Tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22 môn tiếng dân tộc

27 141 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:27

MÔN TIẾNG DÂN TỘC I Mục đích, yêu cầu Tài liệu nhằm: - Hỗ trợ hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức thiết kế đề kiểm tra địnhmôn Tiếng dân tộc theo Thông số 22/2016/TT-BGDĐT - Giúp GV thực hành biên soạn câu hỏi / tập mức độ đề kiểm tra định kì dựa sở chuẩn KT, KN, môn Tiếng dân tộc (TDT); - Từng bước đổi hình thức đề kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương, vùng miền II.Hướng dẫn chung - Kiểm tra địnhmôn Tiếng dân tộc tiến hành với kiểm tra: Đọc, Viết, bao gồm : + Bài kiểm tra đọc (10 điểm) + Bài kiểm tra viết (10 điểm) (Ở lớp, có hướng dẫn riêng) Điểm kiểm tra địnhmôn Tiếng dân tộc (điểm chung) trung bình cộng điểm kiểm tra Đọc, Viết quy thành điểm 10 (chia số điểm thực tế cho 2) làm tròn 0,5 thành Ví dụ: điểm thực tế kiểm tra Đọc, Viết 19, quy thang điểm 10 9,5 (làm tròn số thành 10) III Xây dựng câu hỏi/bài tập kiểm tra theo mức độ Gợi ý quy trình xây dựng câu hỏi/bài tập theo mức độ Bước 1: Xác định mục tiêu cần kiểm tra (nội dung yêu cầu cần đạt) Từ xác định mức độ (bằng cách đối chiếu với mức độ) dự kiến câu hỏi/bài tập Bước 2: Xây dựng hướng dẫn chấm câu hỏi/bài tập Bước 3:Điều chỉnh câu hỏi/bài tập cần thiết (có thể chuyển thành câu hỏi/bài tập mức độ dễ hơn, cách: giảm bớt thao tác, giảm độ nhiễu, giảm yêu cầu,…; chuyển thành câu hỏi/bài tập mức độ khó hơn, cách: tăng thao tác, tăng độ nhiễu, tăng yêu cầu, …) Bước 4: Thử nghiệm lớp học để đánh giá tính khả thi câu hỏi/bài tập (nếu có điều kiện) Ví dụ minh họa câu hỏi/bài tập kiểm tra theo mức độ Môn Tiếng dân tộc tiểu học có mục tiêu hàng đầu hình thành phát triển kĩ sử dụng tiếng dân tộc (đọc, viết, nghe, nói) cho học sinh Việc xây dựng câu hỏi/bài tập theo mức độ phù hợp để áp dụng cho nội dung kiểm tra kiến thức, kĩ từ câu kiểm tra đọc hiểu Các nội dung kiểm tra kĩ đọc thành tiếng, viết tả, viết đoạn/bài cần có dẫn riêng Kiểm tra kiến thức, kĩ từ câu - Mức (Biết):Nhận biết nêu định nghĩa đơn vị, kiểu loại đơn vị, phận Ví dụ: (Với Tiếng Mông): (1) Cxix têx tưx chêx nor yênhx gơưv muôx njaz txơưr tsi thôngx iz zangv / tưx txơưr njaz (Xếp từ thành cặp có nghĩa trái ngược / từ trái nghĩa): a) Đuz, cuz, đơưz, jông, fêv, txal ( Đen, nóng, trắng, tốt, xấu, lạnh) b) Hmao ntux, sâu, ndê, grêl, hnuz, chêx (Đêm, trên, lên, xuống, ngày, dưới) (2) Chuôz đangr pênhr tưx: Muôx saz mak yênhx Têx tưx chêx kangz nor, tưx tưs heik lul tuôz nênhs lê saz jus, changs jus, tưx tưs heik lul cêr khêv nangx, sik tưr đrus tuôz nênhs lê saz jus, changs jus Cuiz saz, sir jus, truôx saz, khêv nangx, txaov nhêv, sik tưr, kâus saz… Mở rộng vốn từ: Có chí, nên Những từ sau, từ nói lên ý chí, nghị lực người, từ nói lên khó khăn, thử thách với ý chí, nghị lực người Quyết tâm, phấn đấu, kiên trì, khó khăn, gian khổ, thử thách, nản lòng… - Mức (Hiểu) :Lấy ví dụ cho đơn vị, kiểu loại đơn vị, phận giải thích trường hợp cụ thể thuộc đơn vị, kiểu loại, quan hệ Ví dụ: (1) Nrar tưx txơưr njaz đrus tưx chêx nor (Tìm từ trái nghĩa với từ đây) Tsâu (đủ/no) Pluôs (nghèo) Chax (sống) Đơư (trắng) (2) Txuôk txưv nhaoz ndêx A tru txưv nhaoz ndêx B cha yênhx grei lul Lênhx tưs uô changl?(Nối dòng chữ cột A với dòng chữ cột B để tạo thành câu: Ai nào?) A B Suôz Puôv (Sa pa) păngx đơưz pur trôngz(nở trắng rừng) Cheik ntux naoz nhaoz taox saz thâuk tưs tưz xâur nzas kruôz (Mùa đông vùng cao) sei jangv (lúc nhộn nhịp khách tham quan) Cheix yaz, păngx txir khơưz muôx ntâu têz, nao njiv (Mùa Xuân, hoa mận) (nhiều sương muối, rét buốt) - Mức (Vận dụng trực tiếp) : Lựa chọn, sử dụng đơn vị, kiểu loại đơn vị, phận Ví dụ: (1) Nzir tưx cxuv njaz tru qơư khôngv (Điền từ trái nghĩa sau vào chỗ trống): (lul, sei- vào, nhanh) a) Mangv mangv xưz, heik ………… nôngs tsi lao (Nói chậm thôi, nói ……… không nghe được.) b) Tơưv môngl traor ……… (Đi ra, ………… ) - Mức (Vận dụng tình có nội dung thực tiễn) : Lựa chọn để sử dụng đơn vị, kiểu loại đơn vị, phận cách nghệ thuật Ví dụ : (1) Zôngv chaor tưx txuôk grei lul nhaoz sâu cha sâu iz zangr vênhx txâur lul jangv hmao ntux nhaoz cưr tsêr Dùng từ ngữ liên kết câu để viết đoạn văn tả cảnh buổi tối nhà em 2.2 Kiểm tra kĩ đọc hiểu Paor vêv jôngr hâur đêx Nhux Yangr lê jôngr tưz tangl jaol, tangz yuôr iz puôr shur nhaoz pêl hâur Đêx Txa Uô lê tangz tsênhv muôx ntâu ziv hâur sơưv tưz tsênhv ntur jôngr cha uô têz Zaos tsi muôx jôngr mak têx pangr lax nteir tưz tsi muôx đêx uô Cxơưx uô lê zơưv Tsangz A Nhax cuiz tênhv zuv aoz tul fôngx zưl zaos zơưv Vangx A Sơưv haz Lik A Qaox uô cê sâu ntơưr thix ziv tru Pangz coangk lik jôngr hâur đêx pêl shênhv, chaoz jôngr hâur Đêx Txa tru Hôiv nênhs lâul sơưv coangk lik haz paor vêv Nênhs lâul hâur sơưv lê thix ziv tưz tâu jênhv lul Thâuk tâu chaoz angr, chaoz jôngr, zơưv Tsangz A Nhax tsak traor đrus cxuô lênhx môngl tsaor hơưk lul chaos Txix thâuk muôx tsưr, tsi muôx lênhx tưs cangr tuôx ntur jôngr hâur Đêx Txa lơưv Pux tuz nhuôs hâur sơưv qir thơưx tâu sâu hơưk Têx pangr lax nteir tưz txâuk đêx uô aoz chiv, sơưv vêx zaos jangv tâu yeiz pluôs, zis zis tưz pâuz ndu Tsangz A Nhax lê txax njis Yênhx Thaox Bảo vệ rừng đầu nguồn Rừng xã Nhù Sáng hết dần, vài đám nơi đầu nguồn suối Đề Cha Vậy mà nhiều hộ gia đình xã muốn phá nốt để làm nương Nếu không rừng, tràn ruộng bậc thang xã nước để canh tác Lo nên ông Tráng A Nhà định rủ hai ông bạn ông Vàng A Sở Lý A Sào viết đơn đề nghị với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện cho Hội người cao tuổi xã nhận đất rừng đầu nguồn suối Đề Cha để quản lý bảo vệ Đề nghị Hội người cao tuổi xã chấp nhận Sau giao đất giao rừng, ông Tráng A Nhà tiếp tục với người tìm giống thảo trồng tán rừng Từ có chủ, không dám đến chặt phá rừng đầu nguồn suối Đề Cha Bà xã bắt đầu có thu nhập từ thảo Các tràn ruộng bậc thang có đủ nước cấy hai vụ, xã thoát khỏi đói nghèo, nhà nhà biết ơn ông Tráng A Nhà Tác giả: Thào A Sình - Mức (Biết) :Câu hỏi yêu cầu học sinh dựa vào từ ngữ, hình ảnh, chi tiết để trả lời Ví dụ : + Jôngr nhaoz xar Nhux Yangr tưz tsuv xưk lê changl? (Rừng xã Nhù Sáng tình trạng nào?) + Chaor nênhs lâul nhaoz nor tưz muôx thix ziv đangz tsi? (Hội người cao tuổi có đề nghị gì?) + Thâuk tâu chaoz jôngr, zơưv Tsangz A Nhax tưz uô tsi? (Sau giao rừng, ông Tráng A Nhà làm gì?) - Mức (Hiểu) :Câu hỏi yêu cầu HS phải dựa vào ngữ cảnh, suy luận để cắt nghĩa, giải thích như: + Hiểu (giải thích được) ý nghĩa từ ngữ, hình ảnh/chi tiết/sự kiện, đọc + Xác định (lựa chọn) thông tin/ chi tiết, kiện (quan trọng), đọc + Hiểu nội dung, ý nghĩa đọc + Tóm tắt nội dung đọc Ví dụ: + Cwnhav đeiv xangv/ zangv veenhxx/ txux lul twxx đuô? Viv tê changl? (Em thích hình ảnh/ đoạn văn/ chi tiết nhất? Vì sao?) + Zawngxx nheenhv khơưk cwrr xangr đangz tri? (Bài đọc làm em suy nghĩ điều gì?) - Mức (Vận dụng trực tiếp) :Câu hỏi yêu cầu HS đánh giá giá trị nội dung văn bản; lí giải giải tình huống/vấn đề tương tự tình huống/vấn đề văn Ví dụ : Sau học xong này, thấy cha mẹ sử dụng hình thức đốt rừng để làm nương em nói để cha mẹ hiểu? - Mức (Vận dụng tình có nội dung thực tiễn) : Câu hỏi yêu cầu HS đánh giá giá trị nghệ thuật văn bản; vận dụng ý nghĩa, học rút từ văn để giải vấn đề sống.Ví dụ: +Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ trách nhiệm công dân với quê hương, đất nước ? + Chúng ta phải làm để bảo vệ môi trường, giữ bình yên cho trái đất? IV Quy trình xây dựng đề kiểm tra Quy trình hiểu bước cụ thể (có tính ước lệ gợi ý tham khảo)để thiết kế đề kiểm tra môn Tiếng dân tộcở tiểu học: Bước 1: Xác định mục đích đánh giá (đánh giá kết học tập, lực, phẩm chất HS ? Vào thời điểm nào? Đối tượng HS nào? ) Bước 2: Xây dựng nội dung đánh giá, ma trận đề kiểm tra (dựa vào mục đích đánh giá, Chuẩn kiến thức, kỹ năng, nội dung trọng tâm cốt lõi…để xác định chủ đề nội dung cần đánh giá) Bước 3: Xây dựng câu hỏi/bài tập (số lượng câu hỏi, dạng câu hỏi, mức độ dựa chủ đề nội dung cụ thể bước 2) Bước 4: Dự kiến phương án trả lời (đáp án) câu hỏi/bài tập bước thời gian làm Bước 5: Dự kiến điểm số cho câu hỏi/bài tập (căn vào số lượng câu hỏi/bài tập, mức mục đích đánh giá, đồng thời phải dự kiến hình dung tình HS gặp phải làm kiểm tra để ước tính điểm số) Bước 6: Điều chỉnh hoàn thiện đề kiểm tra (Rà soát lại câu hỏi/bài tập, mức độ, điểm số, dựa vào yêu cầu bước 1, bước Nếu có điều kiện – xây dựng ngân hàng câu hỏi/bài tập xác định mục đích đánh giá địnhtừ đầu năm học thử nghiệm kiểm tra câu hỏi/bài tập tương tự suốt trình dạy học) V Hướng dẫn kiểm tra địnhtheo lớp Lớp 2.1.1 Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra cá nhân) : điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ nghe nói (học sinh trả lời câu hỏi nội dung đoạn, đọc) học sinh học kì II * Nội dung kiểm tra : + HS đọc đoạn văn tập đọc học đoạn văn sách giáo khoa (do GV lựa chọn chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc số trang vào phiếu cho học sinh bốc thăm đọc thành tiếng) + HS trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc giáo viên nêu * Thời gian kiểm tra : GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng HS qua tiết Ôn tập cuối học kì * Cách đánh giá, cho điểm : - Đọc rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu câu : điểm - Độ tiếng, từ (không đọc sai tiếng) : điểm - Bước đầu biết ngắt nghỉ sau dấu câu : điểm - Biết ngắt nghỉ sau cụm từ làm rõ nghĩa: điểm - Trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc: điểm 2.1.2 Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểmtra từ câu (bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ đọc hiểu; kiến thức, kĩ từ câu học sinh * Phân bố điểm cho nội dung khảo sát : phân bố điểm sau: - Đọc hiểu văn : điểm - Kiến thức, kĩ từ câu : điểm Điểm tối đa cho câu trắc nghiệm (lựa chọn, trả lời ngắn, điền, nối…): 0,5 điểm Điểm tối đa cho câu trả lời câu hỏi mở (chủ yếu câu hỏi mức 3là mức 4) : điểm (Nêu rõ đáp án chấm điểm : – 0,5 - 1) * Phân bố nội dung kiểm tra mức :tùy theo trường đưa tỉ lệ mức khác phù hợp với yêu cầu đánh giá địa phương, chẳng hạn: Mức 1: khoảng 40%; Mức 2: khoảng 30%; Mức 3: khoảng 30%; Mức 4: 0% * Thời gian làm kiểm tra :khoảng 35 – 40 phút * Ví dụ ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu kiến thức từ câu cuối học kì lớp Mạch kiến thức, kĩ Số câu, số điểm Mức Mức Mức Mức Tổng Kiến thức tiếng dân tộc : (1) Nhận biết từ tính chất vật Số câu 0 01 Số điểm 0 01 Số câu 1 1 04 Số điểm 1 1 04 Số câu Số điểm 1 1 2 1 5 Đọc hiểu văn bản: (1) Xác định hình ảnh, nhân vật, chi tiết đọc; nêu ý nghĩa chi tiết, hình ảnh (2) Hiểu ý đoạn văn (3) Giải thích chi tiết đơn giản suy luận trực tiếp rút thông tin đơn giản từ đọc (4) Nhận xét đơn giản số hình ảnh, nhân vật chi tiết đọc; liên hệ chi tiết với thực tiễn để rút học đơn giản Tổng Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng dân tộc cuối học kì II lớp TT Mức Mức Mức Mức Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Chủ đề Đọc hiểu văn Kiến thức tiếng dân tộc Tổng số câu Số câu Câu số Số câu Câu số 1 1 1 1 1 * Một số dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận - Bài đọc hiểu gồm văn câu chuyện, văn, văn khoa học thường thức, tổng độ dài văn khoảng 100 chữ, thời gian đọc thầm khoảng phút (theo chuẩn kiến thức kĩ môn Tiếng dân tộc lớp – HKII) - Dạng câu hỏi TNKQ dùng đề kiểm tra gồm: câu hỏi phương án trả lời để học sinh chọn phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ cụm từ, dấu câu vào chỗ trống) - Câu hỏi tự luận đề loại câu hỏi yêu cầu HS tự hình thành câu trả lời bao gồm câu dùng để : nêu ý kiến cá nhân chi tiết đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn chi tiết đọc, trình bày cách phân loại xếp ý đọc theo yêu cầu, viết câu có tượng từ vựng, ngữ pháp học … - Thời gian tính trung bình để học sinh làm câu hỏi TNKQ : phút - Thời gian tính trung bình để học sinh làm câu hỏi tự luận dao động từ 2-4 phút Bài kiểm tra viết (10 điểm) 2.1 Kiểm tra viết tả(bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ viết tả học sinh học kì II * Nội dung kiểm tra :GV đọc cho HS lớp viết khoảng từ; (Chính tả nghe – viết) đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm học (khoảng 30chữ) - Hướng dẫn chấm điểm chi tiết : Viết từ: điểm Viết tả: 5điểm - Tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Chữ viết rõ ràng, kiểu chữ, cỡ chữ: điểm - Viết tả (không mắc lỗi) : 1điểm - Trình bày quy định: điểm - Viết sạch, đẹp : điểm 2.2 Kiểm tra viết đoạn, bài(bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ viết đoạn văn học sinh học kì II * Nội dung kiểm tra : HS viết theo yêu cầu đề thuộc nội dung chương trình học HKII Đề kiểm tra viết đoạn văn, đánh giá tổng hợp nội dung học tập sau : kĩ viết chữ; kĩ viết tả; kĩ dùng từ; kĩ đặt câu; như: nhìn tranh viết từ, nhìn tranh viết câu, trả lời câu hỏi,… - Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định mức độ cần đạt theo mức điểm tùy theo đề cụ thể): TT Điểm thành phần Câu Viết từ (1 điểm, 0,5 điểm/từ) Câu Viết câu (1 điểm) Chữ viết, tả(0,5 điểm) Dùng từ, đặt câu(0,5 điểm) 1.0 0.5 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II LỚP (Đề minh họa cho tiếng Mông) A Kiểm tra đọc (10 điểm) Kiểm tra đọc thành tiếng (5 điểm) Đọc từ: điểm - GV vào từ phiếu không theo thứ tự Đọc sai không đọc không cho điểm bay liệng, âu yếm, trung thu, hiểu biết, vầng trán, trâu, bánh chưng, thông minh, que kem, kì diệu, nhím, công viên, viên phấn, sim, khoai sọ, cân, gần gũi, xin lỗi, bao cát, xà phòng, hồng, hoa đào, chợ phiên, chợ tình, vườn cam, hoa mận, vui mừng, cô giáo, trường lớp, cuộn dây, mèn mén, gùi bắp, làm nương, trồng rừng, làng Đọc câu/đoạn: điểm Sau học sinh đọc xong, GV hỏi câu hỏi nội dung (1) Mùa thu, bầu trời nhô cao Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn Câu hỏi: Trên giàn thiên lí có gì? + Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đến Câu hỏi: Tu hú kêu báo hiệu điều gì? + Sau trận mưa đêm, đường bờ ruộng lầy lội trơn Câu hỏi: Sau trận mưa đêm, đường bờ ruộng nào? + Những cô thôn nữ yếm váy sặc sỡ chuẩn bị đến dự lễ hội Câu hỏi: Những cô thôn nữ đến dự lễ hội nào? + Buổi sáng, chợ phiên tấp nập người mua, kẻ bán Các chị bán hàng nét mặt vui tươi chào mời khách đến Câu hỏi: Chợ phiên nào? + Hôm nay, Sùng học thấy vui có có cô Hà Nội thăm trường, lớp Câu hỏi: Vì hôm học Sùng thấy vui? + Hoa mận nở trắng sườn núi, hoa đào bắt đầu khoe sắc thung lũng vùng Tây Bắc Câu hỏi: Trên sườn núi thung lũng vùng Tây Bắc có đặc biệt? Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ câu (5 điểm) (Thời gian : 35 phút) Đọc sau trả lời câu hỏi: Cha Con đường Lao Chải trơn đổ dầu đầy đá ong lởm chởm Dưới trời mưa xối xả, Vềnh ôm chặt lưng bố nói: - Bố ơi, mưa to lạnh quá! - Ừ, mưa rừng mà! Bố trả lời - Nếu có điều ước bố ước gì? Bố không trả lời Nằm lưng gầy bố, Vềnh ước đôi bàn chân biến thành ngựa khỏe để bố đỡ vất vả - Bố ơi, học thật giỏi để học Đại học Sau mua ngựa thật to khỏe cho bố cưỡi - Ừ, trai bố ngoan Việt Hà Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời : Câu Trời mưa, đường Lao Chải ?(M1) a Trơn đổ dầu lầy lội b Trơn đổ dầu đầy đá ong lởm chởm c Trơn đổ dầu dốc Câu Bố làm gì? (M2) a Cõng Vềnh b Dắt tay Vềnh c Chở Vềnh xe đạp Câu 3: Vềnh ước điều gì? (M1) a Ước trời tạnh mưa b Ước học giỏi c Ước đôi chân thành ngựa khỏe Viết câu trả lời Câu Vì bố khen Vềnh ngoan? (M2) Câu 5.Qua đọc, em học Vềnh điều gì?(M3) Ma trận câu hỏi : Mức Mức Mức Mức TT Chủ đề Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Số Đọc hiểu 1 văn câu Câu 1,3 số Số Kiến thức tiếng Việt câu Câu số Tổng số câu 1 B Kiểm tra viết (10 điểm) Chính tả nghe – viết (5 điểm) (15 phút) Mùa xuân đến Hoa mận vừa tàn mùa xuân đến Bầu trời ngày thêm xanh Nắng vàng ngày rực rỡ Vườn lại đâm chồi, lộc Theo Nguyễn Kiên Viết từ, câu (5 điểm) (25 phút) 10 Kiến thức tiếng dân tộc : (1) Nhận biết động từ câu (2) Nhận biết câu ghép (3) Đặc câu ghép phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp Đọc hiểu văn bản: (1) Xác định hình ảnh, nhân vật, chi tiết đọc; nêu ý nghĩa chi tiết, hình ảnh (2) Hiểu ý đoạn văn (3) Giải thích chi tiết đơn giản suy luận trực tiếp rút thông tin đơn giản từ đọc (4) Nhận xét đơn giản số hình ảnh, nhân vật chi tiết đọc; liên hệ chi tiết với thực tiễn để rút học đơn giản Tổng Số câu 1 03 Số điểm 0,5 0,5 Số câu 2 1 06 Số điểm 1 1 04 Số câu Số điểm 1,5 1,5 2 1 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng dân tộc cuối học kì II lớp 41 Mức Mức Mức Mức TT Chủ đề Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Số Đọc hiểu 1 1 văn câu Câu số Số Kiến thức 1 tiếng dân câu tộc Câu số Tổng số câu 2 * Một số dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận - Bài đọc hiểu gồm - văn câu chuyện, văn, văn khoa học thường thức, tổng độ dài văn khoảng 120 chữ, thời gian đọc Bài kiểm tra đọc –hiểu, tuỳ vào nội dung kì kiểm tra để xác định số lượng câu hỏi 6-9 câu bao quát mức độ 13 thầm khoảng phút (theo chuẩn kiến thức kĩ môn Tiếng dân tộc lớp – HKII) - Dạng câu hỏi TNKQ dùng đề kiểm tra gồm : câu hỏi phương án trả lời để học sinh chọn phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ cụm từ, dấu câu vào chỗ trống) - Câu hỏi tự luận đề loại câu hỏi yêu cầu HS tự hình thành câu trả lời bao gồm câu dùng để : nêu ý kiến cá nhân chi tiết đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn chi tiết đọc, trình bày cách phân loại xếp ý đọc theo yêu cầu, viết câu có tượng từ vựng, ngữ pháp học … - Thời gian tính trung bình để học sinh làm câu hỏi TNKQ: phút - Thời gian tính trung bình để học sinh làm câu hỏi tự luận dao động từ 2-4 phút Bài kiểm tra viết (10 điểm) 2.1 Kiểm tra viết tả(bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ viết tả học sinh học kì II * Nội dung kiểm tra :GV đọc cho HS lớp viết (Chính tả nghe – viết) đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm học (khoảng 60chữ) - Hướng dẫn chấm điểm chi tiết : - Tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Chữ viết rõ ràng, viết kiểm chữ, cỡ chữ: điểm - Viết tả (không mắc lỗi) : 1điểm - Trình bày quy định,viết sạch, đẹp : điểm 2.2 Kiểm tra viết đoạn, bài(bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ viết đoạn văn học sinh học kì II * Nội dung kiểm tra : HS viết theo yêu cầu đề thuộc nội dung chương trình học HKII Đề kiểm tra viết đoạn, đánh giá tổng hợp nội dung học tập sau : kĩ viết chữ; kĩ viết tả; kĩ dùng từ; kĩ đặt câu; kĩ viết đoạn kể, tả đơn giản có độ dài khoảng 5-7 câu - Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định mức độ cần đạt theo mức điểm tùy theo đề cụ thể): TT Điểm thành phần Mức điểm 1,5 Mở đoạn (0,5 điểm) 14 0,5 2a 2b 2c Thân đoạn (3 điểm) Nội dung (1,5 điểm) Kĩ (1 điểm) Cảm xúc (0,5 điểm) Kết đoạn (0,5 điểm) Chữ viết, tả(0,5 điểm) Dùng từ, đặt câu(0,5 điểm) Sáng tạo (1 điểm) ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG DÂN TỘC CUỐI HỌC KÌ II LỚP (Đề minh họa cho ngôn ngữ Jrai) A Kiểm tra đọc (10 điểm) Kiểm tra đọc thành tiếng(4 điểm; Đọc điểm, Trả lời câu hỏi giáo viên nêu: điểm) * Giáo viên chuẩn bị khoảng đề Học sinh bốc thăm chọn đề sau, đọc đoạn văn khoảng 100- 120 tiếng văn/bài thơ, sau trả lời câu hỏi học sinh vừa đọc (Dưới số đề gợi ý, nhà trường đề đọc thành tiếng sử dụng đọc môn Tiếng dân tộc mà em học để kiểm tra) ĐỀ Đàn T’rưng Đàn T'rưng loại nhạc cụ đặc sắc người Tây Nguyên Đàn T'rưng chế tác từ khúc gỗ bóc vỏ phơi khô ống nứa vót đầu, chặt theo độ dài khác Nó treo lên giá đủ trở thành đàn gõ "phím" Đàn T'rưng thường diễn tấu nhà rông trời vào dịp lễ hội truyền thống hay sinh hoạt cộng đồng người Ba Na, Gia Rai, Ê Đê… Đàn T'rưng có khả diễn tấu phong phú đa dạng Tiếng đàn êm nhẹ theo giai điệu trữ tình, sôi hợp tấu núi rừng hùng vĩ Theo Du lịch Việt Nam - Câu hỏi: Đàn T’rưng sử dụng vào dịp nào? ĐỀ 2: Sự giàu sang Đam San Thời xưa, Đam San người tài giỏi, tiếng mảnh đất Cao Nguyên hùng vĩ, người giàu có thời giờ.Trong nhà có nhiều loại ghè quí như: cheh tuk, cheh tang, cheh tơju…Có nhiều voi, ngựa, trâu, bò nưa 15 Đam San không người giàu có mà người anh dũng phi thường Người quân phu đông đàn kiến Cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho quân phu Dân làng kính trọng Đam San người giàu có đầy nghị lực (Truyện dân gian Y Dam San) - Câu hỏi: Đam San người nào? ĐỀ Mừng nhà Đã năm làm nhà, đến sáng hôm nay, bác Duai ăn mừng nhà Thầy cúng quàng đầu khăn nhung ngồi cạnh cửa sổ Ông khẩn cầu thần linh phụ hộ cho dân làng, phù hộ cho gia đình bác Duai dược an lành, làm ăn phát đạt, có nhà cửa, sức khỏe dồi dào, sống ấm no hạnh phúc Bước ghè rượu cột sàn nhà, thầy cúng cầm bát nước đồng rót vào miệng ghè khẩn: “Ơ thần núi, thần nước, hôm nay, bác Duai dựng lên nhà Xin vị thần linh phù hộ cho gia đình bác Duai khỏe mạnh, có sống bình vô Theo Ama Yami - Câu hỏi: Trong lễ mừng nhà mới, thầy cúng cầu mong điều cho dân làng, cho bác Duai? ĐỀ 4: Nhà Rông Tây Nguyên Mỗi làng Tây Nguyên có nhà rông Đây nơi hội họp, sinh hoạt chung làng Xung quanh nhà rông có nhiều nhà già làng dân làng bầu chọn để chăm lo việc làng việc đồng áng, cúng bái, tổ chức cưới hỏi Dân làng thường tổ chức làm ăn, săn bắt, cúng giàng chung, Mỗi người có trách nhiệm góp sức vào công việc Nếu nhà có khách, nhà hàng xóm đến chơi thăm hỏi Họ mang theo gạo, rau vườn Họ lại uống rượu với khách say men rượu nhạt… Theo Ngọc Hồ - Câu hỏi: Nhà Rông Tây Nguyên sử dụng vào việc gì? ĐỀ Người Tây Nguyên Tháng ba, có giấy tỉnh kêu anh Núp dự Đại hội thi đua Núp nói với anh Thế: - Nên để Bok Pa Bok kể nhiều việc Anh Thế cười: - Không, tỉnh kêu anh Đi để học mà Núp Đại hội lúc Pháp càn quét lớn Ban ngày, anh huy đánh giặc, ban đêm kể chuyện Đại hội cho làng nghe Lũ làng ngồi vây 16 quanh anh Ông Rua mọc lên lòng suối chùm hạt ngọc Tay Núp cầm quai súng chặt TheoNguyên Ngọc - Câu hỏi: Tháng ba, tỉnh có giấy mời anh Núp đâu? Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ câu (6 điểm) (Thời gian : 35 phút) Đọc sau trả lời câu hỏi: Chim rừng Tây Nguyên (160 chữ) 1.Những gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao rung động Bầu trời xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt nước xanh thêm rộng mênh mông Nơi cất lên tiếng chim ríu rít Chim đại bàng chân vàng mỏ đỏ chao lượn, bóng che rợp mặt đất Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát tiếng vi vu vi vút từ trời xanh thắm, giống có hàng trăm đàn hoà âm Bầy thiên nga trắng muốt bơi lội Những chim kơ púc đỏ chót nhỏ ớt cố rướn cặp mỏ mảnh hót lên lanh lảnh nghe tiếng sáo Họ nhà chim đủ loại, đủ màu sắc ríu rít bay đến đậu bụi quanh hồ, tiếng hót rộn vang mặt nước Theo Thiên Lương Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời : Câu Mặt nước Hồ Y-rơ-pao nào?(M1) a Rực rỡ b Trong xanh c Lấp lánh Câu Quanh hồ Y- rơ- pao có bao nhiều loài chim? (M1) a Một loại b Hai loại c Rất nhiều loại Câu 3: Dòng nêu từ ngữ miêu tả hoạt động chim kơ púc?(M2) a Đỏ chót, rướn b Thanh mảnh, hót c Rướn, hót Câu Các từ loại từ nào?(M1) Chao lượn, vỗ cánh, bơi lội, rướn, hót, bay a Danh từ b Động từ c Tính từ 17 Câu 5.Câu câu đơn hay câu ghép? Vì sao? (M2) Họ nhà chim đủ loại, đủ màu sắc ríu rít bay đến đậu bụi quanh hồ, tiếng hót rộn vang mặt nước Câu 6: Viết từ 2-3 câu tả chim mà em biết? (M3) Ma trận câu hỏi : Mức Mức Mức Mức TT Chủ đề Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Số Đọc hiểu 1 văn câu Câu 1,2 số Số Kiến thức 1 tiếng Việt câu Câu số Tổng số câu 1 B Kiểm tra viết (10 điểm) Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút) Hội xuân Tây Nguyên Tháng tháng đẹp năm Tây Nguyên Hoa rừng nở khắp nơi thu hút ong rừng tìm mật bắt đầu mùa vụ Ðây mùa lễ hội dân tộc, buôn làng, nhà nhà, người người náo nức thêu áo váy, sắm sửa đồ sặc sỡ chuẩn bị đón lễ hội Tập làm văn (6 điểm) (25 phút) Viết đoạn văn (5- câu) kể người thân gia đình em 18 LỚP 3.1 Bài kiểm tra đọc (10 điểm) 3.1.1 Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra cá nhân) : điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ nghe nói (học sinh trả lời câu hỏi nội dung đoạn, đọc) học sinh học kì II * Nội dung kiểm tra : + HS đọc đoạn văn tập đọc học đoạn văn sách giáo khoa (do GV lựa chọn chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc số trang vào phiếu cho học sinh bốc thăm đọc thành tiếng) + HS trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc giáo viên nêu * Thời gian kiểm tra : GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng HS qua tiết Ôn tập cuối học kì * Cách đánh giá, cho điểm : - Đọcđúng tiếng, từ (không đọc sai tiếng) : điểm - Ngắt nghỉ dấu câu, cụm từ rõ nghĩa : điểm - Trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc : điểm 3.1.2 Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểmtra từ câu (bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ đọc hiểu; kiến thức, kĩ từ câu học sinh * Phân bố điểm cho nội dung khảo sát : phân bố điểm sau: - Đọc hiểu văn : 5/7 điểm - Kiến thức, kĩ từ câu : 2/7 điểm Điểm tối đa cho câu trắc nghiệm (lựa chọn, trả lời ngắn, điền, nối…): 0,5 điểm Điểm tối đa cho câu trả lời câu hỏi mở (chủ yếu câu hỏi mức 3là mức 4) : điểm (Nêu rõ đáp án chấm điểm : – 0,5 - 1) * Phân bố nội dung kiểm tra mức :tùy theo trường đưa tỉ lệ mức khác phù hợp với yêu cầu đánh giá địa phương, chẳng hạn: Mức 1: khoảng 20%; Mức 2: khoảng 30%; Mức 3: khoảng 30%; Mức 4: khoảng 20% * Thời gian làm kiểm tra :khoảng 35 – 40 phút * Ví dụ ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu kiến thức từ câu cuối học kì lớp Mạch kiến thức, kĩ Số câu, 19 Mức Mức Mức Mức Tổng Kiến thức tiếng dân tộc : (1) Nhận biết từ đồng nghĩa, trái nghĩa (2) Sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa hoạt động nói, viết tiếng dân tộc Đọc hiểu văn bản: (1) Xác định hình ảnh, nhân vật, chi tiết đọc; nêu ý nghĩa chi tiết, hình ảnh (2) Hiểu ý đoạn văn (3) Giải thích chi tiết đơn giản suy luận trực tiếp rút thông tin đơn giản từ đọc (4) Nhận xét đơn giản số hình ảnh, nhân vật chi tiết đọc; liên hệ chi tiết với thực tiễn để rút học đơn giản Tổng số điểm Số câu 1 03 Số điểm 1 Số câu 1 1 04 Số điểm 1 1 04 Số câu Số điểm 1,5 1,5 2 1 7 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng dân tộc cuối học kì II lớp Mức Mức Mức Mức TT Chủ đề Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Số Đọc hiểu 1 1 văn câu Câu số Số Kiến thức 1 tiếng dân câu tộc Câu số Tổng số câu 2 * Một số dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận - Bài đọc hiểu gồm - văn câu chuyện, văn, văn khoa học thường thức, tổng độ dài văn khoảng 150 chữ, thời gian đọc thầm khoảng phút (theo chuẩn kiến thức kĩ môn Tiếng dân tộc lớp – HKII) - Dạng câu hỏi TNKQ dùng đề kiểm tra gồm : câu hỏi phương án trả lời để học sinh chọn phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ cụm từ, dấu câu vào chỗ trống) - Câu hỏi tự luận đề loại câu hỏi yêu cầu HS tự hình thành câu trả lời bao gồm câu dùng để : nêu ý kiến cá nhân 20 chi tiết đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn chi tiết đọc, trình bày cách phân loại xếp ý đọc theo yêu cầu, viết câu có tượng từ vựng, ngữ pháp học … - Thời gian tính trung bình để học sinh làm câu hỏi TNKQ : phút - Thời gian tính trung bình để học sinh làm câu hỏi tự luận dao động từ 2-4 phút Bài kiểm tra viết (10 điểm) 2.1 Kiểm tra viết tả(bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ viết tả học sinh học kì II * Nội dung kiểm tra :GV đọc cho HS lớp viết (Chính tả nghe – viết) đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm học (khoảng 90chữ) - Hướng dẫn chấm điểm chi tiết : - Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết kiểm chữ, cỡ chữ: điểm - Viết tả (không mắc lỗi) : 1điểm - Trình bày quy định,viết sạch, đẹp : điểm 2.2 Kiểm tra viết đoạn, bài(bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ viết đoạn văn học sinh học kì II * Nội dung kiểm tra : HS viết theo yêu cầu đề thuộc nội dung chương trình học HKII Đề kiểm tra viết đoạn, đánh giá tổng hợp nội dung học tập sau : kĩ viết chữ; kĩ viết tả; kĩ dùng từ; kĩ đặt câu; kĩ viết đoạn / kể, tả đơn giản có độ dài khoảng 1,5-2 trang - Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định mức độ cần đạt theo mức điểm tùy theo đề cụ thể): TT Điểm thành phần Mức điểm 1,5 2a 2b 2c Mở (1 điểm) Thân Nội dung (5 điểm) (2 điểm) Kĩ (1 điểm) Cảm xúc (1 điểm) Kết đoạn (1 điểm) Chữ viết, tả(0,5 điểm) Dùng từ, đặt câu(0,5 điểm) Sáng tạo (1 điểm) 21 0,5 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II LỚP (Đề minh họacho tiếng Khmer) A Kiểm tra đọc (10 điểm) Đọc thành tiếng(3 điểm; Đọc điểm, Trả lời câu hỏi giáo viên nêu: điểm) * Giáo viên chuẩn bị khoảng 4-5 đề Học sinh bốc thăm chọn đề, đọc đoạn văn khoảng 120-140 tiếng, sau trả lời câu hỏi ĐỀ 1: Ao Bà Om Đến Trà Vinh, muốn đến thăm ao Bà Om Ao Bà Om nằm cạnh Quốc lộ 53, cách thành phố Trà Vinh khoảng km phía Tây Nam Ao gọi Ao Vuông ao có hình vuông Xung quanh ao gò đất với gần 500 gốc cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có rễ trồi lên mặt đất thành hình thù kỳ lạ Những vạt cỏ xanh mướt mọc ven bờ ao, cụm súng, sen nở cánh hoa lung linh, tím ngắt Cạnh bờ ao chùa Âng – chùa Khơ-me đẹp có từ lâu đời Ao Bà Om niềm tự hào người dân Trà Vinh điểm tham quan du lịch, dã ngoại nhiều du khách lựa chọn Theo Đặng Duy Khôi - Câu hỏi: Ao Bà Om đọc thuộc tỉnh nào? ĐỀ 2: Lá Rễ Có đa cổ thụ cành xum xuê, xanh tốt Khách qua đường thường ngồi nghỉ bóng râm mát Lá khoe khoang với Gió: - Nhờ có mà cổ thụ người yêu thích Gió nhắc nhở: - Chớ quên Rễ đem chất dinh dưỡng nuôi bạn Lá chê bai: - Rễ chui lủi đất, xấu xí, già nua, chẳng đáng nhắc đến Bấy Rễ lên tiếng : - Chúng người tiếp thêm sức mạnh cho cành khẳng khiu, trơ trụi nảy lộc, đâm chồi mà thành Nếu chết Lá cậu mà to chẳng TheoTruyện ngụ ngôn giới chọn lọc - Câu hỏi: Vì khách qua đường thường ngồi nghỉ bóng đa? ĐỀ 3: Đi tìm bạn Thỏ xám Nhím xù chơi với thân Những buổi sáng mùa hè hai bạn thường rủ bờ suối hái hoa, đào củ Cho đến hôm, gió lạnh 22 từ phương bắc thổi về, rừng xào xạc trút Bỗng dưng Thỏ Xám không thấy Nhím xù đâu nữa, Thỏ Xám bờ suối tìm chẳng thấy Chỉ có gió thổi ào, lạnh thấu xương Thỏ Xám lo cho bạn Biết đâu bạn chẳng bị sói tha Chao ôi! Nhớ thương Nhím Xù thôi! Cho đến ngày kia, mùa xuân tới xua tan giá lạnh mùa đông Cả khu rừng bừng tỉnh sau giấc ngủ dài Trên bãi cỏ xanh, cô bướm lại rập rờn cánh hoa… TheoLê Phi Hùng - Câu hỏi: Thỏ xám Nhím xù chơi với nào? ĐỀ 4: Trời có Ngày xưa, có cậu bé chăn trâu tiếng thông minh Nhà vua cho gọi em đến thử tài Vua hỏi: - Biển có giọt nước? Chú bé thưa: - Đức Vua chặn tất sông suối để đếm giọt thưa lại Vua lại đố tiếp: - Bầu trời có sao? Chú bé xin thúng cát đầy đáp: - Thưa Đức Vua, thúng cát có hạt trời có nhiêu Vua thưởng cho bé giao cho quan tìm thầy dạy thành tài Về sau, bé trở thành vị quan văn võ toàn tài, giúp vua xây dựng đất nước Theo Truyện cổ Việt Nam - Câu hỏi: Chú bé đọc sau trở thành người nào? Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ câu (6 điểm) (Thời gian : 35 phút) Bài đọc Đọc sau trả lời câu hỏi: Sân chim Một hôm, Cò dẫn tới khoảng đất rộng rừng tràm Trên vùng cỏ tranh khô vàng, hàng nghìn chim bay lượn vòng Nhìn chim bầu trời cao, tặc lưỡi, kêu lên: - Chim đẹp quá, Cò ơi! - Thứ chim cỏ đẹp gì! Lát tới "sân chim" Tôi không hiểu sân chim Chỉ nghe Cò nói, sân chim nơi tập trung nhiều chim lắm, đếm Quả nhiên, sâu vào rừng, nhìn thấy chim bay lên Chúng nhiều đàn kiến từ lòng đất chui Tôi kêu lên: - Chim từ đâu mà nhiều thế? - Ở nơi dồn 23 Càng đến gần, nghe rõ tiếng chim kêu líu ríu Chim đậu chen chúc trắng xóa cành vẹt, tràm, đước Chúng nhiều đến mức đếm Nhiều chim lạ, to ngỗng đậu đến cong nhánh Tôi mê mẩn ngắm nhìn Tôi thầm ước lại vài hôm thích phải biết (Theo Đất rừng phương Nam, Đoàn Giỏi) Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời : Câu Ý nêu nghĩa từ chen chúc đọc(M2) a) Rất nhiều, chen vào lộn xộn b) Xen lẫn vào c) Chiếm chỗ Câu Câu có sử dụng biện pháp so sánh ?(M1) a) Hàng nghìn chim bay lượn vòng b) Chúng nhìn thấy chim bay lên c) Chúng nhiều đàn kiến từ lòng đất chui Câu Qua đọc, em cần làm để giữ gìn bảo vệ giàu đẹp thiên nhiên đất nước?(M3) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài đọc Đọc sau trả lời câu hỏi: Hòn đá quý (157 chữ) Có hai thầy trò làm nghề luyện đá quý Một hôm, họ tìm thấy đá kì lạ Không biết công dụng Thầy nung đá lò lửa nóng rừng rực Mấy ngày liền, đá không chút thay đổi Người học trò nói: - Thưa thầy, đá thật kì quái Có lẽ nên vứt Người thầy điềm tĩnh ngồi bên lò lửa 30 ngày sau, đá trơ trơ Học trò lại nói: - Thưa thầy, không nên lãng phí thời gian với Người thầy nói: - Hòn đá quý khó mà tìm thấy Không dễ dàng luyện thứ kiên trì, nhẫn nại Đến ngày thứ 49, đá phát ánh sáng chói lọi, rực rỡ Họ luyện đá vô quý (Theo NGỌC KHÁNH, 108 câu chuyện nhỏ, đạo lí lớn) Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời : Câu Hai thầy trò tìm thứ gì?(M1) 24 a Một đá quý b Một đá kì lạ c Một tảng đá kì lạ Câu Câu chuyện nói với em điều gì? (M2) a Cách luyện đá bình thường thành đá quý b Phải kiên trì, nhẫn nại công việc đạt kết tốt c Phải biết cách thực công việc thành công Câu Em thích nhân vật câu chuyện? Vì sao?(M3) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu Viết câu sử dụng cặp từ trái nghĩa để nói tính cách thầy trò.(M3) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ma trận câu hỏi : Mức Mức Mức Mức TT Chủ đề Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Số Đọc hiểu 1 văn câu Câu số Số Kiến thức 1 tiếng Việt câu Câu số Số câu Đọc hiểu văn Câu số Kiến thức tiếng Việt Tổng số câu 1 B Kiểm tra viết (10 điểm) Chính tả nghe – viết (3 điểm) (15 phút) Chùa Dơi Có dịp Sóc Trăng, bạn nên tới thăm chùa Dơi Quanh chùa, cối mọc um tùm, nhiều sao, dầu Có hàng vạn dơi khổng lồ sinh sống nơi Những dơi khổng lồ sải cánh tới hàng vạn 25 mét, khéo léo treo ngủ nhành Ban ngày dơi bay kiếm ăn, chiều đến từ khắp nơi dơi lại bay Mỗi hoàng hôn xuống, dơi bay rợp kín bầu trời Các vị sư tin dơi đến sống chùa điềm lành nên tích cực bảo vệ chúng Tập làm văn (7 điểm) (25 phút) Hãy tả lạingôi nhà gia đình em 26 Tài liệu tham khảo Thông số 22/2016/TT-BGD ĐT, Sửa đổi bổ sung số điều Quy định Đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông số 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Tài liệu Dướng dẫn Đánh giá hóc inh tiểu học theo Thông số 22/2016/TT – BGDĐT 27 ... LỚP 3.1 Bài kiểm tra đọc (10 điểm) 3.1.1 Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra cá nhân) : điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ nghe nói... hỏi/bài tập tư ng tự suốt trình dạy học) V Hướng dẫn kiểm tra định kì theo lớp Lớp 2.1.1 Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra cá nhân) : điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ đọc... đặt câu(0,5 điểm) Sáng tạo (1 điểm) ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG DÂN TỘC CUỐI HỌC KÌ II LỚP (Đề minh họa cho ngôn ngữ Jrai) A Kiểm tra đọc (10 điểm) Kiểm tra đọc thành tiếng( 4 điểm; Đọc điểm, Trả lời câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22 môn tiếng dân tộc , Tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22 môn tiếng dân tộc , Tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22 môn tiếng dân tộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay