nhân viên nhà nƣớc Công nhân ☐ Nhân viên văn phòng Sinh viên ☐ Tự doanh Lái xe ☐ Nội trợ ☐ Mục khác: Xin vui lòng cho mức thu nhập anh/chị*? Dƣới triệu Từ 20 triệu đến dƣới 40 triệu ☐ Từ triệu đến dƣới 12 triệu Trên 40 triệu ☐ Từ 12 triệu đến dƣới 20 triệu Nhãn hiệu điện thoại mà anh/chi sử dụng? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nokia ☐ LG ☐ Apple ☐ Sony ☐ Samsung ☐ Hãng Trung Quốc ☐ Mục khác: Xin Anh/chị vui lòng cho biết trình độ học vấn*? ☐ Phổ thông học ☐ Trung cấp, Cao Đẳng ☐ Đại học ☐ Sau Đại Xin vui lòng cho biết tình trạng gia đình Anh/Chị: ☐ Độc thân, sống riêng ☐ Độc thân, sống chung với gia đình ☐ Đã lập gia đình Xin cảm ơn Anh/Chị, Anh/chị vui lòng cho biết tên:……………………………………………… Số điện thoại:……………………………… Nếu Quý Anh/chị quan tâm muốn nhận đƣợc kết nghiên cứu, xin vui lòng điền địa email Anh/Chị: …………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn cộng tác Anh/chị nhiều Chúc Anh/chị thành công sống! PHỤ LỤC 3: SỰ THAY THẾ CỦA SMARTPHONE SO VỚI ĐIỆN THOẠI PHỔ THÔNG Phụ lục 3.1: Thị phần hãng sản xuất Smarphone Nguồn: Theo số liệu thống kê Gartner.com (8/2013) Phụ lục 3.2 Biểu đồ số lƣợng điện thoại tiêu thụ tỉ trọng smartphone điện thoại phổ thông hãng Nguồn: A I Research Phụ lục 3.3: Biểu đồ thay smartphone so với điện thoại phổ thông Nguồn: A I Research PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Phụ lục 4.1: Kết Cronbach alpha thang đo thành phần yếu tố ảnh hƣởng đến định mua sắm thành phần định mua sắm khách hàng – lần Scale Mean Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Variable if Item if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Deleted Giá trị lắp đặt (LD), alpha= 0.805 LD1 16.373 6.163 LD2 16.715 6.710 LD4 16.521 6.668 LD5 16.389 6.617 Giá trị nhân sự, alpha= 0.847 NS2 16.688 3.732 NS3 16.551 3.814 NS4 17.041 3.067 NS5 17.167 3.222 Giá trị chất lƣợng, alpha= 0.868 CL1 28.460 21.685 CL2 28.329 21.115 CL3 28.234 20.576 CL4 28.334 19.597 CL5 28.602 20.587 CL6 28.109 21.069 CL7 28.638 20.712 CL8 28.474 21.641 Giá trị giá cả, alpha= 0.813 GI1 11.799 5.444 GI2 12.020 5.162 GI3 12.145 4.371 GI4 12.162 4.203 Giá trị cảm xúc, alpha= 0.893 CX1 16.400 6.863 CX2 16.571 8.048 CX3 16.751 7.653 CX4 16.777 8.308 CX5 16.423 7.088 0.708 0.608 0.589 0.552 0.699 0.735 0.740 0.752 0.624 0.585 0.819 0.611 0.721 0.732 0.641 0.718 0.548 0.602 0.658 0.712 0.660 0.597 0.631 0.547 0.859 0.854 0.847 0.841 0.847 0.854 0.850 0.859 0.627 0.584 0.687 0.664 0.775 0.786 0.737 0.753 0.836 0.785 0.730 0.603 0.761 0.845 0.863 0.871 0.897 0.865 Giá trị xã hội, alpha= 0.888 XH1 11.667 5.738 XH2 11.667 5.861 XH3 11.636 5.608 Quyết định mua, alpha= 0.804 QD1 16.606 7.114 QD2 16.600 6.491 QD3 16.253 8.524 QD4 16.614 7.731 QD5 16.472 6.155 0.804 0.703 0.757 0.762 0.799 0.776 0.604 0.701 0.475 0.484 0.698 0.761 0.727 0.799 0.796 0.729 (Nguồn: Kết phân tích Cronbach’s Alpha phần mềm SPSS 20.0) Phụ lục 4.2 Ma trận xoay nhân tố độc lập Rotated Component Matrixa Component CL4 0.79 CL5 0.77 CL7 0.75 CL3 0.74 CL8 0.69 CL2 0.69 CL6 0.69 CL1 0.67 CX1 CX5 CX2 CX3 CX4 NS4 NS5 NS2 NS3 LD1 LD2 LD4 LD5 XH1 XH3 XH2 0.94 0.87 0.81 0.69 0.67 0.46 0.91 0.80 0.78 0.78 0.86 0.79 0.76 0.73 0.91 0.89 0.88 GI3 GI1 GI4 GI2 0.82 0.76 0.63 0.59 0.48 0.55 (Nguồn: Kết phân tích EFA phần mềm SPSS 20.0) Phụ lục 4.3 Ma trận hệ số tƣơng quan CX CX CL XH LD NS GI QD Pearson Correlation Sig (2tailed) Pearson Correlation CL 160** XH 115* LD (0.00) NS (0.05) GI 577** QD 497** 0.00 0.03 143** 0.93 140** 0.35 204** 0.00 167** 0.00 431** 0.01 0.01 0.09 0.00 218** 0.00 127* 0.00 440** 0.00 134* 0.02 0.09 0.08 0.00 340** 160** Sig (2tailed) 0.00 Pearson 115* Correlation 143** Sig (2tailed) 0.03 Pearson Correlation (0.00) 0.01 140** Sig (2tailed) 0.93 Pearson Correlation (0.05) 0.01 204** Sig (2tailed) 0.35 Pearson 577** Correlation 0.00 167** Sig (2tailed) 0.00 Pearson 497** Correlation 0.00 431** Sig tailed) 0.04 0.08 218** 0.01 134* 0.44 263** 0.00 405** 0.00 0.00 601** 0.00 127* 0.01 263** 0.04 0.02 440** 0.44 340** 0.00 405** 0.00 601** (20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (Nguồn: Kết phân tích hệ số tƣơng quan phần mềm SPSS 20.0) Phụ lục 4.4 Kiểm định Post Hoc – kiểm định khác giá trị lắp đặt theo thu nhập Multiple Comparisons Bonferroni Dependent Variable Tu den 12 trieu Tu 12 den 20 trieu Duoi trieu Tu 20 den 40 trieu Tren 40 trieu Duoi trieu Tu den 12 trieu LD Mean Std Differenc Error e (I-J) Sig .20024 08777 231 95% Interval Lower Bound -.0476 00580 10091 1.000 -.2792 2908 -.00831 13785 1.000 -.3977 3810 36638 19734 642 -.1910 9238 -.20024 08777 231 -.4481 0476 09317 376 -.4576 0687 13229 1.000 -.5822 1651 19350 1.000 -.3804 7127 -.00580 10091 1.000 -.2908 2792 19444 09317 376 -.0687 4576 -.01411 14136 1.000 -.4134 3851 36058 19981 720 -.2038 9249 00831 13785 1.000 -.3810 3977 13229 1.000 -.1651 5822 14136 1.000 -.3851 4134 22078 905 -.2489 9983 Tu 12 den 20 -.19444 trieu Tu 20 den 40 -.20856 trieu Tren 40 trieu 16613 Duoi trieu Tu 12 Tu den 12 trieu den Tu 20 den 40 20 trieu trieu Tren 40 trieu Duoi trieu Tu 20 Tu den 12 trieu 20856 den Tu 12 den 20 40 01411 trieu trieu Tren 40 trieu 37469 Tren 40 trieu Confidence Upper Bound 4481 Duoi trieu -.36638 19734 642 -.9238 1910 Tu den 12 trieu -.16613 19350 1.000 -.7127 3804 19981 720 -.9249 2038 22078 905 -.9983 2489 Tu 12 den 20 -.36058 trieu Tu 20 den 40 -.37469 trieu Phụ lục 4.5 Kiểm định Post Hoc khác giá trị nhân theo thu nhập Multiple Comparisons Bonferroni Std Error Sig 95% Interval Lower Bound Tu den -.07188 12 trieu 06652 1.000 -.2597 1160 Tu 12 den -.07049 20 trieu 07648 1.000 -.2865 1455 Tu 20 den -.07815 40 trieu 10448 1.000 -.3732 2169 41316 14956 060 -.0093 8356 07188 06652 1.000 -.1160 2597 07061 1.000 -.1981 2008 10026 1.000 -.2895 2769 14665 010 0708 8992 07648 1.000 -.1455 2865 07061 1.000 -.2008 1981 10713 1.000 -.3102 2949 15143 015 0560 9114 10448 1.000 -.2169 3732 10026 1.000 -.2769 2895 10713 1.000 -.2949 3102 49132* 16732 035 0187 9639 -.41316 14956 060 -.8356 0093 Mean Difference (I-J) Dependent Variable Duoi trieu Tren trieu Duoi trieu 40 Tu 12 den 00139 Tu den 20 trieu 12 trieu Tu 20 den -.00627 40 trieu NS Tren 40 48504* trieu Duoi 07049 trieu Tu den -.00139 Tu 12 den 12 trieu 20 trieu Tu 20 den -.00766 40 trieu Tren 40 48365* trieu Duoi 07815 trieu Tu den 00627 Tu 20 den 12 trieu 40 trieu Tu 12 den 00766 20 trieu Tren trieu Tren trieu 40 40 Duoi trieu Confidence Upper Bound Tu den -.48504* 12 trieu 14665 010 -.8992 -.0708 Tu 12 den -.48365* 20 trieu 15143 015 -.9114 -.0560 Tu 20 den -.49132* 40 trieu 16732 035 -.9639 -.0187 * The mean difference is significant at the 0.05 level ... thực nhằm xác định yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng khu vực TP.HCM phát triển thang đo yếu tố này, từ đánh giá tầm quan trọng yếu tố tác động đến định mua hàng nhằm đề... 10 yếu tố ảnh hƣởng tới định mua sắm yếu tố hấp dẫn khách hàng 34 Hình 2.13: ảnh hƣởng website mạng xã hội tới định mua hàng 35 Hình 2.14 : ảnh hƣởng nhãn hiệu tới định mua hàng. .. 4.9: Kết kiểm định khác biệt mức độ đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone ngƣời tiêu dùng TP HCM theo giới tính 62 Bảng 4.10 Kết kiểm định Levene yếu tố ảnh hƣởng đến định mua smartphone
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn TPHCM , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn TPHCM , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn TPHCM , Kết cấu của Luận văn, CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ NHẬN XÉT, CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM, PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI, PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay