Nâng cao kỹ năng cũng côc kiến thức hệ thống hoá và khái quát hoá qua bài ôn tập lịch sử thế giới

28 102 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:51

I NHẬN THỨC VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG Ý nghĩa, vai trò: Củng cố kiến thức, hệ thống hoá khái quát hoá nhiệm vụ quan trọng dạy học lịch sử Những yêu cầu đặt tối đa thực học ôn tập – sơ kết, tổng kết để hoàn thành việc học tập giai đoạn, thời kỳ, trình hay vấn đề chương trình Thực tốt yêu cầu điều kiện quan trọng để tổ chức hoạt động nhận thức tích cực học sinh, thông qua nhằm nâng cao chất lượng kiến thức học sinh, hình thành cho học sinh hiểu biết khoa học lịch sử tính quy luật phát triển xã hội, bồi dưỡng rèn luyện kỹ quy định chương trình phổ thông Thực trạng: Bài “Ôn tập lịch sử giới cận đại”(từ kỉ XVI dến năm 1917) chương trình Lịch sử lớp người biên soạn viết khái quát, mở, mục I gợi ý, mục II nêu nội dung Hiện chuẩn bị cho này, giáo viên tìm hiểu qua tài liệu tham khảo hướng dẫn sơ sài , tính khả thi Buộc người dạy dạy phải tìm tòi, sáng tạo, hướng dẫn học sinh dựa vào kiến thức học trước đó, củng cố, xâu chuỗi vấn đề, để từ dẫn dắt học sinh hệ thống hoá , khái quát hoá thành nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại Trong năm học qua, đặc biệt ngành giáo dục thực đổi phương pháp, nội dung chương trình sách giáo khoa giáo viên dạy học lịch sử cấp trung học sở bước đầu nhận thức rõ yêu cầu dạng ôn tập sơ kết đạt kết khiêm tốn Bên cạnh kết nhiều nơi, giáo viên dạy dạng có nhiều tồn tại, cụ thể: - Một phận giáo viên thực dạng làm việc nhắc lại kiến thức học trước cách khô khan, đơn điệu dừng lại nhiệm vụ cố kiến thức - Một phận xác định yêu cầu tiết ôn tập tổng kết song thiếu phương pháp để tổ chức thực ôn tập, sơ kết, tổng kết Hậu tồn học sinh nghiêm trọng Sau học sinh học xong, kiểm tra học sinh thường gặp tồn sau: - Học sinh biết kể kiện, không thấy mối quan hệ nội dung, lô gíc phát triển theo qui luật nhân lịch sử nói khác tình trạng “Thấy mà không thấy rừng”… - Chỉ biết nêu lí luận chung chung, sở từ kiện lịch sử - Học sinh không phát huy khả tư cách tích cực sáng tạo Đây nguyên nhân dẫn đến quan niệm sai lầm cho học lịch sử cần trí nhớ mà không cần thông minh, không cần phát triển tư Kết điểm thi học sinh làm lịch sử thấp gặp phải dạng câu hỏi, đề có yêu cầu khái quát tổng hợp II GIẢI PHÁP MỚI Với nhận thức muốn thực tốt yêu cầu ôn tập tổng kết nói riêng góp phần nâng cao chất lượng việc dạy học lịch sử nói chung giáo viên phải rèn luyện kĩ củng cố, khái quát, hệ thống hoá dạy học môn Phần lịch sử giới cận đại chương trình lịch sử lớp nội dung có tầm quan trọng độ khó toàn chương trình lịch sử giới Để học sinh nắm vững nội dung phần yêu cầu phải nắm vững kiến thức cung cấp kiến thức trước phải thực thật tốt Ôn tập Lịch sử giới cận đại (Từ kỷ XVI đến năm 1917) A LẬP KẾ HOẠCH Yêu cầu học sinh: Trước tiến hành giảng dạy, giáo viên cho học sinh dựa vào kiến thức phần lịch sử giới cận đại yêu cầu sau: a Đối với tất học sinh: ôn tập , tìm kiện Lịch sử giới từ kỷ XVI đến năm 1917 b Giáo viên chia lớp theo nhóm (tổ) yêu cầu học sinh hoàn thành trước lúc dạy học ôn tập Nhóm 1: Lập niên biểu cách mạng tư sản thời cận đại Nhóm 2: Lập niên biểu biểu phong trào công nhân, phong trào cộng sản quốc tế từ đời đến đầu kỉ XX Nhóm 3: Bảng hệ thống thuộc địa đế quốc Nhóm 4: Lập niên biểu phong trào đấu tranh giải phóng nhân dân nước thuộc địa Nhóm 5: Bảng thống kê thành tựu chủ yếu khoa học, kĩ thuật, văn học nghệ thuật thời cận đại ( Yêu cầu bảng thiết kế mặt giấy A 0, đẹp, rõ ràng để trở thành đồ dùng dạy học cho năm sau) Lưu ý: Hiện việc chia nhóm để tìm hiểu phần kiến thức cung cấp kiến thức thực dạng ôn tập ,tổng kết phát huy tác dụng học sinh sử dụng kiến thức học trước Phương án giáo viên: Dựa kiến thức học sinh có tìm hiểu nhà, giáo viên thực theo bước sau: - Củng cố kiến thức cho học sinh, sửa chữa sai sót học sinh để kiến thức trở thành kiến thức chuẩn (các bảng, niên biểu nội dung theo chủ đề) - Các chuẩn kiến thức theo chủ đề tranh toàn diện tượng,về trình lịch sử để giáo viên học sinh thực việc hệ thống hoá khái quát hoá kiến thức, có lưu ý đến kĩ so sánh - Cũng từ kiến thức sau dược khái quát hoá, hệ thống hoá giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi có tính nâng cao mà trước không giải - Hướng dẫn để học sinh tìm mối quan hệ nội dung kiến thức thời cận đại cách cho học sinh tìm hiểu mâu thuẫn chủ yếu thời kì chủ nghĩa đế quốc, hậu mâu thuẫn chủ yếu tìm hiểu số nội dung chủ yếu phần cận đại B THỰC HIỆN BÀI DẠY I Những kiện lịch sử Ở mục giáo viên hướng dẫn cho học sinh dùng bảng, niên biểu lịch sử làm nhà nhóm để xây dựng bảng kiện lịch sử Giáo viên giải thích cho học sinh hiểu kiện chính: Là kiện phản ánh biến cố, tượng chi phối phạm vi định trình xã hội, nét đặc biệt điển hình trình có ảnh hưởng đến phát triển thời kỳ sau Từ xây dựng học sinh giáo viên bổ sung, sửa chữa cho học sinh để rút kiện sau: Bảng 1: Những kiện lịch sử Thời gian Tháng 8/1556 1640 - 1688 1776 1789 - 1794 1840 - 1842 1848 1848 - 1849 1857 – 1859 1859 – 1870 1861 28/9/1864 1864 -1871 Sự kiện Cách mạng tư sản Hà Lan Cách mạng tư sản Anh Tuyên ngôn độc lập hợp chủng quốc châu Mĩ Cách mạng tư sản Pháp Chiến tranh thuốc phiện (Anh – Trung Quốc) Tuyên ngôn Đảng cộng sản Phong trào cách mạng Pháp - Đức Khởi nghĩa Xiphay Ấn Độ Đấu tranh thống Italia Cải cách nông nô Nga Quốc tê thứ đời Luân Đôn Đấu tranh thống nuớc Đức 1868 1871 l1/5/1886 Nửa sau kỷ XVIII – nửa đầu kỷ XI X 1905 - 1907 1911 1914 - 1918 Duy tân Minh Trị Nhật Bản Công xã Pari Công nhân Mỹ đấu tranh Cách mạng công nghiệp nước Tây Âu Cách mạng dân chủ tư sản Nga Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc Chiến tranh giới lần thứ Ở mục giáo viên không yêu cầu học sinh nêu kết ý nghĩa yêu cầu học sinh nêu nội dung để cung cấp kiến thức mang tính định hướng cho học sinh nhằm thực tốt việc khái quát, tổng hợp mục II II NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày kết nhóm làm nhà Giáo viên củng cố, uốn nắn cho học sinh, đánh giá, cho điểm theo nhóm Kết sau củng cố trở thành chuẩn kiến thức, dựa vào chuẩn kiến thức để khái quát, hệ thống hoá thành nội dung cần tìm hiểu.Từ năm nội dung giáo viên gợi ý dẫn dắt cho học sinh tìm mối quan hệ lịch sử nội dung có Cách mạng tư sản phát triển chủ nghĩa tư a Cách mạng tư sản Giáo viên yêu cầu nhóm trình bày Niên biểu cách mạng tư sản từ kỉ XVI đến đầu kỷ XX Từ trình bày học sinh giáo viên củng cố bổ sung có bảng niên biểu sau: Bảng 2: Niên biểu cách mạng tư sản thời cận đại Thời gian Cách mạng tư sản Kết ý nghĩa 1566 - 1648 Cách mạng tư sản Lật đổ thống trị phong kiến Tây Hà Lan Ban Nha, Hà Lan giải phóng tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển mạnh mẽ 1642 - 1688 Cách mnạg tư sản Mở đường cho CNTB đem lại thắng lợi Anh cho giai cấp tư sản quý tộc 1775 – 1777 Chiến tranh giành Giải phóng nhân dân Bắc Mỹ thoát khỏi độc lập 13 bang ách đô hộ chủ nghĩa thực dân, làm thuộc địa Anh cho kinh tế tư Mỹ phát triển Bắc Mỹ Ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập nhiều nước 1789 - 1794 Cách mạng tư sản Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư Pháp sản lên nắm quyền Xoá bỏ trở ngại đường 1859 - 1870 Đấu tranh phát triển CNTB thống Italia thống từ vương quốc nhỏ Italia Thống thị trường tiền tệ, đơn vị đo lường Tạo điều kiện cho kinh tế CNTB 1861 phát triển Cải cách nông nô Tạo điều kiện cho kinh tế CNTB phát Nga triển Đưa nước Nga chuyển nhanh sang CNTB 1864 - 1871 Thống nước Nước Đức thống từ 37 vương Đức quốc lớn nhỏ Thống thị trường tiền tệ, đơn vị đo lường, tạo điều kiện cho kinh tế 1868 Duy Tân Minh Trị TBCN Đức phát triển Đưa Nhật Bản thoát khỏi nguy trở thành thuộc địa, phát triển thành 1911 nước TBCN Cách mạng Tân Hợi Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hoà Tạo điều kiện cho CNTB phát triển Có ảnh hưởng phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Châu Á Từ bảng chuẩn kiến thức giáo viên khai thác nội dung sau: - Nội dung * Câu hỏi: Tìm hiểu qua cách mạng tư sản rút nguyên nhân chung cách mạng tư sản? - Giáo viên gợi ý dẫn dắt từ nguyên nhân riêng số cách mạng học để rút nguyên nhân chung: + Kinh tế: Có kinh tế phát triển chế độ phong kiến kìm hãm: ví dụ đạo luật cản trở phát triển Bắc Mỹ Hàng rào thuế quan cát chế độ phong kiến, đơn vị đo lường, tiền tệ không thống Đức Italia + Xã hội: Anh Pháp mâu thuẫn gay gắt phong kiến với tầng lớp khác, Mỹ toàn thể nhân dân thuộc địa quốc… + Chính trị: Sự cai trị lỗi thời chế độ phong kiến, cản trở phát triển mặt xã hội Như học sinh rút nguyên nhân chung cách mạng tư sản - Nguyên nhân cách mạng tư sản: Sự kìm hãm chế độ phong kiến lỗi thời với sản xuất TBCN ngày phát triển mạnh mẽ Nội dung 2: Giáo viên: Tuỳ vào tình hình nước yêu cầu cách mạng, cách mạng tư sản diễn nhiều hình thức *Câu hỏi: Qua cách mạng tư sản học em cho biết hình thức cách mạng tư sản? Cho ví dụ minh hoạ? - Các hình thức cách mạng tư sản: + Nội chiến: Anh, Pháp + Đấu tranh giải phóng: Hà Lan, 13 thuộc địa Anh Bắc Mỹ + Cải cách: Nga, Nhật Bản + Đấu tranh thống nhất: Đức Italia *Câu hỏi: Qua tìm hiểu cách mạng tư sản cho biết: Đối tượng, lãnh đạo, kết hướng phát triển cách mạng tư sản? Từ trả lời học sinh giáo viên củng cố có bảng chuẩn kiến thức sau: Bảng : Cách mạng tư sản NỘI DUNG Đối tượng cách mạng Động lực cách mạng Giai cấp lãnh đạo Kết cách mạng Hướng phát triển CÁCH MẠNG TƯ SẢN Đánh đổ chế độ phong kiến Giai cấp tư sản quần chúng nhân dân Giai cấp tư sản quý tộc tư sản hoá Tạo điều kiện cho CNTB phát triển Thiết lập chuyên tư sản xây dựng CNTB *Câu hỏi: Em cho biết cách mạng tư sản cách mạng tư sản triệt để nhất? Vì sao? TL: Cách mạng tư sản Pháp *Câu hỏi: Nguyên nhân để cách mạng tư sản Pháp triệt để nhất? TL: - Do đấu tranh mạnh mẽ không khoan nhượng quần chúng nhân dân - Sự chuẩn bị lâu dài mặt trước cách mạng diễn - đặc biệt chuẩn bị mặt tư tưởng Giáo viên đánh giá chung CMTS CNTB: - Ưu điểm: CNTB bước tiến lớn so với chế độ phong kiến: +Về kinh tế: thúc đẩy sản xuất phát triển mạnh mẽ, Mác nói : cần 100 năm sản xuất tư chủ nghĩa làm khối lượng hàng hoá tất khối lượng hàng hoá mà người làm trước +Về trị, xã hội: lần giá trị cao thực hiện: quyền người, quyền công dân, quyền tự do, ban hành - Hạn chế cách mạng tư sản:Bên cạnh tiến mà CMTS đem lại có nhiều hạn chế, thay hình thức bóc lột hình thức bóc lột khác Như Nguyễn Ái Quốc nói : “Cách mệnh tư 10 1905 - 1907 Cách mạng dân chủ lần thứ Nga *Câu hỏi: Hãy rút nguyên nhân dẫn đến phong trào công nhân? TL: Khi giai cấp tư sản lên nắm quyền lòng tham lợi nhuận bóc lột nặng nề, đời sống công nhân vô khốn khổ *Câu hỏi thảo luận: Qua niên biểu phong trào chọn kiện để thấy phong trào công nhân thời kì cận đại có phát triển mạnh mẽ ? Học sinh chọn số kiện, từ giáo viên uốn nắn chọn kiện sau: - Phong trào phá máy đốt công xưởng - Tuyên ngôn Đảng cộng sản - Quốc tế thứ - Công xã Pa-ri * Câu hỏi: Từ niên biểu phong trào công nhân chia giai đoạn phát triển đặc điểm giai đoạn? - Cuối kỷ XVIII đến đầu kỷ XIX 14 + Đấu tranh tự phát lẻ tẻ, đối tượng máy móc + Về sau có chuyển biến, có tổ chức - Những năm 1830 – 1840: + Đấu tranh với tư cách lực lượng độc lập + Có mục đích trị, có tính quần chúng tổ chức cao hơn, có liên kết - Từ 1840 – 1871: Phong trào có bước tiến lớn + Đấu tranh cách tự giác có tính quốc tế + Phong trào công nhân kết hợp với chủ nghĩa Mác thành phong trào cộng sản - Từ 1871 đến đầu kỷ XX + Sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin dẫn đến tổ chức giai cấp vô sản thành lập + Với hoạt động quốc tế thứ 2, phong trào phát triển rộng lớn *Câu hỏi: Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên? TL: Công xã Pari *Câu hỏi: Qua diễn biến công xã Pari cho biết: Đối tượng? Động 15 lực? Lãnh đạo? Mục đích? Hướng phát triển cách mạng vô sản? Từ trả lời học sinh giáo viên củng cố, có bảng chuẩn kiến thức sau: Bảng : Cách mạng vô sản NỘI DUNG Đối tượng cách mạng Động lực cách mạng Lãnh đạo cach mạng Mục đích cách mạng Hướng phát triển cách mạng CÁCH MẠNG VÔ SẢN Đánh đổ giai cấp tư sản Công nhân tầng lớp nhân dân Giai cấp vô sản Thiết lập chuyên vô sản Xây dựng chủ nghĩa xã hội *Câu hỏi: Vậy cách mạng 1905 – 1907 Nga cách mạng tư sản hay vô sản? Học sinh có so sánh: + Giống cách mạng tư sản :ở đối tượng cách mạng chế độ phong kiến + Giống cách mạng vô sản :ở giai cấp lãnh đạo vô sản mục đích cách mạng Từ so sánh học sinh , sau củng cố có bảng chuẩn kiến thức sau: 16 Bảng : Cách mạng dân chủ tư sản NỘI DUNG CÁCH MẠNG DÂN CHỦ TƯ SẢN Đối tượng Chế độ phong kiến Động lực Công nhân tầng lớp nhân dân lao động Lãnh đạo Giai cấp vô sản Hương phát triển Thiết lập chuyên vô sản Giáo viên kết luận: Vậy cách mạng 1905 – 1907 cách mạng dân chủ tư sản *Câu hỏi nâng cao: Tại đến đầu kỷ XX giai cấp tư sản không tiếp tục công chế độ phong kiến? TL: Lúc giai cấp tư sản không tiến trước bộc lộ chất thoả hiệp Tiếp để củng cố cho học sinh giáo viên treo ba bảng: cách mạng tư sản (bảng 3), cách mạng vô sản (bảng5), cách mạng dân chủ tư sản (bảng 6) cho học sinh tiếp tục so sánh , củng cố Sự xâm lược thực dân phương Tây phong trào đấu tranh giải phóng nhân dân thuộc địa Tìm hiểu nội dung tìm hiểu mâu thuẫn hậu mâu thuẫn thứ thời kì chủ nghĩa đế a Sự xâm lược thực dân 17 quốc phương Tây Giáo viên dẫn dắt cho học sinh hiểu - Nguyên nhân: đặc trưng cho kinh tế tư chủ nghĩa hàng hoá Trong trình sản xuất yêu cầu phải có yếu tố đầu vào (nguyên liệu) đầu (thị trường tiêu thụ).Trong nguyên liệu thị trường nước ngày eo hẹp buộc giai cấp tư sản phải tìm kiếm bên - quốc gia phong kiến lạc hậu trị kinh tế giàu tài nguyên phương Đông.Đó nguyên nhân việc xâm lược thuộc địa đế - Quá trình: Đầu kỷ XIX đến đầu quốc phương Tây kỷ XX - Kết :đến đầu kỷ XX hệ thống thuộc giới chia xong Giáo viên yêu cầu học sinh nhóm trình bày bảng phân chia lãnh thổ đế quốc Bảng 4: Các đế quốc hệ thống thuộc địa Các Các thuộc địa nước Trung Anh Pháp Quốc, Ấn Độ, Diện tích Dân số thuộc địa Ôxtrâylia, 33 triệu km2 370 triệu người Canada, Xingapo, Mãlai, Miến Điện, (chiếm Ai Cập, Nam châu phi, Niudilân … lãnh thổ 1/4 Trung Quốc, Việt Nam, Camphuchia, khu vực Bắc Phi … 18 Lào, 11 triệu km 1/4 dân số giới) 56,5 triệu người Đức Mỹ Trung Quốc, khu vực tây Nam Phi, triệu km2 Đông Phi … Trung Quốc, Philipin, Panama, Trung Nam Mĩ … Giáo viên khái quát cách trích dẫn ý kiến Nguyễn Ái Quốc: “Như vậy, nước với tổng số dân 320 657 000 người với diện tích 11.407.600 km2 bóc lột thuộc địa gần hàng trăm dân tộc với số dân 560.193.000 người với diện tích 55.637.000 km2 Toàn lãnh thổ thuộc địa rộng gấp lần lãnh thổ quốc,còn số dân quốc 3/5 số dân thuộc địa *Câu hỏi: Nêu sách đế - Chính sách cai trị: quốc phương Tây thuộc địa? + Thiết lập máy cai trị, chia đế trị + Bóc lột vơ vét tài nguyên thiên nhiên + Đàn áp dã man đấu tranh nhân dân thuộc địa Giáo viên khẳng định nguyên nhân phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc b Phong trào đấu tranh nhân dân thuộc địa 19 Yêu cầu học sinh nhóm 4, trình bày niên biểu phong trào đấu tranh nhân dân thuộc địa Bảng 8: Niên biểu phong trào đấu tranh nhân dân thuộc địa cuối kỉ XI X đầu kỉ XX Thời gian 1840 -1842 1857 – 1859 1863 - 1866 1866 - 1867 1884 - 1913 1885 - 1896 1895 - 1901 1896 - 1898 1901 1905 1888 1908 Sự kiện Chiến tranh thuốc phiện Khởi nghĩa Xipay Khởi nghĩa Takeo Khởi nghĩa Karachê Phong trào nông dân Yên Thế Phong trào Cần Vương Phong trào Nghĩa Hoà Đoàn Phong trào đấu tranh chống Mỹ Khởi nghĩa Xaranakhét Phong trào đấu tranh chống sách chia Nước Trung Quốc Ấn Độ Camphuchia Camphuchia Việt Nam Việt Nam Trung Quốc Philipphin Lào Ấn Độ đế trị thực dân Anh Kháng chiến chống thực dân Anh Phong trào công nhân Bombay Miến điện Ấn Độ Từ chuẩn kiến thức yêu cầu học sinh nhận xét về: phạm vi, lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa phong trào? - Phạm vi: Rộng khắp, đặc biệt châu Á - Lãnh đạo: Sỹ phu phong kiến, tư sản dân tộc - Kết quả: Chưa dành tháng lợi - Ý nghĩa: + Khẳng định truyền thống đấu tranh kiên cường ,bất khuất nhân dân nước thuộc địa + Lòng căm thù đế quốc thực dân, yêu độc lập tự 20 + Là bước chuẩn bị cho phát triển cao thời kỳ sau Chiến tranh giới thứ (1914-1918) Ở mục Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu nguyên nhân hậu mâu thuẫn thứ 3, thời kỳ chủ nghĩa đế quốc Cho học sinh tìm hiểu bảng sau: Bảng 9: Vị trí kinh tế thuộc địa đế quốc Năm Năm 1870 Vị trí Vị trí KT Diện tích thuộc Nước Anh Pháp Đức Mỹ (thứ) địa(thứ) Năm 1913 Vị trí KT Diện tích thuộc (thứ) 21 địa (thứ) *Câu hỏi: Từ bảng số liệu em rút nhận xét gì? TL: - Vị trí kinh tế đế quốc thay đổi mạnh mẽ, đảo lộn hệ thống thuộc địa đế quốc giữ nguyên - Là phát triển không đồng đều, dẫn đến mâu thuẫn thị trường, thuộc địa đế quốc giới Đây nguyên nhân sâu xa chiến tranh giới thứ *Câu hỏi: Hãy cho biết tính chất, diễn biến kết cục chiến tranh giới thứ nhất? - Diễn biến: + Giai đoạn thứ (1914 – 1916): Ưu thuộc phe Liên minh + Giai đoạn thứ hai (1917 – 1918): Giáo viên nhấn mạnh: Ưu thuộc phe Hiệp ước Qua chiến này, chất giai - Kết cục: Gây nhiều tai hoạ cho cấp tư sản, mặt chủ nghĩa đế nhân loại, đồ giới chia quốc bộc lộ, chiến tranh đế lại quốc phi nghĩa Đây điều kiện cho cách mạng giới đặc biệt cách mạng tháng Mười Nga nhanh chóng bùng nổ dành thắng lợi, mở thời kỳ đại lịch sử giới Bởi Lê Nin nói: “Chủ 22 nghĩa đế quốc đêm trước cách mạng vô sản” Sự phát triển văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật thời cận đại Giáo viên yêu cầu học sinh Nhóm trình bày kết tìm hiểu Từ trình bày học sinh giáo viên sữa chữa có bảng sau: Bảng 10: Thành tựu khoa học, kĩ thuật, văn học nghệ thuật thời cận đại Lĩnh vực Thành tựu Tác giả - Thuyết vạn vật hấp dẫn Niu tơn Thời gian phát minh - Đầu kỉ XVIII Khoa học tự nhiên - Định luật bảo toàn vật chất Lômônôxốp - Giữa kỷ lượng XVIII - Sự phát triển thực vật Puốc kin giơ - Năm 1837 đời sống mô động vật - Thuyết tiến hoá di truyền Đác uyn Khoa học - Chủ nghĩa vật phép Phoi bách xã hội biện chứng ghen - Kinh tế chinh trị học tư sản Xmit Ricác đô 23 - Năm 1859 - Chủ nghĩa xã hội không Phu riê, O oen, tưởng Xanh xi mông - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Máy nước - Máy dệt Kỹ thuật - Tàu thuỷ động nước - Xe lửa chạy đường sắt - Bảng chữ cho máy tính Các Mác, Enghen Giêm Oat Et mơn Các rai Phơn tơn Giữa TK XIX 1784 1785 1807 Xti phen xơn Mooc-xơ 1814 Giữa TK XIX điện tín… - Trào lưu triết học ánh sáng Vônte,Gớt, Ruxơ, Môngtexkiơ, … - Văn học thực phê phán Bazắc, Thaccarê, Đích ken, Gôngô, Triết học,văn Leptônxtôi - Các tác phẩm âm nhạc kinh Mô da, Bách, Bet học nghệ điển ca ngợi đấu tranh tô ven, Sôpanh, thuật tự do, lòng nhân Trai acôpxki… - Các tác phẩm hội hoạ đặc sắc Đavit, Cuốcbê, phê phán phong kiến giáo Đaloacroa, Gôia hội… Ở nội dung giáo viên cần khai thác nội dung sau: - Giáo viên khái quát điều kiện để khoa học kĩ thuật,văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ thời cận đại (do nhu cầu người, giải phóng khỏi chế độ phong kiến…) Đây thành tựu toàn thể nhân loại 24 - Giáo viên đặt câu hỏi hướng dẫn trả lời thành tựu bật lĩnh vực Ví dụ: Thành tựu phát minh bật lĩnh vực kĩ thuật gì? - TL: Máy nước Vì máy nước xuất làm tốc độ sản xuất suất lao động tăng rõ rệt, áp dụng nhiều nghành công nghiệp khác Đánh dấu bước ngoặt lịch sử văn minh giới, đưa nhân loại bước từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp *Câu hỏi: Ý nghĩa thành tựu - Ý nghĩa: trên? + Đập tan quan điểm tâm sai lầm chế độ phong kiến, giáo hội trung cổ + Phản ánh lực sáng tạo phi thường nhân loại + Làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần người + Chứng minh quy luật phát triển lịch sử văn minh nhân loại III BÀI TẬP THỰC HÀNH Mục tuỳ thuộc vào thời gian ,nếu hết thời gian giáo viên hướng dẫn học sinh nhà tìm hiểu Cũng lớp giáo viên định hướng cho học sinh phải đảm bảo yêu cầu sau: 25 - Từ nội dung kiến thức hai mục trên, tạo thuận lợi cho học sinh tìm hiểu hệ thống hoá kiến thức để tìm kiện tiêu biểu lịch sử cận đại Để học sinh thực tốt giáo viên hướng dẫn học sinh tìm kiện tiêu biểu nội dung Học sinh chọn hay nhiều kiện nội dung song giáo viên cho học sinh thảo luận để rút kiện tiêu biểu Ví dụ, sau thảo luận học sinh rút kiện tiêu biểu sau: + Về cách mạng tư sản: Chọn cách mạng tư sản Pháp, cách mạng tư sản triệt để + Về phong trào công nhân: Quốc tế thứ đời, tiêu biểu cho phong trào công nhân, phong trào cộng sản giới (Bước ngoặt phong trào công nhân quốc tế ) + Về khoa học kỹ thuật: Cách mạng Công nhiệp lần I Bởi có ý nghĩa to lớn: - Chuyển từ lao động thủ công sang lao động máy, giải phóng sức lao động - Bước nhảy vọt đưa nhân loại từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp + Chiến tranh thế giới thứ nhất: biểu rõ chất giai cấp tư sản, chủ nghĩa đế quốc Là kiện kết thúc thời kì Cận đại + Về phong trào đấu tranh giải phóng: ví dụ chiến tranh thuốc phiện 1840 – 1842 Tiêu biểu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây nhân dân Trung Quốc… - Kết thúc học giáo viên cho học sinh làm tập thực hành nhà: Em viết vĩ nhân lịch sử thời cận đại mà em yêu thích nhất? 26 Bài tập bồi dưỡng cho học sinh tư tưởng tình cảm bậc tiền bối, lòng kính trọng ,khâm phục bậc vĩ nhân C KẾT QUẢ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Kết quả: Từ thân thực giảng dạy theo tinh thần đổi phương pháp, trọng đến việc củng cố, hệ thống khái quát hoá kiến thức ôn tập, sơ kết tổng kết ,đặc biệt áp dụng sáng kiến cố, hệ thống khái quát vào Ôn tập lịch sử giới cận đại Qua tìm hiểu, kiểm tra học sinh , giáo viên thu kết sau: a Về kiến thức: - Học sinh nắm vững khái niệm quan trọng, khó phần cận đại đặc biệt khái niệm cách mạng tư sản, cách mạng vô sản, cách mạng dân chủ tư sản… - Học sinh hứng thú hơn, phát huy tối đa khả tư chủ động, tích cực - Học sinh biết lựa chọn kiến thức bản, khái quát để tìm quy luật trình phát triển lịch sử b Về kỹ năng: Kỹ làm dạng tập, đặc biệt khả lập luận, lựa chọn kiến thức tốt gặp dạng đề đòi hỏi có tính tổng hợp cao Bài học kinh nghiệm: Muốn đạt kết định dạng yêu cầu giáo viên phải trăn trở, suy nghĩ tìm tòi để xây dựng kế hoạch giảng thật tốt, từ hướng dẫn cho học sinh học tập tìm hiểu trước, sau học lớp thật chu đáo Giáo viên phải lựa chọn nội dung kiến thức để có kế hoạch định hướng cho việc soạn bài, đảm bảo tính hệ thống, khái quát cao 27 Giáo viên phải chuẩn bị phương án tối ưu để định hướng cho học sinh xây dựng mạch đảm bảo lôgíc phát triển theo nguyên tắc lịch sử - Xác định điều kiện hoàn cảnh mối quan hệ kiện lịch sử, phụ thuộc, tác động qua lại kiện - Giáo viên: Phải xác định khái quát, tổng hợp cách để đánh giá phần kiến thức học sinh Để từ thể điều chỉnh, uốn nắn chỗ sai lệch cho học sinh tốt Cuối giáo viên phải thấm nhuần quan điểm học lịch sử đơn để ghi nhớ kiến thức khứ mà phải sở để biết khái quát, tổng hợp để biết khứ, hiểu sâu sắc , khuynh hướng phát triển tất yếu tương lai Với mục đích “Đánh thức khứ để phụ vụ cho tương lai” * * * Người viết sáng kiến có nhiều cố gắng song không tránh khỏi sai sót Rất mong cảm thông góp ý chân thành đồng nghiệp, chắn người viết thực sáng kiến tốt Chân thành cảm ơn ! Người viết 28 ... diện tượng,về trình lịch sử để giáo viên học sinh thực việc hệ thống hoá khái quát hoá kiến thức, có lưu ý đến kĩ so sánh - Cũng từ kiến thức sau dược khái quát hoá, hệ thống hoá giáo viên hướng... rèn luyện kĩ củng cố, khái quát, hệ thống hoá dạy học môn Phần lịch sử giới cận đại chương trình lịch sử lớp nội dung có tầm quan trọng độ khó toàn chương trình lịch sử giới Để học sinh nắm vững... dụng sáng kiến cố, hệ thống khái quát vào Ôn tập lịch sử giới cận đại Qua tìm hiểu, kiểm tra học sinh , giáo viên thu kết sau: a Về kiến thức: - Học sinh nắm vững khái niệm quan trọng, khó phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao kỹ năng cũng côc kiến thức hệ thống hoá và khái quát hoá qua bài ôn tập lịch sử thế giới , Nâng cao kỹ năng cũng côc kiến thức hệ thống hoá và khái quát hoá qua bài ôn tập lịch sử thế giới , Nâng cao kỹ năng cũng côc kiến thức hệ thống hoá và khái quát hoá qua bài ôn tập lịch sử thế giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay