skkn mỹ thuật thcs hay để học tốt các bài vẽ TRANH tại TRường TRUNG học cơ sở

13 83 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 22:41

PHềNG GIO DC O TO GIA BèNH TRNG THCS NHN THNG SNG KIN KINH NGHIM để HọC TốT Các Vẽ TRANH TạI TRờng TRUNG HọC Sở GIO VIấN: Lấ QUANG THANH TRNG: THCS NHN THNG MễN: M THUT NM HC 2013 - 2014 I/ PHN M U t -1- Mụn M thut trng THCS gúp phn thc hin mc tiờu giỏo dc ton din cho hc sinh T mc tiờu chung i vi giỏo dc THCS, mc tiờu c th ca mụn M thut l giỏo dc thm m, giỏo dc cm th cỏi p" giỳp hc sinh cú nhng kin thc ban u v m thut: cú nhng hiu bit c bn, cn thit hon thnh c bi theo chng trỡnh o to, cú hiu bit s lc v m thut Vit Nam v th gii T ú hc sinh cú k nng quan sỏt, nhn xột nhm phỏt huy t duy, trớ tng tng v sỏng to Mụn M thut ó gúp phn cựng vi cỏc mụn hc khỏc giỏo dc hc sinh phỏt trin ton din v c - Trớ - Th - M Thc t chỳng ta nhn thy hc sinh rt ham thớch hc v Nu nh chỳng ta xõy dng cho cỏc em cú ý thc hc tt to khụng khớ thoi mỏi hc thỡ s t c hiu qu tt nht Nhng tựy theo tng trỡnh nhn thc v nng khiu ca tng em, tng tui khỏc m giỏo viờn bit quỏ trỡnh nhn thc din tng em Vy khụng th tỏc ng n quỏ trỡnh nhn thc ca cỏc cỏ nhõn bng mt bin phỏp nh Cú hc sinh ta phi tỏc ng t t, cú hc sinh phi va trc tip v va giỏn tip nhiu phớa mi nm bt c Cú hc sinh ch cn tỏc ng ớt ó nm bt c ni dung bi hc Nu nh khụng cú s gi m gõy hng thỳ ca giỏo viờn thỡ hc sinh khụng cú s ham thớch tỡm tũi hc Xut phỏt t thc t ging dy ca ng nghip v cựng vi quỏ trỡnh ging dy ca bn thõn, c bit l vic tng bc i mi phng phỏp dy hc, tụi luụn t cho mỡnh mc tiờu l: Phi lm gỡ thc hin yờu cõu i mi nhm nõng cao cht lng bi dy ca mỡnh v cỏc em hc sinh cm nhn c cỏch sõu sc v v p ca ngi, thiờn nhiờn xung quanh mỡnh qua ú phỏt huy c trớ tng tng v úc sỏng to, hỡnh thnh th hiu thm m, hon thin nhõn cỏch thụng qua ni dung cỏc bi hc m thut L mt b mụn nng khiu, kh nng din t nhng suy ngh, sỏng to ca hc sinh bng nột v rt khú khn c bit l phõn mụn v tranh Vỡ th -2- hc v hc sinh thc hnh rt d gõy tỡnh trng chỏn nn, mt hng thỳ vỡ phõn mụn v tranh ũi hi s sỏng to, s tỡm tũi,a ý tng ca mỡnh nh th no cho hp lý dy cho hc sinh kh nng gi hc v tranh ti ny ũi hi ngi giỏo viờn cn phi thc s say mờ ging dy v to c cho hc sinh s lụi cun, am mờ gi hc m thut m c th l vic to phng phỏp giỳp hc sinh hc tt phõn mụn v tranh Mc ớch ti Nm vng kin thc c bn v v tranh, bit kt hp, dng linh hot cỏc k nng v t sỏng to lm bi v tranh Phm vi ti ti ny tụi s hng n hc sinh bc THCS, cỏc em s vng tin hn vi k nng ca mỡnh v mnh dn hn vic sỏng tỏc bi v ca chớnh mỡnh cú hiu qu tt nht II/ NI DUNG Thc trng ti Xut phỏt t yờu cu thc t ca xó hi phỏt trin l giỏo dc nờn nhng ngi ton din v mi mt, hng n i mi phng phỏp dy v hc Xó Nhõn Thng nm ti trung tõm xó ca Huyn Gia Bỡnh L a phng ln c cụng nhn xó anh hựng, vi phong tro hiu hc ng u ton huyn Nhõn dõn quan tõm ti vic hc ca em Bờn cnh ú a phng cú nhiu ngi i lm n xa khụng quan tõm c em nờn vic hc ca mt s hc sinh cũn hn ch Trng THCS Nhõn Thng ni tụi cụng tỏc l ngụi trng cú b dy truyn thng, cú nhiu th h hc sinh trng thnh t ngụi trng ny Nm hc ny trng THCS Nhõn Thng cú 12 lp vi 392 hc sinh cú i ngu cỏn b giỏo viờn cú b dy kinh nghim ging dy Nh trng cú trang thit b dy v hc cho tt c cỏc mụn hc Tuy nhiờn nh trng cha cú phũng hc dnh cho mụn -3- m thut, thiu cỏc dựng ca b mụn m thut nờn phn no cung nh hng n dy v hc mụn m thut Thc trng mụn M Thut cỏc em cha quen cỏch sp xp b cc phõn mụn v tranh nờn sp xp cỏc hỡnh mng tranh cha tt, cha xỏc nh rừ hỡnh nh chớnh ph Hc sinh cha chu khú su tm t liu phc v cho mụn hc, thiu s sỏng to riờng thng ch nhỡn vo tranh mu cú sn v nờn bi v thiu phong phỳ, thiu sinh ng, thiu i yu t to nột riờng, ni bt bi v ca mỡnh Bờn cnh ú v phớa gia ỡnh hc sinh cha quan tõm n vic hc m thut ca em mỡnh vi quan nim l l nhng mụn hc ph khụng quan trng nờn khụng chun b tt v dng c hc tp, phm cn thit nh: Thiu giy v, thiu vit chỡ, thiu mu v,vo gi hc cỏc em lung tỳng v vic ny nờn tỡnh trng khụng trung dn n bi v thng cha hon chnh, hoc b d gia chng Trờn õy vi nhng thc trng hu nh u khụng m bo c yờu cu, ni dung, phng phỏp dy hc Bn thõn tụi suy ngh v a quyt nh nghiờn cu, hc hi kinh nghim chuyờn mụn dy tt mụn m thut cp THCS núi chung v phõn mụn v tranh núi riờng vỡ õy l phõn mụn hc sinh thớch hc nhng cha c sn phm tt nht t nhng tỏc phm ca cỏc em T ú tụi cung t hi: Hc sinh hiu v hc tt mụn v tranh bng cỏch no? T ú cú rt nhiu nguyờn nhõn dn n tỡnh trang trờn l: cỏc em cha hiu rừ c ni dung, yờu cu ca bi v tranh; cha nm bt c cỏc cõu hi gi ý; cha cú s tng tng phong phỳ; cha quan sỏt thc t nhiu; cha chu khú thu thp thụng tin bờn ngoi; cha bit cỏch a ý tng ca ngi v vo tranh v ca mỡnh Ni dung cn gii quyt Nguyờn nhõn -4- - Hc sinh cha dng tt k nng thc hnh ca mỡnh, khụng cú ý tng c th, lung tỳng bi v, thiu s t tin lm bi, khụng mnh dn th hin nột v trờn giy - Cha i mi phng phỏp hc ca bn thõn, cú quan nim v bi theo kiu chộp, copy ti liu cú sn, - Vn gi li v rt hn nhiờn ca la tui nh ngh cỏi gỡ v l v ch khụng cn bit v nh th cú ỳng cha, hp lý cha, - Vi bc ph huynh cha quan tõm u t ỳng mc cho em cú c hc c y ỏp ng cho nhng mụn hc nng khiu Ni dung cn gii quyt - Luụn luụn ng viờn, khuyn khớch cỏc em l iu cn thit vi vic hc v tranh - To c nim tin hc sinh, t ú cỏc em s t tin vo bi ca bn thõn cỏc em, tng thờm t v ý tng sỏng to ngh thut, th hiu thm m ca hc sinh - Cú phng phỏp hc hp lý tng phõn mụn, t ý thc nõng cao k nng thc hnh qua thi gian rốn luyn t hiu qu cao nht i vi sn phm ca mỡnh lm - Su tm nhiu t liu, dng c phc v cho phõn mụn v tranh: Tranh, nh, sỏch, phm, - Mun gõy c hng thỳ cho cỏc em tit hc thy cụ giỏo phi gi vai trũ ch o vic t chc iu khin mi hot ng núi chung cung nh hot ng nhn thc riờng ca hc sinh Bin phỏp 3.1 Khi mụn M thut c xem nh nhng mụn hc khỏc phi chun b cỏc phng phỏp chung thỡ cn cú thờm nhng phng phỏp riờng bit Trong ti ny tụi s a nhng phng phỏp c th cỏc em t tỡm phng hng hc phõn mụn v tranh, cỏc phng phỏp ny c phỏt huy mt cỏch cú -5- hiu qu thỡ bn thõn ngi hc phi cú c s t tin vi k nng thc hnh ca chớnh mỡnh Mun vy tụi phi cho mỡnh mt t th nh c, tỏc phong nhanh nhn, ging núi truyn cm Bc lờn bc ging tụi phi l mt ngi hon ton mi, y nhit huyt vi nhim v cao c l a cỏc em bc vo mt th gii ngh thut ca trớ tng tng, tớnh sỏng to, th gii ca cỏi p vi phng phỏp to c hng thỳ cho hc sinh v tỡm hiu nú thụng qua cỏc bi hc v tranh ti V lỳc ú c thy trũ chỳng tụi mi to c mt gi hc, mt tỏc phm mang mt phong cỏch chuyờn nghip hn vi nhng theo hc b mụn nng khiu ny Hc m thut, phng phỏp ỏp c s dng nhiu Phng phỏp ỏp kớch thớch c hc sinh suy ngh, giỳp hc sinh hiu, ỏp dng vo bi v Trong cỏc tỡnh ỏp ngi thy phi bit t nhiu tỡnh lụi cun c cỏc em trỏch ỏp t ni dung quỏ nng n v bun chỏn hng n nhng mc tiờu cn t c thỡ ngi giỏo viờn phi chun b cho mỡnh mt hnh trang vng chc v kin thc, kh nng thc hnh thụng tho, minh trc quan tt, va ging va phi kt hp c ky nng minh c bit nhanh, chớnh xỏc ca ngi hng dn cỏc emngoi cũn phi m bo hng dn cỏc em phi thu hỳt c s chỳ ý, trung gõy nờn hng thỳ hc v thu hiu nhng ni dung cn thit ca hc sinh mun bit iu gỡ l trng tõm vo mt bi v tranh c th nh bi V tranh ti phong cnh Hi phi hp lý: Em hiu th no l tranh phong cnh? Tranh phong cnh l tranh v v cnh vt xung quanh em Tranh phong cnh v cnh l chớnh cú th im thờm ngi, vt cho bc tranh thờm sinh ng. Ta cn phi hi nh th vỡ sao? Phi lm th no cú nhng cõu hi va sỏt ni dung li va d hiu? Vi iu ny tụi ó t t mỡnh vo trng hp mt -6- ngi cn v mt tranh v phong cnh v cht lc nhng ni dung cn bit m cũn phi liờn quan v tht gn gui, quen thuc vi i sng hng ngy ca chớnh bn thõn mỡnh iu ny s thụi thỳc ngi hc v phi t duy, ngh li nhng hot ng ó v ang xy xung quanh mỡnh mt cỏch t nhiờn, nhng n tng sõu m v iu mỡnh ang tỡm tũi s hin s suy ngh, tng tng õy l im quan trng nht bi v tranh Vi bi V tranh ti lao ng tụi cho cỏc em quan sỏt tranh v t cõu hi c th nh sau: GV: Bc tranh v ngi ang lm gỡ? (Tranh v ngi ang gt lỳa) GV: Hỡnh dỏng, iu b ca ngi tranh v nh th no? (Hỡnh dỏng: sinh ng, mi ngi mt t th, ngi khom lng, ngi xoay ngang, ngi vỏc lỳa ) GV: Nờu nhn xột v mu sc bc tranh ny? ( Mu sc ti sỏng, m ỏp to khụng khớ gt hỏi hng say ca ngi nụng dõn, hỡnh chớnh, ph phi cú m nht sỏng, ti) Nhng cõu hi va hp lý va to c s hng ng phỏt biu ca hc sinh ú mt vic khụng th thiu giỏo viờn bit khai thỏc ni dung v chỳ ý n tinh thn hc tớch cc ca cỏc em to s say mờ v hc tt hn na, giỏo viờn tn tỡnh giỳp , ng viờnsau nhng cõu tr li ca cỏc em khụng c chờ s lm cỏc em mt hng thỳ v xu h vi bn cựng lp v dn dn s li phỏt biu Sau hc sinh tr li giỏo viờn phi ch vo nhng ni, nhng hỡnh nh m hc sinh núi ti bc tranh Cỏc em mi thy rừ cõu tr li ca mỡnh ỳng hay cha ỳng Lỳc ú giỏo viờn cn cht v b xung li cho hc sinh nghe khụng quờn li khen nu cỏc em cú ý hay cõu tr li -7- Hng dn hc sinh tỡm v chn ni dung ti Bng mt phng phỏp to tỡnh ni dung cú th phự hp theo tng lp hng dn cỏc em chn ni dung v ti nh: trũ chi, mu chuyn, on video clip,cú nhng hỡnh nh núi n bi hc Phng phỏp hng dn khỏc: phng phỏp trc quan, quan sỏt, gi m, hc nhúm, Giỏo viờn cú th cho hc sinh xem tranh vi nhng ch c th, phự hp Cho hc sinh xem v phõn tớch theo yờu cu ca tng bc tranh VD: v tranh ti trũ chi dõn gian thỡ giỏo viờn s trc tip l hng dn viờn cho cỏc em tham gia trc tip vo trũ chi dõn gian cỏc em s thy rừ hn v ni dung v hỡnh nh y s khc sõu hn v lụi cun hn rt nhiu nu giỏo viờn ch cho xem tranh v cho cỏc em nhn xột ng thi cung giỳp cỏc em cú thờm phng phỏp hc tớch cc phng phỏp t khỏm phỏ, tỡm tũi kin thc mi Hng dn hc sinh cỏch v Phng phỏp hng dn: phng phỏp minh ho trc quan v gii thớch Vi phng phỏp ny theo kinh nghim t ng nghip v bn thõn ó dng cỏch hng dn minh trc tip cho hc sinh thỡ tụi nhn thy v trc tip cỏc thao tỏc tng bc lờn trờn bng v hc sinh quan sỏt trc quan nhng hng dn v v thỡ khụng phi giỏo viờn cung lm c cú v m khụng gii thớch, cung cú gii thớch m ngng v lin mch v giỏo viờn phi chỳ ý v khụng c che khut hỡnh, va v va gii thớch theo trỡnh t bc v hc sinh hiu rừ hn, nm vng kin thc cn cú c v trớ ngi v cú th t kt qu tt, c sc hn, khỏc hn so vi cỏc bc minh giỏo viờn chun b hỡnh mu, chộp trờn mỏy, im ny lm cho hc sinh khụng chc chn, khụng yờn tõm v C th thỡ giỏo ỏn son cho tng bi phi cú ni dung phự hp, m bo kin thc chun, dng c vo thc t k nng sng ca chỳng ta cn t ti -8- Tng t cú nhiu yu t thc t mang tớnh giỏo dc n vi hc sinh ca chỳng ta Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh Mt nhng phng phỏp hay s dng nht ging dy m thut ú l phng phỏp minh trc quan, cú th núi bc u tiờn ngi giỏo viờn giỳp hc sinh tip cn vi m thut ú l cỏc hỡnh nh trc quan, thụng qua nú chỳng ta t chc tit hc mt cỏch hp lý nht hc sinh tin hnh cỏc thao tỏc t bao gm : Phõn tớch, tng hp, so sỏnh, khỏi quỏt húa, tru tng húa hỡnh thnh nờn kin thc hn, hiu sõu hn, nh chớnh xỏc hn Phng phỏp ny quan trng n mc m ụi ngi ta ch cn nhỡn vo nú ó cú th ỏnh giỏ c tit hc ú thnh cụng n mc no Minh ho p, phong phỳ, phng phỏp minh trc quan sinh ng s lm tng thờm tớnh hp dn ca tit hc v thuyt phc hc sinh, nú cú tỏc ng quan trng n vic cm nhn tỏc phm, hỡnh thnh nờn nhn thc thm m ca cỏc em, rốn luyn cho cỏc em mt trc giỏc nhy bộn, kh nng quan sỏt v phỏt hin nhng cuc sng Hng dn hc sinh thc hnh Bao quỏt lp xuyờn sut thi gian thc hnh trờn lp nhiờn cn ng viờn, khuyn khớch tu vo kh nng cỏc em, to c khụng khớ cnh tranh hc tp, kớch thớch s sỏng to, xúa b t tng chỏn hc khụng mun hc Trong ú nhúm hc sinh khỏ, gii l giỏo viờn ta cú th dựng lm ht nhõn kớch thớch gõy mt ln súng hng thỳ lan truyn tit hc Tuy vy phi bit ng viờn khớch l t nh cú nhng bi v cha tt, cú th bi sau em s lm tt hn na Hng dn hc sinh nhn xột ỏnh giỏ bi v Giỏo viờn khụng nờn quỏ ỏp t hc sinh nhn xột, ỏnh giỏ theo kiu nhỡn ca ngi ln s khụng phự hp so vi nột hn nhiờn tranh ca cỏc em hc sinh Mt s cõu hi hng dn cỏc em t nhn xột ỏnh giỏ bi mỡnh v bi bn: -9- - Ni dung bi thc hnh gỡ? - B cc hp lý cha, vỡ sao? - Hỡnh nh bi hp lý cha? - Mu sc cú ti sỏng, phự hp cha ( Tu vo bi nhng a s HS chn mu sc ti sỏng, ni bt? - Bi v cú tớnh sỏng to v ni dung, hỡnh nh? - Theo cỏc em thớch nht bi no, vỡ sao? Kt lun li ý nhn xột ca cỏc em hc sinh: Ni dung phi sỏt ti; b cc phi hp lý, hỡnh nh sinh ng cú ng, tnh; mu sc hi ho, th hin c cm xỳc; tớnh sỏng to bi v c bit tng phõn mụn thỡ giỏo viờn cn cú phng phỏp phự hp hng dn cỏch thc hnh cho cỏc em nh trờn v i vi nhng phõn mụn khỏc nh: v trang trớ, v theo mu, iu quan trng khụng th thiu l vic treo tranh cỏc em lờn lỳc cui gi qua ú kớch thớch cỏc em c gng bi hc ca mỡnh cũn nhng bi cha p ta s ng viờn bn c gn, rỳt bi hc cho tit sau t kt qu cao hn, 3.2 T nhiu quan nim vi phn ln hc sinh s chỳ trng v th no cho p, cho ging l c nhiờn iu ny s lm hn ch rt nhiu kh nng ca cỏc em, vi vic thc hnh nu hc sinh ch bit v ging nh SGK, ti liu tham kho chuyờn mụn, hay hon ton nh bc tranh mt ngi ngi cnh thỡ c nh th s thnh thúi quen, l giỏo viờn phi chỳ ý iu ny v phi nghiờm khc vi nhng trng hp nờu trờn bng nhiu cỏch, trc tiờn phi thng xuyờn ng viờn, nhc nh,khi hng dn thc hnh phi kt hp ch rừ im no cỏc em thng mc phi v tranh, v theo mu, v trang trớ, 3.3 Trong nhiu phng phỏp c th thỡ phng phỏp trc quan l phng phỏp rt thc t b mụn, cú th to cho cỏc em c nhiu cm hng hc, to thúi quen quan sỏt, t cho HS,nhng khụng phi lỳc no cung chun b nhiu hỡnh nh cho cỏc em xem l hiu qu, c th hng dn hc sinh - 10 - thc hnh l thc t nht i vi c thự b mụn, cỏc em mun tn mt, nghe tn tai nhng bc v v gii thớch ca GV cỏc em tng tn hn, rừ hn so vi nhng b tranh v sn ca GV treo cho HS xem cỏc em cũn m h v bc tranh m chớnh bn thõn cỏc em cha xỏc nh rừ v, v ni dung gỡ, v sao,? Kờt qu chuyn bin Qua thi gian ỏp dng ti ny v vi kh nng dng ca cỏc em cú chuyn bin theo hng tt vi kt qu t c i a s cỏc em nm c phng phỏp v hon thnh tt bi v III/ KT LUN Túm lc gii phỏp - Khi bc vo cụng vic trng ngi thỡ b mụn no cung vy, cung phi bit yờu, quý trng ngh, mn tr,v tn tu vi cụng vic nhng cung cú th t cụng vic nú s cú nhiu iu hay v thỳ v hn to c nhiu cm xỳc hn na, v vi iu ú b mụn m thut mt nhng b mụn ngh thut mang li cho cuc sng ti p hn - Phng phỏp hng dn i vi mt ngi giỏo viờn thỡ cng nhiu nm ngh s cng nhiu kinh nghim, nhiờn vi xu hng hc v i mi nh hin thỡ chỳng ta cú th c tip cn v trao di nhiu hn na dng cụng vic, vo cuc sng Mun dy gii khụng nhng nm vng kin thc dy m ngi giỏo viờn cn phi xem ụớ tng mỡnh hng n l v mỡnh s lm gỡ thnh qu mang li s cú ý ngha cho tt c chỳng ta - Vi nhng gi thc hnh s l giõy phỳt xem cụng vic ca tt c cỏc em say mờ lm mt iu gỡ lm hnh trang cho chớnh bn thõn cỏc em mai sau cỏc em bit t duy, t hc, t sỏng to cho bn thõn mỡnh khụng quỏ l thuc mt cỏch mỏy múc rt nhm chỏn nh cỏc em tng suy ngh Do ú l mt giỏo viờn tụi khụng ngng hc hi, nõng cao trỡnh chuyờn mụn ca mỡnh lm tt hn cụng vic song song ú tụi xõm nhp vo nhng tõm - 11 - t nguyn vng ca cỏc em nm rừ hn nhng tõm t tỡnh cm y cú cỏch hng dn cỏc em thc hnh gi m thut mt cỏch hiu qu nht, mang li cho cỏc em mt thnh qu chớnh cỏc em t lm Phm vi i tng Cú th chỳng ta cung cú nhiu cỏch giỳp hc sinh hc tt hn nhng i vi tụi ti sỏng kin kinh nghim khụng phi lỳc no cung ỏp dng cho cỏc em n lp m phm vi cú th rng hn khụng ch hc sinh ti trng m cung cú th l cỏc em trng khỏc v nhng em cựng tui kho sỏt i tng õy cung nh l mt nh ngh s nh tui bit dng k nng ca mỡnh gúp thờm cho cuc sng nhng tỏc phm cú giỏ tr rt cao v mt tinh thn Kin ngh Trong chuyờn mụn cn t chc nhng bui sinh hot theo t, nhúm trao i kinh nghim, thng nht nhng ni dung, chng trỡnh mi vic dy v hc tt hn na Rt mong c Phũng GD- T v nh trng h tr kinh phớ t chc thng xuyờn hn na cỏc phong tro, thi sỏng tỏc tranh tui THCS Trong lỳc vit sỏng kin khụng trỏnh phn thiu sút mong rng quý thy, cụ ng nghip úng gúp thờm ti c hon thin hn! MC LC I/Lý chn ti: Trang t Mc ớch ti - 12 - Phm vi ti II/ Ni dung cụng vic ó lm: Trang Thc trng ti Ni dung cn gii quyt Bin phỏp Kt qu chuyn bin III/ Kt lun: Trang 11 Túm lc gii phỏp Phm vi i tng Kin ngh Nhõn Thng, ngy 22/11/2013 NGI VIT Lờ Quang Thanh TRANG NY A LấN U BC VIT THấM TRANG CHO 15 TRANG HOC CHO THấM TRANH VAO NHẫ - 13 - ... dạy tốt môn mỹ thuật cấp THCS nói chung phân môn vẽ tranh nói riêng phân môn học sinh thích học chưa sản phẩm tốt từ tác phẩm em Từ cũng tự hỏi: Học sinh hiểu học tốt môn vẽ tranh cách nào? Từ... Nhà trường có đủ trang thiết bị dạy học cho tất môn học Tuy nhiên nhà trường chưa có phòng học dành cho môn -3- mỹ thuật, thiếu đồ dùng môn mỹ thuật nên phần cũng ảnh hưởng đến dạy học môn mỹ thuật. .. mê học mỹ thuật mà cụ thể việc tạo “phương pháp giúp học sinh học tốt phân môn vẽ tranh Mục đích đề tài Nắm vững kiến thức vẽ tranh, biết kết hợp, vận dụng linh hoạt kỹ tư sáng tạo làm vẽ tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn mỹ thuật thcs hay để học tốt các bài vẽ TRANH tại TRường TRUNG học cơ sở , skkn mỹ thuật thcs hay để học tốt các bài vẽ TRANH tại TRường TRUNG học cơ sở , skkn mỹ thuật thcs hay để học tốt các bài vẽ TRANH tại TRường TRUNG học cơ sở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay