Bộ khuôn mảng sàn xe nhiều tác giả, 89 trang

89 91 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:31

Chơng trình KC.05 - Dự án KC.05.DA.13 Trung Tâm Phát triển Công nghệ Ô tô ******************* Bộ khuôn MảNG sàn xe 6091-20 Hà Nội 6-2006 Ký hiệu (Code) K03-01-01-00 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn khung trái trớc Ký hiệu (Code) K03-01-01-01 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn mặt đầu Ký hiệu (Code) K03-01-01-02 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn tai móc Ký hiệu (Code) K03-01-01-03 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn móc gài dây Ký hiệu (Code) K03-01-02-00 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn khung phải trớc Ký hiệu (Code) K03-01-02-01 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn mặt đầu Ký hiệu (Code) K03-01-02-01 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn tai móc Ký hiệu (Code) K03-01-03-00 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn khung trái Ký hiệu (Code) K03-01-03-01 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn miếng đệm Ký hiệu (Code) K03-02-14-00 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN bao phải 74 Ký hiệu (Code) K03-02-15-00 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN bao trái 75 Ký hiệu (Code) K03-02-16-00 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN bao bánh sau phải 76 Ký hiệu (Code) K03-02-16-02 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN cách 77 Ký hiệu (Code) K03-02-16-03 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN cách 78 Ký hiệu (Code) K03-02-16-04 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN tai móc 79 Ký hiệu (Code) K03-02-17-00 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN bao bánh sau trái 80 Ký hiệu (Code) K03-02-17-03 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN cách 81 Ký hiệu (Code) K03-02-17-03 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN cách 82 Ký hiệu (Code) K03-02-17-04 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN tai móc 83 Ký hiệu (Code) K03-02-18-00 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN móc dới giữ bánh xe dự phòng 84 Ký hiệu (Code) K03-02-19-00 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN sàn trái buồng động 85 Ký hiệu (Code) K03-02-19-01 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN miếng đệm 86 Ký hiệu (Code) K03-02-20-00 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN sàn phải buồng động 87 Ký hiệu (Code) K03-02-20-01 Tên chi tiết (Name of autopart) KHUÔN miếng đệm 88 ... K0 3-0 1-0 2-0 1 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn mặt đầu Ký hiệu (Code) K0 3-0 1-0 2-0 1 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn tai móc Ký hiệu (Code) K0 3-0 1-0 3-0 0 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn. .. (Code) K0 3-0 1-0 5-0 0 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn khung trái sau 14 Ký hiệu (Code) K0 3-0 1-0 5-0 1 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn chân dới 15 Ký hiệu (Code) K0 3-0 1-0 5-0 1-0 1 Tên chi... hiệu (Code) K0 3-0 1-0 3-0 1 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn miếng đệm Ký hiệu (Code) K0 3-0 1-0 3-0 2 Tên chi tiết (Name of autopart) Khuôn tai móc hai lỗ 10 Ký hiệu (Code) K0 3-0 1-0 3-0 3 Tên chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ khuôn mảng sàn xe nhiều tác giả, 89 trang , Bộ khuôn mảng sàn xe nhiều tác giả, 89 trang , Bộ khuôn mảng sàn xe nhiều tác giả, 89 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay