Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường tiểu học thị trấn

25 119 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:47

PHN M U I Lí DO CHN TI Giỏo dc tr em l mt nhim v ht sc quan trng m c xó hi u rt quan tõm Nh chỳng ta ó bit Tr em hụm l th gii ngy mai ngy mai xó hi cú nhng ngi cụng dõn tt thỡ ngy hụm tr em cũn l nhng mm non mi nhỳ, chỳng ta nhng th h i trc phi cú trỏch nhim dy d, giỏo dc tr i ỳng hng Chỳng ta u bit rng: Trong cỏc nh trng i ng GV cú vai trũ quyt nh cht lng giỏo dc, cht lng GV cú tt thỡ cht lng giỏo dc mi phỏt trin Trng cú nhiu GV dy gii thỡ mi cú nhiu lp t cht lng cao i ng GV ch nhim lp trng Tiu hc l nhõn t quyt nh hiu qu giỏo dc ca cỏc lp Mun nõng cao cht lng ging dy thỡ phi cú i ng GV ct cỏn gii v chuyờn mụn nghip v, gii v cụng tỏc ch nhim lp, gii v cụng tỏc i Cú i ng ct cỏn gii, cú GV dy tt nhng iu hnh nh th no h tn tõm vi ngh m li cú trỏch nhim cao vi th, phi hp nhp nhng, ng thun vỡ mc tiờu chung ca trng ú l trỏch nhim ca ngi lm cụng tỏc qun Nm hc 2011 - 2012, vi ch nm hc: ''Tip tc i mi qun v nõng cao cht lng giỏo dc'' i vi tt c cỏc bc hc ú cú bc GD Tiu hc Vỡ vy, nh trng, nu GV thng xuyờn c bi dng v chuyờn mụn nghip v thỡ cht lng giỏo dc ca nh trng s c nõng lờn Thc t cho thy, cỏc trng Tiu hc núi chung v trng Tiu hc Th trn Sỡn H núi riờng, nhn thc ca GV v cụng tỏc bi dng chuyờn mụn nghip v nõng cao cht lng ging dy cũn hn ch, hu ht GV cha cao vai trũ ca cụng tỏc ny Vic t chc trin khai cha khoa hc, cha c thng xuyờnú cng chớnh l nguyờn nhõn dn n kt qu ging dy ca i ng GV t cht lng cha cao Trong my nm hc gn õy cht lng ging dy ca i ng GV trng Tiu hc Th trn ó cú nhng chuyn bin tớch cc Tuy nhiờn, cht lng ú cng cha ỏp ng c i vi yờu cu i mi GD hin Nh vy: Vai trũ ca i ng GV l cc k quan trng Mun ch o v iu hnh i ng h tn tõm vi ngh, cú tinh thn trỏch nhim cao vỡ th, phi hp tt cụng vic vỡ mc tiờu ln ca nh trng ũi hi ngi hiu trng phi cú nhng gii phỏp hp nhm xõy dng i ng GV tr thnh mt i quõn ch lc a phong tro giỏo dc ca nh trng ngy mt phỏt trin lm tt cụng tỏc qun nhm nõng cao cht lng ging dy mt trng im khụng phi l mt cụng vic d dng i vi ngi hiu trng iu ú ũi hi bn thõn tụi luụn tỡm tũi, hc hi ỳc rỳt kinh nghim tỡm bc i, gii phỏp mi nhm a hot ng ging dy ca nh trng cú s chuyn bin rừ nột Chớnh t nhng suy ngh ú, tụi mnh dn chn ti: Mt s bin phỏp qun nhm nõng cao cht lng ging dy trng Tiu hc Th trn II PHM VI I TNG NGHIấN CU - Cht lng i ng GV, cht lng giỏo dc HS trng Tiu hc Th trn Sỡn H - Nghiờn cu tỡnh hỡnh i ng GV, kt qu hc v tu dng ca HS qua nm hc: 2009 - 2010; 2010 - 2011; 2011 - 2012 III MC CH NGHIấN CU - Mc ớch l nhm y mnh s phỏt trin v chuyờn mụn, nghip v cho i ng GV nh trng Giỳp i ng GV nõng cao s hiu bit v cỏc GD núi chung v ỏp ng tt cỏc yờu cu i mi v s phỏt trin ca GD hin - i chiu kt qu iu tra i ng v cht lng hc sinh ca nm hc ỏnh giỏ ỳng hiu qu ch o ca cụng tỏc xõy dng v bi dng i ng GV nh trng IV IM MI TRONG KT QU NGHIấN CU - Tt c cỏc ng CBQL cỏc n v trng u cú th thc hin c, nu mi CBQL u nhn rừ tm quan trng ca cụng tỏc qun ch o nh trng thỡ cht lng ging dy s c nõng lờn rừ rt - Lm cho mi CB GV trng nhn thc rừ vai trũ quan trng ca cụng tỏc giỏo dc thi k i mi T ú GV nõng cao t tng chớnh tr, coi trng cụng tỏc dõn ch, c bit l khõu on kt ni b Xõy dng mi on kt gia GV vi GV, gia GVch nhim vi ph huynh c bit coi trng tinh thn t giỏc, ý thc trỏch nhim ca mi GV vic t bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v nhm ỏp ng c yờu cu, nhim v i mi giỏo dc hin - Thụng qua vic xõy dng hot ng ca t chuyờn mụn, t chc hi thi GV dy gii cp trng, t chc mt s chuyờn i mi phng phỏp dy hc s to iu kin tt nht mi giỏo viờn t hc hi ln v kin thc, chuyờn mụn nghip v s phm cng nh kinh nghim ging dy t ú nõng cao nng lc chuyờn mụn ca mỡnh PHN GII QUYT VN I C S Lí LUN Trong s nghip cỏch mng ca ng, ng ta ó c biệt coi trng v trớ ngi, coi ngi va l mc tiờu va l ng lc ca s phỏt trin Thc nhim v ca giỏo dc khụng khỏc ngoi vai trũ ca ngi thy vỡ ú l lc lng ch cht ca ngnh, ng thi quyt nh s thnh bi s nghip GD&ĐT Bn v v trớ vai trũ ca ngi thy giỏo s nghip giỏo dc, nguyờn Th tng Phm Vn ng cú núi : Vn ln nht giỏo dc hin l to iu kin thun li nht i ng giỏo viờn dn dn tr thnh mt i quõn nng lc, t cỏch lm trũn s mng ca mỡnh Cht lng giỏo dc trc mt v tng lai tu thuc vo i ng ny Cho nờn lo cho s phỏt trin v giỏo dc thỡ khõu quan trng bc nht l lo cho cht lng i ng GV Cú th núi, nng lc v phm cht tt p ca cỏc thy, cụ giỏo l bi hc sng, sinh ng i vi HS, cú vai trũ quan trng vic hỡnh thnh v giỏo dc nhõn cỏch cho HS Trong tỡnh hỡnh t nc ang i mi hin nay, ngi thy li cng cú v trớ quan trng vic o to nhng ngi cú ớch cho xó hi Khụng cú thy gii thỡ khú cú hc trũ gii Chớnh vỡ th, nõng cao cht lng ging dy cho i ng GV thỡ iu cn thit l phi xõy dng i ng GV v s lng, cú phm cht chớnh tr cao, vng vng v chuyờn mụn, tinh thụng v nghip v v chun húa v trỡnh o to ng thi phi to c mụi trng giỏo dc thun li cho h cú th phỏt huy cao nht nng lc ca mỡnh v mi thy, cụ giỏo khụng ngng t bi dng chuyờn mụn nghip v, thng xuyờn cp nht nhng kin thc mi, nõng cao tm hiu bit ca mỡnh ỏp ng yờu cu i mi ca ngnh giỏo dc hin II THC TRNG CA VIC QUN Lí * Tm quan trng ca cụng tỏc qun lý: Cụng tỏc qun nh trng l mt nhim v ht sc quan trng i vi ngi hiu trng Cụng tỏc qun l mt hot ng thng xuyờn, cú tớnh h thng Vic qun phi th hin tớnh ton din, c th cụng tỏc ch o cng nh iu hnh cụng vic Qun v iu hnh cụng vic l nhim v song song vi nhau, cú s tng tỏc, khụng tỏch ri thỡ mi hot ng ca nh trng mi t hiu qu cao c bit l cht lng ging dy ca giỏo viờn s c nõng lờn rừ rt * Thc trng chung ca cụng tỏc qun cỏc trng Tiu hc: - T thc t vic ch o trng Tiu hc Th trn, qua nhng ln i cụng tỏc, qua cỏc t c Phũng GD trng i kim tra s c s Tụi thy: Nhỡn chung cỏc /c hiu trng cỏc n v trng u ó cú kinh nghim cụng tỏc qun v iu hnh cụng vic ca trng Song cũn tỡnh trng: + Mt s CBQL cha cú b dy kinh nghim cụng tỏc qun lý, cha thc s nhit tỡnh x thõn vỡ cụng vic mi ch da trờn c s ngi lónh o ng u mt n v ch o cp di Cha hoc ó k hoch, qui ch chuyờn mụn cho cỏc t khi, cỏ nhõn thc hin nhng li khụng kim tra thc t cụng vic ca ngi tha hnh xem mc hiu qu t c n õu? + Bờn cnh ú, cụng tỏc qun ca mt s n v b buụng lng, cú trin khai cỏc ch th, bn ca cp trờn nhng cha cú bin phỏp ch o, giỏm sỏt cht ch Vic iu hnh cha sỏt thc tin, cha cú s phi kt hp cht ch BGH, BCH cụng on, cha bn bc dõn ch thng nht cụng vic Sp xp b trớ cụng vic cho CBGV cha phự hp trỡnh chuyờn mụn v nng lc ca tng ngi Trong ni b cũn xy hin tng mt on kt, gii quyt cụng vic cha hp tỡnh, hp lý, cha linh hot dn n tin hot ng nh trng cũn chm c bit l cht lng ging dy ca GV khụng cú s tin trin - Cỏc trờn khụng phi l hin tng ph bin nhng nú len li quỏ trỡnh ch o ca ngi lm cụng tỏc qun Vỡ vy, mun thc hin tt cụng tỏc qun mt nh trng, trc ht ngi hiu trng phi cú bin phỏp lm th no cỏc ú khụng xy - Chớnh t nhng bn khon, suy ngh ú Cn c vo c im tỡnh hỡnh thc t ca nh trng, tụi ó a s nh hng cụng tỏc qun nhm nõng cao cht lng ging dy C th nh sau: + Tng cng nhn thc cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng, o c tỏc phong cho i ng GV Trin khai cỏc cuc ng v mt s phong tro thi ua + Xõy dng k hoch chung cụng tỏc ch o chuyờn mụn + Lm tt cụng tỏc thi ua khen thng * Thc trng trng TH Th trn: - c im tỡnh hỡnh chung: Trng Tiu hc Th trn luụn nhn c s quan tõm ca lónh o huyn, mt s ban ngnh on th cú liờn quan c bit l s ch o sỏt ca Ban lónh o cng nh i ng chuyờn mụn Phũng GD&T Nh trng cú mt chi b c lp gm 16 ng viờn (chim 53,3% trờn tng s CBGV) Ban chi y luụn on kt, thng nht cao cụng tỏc lónh, ch o vic thc hin nhim v nm hc i ng CBGV v s lng, tng i m bo v cht lng Hu ht cỏc thy, cụ giỏo nhit tỡnh v tõm huyt vi ngh Tp th s phm ca trng luụn on kt, chp hnh tt qui ch ca ngnh, ni qui, n np, k lut ca trng Cú ý thc rốn luyn, tu dng o c nh giỏo, t giỏc cụng vic, giỳp hon thnh tt cụng vic c giao Trong nhng nm qua, k t nm hc 2009 - 2010 n nay: Cht lng giỏo dc ton din ca nh trng c nõng lờn S GV dy gii v HS gii cỏc cp cng tng lờn rừ rt *Nm hc 2011 - 2012: - Tng s CBGV, NV trng: 30 /c Trong ú : + BGH: /c t trỡnh Cao ng + Giỏo viờn t trỡnh chun v trờn chun l 23 /c C th: Trỡnh i hc: /c ; Cao ng: 11 /c ; Trung hc: /c + Nhõn viờn phc v: /c - Tng s HS ton trng: 326 em, chia ra: 15 lp Nh trng luụn nhn c s quan tõm ca HT khen thng cỏc cp Chớnh vỡ vy nhng nm qua ó t c nhiu thnh tớch sut sc C th: + nm lin c UBND Tnh tng c thi ua sut sc + Nm hc 2009-2010 c B GD tng bng khen + Nm hc 2010-2011 c Tng LL Vit Nam tng c thi ua sut sc * Bờn cnh nhng thun li nh trng cng gp phi khụng ớt khú khn: - i ng GV n chim 90%, bỡnh quõn tui i cao, nng lc chuyờn mụn ca mt s GV cũn hn ch v kin thc v nghip v s phm trc yờu cu i mi ca phng phỏp giỏo dc hin nay.Vỡ vy cng nh hng n cht lng ging dy - Cỏc em HS dõn tc thiu s chim 2/3 tng s HS ton trng, nhiu em HS hon cnh kinh t gia ỡnh quỏ khú khn, mt bng kin thc ca HS khụng ng u ú cng nh hng n cht lng giỏo dc ca nh trng - Bờn cnh ú c s vt cht cũn thiu: Mt s phũng chc nng v phũng hc cha y ú nh trng phi t chc cho HS hc ca * Cn c vo tỡnh hỡnh thc t t nhng thun li, khú khn trờn, lm tt cụng tỏc qun nhm nõng cao cht lng ging dy ca i ng GV trng, tụi ó mt s bin phỏp qun ch o nh trng III MT S BIN PHP TIN HNH GII QUYT VN TRONG CễNG TC QUN Lí TRNG TH TH TRN SèN H - Ngay t u nm hc, tụi ó trin khai ti th CBGV nm vng biờn ch nhim v nm hc, cỏc ch th ca UBND tnh, UBND huyn; Cỏc bn ch o v cụng tỏc chuyờn mụn ca S GD&T, Phũng GD&T; iu l trng TH - Kt hp cựng cỏc ng hiu phú kim tra h s, d gi kho sỏt cht lng GV v HS u nm Qua kho sỏt 20 ng GV v cht lng HS cỏc lp, kt qu xp loi nh sau: + i vi GV: H s: Tt: ; Khỏ: 13 b ; TB: b Tit dy: Gii: /c; Khỏ: 10 /c; TB: /c + i vi HS: Hc lc Gii: 66/335 em = 19,7% Hc lc Khỏ: 127/335 em = 37,9% Hc lc TB: 101/335 em = 30,2% Hc lc Yu: 41/335 em = 12,2% * T tỡnh hỡnh thc t kt qu kho sỏt u nm hc cho thy i ng GV cũn hn ch v chuyờn mụn vic son bi cng nh cụng tỏc ging dy v cht lng HS cũn thp iu ú khin tụi bn khon suy ngh lm th no tỡm gii phỏp ch o dn n t c kt qu: khụng cũn GV xp loi trung bỡnh v chuyờn mụn v gim c t l HS yu Chớnh vỡ l ú, tụi ó tỡm mt s bin phỏp ch o, ú l: + Trc ht phi xây dựng kế hoạch đạo cụ thể tuần, tháng năm học Triển khai dự thảo kế hoạch họp hội đồng s phạm đầu năm để ng hiệu phó chuyên môn, khối trởng bám sát lên kế hoạch cụ thể cho tổ, khối + ni quy, quy ch ca nh trng v yờu cu trỏch nhim trỏch nhim ca cỏn b qun lý, GV v HS Th hin s dõn ch cụng tỏc qun v iu hnh cụng vic C th: Tng cng nhn thc cho i ng giỏo viờn v cụng tỏc giỏo dc t tng chớnh tr, o c tỏc phong, cỏc cuc ng v mt s phong tro thi ua: Phi xõy dng th GV thnh mt on kt, thng nht cao mi hot ng Cỏc thy, cụ giỏo cú ý thc t giỏc mi cụng vic c giao nht l cụng tỏc chuyờn mụn, phi tõm huyt vi ngh, thc s Tn tõm, tn lc, tn tỡnh vi HS v phi l tm gng sỏng cho HS noi theo T chc cho GV sinh hot nõng cao t tng chớnh tr, coi trng cụng tỏc dõn ch c bit l khõu on kt ni b a Trin khai cuc ng: Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh gn vi cuc ng: Mi thy cụ giỏo l mt tm gng o c t hc v sỏng to - Ngay t u nm hc, tụi ó kt hp cựng cỏc /c ban thi ua tip tc phỏt ng cuc ng: Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh v Mi thy, cụ giỏo l mt tm gng o c t hc v sỏng to Kin ton ban ch o, xõy dng k hoch c th Quan tõm giỏo dc o c, tỏc phong, phm cht chớnh tr nh giỏo cho i ng CB GV Chn chnh, ngn chn kp thi khụng xy trng hp GV vi phm o c nh giỏo - Ch o ton th CBGV chỳ trng c vic Hc cng nh vic Lm theo tm gng o c ca Bỏc, thc hin nghiờm tỳc nhim v chớnh tr ca nh trng, ca cỏ nhõn Nờu cao tinh thn on kt, ý thc tn tõm, tn lc, rốn luyn t cỏch, phm cht o c, thng xuyờn t hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nng lc qun Thc hnh tit kim, chng lóng phớ Giỏo dc cỏc em HS lũng nhõn ỏi, thng yờu giỳp ln nhau, ý thc t giỏc vt khú lờn hc tp, bỏm trng , bỏm lp b Trin khai cuc ng khụng vi ni dung - Tụi ó thng xuyờn ch o CBGV thc hin nghiờm tỳc cuc ng, khụng dung tỳng nhng sai phm thi c, kim tra ỏnh giỏ hc sinh v giỏo viờn ỏnh giỏ ỳng thc cht cht lng dy v hc ca tng lp - T chc tt cỏc t kim tra kho sỏt cht lng u nm, kim tra nh k, gia k, cui k, xột hon thnh chng trỡnh tiu hc i vi HS lp theo ỳng cụng hng dn ca S GD&T, Phũng GD&T - T chc bi dng HS gii, ph o HS yu, thnh lp i tuyn HS gii cp trng cỏc em tham gia d thi HS gii cỏc cp c Trin khai phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin- HS tớch cc - Ngay t u nm hc, tụi ó kin ton ban ch o cp trng Quỏn trit yờu cu, ni dung ca phong tro ti ton th CBGV nm bt v trin khai ti HS thc hin nghiờm tỳc - Yờu cu GV dng phng phỏp dy hc phự hp vi i tng hc sinh Xõy dng mi quan h thõn thin gia ph huynh vi giỏo viờn, gia giỏo viờn vi giỏo viờn Xõy dng lp hc thõn thin gia thy v trũ, gia trũ v trũ, giỏo dc hc sinh tinh thn on kt, thng yờu giỳp ln nhm to cho cỏc em mn trng, mn lp, yờu quý thy cụ Nh trng ó t chc mt s trũ chi, cỏc bi mỳa dõn gian cho cỏc em HS nh: Nhy dõy, nhy bao b, mỳa ụ ca dõn tc Mụng T chc cỏc hot ng th thao nh: Cu lụng, c vua, ỏ cu, búng ỏ mi ninhm ng viờn cỏc em HS bỏm lp, bỏm trng, thi ua hc tt to iu kin cho GV nõng cao c cht lng cụng tỏc ging dy i vi cụng tỏc chuyờn mụn - nõng cao cht lng ging dy cho i ng GV thỡ vic phõn cụng v s dng i ng l mt cụng vic ht sc quan trng Căn vào tình hình thực tế số lợng GV, s lp, s lng HS ton trng nh điều kiện gia cảnh CBGV BGH kết hợp BCH công đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho đ/c GV phù hợp với lực chuyên môn đ/c Mt cụng vic khụng th thiu c ú l phi la mt i ng trng l nhng /c nhit tỡnh, cú tinh thn ý thc trỏch nhim cao mi cụng vic, cú nng lc, trỡnh chuyờn mụn vng, cú kh nng t chc v iu hnh cỏc cụng vic ca Xõy dng qui ch lm vic khoa hc, ch o cỏc t, cỏc cỏ nhõn lm vic theo k hoch nhm nõng cao hiu qu ca hot ng chuyờn mụn Qui nh v lch hi hp, ch thụng tin bỏo cỏo, thi gian son bi, vic chm cha bi cho HS nhm khc phc tỡnh trng GV khụng phỏt hin c li sai ca HS, sa khụng ht li HS mc phi hoc chm cũn mang tớnh ng viờn quỏ nhiu - Giao trỏch nhim cho cỏc /c hiu phú ph trỏch chuyờn mụn tng lp, giỏm sỏt vic thc hin quy ch chuyờn mụn, theo dừi vic sinh hot chuyờn hng tun i vi cỏc t khi, GV thuc lnh vc mỡnh ph trỏch Hng thỏng, hng tun, tụi luụn kt hp cựng cỏc /c HPCM theo dừi v kp thi iu chnh hot ng chuyờn mụn trng m bo ỳng lch biờn ch nhim v nm hc Ch o cỏc thc hin ỳng phõn phi chng trỡnh, thi khoỏ biu, bỏm sỏt chun kin thc k nng i vi tng mụn hc Yờu cu GV s dng SGK B GD&T xut bn Ch o trung dy tt cỏc mụn: Ting vit, Toỏn, o c, TNXH - Phõn cụng nhim v cho cỏc ng trng ụn c vic thc hin qui ch chuyờn mụn ca mỡnh ph trỏch, t chc vic sinh hot chuyờn mụn, ni dung sinh hot chuyờn mụn phi c th v cú s thng nht t Phõn cụng GV chuyờn mụn vng theo dừi giỳp mt s ng GV mi trng hoc GV chuyờn mụn cũn hn ch v tng mt Quỏn trit GV mi, GV nng lc chuyờn mụn cũn non yu nhng tit trng ca GV chuyờn dy bn thõn GV ú phi t giỏc i d gi mt s ng GV cú nng lc chuyờn mụn vng hc kinh nghim ging dy Coi trng tinh thn t giỏc, ý thc trỏch nhim ca GV vic t hc, t bi dng nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v ỏp ng yờu cu i mi giỏo dc hin Ly kt qu cht lng giỏo dc, ly cht lng HS lm thc o cui cựng ỏnh giỏ kim nh cht lng ging dy ca i ng GV - Lờn k hoch ch o vic bi dng HS gii n t u thỏng 10, ph o HS yu cỏc lp i tr sau ó phõn loi HS Yờu cu GV lm bn cam kt, ký kt v vic trỡ s lng v nõng cao cht lng dy v hc GV m bo thi gian son bi, khuyn khớch GV son bi trờn mỏy vi tớnh nhng bi son phi rừ rng, khoa hc v cú cht lng trỏnh tỡnh trng chộp giỏo ỏn Thc hin tt c khõu: Khõu son - khõu ging v khõu chm tr Ngi thy phi u t thi gian nghiờn cu k bi son trc lờn lp Tụi ó nh hng cho GV: i vi HS lp 1, cỏc em cũn nh nờn GV phi cú bin phỏp s dng nhiu dựng tranh nh minh nht l vic s dng b ch ri lp i vi HS lp 3, 4, GV phi nghiờn cu su tm thờm ti liu, sỏch tham kho b sung kin thc cho bi ging c bit l kin thc m rng i vi HS lp chn Cú sỏng to quỏ trỡnh lờn lp, thc hin tt vic dng phng phỏp dy hc nhm m bo cho HS d hiu, d nh Hng thỏng, tun u sinh hot chuyờn mụn cỏc hp thng nht thi lng dy hc i vi tng mụn tng lp Sau c BGH phờ duyt, GV dng thi gian ging dy cho phự hp thc t trỡnh nhn thc ca HS Vo tun cui hng thỏng, BGH kim tra cht lng HS cỏc lp cú k hoch ch o GV cú bin phỏp tng cng cụng tỏc ph o i vi nhng lp cht lng HS cú s tin trin chm - Tụi ó kt hp cựng cỏc /c HPCM, trng kim tra h s, d gi hng thỏng theo nh k Kim tra vic s dng dựng trc quan ca cỏc ng GV Ngoi cũn d gi, kim tra giỏo ỏn t xut, rỳt kinh nghim kp thi cho GV cho GV tõm phc, khu phc BGH vic d gi ỏnh giỏ tit dy, tụi ó yờu cu cỏc ng HPCM trc cú k hoch d gi phi u t thi gian nghiờn cu trc ni dung bi dy ca GV nm bt kin thc trng tõm, phng phỏp, hỡnh thc t chc sau ú ỏnh giỏ rỳt kinh nghim cho GV thỡ nhng ý kin ú mi cú cht lng Sau mi tit d gi, tụi khụng chỳ trng nhiu vo vic ỏnh giỏ tit ú GV xp loi gii hay khỏ m chỳ ý nhiu vo nhng GV ó lm c hoc cha lm c gúp ý rỳt kinh nghim cho GV kp thi Qua hng thỏng, hng k cú s kt, tng kt ỏnh giỏ thc t nhm giỳp cỏc /c GV phỏt huy nhng u im, khc phc s mt tn ti cú hng phn u lờn - Mt yu t khụng th thiu c vic nõng cao cht lng ging dy ca GV ú l vic t chc m cỏc chuyờn phc v cho vic i mi mt s mụn hc Tụi ó yờu cu cỏc /c trng da vo tỡnh hỡnh thc t ca thng nht cựng cỏc thnh viờn xõy dng k hoch m chuyờn cỏc mụn cũn vng mc thc hin ging dy v bỏo cỏo BGH cú k hoch t chc m chuyờn tổ khối đề xuất Trong mi t phũng GD t chc m chuyờn trng no l tụi cng c /c HPCM v GV i d nm bt phng phỏp v nghiờn cu, trin khai, dng phự hp vi thc t i tng HS ca tng lp Trong nm hc qua, nh trng ó tổ chức mở mt s chuyờn nh chuyờn mụn: Hc lp 1, Tp c lp 1, Tp c lp 3, Luyn t v cõu lp 4, chuyờn ph o HS yu T chc thao ging vũng khi, vũng trng la chn mt s /c tham gia GV dy gii cỏc cp - Ch o cỏc /c GV ch nhim lm tt cụng tỏc ch nhim lp Rốn luyn v giỏo dc HS phỏt trin mt cỏch ton din Chỳ trng ti vic giỏo dc o c v hoỏ cho HS Hng thỏng, tụi ó cựng cỏc /c BGH thng nht ni dung hp hi ng s phm vo cui thỏng kim im cụng tỏc thỏng, trin khai nhim v cụng tỏc thỏng ti CBGV nm vng v thc hin tt k hoch Ngoi cũn t chc nhng cuc hp t xut trin khai mt s cụng ch o ca cỏc cp ti ton th CBGV nm vng v thc hin - Phi hp gia nh trng v gia ỡnh vi cỏc t chc on th vic giỏo dc HS phự hp vi tỡnh hỡnh thc t a phng Cụng tỏc thi ua khen thng: õy l mt cụng vic ht sc quan trng nhm thỳc y mi hot ng nh trng c bit l phong tro thi ua Dy tt - Hc tt Cho dự phn thng cú giỏ tr vt cht khụng ỏng l bao nhng phn thng ú li cú giỏ tr tinh thn rt ln nhm ng viờn khớch l GV v HS kp thi Qua đợt thi đua, ban thi ua s kt, tng kt ỏnh giỏ v ly cỏc gng in hỡnh tiờn tin tiờu biu ph bin, nhân rộng toàn trờng Vic khen chờ, thng pht phi rừ rng, ỳng mc từ mi to nim tin ca CBGV v HS gúp phn dy mt tt, mt tớch cc giỳp CBGV, HS hiu c ý ngha, tỏc dng ca cỏc phong tro thi ua v phn u thc hin ngy cng cú hiu qu - Tụi ó tham mu vi ban i din cha m HS ng ph huynh HS úng gúp tin s dng vic trang trớ lp hc v tu sa CSVC phc v cụng tỏc ging dy v hc vi tng s tin l: 19.815.000 ng - Tham mu vi chi hi khuyn hc ph huynh lm tt cụng tỏc tuyờn truyn ng cỏc c quan, cỏ nhõn quyờn gúp ng h qu khuyn hc cú ngun kinh phớ khen thng ng viờn cỏc thy, cụ giỏo ó t nhiu thnh tớch qua cỏc hi thi nh: Hi thi GV dy gii cp trng, cp huyn cng nh cỏc em HS t danh hiu HSG cỏc cp v HS cú nhiu thnh tớch cỏc phong tro thi ua vi tng s qu: 29.890.000 ng IV HIU QU CA SKKN Trong thi gian làm công tác quản đạo công việc nhà trờng Với cố gắng nỗ lực ca bn thõn cựng vi s phn u khụng ngng ca th CBGV v cỏc em HS c bit c s quan tõm giỳp ca HT khen thng cỏc cp T nm hc 2009-2010 n ht CKI nm hc 2011-2012, trng Tiu hc Th trn ó t c mt s kt qu ỏng ghi nhn, cht lng ging dy ca GV v cht lng hc ca HS c nõng lờn C th nh sau: * Cỏc danh hiu thi ua: - i vi CB - GV: Nm hc 2009-2010: + Nh trng c Bộ GD&T tặng khen + LL tnh tng bng khen: ng + CGD tnh tng giy khen: ng Nm hc 2010-2011: + Nh trng c Tng LL Vit Nam tng c thi ua sut sc + Bn thõn tụi c Tng LL Vit Nam tng bng khen + UBND tnh tng bng khen: ng + LL tnh tng bng khen: ng Nm Tng GV DG GV DG GV Vit C Ch CST LTT hc s cp cp 7/8 /c DG cp nhim /15 CS 8/30 28/30 8/8 /c /c /c /c = 100% = = = 33,3% 26,7% 93,3% 10/15 7/30 26/30 2009 - 14/14 /c 30 d thi = 2010 100% 2010 - 30 2011 20112012 = 87,5% /c (bo lu) 15/15 /c 8/8/c /c /c /c = 100% = 100% = = = 66,7% 23,3% 86,7% 13/13 /c 30 d thi = 100% 11/15 7/7/c = 100% 10/10/c đ/c =100% = 73,3 % - Đối với HS: + Xếp loại hai mặt giáo dục: Nm TS Xp loi hc HS hnh kim Xp loi hoỏ G K TB Y Chuyn Chuyn lp cp HK t: 2009 2010 338 -2011 331 2012 326 = 27,2 = % 28,1% 102 em 89 em = 30,8 = 26,9 % % 100 % 331 em =100 % HK đạt: 2011 - 95 em 338 em = HK t: 2010 92 em 104/326 93/326 326 em = 100% em em 141 em = 41,7 % 131 em = 39,6 % 10 em =3 % em m = 100 = 97 % em =2,7 % 123/326 65/ 65 328/338e % 63/ 63 322/331em = 97,3 % = 100 % 6/326 em em em 320/326em = 98, 2% = 31,9 = = 37, = 1,8 % 28,6% % % 57/57 em = 100% + Danh hiu thi ua: HS d thi HSG lp 3,4,5 cỏc cp Nm HS gii hc Cp trng 2009 48/ 52 em - = 92,3 % 2010 Cp Cp huyn tnh 7/15 trng huyn 41/ 48 em = 85,4 % -2011 = 94,5 % = 88,9 % 55/ 59 em Lp 4,5: -2012 = 93,2 % p cỏc cp Cp 40/45 em 2011 HS TT Cp 52/55 em 2010 HS d thi vit ch 32/35 em em 92/ 338 = 46,7 em 95/ 338 em 59/ 91 em = 28,1% = 64,8 % 89/ 331em 65/101em 40/40 em = 26,9 % = 64,4 % = 100 % % = 27,2 % 11/15 102/ em 331em = 73,3 = 30,8 % % 1/6 em 104/ 326 93/326 em 85/110 em = 16,7 em = 28,6 % = 77, % = 91,4 % % = 31, % - Nm hc 2011 - 2012: + Thi im u nm hc: H s: Tt: b ; Khỏ: 13 b ; TB: b Tit dy: Gii: /c; Khỏ: 10 /c; TB: /c + n thi im cui nm hc: H s: Tt: 10 b ; Khỏ: 10 b Tit dy: Gii: 13 /c; Khỏ: /c PHN KT LUN I NHNG BI HC KINH NGHIM: Qua quỏ trỡnh cụng tỏc bng s c gng khụng ngng n lc phn u, t nhng kt qu thc t vic xõy dng, bi dng i ng GV bn thõn tụi ó ỳc rỳt mt s bi hc kinh nghim cụng tỏc qun nhm nõng cao cht lng ging dy cho i ng GV trng TH Th trn Sỡn H C th nh sau: - Vi t cỏch l mt th chi b, l mt ngi qun ch o, mun thnh cụng cụng vic, trc ht bn thõn ngi lónh o phi cú phm cht o c tt, gng mu i u mi phong tro, cú nng lc thc s, cú tinh thn trỏch nhim cao, nng ng, sỏng to mi hot ng c bit l cụng tỏc ch o chuyờn mụn, nhit tỡnh chm lo n cỏc hot ng ca nh trng - Phi cú k hoch ch o c th phự hp, phi nm chc chng trỡnh, phng phỏp ging dy, xõy dng chng trỡnh k hoch v cú nhng bin phỏp t chc ch o thớch hp nõng cao hiu qu cht lng ging dy ca GV Ngi hiu trng phi xng ỏng l tr ct ch o v iu hnh cụng vic cho hp tỡnh, hp lý, l ch da v l nim tin vng chc ca cỏc thnh viờn nh trng Tng cng cụng tỏc kim tra ni b trng hc, d gi thm lp, giỳp GV cũn hn ch v chuyờn mụn - Phi bit lng nghe, phõn tớch, x thụng tin mt cỏch bỡnh tnh, chớnh xỏc Phi hiu mt cỏch sõu sc nhng chung cụng tỏc CM, nm bt thc t, xõy dng k hoch ch o chuyờn mụn phi cú tớnh kh thi t ú cú nhng bin phỏp t chc ch o thớch hp nõng cao hiu qu cht lng dy hc - Ban giỏm hiu phi nhn thc c: Chi b l nhõn t quan trng quỏ trỡnh lónh, ch o v thc hin cỏc nhim v trng tõm ca nm hc Chi b cú vng mnh xut sc thỡ nh trng mi vng mnh ton din Vai trũ ca th chi b l phi to iu kin 100% ng viờn chi b xỏc nh rừ trỏch nhim ca mỡnh vi phong tro th Mi GV hi ng s phm nh trng phi t rốn luyn xng ỏng l tm gng o c t hc v sỏng to - Phi xõy dng n np, thúi quen t giỏc cao th GV v HS Xõy dng lc lng ct cỏn nng ng, nhit tỡnh, trỏch nhim Cú s tin tng v nhn nh ỳng dn v nng lc ca i ng, khụng nờn cm tay ch vic m luụn to iu kin tt nht cho GV thng xuyờn tip cn vi nhng cỏi hay, cỏi mi GV t tỡm phng phỏp dy hc ti u nht Thng xuyờn y mnh cụng tỏc t bi dng coi cụng tỏc ny l then cht, l chỡa khúa chớnh ca mi GV t ú GV cú nhn thc cao hn na v thng xuyờn cú ý thc ci tin phng phỏp dy hc - Phỏt ng v t chc tt cỏc phong tro thi ua, cỏc t hi ging da vo cỏc ngy l ln nm hc nh: Ngy 20/11; 22/12; 26/3; 30/4 Quan tõm xõy dng nhng gng in hỡnh tiờn tin phong tro thi ua Hai tt ng viờn kp thi nhng GV ct cỏn, GV cú ti nng phi hp ng thun cú nhiu SKKN gúp phn to nờn nhng thnh tớch cao ca nh trng ỏnh giỏ GV phi cụng bng, khỏch quan, khen chờ thng pht rừ rng nhm to cho mi thnh viờn thy c rng: Thnh tớch ca th l thnh tớch ca chớnh mỡnh; thnh tớch ca cỏ nhõn mỡnh cng cú mt phn úng gúp, giỳp tn tỡnh ca ng nghip - Xõy dng mi on kt gn bú gia GV v ph huynh HS, nờu rừ c ý thức trỏch nhim ca mi bờn, thng xuyờn cú s thụng tin hai chiu gia GV v ph huynh theo dừi giỏo dc HS nhm nõng cao cht lng dy v hc trng Xõy dng mi quan h gia GV ch nhim vi số đoàn thể địa phơng cựng phi kết hp lm cụng tỏc giỏo dc ngời nhận thức đợc giỏo dc đo to thc s l s nghip chung ca ton ng, ton dõn II í NGHA CA SKKN Trong nh trng bin phỏp ch o nõng cao cht lng ging dy ca i ng GV gi vai trũ ch o, quyt nh cht lng ging dy v giỏo dc Qua mt thi gian ỏp dng gii phỏp trờn, tụi thy cht lng ging dy ca i ng GV trng TH Th trn c nõng lờn rừ rt III KH NNG NG DNG, TRIN KHAI Qua nhng kinh nghim ó c thc hin v i chiu vi kết đạt đợc nh trng, bn thõn tụi thy SKKN trờn khụng nhng ỏp dng trng TH Th trn m cũn dng i tr i vi mt s trng huyn hin cht lng ging dy ca GV cũn ang hn ch Song lm th no t c hiu qu cao thỡ ngi lm cụng tỏc qun phi cõn nhc dng cho phự hp vi c im ca tng n v trng õy l gii phỏp thuc lnh vc cụng tỏc qun nờn tụi ó dng ch o t u nm hc 2011 - 2012 IV KIN NGH XUT: - ngh UBND huyn, Phũng GD& T cú k hoch u t ngun kinh phớ xõy dng mt s phũng hc, phũng chc nng cũn thiu nh trng t tiờu trng t chun Quc gia mc I - Tng cng m cỏc t hi tho chuyờn cp huyn i vi mt s phõn mụn GV cú iu kin giao lu hc hi kinh nghim cụng tỏc ging dy Xut phỏt t thc tin cụng tỏc ging dy trng tiu hc Th trn, tụi ú mnh dn ỏp dng SKKN về: Một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy trờng Tiểu học Thị trấn Tuy nhiờn nhng kinh nghim trờn l nhng gii phỏp cỏ nhõn hỡnh thnh da trờn suy ngh tỡm hng phỏt trin nờn cha núi ht c nhng gỡ mỡnh mun núi, cũn nhiu bin phỏp m bn thõn cha ỏp dng c nhng dự cng gúp phn no ú t c mc ớch m mỡnh ó Tôi kính mong nhn c s quan tõm ng viờn kp thi ca hi ng thi ua khen thng cỏc cp để tụi tip tc phỏt huy nhng SKKN ó thc hin nm hc qua to phn u năm học tới bn thõn cú nhiu SKKN hu hiu hn Tụi xin trõn trng cm n! XC NHN CA HKH TRNG TH TH TRN NGI VIT SNG KIN P.HIU TRNG o Th Duyờn o Th Hng XC NHN CA HKH PHềNG GD&T HUYN SèN H TRNG PHềNG XC NHN CA HKH HUYN SèN H TI LIU THAM KHO Cm nang nghip v qun trng hc iu l trng tiu hc Ch th v vic thc hin nhim v nm hc ca B GD&T, UBND tnh, UBND huyn Mt s bn ch o chuyờn mụn ca S GD&T, Phũng GD&T MC LC PHN M U I chn ti II Phm vi v i tng nghiờn cu III Mc ớch nghiờn cu IV im mi kt qu nghiờn cu PHN GII QUYT VN I C s lun II Thc trng ca .4 III Mt s bin phỏp ó tin hnh gii quyt IV Hiu qu ca sỏng kin 13 PHN KT LUN I Nhng bi hc kinh nghim 15 II í ngha ca SKKN 17 III Kh nng ng dng, trin khai .17 IV Nhng kin ngh, xut 17 ... ging dy trng tiu hc Th trn, tụi ú mnh dn ỏp dng SKKN về: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy trờng Tiểu học Thị trấn Tuy nhiờn nhng kinh nghim trờn l nhng gii phỏp cỏ nhõn... khn trờn, lm tt cụng tỏc qun lý nhm nõng cao cht lng ging dy ca i ng GV trng, tụi ó mt s bin phỏp qun lý ch o nh trng III MT S BIN PHP TIN HNH GII QUYT VN TRONG CễNG TC QUN Lí TRNG TH TH... cp nht nhng kin thc mi, nõng cao tm hiu bit ca mỡnh ỏp ng yờu cu i mi ca ngnh giỏo dc hin II THC TRNG CA VIC QUN Lí * Tm quan trng ca cụng tỏc qun lý: Cụng tỏc qun lý nh trng l mt nhim v ht sc
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường tiểu học thị trấn , Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường tiểu học thị trấn , Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường tiểu học thị trấn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay