De thi hoc ki so 01 kem dap an

5 238 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:11

Hocmai.vn Website h c tr c n s t i Vi t Nam KI M TRA H C KI M TRA H C II S V N – L P 10 MÔN NG I Đ C HI U (3 Đ à 01 m) à l i câu h i: " C y em, em có ch u l i, Ng i lên cho ch l y r i s Gi à à Keo loan ch p m à a m c em K t g p chàng Kim, Khi ngày qu à S à à à tk , Hi u tình khôn l hai b v n hai " (Trao duyên Trích Truy n Ki u, Nguy n Du, Ng Câu 1: Nêu n i dung c Câu 2: Thúy Ki à à à àT p hai) à ng t ng thuy t ph c Thúy Vân? Gi à à a t ng Câu 3: E à Ph n II Ph à à tâm tr ng c a Thúy Ki n trích "Trao duyên"? m) Nêu c m nh n c a anh/ ch v tâm tr ng c i chinh ph "D o hiên v ng th m gieo t Ng i rè N T Đ à à à c, c ch ng mách tin, à à à ng b ng ch ng bi t, Lòng thi p riêng bi thi t mà Bu n r u nói ch ng nên l i, H G Hocmai.vn à à à à à àtr ng, T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | 1- Hocmai.vn Website h c tr c n s t i Vi t Nam KI M TRA H C Hoè ph à Kh c gi bóng b n bên à M i s u d ng d c t a mi n bi n xa H G S tc th à i, ng soi l l i châu chan D (Tình c nh l loi c ng g à à t phím loan ng i chùng " i chinh ph Trích Chinh ph ngâm àĐ ng Tr n Côn) H t Hocmai.vn T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | 2- Hocmai.vn Website h c tr c n s t i Vi t Nam KI M TRA H C ĐÁP ÁN Ph n I: Ph c - hi m) Câu 1: Thúy Ki u nh Thúy Vân thay tr àK àT ng k cho Thúy Vân nghe v m i tình c a v i s ki m nén tình c m n Câu 2: Các t ng c s d ng: c y, l T c y: th hi n ni m tin i v a nh c y, v a tin c y, s nài ép, b t bu i nghe không th ch i t T l àC à hi i b ho kính c n v i à ng mang s c thái trang tr ng Câu 3: Q n trích ta th à - Tâm tr c: c c c a Thúy Ki u trao duyên cho em - Thân ph n b t h nh c a Thúy Ki u - thân ph - N à à i ph n xã h i phong ki ng c a Thúy Ki u Ph n II Ph m) Yêu c u v àB à à lu n v m t tác ph c; k t c u ch t ch , di à à à à không m c l i t , dùng t Yêu c u v ki n th c H c sinh có th c m nh vi à à à à lu n v m t tác ph nc ab à à à c Bài vi t c à i bi t k t h p ki n th c ý sau: M Bài Đ ng Tr n Côn s ng vào kho ng n à ki n bao c à Đ ng Tr àC u th k XVIII - M à m thông, trân tr ng n à i ph n có ch à à n l ch s à y bi à à ng ch ng ng h nh phúc l a à m th i th mà vi t nên khúc ngâm tác ph m "chinh ph ngâm" m t tác ph m tiêu bi u cho th lo à "Tình c nh l loi c bóng c à à à i Vi t Nam i chinh ph " m t nh n trích tiêu bi u nói v tình c nh tâm tr ng cô i v tr ch ng tr n v ng nhà Thân Bài T N à à à à u m m t tâm tr à c th hi n qua n p sinh ho t h ng ngày tu n t di i chinh ph ts à l bóng c i chinh ph i, tr thành thói quen, n cho m i ho à à t quy ng tr nên máy móc, n l p l i, ch g i c m giác t nh t Hocmai.vn T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | 3- Hocmai.vn Website h c tr c n s t i Vi t Nam M à à => Nh ng à à n ch m ch p i chinh ph à p l i không m ng l c" làm cho không gian tr nên v ng l ng à u n b i thói quen vô th c hi n tâm tr ng r i b i, nhung nh à i chinh ph N à cu à Ng i buông rèm, cu n rèm (r à o hiên v ng tâm th "gieo t th i gian v n dài d ng d c t loi c KI M TRA H C à i chinh ph i tho i gi à c th hi n qua nh ng y u t ngo i c nh mà n i b à i chinh ph ng C à à Đ t vô tri không th hi à à à ct ng th y i chinh ph => G i nên không gian l nh l o, âm u S d ng câu h i tu t Đ cm ts -> tâm tr ng b t c c à ng c m, s i ch i chinh ph : h i chinh ph t h i, t à mong mu n à à b ng m t gi ng oán, ngao ngán u u t N i s u mu n tri n miên c i chinh ph Th hi n qua th i gian tâm lí: Ti ng gà eo óc, ti ng tr Âm -> Th i gian m à à Hình nh: Bóng hòe ph àH kho i c H à i gi à à à m nh n m nh tính ch t tu n hoàn c a th i gian n i kh c i chinh ph ng: G G G à à-> Th i gian m à à ng g à tìm s th à cm à n l i thêm mê man à n hình nh l ng l à u ch ng lành (dây uyên- t, phím loan- ng i chùng) -> Nh à ng g o không giúp chinh ph c s gi i t a, n à u nh thêm ch ng ch t T láy: eo óc, ph à "Kh c bi n xa": bi à ng, d ng d c-> giàu s c t o hình, t o nh c à à t lên chi u dài vô t n c a th i gian chi u r ng mênh mông c a không gian Tâm tr i chinh ph à à à loi, r i b i nhung nh n ng à n s u K t Hocmai.vn T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | 4- Hocmai.vn Website h c tr c n s t i Vi t Nam Đo n trích nói v tình c nh l loi c Đo à à s ng, quy tr r ng di à cáo cu c chi ng h nh phúc l V i kh à à i chinh ph i ph n ch ch ng, nh à à KI M TRA H C à à à tác ph m Chinh ph ngâm ti ng i ch ng chinh chi à à à ng nói tình c m s ý th c v quy n i ph n tài, khai thác sâu s à à à à à k XVIII ti n trình phát tri n chung c a n gi i tâm h à à c dân t c i, kh tb cc Ngu n: Hocmai.vn Hocmai.vn T ng đài t v n: 1900 6933 nh nh ng giá à à m t ng h p) - Trang | 5-
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki so 01 kem dap an , De thi hoc ki so 01 kem dap an , De thi hoc ki so 01 kem dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay