thiết kế dao tiện và dao truốt

20 168 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 00:06

Bài 1:Thiết kế dao tiện đinh hình để tiện cho chi tiết có hình dạng như sau: Vật liệu gia công:Thép 45 có b = 750 Nmm2Yêu cầu:Thiết kế dụng cụ cắt.Thiết kế dưỡng kiểm tra và phương pháp kiểm tra Lập quy trình công nghệ gia công( sơ đồ gá đặt:định vị,kẹp chặt,máy,dụng cụ gia công)(không tính chế độ cắt)Phương pháp mài daoSố liệu:TT201812151625812151x450161861504412152258202530136401.Phân tích chi tiết : _Chi tiết gia công gồm các bề mặt cần gia công là mặt trụ , mặt côn và mặt đầu . _Vật liệu chi tiết gia công là thép C45 có σb = 700 Nmm2 _Phôi ở dạng phôi thanh tròn có đường kínhΦ= 32 mm _Chất lượng bề mặt chi tiết gia công không có gì đặc biệt _Độ chênh lệch giữ bán kính lớn nhất và nhỏ nhất của chi tiết là:tmax=(Φmax – Ф¬min)2 = (50 – 12 ) 2 = 18 mm2.Chọn loại dao: Chi tiết cần gia công có bề mặt gia công là bề mặt ngoài nên có thể sử dụng dao tiện định hình hình lăng trụ hay hình tròn đều được . Tuy vậy dao tiện định hình hình lăng trụ có một số ưu điểm hơn so với dao tiện định hình hình tròn như sau :_ Dao tiện định hình hình lăng trụ được kẹp bằng kẹp có rãnh mang cá kẹp dao dẽ dàng hơn nên độ cứng vững tốt hơn và tăng được tuổi bền của dao._ Chi tiết gia công chỉ mắc sai số loại 1 có thể khắc phụ được. _ Việc mài lại dụng cụ cắt sau khi đơn giản hơn do mài theo mặt phẳng song song với mặt trước cũ.=>Vậy ta chọn loại dao tiện định hình hình lăng trụ để gia công chi tiết.)Kết cấu và kích thước của dao lăng trụ tham khảo bảng 3.2a(sách hướng dẫn thiết kế dụng cụ cắt tập 2) với chiều sâu lớn nhất của chi tiết gia công làtmax= 18 mmTa được :B = 35 , H = 90 , E = 10 , A = 40 , F = 25 , r = 1,0 , d = 10 , M = 55,77 3.Chọn cách gá dao: Từ việc phân tích chi tiết như trên : Bề mặt chi tiết cần gia công gồm các bề mặt định hình mặt trụ tròn xoay, mặt côn , mặt đầu . với độ chính xác không yêu cầu cao nên ta chọn phương pháp gá dao thẳng => đơn giản hoá cho việc tính toán profile dao ở hai tiết diện .4.Chọn thông số hình học của dao tiện định hình : Góc trước , góc sau của dao tiện định hình ở những điểm khác nhau thường không bằng nhau . Vì vậy ta chọn 1 điểm cơ sở (điểm 1 như dưới đây) để chọn góc trước , góc sau và để tính toán profile của dao. _Góc trước γ được chọn phụ thuộc vào vật liệu gia công Tra bảng 3.4 ( Sách hướng dãn thiết kế dụng cụ cắt tập 1 ) Với vật liệu chi tiết gia công là thép 45 có σb = 700 Nmm2 thìγ = 200 ÷ 250 => Chọn γ = 200¬¬_Góc sau được chọn cho vừa giảm được ma sát giữa mặt sau của dao và mặt đang gia công của chi tiết .đồng thời đảm bảo được độ bền của lưỡi cắt Đối với dao lăng trụ chọn α = 120 ÷ 150=> Vậy chọn α = 1205.Tính toán chiều cao hình dáng profile dao trong hai tiết diện :)Chọn điểm cơ sở: _ Điểm cơ sở là một điểm có profile chi tiết trùng với profile lưỡi cắt trong mặt phẳng nằm ngang qua tâm chi tiết .Ngoài ra còn là điểm gốc để tính toán tọa độ của profile lưỡi cắt . Đồng thời điểm đó được dung làm gốc tọa độ để vẽ profile dao khi đã xác định được profile của dao trong các tiết diện cần thiết . _Ta thấy : tại những điểm của lưỡi cắt nằm càng gần chuẩn kẹp hơn so với phương ngang thì góc sau càng nhỏ đi và góc trước càng tăng lên và ngược lại . Việc góc trước đối với một dụng cụ cắt lớn lên hay nhỏ đi một lượng nào đó không đáng quan tâm quá mức vì góc trước γ có thể chọn dương , bắng 0 , hoặc âm là tuỳ thuộc loại dụng cụ cắt và vật liệu làm dao . Song đối với góc sau α thì khi nó thay đổi giá trị theo vị trí của từng điểm trên lưỡi cắt ta phải cần quan tâm : khi góc sau quá nhỏ : có thể bằng 0 hoặc âm thì sẽ gây ra ma sát lớn hoặc không làm việc được . Do đó để khỏi phải kiểm tra lại góc sau khi thiết kế(thường góc sau α ≥ 30) ta nên chọn điểm cơ sở theo nguyên tắc sau: Điểm cơ sở được chọn thường là điểm nằm ngang tâm chi tiết và xa chuẩn kẹp của dao nhất .Vậy ta chọn điểm 1 là điểm cơ sở ( hình vẽ) ) Các số liệu cho trước là : _ rx : bán kính chi tiết ứng với các vòng tròn đã cho như đề bài . _ Góc trước và góc sau của dao chọn cho điểm cơ sở :γ = 200 , α = 120 _γi là góc trước tại điểm i trên profile dao _Thông số cần tính là hi : chiều cao profile của dao xác định trong tiết diện vuông góc với mặt sau của dao . τi : chiều cao profile của dao xác định theo mặt trước , lấy chuẩn gốc là điểm cơ sở 1 Bi 1:Thit k dao tin inh hỡnh tin cho chi tit cú hỡnh dng nh sau: - Vt liu gia cụng:Thộp 45 cú b = 750 N/mm2 Yờu cu: - Thit k dng c ct - Thit k dng kim tra v phng phỏp kim tra Lp quy trỡnh cụng ngh gia cụng( s gỏ t:nh v,kp cht,mỏy,dng c gia cụng)(khụng tớnh ch ct) - Phng phỏp mi dao - S liu: TT 20 18 1 12 15 1x450 16 18 61 50 44 12 15 22 20 25 30 36 40 1.Phõn tớch chi tit : _Chi tit gia cụng gm cỏc b mt cn gia cụng l mt tr , mt cụn v mt u _Vt liu chi tit gia cụng l thộp C45 cú b = 700 N/mm2 _Phụi dng phụi trũn cú ng kớnh= 32 mm _Cht lng b mt chi tit gia cụng khụng cú gỡ c bit _ chờnh lch gi bỏn kớnh ln nht v nh nht ca chi tit l: tmax=(max min)/2 = (50 12 )/ = 18 mm 2.Chn loi dao: Chi tit cn gia cụng cú b mt gia cụng l b mt ngoi nờn cú th s dng dao tin nh hỡnh hỡnh lng tr hay hỡnh trũn u c Tuy vy dao tin nh hỡnh hỡnh lng tr cú mt s u im hn so vi dao tin nh hỡnh hỡnh trũn nh sau : _ Dao tin nh hỡnh hỡnh lng tr c kp bng kp cú rónh mang cỏ kp dao d dng hn nờn cng vng tt hn v tng c tui bn ca dao _ Chi tit gia cụng ch mc sai s loi cú th khc ph c _ Vic mi li dng c ct sau n gin hn mi theo mt phng song song vi mt trc c =>Vy ta chn loi dao tin nh hỡnh hỡnh lng tr gia cụng chi tit *)Kt cu v kớch thc ca dao lng tr tham kho bng 3.2a(sỏch hng dn thit k dng c ct 2) vi chiu sõu ln nht ca chi tit gia cụng l tmax= 18 mm Ta c : B = 35 , H = 90 , E = 10 , A = 40 , F = 25 , r = 1,0 , d = 10 , M = 55,77 3.Chn cỏch gỏ dao: T vic phõn tớch chi tit nh trờn : B mt chi tit cn gia cụng gm cỏc b mt nh hỡnh mt tr trũn xoay, mt cụn , mt u vi chớnh xỏc khụng yờu cu cao nờn ta chn phng phỏp gỏ dao thng => n gin hoỏ cho vic tớnh toỏn profile dao hai tit din 4.Chn thụng s hỡnh hc ca dao tin nh hỡnh : Gúc trc , gúc sau ca dao tin nh hỡnh nhng im khỏc thng khụng bng Vỡ vy ta chn im c s (im nh di õy) chn gúc trc , gúc sau v tớnh toỏn profile ca dao _Gúc trc c chn ph thuc vo vt liu gia cụng Tra bng 3.4 ( Sỏch hng dón thit k dng c ct ) Vi vt liu chi tit gia cụng l thộp 45 cú b = 700 N/mm2 thỡ = 200 ữ 250 => Chn = 200 _Gúc sau c chn cho va gim c ma sỏt gia mt sau ca dao v mt ang gia cụng ca chi tit ng thi m bo c bn ca li ct i vi dao lng tr chn = 120 ữ 150 => Vy chn = 120 5.Tớnh toỏn chiu cao hỡnh dỏng profile dao hai tit din : *)Chn im c s: _ im c s l mt im cú profile chi tit trựng vi profile li ct mt phng nm ngang qua tõm chi tit Ngoi cũn l im gc tớnh toỏn ta ca profile li ct ng thi im ú c dung lm gc ta v profile dao ó xỏc nh c profile ca dao cỏc tit din cn thit _Ta thy : ti nhng im ca li ct nm cng gn chun kp hn so vi phng ngang thỡ gúc sau cng nh i v gúc trc cng tng lờn v ngc li Vic gúc trc i vi mt dng c ct ln lờn hay nh i mt lng no ú khụng ỏng quan tõm quỏ mc vỡ gúc trc cú th chn dng , bng , hoc õm l tu thuc loi dng c ct v vt liu lm dao Song i vi gúc sau thỡ nú thay i giỏ tr theo v trớ ca tng im trờn li ct ta phi cn quan tõm : gúc sau quỏ nh : cú th bng hoc õm thỡ s gõy ma sỏt ln hoc khụng lm vic c Do ú phi kim tra li gúc sau thit k(thng gúc sau [ ] 0) ta nờn chn im c s theo nguyờn tc sau: im c s c chn thng l im nm ngang tõm chi tit v xa chun kp ca dao nht Vy ta chn im l im c s ( hỡnh v) *) Cỏc s liu cho trc l : _ rx : bỏn kớnh chi tit ng vi cỏc vũng trũn ó cho nh bi _ Gúc trc v gúc sau ca dao chn cho im c s : = 200 , = 120 _i l gúc trc ti im i trờn profile dao _Thụng s cn tớnh l hi : chiu cao profile ca dao xỏc nh tit din vuụng gúc vi mt sau ca dao i : chiu cao profile ca dao xỏc nh theo mt trc , ly chun gc l im c s S tớnh toỏn chiu cao profile dao hai tit din nh hỡnh di õy: i = Ci B hi= i cos ( + ) Ci = ri cos i i = arcsin [r.sin/ri] Tớnh chiu cao i v hi ca Profile dao ti im i trờn profile dao cú = 26 mm, cỏc im khỏc tớnh tng t T s tớnh toỏn ta cú : i = Ci B = ri cos i r cos vi Ci = ri.cos B = 6.cos200 = 5.64 mm i v B = rcos A = rsin = 6.sin200 = 2,052 mm hi = i cos ( + ) m A = r sin = ri sin i => sin i = ( r / ri ).sin =>i = arcsin [(r / ri ) sin ] Vy: +Chiu cao profile ca dao lng tr gỏ thng tit din trựng vi mt trc l : i = ri cos {arcsin[(r / ri ) sin ] } r cos +Chiu cao profile ca dao lng tr gỏ thng tit din vuụng gúc vi mt sau ca dao l : hi = i cos ( + ) Ta tớnh c th cho cỏc im nh sau : +)im ; : r1 = r2 = mm = = = 200 C1 = C2 = r1.cos 6.cos 200 5.64 mm = = h1 = h2 = +) im ; : r3 = r4 = 11 mm = = arcsin[r.sin / r3 ] = arcsin[6.sin 20 /11] 10 045'6 '' C3 = C4 = r3 cos 11.cos10 45'6 ' 10,80 mm = = C3 B 10,8 5.64 = 5.17 mm h3 = h4 = cos( + ) 5.17.cos(12 + 20 ) 4.38 mm +)im ; : r5 = r6 = 22mm = = arcsin [ r. / r5 ] = arcsin 6.sin 20 / 22 5021' c5 = c6 = r5.c 22.cos 5021' 21,9mm = = c5 B 21,9 5, 64 16, 26mm h5 = h6 = cos ( + ) 16, 26.(12 + 20) 13,79mm +)im ; : r7 = r8 = 7,5mm = = arcsin[r.sin / r7 ] = arcsin[6.sin 20 / 7,5] 15052 ' 46 '' C7 = C8 = r7 cos 7,5.cos150 ' 46 '' 7, 21 mm = = C7 B 7, 21 5, 64 = 1,57 mm h7 = h8 = cos( + ) 1,57.cos(12 + 20 ) 1,33mm Ta cú bng tớnh toỏn sau : Thụng s ri i im ( mm ) ( ) Ci ( mm ) 1;2 3;4 5;6 7;8 5,64 10,77 14,83 7,16 11 22 7,5 20 10,45 7,51 15,52 A ( mm) 2,05 Profile ca dao tin: B ( mm ) 5.64 i ( mm ) hi ( mm ) 5,17 9,21 1,57 4,38 7,81 1,33 6.Phn ph ca profile dng c: Phn ph ca profile dng c dựng vỏt mộp v chun b cho nguyờn cụng ct t Ta chn cỏc thụng s nh sau: a = b = mm g = mm f =1 mm chiu rng li dao ct t chiu rng vỏt ca chi tit c = mm = = 45 ; Chn d = mm lc = l5 + = 36 +1 = 37 mm L = lc + a + b + d + g = 37 + + + + = 51 mm Phn ph ca profile dng c iu kin k thut ch to dao: _Vt liu phn ct : Thộp giú P18 Vt liu lm thõn : Thộp C45 _ cng sau nhit luyn phn ct t 62ữ65 HRC, phn thõn dao t 30 ữ 40 HRC _ nhỏm b mt lm vic : Ra 0,63 m nhỏm b mt cũn li : Ra 1,25 m _Trờn phn ct khụng cú vt chỏy ,vt gn vt nt _Mi hn ch tip xỳc gia phn ct v phn thõn l mi hn tip xỳc bo m ng u cho mi hn _ Sai lch gúc mi khụng quỏ 15ữ 30 Sai lch gúc sau khụng quỏ 25 _Gúc trc : = 200 , gúc sau = 120 Thit k dng kim tra v phng phỏp kim tra: Dng o dựng kim tra profile dng c sau ch to.kớch thc danh ngha ca dng bng kớch thc danh ngha ca dao.Kớch thc danh ngha ca dng c quy nh theo lut bao v b bao giỏ tr cỏc sai lch cú th ly theo cp chớnh xỏc vi dung sai H,h (TCVN 2245-77) Dng kim tra dung kim tra dng o.kớch thc danh ngha dng kim cng c quy nh theo lut bao v b bao.dng o d ch to chớnh xỏc,khi o b mũn theo cỏc phng,theo kinh nghim,ngi ta ly kich thc danh ngha dng kim bng kớch thc danh ngha dng o.Sai lch ly i xng giỏ tr sai lch cú th ly theo cp chớnh xỏc vi dung sai Js ,js (TCVN 22245-77) Vt liu dng c ch to t thộp lũ xo 65 l thộp cú tớnh chng mi mũn cao. cng sau nhit luyn t 58 65 HRC. nhỏm cỏc b mt t khong Ra = 0,630,32( búng 89) cỏc mt cũn li t Ra=1,25 ( búng 7) Bi 2: Thit k dao chut l vi cỏc s liu sau : - Cỏc thụng s thit k: Vt liu gia cụng (theo bng) ng kớnh l sau khoan D0 (mm) ng kớnh l sau chut D Chiu di l gia cụng L (mm) Yờu cu: Thit k dng c ct Thit k dng kim tra v phng phỏp kim tra Lp quy trỡnh cụng ngh gia cụng( s gỏ t:nh v,kp cht,mỏy,dng c gia cụng)(khụng tớnh ch ct) Phng phỏp mi dao S liu: TT Do D L VL gia công 61 26,3 26H7 26 45 1.Phõn tớch chi tit: Vt liu gia cụng 45 cú HB =.ng kớnh l gia cụng 26H7,chiu di chi tit 26 2.Chn s chut: Chn s chut lp,dao chut y vỡ chi tit ngn l =26, chớnh xỏc khụng cao 3.Thit k dao: Lng d gia cụng: A = (Dmax Dmin )/ Dmax = D + SLT Dmin = D0 + SLD D= 26mm D0 = 26,3mm Vi26H8 cú SLT=+0,033mm ng kớnh l sau khoan D0 =25.2 SLD = 0,000mm Dmax = 26+ 0,033=26.033 mm Dmin = 25.2 +0,00 = 25.2mm A= 26,033 - 25.2 = 0,4165mm +) Vt liu lm dao: Dao chut lm t vt liu P18 +) PHN RNG CT V SA NG: Dao chut chia lm phn ln: - Phn u dao (I): gm u kp,c dao,cụn chuyn tip,phn rng (III) :gm phn rng ct thụ,rng ct tinh v rng sa ỳng - Phn dn hng phớa trc (II) Phn dn hng phớa sau (IV) Phn o (V) (thng cú i vi dao chut di) Phn rng l phn quan trng nht ca dao chut,nú c thit k lm c s cho cỏc phn khỏc:kớch thc rng,s lng rng,ng kớnh cỏc rng I - - - II III IV V Lng nõng rng ca S: dao chut rng sau cao hn rng trc lng Sz gi l lng nõng ca dao,lng nõng thay i theo bc tin ca dao Trờn phn rng ct thụ,cỏc rng cú lng d bng (tr vi rng u tiờn) trờn phn rng ct tinh,lng nõng cu rng gimdn.Trờn phn rng sa ỳng lng nõng ca rng bn Tra bng ta c lng nõng ca rng ct thụ Vi dao chut l tr thộp Sz = 0.03 ữ 0.1 Chn Sz = 0.05 Sau cỏc rng ct thụ l cỏc rng ct tinh.S rng ct tinh thng chn t ữ rng,thong thng chn rng ct tinh,vi lng nõng rng ln lt l 0.8Sz ; 0.6 Sz ; 0.4 Sz Sau rng ct tinh cui cựng l rng sa ỳng bng ng kớnh rng ct tinh cui cựng.chn s rng sa ỳng Sz = rng Lng nng ca rng ct tinh: Sz1=0,8.Sz= 0,8.0,05 = 0,04(mm) Sz2=0,4.Sz= 0,6.0,05 = 0,03(mm) Sz3=0,2.Sz= 0,4.0,05 = 0,02 (mm) - 2.Lng d gia cụng Lng d gia cụng A = 0.4165 mm Lng d ct tinh l : Atinh = (0.8 +0.6 +0.4) x 0.05 = 0.09 (mm) Lng d ct thụ l : Athụ = A- Atinh = 0.4165 0.09 = 0.3265 (mm) +) KCH THC RNG V RNH CHA PHOI Rng v rónh cha c thit k cho bn, khụng gian cha phoi,tui bn v tui th ca dao ln v d ch to Profin dc trc: vt liu chi tit cú cng trung bỡnh nờn to phoi y.Vỡ vy dng rng chn dng lung thng tng sc bn rng,rónh cú cung trũn Dng rng v rónh c c trng bi cỏc thong s sau:chiu sõu rónh h,bc rng t,chiu rng lung rng b,bỏn kớnh rng rónh r,gúc trc ,gúc sau ,gúc lng rng .Chiu sõu rónh hay chiu cao rónh h,bc rng t c thit k cho khong gian cha phoi.Nu xem gn ỳng rónh thoỏt phoi nh hỡnh trũn cú ng kớnh h thỡ tit din rónh s l Fr = K.Ff Bng 4-3-3a (h s in y rónh K) K =2.5 ;Sz= 0.05 Din tớch di phoi cun nm rónh s l: Ff = L.Sz = 26 x 0.05 = 1.3 (mm2) Vi L,Sz l chiu di ca chi tit v lng nõng ca rng: FR = K Fr = 2,5 1.3 =3.25 (mm2) (din tớch cung trũn) h 1,13 L.S z K = 1,13 ì 26 ì 0.05 ì 2,5 = 2.037 (mm) Ly h=4(mm) ữ ì ữ ì ữ t = (2,5 2,8) h = (2,5 2,8) 4= 10 11,2 (mm) Ly t =10 (mm) ữ ì b = (0,3 0,4) t = 0,4.10 ữ ì r = (0,5 0,55) h = 0,5.4 = (mm) = (mm) R = ( vỡ vt liu chut l gang=>ta chn dng lng thng = 450) - Bc rng ca rng sa ỳng :tsd = 0,7.t = 0,7.10 = (mm) +) THễNG S HèNH HC DAO CHUT: tang tui bn ca dao mt sau c mi theo cnh vin f cỏc rng ct,f = 0.05 (mm), cỏc rng sa ỳng f = 0.2 (mm) Gúc trc :bng 4-3-3b 9tr48) :vt liu gia cụng gang HB > 150 chn = 80 Gúc sau dao chut phi chn nh hn ch hin tng gim ng kớnh sau mi ln mi li lm tng tui th ca dao,gúc sau c chn: rng ct thụ : rng ct tinh : Rng sa ỳng =30 =20 =10 Rónh cha phoi =30ữ 50 Gúc lung rng ly = 450 +) S rng dao chut v ng kớnh ca chỳng S rng ct thụ: zcth = - Atho 0,3265 +1 = + = 7.53 Sz 0, 05 (rng) (cng thờm mt rng vỡ rng u tiờn cú lng nng bng sa bavia) S rng ct tinh : ztinh= (rng) S rng sa ỳng zs = (rng) Lng d cũn li q = 0.53 x 0.05 =0.0265 S rng cựng ct ln nht: z0 = L 26 +1 = + = 3.6 t 10 - ng kớnh cỏc rng ct thụ: D1 = D0 = 25.2 ( mm) ì D2 = D0 +2q = 25.2 + 0,043 D3 = D2+2sz = 25,286 ( mm) = 25.286 +2 x 0.05 = 25,386 (mm) D4= D3+2Sz = 25.386+ x 0.05 = 25.486 (mm) D5= D4 + 2.SZ= 25.486 +2x 0.05 = 25.586 (mm) D6= D5+2sz = 25.586 +2 x 0.05 = 25,686 (mm) D7= D6+2Sz = 25.686+ x 0.05 = 25.786 (mm) - ng kớnh rng ct tinh: Dt1=D14+2.0,8.Sz= 25.786+2.0,8.0,05 = 25.866 (mm) Dt2=Dt1+2.0,6.Sz= 25.866+2.0,6.0,05 = 25.926 (mm) Dt3=Dt2+2.0,4.Sz= 25.926+2.0,4.0,05 = 25.966 (mm) - ng kớnh rng sa ỳng: Ds= Dmax = 26.033 (mm) - Tng s rng dao chut l : 7+3 + = 15 rng ng kớnh dao chut Kớch thc Sai lch D1=Dmim` D2=D1+2q D3= D2+2sz D4 =D3+2sz D5 =D4+2sz D6 =D5+2sz D7 =D6+2sz D T8=D16+2sz1.0,8 25.2 25.286 25.386 25.486 25.586 25.686 25.786 25.866 - 0,015 - 0,015 - 0,015 - 0,015 - 0,015 - 0,015 - 0,015 - 0,015 D T9=D17+2sz.0,6 D T10=D18+2sz3.0.4 D11sa ỳng D132 sa ỳng D14sa ỳng D15sa ỳng 25.926 25.966 26.033 26.033 26.033 26.033 - 0,009 - 0,009 - 0,009 - 0,009 - 0,005 - 0,009 +) Thnh phn kt cu dao: - Xỏc nh phn nh hng trc - ng kớnh phn nh hng trc bng ng kớnh l trc chut D3 =D0 = 25.2 mm L4 chiu di phn nh hng bng chiu di l chut L4 = 26 mm ng kớnh phn nh hng phớa sau bng ng kớnh l sau chut D = 26.033 mm Chiu di phn nh hng phớa sau:mL7 =(0.5 ữ 0.7)L = (13 ữ 18.2)mm Ly L7 = 15 mm - Xỏc nh kớch thc chiu di dao chut: L=L1+Lh+Lb+Lm+L4 Vi l1:chiu di phn kp lp vo mõm cp ca mỏy l1 = 100 (mm) lh:khe h gia mt u mõm cp v thnh mỏy Chn lh = 10 (mm) lb: chiu dy thnh ngoi ca bc tỡ Chn lb =10 (mm) lm: chiu dy thnh mỏy chut Chn lm=20 (mm) l4: chiu di phn nh hng phớa trc Thng ly L1+Lh+Lb+Lm = 160ữ 200 ta ly =200 (mm) L2chiu di c dao L2= L-(L1+L3+L4)= 200 - (90 +10 +60) = 40 (mm) - Xỏc nh chiu di phn rng ct L5 =t.ZC = 10 14 = 140 ( mm) - xỏc nh chiu di phn rng sa ỳng Lsa ỳng=L6= tsa ỳng Zsa ỳng= =35( mm) =>chiu di ton b dao Ld = L+L5+L6+L7 = 200+140+35 +50 = 425 ( mm) Kim tra iu kin cng vng ca chiu di dao [Ld] = 40 D4 =1040 mm vậy: Ld
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế dao tiện và dao truốt, thiết kế dao tiện và dao truốt, thiết kế dao tiện và dao truốt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay