đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý bảo vệ rừng trê địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng nam

79 264 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 23:06

4.7. Giải pháp và chiến lược trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam4.7.1. Cơ sở của giải pháp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Cần tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; gắn công tác quản lý BVR với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền địa phương và các đoàn thể vững mạnh, cũng như đưa vào tiêu chí để xét Đảng bộ xã, Chi bộ thôn và các phong trào thi đua, thôn văn hóa, gia đình văn hóa đối với các xã có rừng. UBND các xã chủ động tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng tự nhiên để trồng Dứa, trồng rừng mới. Quán triệt nhân dân đốt lửa xử lý thực bì, vệ sinh rừng đúng theo quy định; đồng thời, quản lý chặt chẽ các phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng để thi công các công trình, dự án; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các quy định về PCCCR. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện khi để xảy ra phá rừng, cháy rừng trên địa bàn quản lý. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ rừng và các quy định về BVR, PCCR trong cộng động dân cư thôn mà trong đó lực lượng Kiểm lâm địa bàn làm nòng cốt tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhân dân để phát huy tích cực tham gia BVR và PCCCR. Công tác phối hợp lực lượng liên ngành (Kiểm lâm – Công an – Quân sự) phải được duy trì thường xuyên và liên tục; tăng cường tuần tra, kiểm tra, truy quét các điển nóng về phá rừng, khai thác, đốt than, mua, bán, vận chuyển trái phép lâm sản. Đồng thời, kiên quyết xử nghiêm đối với các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, BVR và hoạt động khai thác khoáng sản. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động các xưởng cưa xẻ gỗ, các tổ hợp mộc dân dụng trên địa bàn huyện; kiên quyết xử lý các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật. Có kế hoạch đào tạo giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân các xã miền núi nhất là các xã Đại Sơn, Đại Hưng, Đại Hồng, Đại Chánh và Đại Thạnh. Đây là giải pháp cốt lõi và bền vững nhất trong công tác phòng chống phá rừng; bởi vì khi người dân có công ăn việc làm chính đáng, đáp ứng đời sống của họ thì lúc đó hành động phá rừng sẽ tự xóa đi. Để thực hiện tốt giải pháp này, đòi hỏi các cấp, ngành liên quan phải có kế hoạch chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề vào các cụm công nghiệp, du lịch và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp có khả năng thu hút nhiều lao động. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; việc đầu tư cho công tác BVR và phát triển rừng vừa có tính chất cấp bách trước mắt, vừa có tính lâu dài, bền vững và mang tính toàn diện. Vì vậy, phải tăng cường đầu tư cho lĩnh vực này, từ việc lãnh, chỉ đạo, đầu tư về con người, về giải quyết chế độ chính sách, về sử dụng nguồn kinh phí.4.7.2. Một số giải pháp trong công tác quản lý , bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam1). Công tác tham mưuTham mưu UBND huyện ban hành các chỉ thị, quyết định, công văn chỉ đạo về công tác Bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng và xây dựng các kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, thực hiện Chỉ thị số 172015CTUBND của UBND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện, thành lập củng cố Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 20112020 cấp huyện; tuyên truyền giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng quy chế phối hợp với các huyện giáp ranh trong quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng và chống người thi hành công vụ. Hạt Kiểm lâm đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 61KHUBND ngày 23122015 về Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát lâm sản trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính thân 2016.2). Công tác xây dựng lực lượnga. Lực lượng chuyên trách: Tiếp tục luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ, công chức viên chức và người lao động giữa các bộ phận, trạm, tổ và kiểm lâm phụ trách địa bàn hợp lý, đúng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và sở trường để phát huy hiệu quả trong quá trình công tác. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tham gia đi học các lớp đại học, sau đại học và các lớp lý luận chính trị để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị phục vụ công tác lâu dài.b. Lực lượng bảo vệ rừng tại chỗ: Phối hợp với UBND các xã có rừng củng cố lại các Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, các tổ đội xung kích bảo vệ rừng ở các thôn ven rừng và gần rừng, mỗi tổ có từ 15 đến 20 người; bố trí cán bộ lâm nghiệp xã đúng đối tượng theo quy định tại Quyết định số 242013QĐUBND, ngày 2162013 của UBND tỉnh Quảng Nam về bố trí nhân sự và hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh; hợp đồng người trực cháy mỗi xã có rừng một người trong mùa khô hanh từ tháng 3 đến tháng 8. Việc củng cố, xây dựng lực lượng trên phải đảm bảo có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao và có trình độ, năng lực tốt. Triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị định số 742010NĐCP, của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa Dân quân tự vệ với lực lượng Công an xã, thị trấn, lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công tác bảo vệ rừng. 3). Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BVR và PCCCR Tổ chức tuyên truyền trên thông tin đại chúng đài truyền thanh các xã, tuyên truyền lưu động trên toàn bộ các xã trên địa bàn huyện. Phối hợp với UBND các xã có rừng, các đoàn thể chính trịxã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng bằng nhiều hình thức như: Pano, áp phích, tờ rơi, bảng quy ước, các buổi tọa đàm, sinh hoạt ngoại khóa trong các trường phổ thông cơ sở và tiểu học. Triển khai cho các cán bộ công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn phối hợp với UBND xã tổ chức họp dân dưới hình thức lồng ghép trong các cuộc họp bảo vệ An ninh Tổ quốc, qua đó tuyên truyền các văn bản pháp quy của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng và PCCCR đến từng người dân để gây sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của mỗi người dân về công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Sửa chữa lại, xây dựng mới các bảng quy ước BVR, bảng cảnh báo cháy rừng, trạm quan trắc nhằm nâng cao ý thức, nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác BVR, PCCCR Tổ chức tuyên truyền ở các xã có chính sách chi trả DVMTR như: Đại Sơn, Đại Đồng, Đại Quang và Đại Lãnh; ký cam kết với các hộ gia đình trong khu vực có thủy điện cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 4). Công tác phòng cháy chữa cháy rừng.Trong thời gian nắng nóng từ tháng 38 phân công cán bộ, công chức, viên chức trực 2424h để phát hiện lửa rừng; đồng thời cập nhật và báo số liệu quan trắc về Chi cục Kiểm lâm theo đúng quy định; triển khai cho cán bộ công chức phụ trách địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hướng dẫn các chủ rừng và nhân dân sử dụng lửa trong rừng một cách an toàn, không để cháy lan nhất là xử lý thực bì, vệ sinh rừng sau khai thác, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về PCCCR; các bộ phận Quản lý bảo vệ rừng, Thanh trapháp chế, Tổ Kiểm lâm cơ động PCCCR phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCCCR rừng ở một số địa phương để chấn chỉnh những thiếu sót. Duy trì quân số của Tổ Kiểm lâm cơ động PCCCR luôn được đảm bảo để trực và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra, nhằm góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng do cháy rừng gây ra.Phát huy những kết quả đạt, khắc phục những tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác PCCCR trong mùa khô hanh năm 2015; trong năm 2016 Hạt Kiểm lâm Đại Lộc tập trung vào các công việc sau đây:Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, BVR và tập trung cho công tác PCCCR trong mùa khô hanh trên địa bàn huyện. Phối hợp với UBND các xã có rừng củng cố các Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã và các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách chữa cháy rừng ở địa phương để đáp ứng cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong năm 2016; đồng thời Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong Ban Chỉ huy để tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả phương án đề ra. Nâng cao hiệu quả của lực lượng PCCCR các cấp từ huyện đến xã, thôn và các chủ rừng; trong đó, lực lượng Kiểm lâm là nòng cốt trong tổ chức, tham mưu chỉ đạo công tác PCCCR tại địa bàn. Coi trọng công tác tập huấn, huấn luyện kỹ thuật, nghiệp vụ PCCCR cho các thành viên để đủ khả năng xử lý mọi tình huống cháy rừng xảy ra. Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu Ban Chỉ huy PCCCR các xã xây dựng phương án PCCCR năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý của mình; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tổ chức trực 2424 giờ xuyên suốt trong mùa khô hanh. Tiếp tục thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 04 tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ’’ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy rừng và không để cháy lan trên diện rộng.Đẩy mạnh các biện pháp phối hợp với các ngành liên quan và các tổ chức xã hội, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là cộng đồng dân cư sống ven rừng, gần rừng và các chủ rừng về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của người dân trong việc tham gia quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Thực hiện tốt công tác thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, duy trì việc trực cháy nhằm phát hiện sớm các điểm cháy để thông báo kịp thời cho Ban Chỉ huy PCCCR các cấp để có biện pháp huy động lực lượng tham gia cứu chữa. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các chủ rừng và các hộ gia đình thực hiện các biện pháp kỹ thuật xử lý thực bì, làm giảm nguồn vật liêu cháy trước mùa cháy rừng theo đúng quy định.Hướng dẫn các chủ rừng lập kế hoạch và chủ động phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự ở địa phương tổ chức tuần tra BVR, kiểm soát lửa rừng, nhất là những tháng mùa khô để ngăn chặn các đối tượng tác động trái phép vào rừng, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra trên địa bàn. Tăng cường quản lý các hoạt động canh tác, sản xuất nương rẫy; đặc biệt trong thời kỳ cao điểm khô hạn, chính quyền địa phương cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy, vệ sinh rừng sau khi khai thác và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Cùng với UBND các xã tăng cường công tác quản lý các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ PCCCR đã được đầu tư; đồng thời có kế hoạch mua sắm và sử dụng hiệu quả các phương tiện, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCCR. Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND xã hướng dẫn các chủ rừng trong việc xử lý thực bì trong mùa khô hanh bằng hình thức đốt trước vật liệu cháy có điều khiển. Các chủ rừng phải xây dựng phương án và kế hoạch cụ thể, trước khi đốt phải thông báo cho chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng xã, Kiểm lâm địa bàn biết để giám sát việc thực hiện và tham gia chữa cháy khi có cháy lan ngoài dự kiến.Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác PCCCR đối với các tổ chức, cá nhân và chủ rừng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an huyện, chính quyền địa phương để điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCCR theo đúng pháp luật. 5). Công tác quản lý xưởng cưa xẻ gỗ.Thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn huyện để theo dõi, giám sát việc nhập, xuất; kịp thời ngăn ngừa việc lợi dụng thủ tục để đưa gỗ trái phép vào cưa xẻ. Bên cạnh đó, thường xuyên bố trí cán bộ trinh sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các xưởng cưa xẻ gỗ và các cơ sở gia công, chế biến hàng mộc, kịp thời phát hiện những trường hợp lợi dụng đêm tối đưa gỗ vào cưa xẻ, cất giữ trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nếu cơ sở nào cố tình vi phạm thì đề nghị thu hồi giấy phép, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn huyện.6). Công tác kiểm tra, kiểm soát và tuần tra truy quét. Các Trạm Đại Hồng, An Điềm, Tổ Kiểm lâm cơ động PCCCR, kiểm lâm phụ trách địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp với các ngành liên quan, Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR số 2 của Chi cục Kiểm lâm, UBND các xã, thường xuyên tuần tra, truy quét các khu vực trọng điểm về phá rừng, cất giữ và mua bán trái phép lâm sản như: Địa bàn xã Đại Hưng: Tại tiểu khu 175, Sườn giữa và tuyến nhà máy thuỷ điện An Điềm.Địa bàn xã Đại Sơn: Khu vực Khe Hoa, Đ7.Địa bàn xã Đại Hồng: Khu vực Hòa Hữu, Dục Tịnh.Địa bàn xã Đại Đồng: Bến sông Lam Phụng, Bàng Tân; khu vực Ba Khe.Địa bàn xã Đại Thắng: Bến đò Phú Thuận, Thủy Văn.Địa bàn xã Đại Chánh, xã Đại Thạnh: Tiểu khu 206, 207, 212 Trạm Kiểm lâm Đại Hồng bố trí 2 tổ trực 2424giờ trong ngày tại cổng chắn (đường bộ) và đường sông để kiểm tra chặt chẽ các phương tiện giao thông vận chuyển gỗ. Lưu ý các loại ô tô khách, ô tô con, xe bán tải và xe máy ngụy trang che đậy chở gỗ qua trạm. Tổ Kiểm lâm cơ động PCCCR tổ chức trinh sát, tuần tra ban đêm trên các tuyến giao thông như ĐT 609, ĐT 609B, quốc lộ 14B để phát hiện, xử lý triệt để nạn xe máy, xe bò chở gỗ. Dưới đường thủy tùy theo tình hình có thể tổ chức phối hợp Trạm Kiểm lâm Đại Hồng tuần tra đến Bãi Quả, Đồng Chàm ngăn chặn không cho gỗ về các bến Hòa Hữu, Dục Tịnh, Bàng Tân, Lam Phụng, Vĩnh Phước. Quản lý Bảo vệ rừng, Kiểm lâm phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra xác nhận nguồn gốc gỗ từ rừng tự nhiên và rừng trồng đúng theo quy định tại Thông tư 01 và 35 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 7). Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.Phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục thực hiện giao nhận khoán rừng cung cấp dịch vụ môi trường cho các nhóm hộ gia đình quản lý bảo vệ, tăng cường tuần tra, truy quét ngăn chặn không để xảy ra phá rừng, lấn rừng trái phép; vận động nhân dân trồng rừng vào những diện tích rừng bị phá trước đây để làm nương rẫy; hướng dẫn nhân dân sản xuất nương rẫy, sử dụng lửa trong rừng không để cháy lan, nhất là xử lý thực bì và vệ sinh rừng sau khai thác; tổ chức tốt các hình thức tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ rừng của nhân dân, tiến hành cam kết bảo vệ rừng đối với các đối tượng có tác động vào rừng và sản xuất nương rẫy, tuyệt đối không cho cơi nới, mở rộng vào rừng; thực hiện tốt công tác quản lý khai thác rừng trồng theo Thông tư 352011TTBNNPTNT về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.8). Công tác Thanh tra – Pháp chế và xử lý vi phạm.Phối hợp bộ phận quản lý Bảo vệ rừng, các trạm, tổ điều tra, xử lý kịp thời và nghiêm minh các trường hợp vi phạm, những vụ vi phạm phức tạp cần phải phối hợp với cơ quan điều tra để tìm ra đối tượng để xử lý, nhằm răn đe cho các đối tượng khác, không để lọt người, lọt tội.Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế ở các trạm, tổ để chấn chỉnh những thiếu sót, sai lệch khi xác lập hồ sơ vi phạm. Mở sổ nhật ký vi phạm để theo dõi và báo cáo kịp thời và chính xác tình hình xử lý vi phạm lên cấp trên đúng thời gian quy định  9). Công tác Hành chính và Kế toán, hậu cần . Công cụ hỗ trợ, vũ khí quân dụng, được trang bị cho các bộ phận, trạm, tổ phải quản lý, bảo quản và sử dụng đúng theo quy định. Cán bộ phân công quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý tài sản, phương tiện của đơn vị hàng tháng có kế hoạch, kiểm tra cụ thể chi tiết và báo cáo bằng văn bản cho lãnh đạo Hạt biết để có hướng chỉ đạo kịp thời. Kế toán có trách nhiệm theo dõi các nguồn kinh phí từ ngân sách khoán chi, không khoán chi, nguồn ngân sách hỗ trợ của huyện, để cân đối chi phí hợp lý đúng nguyên tắc để phục vụ cho công tác. Hàng quý, phải quyết đoán kịp thời, chính xác đúng nguyên tắc tài chính. Có quy chế chi tiêu, định mức khoán cụ thể hợp lý; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kịp thời đúng quy định. Thực hiện chi trả DVMTR theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch chi trả cung ứng DVMTR các lưu vực thủy điện Đại Đồng, Sông Cùng, Khe Diên (Đại Sơn) năm 2017. Văn thư soạn thảo văn bản đúng quy trình kỹ thuật theo Thông tư số 01TTBNV của Bộ Nội vụ, mở sổ theo dõi công văn đến, công văn đi; quản lý công văn chặt chẽ không để thất lạc. 10). Công tác cán bộ.Tiếp tục xây dựng, quy hoạch cán bộ dự nguồn cho hiện tại và lâu dài ở các chức danh trạm trưởng, phó trạm trưởng, hạt trưởng, phó hạt trưởng. Tập trung xây dựng đội ngủ cán bộ vững mạnh về phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong gắn với quán triệt và thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác xây dựng đào tạo quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; tạo điều kiện cho 01 đồng chí học lớp Trung cấp chính trị, 01 đồng chí đi học bồi dưỡng đối tượng Đảng. 11). Giải pháp trước mắt trong trông công tác quản lý bảo về rừng năm 2016.Chủ động phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể ở huyện, chính quyền các địa phương xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng nhân dân bằng nhiều biện pháp, hình thức nhằm để nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân có trách nhiệm tham gia quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn đạt hiệu quả. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ Khoa Lâm nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI Thực trạng giải pháp quản lý bảo vệ rừng địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Sinh viên thực hiện: Lê Quang Tâm Lớp: Quản lý tài nguyên rừng K47 B Thời gian thực tập: Từ ngày 01/10/2016 đến 20/01/2017 Địa điểm thực tập: Hạt Kiểm lâm huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Dương Viết Tình Bộ môn: Lâm sinh NĂM 2017 ) Được trí Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp trường Đại Học Nông Lâm Huế, tiến hành thực đề tài: “ Thực trạng giải pháp quản lý bảo vệ rừng địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ” Sau thời gian nghiêm túc làm việc, hoàn thành đề tài Để có kết nhận giúp đỡ giảng viên khoa Lâm Nghiệp đặc biệt GVC PGS.TS.Dương Viết Tình, người trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực Bên cạnh nhận giúp đỡ Hạt Kiểm lâm huyện Đại Lộc , UBND huyện, quyền địa phương xã, bà nhân dân nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện bảo tận tình để thực thành công đề tài Nhân dịp xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giúp đỡ quý báu đó! Trong suốt trình thực tập, cố gắng kinh nghiệm trình độ thân hạn chế Vì đề tài không tránh khỏi khiếm khuyết Tôi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để đề tài hoàn thiện Huế, ngày 20 tháng năm 2017 Tác giả LÊ QUANG TÂM DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BNN&PTNN Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn BVR Bảo vệ rừng PCCCR Phòng cháy chữa cháy rừng PTR Phát triển rừng QLBVR Quản lý bảo vệ rừng BQLRPH Ban quản lý rừng phòng hộ MỤC LỤC Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Rừng phận môi trường sống tài nguyên quý báu nước ta, có khả tái tạo phong phú đa dạng Rừng có giá trị to lớn kinh tế quốc dân, văn hoá cộng đồng, du lịch sinh thái nghiên cứu khoa học, an ninh quốc gia chất lượng sống dân tộc Việt Nam Hơn rừng ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố địa lý như: Bảo vệ đất đai, khí hậu, sinh vật Rừng có tác dụng bảo vệ nguồn nước, ngăn chặn thiên tai bảo vệ mùa , đồng thời nơi nghỉ mát vui chơi giải trí có ý nghĩa mặt du lịch đem lại lợi ích cho Quốc gia Tuy nhiên thập kỷ qua diện tích rừng bị thu hẹp, rừng bị suy giảm số lượng chất lượng nên dẫn đến hạn hán, lũ lụt ngày nhiều, bầu khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người gây thiệt hại cho sản xuất Nông lâm nghiệp Theo đánh giá tài nguyên rừng FAO thực hiện(FRA) diện tích rừng giới có khoảng gần tỷ hecta, chiếm 30% tổng diện tích đất hành tinh Tuy nhiên, diện tích rừng tiếp tục suy giảm nghiêm trọng với diện tích rừng bị mất, thời kỳ 2006-2010, trung bình năm, 13 triệu (FAO) (http://news.chogo.vn/go-va-cuoc-song.html) Rừng kéo theo nhiều hệ lụy tất yếu, gây tổn hại lớn sống người, tình trạng hạn hán, lũ lụt, lốc xoáy diễn với tần suất ngày dày đặc nguy hiểm, thời tiết trở nên khó dự báo Nhiều hệ sinh thái bị phá vỡ, số lượng loài có nguy bị tuyệt chủng tăng lên, xói mòn, rửa trôi diễn mãnh liệt, nhiều bệnh lạ nguy hiểm xuất đe dọa sống người Việt Nam có tổng diện tích đất tự nhiên 33,12 triệu năm 2006, diện tích đất có rừng 13.258.843 triệu 6,16 triệu đất trống đồi núi trọc đối tượng sản xuất lâm nghiệp (Bộ NN & PTNT) Như vậy, ngành Lâm nghiệp thực hoạt động quản lý sản xuất diện tích đất lớn ngành kinh tế quốc dân Diện tích đất lâm nghiệp phân bố chủ yếu vùng đồi núi nước, nơi sinh sống 25 triệu người với nhiều dân tộc người, có trình độ dân trí thấp, phương thức canh tác lạc hậu, kinh tế chậm phát triển đời sống nhiều khó khăn Nhận thức việc rừng tổn thất nghiêm trọng đe dọa sức sản sinh lâu dài tài nguyên có khả tái tạo, nhân dân Việt Nam thực chương trình rộng lớn bảo vệ, phát triển rừng, tiến hành xanh hóa vùng đất bị tổn thất chiến tranh sửa chữa sai lầm công “Phát triển nhanh” năm qua Mục tiêu thập kỷ đầu kỷ 21 phủ xanh 40% - 50% diện tích nước, với hy vọng phục hồi lại cân sinh thái Việt Nam, bảo tồn đa dạng sinh học góp phần vào việc làm chậm, tiến tới chặn đứng trình nóng lên toàn cầu (Larousse 2008) Việt Nam xem nước có diện tích rừng tự nhiên tương đối lớn vùng Đông Nam Á Năm 2006, diện tích rừng khoảng 14,3 triệu ha, tỷ lệ che phủ khoảng 43% Hiện nay, tổng diện tích rừng nước 13.258.843 ha, diện tích rừng tự nhiên 10.339.305 ha, rừng trồng chiếm 2.919.538 ha, độ che phủ 39,1% (Bộ NN & PTNT) Nhà nước ngày quan tâm đến việc quản lý bảo vệ (QLBV), phát triển rừng (PTR), có sách chương trình mục tiêu đầu tư lớn sách giao đất giao rừng, Chương trình 327, Dự án trồng triệu rừng, dự án 661 Nhận thức xã hội, tầng lớp nhân dân quyền cấp bảo vệ phát triển rừng nâng lên (Bộ NN & PTNT) Tuy diện tích rừng có tăng lên năm gần thực chương trình trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên… chất lượng rừng tiếp tục bị suy giảm, việc khai thác không quy trình, khai thác bất hợp pháp Hiện ,Quảng Nam có diện tích đất lâm nghiệp 714.221 (chiếm 68,4% diện tích tự nhiên toàn tỉnh), đó, diện tích đất có rừng 546.232 ha, độ che phủ rừng 49,8% (rừng tự nhiên 410.686 ha, rừng trồng 135.546 ha) Có địa phương tình trạng chặt hạ nhiều gỗ nghiến lớn xảy rừng pơ mu Huyện Nam Giang (2016) Mặc dù ngành kiểm lâm phối hợp với ngành chức tăng cường tuần tra bảo vệ rừng dường tình trạng không thuyên giảm “Lâm tặc” ngày dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để buôn bán, vận chuyển gỗ quí trái phép Chỉ riêng tháng cuối năm, lực lượng kiểm lâm phát hàng chục vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng Đây số vụ mà lực lượng kiểm lâm phát bắt giữ Còn thực tế với so với diện tích rừng bị chặt phá số lượng gỗ lớn bị “lâm tặc” cất giấu Quản lý bảo vệ rừng vấn đề nhạy cảm phức tạp, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng Trước tình trạng lâm tặc buôn bán, khai thác, vận chuyển chế biến gỗ trái phép địa bàn chưa thuyên giảm, lực lượng kiểm lâm địa bàn cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản tuyến lưu thông, ngăn chặn xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân xâm hại đến tài nguyên rừng Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm cần bám sát sở, xây dựng nguồn tin báo nhân dân để kịp thời phát xử lý Đặc biệt huyện Đại Lộc huyện trung du miền núi có địa hình đồi núi chiếm 70% diện tích đất tự nhiên Tổng diện tích rừng đất lâm nghiệp huyện 39.184,07 ha, bao gồm: 10 phép lâm sản Đồng thời, kiên xử nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật lĩnh vực quản lý rừng, BVR hoạt động khai thác khoáng sản - Tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động xưởng cưa xẻ gỗ, tổ hợp mộc dân dụng địa bàn huyện; kiên xử lý sở chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép theo quy định pháp luật - Có kế hoạch đào tạo giải công ăn việc làm cho nhân dân xã miền núi xã Đại Sơn, Đại Hưng, Đại Hồng, Đại Chánh Đại Thạnh Đây giải pháp cốt lõi bền vững công tác phòng chống phá rừng; người dân có công ăn việc làm đáng, đáp ứng đời sống họ lúc hành động phá rừng tự xóa Để thực tốt giải pháp này, đòi hỏi cấp, ngành liên quan phải có kế hoạch chuyển dịch cấu lao động, cấu ngành nghề vào cụm công nghiệp, du lịch phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp có khả thu hút nhiều lao động - Công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng trách nhiệm hệ thống trị; việc đầu tư cho công tác BVR phát triển rừng vừa có tính chất cấp bách trước mắt, vừa có tính lâu dài, bền vững mang tính toàn diện Vì vậy, phải tăng cường đầu tư cho lĩnh vực này, từ việc lãnh, đạo, đầu tư người, giải chế độ sách, sử dụng nguồn kinh phí 4.7.2 Một số giải pháp công tác quản lý , bảo vệ rừng địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 1) Công tác tham mưu Tham mưu UBND huyện ban hành thị, định, công văn đạo công tác Bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, thực Chỉ thị số 17/2015/CT-UBND UBND tỉnh Quảng Nam địa bàn huyện, thành lập củng cố Ban đạo Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 cấp huyện; tuyên truyền giáo dục pháp luật quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng quy chế phối hợp với huyện giáp ranh quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng chống người thi hành công vụ Hạt Kiểm lâm chủ động tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/12/2015 Tăng cường biện pháp kiểm tra, kiểm soát lâm sản trước, sau tết Nguyên đán Bính thân- 2016 2) Công tác xây dựng lực lượng a Lực lượng chuyên trách: 65 - Tiếp tục luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ, công chức viên chức người lao động phận, trạm, tổ kiểm lâm phụ trách địa bàn hợp lý, chuyên môn nghiệp vụ, lực sở trường để phát huy hiệu trình công tác - Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tham gia học lớp đại học, sau đại học lớp lý luận trị để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ lý luận trị phục vụ công tác lâu dài b Lực lượng bảo vệ rừng chỗ: - Phối hợp với UBND xã có rừng củng cố lại Ban huy vấn đề cấp bách bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng, tổ đội xung kích bảo vệ rừng thôn ven rừng gần rừng, tổ có từ 15 đến 20 người; bố trí cán lâm nghiệp xã đối tượng theo quy định Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND, ngày 21/6/2013 UBND tỉnh Quảng Nam bố trí nhân hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp xã có rừng địa bàn tỉnh; hợp đồng người trực cháy xã có rừng người mùa khô hanh từ tháng đến tháng Việc củng cố, xây dựng lực lượng phải đảm bảo có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao có trình độ, lực tốt - Triển khai thực tốt nội dung Nghị định số 74/2010/NĐ-CP, Chính phủ phối hợp hoạt động Dân quân tự vệ với lực lượng Công an xã, thị trấn, lực lượng Kiểm lâm lực lượng khác công tác giữ gìn an ninh trị, trật tự an toàn xã hội công tác bảo vệ rừng 3) Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật BVR PCCCR - Tổ chức tuyên truyền thông tin đại chúng đài truyền xã, tuyên truyền lưu động toàn xã địa bàn huyện Phối hợp với UBND xã có rừng, đoàn thể trị-xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng nhiều hình thức như: Pano, áp phích, tờ rơi, bảng quy ước, buổi tọa đàm, sinh hoạt ngoại khóa trường phổ thông sở tiểu học - Triển khai cho cán công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn phối hợp với UBND xã tổ chức họp dân hình thức lồng ghép họp bảo vệ An ninh Tổ quốc, qua tuyên truyền văn pháp quy Nhà nước quản lý bảo vệ rừng PCCCR đến người dân để gây chuyển 66 biến sâu sắc nhận thức người dân công tác bảo vệ rừng PCCCR - Sửa chữa lại, xây dựng bảng quy ước BVR, bảng cảnh báo cháy rừng, trạm quan trắc nhằm nâng cao ý thức, nêu cao tinh thần cảnh giác công tác BVR, PCCCR - Tổ chức tuyên truyền xã có sách chi trả DVMTR như: Đại Sơn, Đại Đồng, Đại Quang Đại Lãnh; ký cam kết với hộ gia đình khu vực có thủy điện cung ứng dịch vụ môi trường rừng 4) Công tác phòng cháy chữa cháy rừng Trong thời gian nắng nóng từ tháng 3-8 phân công cán bộ, công chức, viên chức trực 24/24h để phát lửa rừng; đồng thời cập nhật báo số liệu quan trắc Chi cục Kiểm lâm theo quy định; triển khai cho cán công chức phụ trách địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hướng dẫn chủ rừng nhân dân sử dụng lửa rừng cách an toàn, không để cháy lan xử lý thực bì, vệ sinh rừng sau khai thác, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm PCCCR; phận Quản lý bảo vệ rừng, Thanh tra-pháp chế, Tổ Kiểm lâm động & PCCCR phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCCCR rừng số địa phương để chấn chỉnh thiếu sót Duy trì quân số Tổ Kiểm lâm động & PCCCR đảm bảo để trực thực nhiệm vụ chữa cháy rừng có cháy rừng xảy ra, nhằm góp phần hạn chế đến mức thấp thiệt hại tài nguyên rừng cháy rừng gây Phát huy kết đạt, khắc phục tồn rút học kinh nghiệm công tác PCCCR mùa khô hanh năm 2015; năm 2016 Hạt Kiểm lâm Đại Lộc tập trung vào công việc sau đây: Tiếp tục triển khai thực văn quy phạm pháp luật quản lý, BVR tập trung cho công tác PCCCR mùa khô hanh địa bàn huyện Phối hợp với UBND xã có rừng củng cố Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách chữa cháy rừng địa phương để đáp ứng cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016; đồng thời Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban Chỉ huy để tổ chức xây dựng triển khai thực có hiệu phương án đề Nâng cao hiệu lực lượng PCCCR cấp từ huyện đến xã, thôn chủ rừng; đó, lực lượng Kiểm lâm nòng cốt tổ chức, tham 67 mưu đạo công tác PCCCR địa bàn Coi trọng công tác tập huấn, huấn luyện kỹ thuật, nghiệp vụ PCCCR cho thành viên để đủ khả xử lý tình cháy rừng xảy Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu Ban Chỉ huy PCCCR xã xây dựng phương án PCCCR năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế địa phương tổ chức triển khai thực địa bàn quản lý mình; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tổ chức trực 24/24 xuyên suốt mùa khô hanh Tiếp tục thực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 04 chỗ “chỉ huy chỗ, lực lượng chỗ, phương tiện chỗ hậu cần chỗ’’ nhằm hạn chế đến mức thấp xảy cháy rừng không để cháy lan diện rộng Đẩy mạnh biện pháp phối hợp với ngành liên quan tổ chức xã hội, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân, cộng đồng dân cư sống ven rừng, gần rừng chủ rừng chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm người dân việc tham gia quản lý bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng Thực tốt công tác thông tin dự báo, cảnh báo nguy cháy rừng, trì việc trực cháy nhằm phát sớm điểm cháy để thông báo kịp thời cho Ban Chỉ huy PCCCR cấp để có biện pháp huy động lực lượng tham gia cứu chữa Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho chủ rừng hộ gia đình thực biện pháp kỹ thuật xử lý thực bì, làm giảm nguồn vật liêu cháy trước mùa cháy rừng theo quy định Hướng dẫn chủ rừng lập kế hoạch chủ động phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân địa phương tổ chức tuần tra BVR, kiểm soát lửa rừng, tháng mùa khô để ngăn chặn đối tượng tác động trái phép vào rừng, nhằm hạn chế đến mức thấp vụ cháy xảy địa bàn Tăng cường quản lý hoạt động canh tác, sản xuất nương rẫy; đặc biệt thời kỳ cao điểm khô hạn, quyền địa phương cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy, vệ sinh rừng sau khai thác hành vi dùng lửa khác khu vực trọng điểm có nguy cháy rừng cao Cùng với UBND xã tăng cường công tác quản lý trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ PCCCR đầu tư; đồng thời có kế hoạch mua sắm sử dụng hiệu phương tiện, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCCR Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND xã hướng dẫn chủ rừng việc xử lý thực bì mùa khô hanh hình thức đốt trước vật 68 liệu cháy có điều khiển Các chủ rừng phải xây dựng phương án kế hoạch cụ thể, trước đốt phải thông báo cho quyền địa phương, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng xã, Kiểm lâm địa bàn biết để giám sát việc thực tham gia chữa cháy có cháy lan dự kiến Tăng cường công tác đạo, kiểm tra, giám sát công tác PCCCR tổ chức, cá nhân chủ rừng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với quan Công an huyện, quyền địa phương để điều tra, xác minh xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định PCCCR theo pháp luật 5) Công tác quản lý xưởng cưa xẻ gỗ Thường xuyên tổ chức kiểm tra sở kinh doanh chế biến lâm sản địa bàn huyện để theo dõi, giám sát việc nhập, xuất; kịp thời ngăn ngừa việc lợi dụng thủ tục để đưa gỗ trái phép vào cưa xẻ Bên cạnh đó, thường xuyên bố trí cán trinh sát, nắm bắt tình hình hoạt động xưởng cưa xẻ gỗ sở gia công, chế biến hàng mộc, kịp thời phát trường hợp lợi dụng đêm tối đưa gỗ vào cưa xẻ, cất giữ trái phép, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, sở cố tình vi phạm đề nghị thu hồi giấy phép, không để xảy điểm nóng địa bàn huyện 6) Công tác kiểm tra, kiểm soát tuần tra truy quét - Các Trạm Đại Hồng, An Điềm, Tổ Kiểm lâm động & PCCCR, kiểm lâm phụ trách địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp với ngành liên quan, Đội Kiểm lâm động & PCCCR số Chi cục Kiểm lâm, UBND xã, thường xuyên tuần tra, truy quét khu vực trọng điểm phá rừng, cất giữ mua bán trái phép lâm sản như: Địa bàn xã Đại Hưng: Tại tiểu khu 175, Sườn tuyến nhà máy thuỷ điện An Điềm Địa bàn xã Đại Sơn: Khu vực Khe Hoa, Đ7 Địa bàn xã Đại Hồng: Khu vực Hòa Hữu, Dục Tịnh Địa bàn xã Đại Đồng: Bến sông Lam Phụng, Bàng Tân; khu vực Ba Khe Địa bàn xã Đại Thắng: Bến đò Phú Thuận, Thủy Văn Địa bàn xã Đại Chánh, xã Đại Thạnh: Tiểu khu 206, 207, 212 - Trạm Kiểm lâm Đại Hồng bố trí tổ trực 24/24giờ ngày cổng chắn (đường bộ) đường sông để kiểm tra chặt chẽ phương tiện giao thông 69 vận chuyển gỗ Lưu ý loại ô tô khách, ô tô con, xe bán tải xe máy ngụy trang che đậy chở gỗ qua trạm - Tổ Kiểm lâm động & PCCCR tổ chức trinh sát, tuần tra ban đêm tuyến giao thông ĐT 609, ĐT 609B, quốc lộ 14B để phát hiện, xử lý triệt để nạn xe máy, xe bò chở gỗ Dưới đường thủy tùy theo tình hình tổ chức phối hợp Trạm Kiểm lâm Đại Hồng tuần tra đến Bãi Quả, Đồng Chàm ngăn chặn không cho gỗ bến Hòa Hữu, Dục Tịnh, Bàng Tân, Lam Phụng, Vĩnh Phước - Quản lý Bảo vệ rừng, Kiểm lâm phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra xác nhận nguồn gốc gỗ từ rừng tự nhiên rừng trồng theo quy định Thông tư 01 35 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 7) Công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng Phối hợp với ngành liên quan tiếp tục thực giao nhận khoán rừng cung cấp dịch vụ môi trường cho nhóm hộ gia đình quản lý bảo vệ, tăng cường tuần tra, truy quét ngăn chặn không để xảy phá rừng, lấn rừng trái phép; vận động nhân dân trồng rừng vào diện tích rừng bị phá trước để làm nương rẫy; hướng dẫn nhân dân sản xuất nương rẫy, sử dụng lửa rừng không để cháy lan, xử lý thực bì vệ sinh rừng sau khai thác; tổ chức tốt hình thức tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ rừng nhân dân, tiến hành cam kết bảo vệ rừng đối tượng có tác động vào rừng sản xuất nương rẫy, tuyệt đối không cho cơi nới, mở rộng vào rừng; thực tốt công tác quản lý khai thác rừng trồng theo Thông tư 35/2011/TTBNN&PTNT hướng dẫn thực khai thác, tận thu gỗ lâm sản gỗ 8) Công tác Thanh tra – Pháp chế xử lý vi phạm Phối hợp phận quản lý Bảo vệ rừng, trạm, tổ điều tra, xử lý kịp thời nghiêm minh trường hợp vi phạm, vụ vi phạm phức tạp cần phải phối hợp với quan điều tra để tìm đối tượng để xử lý, nhằm răn đe cho đối tượng khác, không để lọt người, lọt tội Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế trạm, tổ để chấn chỉnh thiếu sót, sai lệch xác lập hồ sơ vi phạm Mở sổ nhật ký vi phạm để theo dõi báo cáo kịp thời xác tình hình xử lý vi phạm lên cấp thời gian quy định 70 9) Công tác Hành Kế toán, hậu cần - Công cụ hỗ trợ, vũ khí quân dụng, trang bị cho phận, trạm, tổ phải quản lý, bảo quản sử dụng theo quy định Cán phân công quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý tài sản, phương tiện đơn vị hàng tháng có kế hoạch, kiểm tra cụ thể chi tiết báo cáo văn cho lãnh đạo Hạt biết để có hướng đạo kịp thời - Kế toán có trách nhiệm theo dõi nguồn kinh phí từ ngân sách khoán chi, không khoán chi, nguồn ngân sách hỗ trợ huyện, để cân đối chi phí hợp lý nguyên tắc để phục vụ cho công tác Hàng quý, phải đoán kịp thời, xác nguyên tắc tài Có quy chế chi tiêu, định mức khoán cụ thể hợp lý; giải chế độ sách cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động kịp thời quy định Thực chi trả DVMTR theo quy định Xây dựng kế hoạch chi trả cung ứng DVMTR lưu vực thủy điện Đại Đồng, Sông Cùng, Khe Diên (Đại Sơn) năm 2017 - Văn thư soạn thảo văn quy trình kỹ thuật theo Thông tư số 01/TT-BNV Bộ Nội vụ, mở sổ theo dõi công văn đến, công văn đi; quản lý công văn chặt chẽ không để thất lạc 10) Công tác cán Tiếp tục xây dựng, quy hoạch cán dự nguồn cho lâu dài chức danh trạm trưởng, phó trạm trưởng, hạt trưởng, phó hạt trưởng Tập trung xây dựng đội ngủ cán vững mạnh phẩm chất đạo đức, lực, phương pháp, tác phong gắn với quán triệt thực Nghị 04 Tỉnh ủy công tác xây dựng đào tạo quy hoạch cán lãnh đạo quản lý; tạo điều kiện cho 01 đồng chí học lớp Trung cấp trị, 01 đồng chí học bồi dưỡng đối tượng Đảng 11) Giải pháp trước mắt trông công tác quản lý bảo rừng năm 2016 Chủ động phối hợp với ban ngành, đoàn thể huyện, quyền địa phương xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng nhân dân nhiều biện pháp, hình thức nhằm để nâng cao nhận thức tầng lớp nhân dân có trách nhiệm tham gia quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng quản lý lâm sản địa bàn đạt hiệu 71 Tiếp tục thực chương trình hành động UBND huyện Đại Lộc triển khai thực Nghị số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 Tỉnh ủy Quảng Nam tăng cường trách nhiệm thực tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng phát triển rừng; thực tốt Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 12/10/2012 tăng cường biện pháp quản lý phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng địa bàn huyện Tổ chức thực tốt công tác kiểm lâm địa bàn nhằm kịp thời nắm bắt tình diễn biến rừng địa phương, để kịp thời tham mưu cho quyền xã thực tốt chức quản lý nhà nước rừng đất lâm nghiệp địa bàn quản lý Tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo vệ rừng chủ rừng; với địa phương tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, xã có diện tích rừng lớn đối tượng rừng dễ cháy tháng mùa khô, nhằm làm hạn chế đến mức thấp số vụ cháy rừng, diện tích bị cháy Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý BVR theo quy định Nhà nước tổ chức, cá nhân triển khai thực công trình, dự án có tác động đến rừng đất lâm nghiệp; thực nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 20/2012/CT- UBND UBND tỉnh tăng cường biện pháp quản lý phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng Duy trì quy chế phối hợp lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, quyền địa phương, chủ rừng để có phối kết hợp đồng bộ, hiệu công tác bảo vệ rừng; tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra xưởng cưa xẻ gỗ địa bàn huyện, tuần tra truy quét đối tượng khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Luật bảo vệ Phát triển rừng, trường hợp chống người thi hành công vụ Chỉ đạo Tổ Kiểm lâm động & PCCCR, Kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác phối hợp với quyền địa phương đẩy mạnh việc kiểm tra, quản lý khai thác rừng trồng chủ rừng việc gây nuôi động vật hoang dã hộ gia đình địa bàn huyện đảm bảo theo quy định Nhà nước 72 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ việc nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam có kết luận sau: 1)Về hiệu công tác quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng: Thứ nhất, Hạt kiểm lâm huyện phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật rừng Bên cạnh đó, cán Ban quản lý tăng cường tuần tra giám sát để hướng dẫn nhân dân thực hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi vi phạm Thứ hai, công tác tuyên truyền pháp luật quản lý bảo vệ tài nguyên rừng cho nhân dân địa phương hại kiểm lâm làm tốt mang lại hiệu tích cực, ý thức bảo vệ rừng người dân địa bàn bước nâng lên rõ rệt, tình trạng vi phạm lâm luật người dân địa phương ngày giảm Tuy nhiên, công tác tuyên truyền pháp luật có chuyển biến tích cực đối tượng khai thác trái phép chưa thiết thực hiệu Thứ ba, công tác PCCCR, hạt kiểm lâm trọng quan tâm đặc biệt năm vừa qua không xảy tình trạng cháy rừng Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia PCCCR thực tương đối tốt Thứ tư, công tác quản lý xưởng, doanh nghiệp khai thác chế biến gỗ, sở chăn nuôi động vật hoang dã địa bàn quán triệt quản lý chặt chẽ, hiệu theo với quy định nhà nước 2) Về Thuận lợi khó khăn công tác quản lý bảo vệ rừng: Thuận lợi: - Có quản lý, đạo, hỗ trợ đầu tư kinh phí; có quản lý đạo chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam,UBND tỉnh Quảng Nam UBND huyện Đại Lộc, phối hợp tốt địa phương xã địa bàn - Đa phần cán nhân dân khu vực am hiểu, nhận thức tầm quan trọng tác dụng to lớn rừng đời sống người môi trường sinh thái Từ họ sẵn sàng tham gia thực nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng 73 - Thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng bước nâng cao ý thức trách nhiệm chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng huy động nguồn nhân lực lớn cho công tác quản lý bảo vệ rừng Khó khăn: - Tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản động vật hoang dã trái phép diễn ra, nỗi lên nhiều điểm nóng - Do đời sống người dân xã phía Tây huyện Đại Lộc sống nhiều khó khăn, tập tục canh tác đốt rừng làm nương rẫy tồn - Đời sống nhân dân xã vùng núi nhiều khó khăn, phụ thuộc nhiều vào tài nguyên rừng đất rừng thường xuyên tác động vào rừng Một số đối tượng khác lợi dụng vào tình hình khó khăn tổ chức lôi kéo số người dân tham gia khai thác rừng, phá rừng trái phép; - Kinh phí đầu tư cho công tác BVR-PCCCR chưa quan tâm mức; công trình phòng cháy trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng thiếu lạc hậu - Nhu cầu lâm sản có nguồn gốc tự nhiên phục vụ cho sản xuất xây dựng, ngày lớn - Địa bàn rộng, hiểm trở, lực lượng kiểm lâm mỏng, thiếu kinh nghiệm việc xử lý vi phạm 3) Về giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng: - Đầu tiên thực tốt công tác : công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, tuyên truyền, giáo dục pháp luật BVR PCCCR, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý xưởng cưa xẻ gỗ, kiểm tra, kiểm soát, tuần tra truy quét, quản lý bảo vệ phát triển rừng, Thanh tra – Pháp chế xử lý vi phạm, Hành Kế toán, hậu cần công tác cán - Thực tốt giải pháp trông công tác kinh nghiệm năm đến - Tăng cường tuyên truyền, giáo dục quản lý bảo rừng năm 2016 đóng vai trò, ích lợi lớn việc bảo vệ phát triển rừng, trách nhiệm xã hội công dân nghiệp bảo vệ phát triển rừng 74 - Kiên loại bỏ, xử lý kỷ luật điều chuyển viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, móc nối, cấu kết với lâm tặc khai thác, vân chuyển lâm sản trái phép - Xây dựng công khai kế hoạch điều động, luân chuyển cán làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng từ đầu năm nhằm ngăn ngừa tiêu cực xảy ra, bổ sung nhân lực cho khu vực có dấu hiệu tác động phức tạp - Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế, lịch trực Trạm PCCCR phân công, kết thực nhiệm vụ lực lượng bảo vệ rừng, tăng cường công tác tập huấn nâng cao kỹ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật - Bổ sung công cụ hổ trợ, phương tiện kỹ thuật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng 5.2 Kiến nghị 1- Cần chủ động công tác trinh sát, nắm bắt thông tin, đấu tranh ngăn chặn tội phạm 2- Cần phải khảo sát nắm bắt tình hình xây dựng lại phương pháp dự báo cháy rừng phù hợp diễn biến cháy rừng huyện Đại Lộc.Trang bị thêm thiết bị hỗ trợ cho PCCCR Mở lớp tập huấn cho người dân việc vệ sinh rừng, xử lý thực bì, đốt nương làm rẫy, PCCCR 3- Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phân bổ kinh phí cho UBND cấp xã tổ chức bảo vệ rừng (Điều 3) sớm tổ chức thực Quyết định số 1920/QĐTTg ngày 24/10/2014 Thủ tướng Chính phủ Đề án nâng cao lực, hiệu hoạt động lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2014-2020 (Điều 6) 4- UBND tỉnh Quảng Nam có định mức hỗ trợ tháng cho người làm công tác hệ số 0,2 so với mức lương sở theo quy định Chính phủ, so với thực tiễn đời sống xã hội mức hỗ trợ thấp Vì kính đề nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh xem xét, đề xuất cấp thẩm quyền nâng mức hỗ trợ lên cao nữa, có lực lượng yên tâm công tác để với Kiểm lâm địa bàn xã thực tốt chức tham mưu cho quyền địa phương lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản địa bàn quản lý 75 Phần 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Báo cáo hạt kiểm lâm huyện Đại Lộc Kết rà soát, đánh giá lại trạng rừng tự nhiên địa bàn huyện Đại Lộc năm 2013, 2014, 2015 Báo cáo hạt kiểm lâm huyện Đại Lộc tình hình thực việc phối hợp công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh huyện Đại Lộc với huyện Hòa Vang – Đà Nẵng, Nam Giang,Đông Giang,Nông Sơn – Quảng Nam Báo cáo hạt kiểm lâm huyện Đại Lộc, tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và, nhiệm vụ năm 2013, 2014,2015 địa bàn huyện Đại Lộc Báo cáo hạt kiểm lâm huyện Đại Lộc, tổng kết côngtác quản lý, bảo vệ rừng phương hướng nhiệm vụ năm 2013, 2014, 2015 địa bàn huyện Đại Lộc Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Luật Bảo vệ Phát triển rừng năm 2003, 2014, 2015 địa bàn huyện Đại Lộc Các khái niệm quản lý rừng bền vững Theo ITTO (tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế), Theo tiến trình Hensinki Các khái niệm rừng Morozov (Năm 1930), M.E Tcachenco(- Năm 1952), I.S Mê-lê-khôp(Năm 1974) Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 Thủ tướng Chính phủ, Nghị 14NQ/TU ngày 04/6/2010 Tỉnh ủy Quảng Nam; Công văn số 494/UBNDKTN ngày 14/02/2014 UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị 1316/CT-BNNTCLN ngày 03/02/2015 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tăng cường bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng Chương trình 327, Dự án trồng triệu rừng, dự án 661 10 Công văn số 4274/UBND-KTN ngày 01/11/2013 UBND tỉnh Quảng Nam giao trách nhiệm quản lý diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện chưa có chủ rừng quản lý cho Hạt Kiểm lâm quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99/2009/NĐ-CP 11 Đề án định giá rừng địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng năm 2015 12 Dự án Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Quảng Nam nằm Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016 địa bàn huyện Đại Lộc 13 Kế hoạch Công tác Hạt Kiểm lâm Đại Lộc năm 2016 14 Nghị định 99/2009/NĐ-CP ngày 2/11/2009 Chính Phủ việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản 15 Tài liệu nghiên cứu tài nguyên rừng giới giảng viên Trần Thị Tuyết Thu Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên Đại học quốc gia Hà Nội 76 Theo dõi diễn biến rừng đất lâm nghiệp toàn quốc giai đoạn 2010 – 2016 (Bộ NN & PTNT) 17 Thông tư 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/06/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định phân loại rừng 16 TÀI LIỆU INTERNET http://news.chogo.vn/go-va-cuoc-song.html http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/30173502-quangnam-truy-tim-%E2%80%9Clam-tac%E2%80%9D-va-nhung-nguoi-tiep-tay-vupha-rung-pomu-o-bien-gioi-viet-%E2%80%93-lao.html 20 http://xemtailieu.com/tai-lieu/thuc-trang-quan-ly-tai-nguyen-rung-o-viet-namhien-nay-15598.html 18 19 77 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Sáng 5/5/2016, khu vực rừng xã Đại Hiệp (Đại Lộc), lễ phát động toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) diễn tập chữa cháy rừng cấp huyện năm 2016 thu hút tham dự đại diện lãnh đạo Sở NNPTNT, lực lượng kiểm lâm tỉnh, huyện đơn vị lân cận như: Hạt Kiểm lâm huyện Duy Xuyên, Nam Giang, Đông Giang, ban quản lý rừng phòng hộ: Nam Sông Bung, Sông Kôn lực lượng kiểm lâm địa bàn, chủ rừng 78 HÌNH ẢNH KIỂM TRA TRUY QUÉT RỪNG TỰ NHIÊN HÌNH ẢNH BẮT THU GIỮ GỖ TẠI TRẠM KIỂM LÂM ĐẠI HỒNG 79 ... quản lý, khoanh nuôi bảo vệ rừng cho hộ nhân dân Công tác trồng rừng theo chương trình mục tiêu, dự án đầu tư, quản lý chặt chẽ Diện tích đất trống đồi núi trọc dần đầu tư trồng rừng khoanh nuôi... Quảng Nam ” Sau thời gian nghiêm túc làm việc, hoàn thành đề tài Để có kết nhận giúp đỡ giảng viên khoa Lâm Nghiệp đặc biệt GVC PGS.TS.Dương Viết Tình, người trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực Bên... đa dạng Rừng có giá trị to lớn kinh tế quốc dân, văn hoá cộng đồng, du lịch sinh thái nghiên cứu khoa học, an ninh quốc gia chất lượng sống dân tộc Việt Nam Hơn rừng ảnh hưởng trực tiếp đến yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý bảo vệ rừng trê địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng nam, đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý bảo vệ rừng trê địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng nam, đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý bảo vệ rừng trê địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay