Những Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Leenin 1

118 120 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 22:32

Giáo án Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MácLênin với 3 chủ đề là nhập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MacLênin, phép duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử với nhiều ví dụ gần gũi, dễ hiểu. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Giảng viên NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN (Lưu hành nội bộ) ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN I ĐÀ LẠT 2015 MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1 Chủ nghĩa Mác-Lênin ba phận cấu thành Ba phận cấu thành Chủ nghĩa Mác – Lênin Khái lược đời phát triển chủ nghĩa Mac-Lênin II ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN15 Đối tượng mục đích việc học tập, nghiên cứu 15 Một số yêu cầu phương pháp học tập, nghiên cứu 16 I PHẦN THỨ NHẤT THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN 13 CHƯƠNG I CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 14 CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 14 Sự đối lập chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm việc giải vấn đề triết học 14 Chủ nghĩa vật biện chứng – hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật 16 II QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 17 Vật chất 17 Ý thức 27 Mối quan hệ vật chất ý thức 32 Ý nghĩa phương pháp luận 34 I CHƯƠNG II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 35 PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 35 Phép biện chứng hình thức phép biện chứng 35 Phép biện chứng vật 38 II CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 39 Nguyên lý mối liên hệ phổ biến 39 Nguyên lý phát triển 41 III CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 43 Cái riêng-cái chung 44 Nguyên nhân - kết 46 Tất yếu - ngẫu nhiên 47 Nội dung – hình thức 48 Bản chất - tượng 49 Khả - thực 49 I IV CÁC QUI LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 50 Qui luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại 52 Qui luật thống đấu tranh mặt đối lập 55 Qui luật phủ định phủ định 58 V LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG 62 Thực tiễn, nhận thức vai trò thực tiễn với nhận thức 62 Con đường biện chứng nhận thức chân lý 67 CHƯƠNG III CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 77 I VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 77 Sản xuất vật chất vai trò 77 Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất81 II BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG 85 Khái niệm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng 85 Quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng 86 III TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI 88 Tồn xã hội định ý thức xã hội 88 Tính độc lập tương đối ý thức xã hội 91 IV HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 93 Khái niệm, cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội 94 Quá trình lịch sử tự nhiên phát triển hình thái kinh tế -xã hội 94 Giá trị khoa học lý luận hình thái kinh tế-xã hội 96 V VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP 97 Giai cấp vai trò đấu tranh giai cấp phát triển xã hội có đối kháng giai cấp 97 Cách mạng xã hội vai trò phát triển xã hội có đối kháng giai cấp 102 VI QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN 103 Con người chất người 104 Khái niệm quần chúng nhân dân vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân 107 Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN I KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN  Nguyên lý - Có nhiều cách diễn đạt khác song theo đại từ điển Tiếng Việt Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Việt Nam nguyên lý luận điểm xuất phát, luận điểm tảng lý thuyết, học thuyết  Những Nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lênin - Tìm hiểu nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin chưa phải tìm hiểu toàn nội dung Chủ nghĩa Mác – Lênin mà tìm hiểu luận điểm xuất phát mang tính tảng Chủ nghĩa Mác – Lênin Những luận điểm tảng làm sở định hướng cho việc tiếp tục vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin vào sống Chủ nghĩa Mác-Lênin ba phận cấu thành a Chủ nghĩa Mác – Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin “hệ thống quan điểm học thuyết khoa học” Mác, Ăngghen xây dựng, Lênin bảo vệ phát triển sở kế thừa giá trị tư tưởng nhân loại tổng kết thực tiễn thời đại; + Nói chủ nghĩa Mác-Lênin hệ thống quan điểm có nghĩa quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin có quan hệ mật thiết với nhau, quan điểm làm tiền đề, sở cho quan điểm khác Chủ nghĩa Mác-Lênin có nhiều quan điểm tạo thành hệ thống quan điểm VD: quan điểm vật chất, quan điểm ý thức, quan điểm vận động, quan điểm không gian, quan điểm thời gian, quan điểm người… + Học thuyết khoa học Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống nhận thức, học thuyết vận động, phát triển xã hội, học thuyết giai cấp, đấu tranh giai cấp, học thuyết giá trị thặng dư…Các học thuyết Chủ nghĩa Mác-Lênin có quan hệ mật thiết với nhau, sở, tiền đề cho Hệ thống quan điểm học thuyết Các Mác, Ăngghen xây dựng, Lênin bảo vệ phát triển sở kế thừa giá trị tư tưởng nhân loại tổng kết thực tiễn thời đại b Chức Chủ nghĩa Mác – Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin thực nhiều chức song quan trọng Chủ nghĩa Mác-Lênin trang bị cho người giới quan khoa học, phương pháp luân khoa học; Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương + Thế giới quan: toàn quan niệm, quan điểm người giới, thân người, vị trí, vai trò người giới TGQ cách thức nhìn nhận giải thích tượng tự nhiên, xã hội TGQ trả lời cho câu hỏi như: TG gì? Ngoài giới giới khác hay không? Nếu có TG khác TG đâu, lực tồn giới người phải đối xử với lực sao? Còn không giới khác giới người sống giới tồn đến bao giờ? Tại giới lại phong phú đa dạng đến vậy? Cái định đến tính chất đa dạng ấy? ** TGQ quan trọng với sống người định hướng cho người xác định hệ giá trị, xác định thái độ, xác định cách thức hoạt động, cách thức sống nói riêng xác lập nhân sinh quan người nói chung ** Kể từ loài người xuất đến giờ, cón hiều hình thức biểu TGQ như: TGQ thần thoại, TGQ tôn giáo, TGQ Triết học, TGQDV, TGQDT TGQKH, TGQ phản khoa học…, theo cách hiểu chung TGQ toàn quan niệm, quan điểm người giới, thân người, vị trí, vai trò người giới TGQ cách thức nhìn nhận giải thích tượng tự nhiên, xã hội + TGQ khoa học: TGQ phản ánh trung thực thực, TGQ hình thành sở tổng kết thành tựu nghiên cứu khoa học, thực nghiệm khoa học, dự báo khoa học **TGQKH khoa học không đồng gắn bó hữu với nhau, sở thành tựu KH mà người hình thành nên quan điểm người giới => TGQKH + Phương pháp luận khoa học: ** Phương pháp: - Hiểu theo đời thường, phương pháp cách thức Phương pháp giải vấn đề cách thức giải vấn đề, pp nghe cách thức nghe, pp học cách học, pp vận dụng kiến thức vào sống cách thức vận dụng kiến thức vào sống … - Phương pháp quan trọng với sống người định hiệu hoạt động người Ví dụ: Cùng công việc, số tiền, sức lực bỏ giống sử dụng phương pháp khác kết Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương khác Trước nhiều phương pháp mà người có phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp quy nạp, phương pháp diễn dịch, phương pháp hệ thống, phương pháp cấu trúc… người phải lựa chọn cho phương pháp tối ưu Muốn vậy, người phải hiểu phương pháp, phải biết tính ưu việt hạn chế phương pháp, phải biết kết hợp phương pháp với phương pháp để ta đạt kết cao nhất… phương pháp luận hay lí luận pp giúp người giải vấn đề ** Phương pháp luận hay lí luận phương pháp hệ thống quan điểm, nguyên tắc đạo người tìm tòi, xây dựng, lựa chọn phương pháp vào hoạt động nhận thức thực tiễn người - CNMLN trang bị cho người hệ thống quan điểm thống để người vừa nhận thức, lí giải tượng diễn tự nhiên, xã hội, tư người Con người vừa tìm tòi, xây dựng, vận dụng vào hoạt động nói riêng toàn sống người nói chung Hệ thống quan điểm xây dựng sở tổng kết thành tựu khoa học => Phương pháp luận khoa học c Mục đích Chủ nghĩa Mác – Lênin Chủ nghĩa Mác – Lênin đời nhằm đáp ứng nhu cầu GCCN nhằm giải phóng mình, giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi ách áp bóc lột  Với mục đích với trao đổi với nhau, thấy, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tính cách mạng, tính khoa học, tính nhân văn cao gắn bó chặt chẽ với - Tính cách mạng: Chủ nghĩa Mác – Lênin không chấp nhận cũ, lạc hậu, lỗi thời - Tính khoa học: quan niệm, quan điểm, nguyên lí, học thuyết Chủ nghĩa Mác – Lênin gắn bó mật thiết với thành tựu khoa học - Tính nhân văn: đề cập đến tính hướng thiện, đề cao vai trò người, giải phóng người, ca ngợi người • Như vậy, nói, Chủ nghĩa Mác – Lênin khoa học nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, Giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột tiến tới giải phóng người * Nội dung chủ nghĩa Mac-Lênin đề cập đến nhiều lĩnh vực tri thức khác (KHTN, KHXH, KHCB, KH ứng dụng…) song nhìn chung, Chủ nghĩa Mác – Lênin cấu thành từ ba phận lý luận Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương có mối quan hệ thống biện chứng với nhau, là: Triết học MacLênin, Kinh tế trị Mac-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học Ba phận cấu thành Chủ nghĩa Mác – Lênin a Triết học Mác – Lênin Nghiên cứu quy luật chung tự nhiên, xã hội tư Triết học Mác - Lênin trả lời cho câu hỏi: chất TG gì? Vạn vật TG sinh thành chuyển hóa sao? XH gì? Con người gì? Cái làm cho người xâu xé nhau, chà đạp nhau? Cái làm cho người yêu thương, gắn bó với nhau? Mỗi người xác định vận mệnh hay không?Nếu người tự định vận mệnh muốn sống sung sướng mà có nhiều người khổ đến (thiếu nhà ở, thiếu lương thực, thiếu nước sạch, thiếu TLSH bình thường phục vụ cho sống người? )? Còn người tự định vận mệnh lực lượng chi phối vận mệnh người, lực lượng đâu người phải đối xử với sao? Với hệ thống luận điểm quy luật chung TN, XH TD, từ việc trả lời cho câu hỏi mà đề cập đến với Triết học Mác - Lênin tìm quy luật chung nhất, chi phối vận động, phát triển chung TN, XH, TD đóng vai trò định hướng TGQ, PPL cho hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người b Kinh tế trị Mác – Lênin Trên sở giới quan phương pháp luận triết học, kinh tế trị Mac-Lênin nghiên cứu qui luật kinh tế xã hội, đặc biệt qui luật trình đời, phát triển, suy tàn phương thức sản xuất tư chủ nghĩa đời, phát triển phương thức sản xuất – phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa Kinh tế trị Mác - Lênin đề cập đến vấn đề gần gũi sống người đề cập đến vấn đề chung thuộc lĩnh vực kinh tế Kinh tế trị Mác - Lênin trả lời cho câu hỏi: Tiền gì? Hàng gì? Giá gì? Lỗ lãi gì? Cho đến vấn đề có tính chất chung lịch sử liên quan đến vấn đề kinh tế như: Hoạt động định đến kinh tế giai đoạn lịch sử hoạt động nào? Cái định đến phát triển nến kinh tế từ kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp đến kinh tế tri thức? Kinh tế trị Mác - Lênin đề cập đến phát triển kinh tế Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương kinh tế tư độc quyền đến kinh tế sau CNTB độc quyền nhà nước, đến vấn đề liên quan đến kinh tế CNTB đại, diệt vong tất yếu kinh tế đời tất yếu kinh tế c Chủ nghĩa xã hội khoa học • Là kết tất nhiên vận dụng giới quan, phương pháp luận triết học kinh tế trị Mac-Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ qui luật khách quan trình cách mạng xã hội chủ nghĩa bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội tiến tới chủ nghĩa cộng sản, từ vương quốc tính tất yếu mù quáng sang vương quốc tự người • Chủ nghĩa xã hội khoa học đề cập đến nội dung liên quan đến giai cấp công nhân, đến tiến trình CMXHCN CNXH trả lời cho câu hỏi: GCCN gì? Tại có GCCN lãnh đạo CMXHCN? Nguyên nhân, mục đích, nội dung, động lực CMXHCN? Những vấn đề liên quan đến gia đình, đến văn hóa, đến dân tộc, liên quan đến giới…? Và xã hội CMXHCN thực hiện? **XHXHCN: Là xã hội không áp bức, bóc lột, xã hội có sống bình đẳng, bác Có thể khái quát: XHXHCN xã hội có đời sống vật chất dồi dào, đời sống tinh thần phong phú, quan hệ người với người bạn ** CNXH: nói đến học thuyết XHXHCN, lí luận có liên quan đến việc xây dựng XHXHCN lực lượng, nguyên tắc bản, điều kiện, đường, cách thức để xây dựng XHXHCN *** CNXH không tưởng: Có nhiều học thuyết XHCN đời, mong muốn xã hội mà người khát vọng đời Các học thuyết phản ánh xã hội đương thời, tìm đường giải phóng người Trước Mác, nhà khoa học xây dựng học thuyết XHCN có nhiều hạn chế: Mang nặng tính tâm lịch sử: Các nhà tư tưởng cho rằng, cần phát chân lí, sau thuyết phục người thực theo chân lí xây dựng xã hội lí tưởng ==> họ không thấy vai trò định lĩnh vực kinh tế (thực cách mạng không nhận thức, thuyết phục) Các nhà tư tưởng không nhận thức đắn lực lượng để thực xóa bỏ chế độ người bóc lột người Họ cho rằng, thay đổi chế độ xã hội thực người số người (người phát chân lý, thuyết phục người thực theo chân lý) Lực lượng tiên phong phải người bị áp bức, bị bóc lột Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương (QCND, NDLĐ) CNTB đời lực lượng GCCN Các nhà tư tưởng không nhận thức đắn đường đấu tranh xóa bỏ chế độ xã hội cũ, xây dựng chế độ xã hội (có khuynh hướng ôn hòa, thuyết giáo đạo đức) ==> Không nhận thấy đời sống tinh thần người phản ánh đời sống vật chất Với hạn chế đó, học thuyết XHCN phản ánh khát vọng người, nội dung học thuyết trở thành thực => CNXH không tưởng Những học thuyết xuất phát từ ý muốn chủ quan nhà tư tưởng đầy thiện tâm, đầy thiện chí, nội dung không trở thành thực => CNXH không tưởng CNXH không tưởng có trình phát triển lâu dài đạt đến đỉnh cao vào cuối kỷ XVIII đầu kỷ XIX Pháp Anh *** Các đại biểu tiêu biểu: Sanximont, Phurie (Pháp), Ooen (Anh) Ba phận có đối tượng nghiên cứu khác gắn bó mật thiết với tạo thành hệ thống lí luận thống nhất, phận sở, tiền đề hệ phận khác Tương ứng với ba phận Chủ nghĩa Mác – Lênin ba phần môn Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin:  Phần thứ nhất: Thế giới quan phương pháp luận triết học chủ nghĩa mác – lênin: trình bày luận điểm triết học Mác – Lênin  Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế chủ nghĩa Mác – Lênin phương thức sản xuất tư chủ nghĩa: trình bày luận điểm Kinh tế Chính trị Mác – Lênin  Phần thứ ba: Lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin chủ nghĩa xã hội: trình bày luận điểm CNXH khoa học Khái lược đời phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin * Quá trình đời phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hai giai đoạn lớn giai đoạn hình thành, phát triển chủ nghĩa Mác giai đoạn bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa Mac-Lênin a Những điều kiện, tiền đề đời chủ nghĩa Mác - Điều kiện kinh tế - xã hội + Chủ nghĩa Mác đời vào năm 40 kỷ XIX Đây thời kỳ phương thức sản xuất tư chủ nghĩa nước Tây Âu phát triển mạnh mẽ tảng cách mạng công nghiệp thực trước tiên nước Anh vào cuối kỷ XVIII Cuộc cách mạng công nghiệp đánh dấu bước chuyển hóa từ sản xuất thủ công tư chủ nghĩa sang sản xuất đại công nghiệp tư chủ Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương nghĩa mà làm thay đổi sâu sắc cục diện xã hội, trước hết hình thành phát triển giai cấp vô sản + Mâu thuẫn sâu sắc lực lượng sản xuất mang tính xã hội hóa với quan hệ sản xuất mang tính tư nhân tư chủ nghĩa bộc lộ qua khủng hoảng kinh tế năm 1825 hàng loạt đấu tranh công nhân chống lại chủ tư Đó chứng lịch sử thể giai cấp vô sản trở thành lực lượng trị độc lập, tiên phong đấu tranh cho dân chủ, công tiến xã hội + Thực tiễn cách mạng giai cấp vô sản nảy sinh yêu cầu khách quan phải soi sáng lý luận khoa học Chủ nghĩa Mác đời đáp ứng yêu cầu khách quan đó; đồng thời thực tiễn cách mạng trở thành tiền đề thực tiễn cho khái quát phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Tiền đề lý luận Chủ nghĩa Mác đời không xuất phát từ nhu cầu khách quan lịch sử mà kết kế thừa tinh hoa di sản lý luận nhân loại, trực tiếp triết học cổ điển Đức, kinh tế trị cổ điển Anh chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp + Triết học cổ điển Đức, đặc biệt triết học Hégel Feuerbach ảnh hưởng sâu sắc đến hình thành giới quan phương pháp luận triết học chủ nghĩa Mác >> Công lao Hégel với việc phê phán phương pháp siêu hình, lần lịch sử tư nhân loại, ông diễn đạt nội dung phép biện chứng dạng lý luận chặt chẽ thông qua hệ thống qui luật, phạm trù Trên sở phê phán tính chất tâm thần bí triết học Hégel, Mác Ăngghen kế thừa phép biện chứng ông để xây dựng nên phép biện chứng vật >> Với Feuerbach, Mác Ăngghen phê phán nhiều hạn chế phương pháp, quan điểm, đặc biệt quan điểm liên quan đến vấn đề xã hội; song, hai đánh giá cao vai trò tư tưởng Feuerbach đấu tranh chống chủ nghĩa tâm, tôn giáo, khẳng định giới tự nhiên tính thứ nhất, tồn vĩnh viễn, không phụ thuộc vào ý thức người Chủ nghĩa vật, vô thần Feuerbach tạo tiền đề quan trọng cho bước chuyển biến Mác Ăngghen từ giới quan tâm sang giới quan vật - tiền đề lý luận trình chuyển từ lập trường chủ nghĩa dân chủ-cách mạng sang lập trường chủ nghĩa cộng sản + Kinh tế trị cổ điển Anh với đại biểu lớn góp phần tích cực vào trình hình thành quan niệm vật lịch sử Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương pháp luận trừu tượng hóa khoa học – cần xuất phát từ quan hệ sản xuất thực xã hội để tiến hành phân tích phương diện khác (chính trị, pháp luật, văn hóa, khoa học,…) đời sống xã hội mối quan hệ lẫn chúng  Theo lý luận hình thái kinh tế-xã hội, vận động, phát triển xã hội trình lịch sử-tự nhiên, tức trình diễn theo qui luật khách quan theo ý muốn chủ quan, muốn nhận thức giải đắn, có hiệu vấn đề đời sống xã hội phải sâu nghiên cứu qui luật vận động, phát triển xã hội Lênin nhấn mạnh rằng: “xã hội thể sống phát triển không ngừng, thể mà muốn nghiên cứu cần phải phân tích cách khách quan quan hệ sản xuất cấu thành hình thái xã hội định cần phải nghiên cứu qui luật vận hành phát triển hình thái xã hội đó”  Những giá trị khoa học lý luận hình thái kinh tế -xã hội giá trị mặt phương pháp luận chung việc nghiên cứu xã hội lịch sử nhân loại, lịch sử cộng đồng người, thay cho phương pháp đặc thù trình nghiên cứu lĩnh vực cụ thể xã hội Lênin dạy rằng: “lý luận tham vọng giải thích tất cả, mà có ý muốn vạch phương pháp…duy khoa học để giải thích lịch sử” V VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP Giai cấp vai trò đấu tranh giai cấp phát triển xã hội có đối kháng giai cấp a Khái niệm giai cấp Trong chủ nghĩa mac-Lênin, khái niệm giai cấp dùng để “những tập đoàn to lớn gồm người khác địa vị họ hệ thống sản xuất xã hội định lịch sử, khác quan hệ họ (thường quan hệ pháp luật qui định thừa nhận) tư liệu sản xuất, vai trò họ tổ chức lao động xã hội, khác cách thức hưởng thụ phần cải nhiều mà họ hưởng” Theo khái niệm đây, thực chất phân hóa người cộng đồng xã hội thành giai cấp khác nhau, đối lập có khác đối lập địa vị họ chế độ kinh tế-xã hội định có khả khách quan dẫn đến thực tế “tập đoàn chiếm đoạt lao động 97 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương tập đoàn khác” Do vậy, theo Lênin: “gíai cấp tập đoàn người mà tập đoàn chiếm đoạt lao động tập đoàn khác, chỗ tập đoàn có địa vị khác chế độ kinh tế xã hội định” Cũng đó, thực chất phân hóa giai cấp xã hội phân hóa người cộng đồng xã hội thành kẻ bóc lột người bị bóc lột Thực tế lịch sử nhân loại nghìn năm qua chứng minh điều này, phân hóa người cộng đồng xã hội thành giai cấp đối kháng nhau: chủ nô nô lệ, chúa đát nông nô, tư sản vô sản Thực tiễn lịch sử chứng minh: giai cấp nắm tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội đồng thời có khả chiếm địa vị làm chủ quyền lực trị quyền lực nhà nước, có khả khách quan trở thành giai cấp thống trị xã hội, thực việc chiếm đoạt lao động giai cấp khác trì tình trạng tương đối ổn định xã hội điều kiện có đối kháng giai cấp Khái niệm giai cấp không đơn khái niệm khoa học trị mà khái niệm phản ánh mối quan hệ khách quan lĩnh vực kinh tế lĩnh vực trị xã hội; phản ánh mối quan hệ kinh tế - trị tập đoàn người điều kiện lịch sử định Đó mối quan hệ khác biệt mà có tính chất đối lập họ phương diện kinh tế trị Từ cho thấy: việc phân tích vấn đề kết cấu trị cần phải gắn liền với việc phân tích kết cấu kinh tế xã hội theo quan điểm lịch sử, cụ thể Để phân tích xử lý xác vấn đề kết cấu trị xã hội cần nắm vững khái niệm giai cấp theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin mà phải nắm vững khái niệm tầng lớp xã hội Khái niệm tầng lớp xã hội thường sử dụng để phân tầng, phân lớp, phân nhóm người giai cấp theo địa vị khác biệt cụ thể họ giai cấp như: tầng lớp công nhân làm thuê lao động giản đơn, lao động phức tạp, lao động chuyên gia,…; mặt khác, khái niệm dùng để nhũng nhóm người kết cấu giai cấp xã hội định như: tầng lớp công chức, trí thức, tiểu nông,… b Nguồn gốc giai cấp Việc phát tồn giai cấp, đối kháng giai cấp đấu tranh giai cấp phát lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin Một phát chủ nghĩa Mac-Lênin chỗ tồn giai cấp, đối kháng giai cấp đấu tranh giai cấp tính nhân loại, không 98 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương phải tiền định mà tượng có tính lịch sử, tức gắn liền với giai đoạn phát triển định lịch sử Mác khẳng định: “sự tồn giai cấp gắn liền với giai đoạn lịch sử định sản xuất” Nguồn gốc trực tiếp phân hóa giai cấp xã hội đời tồn chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, đặc biệt tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội, có điều kiện có khả khách quan làm phát sinh tồn khác biệt địa vị tập đoàn người trình sản xuất xã hội, mà dẫn tới khả tập đoàn chiếm đoạt lao động thặng dư tập đoàn khác Tuy nhiên có chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất chưa đủ để làm phát sinh giai cấp xã hội chưa có phát triển lực lượng sản xuất đến mức độ làm cho suất lao động tăng lên, mà thời gian lao động chia thành hai phần lao động tất yếu lao động thặng dư với biểu trực tiếp dư thừa cải tương đối cộng đồng xã hội Hơn nữa, tồn chế độ chiếm hữu tư nhân hay cộng đồng xã hội tư liệu sản xuất lại theo ý muốn chủ quan mà tuân theo qui luật khách quan – qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Vì vậy, nguồn gốc sâu xa phân hóa giai cấp xã hội tình trạng phát triển chưa đầy đủ lực lượng sản xuất Khi lực lượng sản xuất đạt đến mức đầy đủ lại nguyên nhân khách quan việc xóa bỏ chế dộ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất dẫn tới xóa bỏ giai cấp, đối kháng đấu tranh giai cấp xã hội Đó vấn đề thực tiễn chủ nghĩa xã hội đặc biệt xã hội xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai Con đường hình thành, phát triển giai cấp diễn với hình thức khác nhau, mức độ khác cộng đồng xã hội khác lịch sử Điều phụ thuộc tác động cụ thể nhân tố khách quan chủ quan đến tiến trình vận động, phát triển cộng đồng người Tuy nhiên khái quát trình hình thành, phát triển giai cấp cộng đồng người lịch sử hai hình thức bản, là: hình thức hình thành, phát triển giai cấp diễn chủ yếu với tác động nhân tố bạo lực hình thành phát triển giai cấp diễn chủ yếu với tác động qui luật kinh tế phân hóa người sản xuất hàng hóa nội cộng đồng xã hội Ngoài ra, thực tế lịch sử diễn trình tác động đồng thời hai nhân tố c Vai trò đấu tranh giai cấp vận động, phát triển 99 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương xã hội có đối kháng giai cấp Theo Lênin, Khái niệm đấu tranh giai cấp dùng để “cuộc đấu tranh quần chúng bị tướt hết quyền, bị áp lao động, chống bọn có đặc quyền, đặc lợi, bọn áp bọn ăn bám, đấu tranh người công nhân làm thuê hay người vô sản chống lại người hữu sản hay giai cấp tư sản” theo khái niệm này, thực chất đấu tranh giai cấp đấu tranh người lao động làm thuê, người nô lệ bị áp trị-xã hội bị bóc lột kinh tế chống lại áp bóc lột nó; tức nhằm giải vấn đề mâu thuẫn lợi ích kinh tế trị xã hội giai cấp thống trị bị thống trị phạm vi mức độ khác Tùy theo điều kiện lịch sử khác nhau, đấu tranh giai cấp xã hội biểu nhiều hình thức khác nhau, với phạm vi trình độ khác như: đấu tranh kinh tế, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh trị,….Trong thực tế lịch sử, đấu tranh giai cấp mang hình thức đấu tranh dân tộc, tôn giáo, văn hóa có nhiều hình thức đa dạng khác Để khống chế đàn áp đấu tranh giai cấp người lao động làm thuê, người nô lệ, nhằm trì thực bóc lột nó, giai cấp thống trị lịch sử tất yếu phải sử dụng đến sức mạnh bạo lực có tổ chức – nhà nước với đội vũ trang đặc biệt hệ thống pháp luật nhằm trì trật tự thống trị giai cấp vậy, vấn đề quyền nhà nước, quyền lực nhà nước vấn đề trung tâm đấu tranh giai cấp xã hội Bất đấu trang giai cấp chưa giải vấn đề chiếm giữ quyền lực nhà nước chưa thể giải vấn đề đấu tranh giai cấp Tuy nhiên khong phải đấu tranh giai cấp xác định vấn đề quyền nhà nước, quyền lực nhà nước vấn đề trung tâm mà có phát triển đấu tranh giai cấp đạt tới trình độ đấu tranh trị vấn đề trở thành vấn đề trung tâm – vấn đề cách mạng xã hội với tư cách đỉnh cao phát triển đấu tranh giai cấp Như vậy, đời tồn nhà nước kết đấu tranh giai cấp xã hội có đối kháng giai cấp Khi mà mâu thuẫn xã hội bị đẩy đến chỗ giải tất yếu giai cấp thống trị cần đến sức mạnh bạo lực đặc biệt để trì xã hội vòng “trật tự” theo ý chí nó, thực hiệ lợi ích Sự đời tồn nhà nước để giải mâu thuẫn mà để trì trật 100 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương tự xã hội điều kiện mâu thuẫn giải Trong lịch sử 2000 năm qua tồn kiểu nhà nước: nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến,và nhà nước tư kiểu nhà nước với nghĩa đen nó, tức công cụ bạo lực có tổ chức nhằm khống chế đấu tranh giai cấp giai cấp người lao động Cho dù hình thức kiểu nhà nước có khác nhau, tên gọi khác chất giai cấp chúng – công cụ chuyên giai cấp bóc lột lịch sử nô lệ hay lao động làm thuê Khác với kiểu nhà nước nói trên, nhà nước chuyên vô sản kiểu nhà nước mới, “nửa nhà nước”, “nhà nước không nguyên nghĩa đen nó”, tồn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội; công cụ bạo lực có tổ chức công cụ quản lý kinh tế-xã hội giai cấp công nhân nhân dân lao động Đấu tranh giai cấp giữ vai trò phương thức, động lực tiến bộ, phát triển xã hội điều kiện xã hội có phân hóa thành đối kháng giai cấp Lịch sử nhân loại từ có phân hóa giai cấp đến nay, thực chất đấu tranh giai cấp biểu nhiều hình thức đa dạng với mức độ khác mang sắc thái khác Đó đấu tranh người nô lệ chống lại ách áp giai cấp chủ nô; đấu tranh người nông nô, người nông dân làm thuê chống lại áp bức, bóc lột bọn chúa đất, địa chủ; đấu tranh người công nhân làm thuê chống lại ách áp bóc lột giai cấp tư sản Kết cuối đấu tranh dẫn tới đời phương thức sản xuất thông qua đỉnh cao cách mạng xã hội Như vậy, điều kiện xã hội có đối kháng giai cấp phát triển xã hội thực thông qua đấu tranh giai cấp nhằm giải mâu thuẫn đối kháng đời sống kinh tế trị - xã hội Trong trường hợp này, đấu tranh giai cấp không động lực phát triển lịch sử mà phương thức tiến phát triển xã hội lĩnh vực đời sống xã hội Theo lý luận hình thái kinh tế - xã hội, phương thức động lực tiến bộ, phát triển xã hội vận động mâu thuẫn phương thức sản xuất, thân sản xuất vật chất xã hội, điều kiện xã hội có phân hóa giai cấp mâu thuẫn lại bộc lộ biến thành mâu thuẫn đối kháng giai cấp đời sống trị - xã hội Trong trường hợp này, mâu thuẫn đối 101 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương kháng đời sống kinh tế giải thông qua việc giải mâu thuẫn đối kháng giai cấp lĩnh vực trị xã hội Như vậy, mâu thuẫn giai cấp đấu tranh giai cấp trở thành chế trị xã hội để giải mâu thuẫn phương thức sản xuất, thực nhu cầu khách quan phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy phát triển xã hội Cách mạng xã hội vai trò phát triển xã hội có đối kháng giai cấp a Khái niệm cách mạng xã hội nguyên nhân Khái niệm cách mạng xã hội dùng để bước chuyển biến lớn lịch sử phát triển xã hội loài người – bước chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội trình độ thấp lên hình thái kinh tế - xã hội trình độ cao hơn, tiến hành mội lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội…của xã hội Trong xã hội có giai cấp đối kháng, cách mạng xã hội đặc trưng việc giai cấp cách mạng khởi nghĩa vũ trang giành quyền nhà nước, đồng thời tiến hành tổ chức, xây dựng sử dụng nhà nước để cải tạo bản, toàn diện lĩng vực đời sống xã hội, tức xây dựng hình thái kinh tế - xã hội Do đó, thấy: vấn đề quyền nhà nước định vấn đề cách mạng Đồng thời, cách mạng phải trải qua hai giai đoạn là: giai đoạn giành quyền giai đoạn tổ chức xây dựng quyền mới, xây dựn xã hội Đó thực trình đầy khó khăn, nguy hiểm, gian khổ mà thường lâu dài diễn hàng chục, chí hàng trăm năm Như vậy, khái niệm cách mạnh xã hội khác với khái niệm cải cách Khái niệm cải cách dùng để cải biến diễn hay số lĩnh vực đời sống xã hội phạm vi hình thái kinh tế xã hội nhằm hoàn thiện hình thái kinh tế - xã hội đó, như: cải cách thể chế kinh tế, cải cách hành quốc gia, cải cách giáo dục,…Khái niệm cách mạng xã hội khác khái niệm đảo Khái niệm đảo dùng để biến tranh giành địa vị quyền lực nhà nước lực lượng trị với chủ trương không thay đổi chất chế độ thời, tiến hành hình thức bạo lực phi bạo lực vũ trang Nguyên nhân sâu xa cách mạng xã hội từ mâu thuẫn gay gắt thân sản xuất vật chất xã hội, tức mâu thuẫn gay gắt nhu cầu khách quan phát triển lực lượng sản xuất với kìm hãm quan hệ sản xuất trở nên lỗi thời mà không cải 102 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương VI cách kinh tế hay trị giải Mâu thuẫn biểu thành đấu tranh giai cấp phát triển đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn tới bùng nổ cách mạng Đây nguyên nhân khách quan cách mạng Ngoài ra, cách mạng xã hội có nguyên nhân chủ quan nó, phát triển nhận thức tổ chức giai cấp cách mạng, tức giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất tiến hơn, từ tạo phát triển phong trào đấu tranh giai cấp từ tự phát đến tự giác có kết hợp chín muồi nhân tố chủ quan khách quan, tức tạo thời cách mạng tất yếu cách mạng bùng nổ có khả thành công b Vai trò cách mạng xã hội phát triển xã hội có đối kháng giai cấp Cách mạng xã hội giũ vai trò phương thức, động lực phát triển xã hội Không có cách mạng xã hội lịch sử diễn trình thay hình thái kinh tế - xã hội hình thái kinh tế - xã hội khác cao Với ý nghĩa đó, Mác nhận định rằng: “ cách mạng xã hội đầu tàu lịch sử”, tức vao trò phương thức thực phát triển hình thái kinh tế - xã hội Mặt khác, nhờ cách mạng xã hội mà caca mâu thuẫn đời sống xã hội lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa,… giải triệt để, từ tạo động lực cho tiến phát triển xã hội Trong thời kỳ cách mạng, lực sáng tạo quần chúng nhân dân phát huy cao độ, sáng tạo lịch sử với sức mạnh phi thường: “một ngày hai mươi năm” Lịch sử nhân loại chứng minh đầy đủ rõ nét vai trò cách mạng xã hội diễn lịch sử nghìn năm qua, là: cách mạng xã hội thực bước chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội nguyên thủy lên hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ; cách mạng xóa bỏ chế độ nô lệ thay chế độ phong kiến; cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến, xác lập chế độ tư chủ nghĩa; cách mạng vô sản thực hiẹn việc xóa bỏ chế độ chuyên tư sản, xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa – cách mạng vĩ đại nhất, sâu sắc lịch sử nhân loại, làm thay đổi hoàn toàn chất chế độ trị xã hội cũ, xóa bỏ triệt để nguồn gốc chế độ tư hữu sản sinh đối kháng giai cấp tồn hàng ngàn năm lịch sử nhân loại QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG 103 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương NHÂN DÂN Con người chất người a Khái niệm người Con người thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội; có thống biện chứng hai phương diện tự nhiên xã hội Tiền đề vật chất qui định hình thành, tồn phát triển người giới tự nhiên, tính tự nhiên phải phương diện người, loài người Cũng vậy, việc nghiên cứu, khám phá khoa học cấu tạo tự nhiên nguồn gốc tự nhiên người sở khoa học quan trọng để người hiểu biết thân mình, tiến đến làm chủ thân hành vi hoạt động sáng tạo lịch sử nó, tức lịch sử nhân loại - Bản tính tự nhiên người phân tích từ hai giác độ sau đây: + Con người kết tiến hóa phát triển lâu dài giới tự nhiên Cơ sở khoa học kết luận chứng minh toàn phát triển chủ nghĩa vật khoa học tự nhiên, đặc biệt học thuyết Darwin tiến hóa loài + Con người phận giới tự nhiên đồng thời giới tự nhiên thân thể vô người Do đó, biến đổi giới tự nhiên tác động qui luật tự nhiên trực tiếo gián tiếp thường xuyên qui định tồn người xã hội người, môi trường trao đổi vật chất người giới tự nhiên; ngược lại, biến đổi hoạt động người, loài người tác động trở lại môi trường tự nhiên, làm biến đổi môi trường Đây mối quan hệ song trùng, qui định lẫn nhau, tác động lẫn tồn người, loài người tồn khác giới tự nhiên Tuy nhiên, người không đồng với tồn khác giới tự nhiên, có đặc tính xã hội người với tư cách “người” xét mối quan hệ cộng đồng xã hội, cộng đồng: gia đình, giai cấp, quốc gia, dân tộc…Vì vậy, tính xã hội định phải phương diện khác tính người, tính đặc thù mối quan hệ với tồn khác giới tự nhiên - Bản tính xã hội người phân tích từ giác độ sau đây: + Xét từ giác độ nguồn gốc hình thành người có nguồn gốc từ tiến hóa, phát triển vật chất tự nhiên mà có 104 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương nguồn gốc xã hội nó, mà trước hết nhân tố lao động nhờ lao động mà người có khả vượt qua loài động vật để tiến hóa phát triển thành người Đó phát chủ nghĩa Mác-Lênin, nhờ mà hoàn chỉnh học thuyết nguồn gốc loài người mà tất học thuyết lịch sử chưa có lời giải đắn đầy đủ + Xét từ giác độ tồn phát triển người, loài người tồn bị chi phối nhân tố xã hội qui luật xã hội Xã hội biến đổi người mà có thay đổi tương ứng ngược lại, phát triển cá nhân lại tiền đề cho phát triển xã hội Ngoài mối quan hệ xã hội người tồn với tư cách thực thể sinh vật túy mà “người” vớiđầy đủ ý nghĩa Hai phương diện tự nhiên xã hội người tồn tính thống nó, qui định lẫn nhau, tác động lẫn nhau, làm biến đổi lẫn nhau, nhờ tạo nên khả hoạt động sáng tạo người trình làm lịch sử Vì thế, lý giải tính sáng tạo người đơn từ giác độ tính tự nhiên từ tính xã hội phiến diện, không triệt để định cuối dẫn đến kết luận sai lầm nhận thức thức tiễn b Bản chất người Trong lịch sử tư tưởng nhân loại có nhiều quan niệm khác chất, “bản tính người” người, thường quan niệm mang tính phiến diện, trừu tượng, tâm, thần bí Mác phê phán quan niệm xác lập quan điểm mình: “Bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hòa quan hệ xã hội” Hạn chế quan niệm vật siêu hình, trực quan trừu tượng hóa, tuyệt đối hóa phương diện tự nhiên người, thường xem nhẹ việc lý giải người từ phương diện lịch sử xã hội nó, thấy tính tự nhiên người Khác với quan niệm đó, quan niệm vật biện chứng người thừa nhận tính tự nhiên lý giải người từ giác độ quan hệ lịch sử xã hội, từ phát tính xã hội nó, nữa, tính xã hội người phương diện chất người với tư cách “người”, phân biệt người với tồn khác giới tự nhiên Như vậy, định nghĩa người thực thể tự nhiên 105 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội Vậy, chất người “tổng hòa quan hệ xã hội”, xã hội xã hội người, tạo nên từ toàn quan hệ người với người mặt kinh tế, trị, văn hóa,… Theo quan điểm vật biện chứng chất xã hội người hình thành phát triển người khả sáng tạo lịch sử cần phải tiếp cận từ giác độ phân tích lý giải hình thành phát triển quan hệ xã hội lịch sử Xét từ giác độ nhân chủng học, tức từ giác độ tính tự nhiên, người da đen người đen, quan hệ kinh tế trị xã hội chiếm hữu nô lệ người nô lệ, quan hệ kinh tế - trị xã hội xã hội chủ nghĩa, người tự do, làm chủ sáng tạo lịch sử Như thế, chất nô lệ cố hữu bất biến người da đen hay da trắng, sản phẩm tất yếu quan hệ kinh tế - trị xã hội điều kiện lịch sử xác định, quan hệ thay đổi có thay đổi chất người Cũng vậy, giải phóng chất người cần phải hướng vào giải phóng quan hệ kinh tế, trị, văn hóa, xã hội nó, thông qua mà phát huy khả sáng tạo lịch sử người Như vậy, người phi lịch sử mà trái lại gắn với điều kiện lịch sử định Cần phải từ qun niện lý giải đắn khả sáng tạo lịch sử người Sự hạn chế khả sáng tạo lịch sử người tiểu nông lý giải từ tính tự nhiên họ mà trái lại cần lý giải từ giác độ tính hạn chế trình độ phát triển quan hệ kinh tế, trị, văn hóa xã hội tiểu nông Như thế, người, xét từ giác độ chất xã hội nó, sản phẩm lịch sử; lịch sử sáng tạo người chừng mực người sáng tạo lịch sử chừng mực Đây biện chứng mối quan hệ người - chủ thể lịch sử với lịch sư tạo đồng thời lại bị qui định lịch sử Từ thấy hạn chế quan niệm vật siêu hình chất người chỗ thấy tính định hoàn cảnh lịch sử người mà không thấy mối quan hệ sáng tạo người trình cải tạo hoàn cảnh cải tạo thân Mác khẳng định: “cái học thuyết vật chủ nghĩa cho người sản phẩm hoàn cảnh giáo dục…cái học thuyết quên người làm thay đổi hoàn cảnh thân nhà giáo dục cần phải giáo dục” 106 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương Trong tác phẩm Biện chứng tự nhiên Ănghen cho rằng: “thú vật có lịch sử phát triển chúng trạng thái chúng Nhưng lịch sử chúng làm chừng mực mà chúng tham dự vào việc làm lịch sử điều dó diễn mà chúng biết ý muốn chúng Ngược lại, người cách xa vật, hiểu theo nghĩa hẹo từ người lại tự làm lịch sử cách só ya thức báy nhiêu” Như vậy, với tư cách thực thể xã hội, người hoạt động thực tiễn, thông qua hoạt động thực tiễn, tác động vào giới tự nhiên, làm cải biến giới tự nhiên theo nhu cầu sinh tồn phát triển đồng thời người sáng tạo lịch sử nó, thực phát triển lịch sử Từ quan niệm khoa học chủ nghĩa Mac-Lênin người rút ý nghĩa phương pháp luận quan trọng sau đây: + Để lý giải cách khoa học vấn đề người đơn từ phương diện tính tự nhiên mà điều hơn, có tính định phải từ phương diện tính xã hội nó, từ quan hệ kinh tế - xã hội + Động lực tiến phát triển xã hội lực sáng tạo lịch sử người, phát huy lực sáng tạo người, người phát huy nguồn động lực quan trọng thúc đẩy tiến phát triển xã hội + Sự nghiệp giải phóng người, nhằm phát huy khả sáng tạo lịch sử phải hướng vào nghiệp giải phóng quan hệ kinh tế - xã hội Trên ý nghĩa phương pháp luận thấy: giá trị cách mạng xã hội chủ nghĩa mục tiêu xóa bỏ triệt để quan hệ kinh tế - xã hội áp bóc lột, ràng buộc khả sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân chủ thể người sáng tạo đích thực lịch sử tiến nhân loại; thông qua cách mạng thực nghiệp giải phóng toàn nhân loại phương thức xây dựng mối quan hệ kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa nhằm xác lập phát triển xã hội mà tự do, sáng tạo người trở thành điều kiện cho tự sáng tạo người khác Đó thực triết lý đạo đức nhân sinh cao đẹp chủ nghĩa cộng sản: “mình người, người mình” Khái niệm quần chúng nhân dân vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân 107 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương a Khái niệm quần chúng nhân dân Con người chủ thể sáng tạo lịch sử theo phương thức hành động riêng lẻ, rời rạc, cô độc…của người mà theo phương thức liên kết người thành sức mạnh cộng đồng xã hội có tổ chức, có lãnh đạo nhữn cá nhân hay tổ chức trị, xã hội định nhằm giải nhiệm vụ lịch sử lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa xã hội - cộng đồng quần chúng nhân dân Những lực lượng tạo thành cộng đồng quần chúng nhân dân bao gồm: - Những người lao động sản xuất cải vật chất giá trị tinh thần - Bộ phận dân cư chống lại giai cấp thống trị áp bức, bóc lột, đối kháng với cộng đồng dân cư - Những giai cấp, tầng lớp xã hội thúc đẩy tiến xã hội thông qua hoạt động mình, trực tiếp gián tiếp lĩnh vực đời sống xã hội Quần chúng nhân dân cộng đồng bất biến mà trái lại, thay đổi với biến đổi nhiệm vụ lịch sử thời đại, giai đoạn phát triển định Tuy nhiên, lực lượng cộng đồng nhân dân người lao động sản xuất cải vật chất tinh thần cho sinh tồn phát triển xã hội Ngoài ra, tùy theo điều kiện jịch sử xác định mà bao gồm cộng đồng quần chúng nhân dân bao gồm lực lượng giai cấp tầng lớp xã hội khác b Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân vai trò cá nhân lịch sử Về bản, tất nhà tư tưởng lịch sử trước Mác không nhận thức vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân Về nguồn gốc lý luận, điều có nguyên nhân từ quan điểm tâm, tôn giáo phương pháp siêu hình phân tích với vấn đề xã hội Theo quan điểm vật lịch sử, quần chúng nhân dân chủ thể sáng tạo chân lịch sử, lực lượng định phát triển lịch sử; đó, lịch sử trước hết lịch sử hoạt động quần chúng nhân dân tất lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội Vai trò chủ thể sáng tạo lịch sử, định tiến trình phát triển lịch sử quần chúng nhân dân phân tích từ ba giác độ sau đây: + Quần chúng nhân dân lực lượng sản xuất xã 108 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương hội, trực tiếp sản xuất cải vật chất đáp ứng nhu cầu tồn phát triển người, xã hội – nhu cầu quan trọng xã hội thời đại, giai đoạn lịch sử + Cùng với trình sáng tạo cải vật chất, quần chúng nhân dân đồng thời lực lượng trực tiếp gián tiếp sáng tạo giá trị tinh thần xã hội; lực lượng trực tiếp hay gián tiếp “kiểm chứng” giá trị tinh thần hệ cá nhân sáng tạo lịch sử, hoạt động quần chúng nhân dân sở thực có ý nghĩa định cội nguồn phát sinh sáng tạo văn hóa tinh thần xã hội; giá trị văn hóa tinh thần dù qua phương thức cuối để phục vụ hoạt động quần chúng nhân dân có ý nghĩa thực vật chất hóa hoạt động thực tiễn nhân dân + Quần chúng nhân dân lao động lực lượng động lực cách mạng cải cách lịch sử Lịch sử nhân loại chứng minh cách mạng hay cải cách xã hội thành công không xuất phát từ lợi ích nguyện vọng đông đảo quần chúng nhân dân Với ý nghĩa vậy, nói: cách mạng “ngày hội quần chúng” ngày quàn chúng nhân dân sáng tạo lịch sử “một ngày hai mươi năm” Như vậy, cách mạng cải cách xã hội cần đến lực lượng quần chúng nhân dân sức sáng tạo quần chúng nhân dân cần có nhữn cách mạng cải cách xã hội Đó biện chứng trình phát triển xã hội Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân không tách rời vai trò cụ thẻ cá nhân mà đặc biệt vai trò cá nhân vị trí thủ lĩnh, lãnh tụ hay tầm vĩ nhân cộng đồng nhân dân Theo Lênin: “trong lịch sử, chưa có giai cấp giành quyền thống trị, không đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiền phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào” Khái niệm cá nhân dùng để người cụ thể sống cộng đồng xã hội định phân biệt với người khác thông qua tính đơn tính phổ biến Theo quan niện đó, cá nhân chỉnh thể thống nhất, vừa mang tính cá biệt vừa mang tính phổ biến, chủ thể lao động, quan hệ xã hội nhận thức nhằm thực chức cá nhân chức xã hội giai đoạn phát triển định lịch sử Trong trình quần chúng nhân dân sáng tạo lịch sử cá 109 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương nhân tùy theo vị trí, chức năng, vai trò lực sáng tạo cụ thể mà họ tham gia vào trình sáng tạo lịch sử cộng đồng nhân dân Theo ý nghĩa ấy, cá nhân cộng đồng nhân dân “in dấu ấn” vào trình sáng tạo lịch sử, mức độ phạm vi khác nhưng, để lại dấu ấn sâu sắc tiến trình lịch sử thường thủ lĩnh mà đặc biệt thủ lĩnh tầm vĩ nhân Vĩ nhân cá nhân kiệt xuất lĩnh vực trị, kinh tế, khoa học, nghệ thuật,… Trong chủ nghĩa Mác – Lênin khái niệm lãnh tụ thường dùng để cá nhân kiệt xuất phong trào cách mạng quần chúng nhân dân tạo nên, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân Để trở thành lãnh tụ quần chúng nhân dân, quần chúng nhân dân tín nhiệm, lãnh tụ phải người có phẩm chất sau đây: + Có tri thức khoa học uyên bác, nắm bắt xu hướng vận động, phát triển lịch sử + Có lực tập hợp quần chúng nhân dân, thống ý chí hành động quần chúng nhân dân vào việc giải nhiệm vụ lịch sử, thúc đẩy tiến phát triển lịch sử + Gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hy sinh lợi ích quần chúng nhân dân Bất thời kỳ nào, cộng đồng xã hội nào, lịch sử đặt nhiệm vụ cần giải từ phong trào quần chúng tất yếu xuất lãnh tụ đáp ứng nhiệm vụ Như vậy, tuyệt đối hóa vai trò nhân dân mà quên vai trò cá nhân, tuyệt đối hóa vai trò cá nhân, thủ lĩnh, lãnh tụ, vĩ nhân mà xem thường vai trò quần chúng nhân dân không biện chứng việc nghiên cứu lịch sử, lý giải xác tiến trình vận động, phát triển lịch sử nhân loại nói chung cộng đồng xã hội nói riêng Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng phụ thuộc vào điều kiện khách quan chủ quan, là: trình độ phát triển lực lượng sản xuất, trình độ nhận thức cá nhân, giai cấp, tầng lớp hay lực lượng xã hội, trình độ tổ chức xã hội, chất chế độ xã hội,…Do vậy, việc phân tích vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân cần phải đứng quan điểm toàn diện, phát triển lịch sử, cụ thể Lý luận chủ nghĩa Mac-Lênin vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân vai trò cá nhân tiến trình lịch sử 110 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Phương cung cấp phương pháp luận khoa học quan trọng cho hoạt động nhận thúc thực tiễn: - Việc lý giải cách khoa học vai trò định lịch sử quần chúng nhân dân xóa bỏ sai lầm chủ nghĩa tâm thống trị lâu dài lịch sử nhận thức động lực lực lượng sáng tạo lịch sử xã hội loài người, đồng thời đem lại phương pháp luận khoa học việc nghiên cứu nhận định lịch sử việc nghiên cứu đánh giá vai trò cá nhân, thủ lĩnh, lãnh tụ cộng đồng xã hội - Lý luận vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân cung cấp phương pháp luận khoa học để đảng cộng sản phân tích lực lượng xã hội, tổ chức xây dựng lực lượng quần chúng nhân dân công cách mạng xã hội chủ nghĩa – liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, đặt lãnh đạo đảng cộng sản, sở tập hợp lực lượng tập hợp nhằm tạo động lực to lớn nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa tới thắng lợi cuối 111
- Xem thêm -

Xem thêm: Những Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Leenin 1, Những Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Leenin 1, Những Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Leenin 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay