bai tap ve chuoi va luoi thuc an trong he sinh thai

6 201 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 00:07

BI TP V CHUI V LI THC N Câu 1: Biểu diễn hình tháp l-ợng quần xã, biết: Sản l-ợng sinh vật toàn phần sinh vật tiêu thụ bậc 12 105 Kcal, hiệu sut sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc 7,89% sinh vật tiêu thụ bậc 0,069% Câu 41: Hãy hoàn thành l-ới thức ăn sau Đánh mũi tên cho phù hợp ? ? Cỏ ? ? ? ? ? Đáp án Cỏ Gà Ngựa Hổ Thỏ Cáo Vi sinh vật Mèo rừng Câu 2: Hãy viết tiếp mắt xích cho phù hợp vào chỗ có (?) để hoàn thành chuỗi thức ăn sau: Cỏ thú ăn cỏ ? trùng roi Deptomonas Cây thông rệp ? ? chim ăn sâu Tảo Động vật ? Sinh vật phân huỷ Chất mùn bã mối ? Vi sinh vật Đáp án Cỏ thú ăn cỏ Rận Trùng roi Leptomonas Cây thông Rệp bọ rùa nhện chim ăn sâu bọ chim ăn thịt Cây lúa Sâu đục thân ong mắt đỏ sinh vật phân hủy Tảo động vật cá mè hoa sinh vật phân hủy Chất mùn bã mối nhện sinh vật phân hủy Câu 3: Cho chuỗi thức ăn sau: Lúa Châu chấu A Rắn Lúa B Cáo Hổ Lúa C A BaBa Lúa D Mèo Chất mùn bã E A Ng-ời Chất mùn bã Mối B Cáo a Cho biết mắt xích A, B, C, D, E sinh vật nào? b Từ chuỗi thức ăn vẽ sơ đồ l-ới thức ăn Đáp án A: ếch B: Gà C: Sâu bọ D: Chuột E: Mối Ta có l-ới thức ăn nh- sau: Chất mùn bã mối Châu chấu Gà Lúa Cáo Sâu bọ Chuột ếch ng-ời `hổ Rắn Ba ba Mèo Câu 44: Cho chuỗi thức ăn: Cỏ Chuột Rắn Đại bàng Vẽ sơ đồ biểu diễn biến động số l-ợng hai quần thể cỏ chuột Từ cho biết t-ợng sinh học tác động lên biến đổi ý nghĩa ? Đáp án Sơ đồ biểu diễn biến động số l-ợng hai quần thể cỏ chuột ( Tự vẽ sơ đồ ) Nhìn vào sơ đồ ta thấy: * Nếu quần thể chuột tăng số l-ợng dẫn đến quần thể cỏ giảm số l-ợng * Quần thể chuột giảm số l-ợng dẫn đến quần thể cỏ tăng số l-ợng * Chứng tỏ có t-ợng khống chế sinh học làm biến động số l-ợng cá thể hai quần thể * Khi chuyển từ bậc dinh d-ỡng thấp đến bậc dinh d-ỡng cao có l-ợng Khống chế sinh học t-ợng số l-ợng cá thể quần thể tăng dẫn đến kìm hãm số l-ợng cá thể quần thể khác * ý nghĩa: Hiện t-ợng khống chế sinh học có ý nghĩa giúp cho số l-ợng cá thể quần thể dao động cân Từ toàn quần xã sinh vật dao động cân tạo nên trạng thái cân quần xã sở khoa học cho biện pháp đấu tranh sinh học Câu 5: Trong quần xã ruộng lúa gồm nhiều quần thể sinh vật sinh sống Trong đó: rong, tảo thức ăn loài cá nhỏ, lúa thức ăn châu chấu chuột Các loài cua, ếch cá nhỏ ăn mùn bã hữu Đến l-ợt cá nhỏ, châu chấu, cua trở thành mồi ếch Cá ăn thịt có kích th-ớc lớn, chúng sử dụng cua, cá nhỏ, châu chấu ếch làm thức ăn cho Rắn loài -u chúng ăn cua, ếch, cá ăn thịt chuột a.Vẽ sơ đồ l-ới thức ăn quần xã b Có loại l-ới thức ăn quần xã này? Cho ví dụ minh họa? c Sắp xếp loài sinh vật l-ới thức ăn theo bậc dinh d-ỡng cho hợp lý d Các chuỗi l-ới thức ăn ngắn Điều có ý nghĩa gì? Đáp án Câu 6: a Sơ đồ l-ới thức ăn: b Các loại chuỗi thức ăn quần xã: Có hai loại * Chuỗi thức ăn bắt đầu xanh Cụ thể: - Lúa châu chấu ếch rắn - Lúa chuột rắn - Rong cá nhỏ cá ăn thịt rắn * Chuỗi thức ăn bắt đầu mùn bã hữu cơ: Cụ thể: - Mùn bã hữu cua ếch rắn - Mùn bã hữu cá nhỏ cá ăn thịt rắn c - Bậc dinh d-ỡng cấp I: Mùn bã, tảo, rong, lúa - Bậc dinh d-ỡng cấp II: Cua, cá nhỏ, châu chấu, chuột d Các chuỗi l-ới thức ăn ngắn Điều có ý nghĩa vì: + Sự tiêu phí l-ợng qua bậc dinh d-ỡng lớn + Số l-ợng đ-ợc sử dụng bậc dinh d-ỡng nhỏ Năng l-ợng giảm dần vận chuyển qua bậc dinh d-ỡng mát chủ yếu trình hô hấp, tiết Do tự nhiên chuỗi thức ăn th-ờng ngắn Câu 7: Với hệ sinh thái lý t-ởng đồng cỏ Linh Lăng đợc sử dụng làm thức ăn cho 4,5 bò đủ để cung cấp thịt, sữa cho em bé năm ODUM đề xuất loại hình tháp sinh thái sau : (A) Em bé Bò Cỏ Linh Lăng 2.107 (B) Em bé 48kg Bò 1035 kg Cỏ Linh Lăng 8211 kg (C) Mô thể ng-ời 8,3 103 Calo Bò 1,19 106 Calo Cỏ linh lăng 1,49 104 Calo NL mặt trời nhận đ-ợc 6,3 109 Calo a Hãy nêu tên loại hình tháp ? -u - nh-ợc điểm loại ? b Đặc điểm chung loại hình tháp phân tích nguyên nhân ? Đáp án A: hình tháp số l-ợng: * -u điểm: Dễ thực * Nh-ợc điểm: Nó có giá trị kích th-ớc cá thể chất sống tạo nên cá thể bậc dinh d-ỡng khác B: Hình tháp sinh vật l-ợng: * -u điểm: loại trừ đ-ợc nh-ợc điểm không đồng kích th-ớc loài *Nh-ợc điểm: Thành phần hóa học giá trị l-ợng chất sống bậc dinh d-ỡng khác đồng thời tháp không ý đến thời gian tích lũy sinh vật l-ợng bậc dinh d-ỡng C: Hình tháp l-ợng: *-u điểm: Tháp hoàn thiện nhất, bậc dinh d-ỡng đ-ợc thể d-ới dạng l-ợng đ-ợc tích lũy đơn vị thời gian, đơn vị thể tích hay diện tích Đặc điểm chung loại hình tháp: Luôn có đỉnh phía l-ợng hay chất sống hô hấp tiết, giữ lại phần nhỏ l-ợng cho tăng tr-ởng thể Câu 8: Một l-ới thức ăn gồm loài khác (AF) hệ sinh thái nh- hình d-ới Mũi tên h-ớng dòng l-ợng Ghép chữ hình vào hình d-ới : Các loài sản xuất _ Các loài phân huỷ _ Các loài tiêu thụ bậc dinh d-ỡng thứ _ Các loài tiêu thụ bậc dinh d-ỡng thứ hai _ Các loài tiêu thụ bậc dinh d-ỡng thứ ba _ Đáp án a Sơ đồ l-ới thức ăn: b Các loại chuỗi thức ăn quần xã: Có hai loại * Chuỗi thức ăn bắt đầu xanh Cụ thể: - Lúa châu chấu ếch rắn - Lúa chuột rắn - Rong cá nhỏ cá ăn thịt rắn * Chuỗi thức ăn bắt đầu mùn bã hữu cơ: Cụ thể: - Mùn bã hữu cua ếch rắn - Mùn bã hữu cá nhỏ cá ăn thịt rắn c - Bậc dinh d-ỡng cấp I: Mùn bã, tảo, rong, lúa - Bậc dinh d-ỡng cấp II: Cua, cá nhỏ, châu chấu, chuột d Các chuỗi l-ới thức ăn ngắn Điều có ý nghĩa vì: + Sự tiêu phí l-ợng qua bậc dinh d-ỡng lớn + Số l-ợng đ-ợc sử dụng bậc dinh d-ỡng nhỏ Năng l-ợng giảm dần vận chuyển qua bậc dinh d-ỡng mát chủ yếu trình hô hấp, tiết Do tự nhiên chuỗi thức ăn th-ờng ngắn Câu 9: Cho chuỗi thức ăn: Cỏ Thỏ Cáo Hổ Vi khuẩn phân huỷ Giả sử loài chuỗi thức ănhệ số: Đồng hoá = 10% Dị hoá Hãy xác định l-ợng tích luỹ sinh vật tiêu thụ bậc 1, 2, loài nhận đ-ợc 10% số l-ợng từ mắt xích tr-ớc Cho biết sinh vật sản xuất tích luỹ đ-ợc 1010 Kcal Đáp án sinh vật tiêu thụ cấp I ( thỏ ): 108 kcal sinh vật tiêu thụ cấp II ( cáo ): 106 kcal sinh vật tiêu thụ cấp III ( hổ ): 104 kcal Câu 10: Cho biết hệ sinh thái hồ Codarbog( Mỹ) có sản l-ợng sinh vật toàn phần sinh vật sản xuất 1,113 Kcal/m2/năm Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ cấp 11,8%, sinh vật tiêu thụ cấp 12,3% a Xác định sản l-ợng sinh vật toàn phần sinh vật tiêu thụ cấp sinh vật tiêu thụ cấp b Vẽ hình tháp sinh thái l-ợng c Giải thích tự nhiên chuỗi thức ăn th-ờng có bậc dinh d-ỡng Đáp án a Sản l-ợng sinh vật toàn phần: * sinh vật tiêu thụ cấp I là: 1113 11,8% = 131 (kcal/ m2/ năm) * sinh vật tiêu thụ cấp II là: 131 12,3% = 16 ( kcal/m2/ năm) b hình tháp sinh thái l-ợng: Tự vẽ c Giải thích: * Do tiêu phí l-ợng qua bậc dinh d-ỡng lớn: Sinh vật sản xuất 1113 kcal, sinh vật tiêu thụ cấp I 131 kcal, sinh vật tiêu thụ cấp II 16 kcal * Số l-ợng đ-ợc sử dụng bậc dinh d-ỡng nhỏ * Năng l-ợng giảm dần vận chuyển qua bậc dinh d-ỡng mát chủ yếu trình hô hấp tiết Do tự nhiên chuỗi thức ăn th-ờng có bậc dinh d-ỡng ... 106 kcal sinh vật tiêu thụ cấp III ( hổ ): 104 kcal Câu 10: Cho biết hệ sinh thái hồ Codarbog( Mỹ) có sản l-ợng sinh vật toàn phần sinh vật sản xuất 1,113 Kcal/m2/năm Hiệu suất sinh thái sinh vật... chế sinh học có ý nghĩa giúp cho số l-ợng cá thể quần thể dao động cân Từ toàn quần xã sinh vật dao động cân tạo nên trạng thái cân quần xã sở khoa học cho biện pháp đấu tranh sinh học Câu 5: Trong. .. thái sinh vật tiêu thụ cấp 11,8%, sinh vật tiêu thụ cấp 12,3% a Xác định sản l-ợng sinh vật toàn phần sinh vật tiêu thụ cấp sinh vật tiêu thụ cấp b Vẽ hình tháp sinh thái l-ợng c Giải thích tự
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap ve chuoi va luoi thuc an trong he sinh thai, bai tap ve chuoi va luoi thuc an trong he sinh thai, bai tap ve chuoi va luoi thuc an trong he sinh thai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay