01 KC tu diem den mp de 3 trac nghiem

3 167 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:41

Chinh phục HÌNH KHÔNG GIAN (Pro-S) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Bài tập trắc nghiệm (Chương trình Pro-S) KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG – Đề số 03 Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP có website MOON.VN Câu 1: Cho hình hộp đứng ABCD A ' B ' C ' D ' có đáy hình vuông, tam giác A ' AC tam giác vuông cân, A ' C  a Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  BCD ' : a a a a B C D Câu 2: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Đường thẳng SA vuông SA góc với mặt phẳng đáy Gọi M trung điểm SB Tỷ số khoảng cách từ điểm M đến mặt a a phẳng  SCD  là: A A B Câu 3: Cho hình chóp S ABC có SA   ABC  D SA  4cm, AB  3cm, AC  4cm BC  5cm C Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SBC  (đơn vị cm ): A d  A;  SBC    B d  A;  SBC    17 72 17 34 D d  A;  SBC    17 17 Câu 4: Cho khối chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh 4cm Hình chiếu vuông góc S xuống mặt C d  A;  SBC    đáy trung điểm H AB Biết SH  cm Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBD  là: A cm B cm C cm D cm Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác Hình chiếu vuông góc đỉnh S lên mặt đáy điểm H thuộc cạnh AC cho HC  2HA Gọi M trung điểm SC N điểm thuộc cạnh SB cho SB  3SN Khẳng định sau sai: A Khoảng cách từ M đến mặt phẳng  ABC  lần khoảng cách từ N đến mặt phẳng  ABC  B Khoảng cách từ M đến mặt phẳng  SAB  nửa khoảng cách từ C đến mặt phẳng  SAB  khoảng cách từ B đến mặt phẳng  SAC  3 D Khoảng cách từ M đến mặt phẳng  SAB  khoảng cách từ H đến mặt phẳng  SAB  Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật có AB  9, AD  12 Hình chiếu vuông góc đỉnh S xuống mặt đáy trùng với trọng tâm H tam giác ABC Biết SH  , khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SCD  là: C Khoảng cách từ N đến mặt phẳng  SAC  A 36 B 24 C 12 D Chương trình Luyện thi PRO–S PRO–E: Giải pháp tối ưu cho kì thi THPT Quốc Gia 2017! Chinh phục HÌNH KHÔNG GIAN (Pro-S) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật ABCD Tam giác SAD cân S thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy Gọi M điểm thoã mãn SM  2CM  Tỷ số khoảng cách D đến mặt phẳng  SAB  từ M đến mặt phẳng  SAB  là: B C D 2 Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi Tam giác SAB cân S thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy , biết tam giác ABC cạnh 20 cm mặt phẳng  SCD  tạo với đáy góc 600 Khoảng A cách từ A đến  SCD  là: A 20 cm B 10cm C 15 cm D 30 cm Câu 9: Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' , hình chiếu vuông góc A ' xuống mặt đáy  ABC  trùng với trung điểm H AB Gọi h khoảng cách từ A đến mặt phẳng  A ' BC  Gọi M trung điểm A ' C ' N thuộc cạnh CC ' cho NC '  NC Tích khoảng cách từ M N đến mặt phẳng  A ' BC  là: h h2 2h B C D h 6 Câu 10: Cho hình lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' có đáy hình chữ nhật ABCD có AB  3; AD  Tam giác A ' BD cân A’ thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy AA ' Gọi M trung điểm A ' D ' Khoảng cách từ M đến mặt phẳng  A ' AC  là: A 12 B C D 5 5 Câu 11: Cho hình chóp S ABCD có SAC tam giác Gọi d A khoảng cách từ A đến mặt phẳng A  SCD  d B khoảng cách từ B đến mặt phẳng  SAC  Tỷ lệ dA bằng: dB 21 21 C D 7 Câu 12: Cho hình chóp S ABC có tam giác ABC vuông A , AB  AC  a , I trung điểm SC , hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng  ABC  trung điểm H BC , mặt phẳng  SAB  tạo với A B đáy góc 60 Khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng  SAB  a 39 a a 3a B C D 4 Câu 13: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh 2a Mặt phẳng  A ' BC  tạo A với mặt đáy  ABC  góc 600 Khoảng cách từ B đến mặt phẳng  B ' AC  là: A 3a B 2a C 9a D a Câu 14: Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC có đáy tam giác cân A, AB  AC  2a, CAB  1200 Góc  ABC   ABC  450 Khoảng cách từ B đến mặt phẳng  ABC  là: A a B 2a C a D a Câu 15: Cho lăng trụ tứ giác ABCD ABCD với cạnh đáy dm Biết mặt phẳng  BDC   hợp với đáy góc 300 Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  BDC   là: Chương trình Luyện thi PRO–S PRO–E: Giải pháp tối ưu cho kì thi THPT Quốc Gia 2017! Chinh phục HÌNH KHÔNG GIAN (Pro-S) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 6 B C dm D dm dm dm 2 3 Câu 16: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông A, AB  2a, AC  a Hình chiếu vuông A góc S lên mặt phẳng  ABC  trung điểm H cạnh AB Cạnh bên SC hợp với đáy góc 600 Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  là: A 29a 29 B 87 a 29 C 87 a 29 D 4a 29 Câu 17: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông B, BC  a, ACB  600 , SA   ABC  M điểm nằm cạnh AC cho MC  2MA Biết  SBC  tạo với đáy góc 300 Khoảng cách từ M đến mặt phẳng  SBC  là: 3a 2a a a B C D Câu 18: Cho hình chóp tam giác S ABC , cạnh đáy 2a , cạnh bên 3a Gọi O tâm đáy, M , N trung điểm AB, BC Khoảng cách từ O đến mặt phẳng  SMN  là: A a 279 69 Câu 19: Cho A a 279 23 chóp S ABCD B hình a 23 279 ABCD D a C có đáy hình vuông tâm 23 279 O , cạnh a, SA   ABCD  , SA  a Gọi G trọng tâm SAC Từ G kẻ đường thẳng song song với SB cắt OB I Khoảng cách từ I đến mặt phẳng  SBC  là: a a a a B C D 6 Câu 20: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , mặt bên SAB tam giác cạnh a nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Gọi I trung điểm AB, E trung điểm BC A Khoảng cách từ I đến mặt phẳng  SED  là: A a B a C a D 3a Thầy Đặng Việt Hùng Chương trình Luyện thi PRO–S PRO–E: Giải pháp tối ưu cho kì thi THPT Quốc Gia 2017!
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 KC tu diem den mp de 3 trac nghiem , 01 KC tu diem den mp de 3 trac nghiem , 01 KC tu diem den mp de 3 trac nghiem

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay