HUONG DAN LAM BAI VAN NGHI LUAN

2 203 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:02

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN I.Nghị luận xã hội: 1.Đề yêu cầu nghị luận (trực tiếp) vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội - Nêu thực trạng vấn đề: thực trạng vấn đề diễn ntn? Có ảnh hưởng đời sống (tích cực, tiêu cực)? thái độ xã hội vấn đề (tích cực, tiêu cực)? (liên hệ tới tình hình thực tế xã hội, địa phương, thân =>làm bật tính cấp thiết việc phải giải vấn đề - Nêu nguyên nhân vấn đề: đưa nguyên nhân nảy sinh vấn đề( khách quan, chủ quan,tự nhiên, người ) - Đề xuất phương hướng giải quyết: việc trước mắt lâu dài(chỉ rõ việc cần làm, cách thức thực hiện, đòi hỏi phối hợp lực lượng nào?) 2.Đề yêu câu nghị luận vấn đè thuộc lĩnh vực xã hội thể qua câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn, ý thơ : -Giải thich vấn đề đề cập đến câu tục ngữ, danh ngôn, ca dao, (từ nghĩa đen ==>nghĩa bóng; giải thích từ ngữ quan trọng) Sau trả lời cân hỏi: Vấn đề cần nghị luận gì? Quan điểm dân gian, danh nhân , nhà thơ, nhà văn gì? - Tầm quan trọng vấn đề đời sống xã hội(đó lí vấn đề đưa nghị luận) Tại lại vậy? - Những biểu vấn đề đời sống, luồng tư tưởng, quan điểm khác vấn đề Phân tích cacis đúng, chưa quan điểm, tư tưởng… - Khẳng định tình cảm tư tưởng quan điểm tích cực vấn đề 3.Đề yêu cầu nghị luận vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội xuất phát từ thể vấn đề văn học -Khái niệm vấn đề (nếu có) -Làm rõ vấn đề văn học(thông qua phân tích văn học), cần làm rõ quan điểm lịch sử vấn đề(cách nhìn nhận, đánh giá) Đồng thời phải lí giải lai vậy?(do chế độ xã hội, thực trạng xã hội, quan niệm cá nhân ) -Làm rõ vấn đề thực tế xã hội(chỉ thay đổi hoàn cảnh, điều kiện xã hội;cách đánh giá, nhìn nhận vấn đề; tư tưởng, quan điểm khác nhau; đánh giá nhận xét quan điểm tư tưởng ấy; khẳng định nhìn tiến bộ, khoa học tích cực) II.Nghị luận văn học 1.Nghị luận tác phẩm thơ: - Giới thiệu hoàn cảnh đời thơ, vị trí đoạn trích(nếu đoạn thơ) - Tìm hiếu nội dung tư tưởng giá trị nghệ thuật thơ, đoạn thơ(trả lời câu hỏi: thơ, đoạn thơ đo nói vấn đề gì?Nói nghĩa sao?nội dung thể cách (thể thơ, nhịp đệu, biện pháp tu từ)? Nói để làm gì? -Đánh giá giá trị, vị trí thơ văn học, đói với tác giả, thời đại(có đóng góp gì?) 2.Nghị luận vài nội dung vài chi tiết nghệ thuật thơ, đoạn thơ hay nhóm thơ, đoạn thơ: -nếu nghị luận nhóm thơ, đoạn thơ: đọc kĩ lại thơ, tìm điểm giống khác(tác giả,hoàn cảnh đời, nội dung, nghệ thuật…) -Giới thiệu đôi nét tác giả, hoàn cảnh đời tác phẩm.\ -Nghị luận mảng nội dung nghệ thuật mà đề yêu cầu Chú ý sâu, phân tích, so sánh, bình giá Nếu nhóm thơ, đoạn thơ cần lưu ý tìm điểm giống khác đồng thời lí dẫn đến giống khác - Đánh giá vị trí tác dụng mảng nội dung, nghệ thuật trên( thơ, nghiệp sáng tác tác giả, thời đại…) 3.Nghị luận tác phẩm đoạn trích văn xuôi, kịch a) Nghị luận nhân vật hay đặc điểm nhân vật truyện ngắn kịch: -Chỉ hoàn cảnh sáng tác tác phẩm, hoàn cảnh nhân vật -Giải thích khái niệm(nếu có: nhân vật điển hình, hình tượng nhân vật…) -Phân tích ngoại hình, tên gọi nhân vật(nếu có cần thiết) -Chỉ đặc điểm nhân vật phân tích để chứng minh đặc điểm đó.Tác giả muốn thể điều qua nhân vật này? -Nghệ thuật xây dựng nhân vật -Khái quát đặc điểm nhân vật(có tính điển hình ko? Điển hình cho điều gì, cho giai cấp, tầng lớp xã hội? ) -Giá trị, vị trí vai trò nhân vật tác phẩm b) Nghị luận nội dung, chi tiết nghệ thuật tác phẩm -Hoàn cảnh đời tác phẩm, bối cảnh tác phẩm -Nội dung chi tiết nghệ thuật thể tác phẩm (phân tích để làm rõ) -Tư tưởng nhà văn gửi gắm qua nội dung thủ pháp nghệ thuật ... đồng thời lí dẫn đến giống khác - Đánh giá vị trí tác dụng mảng nội dung, nghệ thuật trên( thơ, nghi p sáng tác tác giả, thời đại…) 3.Nghị luận tác phẩm đoạn trích văn xuôi, kịch a) Nghị luận
- Xem thêm -

Xem thêm: HUONG DAN LAM BAI VAN NGHI LUAN , HUONG DAN LAM BAI VAN NGHI LUAN , HUONG DAN LAM BAI VAN NGHI LUAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay