Biểu mẫu Giay di duong mới nhất theo quy định của bô tài chính

2 384 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:32

Mẫu giấy đi đường của bộ tài chính mới nhất năm 2016 2017. Thuận tiện cho quý vị khai thác và sử dụng ngay không cần phải chỉnh sửa nhiềumẫu giấy đi đường mới nhất của bộ tài chínhmẫu giấy đi đường mới nhất của bộ tài chínhmẫu giấy đi đường mới nhất của bộ tài chính Sở GD- ĐT Trường THPT Tam Lang Mã số đơn vị:…………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mẫu số C06-H (Ban hành theo QĐ số19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số: Cấp cho : Chức vụ : Được cử công tác : Theo công lệnh ( giấy giới thiệu ) số ngày tháng năm 20 Từ ngày tháng năm 20 đến ngày tháng năm 20 Ngày tháng năm 20 Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) Tiền ứng trước Lương: .đ Công tác phí: đ Cộng: .đ Nơi nơi đến A Nơi đi: Nơi đến: Nơi đi: Nơi đến : Ngày, tháng Phương tiện Số ngày Lý năm sử dụng công tác lưu trú Chứng nhận quan nơi công tác (Ký tên đóng dấu) B Nơi đi: Nơi đến: Nơi đi: Nơi đến : Vé người: vé x .đ= đ - Vé cước: vé x .đ= đ - Phụ phí lấy vé điện thoại vé x .đ= đ - Phòng nghỉ: vé x .đ= đ Phụ cấp đường:cộng đ Phụ cấp lưu trú: đ Tổng cộng ngày công tác .đ Ngày tháng năm 20 Duyệt Duyệt Thời gian lưu trú hưởng phụ cấp Số tiền toán là: .ngày Người công tác Phụ trách phận Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu mẫu Giay di duong mới nhất theo quy định của bô tài chính, Biểu mẫu Giay di duong mới nhất theo quy định của bô tài chính, Biểu mẫu Giay di duong mới nhất theo quy định của bô tài chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay