Công thức tra cứu môn Kỹ thuật Nhiệt

10 108 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 23:31

TÀI LIỆU TRA CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG THI KẾT THÚC MÔN HỌC (Không ghi chép thêm) Họ tên học viên: Lớp: I - TRẠNG THÁI, THÔNG SỐ TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG  Công thức quy đổi thang đo nhiệt độ: t ( oC)  T(K)  273  o t( F)  32  T( o R)  273 9  Bảng quy đổi đơn vị đo áp suất: Đơn vị Pa bar at kỹ thuật (KG/cm2) at vật lý torr mH2O Pa = N/m2 105 1,02 105 0,987 105 7,5 103 0,102 103 bar 105 1,02 0,987 750 10,2 at = KG/cm2 9,81 104 0,981 0,968 735,6 10 760 10,3 13,6 103 atm mmHg 1,013 10 1,013 1,0332 3 133,32 1,333 10 3 1,359 10 1,31 10 3  Công thức qui đổi chiều cao cột thuỷ ngân đo áp suất chiều cao tiêu chuẩn: h0  h t (1  0,000172.t)  Sự thay đổi thông số lượng khí lý tưởng theo trình nhiệt động: + Độ biến đổi nội năng: U  mCv (T2  T1 ) ; J + Độ biến đổi entalpy: I  mCp (T2  T1 ) ; J + Độ biến đổi entropy: hoặc: hoặc: hoặc: T v S  m Cv ln    Rln   ; J/K  T1   v1   T p S  m Cp ln    Rln   ; J/K T  1  p1   p v S  m Cv ln    Cp ln   ; J/K p  v1   1  T S  mCn ln   với Cn  const  T1   Các công thức nhiệt dung riêng: C C + Với khí lí tưởng:  Cp k Cv k Cp  R k 1 + Nhiệt dung riêng trung bình: C  C 22,4 Cp  Cv  R Cv  t R k 1 t1  t2  a  b t1  t2  C t12  a0  a1 - Khi NDR thực có dạng C  a0  a1 t : t - Khi NDR trung bình có dạng Ctb  a  bt : C t12 t t - Khi NDR trung bình C oC xác định theo bảng: t C t12  t C 02oC t2  C 01oC t1 t2  t1 II - CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN Đặc tính trình Quan hệ TSTT Công dãn nở (J) n p2  v1    p1  v2  Đa biến Nhiệt lượng mR (p1V1  p2 V2 )  (T1  T2 ) n 1 n 1 n 1   n 1 p1V1   v1   p1V1   p2  n  = = 1 1     n    p1   n    v2     Q  U  L Q  I  Lkt nk Q  mCv (T2  T1 ) n 1 L n 1 n 1 T2  p2  n  v1     T1  p1   v2  Giống trình đa Đoạn nhiệt biến (thay n = k) Giống trình đa biến (thay n = k) Q0 Đẳng tích p2 T2  p1 T1 L0 Q  U  mCv (T2  T1 ) Đẳng áp v2 T2  v1 T1 L  p(V2  V1 )  mR(t2  t1 ) Q  I  mCp (T2  T1 ) Đẳng nhiệt p2 v1  p1 v2 v p L  mRTln    mRTln    v1   p2  QL III - QUÁ TRÌNH HỖN HỢP KHÍ Hỗn hợp khí lý tưởng Thành phần Quan hệ ri gi Thành phần khối lượng (gi) gi i = n ri  n g gi Ri  ii i 1 i 1 Thành phần thể tích (ri) ri r R gi  n i i = n i r i ri  Ri i i 1 i 1 Thể tích riêng khối Khối lượng lượng riêng kilomol gi Ri n v g  ii i 1 gi vi ;   i 1 v g  ii i 1 n n R n gi i 1 i gi Ri ; R  8314 i 1 n n  n Hằng số chất khí r  vii ;  rii n    rii i 1 R n r 8314 ; R n  Ri i i 1 rii i 1 i 1 i 1 Quá trình hỗn hợp Thông số Hỗn hợp thể tích cho Thể tích V   Vi Hỗn hợp theo dòng n V i 1 n Áp suất T p T n pi Vi  p i 1 Ti V  V1 n giCvi Ti Nhiệt độ Hỗn hợp bổ sung thể tích n giCpi Ti i 1 n T i 1 n g0 Cv0 T0   gi Cpi Ti i 1 T n giCvi gi Cpi gi Cv i 1 i 1 i 0 T n pi Vi  V i 1 Ti Áp suất biết trước i p T n pi Vi  V i 1 Ti IV - DÒNG KHÍ ĐOẠN NHIỆT  Dòng đoạn nhiệt: + Tốc độ (m/s): i1  i2   2  2lkt k 1   k 2k   p  p1v1        p1   k 1   = k 1   k 2k p    RT1       p1   k 1   2 + Entalpy hãm (J/kg): io  i  + Nhiệt độ hãm (K): k 1 2 To  T 1  M    + Áp suất hãm (Pa): 2 - Dòng không nén được: po  p  - Dòng nén được: k   k 1 po  p 1  M    k  Ống tăng tốc: Thông số Ống tăng tốc nhỏ dần k Tỉ số giảm áp suất tới hạn p k 1 th  th    p1  k   Nếu: pmt p1  th lấy p2  pmt pmt p1  th lấy p2  pmt pmt p1  th lấy p2  th p1  pmt Xác định p2 Khi  >  th: Tốc độ (m/s) Ống tăng tốc hỗn hợp 2  2lkt  2(i1  i2 ) k 1   2k  p2  k   p1 v1     k 1  p1     2  Khi    th: Khi  >  th: Lưu lượng (kg/s) Khi    th: 2  th  2(i1  ith ) 2k p1v1  k 1 th  G  F2 2k RT1 k 1 k 1   2k p1  p2  k  p2  k      k  v1  p1   p1     G max  F2  k 1 2k p1    k  v1  k   V - MÁY NHIỆT Thiết bị nén khí  Quạt gió + Chênh áp quạt: + Công suất quạt: 2  2lkt  2(i1  i2 )  2  p  u22 1  cos2  ; Pa u   pV N ; W  k 1   k 2k p   p1v1 1       p1   k 1   G  Fmin 2k p1 k  v1 k 1     k  1 hay G  Fmin 2k p12  k 1   k  RT1  k    Máy nén piston + Công nén: + Công suất máy nén: n 1   n n p   ln  RT1    1 ; J/kg  p1   n 1   Gln N ; W  Động nhiệt  Hiệu suất nhiệt động đốt kiểu piston: C v T1   1 C v T1 k 1   1 + Chu trình cấp nhiệt đẳng tích: tv  + Chu trình cấp nhiệt đẳng áp: tp   + Chu trình cấp nhiệt hỗn hợp: tvp   Cv T1 (k  1) Cp T1k 1 (  1) hay tv   hay tp   k  k 1 (  1)  k(  1)  Hiệu suất nhiệt động turbine khí: + Chu trình cấp nhiệt đẳng áp: tp   + Chu trình cấp nhiệt đẳng tích: k( k  1) tv   k 1  (  1) hay k 1 k tp  k 1  Chu trình động tên lửa: + Tốc độ dòng khí khỏi loa chế độ tính toán:  k 1   k 2k p   RT3 1     ; m/s   p3   k 1   + Lực đẩy động chế độ tính toán: k 1   k 2k p   P  G RT3 1     ; N   p3   k 1   + Hiệu suất nhiệt: p  t      p3  k 1 k VI - DẪN NHIỆT  Dẫn nhiệt qua vách phẳng: q  Dẫn nhiệt qua vách trụ: ql  Q tw1  twn 1 ; W/m2  n F i  i i 1 Q tw1  twn 1 ; W/m  l n  di 1   ln   2 i 1 i  di  VII - TỎA NHIỆT ĐỐI LƯU Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên 0,25  Trong không gian vô hạn: n  Pr  Num  CGrm Prm   f   Prw  Trong đó: C n hệ số xác định theo bảng sau: k 1 k  kk 1 (  1) (Grm.Prm) < 103 3 10  102 102  107 107  1013 C 0,5 1,18 0,54 n 18 14 13 0,135  Trong không gian hữu hạn (khe hẹp): t®  tw1  tw2  ; W/m2  Trong đó, ®l xác định sau: Grf Prf  103 ®l   với q t®  ®l f 0,3 103  Grf Prf  106  ®l  0,105Grf Prf  106  Grf Prf  1010  ®l  0,4Grf Prf  0,2 Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng  Khi môi chất chảy ống: + Đối với chất lỏng: 0,25  Pr  0,43 - Khi chảy tầng (Re  2.103 ) : Nuf  0,17Re0,33 Grf0,1  f  f Prf  Prw  l R 0,25 - Khi chảy rối Re  104  : 0,43  Prf  Nuf  0,021Re0,8 f Prf    Prw  l R + Đối với chất khí (không khí): Grf0,1 l R - Khi chảy tầng (Re  2.103 ) : Nuf  0,13Re0,33 f - Khi chảy rối Re  104  : Hệ số hiệu chỉnh R : Nuf  0,018Re0,8 f l R d R   1,77 R Hệ số hiệu chỉnh l : ld 10 15 20 30 40  50 < 2300 1,90 1,70 1,44 1,28 1,18 1.13 1,05 1,02 1,65 1,50 1,34 1,23 1,17 1,13 1,07 1,03 1,51 1,40 1,27 1,18 1,13 1,10 1,05 1,02 1,34 1,27 1,18 1,13 1,10 1,08 1,04 1,02 1,28 1,22 1,15 1,10 1,08 1,06 1,03 1,02 1,14 1,11 1,08 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 Ref 10 10 10 10 10  Khi môi chất chảy bọc ống đơn: + Đối với chất lỏng: 0,25 - Khi Ref  10 :  Pr  Nuf  0,59Re0,47 Prf0,38  f  f  Prw   0,25  Pr  Nuf  0,21Re0,62 Prf0,38  f  f  Prw  + Đối với chất khí (không khí): Nuf  0,52Re0,47  - Khi Ref  103 : f - Khi Ref  103 : - Khi Ref  103 : Nuf  0,18Re0,62  f  Hệ số hiệu chỉnh  :   90 80 70 0,98 60 0,93 50 0,86 40 0,75 30 0,65 20 0,60 10 0,53 20 0,52 10 0,42  Khi môi chất chảy bọc chùm ống: + Chùm ống song song: 0,25 - Với chất lỏng: - Với chất khí: + Chùm ống so le:  Pr  Nuf  0,26Re0,65 Prf0,33  f  f  Prw  0,65 Nuf  0,21Ref i S  i S  0,25 - Với chất lỏng: - Với chất khí: 0,33  Prf  Nuf  0,41Re0,6 f Prf    Prw  Nuf  0,37Re0,6 f i S  i S  Hệ số hiệu chỉnh i : - Đối với chùm ống song song: 1  0,6; 2  0,9; 3  4   n  1  0,6; 2  0,7; 3  4   n  - Đối với chùm ống so le: Hệ số hiệu chỉnh S:  0,15 S - Đối với dãy ống song song: S    d - Đối với dãy ống so le: S Khi  S2 S Khi  S2   S 6 S     S2   S  Hệ số hiệu chỉnh :   90 80 70 0,98 60 0,94 50 0,88 40 0,78 30 0,67 + Hệ số tỏa nhiệt trung bình chùm:  F  2 F2  3F3   n Fn tb  1 ; W/(m2.K) F1  F2  F3   Fn Nếu dãy ống giống nhau:   2  (n  2)3 ; W/(m2.K) tb  n VIII - BỨC XẠ NHIỆT  Quan hệ xạ hiệu dụng xạ hiệu quả: Ehd  E  q   1 ; W/m2 A A   Dòng nhiệt riêng trao đổi xạ phẳng song song:  T1 4  T2 4  Q Co      ; W/m  1 F 100 100        1 1 2 Khi phẳng có chắn có độ đen nhau:  T1 4  T2 4  Q Co qm  m      ; W/m  1 F    100   100      n   1 1 2  m  q  Dòng nhiệt trao đổi xạ vật bọc nhau:  T1 4  T2 4  Co F1    ; W  F1    100   100      1 1 F2  2  Trong Co = 5,7 W/(m K ) Q IX - TRUYỀN NHIỆT PHỨC TẠP  Công thức truyền nhiệt: Q  KF t ; J  Truyền nhiệt qua vách phẳng: q Q   tf  tf  ; W/m2 n F i   1 i 1 i 2  Truyền nhiệt qua vách phẳng có cánh với hệ số làm cánh   Q  Kc F1t  F2 : F1 F1  tf  tf  ; W  1   1   2  Truyền nhiệt qua vách trụ: ql  Q  Kl t  l  tf  tf  ; W/m 1  di 1   ln   1d1 i 1 2i  di  2 dn 1 n  Đường kính giới hạn ứng với dòng nhiệt cực đại: dgh  2CN 2  Điều kiện chọn vật liệu cách nhiệt: CN  2d2  Độ chênh nhiệt độ trung bình logarit: t1  t2 t ln    t2  + Với sơ đồ truyền nhiệt chiều: t1  tf1  tf t2  tf1  tf2 + Với sơ đồ truyền nhiệt ngược chiều: t1  tf1  tf2 t2  tf1  tf t  X - PHẦN BẢNG TRA CỨU  Nhiệt dung riêng số: kcal/(kmol.độ) kJ/(kmol.K) Khí Cv Cp Cv Cp Khí nguyên tử 12,6 20,9 Khí hai nguyên tử 20,9 29,3 Khí ba nguyên tử trở lên 29,3 37,7  Nhiệt dung riêng trung bình phụ thuộc tuyến tính vào nhiệt độ: (Trong khoảng 0oC  1500oC) Khí Nhiệt dung riêng khối lượng; kJ/(kg.K) Nhiệt dung riêng thể tích; kJ/(m3tc.K) Cptb = 0,9203 + 1,065.104.t Cvtb = 0,6603 + 1,065.104.t Cptb = 1,0240 + 8,855.105.t Cvtb = 0,7272 + 8,855.105.t Cptb = 0,9956 + 9,299.105.t Cvtb = 0,7088 + 9,299.105.t Cptb = 1,8330 + 3,111.104.t Cvtbv = 1,3716 + 3,111.104.t Cptb = 0,8654 + 2,443.104.t Cvtb = 0,6764 + 2,443.104.t Cptb = 1,0350 + 9,681.105.t Cvtb = 0,8331 + 9,681.105.t O2 N2 Không khí H2O CO2 CO C'ptb = 1,3138 + 1,577.104.t C'vtb = 0,9429 + 1,577.104.t C'ptb = 1,2799 + 1,107.104.t C'vtb = 0,9089 + 1,107.104.t C'ptb = 1,2866 + 1,201.104.t C'vtb = 0,9757 + 1,201.104.t C'ptb = 1,4733 + 2,498.104.t C'vtb = 1,1024 + 2,498.104.t C'ptb = 1,6990 + 4,798.104.t C'vtb = 1,3281 + 4,798.104.t C'ptb = 1,2910 + 1,210.104.t C'vtb = 0,9173 + 1,210.104.t  Thông số vật lí không khí khô p = 760 mmHg t C -150 -100 -50 -40 -30 -20 -10  kg/m3 2,793 1,980 1,584 1,515 1,453 1,395 1,342 Cp kJ/(kg.K) 1,026 1,019 1,013 1,013 1,013 1,009 1,009 .102 W/(m.K) 1,20 1,65 2,04 2,12 2,20 2,28 2,36 a.106 m2/s 4,2 8,3 12,7 13,8 14,9 16,2 17,4 .106 Ns/m2 8,7 11,8 14,6 15,2 15,7 16,2 16,7 .106 m2/s 3,11 5,96 9,23 10,04 10,80 11,79 12,43 0,750 0,741 0,733 0,728 0,723 0,716 0,712 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1,293 1,247 1,205 1,165 1,128 1,093 1,060 1,029 1,000 0,972 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 2,44 2,51 2,59 2,67 2,76 2,83 2,90 2,96 3,05 3,13 18,8 20,0 21,4 22,9 24,3 25,7 27,2 28,6 30,2 31,9 17,2 17,6 18,1 18,6 19,1 19,6 20,1 20,6 21,1 21,5 13,28 14,16 15,06 16,00 16,69 17,95 18,97 20,02 21,09 22,10 0,707 0,705 0,703 0,701 0,699 0,698 0,696 0,694 0,692 0,690 100 120 140 160 180 0,946 0,898 0,854 0,815 0,779 1,009 1,009 1,013 1,017 1,022 3,21 3,34 3,49 3,64 3,78 33,6 36,8 40,3 43,9 47,5 21,9 22,8 23,7 24,5 25,3 23,13 25,45 27,80 30,09 32,49 0,688 0,686 0,684 0,682 0,681 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 0,746 0,674 0,615 0,566 0,524 0,456 0,404 0,362 0,329 0,301 1,026 1,038 1,047 1,059 1,068 1,093 1,114 1,135 1,156 1,172 3,93 4,27 4,60 4,91 5,21 5,74 6,22 6,71 7,18 7,63 51,4 61,0 71,6 81,9 93,1 115,3 138,3 163,4 188,8 216,2 26,0 27,4 29,7 31,4 33,0 36,2 39,1 41,8 44,3 46,7 34,85 40,61 48,33 55,46 63,09 79,38 96,89 115,40 134,80 155,10 0,680 0,677 0,674 0,676 0,678 0,687 0,699 0,706 0,713 0,717 1000 1100 1200 0,277 0,257 0,239 1,185 1,197 1,210 8,07 8,50 9,15 245,9 276,2 316,5 49,0 51,2 63,5 177,10 199,30 233,70 0,719 0,722 0,724 o Pr  Thông số vật lí khói: (p = 760 mmHg ; r CO2 = 0,13 ; rH2O = 0,11 ; r N2 = 0,76)  kg/m3 1,295 100 t C o Cp .102 kJ/(kg.K) W/(m.K) a.106 m2/s .106 Ns/m2 .106 m2/s Pr 1,042 2,28 16,9 15,8 12,20 0,72 0,950 1,068 3,13 30,8 20,4 21,54 0,69 200 0,748 1,097 4,01 48,9 24,5 32,80 0,67 300 400 0,617 0,525 1,122 1,151 4,84 5,70 69,9 94,3 28,2 31,7 45,81 60,38 0,65 0,64 500 0,457 1,185 6,56 121,1 34,8 76,30 0,63 600 0,405 1,214 7,42 150,9 37,9 93,61 0,62 700 0,363 1,239 8,27 183,8 40,7 112,10 0,61 800 900 0,330 0,301 1,264 1,290 9,15 10,00 213,7 258,0 43,4 45,9 131,80 152,50 0,60 0,59 1000 0,275 1,306 10,90 303,4 48,4 174,30 0,58 1100 0,257 1,323 11,75 345,5 50,7 197,10 0,57 1200 0,240 1,340 12,62 392,4 53,0 221,00 0,56  Thông số vật lí dầu máy biến áp: o t C  kg/m3 Cp kJ/(kg.K) .102 W/(m.K) a.106 m2/s .106 Ns/m2 .106 m2/s .104 /K Pr 892,5 1,549 0,1123 8,14 629,8 70,5 6,80 866 10 20 886,4 880,3 1,620 1,666 0,1115 0,1106 7,83 7,56 335,5 198,2 37,9 22,5 6,85 6,90 484 298 30 874,2 1,729 0,1098 7,28 128,5 14,7 6,95 202 40 868,2 1,788 0,1090 7,03 89,4 10,3 7,00 145 50 862,1 1,846 0,1082 6,80 65,3 7,58 7,05 111 60 856,0 1,905 0,1072 6,58 49,5 5,78 7,10 87,8 70 850,0 1,964 0,1064 6,36 38,6 4,54 7,15 71,3 80 843,9 2,026 0,1056 6,17 30,8 3,66 7,20 59,3 90 837,8 2,085 0,1047 6,00 25,4 3,03 7,25 50,5 100 831,8 2,144 0,1038 5,83 21,3 2,56 7,30 43,9 110 825,7 2,202 0,1030 5,67 18,1 2,20 7,35 38,8 120 819,6 2,261 0,1022 5,50 15,7 1,92 7,40 34,9  Thông số vật lí nước đường bão hòa .104 1/K -0,63 +0,70 1,82 3,21 3,87 .106 N.s/m2 1788 1306 1004 801,5 653,3 .106 m2/s 1,789 1,306 1,006 0,805 0,659 a.106 m2/s 13,1 13,7 14,3 14,9 15,3 .104 Pr N/m 756,4 13,67 741,6 9,52 726,9 7,02 712,2 5,42 696,5 4,31 64,8 65,9 66,8 67,4 68,0 4,49 5,11 5,70 6,32 6,95 549,4 469,4 406,1 355,1 314,9 0,556 0,478 0,415 0,365 0,326 15,7 16,0 16,3 16,6 16,8 676,9 662,2 643,5 625,9 607,2 3,54 2,98 2,55 2,21 1,95 4,220 4,233 4,250 4,266 4,287 68,3 68,5 68,6 68,6 68,5 7,52 8,08 8,64 9,19 9,72 282,5 259,0 237,4 217,8 201,1 0,295 0,272 0,252 0,233 0,217 16,9 17,1 17,1 17,2 17,2 588,6 569,0 548,4 528,8 507,2 1,75 1,60 1,47 1,36 1,26 t C 10 20 30 40 p bar 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981  kg/m3 999,9 999,7 998,2 995,7 992,2 Cp i kJ/kg kJ/(kg.K) 0,0 4,212 42,0 4,191 83,9 4,183 125,7 4,174 167,5 4,174 50 60 70 80 90 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 988,1 983,2 977,8 971,8 965,3 209,3 251,1 293,0 335,0 377,0 4,174 4,179 4,187 4,195 4,208 100 110 120 130 140 1,013 1,43 1,98 2,70 3,61 958,4 951,0 943,1 934,8 926,1 419,1 461,4 503,7 546,4 589,1 o .102 W/(m.K) 55,1 57,4 59,9 61,8 63,5 150 160 170 180 190 4,76 6,18 7,92 10,03 12,55 917,0 907,4 897,3 886,9 876,0 632,2 675,4 719,3 763,3 807,8 4,313 4,346 4,380 4,417 4,459 68,4 68,3 67,9 67,4 67,0 10,3 10,7 11,3 11,9 12,6 186,4 173,6 162,8 153,0 144,2 0,203 0,191 0,181 0,173 0,165 17,3 17,3 17,3 17,2 17,1 486,6 466,0 443,4 422,8 400,2 1,17 1,10 1,05 1,00 0,96 200 210 220 230 240 15,55 19,08 23,20 27,98 33,48 863,0 852,8 840,3 827,3 813,6 852,5 897,7 943,7 990,2 1037,5 4,505 4,555 4,614 4,681 4,756 66,3 65,5 64,5 63,7 62,8 13,3 14,1 14,8 15,9 16,8 136,4 130,5 124,6 119,7 114,8 0,158 0,153 0,149 0,145 0,141 17,0 16,9 16,6 16,4 16,2 376,7 354,1 331,6 310,0 285,5 0,93 0,91 0,89 0,88 0,87 250 260 270 280 290 39,78 46,94 55,05 64,19 74,45 799,0 784,0 767,9 750,7 732,3 1085,7 1135,1 1185,3 1236,8 1290,0 4,844 4,949 5,070 5,230 5,485 61,8 60,5 59,0 57,4 55,8 18,1 19,7 21,6 23,7 26,2 109,9 105,9 102,0 98,1 94,2 0,137 0,135 0,133 0,131 0,129 15,9 15,6 15,1 14,6 13,9 261,9 237,4 214,8 191,3 168,7 0,86 0,87 0,88 0,90 0,93 300 310 320 330 340 350 85,92 98,70 112,90 128,65 146,08 165,37 712,5 691,1 667,1 640,2 610,1 574,4 1344,9 1402,2 1462,1 1526,2 1594,8 1671,4 5,736 6,071 6,574 7,244 8,165 9,504 54,0 52,3 50,6 48,4 45,7 43,0 29,2 32,9 38,2 43,3 53,4 66,8 91,2 88,3 85,3 81,4 77,5 72,6 0,128 0,128 0,128 0,127 0,127 0,126 13,2 12,5 11,5 10,4 9,17 7,88 144,2 120,7 98,10 76,71 56,70 38,16 0,97 1,03 1,11 1,22 1,39 1,60 360 186,74 370 210,53 374,2 221,30 528,0 540,5 326,0 1761,5 1892,5 - 13,981 40,321 39,5 33,7 20,9 109,0 164,0 66,7 56,9 50,6 0,126 0,126 0,126 5,36 1,86  10  20,21 2,35 4,71 6,79  ... Dòng nhiệt trao đổi xạ vật bọc nhau:  T1 4  T2 4  Co F1    ; W  F1    100   100      1 1 F2  2  Trong Co = 5,7 W/(m K ) Q IX - TRUYỀN NHIỆT PHỨC TẠP  Công thức. .. RT3 1     ; N   p3   k 1   + Hiệu suất nhiệt: p  t      p3  k 1 k VI - DẪN NHIỆT  Dẫn nhiệt qua vách phẳng: q  Dẫn nhiệt qua vách trụ: ql  Q tw1  twn 1 ; W/m2  n... RT1  k    Máy nén piston + Công nén: + Công suất máy nén: n 1   n n p   ln  RT1    1 ; J/kg  p1   n 1   Gln N ; W  Động nhiệt  Hiệu suất nhiệt động đốt kiểu piston: C
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức tra cứu môn Kỹ thuật Nhiệt, Công thức tra cứu môn Kỹ thuật Nhiệt, Công thức tra cứu môn Kỹ thuật Nhiệt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay