ĐHĐN giáo trình kỹ thuật cơ khí đại cương lưu đức hoà, 68 trang

68 101 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:29

M U Mụn hc C khớ i cng l mt nhng mụn hc cú liờn quan n kin thc ph bin ca cỏc ngnh k thut in, nng lng, hoỏ, cụng ngh thụng tin v in t vin thụng v.v h thng giỏo dc i hc, cao ng, trung hc v dy ngh Giỏo trỡnh k thut c khớ cp n cỏc chớnh sau: Chng 1: Gii thiu v nhng khỏi nim c bn v quỏ trỡnh sn xut, cht lng b mt v chớnh xỏc gia cụng, kt cu cụng ngh v cỏc loi dng c o c khớ Chng 2: Trỡnh by khỏi quỏt cỏc loi vt liu dựng c khớ Chng 3, 4, 5: Gii thiu nhng nguyờn lý c bn ch to cỏc loi phụi ỳc, phụi rốn dp, phụi hn v cụng ngh ct kim loi Chng 6: Trỡnh by nguyờn lý ct gt kim loi, cỏc loi mỏy cụng c v cỏc c cu thng dựng trờn mỏy cụng c, cng nh cỏc cụng vic cú th thc hin c trờn cỏc mỏy cụng c thụng dng Chng 7: Gii thiu cỏc dng n mũn kim loi, cỏch x lý v bo v b mt cỏc sn phm c khớ õy l giỏo trỡnh dnh cho cỏc sinh viờn ngoi c khớ nh ngnh k thut in, hoỏ, in t v cụng ngh thụng tin thuc cỏc trng i hc k thut, cao ng v trung hc ngh Giỏo trỡnh cng l ti liu tt cho cỏc cỏn b k thut cỏc nh mỏy, xớ nghip nghiờn cu v tham kho Ngi biờn son mong mun nhn c s gúp ý ca cỏc ng nghip cng nh cỏc sinh viờn nhm hon thin hn GIO TRèNH: C KH I CNG TI LIU THAM KHO [1] PGS TS Hong Tựng, C KH I CNG Nh xut bn Khoa hc v K thut - 1994 [2] Hong Tựng, Nguyn Tin o, Nguyn Thỳc H C KH I CNG Nh xut bn Khoa hc v K thut - 2000 [3] TS Nguyn Tin o, KS Trn Cụng c CễNG NGH KHAI THC THIT B C KH Nh xut bn Khoa hc v K thut [4] TS Nguyn Tin o, ThS Nguyn Tin Dng CễNG NGH KIM LOI V NG DNG CAD/CAM/CNC Nh xut bn Khoa hc v K thut [5] Hong Tựng CễNG NGH KIM LOI i hc Bỏch khoa H ni - 1981 [6] Hong Tựng, Nguyn Luyn, Nguyn Vn Ho, Phm Bỏ Nụng CH TO PHễI Nh xut bn B giỏo dc v o to - 1993 [7] Nguyn Nh T GIA CễNG CT GT TRấN MY CễNG C Trng i hc bỏch khoa H ni - 1995 [8] B N ARZAMAXOV VT LIU HC Nh xut bn giỏo dc - 2000 [9] Ninh c Tn DUNG SAI V LP GHẫP Nh xut bn giỏo dc - 2000 GIO TRèNH: C KH I CNG MC LC Trang M U Chng 1: CC KHI NIM C BN V SN XUT C KH 1.1 Khỏi nim v quỏ trỡnh sn xut c khớ 1.2 Khỏi nim v cht lng b mt ca sn phm 1.3 Khỏi nim v chớnh xỏc gia cụng c khớ Chng 2: VT LIU DNG TRONG C KH 2.1 Tớnh cht chung ca kim loi v hp kim 2.2 Thộp 2.2 Gang 2.3 Kim loi v hp kim mu 2.3.1 ng v hp kim ng 2.3.2 Nhụm v hp kim nhụm 2.4 Hp kim cng Chng 3: K THUT C 3.1 Khỏi nim chung 3.2 ỳc khuụn cỏt 3.2.1 Cỏc b phn chớnh ca phõn xng ỳc 3.2.2 Cỏc b phn c bn ca mt khuụn ỳc 3.2.3 Cỏc loi vt liu lm khuụn v lm lừi 3.2.4 Hn hp lm khuụn, lừi 3.2.5 Ch to b mu v hp lừi 3.2.6 Cỏc phng phỏp lm khuụn bng cỏt 3.2.7 H thng rút, u hi, u ngút 3.3 ỳc gang xỏm 3.4 ỳc kim loi mu 3.5 Cỏc phng phỏp ỳc c bit Chng 4: GIA CễNG KIM LOI BNG P LC 4.1 Khỏi nim chung 4.2 Cỏn kim loi 4.3 Kộo kim loi 4.4 ẫp kim loi 4.5 Rốn t 4.6 Dp th tớch 4.7 K thut dp tm Chng 5: K THUT HN 5.1 Khỏi nim chung 1 12 12 15 19 20 20 21 22 24 24 25 25 26 27 28 29 30 35 36 39 41 44 44 45 52 55 57 63 66 74 74 GIO TRèNH: C KH I CNG 5.2 Hn h quang bng tay 5.3 Hn h quang t ng v bỏn t ng 5.4 Hn v ct kim loi bng khớ 5.5 Hn in tip xỳc 5.6 Cỏc phng phỏp hn c bit Chng 6: GIA CễNG CT GT KIM LOI 6.1 Nguyờn lý ct gt kim loi 6.2 Mỏy ct kim loi 6.2.1 Phõn loi v ký hiu 6.2.2 Truyn dn v truyn ng mỏy ct kim loi 6.2.3 Cỏc loi c cu truyn ng mỏy ct kim loi 6.2.4 Mỏy tin 6.2.5 Mỏy khoan - doa 6.2.6 Mỏy bo, xc 6.2.7 Mỏy phay 6.2.8 Mỏy mi Chng 7: X Lí V BO V B MT KIM LOI 7.1 Khỏi nim chung 7.2 Cỏc phng phỏp x lý v bo v b mt kim loi 7.2.1 X lý nhit kim loi 7.2.2 Cỏc phng phỏp x lý b mt khỏc 7.2.3 Bo v chng g 75 81 83 91 93 95 95 99 99 100 102 105 110 112 114 118 121 121 121 122 124 124 TI LIU THAM KHO 125 MC LC 126 GIO TRèNH: C KH I CNG I HC NNG TRNG I HC K THUT BIấN SON: THS GVC LU C HO GIO TRèNH K THUT C KH NNG - 2002 TRNG HBK NNG - LU C HềA CHNG CC KHI NIM C BN V SN XUT C KH 1.1 CC KHI NIM V QU TRèNH SN XUT 1.1.1 S QU TRèNH SN XUT C KH K thut c khớ l mụn hc gii thiu mt cỏch khỏi quỏt quỏ trỡnh sn xut c khớ v phng phỏp cụng ngh gia cụng kim loi v hp kim ch to cỏc chi tit mỏy hoc kt cu mỏy Quỏ trỡnh sn xut v ch to ú bao gm nhiu giai on khỏc c túm tt nh sau: Phi kim Ti nguyờn thiờn nhiờn Qung, nhiờn liu, cht tr dung Ch to vt liu Luyn kim Ch to phụi ỳc, cỏn, rốn dp, hn Gia cụng ct gt Tin, phay, bo, khoan, mi X lý v bo v Nhit luyn, hoỏ nhit luyn, m, sn Thộp, gang, ng, nhụm, hp kim Ph phm v ph liu Ph phm v ph liu Chi tit mỏy H.1.1.S quỏ trỡnh sn xut c khớ 1.1.2 QU TRèNH THIT K L quỏ trỡnh tho, tớnh toỏn, thit k mt dng sn phm th hin trờn bn v k thut, thuyt minh, tớnh toỏn, cụng trỡnh v.v ú l quỏ trỡnh tớch lu kinh nghim, s dng nhng thnh tu khoa hc k thut sỏng to nhng sn phm mi ngy cng hon thin Bn thit k l c s thc hin quỏ trỡnh sn xut, l c s phỏp lý kim tra, o lng, thc hin cỏc hp ng v.v 1.1.3 QU TRèNH SN XUT: Quỏ trỡnh sn xut l quỏ trỡnh tỏc ng trc tip ca ngi thụng qua cụng c sn xut nhm bin i ti nguyờn thiờn nhiờn hoc bỏn thnh phm thnh sn phm c th ỏp ng yờu cu ca xó hi Quỏ trỡnh sn xut thng bao gm nhiu giai on Mi giai on tng ng vi mt cụng on, mt phõn xng hay mt b phn lm nhng nhim v chuyờn mụn khỏc Quỏ trỡnh sn xut c chia cỏc cụng on nh, theo mt quỏ trỡnh cụng ngh GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 TRNG HBK NNG - LU C HềA 1.1.4 QUI TRèNH CễNG NGH QTCN l mt phn ca quỏ trỡnh sn xut nhm trc tip lm thay i trng thỏi ca i tng sn xut theo mt th t cht ch, bng mt cụng ngh nht nh Vớ d: QTCN nhit luyn nhm lm thay i tớnh cht vt lý ca vt liu chi tit nh cng, bn.v.v Cỏc thnh phn ca quy trỡnh cụng ngh bao gm: a/ Nguyờn cụng: l mt phn ca quỏ trỡnh cụng ngh mt hoc mt nhúm cụng nhõn thc hin liờn tc ti mt ch lm vic gia cụng chi tit (hay mt nhúm chi tit cựng gia cụng mt ln) b/ Bc: l mt phn ca nguyờn cụng trc tip lm thay i trng thỏi hỡnh dỏng k thut ca sn phm bng mt hay mt hp dng c vi ch lm vic khụng i Khi thay i dng c, thay i b mt, thay i ch ta ó chuyn sang mt bc mi c/ ng tỏc: l hp cỏc hot ng, thao tỏc ca cụng nhõn thc hin nhim v ca bc hoc nguyờn cụng 1.1.5 DNG SN XUT Tu theo quy mụ sn xut, c trng v t chc, trang b k thut v quy trỡnh cụng ngh m cú cỏc dng sn xut sau: a/ Sn xut n chic: l dng sn xut m sn phm c sn xut vi s lng ớt v thng ớt lp li v khụng theo mt quy lut no Chng loi mt hng rt a dng, s lng mi loi rt ớt vỡ th phõn xng, nh mỏy thng s dng cỏc dng c, thit b nng õy l dng sn xut thng dựng sa cha, thay th b/ Sn xut hng lot: l dng sn xut m sn phm c ch to theo lụ (lot) c lp i lp li thng xuyờn sau mt khong thi gian nht nh vi s lng lot tng i nhiu (vi trm n hng nghỡn) nh sn phm ca mỏy bm, ng c in.v.v Tu theo lng, kớch thc, mc phc v s lng m phõn dng sn xut hng lot nh, va v ln Trong sn xut hng lot cỏc dng c, thit b s dng l cỏc loi chuyờn mụn hoỏ cú kốm c loi nng hp c/ Sn xut hng khi: hay sn xut ng lot l dng sn xut ú sn phm c sn xut liờn tc mt thi gian di vi s lng rt ln Dng sn xut ny rt d c khớ hoỏ v t ng hoỏ nh xớ nghip sn xut ng h, xe mỏy, ụ tụ, xe p.v.v 1.1.6 KHI NIM V SN PHM V PHễI a/ Sn phm: l mt danh t quy c ch mt vt phm c to giai on cui cựng ca mt quỏ trỡnh sn xut, ti mt c s sn xut Sn phm cú th l mỏy múc hon chnh hay mt b phn, cm mỏy, chi tit dựng lp rỏp hay thay th b/ Chi tit mỏy: l n v nh nht v hon chnh v mt k thut ca mỏy nh bỏnh rng, trc c, bi v.v c/ Phụi: cũn gi l bỏn thnh phm l danh t k thut c quy c ch vt phm c to t mt quỏ trỡnh sn xut ny chuyn sang mt quỏ trỡnh sn xut khỏc Vớ d: sn phm ỳc cú th l chi tit ỳc (nu em dựng ngay) cú th l phụi ỳc nu nú cn gia cụng thờm (ct gt, nhit luyn, rốn dp ) trc dựng Cỏc phõn xng ch to phụi l ỳc, rốn, dp, hn, gũ, ct kim loi v.v 1.1.7 KHI NIấM V C CU MY V B PHN MY a/ B phn mỏy: õy l mt phn ca mỏy, bao gm hay nhiu chi tit mỏy c liờn kt vi theo nhng nguyờn lý mỏy nht nh (liờn kt ng hay liờn kt c nh) nh hp tc , may xe p v.v b/ C cu mỏy: õy l mt phn ca mỏy hoc b phn mỏy cú nhin v nht nh mỏy Vớ d: a, xớch, lớp ca xe p to thnh c cu chuyn ng xớch xe p GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 TRNG HBK NNG - LU C HềA 1.2 KHI NIM V CHT LNG B MT CA SN PHM Cht lng b mt ca cỏc chi tit mỏy c ỏnh giỏ bi nhn b mt v tớnh cht c lý ca lp kim loi b mt 1.2.1 NHN B MT (NHM) y búng b mt l nhp nhụ t vi ca lp b mt (H.1.2) gm li lừm, súng, búng (nhỏm) y1 ỏnh giỏ nhp nhụ b mt ngi ta dựng hai ch h2 tiờu ú l Ra v Rz (àm) TCVN 2511- 95 cng nh ISO quy nh 14 cp nhỏm c ký hiu kốm theo cỏc tr s L ng nh h3 h1 Rmax h5 h10 h9 x h6 h4 yn ng ỏy H.1.2 nhỏm b mt chi tit - Ra l sai lch trung bỡnh s hc cỏc khong cỏch t nhng im ca profil o c n ng trung bỡnh ox o theo phng vuụng gúc vi ng trung bỡnh ca nhp nhụ t vi trờn chiu di L chun L Ta cú th tớnh: Ra = 1 n ( ) y dx R = y + y + y + + y = yi a n L n n i =1 - Rz l chiu cao nhp nhụ t vi trờn chiu di chun L vi giỏ tr trung bỡnh ca tng cỏc giỏ tr tuyt i ca chiu cao nh cao nht h1, h3, h5, h7, h9 v chiu sõu ca ỏy thp nht h2, h4, h6, h8, h10 ca profin khong chiu di chun Rz = (h + h2 + L + h9 ) ( h2 + h4 + L + h10 ) T cp 6ữ12, ch yu dựng Ra, cũn i vi cỏc cp 1ữ5 v 13 ữ14 dựng Rz ghi trờn bn v búng c th hin nh H.1.3 Trong thc t sn xut, cú cỏc cp búng khỏc Vớ d: B mt rt thụ, thụ t cp ữ (Rz = 320 ữ 40): ỳc, rốn Rz20 2,5 Gia cụng na tinh v tinh t cp 4ữ6 (Rz = 40ữ10, a/ b/ Ra = 2,5): tin, phay, khoan H.1.3 Ký hiu búng Gia cụng tinh t cp ữ (Ra = 2,5 ữ 0,32): khoột, doa, mi a/ Ký hiu búng theo Ra Cỏc giỏ tr thụng s nhỏm b mt (TCVN 2511 - 78) Cp Tr s nhỏm (àm) Chiu di Phng phỏp nhỏm 10 11 12 13 14 Ra 2,5-1,25 1,25-0,63 0,63-0,32 0,32-0,16 0,16-0,08 0,08-0,04 0,04-0,02 - GIO TRèNH: Rz chun L(mm) 320 - 160 160 - 80 80 - 40 40 - 20 2,5 20 - 10 2,5 2,5 0,8 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 0,1 - 0,05 0,08 0,05 - 0,025 0,08 C KH I CNG - 2007 gia cụng Tin thụ, ca, da, khoan b/ Ký hiu búng theo RZ ng dng Cỏc b mt khụng tip xỳc, khụng quan trng: giỏ , chõn mỏy v.v Tin tinh, da tinh, B mt tip xỳc tnh, ng, phay trc vớt, bỏnh rng Doa, mi, ỏnh B mt tip xỳc ng: mt búng v.v rng, mt pittụng, xi lanh, cht v.v B mt mỳt, van, bi, Mi tinh mng, nghin, r, gia cụng ln, dng c o, cn mu v.v c bit, ph phỏp khỏc B mt lm vic chi tit chớnh xỏc, dng c o TRNG HBK NNG - LU C HềA 1.2.2 TNH CHT C Lí CA LP B MT SN PHM Tớnh cht c lý ca lp b mt gm cu trỳc t vi b mt, cng t vi, tr s v du ca ng sut d b mt Chỳng nh hng nhiu n tui th ca chi tit mỏy Cu trỳc t vi v tớnh cht c lý ca lp b mt chi tit sau gia cụng c gii thiu trờn H.1.4: a/ Mt ngoi b phỏ hu (1) chu lc ộp v ma sỏt ct gt, nhit tng cao Ngoi cựng l mng khớ hp th dy khong 2ữ3 ngstron (1 = 10-8cm), nú hỡnh thnh tip xỳc vi khụng khớ v mt i b nung núng Sau ú l lp b ụxy hoỏ dy khong (40 ữ 80) b/ Lp cng ngui (2) l lp kim loi b bin dng cú chiu dy khong 50.000, vi cng cao thay i gim dn t ngoi vo, lm tớnh cht c lý thay i Kim loi c bn t vựng (3) tr vo HB h H.1.4 Tớnh cht c lý lp b mt 1- Mt ngoi b phỏ hu 2- Lp cng ngui 3- Kim loi c bn h- Chiu sõu kim loi HB- cng 1.3 KHI NIM V CHNH XC GIA CễNG C KH 1.3.1 KHI NIM V CHNH XC GIA CễNG chớnh xỏc gia cụng ca chi tit mỏy l c tớnh quan trng ca ngnh c khớ nhm ỏp ng yu cu ca mỏy múc thit b cn cú kh nng lm vic chớnh xỏc chu ti trng, tc cao, ỏp lc ln, nhit v.v chớnh xỏc gia cụng l mc chớnh xỏc t c gia cụng so vi yờu cu thit k Trong thc t chớnh xỏc gia cụng c biu th bng cỏc sai s v kớch thc, sai lch v hỡnh dỏng hỡnh hc, sai lch v v trớ tng i gia cỏc yu t hỡnh hc ca chi tit c biu th bng dung sai chớnh xỏc gia cụng cũn phn no c th hin hỡnh dỏng hỡnh hc lp t vi b mt ú l búng hay nhn b mt, cũn gi l nhỏm 1.3.2 DUNG SAI a/ Khỏi nim: Khi ch to mt sn phm, khụng th thc hin kớch thc, hỡnh dỏng, v trớ chớnh xỏc mt cỏch tuyt i cú sn phm ging ht nh mong mun v ging hng lot, vỡ vic gia cụng ph thuc vo nhiu yu t khỏch quan nh chớnh xỏc ca dng c, thit b gia cụng, dng c o, trỡnh tay ngh ca cụng nhõn v.v Do ú mi sn phm thit k cn tớnh n mt sai s cho phộp cho m bo tt cỏc yờu cu k thut, chc nng lm vic v giỏ thnh hp lý Dung sai c trng cho chớnh xỏc yờu cu ca kớch thc hay cũn gi l chớnh xỏc thit k v c ghi kốm vi kớch thc danh ngha trờn bn v k thut Tr s dung sai kớch thc (IT- àm) >3 > > 10 D (d) Cp ữ ữ ữ chớnh xỏc 10 18 8 11 6 18 15 12 10 GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 > 18 ữ 30 13 21 > 30 ữ 50 11 16 25 > 50 ữ 80 13 19 30 > 80 ữ 120 15 22 35 > 120 ữ 180 18 25 40 >180 ữ 250 20 29 46 TRNG HBK NNG - LU C HềA 14 25 40 60 100 10 11 12 27 43 70 110 180 22 36 58 90 150 18 30 48 75 120 63 100 160 250 400 54 87 140 220 350 46 74 120 190 300 39 62 100 160 250 33 52 84 130 210 72 115 185 290 460 D (d) - Kớch thc danh ngha ca chi tit b/ Dung sai kớch thc: Dung sai kớch thc l sai s cho phộp gia kớch thc t c sau gia cụng v kớch thc danh ngha ú l hiu gia kớch thc gii hn ln nht v nh nht hoc hiu i s gia sai lch trờn v sai lch di Theo TCVN 2244 - 99 cng nh ISO ký hiu ch in hoa dựng cho l, ký hiu ch thng dựng cho trc Trong ú: D (d): Kớch thc danh ngha, s dng theo kớch thc dóy u tiờn ca TCVN 192 - 66 a/ Dung sai kớch thc l d dmax dmin D ITt es ei Dmax Dmin ITl E EI b/ Dung sai kớch thc trc H.1.5 Dung sai kớch thc trc v l - Dmax, dmax: kớch thc gii hn ln nht - Dmin, dmin: kớch thc gii hn nh nht - ES = Dmax - D, es = dmax - d : sai lch trờn - EI = Dmin - D, ei = dmin - d : sai lch di - ITl = Dmax - Dmin = D = ES - EJ : khong dung sai ca l - ITt = dmax - dmin = d = es - ei : khong dung sai ca trc Dung sai lp ghộp l tng dung sai ca l v trc lch i xng ( es = ei ) Tri s dung sai v sai lch c bn xỏc nh dung sai GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 c cd f fg g h d e ef km zb y z za p r s t u v x zc j b a A + Sai lch Trc l tờn gi c dựng ký hiu cỏc b mt tr ngoi b bao ca chi tit Min dung sai ca trc c ký hiu bng ch thng a, b, c , za, zb, zc; ú trc c bn cú cp chớnh xỏc h vi ei = (dmax= d), cp chớnh xỏc js cú cỏc sai Kớch thc danh ngha xng ( ES = EI ) Min dung sai trc Kớch thc danh ngha c/ Min dung sai L l tờn gi c dựng ký hiu cỏc b mt tr cỏc chi tit Theo ISO v TCVN dung sai ca l c ký hiu bng mt ch in hoa A, B, C , ZA, ZB, ZC (ký hiu sai lch c bn) v mt s (ký hiu cp chớnh xỏc), ú cú l c s cú sai lch c bn H vi EI = (Dmin= D), cp chớnh xỏc JS cú cỏc sai lch i Min dung sai l B C C DE EF F FG G H K MN P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC J JS H.1.6 V trớ cỏc dung sai ca Trc v L 49 TRNG HBK NNG - LU C HềA CHNG GIA CễNG CT GT KIM LOI Gia cụng kim loi bng ct gt l phng phỏp dựng nhng dng c ct gt trờn cỏc mỏy ct gt ht mt lp kim loi (lng d gia cụng c) phụi liu cú c vt phm vi hỡnh dỏng v kớch thc cn thit 6.1 NGUYấN Lí CT GT KIM LOI 6.1.1 NHNG KHI NIM C BN V QU TRèNH CT a/ Thc cht, c im Gia cụng ct gt kim loi l quỏ trỡnh ct i mt lp kim loi (gi l lng d gia cụng) trờn b mt ca phụi c chi tit cú hỡnh dỏng, kớch thc, chớnh xỏc, búng theo yờu cu k thut trờn bn v Quỏ trỡnh ú c thc hin trờn cỏc mỏy cụng c hay mỏy ct kim loi (cũn gi l mỏy cỏi), bng cỏc loi dao tin, dao phay, dao bo, mi khoan, ỏ mi v.v gi chung l dao ct kim loi Gia cụng ct gt cú th dựng gia cụng thụ, gia cụng tinh, gia cụng ln cui t c búng, chớnh xỏc cao Gia cụng ct gt kim loi d t ng hoỏ, c khớ hoỏ cho nng sut cao dựng sn xut n chic, hng lot v hng b/ Chuyn ng c bn ct gt Trong quỏ trỡnh gia cụng c khớ, phụi v dng c ct gt di chuyn tng i vi nh nhng c cu mỏy Cú hai dng chuyn ng: Chuyn ng c bn l chuyn ng sinh vic ct gt v chuyn ng ph Chuyn ng c bn cú th chia ra: - Chuyn ng chớnh (chuyn ng ct): cú tc ln hn tt c cỏc chuyn ng khỏc Chuyn ng chớnh ch yu thc hin quỏ trỡnh ct to phoi, ký hiu l V hoc n - Chuyn ng bc tin (chuyn ng chy dao): cú tc nh hn chuyn ng chớnh õy l chuyn ng thc hin quỏ trỡnh ct tip tc v ct ht chiu di chi tit Vic ct gt c tin hnh thụng qua hai chuyn ng ny thụng qua cỏc phng phỏp ct gt thng dựng nhiu l tin, phay, bo, mi, khoan Vớ d: Khi tin thỡ phụi cú chuyn ng chớnh V l chuyn ng quay trũn, cũn dao thỡ cú chuyn ng chy dao gi l bc tin S (chuyn ng thng dc trc phụi) Khi khoan thỡ mi khoan va cú chuyn ng chớnh V (chuyn ng quay trũn) va cú chuyn ng chy dao vi bc tin S 6.1.2 CC THễNG S C BN CA CH CT a/ Tc ct V: l khong dch chuyn ca mt im trờn li ct hoc mt im trờn b mt chi tit gia cụng sau mt n v thi gian D n (m/phỳt); - i vi mỏy cú phụi hoc dng c ct quay trũn (tin) thỡ: V = 1000 L - i vi mỏy cú phụi hoc dng c ct chuyn ng thng (bo): V = (m/phỳt) 1000 t D - ng kớnh phụi; n- s vũng quay ca phụi phỳt; L - chiu di hnh trỡnh (mm); t thi gian ca hnh trỡnh (phỳt) b/ Lng chy dao S: ú l khong dch chuyn ca dao theo hng chuyn ng ph sau mt vũng quay ca chi tit gia cụng (mm/vũng) GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 50 TRNG HBK NNG - LU C HềA c/ Chiu sõu ct t: ú l khong cỏch gia b mt cn c gia cụng v mt ó gia cụng sau mt ln dao ct chy qua Dd t= (mm) D - ng kớnh ca mt cn gia cụng (mm) d - ng kớnh ca mt ó gia cụng (mm) phụi bc tin S d D t H.6.1.Cỏc yu t ct gt tin ngoi 6.1.3 DNG C CT GT a/ Cu to ca dng c ct: Dao ct (dao tin, dao bo, dao phay ) l loi dng c ct dựng rt rng rói gia cụng kim loi Dao gm u dao I v thõn dao II Thõn dao dựng kp giỏ dao mt thoỏt li ct ph I II mt sau ph mi dao li ct chớnh mt sau chớnh H.6.2.Cỏc b phn chớnh ca dao tin b/ Vt liu ch to dao ct gt: Yờu cu phi cú cng cao, chu mi mũn tt, cú bn m bo v bn nhit cao gia cụng vi tc ln - Thộp cỏcbon dng c: sau nhit luyn t cng 60ữ63 HRC song chu nhit thp Núng n 200ữ3000C thộp mt cng Ngy ch dựng thộp ny ch to dng c ct nh ca, da, c v.v Cỏc mỏc thộp thng dựng: CD80, CD80A, CD100 - Thộp hp kim dng c: Cú th dựng thộp cú mỏc 90CrSi, 100CrW ch to tarụ, bn ren c bit ph bin nht l dựng thộp cao tc (thộp giú) ch to cỏc loi dao ct nh dao tin, mi khoan v li ct ca dao phay vỡ cng khụng cao hn hai loi trờn nhng bn nhit cao hn (n 6500C) Hin thng dựng cỏc loi thộp giú cú ký hiu 80W18Cr4VMo, 90W9Cr4V2Mo, 90W9Co10Cr4V2Mo v.v - Hp kim cng: l loi vt liu cú tớnh ct gt rt cao chu nhit lờn n 10000C, cng ca vt liu: 70ữ92 HRC Mc dự rt t, nhng ngi ta dựng rt nhiu vỡ ú l loi vt liu khụng phi nhit luyn, cú th ct vi tc cao, nng sut cao Loi WCCo8, WCCo10 dựng ct gang, hp kim nhụm ỳc Loi WCTiC5Co10, WCTiC15Co6 thớch hp ct vt liu Ngoi ngi ta cũn dựng vt liu gm, kim cng ch to dao ct gt 6.2 MY CT KIM LOI Ngy cựng vi s phỏt trin ca tin hc v in t, mỏy cụng c v cụng ngh gia cụng ó c hon thin mc rt cao Cỏc mỏy cụng c lm vic hon ton t ng v lm vic theo chng trỡnh nh trc 6.2.1 PHN LOI V Kí HIU a/ Phõn loi mỏy cụng c - Theo lng chia loi nh di tn, loi trung bỡnh di 10 tn v loi hng nng t 10 tn tr lờn Cú loi n 1600 tn - Theo chớnh xỏc ca mỏy: chớnh xỏc thng, cao v rt cao GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 51 TRNG HBK NNG - LU C HềA - Theo mc gia cụng ca mỏy: + Mỏy nng: cú cụng dng chung gia cụng nhiu loi chi tit cú hỡnh dng, kớch thc khỏc Thng dựng sn xut n chic, hng lot nh + Mỏy chuyờn mụn hoỏ dựng gia cụng mt loi hay mt vi loi chi tit cú hỡnh dng gn ging nh dng trc, bc, vũng bi v v Thng dựng sn xut hng lot nh mỏy gia cụng bỏnh rng, vũng bi, tin ren, v.v + Mỏy chuyờn dựng gia cụng mt loi chi tit cú hỡnh dng, kớch thc nht nh Loi ny dựng sn xut hng lot ln v hng - Phõn loi theo cụng dng: mỏy tin, mỏy bo, khoan, phay, mi v.v b/ Ký hiu mỏy: d dng phõn bit cỏc nhúm mỏy khỏc nhau, ngi ta ó t ký hiu cho cỏc mỏy Cỏc nc cú ký hiu khỏc Cỏc mỏy sn xut Vit nam c ký hiu nh sau: - Ch u tiờn ch nhúm mỏy: T - tin; K - khoan; M - mi; P - phay; B - bo - Cỏc ch s tip theo biu th kiu mỏy, c trng cho mt nhng kớch thc quan trng ca chi tit hay dng c gia cụng - Cỏc ch cỏi sau cựng ch rừ mc t ng hoỏ, chớnh xỏc v ci tin mỏy Vớ d: T620A: T - tin; s - kiu nng; s 20 - chiu cao tõm mỏy l 200 mm tng ng vi ng kớnh ln nht gia cụng trờn mỏy l 400 mm, ch A l ci tin t mỏy T620 6.2.2 TRUYN DN V TRUYN NG TRONG MY CT GT KIM LOI a/ Cỏc hỡnh thc truyn dn - Truyn dn trung: L truyn dn m ng c in truyn vo trc trung tõm chy dc theo phõn xng truyn chuyn ng n tng mỏy bng b truyn Hỡnh thc ny n gin nhng hiu sut thp, cng knh khụng an ton, mun sa cha mt mỏy, phi ngng ton b phõn xng - Truyn dn nhúm: Mt ng c truyn dn cho mt nhúm mỏy - Truyn dn c lp: Mt mỏy c truyn dn t mt hoc nhiu ng c Mi ng c lm mt nhim v riờng, mt h thng iu khin riờng nh ng c chớnh, ng c chy dao thng ng, ng c chy dao nhanh, ng c thu lc, ng c bụi trn, ng c lm mỏt b/ Cỏc hỡnh thc truyn ng - Truyn ng ai: gm bỏnh (puli) ch ng v b ng thang hay dt truyn chuyn ng quay trũn gia puli vi t s truyn: D1 X D1 n2 i= (1 ) = n n1 D2 - h s trt ly bng (0,01ữ0,02) n1; n2 - tc vũng ca cỏc bỏnh D1; D2 - ng kớnh ngoi ca puli 1, D2 X n2 - Truyn ng bỏnh rng: gm cỏc bỏnh rng tr hoc cụn n khp vi truyn chuyn ng quay gia cỏc trc song song hoc vuụng gúc vi nh cỏc cỏc bỏnh rng cú s rng Z Z n2 Z1; n1 = T s truyn: i = Z n1 Z1; n1 M X Z1; Z2 - s rng ca cỏc bỏnh rng n1; n2 - s vũng quay ca cỏc bỏnh rng GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 M X X X Z2; n2 Z2; n2 52 TRNG HBK NNG - LU C HềA - Truyn ng xớch n1; Z1 M Z n T s truyn: i = = Z n1 Z1; Z2 - s rng ca cỏc bỏnh xớch n1; n2 - s vũng quay ca cỏc bỏnh xớch n2; Z2 Zbv - Truyn ng trc vớt-bỏnh vớt: ú l dng truyn chuyn ng quay gia trc khụng song song Bỏnh vớt cú s rng Zbv n khp vi trc vớt cú s u mi K (K = 1, 2, 3) T s truyn: i = K/Zbv dựng thay i mc ln giỏ tr vũng quay n gia trc - Truyn ng vớtme-ai c: õy l mt dng truyn chuyn ng bin chuyn ng quay trũn thnh chuyn ng tnh tin Trng hp (a): Khi trc vớt quay trũn ti ch, c tnh tin Trng hp (b): c c nh, trc vớt quay trũn v tnh tin Sau n vũng quay ca trc vớt vi bc vớt tx c tnh tin c mt on S = tx.n K Truyn ng trc vớt-bỏnh vớt a/ n S tx b/ n S Truyn ng Truyn ng xớch 6.2.3 CC LOI C CU TRUYN NG TRONG MY CT KIM LOI D1 a/ Truyn ng vụ cp: õy l truyn ng cho ta tc bt k gia tc gii hn nmin v nmax Trong mỏy ct kim loi cú mt s c cu truyn dn vụ cp sau: - Bỏnh cụn - dõy dt (a): i = cn gt a/ D1 n2 ) = ; ( D2 n1 D2 II n2 D1, D2 - ng kớnh puli tng ng vi v trớ dõy - Bỏnh cụn ma sỏt v ln (c): D n i = (1 ) = ; D2 n1 D1, D2 - ng kớnh bỏnh cụn ti v trớ ln GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 I n1 n2 n1 b/ D1 I D2 II H.6.3 Truyn ng vụ cp a/ Bỏnh rng cụn - dt; b/ Bỏnh cụn ma sỏt v ln 53 TRNG HBK NNG - LU C HềA b/ Truyn ng phõn cp: L truyn ng cho ta tc nht nh gia tc gii hn nmin v nmax Cú cỏc c cu thay i tc nh sau: - Thay i tc bng bng bỏnh rng di trt Khi bỏnh rng di trt dựng thay i tc gia cỏc trc Tu theo s lng bỏnh rng di trt nhiu hay ớt, trc b ng s nhn c cỏc giỏ tr vũng quay khỏc Ti cỏc v trớ n khp ca cỏc cp bỏnh rng s cho ta mt t s truyn i tng ng: iII1 = Z1/Z3; iII2 = Z2/Z4 nII1 = n1.Z1/Z3; nII2 = n1.Z2/Z4 Z1 Z2 I n1 x II x nII Z3 Z4 H.6.4 Thay i tc bng cm bỏnh rng di trt - C cu thay i tc bng ly hp vu Trong c cu thay i tc bng ly hp vu cỏc bỏnh rng Z1, Z2 khụng di trt m chỳng ch truyn chuyn ng quay cho trc b ng II c khp vo ly hp M Khi gt ly hp M sang trỏi hoc sang phi ta s cú cỏc t s truyn: i1 = Z1/Z3 v i2 = Z2/Z4 Z2 Z1 I n1 x nII II x Z3 Z4 H.6.5.Thay i tc bng ly hp vu - C cu Noúctụng: Trờn trc ch ng cú mt bỏnh rng hỡnh thỏp cú s rng t Z1ữZ6 nhn cựng mt s vũng quay n1 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 X X truyn sang trc b ng II cn cú bỏnh rng trung gian Za luụn luụn n khp vi bỏnh di trt Zb lp trờn trc II Z Z Z Ti v trớ nht nh s cú i tng ng: i = i * a = i Z a Zb Zb X Z6 n1 X X X I X Za n2 II Zb A Thng cỏc giỏ tr s rng ca mi bỏnh rng chờnh lch khụng nhiu nờn vũng quay nII cng chờnh lch rt ớt C cu ny thớch hp thc hin thay i lng S mỏy tin B C D E H.6.6 C cu Nooctong - C cu o chiu: Trong mỏy ct kim loi thng s dng loi c cu o chiu c khớ: o chiu bng ly hp (a) v o chiu bng bỏnh rng di trt (b) Theo nguyờn tc nu s trc chn thỡ trc b ng quay ngc chiu vi trc ch ng Nu s trc l s l, trc b ng v trc ch ng quay cựng chiu b/ I Z1 Z2 X II X nI X b/ I Z1 II Za III nIII Z3 X nI X Za III nIII Z3 Z4 a/ Z2 X Z4 b/ H.6.7 C cu o chiu a/ o chiu bng ly hp vu; b/ o chiu bng bỏnh rng di trt GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 54 TRNG HBK NNG - LU C HềA c/ Truyn ng giỏn on Trong mỏy ct kim loi thng s dng c cu Culớt truyn chuyn ng ti - lui cho chuyn ng chớnh dao ct (mỏy bo ngang) Bỏnh rng 1, v a quay lm trt s trt ti-lui rónh trt ca tay quay 10 lm cho tay quay 10 lc xung quanh tõm Nh vy bn trt cú gỏ dao nhn c chuyn ng qua-li trờn chi tit c gỏ trờn bn gỏ d/ Xớch truyn ng Xớch tc : gii thiu mt b truyn nhiu cp tc cho trc chớnh Phng trỡnh xớch ng c tớnh: nc.i1.i2.i3.i4 in = nc 10 H.6.10 C cu Culớt mỏy z1 X z3 X z4 X nc z k z2 nc X c 6.2.4 MY TIN z5 z6 H.6.11 Xớch tc a/ Cụng dng: Mỏy tin l loi mỏy gia cụng ct gt ph bin nht cỏc nh mỏy c khớ (40ữ50%) bi vỡ nú cú th gia cụng c nhiu b mt: mt trũn xoay ngoi v trong; cỏc mt tr, cụn, hay nh hỡnh; cỏc loi ren; mt phng mt u hay ct t Ngoi trờn mỏy tin cú th dựng khoan l, doa l, mi, thm gia cụng cỏc mt khụng trũn xoay nh cỏc gỏ b/ Phõn loi mỏy tin - Cn c vo lng ca mỏy: + Loi nh 500 kg Loi trung bỡnh 4.000 kg + Loi nng 50 tn + Loi siờu nng 400 tn H.6.12 Cỏc cụng vic thc hin trờn mỏy tin - Cn c vo cụng dng ca mỏy: + Mỏy tin ren vớt nng dựng gia cụng cỏc loi ren v cỏc cụng vic khỏc + Mỏy tin nhiu dao (Revonre): nhiu li dao cựng ct mt lỳc cựng mt thi gian + Mỏy tin t ng v bỏn t ng + Mỏy tin chuyờn dựng: ch gia cụng mt s b mt nht nh, loi hỡnh hn ch + Mỏy tin ng hay tin ct: cú mõm cp ln quay nm ngang hay thng ng gia cụng cỏc chi tit cú ng kớnh ln n 20 m c/ Cỏc b phn chớnh ca mỏy tin: A B C D H.6.13 Các phận máy tiện GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 TRNG HBK NNG - LU C HềA 55 - trc (1): l mt hp kớn cú cha b phn quan trng l trc chớnh v hp tc Phớa di hp trc chớnh l hp xe dao (2) v hp ng c (3) - ng (4): cú th di chuyn trờn bng mỏy, cú cha mi chng tõm gỏ phụi tin, cng cú th lp mi khoan, khoột khoan hoc khoột l - Hp bn xe dao (5): l b phn dch chuyn c theo hng dc hoc ngang to lng chy dao (bc tin) S Phớa trờn bn xe dao cú b gỏ kp dao (6) - Thõn mỏy (6): l b phn gỏ t tt c cỏc b phn trờn Ngoi cũn cha thờm b phn lm ngui, thp sỏng, cha phoi v cỏc bng hay c cu iu khin GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 56 TRNG HBK NNG - LU C HềA d/ Cỏc dng c ch yu ca mỏy tin - Mõm cp: l b phn kp cht v t nh v phụi gia cụng Cú cỏc loi: + Mõm cp chu t nh tõm: Khi dựng clờ quay vớt quay 1, ba chu cựng dch chuyn vo tõm mt lng bng Loi ny dựng cp cỏc chi tit trũn xoay + Mõm cp chu c lp: Mi chu cú mt vớt iu chnh riờng Loi ny dựng thớch hp b/ a/ vi cỏc phụi khụng trũn xoay hoc gia cụng b H.6.14.Cỏc loi mõm cp a/ Mõm cp chu; b/ Mõm cp chu; mt lch tõm Ngoi cũn cú mõm cp tc v mõm cp hoa mai dựng gỏ cỏc chi tit cú hỡnh dỏng phc v chi tit c bt vo mõm cp qua cỏc bulon - c - Mi chng tõm: Dựng tõm cỏc phụi cú < L/D < 10 tin Mi chng tõm thng cú gúc = 600, trng hp gỏ nhng vt nng thỡ = 900 - Giỏ (Luynet): Dựng gỏ cỏc chi tit nh v di H/D > 10 nhm tng cng vng cho phụi gia cụng nhm hn ch sai s hỡnh dng lc ct gõy nờn Cú hai loi giỏ : + Giỏ c nh (a): c nh v ti mt v trớ trờn bng mỏy Cỏc vu ca giỏ cú th vo nh cỏc trc vớt + Giỏ di ng (b): loi ny di chuyn cựng vi dao quỏ trỡnh gia cụng, nú c bt cht trờn bn dao Giỏ ng ch cú vu trc tip vi lc ct, m bo trc b cong Ngoi mỏy tin ngi ta cũn dựng mt s dng c khỏc nh tc dựng truyn chuyn ng quay t mõm cp n vt gia cụng vt c gỏ trờn trc chớnh hai mi chng tõm Trc tõm gỏ nhng chi tit cú l sn ó c gia cụng tinh GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 H.6.15 Mi tõm a/ b/ H.6.16 Giỏ c nh (a) v giỏ di ng (b) 57 TRNG HBK NNG - LU C HềA 6.2.5 MY KHOAN-DOA a/ Cụng dng v phõn loi: Mỏy khoan-doa dựng gia cụng l hỡnh tr bng cỏc dng c ct nh: mi khoan, mi khoột v dao doa Mỏy khoan to l thụ t chớnh xỏc, búng b mt gia cụng thp Rz160 ữ Rz40 nõng cao chớnh xỏc v búng b mt l phi dựng khoột hay doa trờn mỏy doa Sau doa, chớnh xỏc t cp hoc v búng t Ra = 1,25 ữ 0,32 Mỏy khoan-doa cú chuyn ng chớnh l chuyn ng quay trũn ca trc mang dao, chuyn ng chy dao l chuyn ng tnh tin ca dao Trờn mỏy khoan cú th dựng dng c tarụ, bn ren gia cụng ren Mỏy khoan cú cỏc loi sau: - Mỏy khoan in cm tay cho phộp khoan cỏc l trờn nhng chi tit m khụng cho phộp cỏc loi mỏy khoan cú trc chớnh c nh thc hin - Mỏy khoan bn: l loi mỏy n gin, nh, t trờn bn ngui L khoan ln nht d 10 mm Mỏy thng cú cp vũng quay vi s vũng quay ln - Mỏy khoan ng: l loi dựng gia cụng cỏc loi l n cú ng kớnh trung bỡnh d 50 mm Mỏy cú trc chớnh mang mi khoan c nh Phụi phi dch chuyn cho trựng tõm mi khoan - Mỏy khoan cn: gia cụng cỏc l cú ng kớnh ln trờn cỏc phụi cú lng ln khụng dch chuyn thun li c Do ú to ca mi khoan cú th dch chuyn quay hay hng kớnh khoan cỏc l cú to khỏc Trong thc t cũn cú mỏy khoan nhiu trc, mỏy khoan sõu b/ a/ c/ H.6.17 a/ Mỏy khoan bn; b/ Mỏy khoan ng; c/ Mỏy khoan cn b/ Dng c ct trờn mỏy khoan-doa - Mi khoan: cú cỏc loi mi khoan rut g, mi khoan sõu, mi khoan tõm Cu to cú li ct chớnh v li ct ph Phn c dao ghi ng kớnh mi khoan Chuụi hỡnh tr dựng cho mi khoan nh (< 10 mm) Chuụi cụn dựng cho loi ln hn - Mi dao doa: Dng c khột v doa dựng m rng l khoan, tng búng, chớnh xỏc b mt l trũn xoay Khỏc vi mi khoan, dao doa cú s li ct nhiu - Tarụ v bn ren: Ta rụ l dng c gia cụng ren Bn ren dựng gia cụng ren ngoi vi kớch thc khụng quỏ ln GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 H.6.18 Mi khoan H.6.19 Mi dao doa H.6.20 Mi ta rụ v bn ren 58 TRNG HBK NNG - LU C HềA 6.2.6 MY BO, XC a/ c im v cụng dng: Mỏy bo, xc l nhúm mỏy cú chuyn ng tnh tin kh hi, dựng gia cụng cỏc mt phng ngang, ng hay nm nghiờng, mt cú bc, mt nh hỡnh; gia cụng cỏc rónh thng vi tit din khỏc nhau: mang cỏ, ch T, dng rng thõn khai Mỏy cng cú kh nng gia cụng chộp hỡnh to cỏc mt cong mt chiu Chuyn ng chớnh ca mỏy l chuyn ng tnh tin kh hi: gm mt hnh trỡnh cú ti v mt hnh trỡnh chy khụng Chuyn ng chy dao thng l chuyn ng giỏn on Gia cụng trờn mỏy bo, xc cú nng sut thp, chớnh xỏc thp v nhn kộm b/ Cỏc loi mỏy bo, xc Tu theo nhng c trng v cụng ngh, mỏy bo c chia thnh: mỏy bo ngang, mỏy bo ging, mỏy xc (bo ng) v cỏc mỏy chuyờn mụn hoỏ - Mỏy bo ngang: dựng gia cụng nhng phụi khụng ln (< 600 mm) Bn mỏy cựng vi phụi di chuyn theo chiu ngang trờn mt bng ca thõn mỏy, cũn u trt ca mỏy cựng vi bn dao v dao bo chuyn ng ti-lui trờn mt bng cú dng uụi ộn - Mỏy bo ging: dựng gia cụng cỏc phụi ln nh thõn mỏy Bn mỏy cựng vi phụi di chuyn theo chiu dc cũn dao bo kp trờn giỏ dao thỡ di chuyn theo chiu ngang Trờn mỏy bo ging cú th gia cụng nhng phụi di ti 12 m trờn mt cựng m lỳc - Mỏy xc: Mỏy xc l mt loi mỏy bo ng cú u mỏy chuyn ng theo chiu thng ng Mỏy xc dựng gia cụng cỏc l, rónh, mt phng v mt nh hỡnh ca phụi cú chiu cao khụng ln v chiu ngang ln H.6.21 Mỏy bo ngang H.6.22 Mỏy xc 6.2.7 MY PHAY a/ c im, cụng dng: Mỏy phay l loi mỏy cú nhiu chng loi v cú t l ln cỏc nh mỏy c khớ Phay trờn mỏy phay l phng phỏp khụng ch t nng sut cao m cũn t c nhn b mt tng i (Ra2,5 ữ Rz40), chớnh xỏc xp x vi gia cụng trờn mỏy tin (cp ữ cp 11) Mỏy phay dựng ph bin gia cụng mt phng, mt nghiờng, cỏc loi rónh cong v phng, rónh then, l, mt ren, mt rng, cỏc dng b mt nh hỡnh (cam, khuụn dp, mu, dng, chõn vt tu thu, cỏnh qut, cỏnh tucbin ), ct t v.v Trong sn xut hng lot v hng khi, phay cú th thay th cho bo v phn ln cho xc Trong sn xut n chic v hng lot nh phay cú nhiu cụng dng, cú th thay th cho bo - xc, dao phay cú nhiu li cựng ct, tc phay cao v cú nhiu bin phỏp cụng ngh, nờn nng sut ca phng phỏp phay cao hn hn bo - xc v giỏ thnh sn phm thp b/ phõn loi mỏy phay - Mỏy phay nng: l loi cú trc chớnh thng ng hoc nm ngang cú th gia cụng c nhiu dng b mt khỏc GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 59 TRNG HBK NNG - LU C HềA - Mỏy phay chuyờn dựng: ch gia cụng mt s loi b mt nht nh gm mỏy phay bỏnh rng, mỏy phay ren, mỏy phay thựng H.6.23.Mỏy phay ng H.6.24 Mỏy phay ngang - Mỏy phay ging: dựng gia cụng ng thi nhiu b mt ca cỏc chi tit ln Ngoi cũn cỏc loi mỏy phay chộp hỡnh, mỏy t hp, mỏy phay iu khin theo chng trỡnh s c/ Dao phay: Trong mỏy phay, chuyn ng chớnh l chuyn ng quay trũn ca dao phay nờn cu to ca dao thng phự hp vi s quay trũn ca trc dao nm ngang hay thng ng Tu theo dng b mt gia cụng cú cỏc loi dao sau: - Loi dao gia cụng mt phng gm dao phay tr, dao phay mt u - Loi dao gia cụng rónh gm dao a, dao phay mt ct, dao phay ngún - Loi dao gia cụng bỏnh rng nh dao phay mụun, dao phay ln rng H.6.25 Cỏc loi dao phay d/ u phõn trờn mỏy phay: õy l mt loi gỏ quan trng dựng trờn mỏy phay Nhim v ca nú l chia u hay khụng u cỏc vt gia cụng trờn phụi u phõn t trờn bn mỏy phay nm ngang (hoc ng) dựng cn phay cỏc loi rónh thng, xon trờn phụi bng dao phay mụun, dao phay ngún GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 H.6.27 u phõn 60 TRNG HBK NNG - LU C HềA 6.2.8 MY MI a/ Khỏi nim: Mi l phng phỏp gia cụng m dng c ct l ỏ mi Mi cú th gia cụng thụ ct b lp thụ cng mt ngoi cỏc loi phụi, nhng a s trng hp l gia cụng tinh cỏc b mt (mt tr, mt phng, rónh, l, mt nh hỡnh, ren, rng, then, then hoa ) Mi dựng gia cụng cỏc vt liu cng nh thộp ó tụi, gang trng cng cú th gia cụng thụ ct phụi, ct bavia, mi thụ Chuyn ng chớnh mi l chuyn ng quay trũn ca ỏ mi: D n (m/s) v= 601000 Trong ú D - ng kớnh ca ỏ mi; n - s vũng quay trc chớnh mang ỏ (v/ph) Chuyn ng chy dao mi cú th l chy dao vũng, chy dao dc, chy dao ngang, chy dao thng ng, hoc chy dao hng kớnh b/ ỏ mi: Vt liu ht mi l thnh phn ch yu ca ỏ, chỳng gm cỏc loi kim cng nhõn to, cỏc ụxyt nh ụxyt nhụm thng, ụxyt nhụm trng, cỏcbit silic, cỏcbit boric Ht mi c ch to vi kớch thc ht khỏc ch to cỏc loi ỏ khỏc Cht dớnh kt liờn kt cỏc vt liu ht mi thng dựng cht dớnh kt vụ c nh keramit, hu c nh bakờlit, cao su H.6.28 Cỏc loi ỏ mi c/ Cỏc loi mỏy mi - Mỏy mi trũn trong: dựng gia cụng tinh cỏc loi l - Mỏy mi trũn ngoi dựng mi b mt ngoi ca chi tit - Mỏy mi phng dựng gia cụng mt phng bng mt ngoi ỏ tr hoc mt u ỏ bỏt, ỏ cc, ỏ chu - Mỏy mi nh hỡnh dựng mi cỏc b mt nh hỡnh nh mi mt ren, mt rng, mi mt cụn, then, then hoa - Mỏy mi chớnh xỏc v siờu chớnh xỏc kốm theo cỏc ph tựng, gỏ, dng c o nh mỏy nghin, mỏy ỏnh búng, mỏy mi doa, mỏy mi siờu chớnh xỏc, mỏy mi thu lc - Mỏy mi trũn khụng tõm dựng mi mt tr ngoi v cỏc chi tit n gin, khụng cú bc vi nng sut cao Mỏy cú th gia cụng liờn tc, khụng phi dng mỏy gỏ kp H.6.29 Mỏy mi phng GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 H.6.30 Mỏy mi vụ tõm 61 TRNG HBK NNG - LU C HềA CHNG X Lí V BO V B MT KIM LOI 7.1 KHI NIM CHUNG S phỏ hu kim loi, cỏc mỏy múc thit b bng kim loi cú th nhiu nguyờn nhõn khỏc nhng ch yu l tỏc dng hoỏ hc, tỏc dng in hoỏ v tỏc dng c hc S phỏ hu kim loi hoỏ hc hay in hoỏ gi l s n mũn kim loi hay s g S phỏ hu kim loi c hc gi l s mi mũn kim loi 7.1.1 CC DNG N MềN KIM LOI G cú nhiu dng khỏc nhau: - Theo c cu bờn cú loi: g hoỏ hc v g in hoỏ - Theo dng bờn ngoi: g hon ton b mt, g b phn, g im - Theo mụi trng gõy g gm: g mụi trng khớ quyn, g dung dch, g khụng khớ, g t v.v 7.1.2 CC DNG MI MềN S mi mũn l s thay i khụng mong mun v hỡnh dỏng v kớch thc ca b mt chi tit vỡ mt i mt lng kim loi tỏc dng c hc ca cỏc phn t rn t b mt chi tit hoc t mụi trng ngoi S mi mũn c hc cú th xut hin dng sau: - Khi cú chuyn ng tng i ca kim loi trờn kim loi - Khi cú chuyn ng ca mụi trng phi kim trờn b mt kim loi 7.2 CC PHNG PHP X Lí V BO V B MT KIM LOI Thc cht ca x lý b mt kim loi l to cho cỏc chi tit mỏy cú kh nng chng g, chng mi mũn, tớnh chu nhit v.v bng cỏc phng phỏp x lý thớch hp Cú cỏc phng phỏp x lý b mt kim loi sau: 7.2.1 X Lí NHIT KIM LOI A NHIT LUYN a/ Khỏi nim chung: Nhit luyn l mt quỏ trỡnh x lý nhit kim loi lm thay i tớnh cht ca chỳng bng cỏch nung núng n nhit xỏc nh, gi nhit mt thi gian sau ú lm ngui vi tc khỏc theo mt ch xỏc nh nhm ci thin t chc, cho c tớnh, tớnh cụng ngh mi, kh ng sut d, to cho kim loi nhng tớnh cht theo yờu cu Quỏ trỡnh nhit luyn c c trng: - Nhit nung (Tn) cn chn nhit nung v ch nung T0C phự hp trỏnh cong, vờnh, bin dng, nt Tn - Thi gian gi nhit (t1ữt2) nhit ng u trờn ton b tit din ca sn phm II III I - Tc lm ngui khỏc nh cỏc mụi trng khỏc t2 t3 t(s) t1 v cho kt qu khỏc vi phng phỏp nhit luyn khỏc H.2.1 Quỏ trỡnh nhit luyn b/ Cỏc phng phỏp nhit luyn - : l phng phỏp nung chi tit n nhit xỏc nh (200ữ3000C nu thp; 600ữ7000C nu kt tinh li ), gi nhit, ri lm ngui chm (thng lm ngui lũ) vi mc ớch kh ng sut d quỏ trỡnh lm ngui khụng u trc ú gõy ra, lm t chc ng u, gim cng, tng do, dai, n nh cht lng, lm ng u thnh phn hoỏ hc, phc hi li tớnh cht hoỏ lý ban u GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 TRNG HBK NNG - LU C HềA 62 - Thng hoỏ: l quỏ trỡnh nung núng nh nhng lm ngui khụng khớ tnh, nhm to ht nh, ng nht v cu trỳc vi bn v dai cao hn - Tụi: l phng phỏp nung núng n nhit chuyn bin, gi nhit cho ng u hoỏ v t chc ca vt liu ri lm ngui vi tc ln mụi trng (nc, u, nc mui ) nhn c t chc khụng cõn bng cú cng cao, tng thờm bn Tụi cú phng phỏp: tụi th tớch l nung núng ton b vt tụi ri lm ngui; tụi cc b, tụi b mt l nung núng nhanh b mt n nhit tụi, sau ú lm ngui nhanh hoc nung núng ton b ri lm ngui cc b phn cn tụi - Ram: Sau tụi vt liu dũn, d nt v nờn thng phi ram kh ng sut gim cng, tng do, n hi, dai va chm Ram l phng phỏp nung vt liu n nhit ram (ram thp 150ữ2500C; ram va 300ữ4500C; ram cao 500ữ6800C) B HO NHIT LUYN Hoỏ nhit luyn l phng phỏp lm bo ho mt s nguyờn t hoỏ hc trờn lp b mt kim loi lm thay i thnh phn hoỏ hc, ú lm thay i tớnh cht ca lp b mt ú a/ Thm cỏc bon: Mc ớch ca thm cỏcbon l lm bo ho cỏcbon lờn lp b mt kim loi nhm lm tng cng cho lp b mt chi tit Thng dựng cho cỏc loi thộp cỏcbon v hp kim cú hm lng cỏcbon thp Thm cỏcbon cú th tin hnh th rn, lng, khớ Thm cỏcbon th rn c dựng nhiu vi nguyờn liu ch yu l than C = (80ữ90)% + cht xỳc tỏc (BaCO3, CaCO3) Nung n nhit thm 900ữ9500C, gi nhit mt thi gian cỏcbon nguyờn t thm vo lm bo ho cỏcbon lờn b mt chi tit thm Lp b mt thm c (0,5ữ2)mm b/ Thm nit: Thm nit l phng phỏp lm bo ho nit vo lp b mt chi tit kim loi nhm nõng cao cng, dai va chm, tớnh chng mi mũn, chng mi Vt liu thm nit thng dựng amụniac (NH3) nhit thm 480ữ6500: NH3 3H + Nng.t Nit nguyờn t cú hot tớnh mnh, thm vo b mt chi tit Lp thm mng (0,2ữ0,3)mm; cng t c 67ữ72 HRC c/ Thm xianua: Thm xianua l quỏ trỡnh lm bo ho ng thi c cỏcbon v nit lờn b mt chi tit kim loi, nhm nõng cao cng, tớnh chu mi mũn v gii hn mi ca lp b mt chi tit Quỏ trỡnh thm nit cú th nhit thp 540ữ5600C hoc nhit trung bỡnh 840ữ8600C v nhit cao 900ữ9500C Vt liu thm dựng mui NaCN, KCN Chiu sõu lp thm < 0,1ữ0,2 mm 7.2.2 CC PHNG PHP X Lí B MT KHC - Theo yờu cu t c hỡnh dỏng t vi ca b mt, ngi ta thng dựng cỏc phng phỏp gia cụng nh mi, ỏnh búng - Theo yờu cu t v tớnh cht c hc ca lp b mt, thng dựng cỏc phng phỏp nh ln ộp, phun bi v.v - Theo yờu cu t c v thnh phn hoỏ hc, cu trỳc lp b mt, thng dựng cỏc phng phỏp x lý nh xementit hoỏ, nit hoỏ, khch tỏn crụm v.v - Theo yờu cu t c lp ph b mt cú cỏc tớnh cht vt lý khỏc m thnh phn hoỏ hc ging hoc khỏc vi vt liu nn, thng dựng cỏc phng phỏp nh m, phun kim loi GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 TRNG HBK NNG - LU C HềA 63 7.2.3 BO V CHNG G a/ Khỏi nim: Bo v chng g nhm m bo cỏc yờu cu k thut ca kt cu lm vic lõu di, nõng cao hiu qu kinh t c bit cỏc kt cu lm vic mụi trng cú cỏc hot ng hoỏ hc mnh (khụng khớ, nc bin, ỏnh sỏng mt tri ) b/ Phng phỏp bo v - Bo v lõu di: gm chn vt liu cú kh nng chng g tt v chn phng phỏp to lp chng g nh phun bi, ln ộp, to búng cao v.v + X lý kt cu l chn kt cu n gin cú búng b mt cao, cú phn chuyn tip, thun li cho vic bo qun, chng g, x lý v.v + X lý mụi trng g cn kh hoc hn ch kh nng xõm thc ca mụi trng nh m, ụxy, ụxýt + Bo v bng lp ph kim loi, phi kim, ụxýt bng hoỏ hc, in hoỏ (trỏng ph men, m crụm, km, ph ụxýt nhụm, phun kim loi, m in, ngõm dung dch, quột sn ) + Bo v chng g mụi trng nhit i: cn kh thnh phn xõm thc ca mụi trng, cỏc sn phm g, nc v m mụi trng, cn m niken, crụm, sn tng hp, sn chng g cú tớnh kim, dựng bao bỡ úng gúi - Bo v tm thi: l quỏ trỡnh bo qun quỏ trỡnh sn xut, kho, chuyn nh lm sch bụi trn du m, cht chng g, paraphin, bao gúi, úng hp v.v GIO TRèNH: C KH I CNG - 2007 ... 2511 - 78) Cp Tr s nhỏm (àm) Chiu di Phng phỏp nhỏm 10 11 12 13 14 Ra 2, 5-1 ,25 1,2 5-0 ,63 0,6 3-0 ,32 0,3 2-0 ,16 0,1 6-0 ,08 0,0 8-0 ,04 0,0 4-0 ,02 - GIO TRèNH: Rz chun L(mm) 320 - 160 160 - 80 80 - 40... trc v l - Dmax, dmax: kớch thc gii hn ln nht - Dmin, dmin: kớch thc gii hn nh nht - ES = Dmax - D, es = dmax - d : sai lch trờn - EI = Dmin - D, ei = dmin - d : sai lch di - ITl = Dmax - Dmin... chuyờn ch to dõy in tr 10Cr150Ni60 - Thộp t tớnh: l loi thộp cú nhim t cao Thộp hp kim t cng thng dựng cỏc thộp Cr, Cr-W, Cr-Co hoc dựng hp kim h Fe-Ni-Al, Fe-Ni-Al-Co ch to cỏc loi nam chõm vnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐHĐN giáo trình kỹ thuật cơ khí đại cương lưu đức hoà, 68 trang , ĐHĐN giáo trình kỹ thuật cơ khí đại cương lưu đức hoà, 68 trang , ĐHĐN giáo trình kỹ thuật cơ khí đại cương lưu đức hoà, 68 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay