Tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22 môn tiếng anh

24 129 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:27

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ Môn Tiếng Anh Nguyên tắc đánh giá định kỳ môn tiếng Anh tiểu học: - Đánh giá định kỳ cần hướng tới mục tiêu phát triển giao tiếp, thực đánh giá kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết - Bài kiểm tra Nghe, Đọc, Viết cần mang tính đại diện cho toàn nội dung học học kỳ/năm học thực buổi không 35 phút - Có thể tách riêng gộp chung kỹ Đọc Viết với học sinh lớp - Kiểm tra kỹ Nói tiến hành riêng trước sau kiểm tra Nghe, Đọc Viết Nếu không bố trí thời gian để thi nói riêng, giáo viên linh hoạt sử dụng kết luyện nói học sinh trình đánh giá thường xuyên bổ sung thêm yêu cầu kiểm tra (nếu cần) để lấy điểm kỹ Nói cho học sinh - Các kiểm tra cần thiết kế theo mức độ nhận thức quy định Thông 22/2016/TT-BGDĐT Tỷ lệ mức độ nhận thức kiểm tra giáo viên định tùy thuộc vào thực tế dạy – học - Giáo viên chủ động lựa chọn nhiệm vụ đánh giá (loại hình tập) số lượng câu hỏi phù hợp với kiến thức kỹ cần đánh giá Nên sử dụng từ hai đến bốn loại nhiệm vụ đánh giá cho kỹ năng, hai đến năm câu hỏi cho nhiệm vụ đánh giá tổng không 40 câu hỏi cho kiểm tra giấy - Với học sinh học lớp 3, kiểm tra định kỳ cần tập trung nhiều vào kỹ Nghe Nói (khoảng 40% Nghe, 20% Nói) phù hợp với giai đoạn tiếp cận ngôn ngữ Tỷ lệ Nghe kiểm tra giảm dần, tỷ lệ Đọc, Viết tăng dần lớp Ở lớp 5, tỷ lệ Nghe, Nói, Đọc Viết ngang (25% cho kỹ năng) - Có thể sử dụng định dạng bậc (theo Quyết định số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 Ban hành định dạng đề thi đánh giá lực sử dụng tiếng Anh bậc theo Khung ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam) để đánh giá đầu học sinh lớp (cuối học kỳ II) khảo sát đầu vào học sinh lớp (Lưu ý: Không sử dụng định dạng để đánh giá định kỳ năm học) - Học sinh lớp 3, 4, học tiết/tuần không dùng chung đề kiểm tra với học sinh lớp 3, 4, học đủ tiết/tuần trở lên Có thể dùng chung định dạng kiểm tra đánh giá theo nội dung học học kỳ/năm học cách phù hợp với thời lượng - Với học sinh lớp 1, làm quen với tiếng Anh, kiểm tra tập trung chủ yếu vào đánh giá kỹ Nghe Nói với thời lượng 35 phút (20-30 phút) Cách thức lựa chọn nhiệm vụ đánh giá (assessment tasks) - Cần ưu tiên nhiệm vụ đánh giá giúp đánh giá khả sử dụng ngôn ngữ (mức độ nhận thức 2, 4) nhận biết kiến thức (mức 1) Mức độ sử dụng nhiều trình luyện tập đánh giá thường xuyên - Các nhiệm vụ đánh giá cần tiệm cận tối đa với chuẩn đầu bậc Khung lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam (tương đương cấp độ A1 Khung tham chiếu châu Âu ngôn ngữ) - Nhiệm vụ đánh giá phải đơn giản, quen thuộc với học sinh tiểu học Không sử dụng nhiệm vụ đánh giá mới, học sinh chưa làm quen kiểm tra - Giáo viên tham khảo nhiệm vụ đánh giá thường dùng sau để lựa chọn đưa vào kiểm tra định kỳ Lưu ý số lượng câu hỏi nhiệm vụ đánh giá hoàn toàn thay đổi tăng giảm thông thường không nhỏ hai không năm câu (Bảng sau lấy ví dụ câu cho nhiệm vụ đánh giá) 2.1 Nhiệm vụ đánh giá cho kỹ Nghe: Task Input Listen and colour a picture of things to colour a recording of short sentences (delivered at slow speech pace), each repeated twice Expected response/ Item type Colouring the objects as requested in the recording An example is provided after the instructions Listen and match a set of images of common things; a set of numbers from – 4; and a recording of short descriptions (delivered at slow speech pace), each repeated twice Matching the number and the image which best describes what is heard An example is provided after the instructions Listen and tick/circle A, B or C sets of 3-short responses to certain questions or statements which will be heard; and a recording of questions or statements (delivered at slow speech pace), each repeated twice or sets of words or sentences A recording of words or senteces (delivered at slow speech pace), each repeated Ticking/circling the best response to what is heard or Ticking/circling the word or sentence that is heard twice An example is provided after the instructions Listen and tick the picture a set of questions, each goes with pictures of daily activities, objects, people and things; and a recording of two-turn conversations (delivered at speech pace of about 160 words/minute), each repeated twice Ticking the picture / image which best describes the conversation An example is provided after the instructions Listen and tick Right or Wrong a set of sentences, each accompanies boxes (Right and Wrong); and a recording of simple, short conversation, talk, instruction or description (delivered at speech pace of about 160 words/minute), repeated twice Ticking the Right or Wrong box according to the content heard An example is provided after the instructions Listen and tick the correct answer sets of 2-short responses to certain questions which will be heard; and a recording of questions (delivered at slow speech pace), each repeated twice Ticking the box containing the correct answer according to the content heard An example is provided after the instructions Listen and number a set of images of daily activities, objects, people a recording of short statements or dialogue, description (delivered at slow speech pace), each repeated twice Writing numbers 1-4 according to the order of the images described An example is provided after the instructions Listen and complete a set of sentences, each has a lined blank (the number of lines indicates the number of letters in the word test takers have to complete and the first letter is already given); and Writing the words to complete the sentences a recording of short statements (delivered at slow speech pace), each repeated twice An example is provided after the instructions 2.2 Nhiệm vụ đánh giá cho kỹ Đọc Tasks Input Read and A picture of things to colour colour A short paragraph of 40-50 words Expected response / Item type Colouring the objects as being described in the paragraph Test takers read the paragraph and colour the objects as they are described in the paragraph Match descriptions - A set of short, simple expressions/ sentences with words - A set of labeled images Matching the expressions/sentences with the images Test takers read a set of short, simple expressions/ sentences Test takers match each set with a word from the given set of labeled images An example is provided after the instructions Match pictures with words - A set of words - A set of pictures Matching the words with pictures Test takers read a set of words then match each word with a picture An example is provided after the instructions True or False - A picture - A set of sentences/ statements about the picture Deciding whether the statements are True or False Test takers read a short text of about 40-70 words, and a set of sentences/ statements about the text Test takers decide whether the statements are True or False according to the text An example is provided after the instructions Read and - A text of 80-100 words about a topic familiar to Ticking/circling the tick/circle test takers correct option A, B or A, B, or C C - A set of questions about the details in the text Each question has three options A, B, and C Test takers read the text and tick the box containing the letter or circle the letters of the correct option An example is provided after the instructions Re-order - A picture of daily, simple situations/ story - A set of jumbled turns of a conversation related to the picture/ story Re-arranging the turns into the correct order Test takers look at the picture, read the set of jumbled sentences and re-arrange the sentences into the correct order Either the first or the last sentence of the story or the first/last turn of the conversation is provided as an example An example is provided after the instructions Gap-fill - An incomplete 50-80 word descriptive or Filling the gaps with narrative text, poster, simple instruction, simple the correct words letter, message with gaps - A set of words prompted by images Test takers read an incomplete 50-80 word, descriptive or narrative text, poster, simple instruction, simple letter, message with gaps They then choose out of a list of given words prompted by images to fill in the gaps An example is provided after the instructions 2.3 Nhiệm vụ đánh giá cho kỹ Viết Tasks Input Write correct words with pictorial hints Expected response / Item type - short sentences of 5-10 words each of which has Writing the correct a gap prompted by a picture; or word for each gap - A given paragraph of 25-40 words about a familiar topic such as family, friends, school, etc with gaps prompted by images Test takers read short sentences or a paragraph and complete gaps Each gap has a picture/ image as hint Test takers are required to find the right word to complete the sentences/ paragraph An example is provided after the instructions Order - words with jumbled letters, each of which is Writing the correct the letters prompted by a picture word from jumbled letters to make a Test takers are required to rearrange the letters to complete word make a correct word Order the words to make a complete sentence lines of jumbled words and picture cues An example is provided after the instructions For each test item, there are approximately to words given in a jumbled order and a picture cue Test takers are required to rearrange the words to create a correct sentence Writing the give jumbled words in the correct order to create a sentence An example is provided after the instructions Write a(n) letter / invitation / text message / postcard - Written instructions on a simple type of transactional writing and a given context about familiar topics such as family, friends, pets, etc - Some written hints in the form of questions or short expressions Writing a complete letter / invitation / text message / postcard Test takers read the instructions to know the type of writing they have to produce Information about the required length of the text (20-40 words) and its purpose is also given Some questions are provided as hints for the writing The first sentence of the required text is provided 2.4 Nhiệm vụ đánh giá cho kỹ Nói Tasks Input (from Teacher/Examiner) A set of pictures about careers / objects / Look and colours… say Ask test takers to speak out the name of careers/objects/colours… Respond to physical prompts Ask questions: - about concrete physical objects familiar to test takers These questions require physical response with limited oral language production Expected response (from test takers)/ Item type Identifying the careers / objects / colours…which are given picture cues Understanding questions about the objects and following instructions given by the examiner - about the number, position, colour, size, shape of concrete physical objects These questions require extended oral response Give simple instructions relating to the objects Get to know each other Open-ended questions Ask questions: - questions are greeting and personal information (name, age) - questions are about the test taker’s daily routines, time, hobby (favourite subject/ game/…), family, best friend, school, house, food, pets, house chores Talk about afamiliar object A set of concrete objects inside a carton box Ask test takers questions when they take an object out of the box Understanding and responding to personal questions in an interactive way - Identifying the objects which are given in a box and providing limited oral response to show comprehension - Describing in extended oral responses the number, position, colour, size, shape of concrete physical objects Describe a picture - Describing the activities and characters in the drawing; A picture Test takers look at a given photo/ drawing picturing scenes or situations familiar to the - Referring the topic of the test takers picture to the test taker’s Ask questions relating to that daily life photo/drawing These questions require the test takers to describe, comment on the activities and characters in the photo/drawing Depending on the topic of the photo/drawing, ask one more follow-up question Talk about familiar topics Test takers are required to talk about familiar topics Test takers are supported by guided questions if they are needed - Talking about familiar topic like: describing house, talking about family/ best friend/ pet… more freely Ví dụ mức độ câu hỏi đánh giá Lưu ý: - Có vùng kiến thức kỹ câu hỏi mức độ cao - Có loại hình tập đầy đủ mức độ nhận thức VD: Loại hình đánh giá sử dụng kiểm tra Nói như: Talk about your family/best friend… với hỗ trợ câu hỏi gợi ý (nếu cần) từ giáo viên thường mức tùy vào kiến thức kỹ học sinh học đến thời điểm chủ đề lựa chọn Với loại hình đánh giá không xếp mức - Trong loại hình tập, câu hỏi có mức độ nhận thức khác để giáo viên xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ khác học sinh VD: Trong dạng Listen and tick giáo viên soạn mức độ khác sau: A B C A B C A B C Recording I like elephants very much because they are so big Today I am wearing orange T-shirt David, the outside today is very cold I don’t want you to get a cough – OK, mom Don’t worry Như vậy: + Câu (mức 1-nhận diện), HS thấy từ khóa elephant câu nghe dễ dàng nhận tranh tương ứng để tick không cần phải hiểu nghĩa hết câu nghe lại + Câu (mức 2-hiểu): HS buộc phải hiểu nghĩa cụm danh từ orange T-shirt phần nghe từ tranh Yếu tố giống màu cam tranh cho thấy HS không hiểu không làm + Câu (mức 3-vận dụng): Ở câu này, đoạn ghi âm không nhắc đến từ khóa coat HS phải nghe, hiểu từ kinh nghiệm sống để định xem lựa chọn phù hợp hoàn cảnh Tuy nhiên, ví dụ mức đoạn ghi âm tăng lượng từ khó lên trước giáo viên chưa cho học sinh luyện tập tình tương tự câu hỏi - Cùng đối tượng ngôn ngữ cần đánh giá, GV nâng mức độ khó tùy thuộc vào trình độ học sinh (lớp để mức độ cao lớp trung bình để mức độ thấp) VD: Trọng tâm cần đánh giá khả nhớ/sử dụng từ hat kỹ Đọc + Mức độ 1: Read and match Hat + Mức độ 2: Read and choose A Thing you wear on your head B Thing you use to write C Thing you wear on your hands + Mức độ 3: Read and choose one word to fill in the blank computer hat chicken toy Mom: Hey little girl, it’s very sunny today Don’t forget to bring water and ……… with you Nancy: Thank you, mom! - Việc phân định ranh giới mức độ câu hỏi đánh giá bảng sau mang tính tương đối, không thực rõ ràng hai mức gần - Tham khảo bảng sau mức độ nhận thức theo kỹ Bảng phân chia mức độ thực kỹ ví dụ minh họa Mức/KN Mức Mức Nghe - Nghe nhận - Nghe hiểu biết từ, từ, cụm từ, câu, hội cụm từ, câu thoại đơn giản đơn giản - VD: Listen and tick Nghe từ window tick vào chữ vừa nghe phương án đưa ra: door, window, table Đọc Đọc nhận biết, nhắc lại Mức - Nghe hiểu câu hỏi, đoạn hội thoại, văn ngắn xử lý thông tin yêu cầu có vận dụng kiến thức kỹ thân - VD: Listen and tình tương choose tự với tình Nghe câu hỏi trả học lời ngắn: Who is this? It’s my sister - VD: Listen and chọn choose tranh tương Nghe câu hỏi What ứng: mèo, you have for your chàng trai, cô gái, dinner? Và chọn hoa câu trả lời: rice and fish; We go to a restaurant; I like swimming Đọc hiểu trình Đọc hiểu xử dụng bày, giải thích thông tin đọc Mức - Nghe hiểu đoạn hội thoại, mô tả…và xử lý thông tin mức độ khó linh hoạt trả lời câu hỏi, tìm tranh có nhiều chi tiết giống nhau… - Listen and tick Nghe đoạn hội thoại: I can’t see Mary So many people here – Ah could you see a girl in black jeans and pink …oh no, red blouse? – Has she got long hair? – Yes, she’s pretty You see HS chọn tranh nhân vật mặc đồ giống nhau, có người mặc áo cánh hồng, áo đỏ để gây nhiễu, buộc HS xử lý thông tin nhiều Đọc hiểu vận dụng thông tin đọc kiến thức có sẵn để 10 nội dung, thông tin kiến thức có sẵn để giải vấn đề đưa thông tin đọc giải vấn đề phản hồi hợp lý mức độ đọc khó Viết Nói - VD: Read and choose HS đọc đoạn văn ngắn có câu he doesn’t like ice cream chọn câu trả lời cho câu hỏi: Does he like ice cream? A Yes, he does B No, he doesn’t Viết lại từ đơn lẻ, câu đơn giản học có gợi ý - VD: Read and choose: Micheal comes to the birthday party but nobody talks to him There are many cup cakes that he likes but John doesn’t want them He stays for a while then he walks home because he is not happy Why does John leave the party? A Because he eats many cup cakes B Because he stays for a while then he walks home C Because he feels sad when he talks to nobody Viết trình bày lại Sử dụng kiến thức Sử dụng kiến thức học để viết kiến thức học học để viết câu chủ đề quen thuộc theo cách hiểu đoạn văn (có gợi cá nhân (có gợi ý) ý) - VD: Read and choose: Iam round I help you to keep away from the rain and the sun HS chọn tranh tương ứng với câu vừa đọc: Cái ô, đồng hồ, táo, mặt trời - VD: Read and fill in the blank HS phải đọc hiểu điền từ thiếu vào chỗ trống (có thể hỗ trợ việc cho trước số từ gợi ý tranh) - VD: Fill in - VD: Fill in the the blank blank: h_t Today is Jame’s ……… birthday - VD: Complete the sentence using given words Mark/like/go fishing/weekend/ father - VD: Write a letter of about 3035 words to your friend telling him/her about your house You may use: + Is your house big/small? + What colour is it? + How many rooms are there? What are they? Nói tên vật mức độ từ đơn lẻ câu đơn giản Trả lời câu hỏi đơn lẻ đơn giản có phương án trả lời; Trả lời câu hỏi tình thật trương tự với tình học; mô tả tranh có gợi ý… Trình bày nói ngắn tình thực có liên quan đến chủ để học gợi ý; trả lời câu hỏi đòi hỏi duy, tranh luận, phản biện… - VD: Giáo viên giơ thẻ màu sắc/con vật… học sinh nói tên màu/con vật - VD: - VD: Describe the - VD: Tell me about your class? + How are you picture, you may use: What subject you like best? today + Who are the people? Why? + What’s your + What are they mother name? doing? Ví dụ ma trận đề kiểm tra lớp 3, học kỳ (Chuẩn kiến thức kỹ ma trận đề dựa vào Chương trình tiếng Anh tiểu học Quyết định 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010) Lưu ý: Đây ma trận đề tham khảo Giáo viên hoàn toàn chủ động định: 11 - Chuẩn kiến thức kỹ cần đánh giá (căn vào Chương trình tiếng Anh tiểu học, tài liệu giảng dạy thực tế dạy học); - Tỷ lệ mức độ nhận thức (căn vào mục đích kiểm tra trình độ học sinh); - Hình thức số lượng nhiệm vụ đánh giá - Số câu hỏi nhiệm vụ đánh giá điểm số - Việc xây dựng ma trận đề kiểm tra tham khảo bước sau : Bước : Liệt kê chủ đề, cấu trúc từ vựng cần kiểm tra Topics - Family - Food and drink ; Sentence patterns Vocabularies What you have for - Family, father ; breakfast ? - Orange juice, breakfast, What time you go to chicken, eat, cook, lunch, bed ? noodle, egg; - School things/subjects ; How is the weather today ? - Pets, animals ; What you want to be ? - Bag, English ; - Career ; What is it ? - Rabbit, fish, tiger, hen - Activities ; What’s your season/food ? - Weather ; - Toys school, favourite - Singer, - Play the piano, like to, go to the beach, go picnic… ; Why you like… ? What are they doing ? - Weather, season, summer, hot, sunny, warm, They are… - Orange ; He is… - Robot, kite What colour/shape is it ? - Colour ; clock, I play football three times a week My hobby is… Bước 2: Liệt kê kỹ cần đánh giá, phân chia kiến thức ngôn ngữ cần đánh giá vào kỹ chuẩn cần đánh giá KTKN mức độ nhận thức KN Nghe Mô tả kỹ Mức Mức Nghe phát Nghe từ đơn Nghe câu đơn từ sau câu : lẻ tìm có chứa từ orange juice, family, tranh tìm tranh play the piano, sunny Mức Mức Nghe đoạn văn có câu chứa từ từ gần nghĩa HS nghe, hiểu Như mức tăng độ dài độ khó từ, câu ẩn từ khóa cần tìm tình 12 suy đoán để tìm HS chưa tranh luyện Đọc Nghe hiểu câu hỏi trả lời cấu trúc sau: What you eat for breakfast ?; What time you go to bed ?; How is the weather today ?; What you want to be ?; What is this ?; How many rooms are there in your house ?; What’s your father doing ?; Do you have any pets ? Nghe câu hỏi câu trả lời tìm câu hỏi trả lời dạng văn viết Nghe câu hỏi đơn tìm câu trả lời tương ứng nghe câu hỏi-trả lời tìm tranh Nghe đoạn thoại có chứa câu hỏi Câu hỏi thêm số từ khác mẫu thông thường HS phải chắt lọc nội dung cần hỏi để tìm phương án phù hợp Tương tự mức phương án lựa chọn xuất phần nghe dễ gây nhiễu để buộc học sinh phải nghe, hiểu chắt lọc thông tin để tìm vấn đề cần hỏi tình chưa luyện tập trước Nghe hiểu đoạn hội thoại ngắn, đơn giản khoảng 20-30 từ chủ đề thời tiết hoạt động liên quan đến thời tiết Nghe tích từ/câu có xuất nghe Nghe tìm câu trả lời cho câu hỏi dạng trắc nghiệm xác định thông tin sai mà thông tin trích dẫn y nguyên phần nghe Nghe, hiểu xử lý thông tin để tìm phương án Các phương án đưa không trích dẫn y nguyên nội dung phần nghe Như mức tăng lượng từ khó đoạn nghe phương án trả lời diễn tả cách khác với phần nghe tình không luyện tập trước học sinh Đọc hiểu nghĩa Đọc từ từ cụm từ quen tìm tranh thuộc : school bag, clock ; hen Đọc hiểu phần giải nghĩa từ tìm từ tương ứng (đã cho trước từ tranh minh họa để HS chọn) Như mức không cho từ trước để HS phải tự vận dụng kiến thức để tìm từ (có thể cho tranh minh họa) Đưa từ vào văn khoảng 30-40 từtừ trống HS đọc, hiểu tự tìm từ cần điền không cần hỗ trợ Đọc hiểu văn ngắn, đơn giản khoảng 30-40 từ chủ đề quen thuộc nhà trường đồ chơi: robot, mice, write, English, cook, lunch Đọc hiểu chọn lựa thông tin diễn tả theo cách khác với thông tin đưa Đọc hiểu xử lý thông tin, suy luận, phán đoán để xác định thông tin thiếu thông tin hay sai mà không trích dẫn y nguyên Như mức tăng độ khó từ, câu tình chưa thực hành trước Đọc gạch chân từ có xuất đọc tìm kiếm, xác định thông tin mà trích dẫn y 13 nguyên Viết Viết từ Sắp xếp từ có đơn giản chủ đề nghĩa từ ăn uống : noodle, eat, chữ chicken đảo vị trí Viết từ có tranh gợi ý, HS không cần suy luận nội dung làm Viết từ không cần gợi ý HS cần suy luận từ nội dung văn cho trước Như mức văn để HS suy luận có độ khó tăng nhiều tình chưa thực hành trước Sắp xếp câu hoàn chỉnh thuộc chủ đề gia đình, hoạt động, sở thích theo cấu trúc : He is… ; I play… ….times a week ; My hobby is… Tạo câu có thành phần phức tạp theo mẫu học từ từ gợi ý Tạo câu có thành phần phức tạp theo gợi ý HS phải bổ sung thêm từ Tự tạo câu từ câu hỏi gợi ý Hiểu câu hỏi trả lời với câu có phương án trả lời Hiểu câu hỏi trả lời với câu trả lời linh hoạt tùy tình Như mức HS kèm theo liên hệ, giải thích… Không có Kể, mô tả cần trợ giúp câu hỏi từ gợi ý Chủ động kể mô tả không cần trợ giúp Tạo câu đơn thành phần chủ ngữ, động từ bổ ngữ theo mẫu học có từ gợi ý Hỏi trả lời câu Không có hỏi đơn giản thân, gia đình, số lượng, màu sắc (có trợ giúp) : What’s your name ?; How you spell your name ?; How are you today ?; What’s this ? What colour/shape is it ?; What are they doing ? Kể mô tả Không có đồ vật quen thuộc hoạt động thành viên gia đình (có trợ giúp) : Tell about school things ; Tell about what your family members often in the evening Nói Bước : Lựa chọn nhiệm vụ đánh giá, phân chia kiến thức ngôn ngữ vào nhiệm vụ đánh giá, số câu, tỷ lệ mức độ nhận thức, số điểm Kỹ Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá Nghe Mức/Điểm M1 Listen and match Orange juice, family, play the piano, sunny Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ % M4 14 câu M2 M3 3,5 điểm 0,75đ 0,25đ 35% 14 Listen and tick A, B or C What you eat for breakfast ?; What time you go to bed ?; How many rooms are there in your house ? How is the weather today ?; Listen and tick the box What you want to be ?; What is this ?;; What’s your father doing ?; Do you have any pets ? 0,5đ 0,25 2 0,5đ 0,5đ Listen and tick Right or Wrong What’s your favourite season? Why you like… 0,75đ Summer, go for a pic, go to the beach Đọc Look and read Write the correct words next to their descriptions 10 câu 0,75đ 2,5 điểm School bag, clock, hen 25% Read the text and tick True or False Robot, mice, animal, 0,5đ 0,25đ 2 0,5đ 0,5đ Like to, Read the passage and write the correct word English, write, cooks, lunch Viết Read and write ONE word in each gap for each picture câu 0,75đ 1,5 điểm 15% 0,5đ 0,25đ Noodle, chicken, eat Order the word He is… ; I play… ….times a week ; My hobby is… Nói Getting to know each other What’s your name ?; How you spell your name ?; How are you today ?; 10 câu 0,5đ 0,25đ 2,5 điểm 25% Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often in the evening? Tổng – 10% 0,75đ 0,25đ 1 0,25đ 0,25đ 0,25đ 13– 32,5% 17 – 42,5% – 15% Ma trận đề kiểm tra cho thấy, kiểm tra kỹ Nghe, Đọc, Viết chiếm tổng điểm 7,5 (tương đương 75% kiểm tra), khác với trước giáo viên thiết kế thang điểm 10 cho kiểm tra Nghe, Đọc, Viết Như giáo viên phải tổ chức kiểm tra nói để hoàn thành kiểm tra với thang điểm 10 15 Đề mẫu xây dựng theo ma trận SAMPLE TEST – GRADE - 2nd TERM Skill Listening Reading Writing Speaking Total Mark LISTENING PART 1: Questions 1-4: Listen and match There is one example Example: You hear: 'I want a banana' The answer is: B A B D C E F PART 2: Questions 5-7: Listen and tick A, B or C There is one example Example: You hear: ‘Good morning, John How are you?’ In your test paper you see: ? √ A I’m fine, thank you B I’m in the living room C My name is John The answer is (A) (I’m fine, thank you) So you tick (√) A ? A It’s not good B No, not eat C Bread and bananas ? A It's too early to get up B Nine o'clock C Every night ? A We have rooms B I like living room, too C My rooms are big, too PART 3: Questions 8-11: Listen and tick the box There is one example Example: You hear - What does he at five thirty in the afternoon? - He feeds the cat In your test paper you see: A B C √ The answer is: C, so you tick (√) C What you want to be Karen? A B C A B C What is it? 10 What’s your father doing now? A B C B C 11 Do you have any pets? A PART Questions 12-14: Listen and tick Right or Wrong You hear a dialogue Tick the box Right or Wrong according to what you heard RIGHT WRONG √ Example: He is talking to Kathy √ 12 Her favorite season is summer 13 She can go picnic in summer 14 She likes summer because it’s warm READING PART Questions 1-3 Look and read Write the correct words next to their descriptions There is one example Armchair school bag clock hen the moon You can see me in the sky at night I am yellow and bright _the moon_ You carry me on your back You often put books, notebooks and a pencil box in me I have different colours _ I am round I am often on the wall I tell you time _ I give people eggs You can eat my meat _ PART Questions 4-6 Read the text carefully Tick () True or False There is an example (0) Doraemon is a cat robot He looks very funny because he is fat and he has no ears He likes to eat fried cakes but he doesn’t like mice He has a magic pocket in front of his belly He puts many magic things in his pocket TRUE FALSE √ Doraemon is an animal Doraemon likes to catch mice He is fat and he has no ears He has a magic pocket to put many things in PART Questions 7-10 Read the passage and write the correct word next to numbers 10-12 You only need words from the box There is one example (0) School (0) teachers_ have a very special, important job They get children ready for adult life School teachers help very young children to read and (7) , and to art and simple mathematics They also teach older children subjects like (8) , history, science, and Vietnamese Many other people help in schools In some schools, (9) make snacks and (10) for children and their teachers colors English teachers cooks write lunch WRITING PART Questions 1- 3: Look at the pictures and the example (0) Example: I have a new pair of shoes They are red and comfortable Now read the story Then write ONE word into each gap for each picture My (0) fa mily likes going to the restaurant My favorite food is (1) My son likes We (3) PART Example: (2) a lot of ice-cream, too The food here is delicious! Questions – Order the words years I’m nine old I’m nine years old _ is father my He I three play a football times week _ is hobby singing My SPEAKING SAMPLE TEST – GRADE – 2nd TERM Greeting & test taker’s name check The examiner says “My name is…It’s nice to talk to you today.” Part 1: Getting to know each other The examiner asks questions below: What’s your name? How you spell your name? How are you today? Part 2: Talking about a familiar object The test taker is given a carton box in which there is a set of school objects The examiner tells the test taker to pick one thing into the box and answer the following questions (“Please open the box and take one thing.”) What is in your hand? What colour is it? What shape is it? Tell me some school objects that you have? Part 3: Describing the picture The examiner says, “Now you have 30 seconds to look at this drawing.” The examiner asks questions below: What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often in the evening? Follow–up question: Do you have a pet/toy? What is it? That’s the end of the speaking test You did a great job Thank you KEYS TO SAMPLE TEST – GRADE – 2nd TERM LISTENING PART 1: 1C 2E 3A 4D I like orange juice Don’t forget to bring water and hat It’s very hot today This is my family She plays the piano PART 2: 5C 6B 7A What you eat for breakfast? What time you think you should go to sleep? There are rooms in my house I like living room very much What about you, how many rooms are there in your house? PART 8C 9B 10B 11B - What you want to be, Karen? – I want to be a singer I like to sing – What is it? - It’s a tiger Yes, it’s a big tiger 10 What is your father doing now? - He often reads newspaper at this time but now he is cooking dinner 11 Do you have any pets? – Yes, ofcause I have goldfish I will buy a rabbit next time PART 12R 13W 14W - What’s your favorite season Kathy? - I love summer - Why you like summer? - Well, it’s hot and sunny I can go to the beach READING PART 1 school bag clock hen PART FALSE TRUE TRUE PART write English Cooks 10 lunch WRITING PART 1 noodle chicken eat PART He is my father I play football three times a week My hobby is singing Ghi mức độ câu hỏi đề minh họa trên: Listening: Part 1: Mức (câu 1, 2, 3); Mức (câu 4) Part 2: Mức (câu 5, 6); Mức (câu 7) Part : Mức (câu 8, 9) ; Mức (câu 10, 11) Part : Mức (câu 12, 13, 14) Reading : Part : Mức (Câu 1, 2, 3) Part 2: Mức (câu 4, 5); Mức (câu 6) Part 3: Mức (câu 7,8) ; Mức (câu 9, 10) Wriring : Part : Mức (câu 1, 2, 3) Part : Mức (câu 4, 6) ; Mức (câu 5) Speaking (Ở lớp cao hơn, mức độ câu hỏi kỹ Nói thay đổi) Part : Mức 2(câu 1, 2) ; Mức 3(câu 3) Part 2: Mức (câu 1, 2, 3); Mức (câu 4) Part : Mức (câu 1, 2) ; Mức (câu 3) ... 42,5% – 15% Ma trận đề kiểm tra cho thấy, kiểm tra kỹ Nghe, Đọc, Viết chiếm tổng điểm 7,5 (tư ng đương 75% kiểm tra) , khác với trước giáo viên thiết kế thang điểm 10 cho kiểm tra Nghe, Đọc, Viết... doing? Ví dụ ma trận đề kiểm tra lớp 3, học kỳ (Chuẩn kiến thức kỹ ma trận đề dựa vào Chương trình tiếng Anh tiểu học Quyết định 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010) Lưu ý: Đây ma trận đề tham khảo Giáo... làm quen kiểm tra - Giáo viên tham khảo nhiệm vụ đánh giá thường dùng sau để lựa chọn đưa vào kiểm tra định kỳ Lưu ý số lượng câu hỏi nhiệm vụ đánh giá hoàn toàn thay đổi tăng giảm thông thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22 môn tiếng anh , Tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22 môn tiếng anh , Tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22 môn tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay