HDgroup TỔNG hợp FULL tài LIỆU hóa 2017 GIẢI CHI TIẾT THẦY vũ KHẮC NGỌC

328 446 26
  • Loading ...
1/328 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 22:17

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Sự điện li, axit bazo SỰ ĐIỆN LI, AXIT - BAZO (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: KHẮC NGỌC Đây tài liệu tóm lược kiến thức kèm với giảng “Sự điện li, axit bazo” thuộc Khóa học luyện thi THPT quốc gia PEN-M: Môn Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) website Hocmai.vn Để nắm vững kiến thức phần “Sự điện li, axit bazo”, Bạn cần kết hợp xem tài liệu với giảng I Sự điện li Khái niệm - Sự điện li trình phân li chất tan dung dịch thành ion - Chất điện li = phần tan nước phân li thành ion - Chất điện li gồm : muối, axit, bazo nước Lưu ý : + BaSO4, AgCl chất điện li + C2H5OH, C6H12O6, … chất không điện li Chất điện li mạnh, chất điện li yếu a Chất điện li mạnh Gồm : + Axit mạnh : H2SO4, HNO3, HCl, … HBr, HI, HClO4, … + Bazo mạnh : KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 + Hầu hết muối : NaCl, KNO3, CH3COONa, C2H5ONa, … b Chất điện li yếu Gồm : + Axit yếu : H2SO3, H2S, H3PO4, … + Bazo yếu : NH3 anion + H2O II Axit – bazo Khái niệm - Axit = cho proton (cho H+) - Bazo = nhận proton (nhận H+) Ví dụ :   CH 3COO   H 3O  CH 3COOH  H 2O   CH 3COOH cho H 2O proton H  Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Sự điện li, axit bazo   NH   OH  NH  H 2O   NH nhan proton H    HCO3  OH  CO3 2  H 2O   CO3 2 nhan proton H  => Axit, bazo ion Tính chất chung a Axit : tính chất axit ion H+ gây - Quỳ tím → đỏ - Tác dụng với kim loại trước hidro → muối + H2 - Tác dụng với bazo/oxit bazo → muối + H2O - Tác dụng với muối → muối mới+axit - Đều có vị chua b Bazo: tính chất axit ion OH- gây - Quỳ tím → xanh - Tác dụng với axit/oxit axit → muối + H2O - Tác dụng với muối tan→ muối mới+axit bazo (ví dụ phản ứng CuCO3 + Ba(OH)2→ không xảy ra) - Một số kim loại Al, Zn tác dụng với kiềm giải phóng H2 Tính axit-bazo ion   CH 3COO   H 3O  CH 3COOH  H 2O   axit bazo Cặp CH3COOH/CH3COO- cặp axit/bazo liên hợp So sánh với cặp Cu  Cu 2 => Cặp Cu2+/Cu cặp oxi hóa khử cho e nhan e * Tính chất cặp axit/bazo liên hợp Ví dụ : H2SO4 axit mạnh → SO42- bazo yếu  trung tính H2SO4 axit yếu→ CO32- bazo mạnh NaOH bazo mạnh → Na+ axit yếu  trung tính Al(OH)3 bazo yếu → Al3+ axit mạnh Na2SO4 trung tính, Na2CO3 bazo, Al2(SO4)3 axit Al2(CO3)3 bị thủy phân hoàn toàn → Al(OH)3 + CO2 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Sự điện li, axit bazo III Các ví dụ minh họa Ví dụ : Dãy gồm chất/ion có tính axit ? A NaHSO4 , Al2 ( SO4 )3 , Na3 PO4 , Cu 2 , NO3 B KNO3 , H SO4 , Fe( NO3 )3 , CO32 , Na  C KHSO4 , HNO3 , Al ( NO3 )3 , Fe3 , Cu 2 D Al2 ( SO4 )3 , NaCl , FeCl3 , NH  , Fe3 Hướng dẫn A Loại NaHSO4 , Al2 ( SO4 )3 , Na3 PO4bazo, Cu 2 , NO3 trung tinh B Loại KNO3trung tinh, H SO4 , Fe( NO3 )3 , CO32 bazo, Na  trung tinh C KHSO4 , HNO3 , Al ( NO3 )3 , Fe3 , Cu 2 => Đúng D Loại Al2 ( SO4 )3 , NaCl trung tinh , FeCl3 , NH  , Fe3 Ví dụ : Cho dãy chất/ion sau : KNO3 , S 2 , BaCl2 , Na3 PO4 , ClO4  , KClO3 , K 2CO3 , NH 4Cl Số chất/ion có tính bazo : A B C D Hướng dẫn Chọn C Có bazo : S2-, Na3PO4, K2CO3 Ví dụ : Cho dãy chất/ion sau : CH 3COONa, K 2CO3 , Ba( NO3 ) , AlCl3 , CH NH 3Cl , C6 H  ONa, S 2 , SO4 2 , NO3 , I  Nếu gọi số chất/ion có tính axit có tính bazo lẩn lượt a b thi A b-a=3 B a+b=5 C a-b=1 D b-a=2 Hướng dẫn Chất/ion có tính axit AlCl3 , CH NH 3Cl Chất/ion có tính bazo CH 3COONa, K 2CO3 , C6 H  ONa, S 2 Tìm b=4, a=2 Chọn D Ví dụ : Dãy xếp tính bazo không ? A C6H5-NH2 nHCl = 0,75*2 = 1,5 mol =>VHCl = 1,5 (lít) Đáp án: C Câu 11: Coi phản ứng sau 2H+ + O2-   H2O 0,8 0,4 0,4 mol Khối lượng mY = 40 + 0,4*16 = 46,4 (gam) Đáp án: A Câu 12: Quá trình nhận electron O + 2e   O20,2 0,4 0,2 mol +  H2 2H + 2e  0,2 0,2 0,1 mol Tổng số mol electron nhân là: ne = 0,4 + 0,2 = 0,6 mol Khi cho kim loại M phản ứng với H2SO4 đặc nóng dư Quá trình nhận electron  S+4 S+6 + 2e  0,3 0,6 0,3 mol Thể tích khí SO2 thu là: V = 0,3*22,4 = 6,72 (lít) Đáp án: B Câu 13: Quá trình phản ứng ta rút gọn lại Quá trình nhận electron  O2O + 2e  mol Và Kim loại X phản ứng thu khí N2  N2 2N+5 + 10e  0,4 0,2 mol Thể tích khí N2 thu là: V = 0,2*22,4 = 4,48 (lít) Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Kim loai tac dung voi phi kim Đáp án: B Câu 14: Khối lượng Cl2 phản ứng là: mCl2 = 58,8 – 16,2 = 42,6 (gam) => nCl2 = 0,6 mol Khối lượng O2 phản ứng là: mO2 = 63,6 – 58,8 = 4,8 (gam) => nO2 = 0,15 mol Số mol Kim loại R nhường là: ne = 0,6*2 + 0,15*4 = 1,8 (mol) R   R+n + ne x x nx mol =>nx = 1,8 mol n  16, 2* n  1,8   M  M  27  Al Đáp án: B Câu 15:  BTKL  56 x  65 y  27 z  20,  x  0,  Fe : x     nH   x  y  1,5 z  0, 45   y  0,1  Zn : y     Al : z  x yz  z  0,1 0,     1,5 x  y  1,5 z 0, 275  Khối lương mAl = 0,1*27 = 2,7 (gam) Đáp án: D Câu 16: Gọi số mol nCl2 = 3x mol , nBr2 = 2x mol =>3*71x + 160*2x = 10,66 => x = 0,02 mol BTKL    56 x  24 y  13,86  10,66  x  0,04  Fe : x    BT :e    3x  y  0,   Mg : y   y  0,04 Khối lượng Mg hỗn hợp ban đầu là: mMg = 0,04* 24 = 0,96 (gam) Đáp án: C Câu 17: t oC  2AlCl3 2Al + 3Cl2  2x 3x 2x mol Khối lượng bình tăng khối lượng Cl2 phản ứng : 71*3 *x = 4,26 => x= 0,02 mol Khối lượng Al phản ứng là: mAl = 0,04*27 = 1,08( gam) Đáp án: A Câu 18 :  BTKL    64 x  56 y  24 z  10,88 Cu : x   x  0,1    muoi  135 x  165,5 y  95 z  28, 275   y  0, 05  Fe : y     Mg : z  x  y  z 0, 44  z  0, 07     0, 24  y  z 0,1*64 *100  58,82(%) 10,88 Đáp án: B Câu 19: - Ta có nZn= nH2= 0,15 mol  nCu(0,25 mol hh)= 0,1 mol Vậy nZn : nCu = 3:2 - Gọi số mol Zn; Cu m (g) X 3x; 2x mol ta có mZnO + mCuO = 81 3x + 80 2x = 40,3 (g) [ BTNT Zn; Cu ]  x =0,1 mol  nCu= 2x = 0,2 mol - %mCu = 39,63% Đáp án: C %mCu  Câu 20: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Kim loai tac dung voi phi kim BTKL  71x  32 y  25,  (0.2*27  0,1*24)  x  0, Cl2 : x     Bt:e    y  0,1 O : y   x  y  0, 2*3  0,1*2 nCl2  0, 2(mol ) Đáp án: C Câu 21: BTKL  71x  32 y  74,1  (9,  16, 2)  x  0,5 Cl2 : x     Bt:e    y  0, O : y   x  y  0, 6*3  0, 4* 0,5 *100  55,55(%) 0,9 Đáp án: B Câu 22: BTKL Cl2 : x    71x  32 y  20, 73  9,984  x  0,15     y  0, 003 O : y  x  y  0,153 Tổng số electron nhận là: ne = 0,15*2 + 0,003*4 = 0,312 (mol) n  9,984n  0,312   M  M  64  Cu Đáp án: D Câu 23: Kim loai : 4,16  Ta có X  5,92  4,16 nO   0,11  n Cl  0,22  16  Nung Z cho số gam oxit lớn → Ta có : AgCl : 0,22  5,92 n O   0, 005  n Fe2  0, 01  m  32,65  16 Ag : 0, 01 Đáp án: A Câu 24: H : Fe : H  50% Fe : Y   X  Ta có : M Z  10   FeS :1 S : H 2S :1 % Cl2  Đáp án: C Câu 25: Chú ý : Khi cho Fe tác dụng với khí Cl2 tạo muối FeCl3 mà không tạo FeCl2 BTNT.Clo  n AgCl  0,3  m  43, 05(gam) Ta có : n Cl2  0,15  Đáp án: C Câu 26: Quá trình nhường electron  Fe3+ + 3e Fe  0,15 0,15 0,45  S+6 + 6e S  0,1 0,1 0,6 mol Quá trình nhận electron  S+4 S+6 + 2e  0,525 1,05 0,525 mol Thể tích khí SO2 thu là: VSO2 = 0,525*22,4 = 11,76 (lít) Đáp án: D Câu 27: Coi trình phản ứng Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Kim loai tac dung voi phi kim Fe   Fe2+ + 2e 0,15 0,15 0,3 mol S   S+4 + 4e 0,05 0,05 0,2 mol Quá trình nhận electron O + 2e   O20,25 0,5 0,15 mol Thể tích khí O2 cần dùng là: V = 0,125*22,5 = 2,8 (lít) Đáp án: A Câu 28 : n Cl  0,15 Ta có :   n e  0, n H2  0,05 m   M  39(K) M : 2a 2aM  24.3a  7,5 Giả sử 7,5    m   M  57, 75 Mg : 3a 2am  6a  0, m  3(loai) Đáp án: B Câu 29: Xét tổng thể trình Gọi số mol chất phản ứng BTKL  27 x  56 y  16,  2,  x  0,  Al : x       BT :e  3x  y  0, 21*5  Fe : y    y  0,15 0,15*56  2, %mFe  *100  66, 66(%) 16, Đáp án: C Câu 30: BTNT  Mg  NO3 2 nMg  0,08 Mg   AgCl : a  Ta có :     NO3   Ag  0,4  56,69  BTNT  Fe  NO3 3 nFe  0,08  Ag : b    Fe  a  b  0, a  0,38   143,5a  108b  56,69 b  0,02 BTNT.O X n H2 O  0,12    n Otrong  0,06  BTNT   n HCl  0,24    %Oxi  53,85% 0,38  0,24 X n  0,38  n   0,07  Cl Cl2  Đáp án: C Câu 31:  3,6 n O2  0,01 Ta có : n B×nh  0,05  Vµ n Mg   0,15 n  0,04 24   N2 BTE   0,15.2  0,01.4  0,04.6  2.n H2  n H2  0,01(mol)  V  0, 224(l) BTKL   m  mMg  mB×nh  3,  0, 01.32  0, 04.28  5, 04(gam) Mg3 N  8HCl  2NH 4Cl  3MgCl2 Chú ý : 3Mg  N  Mg3 N Đáp án: D Câu 32: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mCl = mmuối clorua – mA = 5,6875 – 1,96 = 3,7275 gam 1,96*n 56n n Cl  0,105  M A    n   Fe 0,105 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Kim loai tac dung voi phi kim nHCl    2a  2yb  0,16 a  0, 02 Fe : a  BTKl      56a  56xb  16yb  4,   xb  0, 045  Fe O : b  x y    KLKl  56z  56xb  3, 64  yb  0, 06  xb   Fe3O4 yb Đáp án: D Câu 33: Áp dụng định luật tăng giảm khối lượng mO = moxit - mkim loại = 3,33 – 2,13 = 1,2 gam Số mol nO = 0,075 mol 2H+ + O2-   H2O 0,15 0,075 0,075 mol VHCl = 0,15/2 = 0,075 lít Đáp án: C Câu 34: O : a a  b  0, a  0, 05 mY  mO2  mCl2  19,85  7,  12, 25  0,    Cl2 : b 32a  71b  12, 25 b  0,15  Mg : x BTE 24 x  40 y  7,  x  0,15 7,     D Ca : y 2 x  y  0, 05.4  0,15.2  y  0,1 Khối lượng Mg là: mMg = 0,15*24 = 3,6 (gam) Đáp án: D Câu 35:  nMg  0,08 BTNT ( Fe, Mg )  Mg  Mg  NO3 2     NO3   Ag  0,4    Fe  Fe  NO3 3 nFe  0,08   AgCl : a a  b  0, a  0,38  56,69     Ag : b 143,5a  108b  56,69 b  0,02  nHCl  0,24  nO  0,12  nO2  0,06    nCl   0,38  nCl2  0,07 0,07 *100  53,84(%) %Cl2 = 0,13 Đáp án: D Câu 36: O : a a  b  0,25 a  0,05 BTE 23  7,2  15,8      n e  4a  2b  0,6 Cl : b 32a  71b  15,8 b  0,2    7,2 M  24 0,3 Đáp án: B Câu 37: 50,56  46, 72  0, 24(mol) 16 Mg :a(mol) BTKL  24a  56b  9,2 a  0,15      BTE  + Vậy 13,04 Fe: b(mol)  2a  3b  0,24.2 0,06.2 b  0,1 O:0,24(mol)    BTKL  nO  + Ta  Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc)  %Mg  Kim loai tac dung voi phi kim 0,15.24  39,13% 9, Đáp án: A Câu 38: BTKL Ta có :   nSO2  72  24  0,5  n e  0,5.2  96 6, 72 BTE   2a   n e   a  0,  m  27, 2(gam) 22, Fe, Cu : 24gam Và m  O : a(mol) Đáp án: C Câu 39: Zmax Z=NO2 BTE  Fe : 0,1   ne  0,1.3  0, 2.6  1,5 12   VNO2  1,5.22,  33, S : 0,  Đáp án: A Câu 40: Giả sử Cu chưa phản ứng với oxi Quá trình nhường e Cu   Cu2+ + 2e 0,15 0,3 mol 3+ Fe   Fe + 3e x x 3x mol Tổng e nhường 3x + 0,3 Quá trình nhận e S+6 + 2e   S+4 0,3 0,6 0,3 mol O + 2e   O2y 2y y mol =>2y + 0,6 = 0,3 + 3x BTKL   56x  16y  0,15*64  63, x  0,7     n Fe  0,7(mol)  BT:e  3x  0,3  0,6  2y    y  0,9  Đáp án: A Câu 41: Cho m gam X tác dụng O2, thu 29,7gam Y Cho Y tác dụng HNO3 đặc thu 0,8 mol NO2 -Số mol e kim loại nhường (29,7-m)/8 + 0,8 -Ta có số mol e nhận tạo khí SO2 (29,7-m)/8 + 0,8 số mol SO2 (29,7-m)/16 + 0,4 -Trong pư với H2SO4 đặc ta có: số mol H2SO4 = số mol H2O = số mol SO2 Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có m =26,5.gam Đáp án: A Câu 42: BTKL  56x  16y  4,5 Fe : x   x  0, 0675     BT:e    3x  2y  2n SO2  0,1125  y  0, 045 O : y    mFe  0, 0675*56  3, 78(gam) Đáp án: A Câu 43:  Fe : a 40,625  Y : FeCl a   0,25 Ta quy đổi m  56  35,5.3 O : b BTE BTKL   0, 25.3  2b  0, 05.3  b  0,3   m  0, 25.56  0,3.16  18,8 Đáp án: D Câu 44: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Kim loai tac dung voi phi kim n NO2  0,8(mol) 29,7  m  BTE  n e  0,8  + Có  29,7  m  n O  16  84,1  m 84,1  m BTKL + Với H2SO4 :   nSO2   ne  96 48 29,7  m 84,1  m + Vậy 0,8    m  26,5(gam) 48 Đáp án: C Câu 45: 22,12  18,375  37, 295 BTNT Ta có :   n O2   0,1(mol) 32 FeCl3 : 0, 22,12 18,375 BTE Fe   2.n Cl2  0,1.4    n Cl2  0, 6(mol)  Y  158 122,5 Fe : a(mol) AgCl :1, BTKL AgNO3 Y   204,   1, 2.143,5  108.3a  204,  a  0,1(mol) Ag : 3a BTNT.Fe  m  56(0,  0,1)  28(gam) Vậy  Đáp án: B Câu 46: 72  24 BTKL Ta có :   nSO2   0,5  n e  0,5.2  96 Fe, Cu : 24gam 6, 72 BTE   2a   n e   a  0,  m  27, 2(gam) Và m  22, O : a(mol) Đáp án: C Câu 47: 7,1    n e  n Cl  35,5  0,2   V  0, 04.22,  B  O : a 4a  6b  0,2 a  0, 02    A     O3 : b  32a  48b  40 b  0, 02   ab Đáp án: B Câu 48: Fe : a BTE 3a  2b  0,6 a  0,4  m  22,4 27,2    3a  2b  0,15.2  0,1.3    O : b 56a  16b  27,2 b  0,3 BTNT.hidro n HCl  n H   n HCl  0,15.2  2b  0,9  a  3M Đáp án: A Câu 49: Chú ý : Cr không tác dụng với HNO3 đặc nguội Cả đáp án Kim loại hóa trị II Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Kim loai tac dung voi phi kim  Cr : a m  11,91  5,54  6,37   M : 0,05   NO2 : 0,1   b  c  0,1 b  0,04 Có : 0,1.Y O2 : b   32b  71c    55, c  0,06 Cl : c  0,1   BTE    3a  0,05.2  0,04.4  0,06.2  a  0,06M  6,37  0,06.52  65 0,05 Đáp án: D Giáo viên: Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Bài toán kim loại + phi kim BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM (PHẦN 1) (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: KHẮC NGỌC Đây tài liệu tóm lược kiến thức kèm với giảng “Bài toán kim loại tác dụng với phi kim-” thuộc Khóa học luyện thi THPT quốc gia PEN-M: Môn Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) website Hocmai.vn Để nắm vững kiến thức phần “Bài toán kim loại tác dụng với phi kim ”, Bạn cần kết hợp xem tài liệu với giảng I Bài toán kim loại tác dụng với oxi Cơ sở lý thuyết O2 oxi hóa hầu hết kim loại (trừ Au, Pt) * Trường hợp Ag + O2:  200  Ag  O2   Ag 2O  o  200 - Thường coi Ag không tác dụng với O2  Ag O   Ag  O2  o - Không khí lẫn H2S oxi hóa Ag : Ag  H S  O2   Ag S  H 2O chat khu chat oxh ben, den - Sản phẩm phản ứng oxit Ví dụ : Al  O2   Al2O3 Mg  O2   MgO t thuong - Lưu ý : Ag  O3   Ag2O  O2 o * Đối với kim loại có nhiều mức oxi hóa → cần nhớ sản phẩm Ví dụ : t Fe  O2   Fe3O4 # Fe  HCl  FeCl2  H o t Sn  O2   SnO2 # Sn  HCl  SnCl2  H o t Cr  O2   Cr2O3 # Cr  HCl  CrCl2  H o Pb / Ni  O2  PbO / NiO Về giải toán - Thường cho dạng chuỗi phản ứng kim loai O H   hon hop oxit   hon hop muoi hon hop kim loai - Quan hệ khối lượng : Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Bài toán kim loại + phi kim m hon hop oxit  m kimloai  m O m hon hop muoi  m hon hop kimloai  m goc axit → Áp dụng bảo toàn / tăng giảm khối lượng - Quan hệ số mol : n echo  n enhan H   O2  H 2O  n H   2nO ( oxit ) Ví dụ minh họa Ví dụ : Oxi hóa hỗn hợp kim loại thu m gam hỗn hợp oxit Để hòa tan hoàn toàn m gam oxit cần 500ml dung dịch H2SO4 1M Giá trị m A 53,6 B 21,6 C D 23,6 Hướng dẫn  O H kim loai   oxit   muoi  H 2O O 2 (oxit )  H   H 2O 0,5mol 1mol m honhop oxit  m kimloai  m O  13,6  16.0,5  21,6 g → Đáp án B Ví dụ : Oxi hóa hoàn toàn a gam kim loại thu 17,85 gam oxit Thêm tiếp dung dịch HCl dư vào thu dung dịch chứa 46,725 gam muối Giá trị a A 9,45 B 8,4 C 1,05 D 6,85 Hướng dẫn O  HCl kim loai   oxit   muoi clorua  H 2O O2  2HCl  2Cl   H 2O Cứ mol O 2 (oxit ) thay 2Cl- → m tăng = 2.35,5-16=55 gam nO(oxit) = m oxit 28,875  0,525mol  đề m tăng = 46,725-17,85=28,875 gam 55  m kimloai  m O  17,85  a  16.0,525  a  9, 45 g → Đáp án A Ví dụ : Cho 33,4 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu tác dụng hoàn toàn với O2 thu 41,4 gam hỗn hợp A gồm oxit Hòa tan hoàn toàn A cần dùng V ml dung dịch H 2SO4 20%(d=1,14 g/ml) Giá trị V A 236 B 245 C.196 D 215 Hướng dẫn m honhop oxit  m kimloai  m O  41,  33,  16.nO  nO(oxit )  0,5mol Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Bài toán kim loại + phi kim  H oxit   muoi  H 2O  O 2 (oxit )  H   H 2O 0,5  1mol 0,5.98 0,  215ml → n H2SO4 = 0,5 → V = 1,14 → Đáp án D Ví dụ : Chia hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành phần : Phần : Tan hết dung dịch HCl thu 1,792 lit khí H2 (đktc) Phần : Tác dụng với O2 thu 2,84 gam hỗn hợp oxit Khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu : A 2,2g B 1,8g C 2,4g D 3,12g Hướng dẫn Kim loại + 2H+ =.> H2 ne=nH+=2nH2=2.0,08=0,16 mol Kim loại + O2 => oxit ne=nkim loại cho = 4nO2=0,16 mol → nO2 = 0,04 m kim loại + 32.0,04=2,84 => m kim loại = 1,56.2=3,12g → Đáp án D Ví dụ : Cho Al tác dụng với 6,72 lit O2 đktc, phần chất rắn thu hòa tan dung dịch HCl dư thu 6,72 lit khí H2 đktc Khối lượng Al dùng A 8,1 B 16,2 C 18,4 D 24,3 Hướng dẫn  Al O  HCl ddAlCl3 0,3O2 Al   hon hop     Al du 0,3 molH Bảo toàn e : ne=3nAl=4nO2+2nH2=1,8mol → nAl=0,6mol→16,2g → Đáp án B Ví dụ : Đốt cháy hỗn hợp gồm (0,4 mol Fe 0,2 mol Cu) bình chứa O 2, sau thời gian thu m gam chất rắn Thêm vào bình dung dịch HCl dư thu 3,36 lít khí đktc 6,4 gam kim loại không tan Giá trị m A 44,8 B 41,6 C 40,8 D 38,4 Hướng dẫn dung dich (0, mol FeCl2 va 0,1 mol CuCl2 )  oxit 0, Fe   O2 ,t o  HCl  hon hop    ran 0,1 mol Cu  0, Cu kimloai du  0,15molH  Bảo toàn e : ne = 0,4.2+0,1.2=4.nO2+2.nH2 → nO2 = 0,175 mol Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - M: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Bài toán kim loại + phi kim → m rắn = 0,4.56+0,2.64+32.0,175= 40,8 g → Đáp án C Ví dụ : Cho m gam hỗn hợp X (Zn, Cr, Sn có số mol nhau) tác dụng hết với HCl loãng nóng dư thu dung dịch Y chứa 29,185 gam muối H2 Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 dư, to VO2 phản ứng đktc : A 1,304 lit B.1,008 lit C 3,276lit D 1,344 lit Hướng dẫn  x mol Zn   x mol Cr  x mol Sn  H    x mol ZnCl2  HCl    dd  x mol CrCl2   mmuoi x.(136  123  190)  29,185   x mol SnCl2 tac dung voi   x  0, 065mol  ZnO  O   Cr2O3  SnO  Bảo toàn e : ne = (2+3+4).0,065=4.nO2→ nO2=0,14625 mol→ V=3,276lit → Đáp án C Ví dụ : Cho 43,9 gam hỗn hợp A (Ni, Sn, Mg, Zn) tác dụng với oxi dư thu 56,7 gam hỗn hợp oxit Mặt khác, cho 43,9 gam hỗn hợp A tác dụng dung dịch H 2SO4 loãng dư 13,44 lit khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng Sn hợp A A.48,79% B.27,11% C.40,66% D.54,21% Hướng dẫn Bảo toàn khối lượng : m honhop oxit  m kimloai  m O  56,7  43,9  32.nO  nO  0, 4mol  ne  1,6mol Hỗn hợp kim loại tác dụng với H+ : ne = 2nH2 = 0,6.2 = 1,2 mol  Ni  Sn  Hỗn hợp  tác dụng với  Mg  Zn  Ni 2  2  Sn H    2  Mg  Zn 2  1,  1,  0, 2 dễ có 119.0,  NiO  %mSn  100%  54, 2% 43,9  SnO  O    MgO  ZnO nSn  → Đáp án D Giáo viên: Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - ... TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Chuyên đề giảng Các tập tài liệu biên soạn thuộc chuyên đề 01 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-M: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) website Hocmai.vn Câu... TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Chuyên đề giảng Các tập tài liệu biên soạn thuộc chuyên đề 01 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-M: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) website Hocmai.vn Câu... TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Chuyên đề giảng Các tập tài liệu biên soạn thuộc chuyên đề 01 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-M: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) website Hocmai.vn Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: HDgroup TỔNG hợp FULL tài LIỆU hóa 2017 GIẢI CHI TIẾT THẦY vũ KHẮC NGỌC, HDgroup TỔNG hợp FULL tài LIỆU hóa 2017 GIẢI CHI TIẾT THẦY vũ KHẮC NGỌC, HDgroup TỔNG hợp FULL tài LIỆU hóa 2017 GIẢI CHI TIẾT THẦY vũ KHẮC NGỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay