Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử’’

23 101 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:51

Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s PHềNG GIO DC V O TO VN GIANG TRNG THCS CHU MNH TRINH **************************** Sỏng kin Kinh nghim PHNG PHP S DNG H THNG CU HI PHT HUY TNH TCH CC CA HC SINH TRONG TIT DY HC MễN LCH S TRNG THCS GIO VIấN : TH NH TUYT NM HC 2009- 2010 A PHN M U I C S KHOA HC: Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s Ti bt kỡ t nc no, nhng i mi giỏo dc ph thụng mang tớnh ci cỏch giỏo dc u bt u t vic xem xột, iu chnh mc tiờu giỏo dc vi nhng kỡ vng mi v mu ngi hc sinh cú c sau quỏ trỡnh giỏo dc i mi dy hc núi chung v i mi dy hc lch s núi riờng l mt quỏ trỡnh c thc hin thng xuyờn v kiờn trỡ, ú cú nhiu yu t quan h cht ch vi Dy nh th no, hc nh th no t c hiu qu hc tt nht l iu mong mun ca tt c thy cụ giỏo chỳng ta Mun th phi i mi phng phỏp, bin phỏp dy v hc Ngi giỏo viờn phi t chc mt cỏch linh hot cỏc hot ng ca hc sinh t khõu u tiờn n khõu kt thỳc gi hc, t cỏch n nh lp, kim tra bi c n cỏch hc bi mi, cng c, dn dũ Nhng hot ng ú giỳp hc sinh lnh hi kin thc mt cỏch t giỏc, ch ng, tớch cc, sỏng to v ngy cng yờu thớch, say mờ mụn hc Vy lm th no phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy hc lch s? Cú rt nhiu bin phỏp, nh: Phng phỏp s dng dựng trc quan, phng phỏp hng dn hc sinh ghi nh s kin lch s, nm vng v s dng sỏch giỏo khoa, v bi tp, tin hnh cụng tỏc ngoi khoỏ Nhng vic s dng h thng cõu hi dy hc núi chung, dy hc lch s núi riờng l mt nhng bin phỏp rt quan trng, rt cú u th phỏt trin t ca hc sinh Quỏ trỡnh hot ng chung, thng nht gia thy v trũ nhp nhng s lm cho hc sinh nm vng hn nhng tri thc, hỡnh thnh k nng, k xo v bi dng phm cht o c, hỡnh thnh nhõn cỏch cho cỏc em ai-ri, nh giỏo dc Liờn Xụ c ó tng núi: ụ Dy lch s cng nh bt c dy cỏi gỡ ũi hi ngi thy phi khờu gi cỏi thụng minh ch khụng phi l bt buc cỏc trớ nh lm vic, bt nú ghi chộp ri tr li Nh vy mc ớch ca vic dy hc Lch s trng l ngi giỏo viờn khụng ch giỳp cho hc sinh hỡnh dung c nhng kt qu ca quỏ kh; bit v ghi nh cỏc s kin, hin tng ca Lch s m quan trng hn l hiu c lch s tc l phi nm c bn cht ca s kin Trong phỏt trin t ca hc sinh, vic s dng Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s cỏc thao tỏc lụ-gic cú ý ngha rt quan trng Thụng thng giỏo viờn s dng cỏc thao tỏc ch yu nh so sỏnh ( tỡm s ging v khỏc v bn cht cỏc s kin), phõn tớch v tng hp (giỳp hc sinh khỏi quỏt cỏc s kin ), quy np, din dch thc hin nhng thao tỏc nh vy cú th dựng nhiu cỏch, nhiu phng tin khỏc ( dựng trc quan, ti liu gii thớch ) song vic hi v tr li phi phự hp vi trỡnh yờu cu ca hc sinh, a li kt qu tt Hi v tr li chớnh l t tỡnh cú ri tỡm cỏch gii quyt Hi v tr li khụng phi l s ỏnh m l giỳp hiu sõu sc lch s hn Vic hi v tr li cõu hi cú ý ngha giỏo dng giỏo dc v phỏt trin ln Vỡ vy vic t cõu hi cú vai trũ rt quan trng gi dy hc lch s núi riờng v cỏc mụn hc khỏc, phỏt huy c tớnh tớch cc ca hc sinh II C S THC TIN : trng THCS Chu Mnh Trinh cũn cú nhiu hc sinh cha cú s say mờ mụn hc Lch s, cho nờn vic ghi nh cỏc s kin, hin tng, nhõn vt lch s .cũn yu a s cỏc em cha c lp suy ngh tr li mt cõu hi m phi c nguyờn si sỏch giỏo khoa hay ch nờu c mc thi gian m khụng din t c thi gian ú núi lờn s kin gỡ Bi vy, bn thõn cỏc em cha cú mt phng phỏp hc nh th no chim lnh kin thc t bi ging ca giỏo viờn Mt khỏc giỏo viờn ging dy b mụn lch s trng mt phn no ú cha a c h thng cõu hi v s dng cõu hi ú nh th no cho phự hp, cho nờn cht lng kim tra mt s em mt s lp cũn thp v t l yu kộm cũn nhiu Nhm gim bt s lng hc sinh yu kộm v nõng cao cht lng dy v hc ca nh trng, bn thõn tụi ó c gng a cỏc phng phỏp hc tớch cc m c th l: Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s Vi vic nghiờn cu ti ny, tụi mong mun s gúp mt phn nh vo vic giỳp giỏo viờn tin hnh mt gi dy hc hiu qu tt hn, hc sinh tớch cc ch ng vic tip thu lnh hi kin thc ca bi hc õy cng l lớ tụi chn ti ny Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s III NHIM V NGHIấN CU: thc hin tt ti nghiờn cu, bn thõn GV phi thc hin cỏc nhim v: - Nghiờn cu cỏc ti liu v Phng phỏp dy hc Lch s - Thao ging, d gi ng nghip trao i, rỳt kinh nghim qua tng tit dy - Nghiờn cu ti liu gõy hng thỳ v dy hc lch s - Nghiờn cu ti liu: Tõm lớ hc - Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn lch s lp 8,9 - Kim tra ỏnh giỏ kt qu hc sinh hc v lm bi t ú cú iu chnh v b sung hp lớ IV PHM VI NGHIấN CU : ti xoay quanh vic nghiờn cu ging dy v hc vi vic: S dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc cho hc sinh dy hc lch s bc trung hc c s" i tng nghiờn cu m tụi ỏp dng cho ti ny l hc sinh gm lp : 8A1, 8A2, 8A3 v mt lp 9A3 Trng THCS Chu Mnh Trinh- Vn Giang B PHN NI DUNG: I THC TRNG DY V HC MễN LCH S TRNG THCS CHU MNH TRINH u im : * V phớa giỏo viờn : - i a s giỏo viờn u c gng thay i phng phỏp ging dy ca mỡnh theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh thụng qua cỏc phng phỏp dy hc nh phng phỏp trc quan, phng phỏp gii quyt , phng phỏp trng hp (phng phỏp tỡnh ), phng phỏp ỏp thụng qua s trỡnh by sinh ng giu hỡnh nh ca giỏo viờn tng thut, miờu t, k chuyn, hoc nờu c im ca nhõn vt lch s - Giỏo viờn ó tớch cc hng dn hc sinh tho lun nhúm, h tr kin thc cho v thụng qua hot ng ny nhng bn yu kộm c hot ng mt Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s cỏch tớch cc di s hng dn ca giỏo viờn v cỏc bn hc sinh khỏ gii v hc sinh nm chc kin thc v hiu sõu hn v bn cht ca s kin, hin tng lch s - Trong quỏ trỡnh ging dy ó kt hp nhun nhuyn cỏc dựng dy hc, khai thỏc mt cỏch trit cỏc dựng v phng tin dy hc nh tranh nh, bn , sa bn, mụ hỡnh, phim ốn chiu, phim vidộo v tng bc ng dng cụng ngh thụng tin phự hp dy hc lch s * V phớa hc sinh : - Hc sinh a s chỳ ý nghe ging, trung suy ngh tr li cỏc cõu hi m giỏo viờn t nh cỏc em ó chun b bi mi nh, tr li cỏc cõu hi cui mc bi cho nờn hc cỏc em luụn chỳ ý nm chc bi hn - Cỏc lp A3, nhỡn chung hc sinh u tớch cc tho lun nhúm v ó a li hiờ qu cao quỏ trỡnh lnh hi kin thc - Hc sinh yu kộm ó v ang c gng nm bt cỏc kin thc trng tõm c bn thụng qua cỏc hot ng hc nh tho lun nhúm, ỏp, c sỏch giỏo khoa cỏc em ó mnh dn tr li cỏc cõu hi hay ghi nh cỏc s kin, nhõn vt, mt quỏ trỡnh cỏch mng vic chim lnh kin thc ca mỡnh Hn ch : * V phớa giỏo viờn : - Vn cũn mt s ớt giỏo viờn cha thc s thay i hon ton phng phỏp dy hc cho phự hp vi tng tit dy, cha tớch cc hoỏ hot ng ca hc sinh to iu kin cho cỏc em suy ngh, chim lnh v nm vng kin thc Chng hn cũn cú nhng tit hc thy núi, trũ nghe , thy c, trũ chộp Do ú nhiu hc sinh cha nm vng c kin thc m ch hc thuc mt cỏch mỏy múc, tr li cõu hi thỡ nhỡn vo sỏch giỏo khoa hon ton - a s giỏo viờn cha nờu cõu hi nhn thc u gi hc tc l sau kim tra bi c giỏo viờn vo bi luụn m khụng gii thiu bi qua vic nờu cõu hi nhn thc, iu ny lm gim bt s trung, chỳ ý bi hc ca hc sinh t hot ng u tiờn Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s - Mt s cõu hi giỏo viờn t hi khú, hc sinh khụng tr lỡ c nhng li khụng cú h thng cõu hi gi m nờn nhiu phi tr li thay cho hc sinh.Vn ny c th hin rt rừ hot ng tho lun nhúm, giỏo viờn ch bit nờu cõu hi nhng li khụng hng dn hc sinh tr li cõu hi ú nh th no vỡ khụng cú h thng cõu hi gi m - Mt s tit hc giỏo viờn ch nờu vi ba cõu hi v huy ng mt s hc sinh khỏ, gii tr li, cha cú cõu hi dnh cho i tng hc sinh yu kộm Cho nờn i tng hc sinh yu kộm ớt c chỳ ý v khụng c tham gia hot ng, iu ny lm cho cỏc em thờm t ti v nng lc ca mỡnh v cỏc em cm thy chỏn nn mụn hc ca mỡnh * V phớa hc sinh : - Hc sinh thng tr li cõu hi giỏo viờn t thụng qua vic nhỡn sỏch giỏo khoa v nhc li, cha cú s c lp t Mt s hc sinh cũn c nguyờn si sỏch giỏo khoa tr li cõu hi -Hc sinh cũn li hc v cha cú s say mờ mụn hc, mt s b phn hc sinh khụng chun b bi mi nh, khụng lm bi y , trờn lp cỏc em thiu trung suy ngh Cho nờn vic ghi nh cỏc s kin, hin tng, nhõn vt lch s cũn yu - Hc sinh ch cú tr li c nhng cõu hi d, n gin (nh trỡnh by), cũn mt s cõu hi tng hp, phõn tớch, gii thớch, so sỏnh thỡ hc sinh cũn rt lỳng tỳng tr li hoc tr li thỡ mang tớnh cht chung chung * iu tra c th : - Bn thõn tụi ang trc tip ging dy mụn lch s lp (A1- A2- A3) v cú mt s nm dy S lp ca nh trng.Trong quỏ trỡnh ging dy, tụi luụn ý thc va nghiờn cu c im tỡnh hỡnh hc b mụn ca hc sinh va tin hnh rỳt kinh nghim qua mi tit dy.Vic iu tra c thc hin thụng qua hi ỏp vi nhng cõu hi phỏt trin t hc sinh trờn lp, kim tra 15 phỳt, kim tra 45 phỳt Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s Kt qu iu tra tụi nhn thy a s hc sinh ch tr li c nhng cõu hi mang tớnh cht trỡnh by, cũn nhng cõu hi gii thớch ti sao, so sỏnh, ỏnh giỏ nhn thc thỡ cỏc em cũn rt lỳng tỳng tr li Do vy kt qu iu tra cng khụng cao C th : Gii Khỏ SL % SL % 8A2 37 21,6 18,9 8A1 36 10 28,0 16,7 II MT S GII PHP THC Lp S s Tb Yu Kộm SL % SL % SL % 15 40,5 13,5 5,4 13 36,1 13,9 5,6 T TRONG VIC S DNG H THNG CU HI PHT HUY TNH TCH CC CHO HC SINH TRONG DY HC LCH S LP 8, THCS Nờu cõu hi t * i vi giỏo viờn : -Trc bc vo bi mi, giỏo viờn nờn nờu cõu hi nh hng nhn thc cho hc sinh Cỏc cõu hi nờu a vo u gi nhm ng viờn s chỳ ý, huy ng cỏc nng lc nhn thc ca hc sinh vo vic theo dừi bi ging tỡm cõu tr li Nhng cõu hi ny l nhng c bn ca bi hc m hc sinh phi nm vng ng nhiờn, t cõu hi khụng yờu cu hc sinh tr li m ch sau giỏo viờn ó cung cp y s kin thỡ hc sinh mi tr li c Vớ d : Khi dy bi Cụng xó Pa ri 1871( sỏch giỏo khoa lch s trang 35) Giỏo viờn nờu cõu hi u gi : Vỡ núi Cụng xó Pa ri l mt hỡnh nh thu nh ca nh nc kiu mi nh nc ca dõn, dõn ,vỡ dõn? hiu rừ ú cỏc em cn phi t mỡnh tỡm hiu k ny, cỏch tt nht l tỡm hiu nguyờn nhõn, din bin t ú rỳt ý ngha ca Cụng xó Pa ri - Trong quỏ trỡnh dy hc, chỳng ta tuõn th trỡnh t cu to ca sỏch giỏo khoa, song cn khai thỏc nhn mnh, giỳp hc sinh tr li cõu hi nờu trờn Hc Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s sinh tr li c cõu hi ny tc l ó nm v hiu c kin thc ch yu ca bi * i vi hc sinh: Cõu hi loi ny thng l cõu hi cú tớnh cht bi mun tr li phi huy ng kin thc c bn ca ton bi Chớnh vỡ vy hc sinh phi chun b bi v tr li trc cỏc cõu hi cui mc nh, chỳ ý, trung cao theo dừi bi ging, chn lc s kin v trỡnh by trờn lp 2.Xỏc nh mi liờn h , xõu chui gia cõu hi vi cỏc s kin , hin tng bi hc -Mt nhng bin phỏp s phm l xỏc lp mi liờn h gia cõu hi cỏc s kin, hin tng lch s bi Vớ d : Sau hc xong bi 26: Phong tro khỏng chin chng Phỏp nhng nm cui th k XIX (lch s trang 125) chỳng ta cú th t chc trũ chi ụ ch cho cỏc em xõu chui cỏc s kin, hin tng lch s li vi cỏc em khc sõu hn kin thc v cú hng thỳ hc thụng qua cỏc cõu hi gi ý H thng cõu hi cho trũ chi Cõu 1: Ri-vi-e b git õu? Cõu 2: ễng vua tr kiờn quyt chng Phỏp l ai? Cõu 3:Tờn hip c triu ỡnh Hu kớ vi Phỏp nm 1884? Cõu 4:Thnh Tõy m Phan Thanh Gin dõng cho Phỏp? Cõu 5:Tờn tht ca vua Hm Nghi? Cõu 6:Tờn dóy nỳi vua Hm Nghi vt sang sang H Tnh ? Cõu 7: Ngi ng u phe ch chin l ai? Cõu 8: Ni vua Hm Nghi b i y? ỏp ỏn ca cỏc ụ ch: C U G I Y Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s H T A ễ M N N G H I P A T N ễ V I N H L O N N G L I C H T H T R T T H A G N G U N T G Y I S ấ T ấ R N I T hng dc: CN VNG Nhng kin thc ny c sp xp trỡnh din trờn mn hỡnh, (vit lờn bng ph hoc trờn kh giy to ) cỏc em cú th quan sỏt c cõu hi v h thng kin thc, hc sinh t tỡm cõu tr li, tỡm mi liờn quan gia chỳng Trong hc sinh s cú cuc tranh lun õu l t chỡa khoỏ ca ụ ch v hc sinh s phỏt hin chỡa khoỏ l Cn Vng Cỏch lp bng nh vy hp vi cỏch s dng cõu hi s cú hiu qu khụng ch v nm kin thc m cũn cú tỏc dng giỏo dc , rốn luyn k nng, k xo, phỏt trin t cho hc sinh v giỳp cỏc em trỏnh nhm chỏn cỏc tit hc - Vic xõy dng bng cỏc s kin qua cỏc cõu hi trũ chi v mi liờn h gia chỳng l mt nhng bin phỏp giỳp hc sinh nh s kin c bn trờn lp, ng thi kớch thớch tớnh tớch cc hc ca cỏc em Xõy dng h thng cõu hi trờn lp: - Trong quỏ trỡnh ging dy trờn lp, giỏo viờn cũn phi bit t v giỳp hc sinh gii quyt cỏc cõu hi cú tớnh cht nhn thc kin thc Mt h thng cõu hi tt nờu qỳa trỡnh ging dy phi phự hp vi kh nng ca cỏc em, kớch thớch t phỏt trin ng thi to mi liờn h bờn ca hc Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s sinh v gia hc sinh vi giỏo viờn Tc l mi cõu hi a ra, mi hc sinh v c giỏo viờn phi thy rừ vỡ tr li c ? Vỡ khụng tr li c ? Cõu hi quỏ khú hay cha s kin, t liu cỏc em tr li -Trong sỏch giỏo khoa, thng sau mi mc, mi bi cú t n cõu hi , nhng cõu hi ny l c s giỏo viờn xỏc nh kin thc sỏch , ng thi b sung xõy dng h thng cõu hi ca bi Cõu hi phi cú s chun b t san giỏo ỏn, phi cú d kin nờu lỳc no ? Hc sinh s tr li nh th no ? ỏp ỏn sao? Rừ rng vic s dng cõu hi dy hc cũn l mt ngh thut Nhng cõu hi t bt buc hc sinh phi suy ngh, phi kớch thớch c lũng ham hiu bit, trớ thụng minh, sỏng to ca hc sinh c bit l giỳp hc sinh yu kộm tớch cc hot ng v dn dn hỡnh thnh kin thc c bn cho cỏc em qua h thng cõu hi, t ú cỏc em cú hng thỳ hc v xõy dng bi hn - Thụng thng quỏ trỡnh ging dy chỳng ta thng t nhiu loi cõu hi, cn c vo tớnh cht, c im ca cỏc kin thc lch s, chỳng ta cú cỏc loi cõu hi khỏc C th: * Loi cõu hi v s phỏt sinh cỏc s kin, hin tng lch s m chỳng ta thng hi v nguyờn nhõn, bi cnh hay hon cnh lch s ca s kin, hin tng lch s v thng ỏp dng cho i tng hc sinh yu kộm Vớ d: Nguyờn nhõn dn n cuc ngha Bc Sn, Nam Kỡ, Binh bin ụ Lng (Bi 21- Lch s trang 82 -83) Nguyờn nhõn bựng n chin tranh th gii ln th hai (Bi 21- Lch s trang 105) Loi cõu hi ny thng xut hin vo phn u bi ging Bi vỡ bt kỡ mt s kin, hin tng lch s no u xut hin hon cnh lch s nht nh, u cú nguyờn nhõn phỏt sinh ca nú õy cng l mt c im t ca lch s cn hỡnh thnh tng bc cho hc sinh Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh 10 Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s Loi cõu hi v quỏ trỡnh, din bin, phỏt trin ca s kin, hin tng lch s nh din bin ca cỏc cuc ngha , din bin cỏc cuc cỏch mng Vớ d : Hóy trỡnh by din bin chin dch Biờn gii thu ụng 1950 ( Bi 26 - Lch s trang 110) Trỡnh by quỏ trỡnh hot ng ca Nguyn i Quc thi gian Phỏp (Bi 16 - Lch s trang 61) Tuy õy l cõu hi ớt suy lun song li ũi hi trớ nh, phi bit nhiu s kin a danh, nhõn vt giỳp hc sinh phỏt trin trớ nh nờn cn phi chia cõu hi thnh nhiu cõu hi nh, ng thi lp cỏc bng niờn biu, mi liờn h gia cỏc s kin * Cõu hi nờu lờn c trng bn cht ca cỏc hin tng lch s, bao gm s ỏnh giỏ v thỏi ca hc sinh i vi cỏc hin tng lch s y Loi cõu hi ny thng dựng cho hc sinh khỏ gii tho lun b tr kin thc cho cỏc i tng yu kộm Vớ d : Ti Nguyn Tt Thnh li i tỡm ng cu nc? Hng i ca Ngi cú gỡ mi so vi cỏc nh yờu nc chng Phỏp trc ú? ( Bi 30 SGK- Lch s trang 148) Ti núi t nm 1858 n nm 1884 l quỏ trỡnh triu ỡnh Hu i t u hng tng bc n u hng ton b trc quõn xõm lc (Bi 25- Lch s trang 124) Thng thỡ nhng cõu hi ny khú i vi hc sinh, nú ũi hi cỏc em phi bit phõn tớch, ỏnh giỏ, bit by t thỏi ca mỡnh i vi s kin, hin tng lch s Hc sinh rt ngi tr li nhng cõu hi ny, nhiờn giỏo viờn cn kiờn trỡ a thờm nhng cõu hi gi m giỳp cỏc em tr li cõu hi ca mỡnh Vớ d : Khi dy bi 23 Tng ngha cỏch mng Thỏng nm 1945 Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh 11 Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s Cõu hi nhn thc: Ti phỏt xớt Nht u hng ng minh, ng ta quyt nh Tng ngha ginh chớnh quyn ton quc? Cõu hi gi m: Ch trng ngha v trang hi ngh TW ln th VIII ( thỏng 5- 1941) l gỡ? Cỏc yu t no ( v thi c cỏch mng ) ó xut hin y nc ta lỳc by gi cha? * Loi cõu hi tỡm hiu kt qu, nguyờn nhõn dn n kt qu ú v ý ngha lch s ca s kin vi dng cõu hi ny cng dựng cho i tng ho sinh yu kộm cỏc em t phỏt hin v chim lnh c kin thc c bn v giỳp cỏc em hot ng liờn tc quỏ trỡnh hc Lch s chớnh l quỏ trỡnh phỏt trin liờn tc, an xen gia cỏc s kin hoc mt hin tng hay mt quỏ trỡnh lch s no ú Cn cho hc sinh thy rừ c kt qu ca s ng ú, nguyờn nhõn thng li hay tht bi v nh hng ca nú i vi quỏ trỡnh phỏt trin lch s Vớ d : í ngha lch s v bi hc kinh nghim ca cỏc cuc ngha Bc Sn, Nam Kỡ v cuc Binh bin ụ Lng ( Lch s trang 82) Em hóy nờu ý ngha ca vic thnh lp ng Cng sn Vit Nam 3/2 1930 (Lch s trang71) Trỡnh by ý ngha lch s v nguyờn nhõn thnh cụng ca cỏch mng thỏng Tỏm nm 1945 (Lch s trang 94) Trỡnh by ý ngha lch s ca cỏch mng t sn Phỏp 1789 -1794 (Lch s trang 17) - tr li nhng cõu hi ny, hc sinh da vo SGK tr li bng ngụn ng ca mỡnh ch khụng lp li sỏch giỏo khoa * Loi cõu hi i chiu, so sỏnh gia s kin, hin tng lch s ny vi s kin, hin tng lch s khỏc m cỏc em ó hc õy l loi cõu hi khỏ khú i vi hc sinh trung hc c s ( u im ca loi cõu hi ny l va giỳp cho hc sinh cng c ụn li kin thc c va tip nhn kin thc Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh 12 Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s mi v ỏp dng hot ng tho lun nhúm cỏc em b tr kin thc cho v cựng gii quyt ) Vớ d: Khi hc bi 29 C nc trc tip chin u chng M cu nc ( 1965 1973) (Lch s trang142) Cú cõu hi : Chin lc Chin tranh cc bv chin tranh c bit ca M Min Nam cú im gỡ ging v khỏc nhau? So sỏnh hon cnh, ni dung, tỏc dng ca chớnh sỏch cng sn thi chin vi chớnh sỏch kinh t mi ca Lờ Nin v ng Bụn sờ vớch (Lch s trang 82) Túm li : Cỏc loi cõu hi nờu trờn to thnh mt h thng cõu hi hon chnh, giỳp cho hc sinh quỏ trỡnh hc lch s phỏt hin nguyờn nhõn, din bin, kt qu v ý ngha ca mt s kin hay mt quỏ trỡnh lch s Nhng cõu hi ú giỏo viờn dng nhun nhuyn cỏc tit dy khụng ch cho cỏc em bit c cỏc s kin m i sõu hiu bn cht ca s kin, nú khụng ch ũi hi hc sinh nh cỏc s kin lch s c bn m phi suy ngh nhn thc sõu sc bn cht ca s kin lch s Vn dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh vo mt mc c th : Thit k cõu hi gi m gii quyt cõu hi nhn thc ( Mc VI: Hip nh S b (6 1946 ) v Tm c Vit Phỏp (14 -9 -1946) Bi 24 Cuc u tranh v bo v xõy dng chớnh quyn dõn ch nhõn dõn (1945- 1946) Lch s 9- tit 2) Giỏo viờn t chc cho hc sinh tỡm hiu s bt tay hũa hoón gia Tng v Phỏp qua Hip c Hoa Phỏp (28-2-1946), theo hip c ny Phỏp nhng cho Tng mt s quyn li v kinh t trờn t Trung Quc v c chuyn hng húa qua cng Hi Phũng vo Hoa Nam khụng phi úng thu Ngc li, Phỏp a quõn Bc thay th quõn Tng lm nhim v gii giỏp khớ gii quõn Nht iu ny vi phm trng trn ch quyn ca dõn tc ta, coi Vit Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh 13 Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc lch s Nam l mún hng trao i Trc tỡnh hỡnh ú, ng ta cú ch trng, sỏch lc gỡ i phú? Giỏo viờn a cõu hi nhn thc nh mụ hỡnh di õy: CU HI NHN THC Vỡ ng, Chớnh ph ta v H Ch Tch li kớ vi thc dõn Phỏp Hip nh s b 1946 Mt l: ỏnh Phỏp trc phỏp a quõn Bc Nh vy cựng mt lỳc phi ỏnh c Phỏp ln Tng D KIN TR LI Vỡ Phỏp v Tng kớ tho hip chớnh tr ( 28 1946) Vic lm ny buc ng ta phi la chn 1trong ng hnh ng Hai l : Ho vi Phỏp mn tay Phỏp uiTng v nc , loi bt mt k thự nguy him, kộo di thi gian ho bỡnh chun b lc lng v mi mt chng Phỏp sau ny Ngi thc hin : Th nh Tuyt n v : Trng THCS Chu Mnh Trinh CU HI GI M Vic Phỏp v Tng kớ hip nh chớnh tr 28.2 1946 t cho ng ta la chn ng no? ng ta ó la chn ng no ? Vỡ sao? ng ta ó la chn ng th vỡ t nc ta lỳc ny vụ cựng khú khn khụng th mt lỳc ỏnh vi nhiu k thự , hn na lỳc ny Phỏp a quõn Bc vi danh ngha chớnh thng 14 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử III NHNG KT QU T C SAU KHI P DNG TI ( SNG KIN KINH NGHIM) Mc dự thi gian rt hn ch nhng tụi ó dng sỏng kin kinh nghim ny vo cỏc tit dy v ó t c kt qu kh quan Trc ht, bn thõn tụi ó nhn thy rng nhng kinh nghim ny rt phự hp vi chng trỡnh sỏch giỏo khoa mi v vi nhng tit dy theo hng i mi Hc sinh cú hng thỳ hc hn, tớch cc ch ng sỏng to m rng hiu bit, ng thi cng rt linh hot vic thc hin nhim v lnh hi kin thc v phỏt trin k nng Khụng khớ hc sụi ni, nh nhng v hc sinh cú hng thỳ hc Tụi cng hi vng vi vic ỏp dng ti ny, hc sinh s t c kt qu cao cỏc kỡ thi v c bit hc sinh s yờu thớch mụn hc ny hn * Kt qu c th sau kho sỏt cht lng hc kỡ II nm hc 2008- 2009 (vi bi ca phũng Giỏo dc- o to Vn Giang): Lp S s Gii Khỏ Tb Yu Kộm 8A2 37 SL 20 % SL 54.1 % SL 10.8 % SL 21.6 % SL 13.5 % 8A1 36 23 63.9 22.2 8.3 5.6 C KT LUN I BI HC KINH NGHIM : Sau ỏp dng sỏng kin kinh nghim ny, bn thõn tụi ó rỳt mt s kinh nghim sau: Trong mi tit dy giỏo viờn nờu mc tiờu yờu cu ca tit, mc ca bi hc sau ú cung cp thụng tin v phõn b thi gian hp lớ hc sinh tip nhn thụng tin Giỏo viờn t v s dng linh hot cỏc cõu hi phự hp vi ni dung bi dy, tu theo lp v i tng hc sinh m dng Ngời thực : Th nh Tuyt Đơn vị : Trờng THCS Chu Mnh Trinh 15 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử Khi nờu cõu hi giỏo viờn c gng s dng cỏc cõu hi ngn gn, ý, n gin, d hiu ,gi s suy ngh v t ca hc sinh Khụng nờn s dng cõu hi Cú hay Khụng, ỳng hay Sai m phi s dng cõu hi phỏt huy tớnh c lp t cỏc em ( trỏnh tỡnh trng hc sinh tr li mt cỏch cụng thc hoc chung chung ) Khi t chc hc sinh tip nhn thụng tin giỏo viờn chỳ ý s dng cõu hi gi m ( chun b k giỏo ỏn) gii quyt cõu hi t u gi Giỏo viờn cn nghiờn cu k sỏch giỏo khoa, thng xuyờn nghiờn cu thờm ti liu tham kho xõy dng cỏc cõu hi cỏc tit dy v dng linh hot hn gii quyt nhim v nhn thc mi bi hc Giỏo viờn cn kt hp cỏc phng tin dy hc khỏc nh dựng trc quan, hỡnh nh, tranh v sỏch giỏo khoa, h thng thao tỏc s phm lờn lp gúp phn phỏt huy tớnh tớch cc ch ng ca hc sinh mi tit hc, nõng cao hiu qu gi dy Trong quỏ trỡnh ging dy, ngụn ng núi phi truyn cm, khụng quỏ nhanh hoc quỏ chm, m phi lụi cun, hp dn, trỡnh by phi cú im nhn, trỏnh u u Khi t cõu hi khụng nờn t cõu hi quỏ d lm cho hc sinh tho , i n ch quan v hiu bit ca mỡnh, m phi l cho cỏc em hiu rng, s tr li ỳng, y cõu hi giỏo viờn nờu l tt, song phi tip tc suy ngh tr li hay hn, sõu sc hn v thụng minh hn Cn to c hi cho hc sinh c lp tr li, tho lun nhúm, khụng lm nng n gi hc, trỡnh by nhi nhột song to khụng khớ thoi mỏi , nh nhng t kt qu ti a Giỏo viờn dy mụn lch s phi luụn luụn tỡm tũi sỏng to v i mi phng phỏp dy hc Cú k hoch c th vic tỡm kim v thit k cỏc dựng dy hc p, chớnh xỏc, phự hp vi ni dung bi dy Ngời thực : Th nh Tuyt Đơn vị : Trờng THCS Chu Mnh Trinh 16 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử Ngi giỏo viờn Lch s cn t bi dng nng khiu v bn , lc khoa hc v chớnh xỏc S dng trit cỏc phng phỏp dy hc tớch cc nhm thu hỳt s chỳ ý ca hc sinh Nờn cú nhng bui hc ngoi khoỏ, tham quan du lch cỏc di tớch bo tng lch s II IU KIN P DNG SNG KIN KINH NGHIM Vi kinh nghim nh trờn, tụi hy vng s l mt phng phỏp tớch cc giỳp giỏo viờn dy Lch s trng THCS Chu Mnh Trinh núi riờng, cỏc ng nghip cỏc trng huyn núi chung cựng thc hin phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh cỏc gi hc Lch s tt c lp ng thi cng ỏp dng phự hp vi mi i tng hc sinh cỏc trng ton huyn hc cỏc gi Lch s t hiu qu cao hn III NHNG HN CH V PHNG HNG KHC PHC, TIP TC NGHIấN CU, I MI Túm li Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy hc lch s cỏc lp 8,9 trng THCS c dng cỏc tit dy s t c kt qu hc cao nht ca hc sinh v tt c cỏc mt giỏo dng, giỏo dc v phỏt trin õy l hot ng tng h gia thy v trũ nhm giỳp cho hc sinh c lp lnh hi kin thc mt cỏch thụng minh, dng mt cỏch sỏng to vo thc t (hc v cuc sng ) iu ny quan trng v ũi hi nhiu cụng sc, lao ng sỏng to, ý thc tinh thn trỏch nhim cao ca mi mt giỏo viờn V cn ũi hi phỏt trin nng lc t v hnh ng ca mỡnh trc giỏo dc cho hc sinh, cho nờn phi nm vng lý lun, rốn luyn nghip v thng xuyờn Tuy vy, thi gian cú hn, cựng vi kinh nghim ging dy mụn lch s cha nhiu bi bn thõn tụi l mt giỏo viờn c o to chuyờn ngnh mụn Ng Tụi dy lch s nh trng thiu giỏo viờn chuyờn mụn S nờn tụi v nhiu giỏo viờn khỏc phi dy chộo ban Do ú , tụi ch mnh dn trỡnh by quan im ca mỡnh vic s dng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc Ngời thực : Th nh Tuyt Đơn vị : Trờng THCS Chu Mnh Trinh 17 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử sinh dy hc lch s lp v lp9 gúp phn vo vic i mi phng phỏp dy hc hin Bi vy, nhng m tụi trỡnh by trờn chc chn s khụng trỏnh nhng hn ch v ni dung, v phng phỏp hoc cú th cũn nhng thiu sút no ú vic tỡm hiu, hng dn hc sinh quỏ trỡnh khai thỏc kin thc m tụi cha t nhn V phớa bn thõn, nhng nm hc tip theo, tụi s tip tc phỏt huy nhng kt qu t c ca vic thc hin sỏng kin kinh nghim trờn, ng thi khụng ngng hc hi ng nghip, tớch lu v ỳc rỳt kinh nghim, khc phc khú khn v nhng hn ch nõng cao hn na cht lng dy hc mụn Lch s nh trng D MT S KIN NGH Thc hin cỏc nh trng ó c cp rt nhiu cỏc thit b dy hc.Tuy vy i vi mụn lch s thỡ cỏc dựng thit b cũn quỏ ớt Cho nờn mun t c kt qu cao b mụn ny, theo tụi cn cú nhng yờu cu sau: Cỏc c quan thit b trng hc cn cú y tranh nh v cỏc di tớch lch s v di sn hoỏ hoc chõn dung ca cỏc nhõn vt lch s cú cụng vi cỏch mng Nh trng cn mua mt s t liu, ti liu cú liờn quan n lch s v cỏch ging dy b mụn lch s, c bit l nhng t liu lch s a phng T chc cỏc cuc thi sỏng to v s dng dựng dy hc tt c cỏc mụn ú cú mụn lch s Trờn õy l mt s kinh nghim nh ca tụi quỏ trỡnh ging dy mụn lch s , hiu bit v kinh nghim chc chn khụng trỏnh nhng sai sút, rt mong c s gúp ý chõn thnh ca cỏc bn ng nghip Cui cựng, tụi xin chõn thnh cm n th giỏo viờn v hc sinh trng THCS Chu Mnh Trinh ó giỳp tụi hon thnh ti ny Chõn thnh cm n hi ng Khoa hc ca Phũng Giỏo dc- o to Vn Giang ó xem xột ti, Ngời thực : Th nh Tuyt Đơn vị : Trờng THCS Chu Mnh Trinh 18 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử ch nhng u im cng nh nhng hn ch ca ti tụi tip tc sa cha v phỏt huy Rt mong c tip thu ý kin gúp ý ca Hi ng Khoa hc Phũng Giỏo dc- o to Vn Giang v ca cỏc ng nghip ton huyn Ht _ Vn Giang, ngy 10 thỏng nm 2010 Ngi vit Th nh Tuyt MC LC : A.Phn m u (Trang 02) I C s khoa hc .(Trang 02) II.C s thc tin .(Trang 03) III Nhim v nghiờn cu (Trang 4) Ngời thực : Th nh Tuyt Đơn vị : Trờng THCS Chu Mnh Trinh 19 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử IV Phm vi nghiờn cu (Trang 4) B Ni dung (Trang 04) I.Thc trng tỡnh hỡnh .(Trang 04) II.Gii phỏp thc hin .(Trang 07) III Kt qu tc (Trang 15) C.Kt lun .(Trang 15) I.Bi hc kinh nghim (Trang 15) II iu kin ỏp dng .(Trang 17) III Nhng hn ch v hng khc phc (Trang 17) D Kin ngh (Trang 18) NH GI CA T KHXH TRNG THCS CHU MNH TRINH Ngời thực : Th nh Tuyt Đơn vị : Trờng THCS Chu Mnh Trinh 20 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử NH GI CA HKH TRNG THCS CHU MNH TRINH Ngời thực : Th nh Tuyt Đơn vị : Trờng THCS Chu Mnh Trinh 21 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử NH GI CA HKH PHềNG GIO DC & O TO VN GIANG Ngời thực : Th nh Tuyt Đơn vị : Trờng THCS Chu Mnh Trinh 22 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử Ngời thực : Th nh Tuyt Đơn vị : Trờng THCS Chu Mnh Trinh 23 ... theo lp v i tng hc sinh m dng Ngời thực : Th nh Tuyt Đơn vị : Trờng THCS Chu Mnh Trinh 15 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử Khi nờu cõu... Th nh Tuyt Đơn vị : Trờng THCS Chu Mnh Trinh 17 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử sinh dy hc lch s lp v lp9 gúp phn vo vic i mi phng phỏp... Chu Mnh Trinh 18 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử ch nhng u im cng nh nhng hn ch ca ti tụi tip tc sa cha v phỏt huy Rt mong c tip thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử’’ , Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử’’ , Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử’’

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay