Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển internet banking dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu

92 175 1
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 00:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM VÕ PHẠM THÀNH NHÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA NHÀ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TP.HCM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐÌNH HÒA TP Hồ Chí Minh - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình khác Các thông tin tài liệu trình bày luận văn có ghi rõ nguồn gốc trích dẫn TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Võ Phạm Thành Nhân MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, biểu đồ, đồ thị Trang Chƣơng 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Bố cục đề tài Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết yếu tố ảnh hƣởng đến định mua sản phẩm khách hàng .5 2.1 Hành vi người tiêu dùng 2.1.1 Khái niệm hành vi người tiêu dùng 2.1.2 Quyết định mua sản phẩm người tiêu dùng .6 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm 10 2.2 Tổng quan số nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà khách hàng 12 2.3 Mô hình nghiên cứu đề nghị 16 2.3.1 Tình hình tài 17 2.3.2 Đặc điểm nhà 17 2.3.3 Không gian sống riêng tư 18 2.3.4 Vị trí nhà .18 2.3.5 Tiện nghi công cộng .19 2.3.6 Môi trường sống 19 2.3.7 Bằng chứng thực tế .20 Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu 23 3.1 Quy trình nghiên cứu 23 3.2 Nghiên cứu định tính 24 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính .24 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 25 3.3 Nghiên cứu định lượng 26 3.3.1 Thiết kế nghiên cứu định lượng 26 3.3.2 Xử lý liệu 28 3.4 Mô hình nghiên cứu thang đo 29 Chƣơng 4: Phân tích kết nghiên cứu .34 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 34 4.2 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo 36 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo định mua nhà .36 4.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo thành phần ảnh hưởng đến định mua nhà 36 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 41 4.3.1 Phân tích nhân tố biến định mua nhà 41 4.3.2 Phân tích nhân tố biến ảnh hưởng đến định mua nhà 42 4.4 Phân tích hồi quy kiểm định giả thuyết nghiên cứu 44 4.4.1 Mô tả biến mô hình hồi quy 44 4.4.2 Phân tích tương quan 46 4.4.3 Phân tích hồi quy bội 47 Chƣơng 5: Hàm ý giải pháp kết luận 53 5.1 Các hàm ý giải pháp 53 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Hàm ý giải pháp tình hình tài .53 Hàm ý giải pháp chứng thực tế 53 Hàm ý giải pháp không gian sống .54 Hàm ý giải pháp vị trí nhà 54 Hàm ý giải pháp thiết kế kiến trúc nhà 55 Hàm ý giải pháp tiện nghi công cộng 55 Hàm ý giải pháp môi trường sống .56 5.2 Kết luận 56 Tài liệu tham khảo A Tiếng việt B Tiếng anh Phụ lục 1: Nội dung thảo luận nhóm Phụ lục 2: Bảng câu hỏi thức Phụ lục 3: Đặc điểm mẫu khảo sát Phụ lục 4: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Phụ lục 5: Kết phân tích nhân tố thang đo Phụ lục 6: Kết phân tích tƣơng quan Phụ lục 7: Kết phân tích hồi quy DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tóm tắt nghiên cứu trước 15 Bảng 1: Thang đo thành phần Quyết định mua nhà 29 Bảng 2: Thang đo thành phần Tình hình tài 30 Bảng 3: Thang đo thành phần Đặc điểm nhà 30 Bảng 4: Thang đo thành phần Không gian sống 31 Bảng 5: Thang đo thành phần Vị trí nhà .31 Bảng 6: Thang đo thành phần Tiện nghi công cộng .32 Bảng 7: Thang đo thành phần Môi trường sống 32 Bảng 8: Thang đo thành phần Bằng chứng thực tế .33 Bảng 1: Mô tả mẫu nghiên cứu .35 Bảng 2: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo định mua nhà .36 Bảng 3: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà 37 Bảng 4: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà sau loại biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng < 0.3 40 Bảng 5: Kết kiểm định KMO Bartlett biến định mua nhà 41 Bảng 6: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến định mua nhà41 Bảng 7: Kết kiểm định KMO Bartlett biến ảnh hưởng đến định mua nhà 42 Bảng 8: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến ảnh hưởng đến định mua nhà 43 Bảng 9: Ma trận hệ số tương quan biến 46 Bảng 10: Bảng tóm tắt mô hình 47 Bảng 11: Bảng phân tích ANOVA .48 Bảng 12: Bảng tóm tắt kết hồi quy 48 Bảng 13: Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 50 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Hình 1: Mô hình hành vi người tiêu dùng .6 Hình 2: Qúa trình định Hình 3: Những bước từ giai đoạn đánh giá phương án đến giai đoạn định mua sản phẩm Hình 4: Mô hình nghiên cứu đề xuất .21 Hình 1: Quy trình nghiên cứu .24 Hình 1: Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh .45 Hình 2: Đồ thị phân tán Scatterplot 49 Hình 3: Biểu đồ tần số Histogram 50 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Thị trường nhà đất giữ vị trí quan trọng ổn định xã hội, góp phần nâng cao mức sống nhân dân, tạo điều kiện cho họ an cư lạc nghiệp, đồng thời tạo sở vật chất cho nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nước Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thị trường nhà đất Việt Nam đối mặt với nhiều bất ổn, số lượng giao dịch ngành bất động sản giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp không bán nhà, để lại lượng bất động sản tồn kho lớn người dân lại thiếu nhà Từ 2010 đến nay, nhu cầu nhà giá thấp, hộ cấp thấp ngày tăng cao, khu vực đô thị có khoảng 1.740.000 người có khó khăn nhà (báo cáo Bộ xây dựng, 3/2013) Bên cạnh đó, bất ổn giá vàng lãi suất tiết kiệm giảm mạnh khiến cho số nhà đầu tư tìm kênh đầu tư khác thị trường nhà xem kênh đầu tư tốt (Chyi, 2008), sách kích cầu phủ làm cho lãi suất vay mua nhà giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua nhà việc quản lý tài họ Nhà sản phẩm có giá trị đắt hầu hết người thực việc mua nhà vài lần đời họ họ phải dùng tất tiền tích lũy nhiều năm để mua nhà Vì vậy, họ xem xét cẩn thận, xem xét nhiều điều, nhiều yếu tố trước định mua nhà Như vậy, để hiểu mong muốn, nhu cầu yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà họ vấn đề quan trọng người bán công ty bất động sản Điều quan trọng phải biết họ thực cần mong muốn, yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà họ Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu nhà thực nước phát triển, có vài nghiên cứu thực nước phát triển Kết thu văn hóa kinh tế khác không giống (Shyue cộng sự, 2011) Như vậy, với nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân mua nhà, nhu cầu nhà nhu cầu đầu tư bất động sản ngày tăng cao phần lớn doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn, không bán nhà đứng trước nguy phá sản Vì vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu đề tài : ”Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà khách hàng TP.HCM” cần thiết hữu ích cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nhằm xác định mong muốn, nhu cầu khác người mua nhà Từ đó, kiến nghị số hàm ý chiến lược tiếp thị chiến lược phát triển nhà phù hợp hơn, cung cấp nhà đáp ứng nhu cầu nhiều nhóm người khác 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu nhằm đưa số hàm ý giải pháp làm tăng định mua nhà khách hàng doanh nghiệp bất động sản dựa tác động vào yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu cụ thể đề tài xác định gồm: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà (nhà chung cư nhà riêng loại trung bình) khách hàng văn phòng thành phố Hồ Chí Minh - Phân tích ảnh hưởng yếu tố đến định mua nhà khách hàng văn phòng thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất số hàm ý giải pháp công ty bất động sản để tăng định mua nhà khách hàng dựa tác động vào yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà khách hàng - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu thực khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Đối tượng khảo sát: tập trung chủ yếu vào khách hàng văn phòng khu vực TP.HCM khảo sát đối tượng quan tâm việc mua nhà Nhà nghiên cứu chủ yếu nhà chung cư nhà riêng loại trung bình 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực dựa phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng sau: - Nghiên cứu định tính: sử dụng nhằm khám phá, hiệu chỉnh lại mô hình nghiên cứu đề xuất Nghiên cứu định tính thực thông qua giai đoạn Nghiên cứu sở lý thuyết nghiên cứu trước để đề xuất mô hình nghiên cứu thang đo sơ Sau đó, tác giả tiến hành thảo luận nhóm với chuyên gia ngành bất động sản khách hàng để khám phá thành phần hiệu chỉnh lại thang đo mô hình nghiên cứu sơ cho phù hợp với đặc điểm ngành bất động sản Dựa kết nghiên cứu định tính tác giả đưa mô hình nghiên cứu định lượng - Nghiên cứu định lượng: sử dụng để đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định mua nhà khách hàng TP.HCM Dữ liệu để phục vụ nghiên cứu định lượng dựa khảo sát bảng câu hỏi với khách hàng TP.HCM mà chủ yếu khách hàng văn phòng Phương pháp chọn mẫu thuận tiện với cỡ mẫu 230 người Dựa liệu thu thập, tác giả sử dụng phần mềm SPSS để thực phân tích thống kê gồm: Đánh giá độ tin cậy thang đo mô hình nghiên cứu kiểm định Cronbach‟s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy đo lường yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà khách hàng 1.5 Ý nghĩa đề tài Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học nhà nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà có ý nghĩa thực tiễn nhà quản trị cho doanh nghiệp bất động sản, cụ thể sau: - Ý nghĩa khoa học: nghiên cứu xác định mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua nhà để nhà nghiên cứu lĩnh vực tham khảo thực đề tài nghiên cứu Thang đo thành phần “Vị trí nhà” Lần I Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 853 10 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Item-Total if Item Deleted Correlation VT01 Sức hấp dẫn khu vực 30.4883 35.930 483 846 VT02 Chiều rộng lòng đường 30.4131 35.979 529 841 VT03 Vị trí gần nơi làm việc 30.2958 34.549 727 825 VT04 Vị trí gần trường học 30.3474 35.115 656 831 VT05 Vị trí gần nơi sống 30.7887 34.469 588 836 VT06 Vị trí gần tuyến đường 30.6573 35.519 631 833 VT07 Vị trí gần chợ 30.3333 35.223 695 828 VT08 Vị trí gần TT Thương mại 30.6808 34.728 641 831 VT09 Vị trí gần khu công nghiệp 31.3991 38.515 250 868 VT10 Vị trí gần bệnh viện 30.5540 35.956 471 847 Lần II Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 868 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Item-Total if Item Deleted Correlation VT01 Sức hấp dẫn khu vực 27.8920 31.304 509 863 VT02 Chiều rộng lòng đường 27.8169 31.679 525 860 VT03 Vị trí gần nơi làm việc 27.6995 30.296 730 842 VT04 Vị trí gần trường học 27.7512 30.886 652 849 VT05 Vị trí gần nơi sống 28.1925 30.354 576 857 VT06 Vị trí gần tuyến đường 28.0610 31.124 642 850 VT07 Vị trí gần chợ 27.7371 30.780 714 845 VT08 Vị trí gần TT Thương mại 28.0845 30.861 603 853 VT10 Vị trí gần bệnh viện 27.9577 31.126 515 863 Thang đo thành phần “Tiện nghi công cộng” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 825 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Cronbach's Alpha if Item if Item Deleted Item-Total if Item Deleted Deleted Correlation TN1 Có sở vui chơi 7.0423 2.041 775 665 TN2 Có câu lạc thể dục thể thao 7.0986 2.118 658 784 TN3 Có hệ thống chiếu sáng đường phố 6.9765 2.287 619 820 Thang đo thành phần “Môi trường sống” Lần I Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 798 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance if Corrected Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Item-Total if Item Deleted Deleted Correlation MT1 Chất lượng sở hạ tầng 20.8451 9.132 317 823 MT2 Hàng xóm xung quanh 20.7183 8.222 598 756 MT3 Cảnh quang xung quanh 21.3005 9.730 287 820 MT4 Tình hình an ninh khu vực 20.2535 7.954 731 728 MT5 Tiếng ồn xung quanh 20.5728 7.501 687 732 20.2770 7.456 750 717 MT6 Ô nhiễm môi trường xung quanh Lần II Reliability Statistics Cronbach's Alpha 820 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Cronbach's if Item if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Deleted MT1 Chất lượng sở hạ tầng 17.3521 7.616 286 878 MT2 Hàng xóm xung quanh 17.2254 6.685 598 788 MT4 Tình hình an ninh khu vực 16.7606 6.409 745 749 MT5 Tiếng ồn xung quanh 17.0798 5.970 706 755 MT6 Ô nhiễm môi trường xung quanh 16.7840 5.859 795 727 Lần III Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 878 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Cronbach's if Item if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Deleted MT2 Hàng xóm xung quanh 13.2770 4.711 671 868 MT4 Tình hình an ninh khu vực 12.8122 4.729 732 847 MT5 Tiếng ồn xung quanh 13.1315 4.134 770 831 MT6 Ô nhiễm môi trường xung quanh 12.8357 4.261 782 825 Thang đo thành phần “Bằng chứng thực tế” Reliability Statistics Cronbach's Alpha 786 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Cronbach's if Item if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Deleted BC1 Uy tín người bán 12.7418 3.909 556 755 12.9577 3.852 659 701 BC3 Tình trạng pháp lý nhà 12.2723 4.171 669 707 BC4 Tiến độ xây dựng so với kế hoạch 12.8028 3.857 524 776 BC2 Thông tin tham khảo từ bạn bè, đồng nghiệp Thang đo thành phần “Quyết định mua nhà” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 715 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Cronbach's if Item if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Deleted QĐ1 Tôi có kế hoạch để mua nhà 7.4930 1.440 560 594 QĐ2 Tôi cố gắng để mua nhà 7.4601 1.570 529 633 QĐ3 Tôi người quan trọng 7.4319 1.596 516 649 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CÁC THANG ĐO Lần I KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .839 Approx Chi-Square 4356.009 Bartlett's Test of Sphericity TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 ĐĐ4 KG1 KG2 KG3 KG4 KG5 VT01 VT02 VT03 VT04 VT05 VT06 VT07 VT08 VT10 TN1 TN2 TN3 MT2 MT4 MT5 MT6 BC1 BC2 BC3 BC4 df Sig Communalities Initial Extraction 1.000 605 1.000 724 1.000 711 1.000 714 1.000 589 1.000 693 1.000 715 1.000 797 1.000 739 1.000 546 1.000 708 1.000 681 1.000 484 1.000 619 1.000 603 1.000 675 1.000 766 1.000 654 1.000 621 1.000 632 1.000 685 1.000 528 1.000 398 1.000 830 1.000 722 1.000 628 1.000 666 1.000 716 1.000 709 1.000 806 1.000 599 1.000 629 1.000 712 1.000 584 Extraction Method: Principal Component Analysis 561 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative 10.164 Variance 29.895 % 29.895 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3.111 2.417 2.353 1.734 1.399 1.310 952 895 829 795 752 658 636 577 520 459 428 412 394 346 341 322 305 290 267 242 230 208 163 145 134 123 086 9.149 7.110 6.919 5.100 4.115 3.853 2.801 2.632 2.438 2.339 2.211 1.936 1.871 1.698 1.529 1.351 1.257 1.212 1.159 1.019 1.004 948 897 853 784 712 676 612 478 427 395 363 254 39.044 46.155 53.074 58.174 62.289 66.142 68.943 71.574 74.012 76.351 78.562 80.498 82.369 84.067 85.596 86.947 88.204 89.417 90.576 91.595 92.599 93.547 94.444 95.297 96.082 96.794 97.470 98.082 98.560 98.988 99.383 99.746 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative 10.164 Variance 29.895 % 29.895 4.654 Variance 13.689 % 13.689 3.111 2.417 2.353 1.734 1.399 1.310 9.149 7.110 6.919 5.100 4.115 3.853 39.044 46.155 53.074 58.174 62.289 66.142 3.524 3.323 3.042 2.954 2.758 2.233 10.365 9.773 8.948 8.689 8.110 6.568 24.053 33.826 42.775 51.463 59.574 66.142 Component Matrixa Component TC1 TC2 652 TC3 551 TC4 660 TC5 504 ĐĐ1 652 ĐĐ2 707 ĐĐ3 610 ĐĐ4 612 506 -.613 KG1 570 KG2 562 KG3 545 KG4 531 KG5 VT01 VT02 594 VT03 629 VT04 612 VT05 VT06 553 VT07 643 VT08 556 VT10 513 TN1 596 TN2 594 TN3 634 MT2 613 MT4 634 MT5 592 MT6 538 BC1 597 BC2 570 BC3 514 BC4 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted -.657 -.632 Rotated Component Matrix a Component TC1 665 TC2 758 TC3 836 TC4 609 TC5 662 ĐĐ1 658 ĐĐ2 622 ĐĐ3 817 ĐĐ4 751 KG1 642 KG2 810 KG3 735 KG4 584 KG5 520 VT01 VT02 VT03 808 VT04 710 VT05 660 VT06 711 VT07 767 VT08 660 VT10 539 TN1 821 TN2 696 TN3 606 MT2 715 MT4 743 MT5 763 MT6 839 BC1 660 BC2 700 BC3 731 BC4 563 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 528 -.489 -.585 159 296 093 -.135 411 334 -.043 -.699 -.092 -.041 -.467 305 641 -.018 656 012 -.012 -.255 386 -.210 128 110 -.840 219 157 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization LẦN II KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .830 Approx Chi-Square 4039.423 Bartlett's Test of Sphericity TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 ĐĐ4 KG1 KG2 KG3 KG4 KG5 VT03 VT04 VT05 VT06 VT07 VT08 VT10 TN1 TN2 TN3 MT2 MT4 MT5 MT6 BC1 BC2 BC3 BC4 df Sig Communalities Initial Extraction 1.000 595 1.000 726 1.000 728 1.000 714 1.000 622 1.000 711 1.000 718 1.000 787 1.000 728 1.000 570 1.000 719 1.000 683 1.000 512 1.000 583 1.000 763 1.000 661 1.000 619 1.000 648 1.000 717 1.000 543 1.000 399 1.000 823 1.000 726 1.000 637 1.000 661 1.000 717 1.000 710 1.000 808 1.000 629 1.000 665 1.000 722 1.000 597 Extraction Method: Principal Component Analysis 294 -.279 782 073 352 223 -.212 496 000 365 326 008 -.192 273 258 764 300 -.101 168 030 -.005 -.908 213 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative 9.651 Variance 30.158 % 30.158 2.933 2.413 2.272 1.578 1.340 1.255 928 9.165 7.542 7.099 4.930 4.189 3.922 2.900 39.324 46.865 53.964 58.894 63.083 67.005 69.905 863 2.698 72.603 10 799 2.496 75.099 11 751 2.348 77.447 12 693 2.166 79.612 13 634 1.981 81.593 14 597 1.864 83.457 15 548 1.713 85.170 16 502 1.568 86.738 17 456 1.424 88.162 18 419 1.309 89.471 19 399 1.247 90.718 20 347 1.083 91.801 21 333 1.041 92.842 22 327 1.023 93.865 23 301 940 94.806 24 284 889 95.694 25 243 759 96.453 26 238 742 97.196 27 225 704 97.900 28 170 532 98.432 29 146 455 98.887 30 143 445 99.333 31 126 395 99.728 32 087 272 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total % of Cumulativ Total % of Cumulative 9.651 Variance 30.158 e% 30.158 4.249 Variance 13.279 % 13.279 2.933 2.413 2.272 1.578 1.340 1.255 9.165 7.542 7.099 4.930 4.189 3.922 39.324 46.865 53.964 58.894 63.083 67.005 3.426 3.215 3.050 2.623 2.622 2.257 10.705 10.046 9.530 8.198 8.195 7.052 23.984 34.030 43.560 51.758 59.953 67.005 Component Matrix a Component TC1 Giá nhà 491 -.325 -.069 356 066 242 -.233 TC2 Khả chấp 404 -.268 127 658 -.201 -.007 020 TC3 Khả toán 376 -.460 098 545 -.056 018 -.255 TC4 Lãi suất vay 685 -.311 -.101 329 -.055 -.158 038 TC5 Thu nhập 525 -.399 147 344 006 -.137 -.170 ĐĐ1 Loại nhà 659 074 -.062 -.150 -.470 031 -.149 ĐĐ2 Diện tích sử dụng 714 -.029 162 -.111 -.386 139 -.015 ĐĐ3 Thiết kế trang trí bên 621 279 032 -.097 -.538 -.143 -.045 ĐĐ4 Kiến trúc bên nhà 618 344 223 -.054 -.409 -.072 -.051 KG1 Diện tích nhà bếp 439 033 554 -.149 186 114 029 KG2 Diện tích phòng khách 405 185 554 -.063 339 306 014 KG3 Số lượng phòng ngủ 354 091 590 193 208 286 -.199 KG4 Số lượng phòng tắm 241 279 562 021 -.027 105 221 KG5 Số tầng nhà 398 442 271 -.079 -.222 041 314 VT03 Vị trí gần nơi làm việc 618 313 -.342 242 059 322 -.002 VT04 Vị trí gần trường học 609 367 -.310 132 -.075 190 -.017 VT05 Vị trí gần nơi sống 456 331 -.434 167 089 -.248 123 VT06 Vị trí gần tuyến đường 548 368 -.334 179 235 -.113 027 VT07 Vị trí gần chợ 633 263 -.353 071 250 234 -.007 VT08 Vị trí gần TT Thương mại 542 394 -.162 119 099 198 071 VT10 Vị trí gần bệnh viện 504 208 -.198 079 205 -.021 -.117 TN1 Có sở vui chơi 597 119 155 -.165 296 -.529 -.182 TN2 Có câu lạc thể dục thể thao 597 276 266 044 153 -.443 023 TN3 Có hệ thống chiếu sáng đường phố 622 046 164 -.067 275 -.326 -.183 MT2 Hàng xóm xung quanh 618 -.106 -.145 -.419 029 023 -.264 MT4 Tình hình an ninh khu vực 634 -.329 -.121 -.396 028 154 -.103 MT5 Tiếng ồn xung quanh 601 -.309 -.116 -.436 -.087 066 -.197 MT6 Ô nhiễm môi trường xung quanh 535 -.348 -.122 -.583 144 131 -.096 BC1 Uy tín người bán 598 -.206 -.142 -.092 045 -.009 445 566 -.308 -.051 -.069 174 -.005 460 BC3 Tình trạng pháp lý nhà 519 -.507 -.005 -.001 078 094 426 BC4 Tiến độ xây dựng so với kế hoạch 510 -.448 -.120 -.214 262 BC2 Thông tin tham khảo từ bạn bè, đồng nghiệp Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .085 013 Rotated Component Matrix a Component TC1 Giá nhà 277 256 654 -.045 109 083 -.069 TC2 Khả chấp 111 -.210 762 200 067 209 -.005 TC3 Khả toán 022 057 846 -.001 044 068 039 TC4 Lãi suất vay 270 147 606 190 -.058 396 235 TC5 Thu nhập 031 154 693 077 096 194 254 ĐĐ1 Loại nhà 243 398 187 672 -.007 056 055 ĐĐ2 Diện tích sử dụng 161 369 255 623 239 214 010 ĐĐ3 Thiết kế trang trí bên 235 169 083 811 007 045 188 ĐĐ4 Kiến trúc bên nhà 228 107 085 745 239 005 213 KG1 Diện tích nhà bếp -.017 196 057 135 663 156 215 KG2 Diện tích phòng khách 154 126 017 014 813 060 116 KG3 Số lượng phòng ngủ 080 040 315 043 743 -.122 081 KG4 Số lượng phòng tắm -.003 -.185 -.061 302 603 116 077 KG5 Số tầng nhà 224 -.127 -.197 549 365 192 075 VT03 Vị trí gần nơi làm việc 812 117 190 178 101 069 -.087 VT04 Vị trí gần trường học 721 129 103 333 038 038 -.002 VT05 Vị trí gần nơi sống 640 -.069 005 152 -.231 164 318 VT06 Vị trí gần tuyến đường 724 008 054 077 -.023 098 324 VT07 Vị trí gần chợ 785 250 079 037 114 124 062 VT08 Vị trí gần TT Thương mại 670 048 021 202 206 081 046 VT10 Vị trí gần bệnh viện 532 169 119 052 065 019 257 TN1 Có sở vui chơi 180 259 062 123 165 082 819 TN2 Có câu lạc thể dục thể thao 244 -.030 085 289 279 151 688 TN3 Có hệ thống chiếu sáng đường phố 219 275 184 098 240 096 635 MT2 Hàng xóm xung quanh 233 714 052 196 037 080 221 MT4 Tình hình an ninh khu vực 156 747 139 129 076 298 060 MT5 Tiếng ồn xung quanh 081 764 133 227 -.001 201 106 MT6 Ô nhiễm môi trường xung quanh 073 835 -.031 010 078 299 098 BC1 Uy tín người bán 270 230 081 147 031 683 086 194 225 128 009 117 730 116 058 258 290 -.004 109 745 -.035 -.094 194 346 213 -.011 587 201 BC2 Thông tin tham khảo từ bạn bè, đồng nghiệp BC3 Tình trạng pháp lý nhà BC4 Tiến độ xây dựng so với kế hoạch Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 503 516 -.532 255 265 247 029 416 -.373 -.175 -.660 057 224 -.410 347 -.515 096 692 -.117 022 -.335 403 312 175 -.106 -.828 -.103 050 254 204 783 -.021 319 420 046 358 -.412 -.047 -.064 076 -.080 827 314 142 175 -.075 347 -.833 -.173 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN Correlations VT Pearson Correlation VT MT TC TK BC KG TN QĐ Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 213 ** MT 355** TC 350** TK 515** BC 338** KG 210** TN 467** QĐ 516** 000 000 000 000 002 000 000 213 213 305** 000 213 213 434** 000 213 322** 000 213 213 545** 000 213 532** 000 213 380** 000 213 213 189** 006 213 224** 001 213 395** 000 213 220** 001 213 213 409** 000 213 347** 000 213 489** 000 213 382** 000 213 428** 000 213 213 516** 000 213 559** 000 213 563** 000 213 594** 000 213 446** 000 213 553** 000 213 000 213 350** 000 213 515** 000 213 338** 000 213 210** 002 213 467** 000 213 516** 213 305** 000 213 434** 000 213 545** 000 213 189** 006 213 409** 000 213 516** 000 000 213 322** 000 213 532** 000 213 224** 001 213 347** 000 213 559** 213 380** 000 213 395** 000 213 489** 000 213 563** 213 220** 001 213 382** 000 213 594** 213 428** 000 213 446** 213 553** 000 000 000 000 000 N 213 213 213 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 213 213 213 213 213 PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed TN Tiện nghi công cộng, TC Tình hình tài chính, KG Không gian sống, MT Môi trường sống, VT Vị trí nhà, TK Thiết kế kiến trúc nhà, BC Bằng chứng vật chất Enter b a Dependent Variable: QĐ Quyết định mua nhà b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Durbin-Watson Estimate 791a 626 613 36049 1.726 a Predictors: (Constant), TN Tiện nghi công cộng, TC Tình hình tài chính, KG Không gian sống, MT Môi trường sống, VT Vị trí nhà, TK Thiết kế kiến trúc nhà, BC Bằng chứng vật chất b Dependent Variable: QĐ Quyết định mua nhà ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 44.594 6.371 Residual 26.640 205 130 Total 71.234 212 Sig 49.023 000b a Dependent Variable: QĐ Quyết định mua nhà b Predictors: (Constant), TN Tiện nghi công cộng, TC Tình hình tài chính, KG Không gian sống, MT Môi trường sống, VT Vị trí nhà, TK Thiết kế kiến trúc nhà, BC Bằng chứng vật chất Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error -.284 228 VT Vị trí nhà 120 043 MT Môi trường sống 111 TC Tình hình tài t Sig Beta -1.249 213 150 2.812 005 046 133 2.443 015 201 047 225 4.314 000 TK Thiết kế kiến trúc nhà 131 051 144 2.558 011 BC Bằng chứng vật chất 189 052 209 3.616 000 KG Không gian sống 184 049 184 3.748 000 TN Tiện nghi công cộng 101 046 122 2.202 029 a Dependent Variable: QĐ Quyết định mua nhà Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 2.2829 4.7714 3.7308 45864 213 -1.17371 1.02544 00000 35449 213 Std Predicted Value -3.157 2.269 000 1.000 213 Std Residual -3.256 2.845 000 983 213 Residual a Dependent Variable: QĐ Quyết định mua nhà Charts ... đưa nhóm yếu tố có khả ảnh hưởng đến hành vi mua khách hàng bao gồm động cơ, nhận thức, tiếp thu, niềm tin thái độ Các yếu tố cá nhân: theo Philip Kotler, yếu tố cá nhân bao gồm tuổi tác, nghề... vi người tiêu dùng chịu ảnh hưởng bốn yếu tố chủ yếu: văn hóa, xã hội, cá nhân tâm lý Tất yếu tố cho ta để biết cách tiếp cận phục vụ người mua cách hiệu Các yếu tố tâm lý: dựa kế nghiên cứu... vọng khách hàng người khách hàng không hài lòng Nếu đáp ứng kỳ 10 vọng khách hàng hài lòng Nếu vượt kỳ vọng người khách hàng hài lòng Những cảm giác dẫn đến hai trường hợp khác nhau, khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển internet banking dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu , Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển internet banking dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu , Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển internet banking dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay