Một số biện pháp làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ 5 tuổi

30 111 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:34

Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui A-T VN : Giao duc mõm non la mụt mt xich õu tiờn hờ thụng giao duc quục dõn nc ta Muc ich chung cua giao duc mõm non la phat triờn tõt ca cac kha nng cua tre, hinh cho tre nhng c s ban õu cua nhõn cach ngi, tao iờu kiờn cho tre nhiờu c may thng li trờn ng hoc hanh cung nh cuục sụng Khi xó hi cng phỏt trin thỡ giỏ tr ngi ngy cng c nhn thc ỳng n v c ỏnh giỏ mt cỏch ton din sõu sc Khi y vic chm súc giỏo dc tr li cng mang mt ý ngha nhõn c th v tr thnh o lý ca th gii tao nhng ngi phat triờn toan diờn, ap ng cac nhu cõu xa hụi ra, mụt nhng yờu tụ cõn thiờt o la phai co mụt sc khoe tụt Nờu khụng co mụt sc khoe tụt, mụt thờ lc tụt thi se anh hng ờn moi hoat ụng hoc tõp va lam viờc Mụt quục gia cng thinh, minh chi co nhng ngi khoe manh nng ụng.Vi võy viờc chm soc giao duc tre cang mang mụt y nghia nhõn cu thờ va tr mụt ao li cua thờ gii minh Cho nờn co mụt thờ hờ hoan thiờn nhõn cach toan diờn tng lai thi phai am bao cung cõp cho tre nờn mong phat triờn thờ chõt tụt Ngy mai t nc cú ti p, v vang hay khụng iu ú hon ton ph thuc vo tr em Chớnh vỡ l ú chỳng ta l nhng ngi chm soc, giao duc tre hang cn phi chỳ trng vic phỏt trin ton din cho tr M trc tiờn l cn phi chm súc tr cú c th khe mnh, m bo cung cp cho tr mt nn múng phỏt trin th cht tt, giup tre co kha nng tham gia tụt vao moi hoat ụng 1.C S KHOA HC CA TI: a C s lớ lun: *c iờm sinh ly va nhu cõu nng lng cua tre em: S phat triờn c thờ cua tre em la mụt qua trinh sinh hoc rõt phc tap, o tõm voc, lng va kich thc c thờ phat triờn nhanh va cac loai Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui c quan co s hoan thiờn vờ chc nng Vi võy moi la tuụi tre em co c iờm sinh hoc riờng Theo thụng kờ cua viờn dinh dng quục gia t lot long ờn tuụi i hoc tre phat triờn nhanh ca vờ thờ chõt va tinh thõn So vi ngi ln a trng thanh, nhu cõu vờ dinh dng cua tre rõt ln, tre cang nho thi nhu cõu nng lng cang ln nhm ap ng nhu cõu cung cõp õy u nng lng cho qua trinh phat triờn nhanh chong cua c thờ Theo sụ liờu cua viờn dinh dng quục gia (2006) ty lờ suy dinh dng cõn nng theo tuụi cua tre em di tuụi trờn pham vi toan quục la (23, 4%) Trong o suy DD ụ I la 20,7% - Suy DD ụ II la 2,6% - Suy DD ụ III la 0,1% Tre em tuụi la giai oan õu cua thi ki niờn thiờu, la la tuụi c thu va mang tinh quyờt inh ca vờ thờ chõt va tinh thõn Tinh trang suy dinh dng la tuụi lai nhng hõu qua nng nờ ờn chiờu cao, cõn nng va kha nng lao ụng la tuụi trng sau *Mt s khỏi nim liờn quan: Dinh dng: Dinh dng l mt quỏ trỡnh phc hp bao gm vic a vo c th thc n cn thit qua quỏ trỡnh tiờu húa v hp th bự p hao phớ nng lng quỏ trỡnh hot ng sng ca c th v to s i mi cỏc t bo v mụ cng nh iu tit cỏc chc nng ca c th Suy dinh dng (SDD): Suy dinh dng l tỡnh trng c th khụng cung cp cỏc cht phỏt sinh nng lng cung cp cho c th quỏ trỡnh hot ng sng, giỏ tr nng lng ca mi loi thc n ph thuc vo hm lng cỏc cht dinh dng sinh nng lng ú Nhu cu nng lng ngy ca tr em Vit Nam di tui theo ngh ca vin dinh dng (1996) l 1600 kcal/ngy * Tm quan trng ca dinh dng i vi s phỏt trin ca c th tr em: S phỏt trin c th ca tr em l mt quỏ trỡnh sinh hc rt phc ú tm vúc, trng lng v kớch thc c th phỏt trin nhanh v cỏc loi Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui c quan cú s hon thin v chc nng Vỡ vy mi la tui tr cú c im sinh hc riờng tr em, tui c th ang phỏt trin mnh, nhu cu dinh dng rt ln nc ta, thiu dinh dng hin cũn l nghiờm trng cỏc vựng nghốo v tng lp nghốo Bờn cnh ú, cn bnh bộo phỡ tr em cú xu hng gia tng mt s ụ th ln nh: H Ni, Thnh ph H Chớ Minh, v mt s thnh ph khỏc Theo cỏc kt qu nghiờn cu gn õy, tr em di tui b suy dinh dng chim t l 34%, tr s sinh cú cõn nng khụng t tiờu chun (di 2,5kg) chim 10% (theo s liu ca vin dinh dng nm 2000) Ngy 16/9/1995, Th tng chớnh ph Phm Vn Kit phờ duyt chin lc quc gia v dinh dng giai on 1995 2000, gim t l nghốo cỏc vựng min, nõng cao hiu bit v dinh dng ngi dõn, gim t l suy dinh dng tr em di tui xung di 30% nm 2000 Ngy 22/2/2001 Th tng chớnh ph ó phờ duyt chin lc quc gia v dinh dng giai on 2001 2010 m mc tiờu nhm ci thin tỡnh trng dinh dng ca nhõn dõn, cỏc gia ỡnh trc ht l tr em v b m c nuụi dng v chm súc hp lý, c th gim t l suy dinh dng tr em di tui xung di 25% vo nm 2005 v di 20% nm 2010 v t l bộo phỡ thp hn 5% Dinh dng l mt rng ln v a ngnh, vỡ vy nú ũi hi s kt hp h tr ln ca mi ngnh, mi cp Cỏc c ch hp tỏc liờn ngnh, s tham gia ca cng ng mi lnh vc nhm ci thin tỡnh trng dinh dng l ht sc cn thit nhm nõng cao cht lng sng cho mi ngi b C s thc tin: cú sc khe tt u tiờn l chm súc sc khe, sc khe tt thỡ mi hc tt, da trờn thc t tr no suy dinh dng, thỡ tr ú mt mi, khụng nhanh nhn thụng minh bng tr khỏc.Vỡ vy chm súc trng mm non l ht sc quan trng Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui i vi tr 5-6 tui giai on ny thỡ c th tr cn nhiu nng lng hc v vui chi thi gian c nh v trng Vỡ vy cỏc ba n ca tr dự cú y nhng khụng hp lý cng s l nguyờn nhõn dn n suy dinh dng (dinh dng khụng hp lý: tha hoc thiu u cú hi cho sc khe v s phỏt trin ca tr) dinh dng cũn nh hng n s phỏt trin v tõm lý ca tr Chớnh vỡ vy tụi chn ti: Mt s bin phỏp lm gim t l suy Dinh dng th nh cõn tr tui. lm nghiờn cu ca mỡnh MC CH CA KINH NGHIM: - Tụi vit kinh nghim ny l nõng cao nghip v ca bn thõn v chm súc tr lm gim t l suy dinh dng th nh cõn v trao i kinh nghim vi ng nghip I TNG NGHIấN CU, PHM VI NGHIấN CU: + ti nghiờn cu mt s bin phỏp lm gim t l suy DD th nh cõn tr tui + Kinh nghim c thc hin ti lp 5A1- Trng Mm non Nghia Tru Vn Giang Hng Yờn PHNG PHP NGHIấN CU: 4.1 Phng phỏp nghiờn cu lớ lun 4.2 Nhúm phng phỏp nghiờn cu thc tin: 4.2.1 Phng phỏp iu tra 4.2.2 Phng phỏp kim tra thc t: 4.3 Phng phỏp thng kờ toỏn hc: K HOCH NGHIấN CU V THI GIAN HON THNH: - ti ny c tin hnh nm t thỏng 8/2011 n thỏng 3/ nm 2013 - ti ny hon thnh vo thỏng 3/ 2013 * Thỏng 8,9/ 2011: - Chn ti - Tỡm ti liu tham kho Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui - Vit cng nghiờn cu - Xõy dng mc ớch, i tng nghiờn cu, phm vi nghiờn cu, phng phỏp nghiờn cu - Xõy dng c s khoa hc ca ti - iu tra thc trng * Thỏng 10/2011=> Thỏng 8/2012 - Nghiờn cu mt s bin phỏp v ỏp dng thc hin ti lp 5A1 * Thỏng 9/ 2012=> 2/ 2013: - Tip tc thc hin cỏc bin phỏp - Tng hp i chiu kt qu - a bi hc kinh nghim, iu kin ỏp dng, nhng cũn hn ch ca ti v hng tip tc nghiờn cu * Thỏng 3/ 2013 - Tng kt v hon thnh kinh nghim B- GII QUYT VN : I VN NGHIấN CU V THC TRNG CA TI: Trc õy xó hi nghốo dõn thiu n nờn tr thng b suy dinh dng th nng nh: phự, teo ột, t l t vong rt cao, nhng xó hi hin ang trờn phỏt trin, kinh t n nh Tr khụng cũn suy dinh dng th nng m cũn ch th nh, nguyờn nhõn l cỏc bc ph huynh cú lp tụi ph trỏch, chm súc cha ỳng cỏch v cha nm vng kin thc nuụi theo khoa hc, cụng vic bn rn nờn ph huynh ớt cú thi gian chm súc con, nhiờn nguyờn nhõn ch yu l yu t nuụi dng v bnh tt chim nhiu hn l di truyn Vỡ vy la tui ny vic chm súc tr nhng nm cui ca la tui mm non l rt quan trng v cn thit Trong nhng nm gn õy, chm súc dy d tr la tui mm non c quan tõm t nụng thụn n thnh th, cỏc bc ph huynh ó cú s Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui quan tõm n tr, c bit l nhng nm gn õy ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy v thc hin tt cỏc cuc ng, c bit l cuc ng Xõy dng trng hc thõn thin - hc sinh tớch cc, mun tr tham gia tớch cc vo cỏc hot ng lp cng nh nh, ũi hi tr phi cú sc khe tt Mc tiờu ca giỏo dc mm non hin l to iu kin tt nht cho s phỏt trin v th cht ln tinh thn cho tr Theo nh Bỏc H núi: Tr em nh bỳp trờn cnh, bit n, bit ng, bit hc hnh l ngoan Vy thỡ! n nh th no? Ng nh th no? t c c m tr khe mnh thụng minh lm nn tng vng chc cho mt tng lai t nc sau ny nh Bỏc H hng mong i Chớnh vỡ th tụi ó trn tr v suy ngh tỡm nhng bin phỏp nhm gim suy dinh dng cho tr mm non tui tui m tụi ang ph trỏch L mt giỏo viờn c phõn cụng dy lp tui ó nhiu nm lin nờn tụi nm rt vng tõm sinh lý tr la tui mu giỏo ln Nm hc ny tụi c nh trng phõn cụng ph trỏch lp 5A1, vi 35 chỏu, ú 20 tr gỏi v 15 tr trai, cỏc chỏu thụn xó a Thun li: - Lp tụi ph trỏch cú 20 tr gỏi, s tr gỏi ụng hn tr trai, a s cỏc chỏu ngoan, d bo, phũng hc thoỏng mỏt, sch s - Mt s ph huynh rt quan tõm n em ca h, ph huynh a cỏc chỏu i hc u, v quan tõm n tr - Ban giỏm hiu nhiu trng rt quan tõm n sc khe v ba n hng ngy ca cỏc chỏu b Khú khn: - Lp tụi t l cỏc chỏu suy dinh dng th nh cõn cao cú 4/35 tr chim 11, 42% - 3/4 chỏu b suy dinh dng u gia ỡnh thuc h nghốo v cn nghốo - Cũn cỏc tr khỏc a s gia ỡnh cú kinh t khú khn, a s ph huynh tr lp lm nụng nghip Ch cú 6/ 35 tr gia ỡnh cú kinh t khỏ gi - Trỡnh hiu bit ca ph huynh v dinh dng cho tr cũn hn ch Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui II CC BIN PHP TIN HNH GI QUYT THC TRNG TRấN: gii quyt tt cỏc thc trng trờn thỡ ngi giỏo viờn phi l mt ngi nhit tỡnh cụng tỏc, bit lng nghe, sỏng to, yờu ngh, mn tr, kiờn trỡ thc hin cỏc bin phỏp ra, khú khn khụng lựi bc Sau õy l mt s bin phỏp tụi ó ỏp dng cho nhúm lp m hin tụi ang ph trỏch: 1/Xõy dng k hoch thc hin chuyờn phũng chng suy dinh dng nhúm lp: Da vo k hoch ca nh trng, t chuyờn mụn v kinh t ca gia ỡnh tr, nguyờn nhõn suy dinh dng m tụi lp k hoch cho nhúm lp ca mỡnh Hp ph huynh thụng qua k hoch v ngh ph huynh úng gúp ý kin, phi hp cựng giỏo viờn thc hin k hoch Vớ d: K hoch xõy dng phũng chng suy dinh dng ca lp 5A1: - Hp ph huynh hc sinh u nm - Giỏo viờn thụng bỏo s tr bing n v s tr suy dinh dng - Giỏo viờn lp danh sỏch nhng chỏu suy dinh dng cho chỏu n thờm sa vo gia bui sỏng v bui chiu - Kt hp bui hp ph huynh u nm, giỏo viờn thụng bỏo tỡnh hỡnh sc khe tr cho ph huynh nm c - T chc ch sinh hot hp lý, linh hot - Hng dn, t chc cỏc hot ng giỏo dc dinh dng v sc khe cho tr, lng ghộp vi cỏc hot ng khỏc phự hp - To mụi trng cho tr hot ng mt cỏch thoi mỏi, vui v, tớch cc - Quan tõm, chm súc tr mi lỳc, mi ni m bo an ton cho tr - Kiờn trỡ rốn n np lp, hỡnh thnh thúi quen tr nhng thúi quen v sinh, k nng t phc v sinh hot hng ngy gi gỡn v sinh mụi trng - Chun b dựng chi phc v cho giỏo dc dinh dng - sc khe - Kt hp vi gia ỡnh a cỏc hot ng dinh dng, phũng chng bnh tt cho tr vo cỏc hot ng hng ngy ca tr trng v nh *Nhn xột: Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui + K hoch tụi xõy dng trờn cú nhiu ni dung hn v y hn k hoch ca nm trc + Nhiu ni dung k hoch u giỳp tr phỏt trin th cht mt cỏch tt nht 2/ Xõy dng gúc tuyờn truyn nhúm lp: Tụi xõy dng gúc tuyờn truyn ca lp: dỏn nhng thụng tin cn thit n cỏc bc ph huynh ni dung tuyờn truyn cn rừ rng, thit thc, d hiu Hng thỏng tụi in cỏc bi tuyờn truyn ỏnh mỏy to, rừ treo bng thụng tin cho ph huynh d xem Mi thỏng tụi su tm mt s bi núi v giỏo dc tr mm non v em xung cho BGH duyt v sau ú em v ỏnh mỏy lng ghộp cỏc hỡnh nh v giỏo dc - dinh dng tuyờn truyn ti ph huynh Ni dung tuyờn truyn cn cn c vo tỡnh hỡnh thc t, nờn cho ph huynh bit c ti nguyờn nhõn tr b suy dinh dng Hỡnh nh tr b suy dinh dng Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui Cỏc cht dinh dng cho tr n Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui - Gii thiu cho ph huynh xem thỏp biu dinh dng cho ph huynh thy c v trớ, tm quan trng ca dinh dng v ch n ung nh th no cõn bng v hp lý Hỡnh nh thỏp dinh dng Thc n dỏn vo bng tuyờn truyn cho ph huynh d nhỡn, ph huynh tin theo dừi v iu chnh ch n dinh dng cho tr nh cng nh nhng ngy ngh Thc n cho tr mu giỏo Th Hai Ba Ba ph Ba tra Thanh long G st chua ngt Da hu Ba chiu Bỳn riờu cua Ba ph Sa ti Canh rau ay, mựng TH true ti, rau lang nu cua Trng tht o bụng Min ln MILK Sa ti Canh xanh nu Mc Chõu tụm nừn Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 10 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui tụi, ph huynh chỏu Thanh Tho ó cú ch n ung hp lớ cho chỏu v thc hin mi ch sinh hot theo gi gic + Kt qu sau thỏng: Chỏu Thanh Tho ó tng cõn, chỏu khụng nm danh sỏch tr b suy dinh dng th nh cõn ca lp tụi 6/Khỏm sc khe nh k: + Hng nm lp100% s chỏu lp c khỏm sc khe nh k ớt nht ln /nm Tụi cựng vi nh trng phi kt hp trung tõm y t ca xó, huyn khỏm sc khe cho tr nhm phỏt hin tr mc bnh cú bin phỏp kp thi phũng chng suy dinh dng cho tr + Tụi lp danh sỏch tng tr sau khỏm phỏt hin tr mc bnh + Tụi trao i trc tip vi ph huynh tr ú, gia ỡnh a tr i khỏm li tuyn trờn v cú bin phỏp kp thi iu tr tt cho tr +Kt qu: Cỏc tr ú ó c iu tr nhanh chúng, kp thi, tr bnh v v i lp u 7/Phũng bnh v chm súc tr bnh: + To mụi trng xanh- sch- p trng, lp hc, to iu kin tr c hớt th khụng khớ sch (khụng ụ nhim, khúi bi) v sinh mụi trng v ngoi lp sch s nh: thng xuyờn dung chi bng dung dch kh khun, gi nh v sinh luụn sch s, khụ rỏo, qun, ỏo ca tr t thỡ phi thay kp thi + Thụng thoỏng phũng hc cho tr, mỏt v hố, m v ụngthc hin y cỏc thao tỏc v sinh v v sinh cỏ nhõn kp thi cho tr + Hng dn tr i v sinh xong phi x nc v tay bng x phũng trc v sau n, sau i v sinh + Cho tr n ung hp v sinh, cht, tuyờn truyn nhc nh ph huynh v cỏc t tiờm chng m rng phũng cỏc bnh cho tr + Tr no cú biu hin ho, st, tiờu chy hoc khỏc thng tụi phi bỏo vi ph huynh tr a tr i khỏm v iu tr kp thi + Nhng tr cú biu hin quai b, au mt, lờn thy u tụi phi cỏch ly tr v yờu cu ph huynh a tr i khỏm Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 16 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui *Nhn xột: Sau s dng bin phỏp trờn lp tụi cỏc chỏu khe mnh, ớt m au bnh tt, tr i lp u, t l chuyờn chm cao nht trng, hng thỏng t l chuyờn chm lp tụi t t 97, 5% -> 99% 8/T chc tt ba n trng v gia ỡnh: + Thc hin tt mi li khuyờn n ung hp lý, tụi v ph huynh thng nht thc hin ỳng theo ch m bo v sinh an ton thc phm + Luụn kt hp vi nh bp chn thc phm ti sch ch bin thc n cho tr + Kt hp v b sung ý kin bp trng v ph huynh cựng nm vng ch dinh dng ca tng la tui t chc tt ba n cho tr + Linh ng ba n ca tr, nm bt kp thi nhng tr n khe n yu cú bin phỏp giỳp tr n ht sut Vớ d: Nhng tr n chm tụi cho ngi chung vi tr n nhanh khuyn khớch tr thi ua xem bn no n ht sut trc + Mo vt ca tụi l xi cm cho tr lm ln: Ln 1: Cho tr n cm vi thc n mn Ln 2: Cho tr n cm chan vi canh Cỏch lm ca tụi nh trờn tr no cng n rt nhanh v thớch l mỡnh n hai bỏt, tr khụng thy bỏt cm y t lỳc mi ngi vo bn n nờn tr khụng s n m kớch thớch tr nhanh n ht bỏt v tr no cng n ht sut + Khi t chc ba n cho tr cn phi hp hũa quyn gia ngun dinh dng ng vt v ngun dinh dng thc vt + To khụng khớ thoi mỏi trc bc vo gi n bng cỏc bi th, bi hỏt: Vớ d: Trc n tụi cho tr hỏt bi: MI BN N + Khụng quỏt mng la hột tr n t th b ộp buc, s hói s khụng giỳp tr hp thu thc n mc dự tr n ht sut + Thng xuyờn thay i thc n tun, ngy kớch thớch tr n ngon ming + Ngoi cỏc bui hi hp trng c BGH ph bin v cỏc loi thc phm m ch bin cho tr n d b ng c tụi ó nm k v tuyờn Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 17 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui truyn cho ph huynh bit, ch bin thc n cho tr khụng b ng c giỳp cho thc n phong phỳ v cú cht lng hn Vớ d: Sa bũ v nc hoa qu xung khc vi + Song song v vic t chc ba n cho tr thỡ bờn cnh ú gic ng ngon l mt yu t giỳp tr tng cõn + cú gic ng ngon cho tr nờn tụi trao i vi ph huynh mang chn n p m cho tr, tụi huy ng ph huynh gúp tin mua m cho tr, giỳp tr cú gic ng ngon v phũng trỏnh c mt s bnh cho tr + Khi tr ó quen gi gic n np sinh hot lp vỡ vy cú nhng thi gian tr ngh di ngy nh ngh tt thỡ gi gic sinh hot ca tr s b o ln, ph huynh bn rn nờn cho tr n ung s si nờn a s tr i hc li u b st cõn nờn tụi ó ng viờn ph huynh a tr i hc u va trỡ s s v cho tr n ng ỳng gi + Thng xuyờn trao i vi ph huynh tuyờn truyn ch dinh dng v kin thc c bn v dinh dng + Hng thỏng tụi xem li nhng vic no lm cha c v nhng vic no lm c t ú tụi b sung k hoch ca thỏng ti + Phỏt trin ụ dinh dng h sinh thỏi VAC (vn, ao, chung) i ph huynh tr lm nụng nghip cú thờm thc phm ci thin ba n gia ỡnh Chỳ ý ph huynh nuụi g, vt trng, trng rau ngút, u , gc cho tr n + Yờu cu ph huynh ba n no ca tr cng cú mún cõn i Ngoi cm (cung cp nng lng), cn cú mún na l: rau qu (cung cp vitamin, cht khoỏng v cht x); u ph, vng lc, cỏ, tht, trng (cung cp cht m, bộo) v canh cung cp nc v cỏc cht dinh dng b sung giỳp n ngon ming + Khuyn khớch ph huynh thc hin v sinh mụi trng, dựng ngun nc sch, ty giun theo nh k, tay trc n v sau i i tiu tin ém bo v sinh thc phm, thc n khụng l ngun gõy bnh Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 18 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui + Khuyn khớch ph huynh kớ cam kt: Thc hin gia ỡnh hnh phỳc, cú np sng hoỏ, nng ng, lnh mnh Khụng cú tr suy dinh dng, khụng sinh th ba. *Nhn xột: + Sau s dng bin phỏp trờn lp tụi cỏc chỏu trc bing n, hay b cm, hoc kộn mún n ó n ht sut, lp khụng cũn tỡnh trng tr kộn mún n + Mt s chỏu thuc h nghốo, cn nghốo ó bit tn dng thc phm ca gia ỡnh lm cho tr n m cung cp y cht dinh dng cho tr Ph huynh ú trao i: Khụng nhng chỏu cm thy n ngon, b m ó thay i mún n hng ngy m c gia ỡnh cựng thớch. 9/Lng ghộp giỏo dc dinh dng vo cỏc gi hot ng: + Qua cỏc gi hot ng giỳp tr ghi nh kin thc mt cỏch sõu sc hn Vỡ vy tụi tn dng cỏc c hi lng ghộp giỏo dc dinh dng vo cỏc gi hot ng, giỳp tr c lnh hi cỏc kin thc v dinh dng ú l c hi tt nht giỳp tr hiu bit v dinh dng v kớch thớch tr n ung cht, hng thỳ cỏc ba n Vớ d: Qua gi hot ng ngoi tri: QUAN ST QU CAM Tụi cung cp cho tr mt s kin thc v tờn gi, mu sc, hỡnh dỏng ,mựi v, thnh phn dinh dng, phn n c, phn thi b T ú giỏo dc cho tr n cỏc loi qu rt tt cho sc khe, qu cung cp vitamin v cỏc cht x giỳp sch rng, rng chc khe, da d hng ho Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 19 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui Vớ d: Qua gi hot ng hc cú ch nh: Tỡm hiu, phõn loi nhúm thc phm + Ngoi vic tụi cung cp kin thc cho tr nhn bit v phõn bit c nhúm thc phm l: Thc phm giu cht bộo, thc phm giu cht m, thc phm giu cht tinh bt, thc phm giu Vitamin Tụi cũn cho tr bit mi ba n cn n v cõn i cỏc cht dinh dng nm nhúm thc phm trờn, khụng c ch thớch n mt loi thc phm no Nh vy c th s khụng ln v khe mnh c Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 20 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui + Giỏo dc tr bo v mụi trng, n xong b v ht vo thựng rỏc Giỏo dc tr gi gỡn v sinh n ung nh: tay lau mt trc v sau n, n ht sut, n khụng lm ri vói, n chm nhai k Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 21 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui *Nhn xột: + Sau s dng bin phỏp trờn tụi thy trc mi ba n cỏc chỏu li hi hụm lp mỡnh n mún gỡ, tụi núi tờn mún n Cỏc chỏu núi mún n ú cha cht cn cho c th Nờn tr n rt ngon ming v khụng b mún n no ba chớnh v ba ph + Tr bit gi gỡn v sinh mụi trng v ngoi lp sch s, hỳt sa v n hoa qu xong tr no cng cú thúi quen vt rỏc vo thựng rỏc Chớnh vỡ iu ú giỳp cho mụi trng lp hc luụn sch, tr ớt m au, bnh tt hn KT QU: Sau tỡm cỏc bin phỏp trờn v tụi ó ỏp dng vo lp tụi ph trỏch nm hc va qua cho thy: Thi gian u mi nhn chỏu vo lp, chỏu l lp, l cụ , tr n ớt, mt s tr ghnh n ó nh hng rt nhiu n sc khe tr, mt s tr ó st cõn, khụng tng cõn Tụi luụn gn gi, quan tõm, yờu thng tr to cho tr cú cm giỏc an ton n lp v tụi ó ỏp dng cỏc bin phỏp m tụi ó tớch ly v rỳt kinh nghiờm vo nhúm, thng xuyờn khuyn khớch to khụng khớ vui ti trc gi n ng viờn tr n ht sut.T ú chỏu ó thớch nghi vi mụi trng rt nhanh, mt s chỏu tng cõn.T l suy dinh dng u nm th nh cõn u nm cao n ó xung thp, cũn mt s chỏu chm tng cõn thỡ cng ó tng cõn hng thỏng Cỏc chỏu thớch i hc v n ung u n hn, ú l nh vo cỏch ch Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 22 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui bin thc n thay i ca cỏc cụ cp dng nh trng v cỏc bc ph huynh Thụng qua cỏc hi thi, cỏc hỡnh thc tuyờn truyn bn tin M ph huynh ó nm c kin thc nuụi theo khoa hc, giỳp cho ph huynh bit cỏch ch bin thc n cho tr ti nh v bit to c khụng khớ vui v trc ba n, giỳp tr n ngon ming v n ht sut ca mỡnh Bng tng hp kt qu tỡnh trng suy dinh dng cõn nng ca tr sau nghiờn cu: Thỏng/ nm 8/2012 3/2013 Gim/tng Suy dinh dng S tr % 11,42 2,85 Gim 8,57 Bỡnh thng S tr % 31 88,58 34 97,15 Tng 8,57 *Nhn xột: Nhỡn vo bng trờn cho thy: Sau thc hin cỏc bin phỏp, t l suy dinh dng ca tr lp 5A1 ó gim: Trc s dng cỏc bin phỏp cú tr suy dinh dng, chim 11, 42% Sau s dng cỏc bin phỏp t l tr suy dinh dng l tr, chim 2, 85% Vy t l tr suy dinh dng lp 5A1 ó gim c 8, 57%, v t l tr bỡnh thng tng lờn 8, 57% C/ KT LUN: ỏnh giỏ chung v bi hc kinh nghim: Chm súc v giỏo dc tr mm non khụng nhng ch l cung cp cho tr nhng kin thc, nhng k nng c bn chun b bc vo cỏc cp hc ph thụng m cũn phi hỡnh thnh tr mt sc khe tt, mt c th cõn i, phỏt trin hi hũa, bi vỡ tr ch cú th lnh hi tip thu tt cỏc kin thc v k nng v thờ gii xung quanh cú mt sc khe tt v trớ úc thụng minh Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 23 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui Qua thời gian công tác, trải qua số biện pháp thực tự rút số kinh nghiệm sau: + Mun t c kt qu cao cụng tỏc ca mỡnh thỡ ngi giỏo viờn phi cú trỡnh chuyờn mụn vng vng, sn lũng nhit tỡnh, yờu ngh, mn tr, luụn nng ng cụng tỏc, thớch tỡm tũi, khỏm phỏ, sỏng to chuyờn mụn mi lỳc mi ni, mi tỡnh cn x lý ỳng, nhanh gn + Khi thit k bi dy cn nghiờn cu k ti lng ghộp cỏc chuyờn vo tit hc ca tr mt cỏch nh nhng, thoi mỏi, hiu qu + Phi hp tt gia gia ỡnh nh trng nhm h tr ln vic chm súc giỏo dc tr + i vi ph huynh v hc sinh phi vui v, khộo lộo, nhit tỡnh, kiờn trỡ + T chc tt cỏc ba n cho tr nh trng v gia ỡnh + Giỏo viờn phi l ngi cú hiu bit v dinh dng, cú k nng trao i vi ph huynh + Luụn bit lng nghe v tip thu ý kin hay t cỏc ng nghip, cp trờn, ph huynh + to lũng tin i vi cỏc ph huynh thỡ giỏo viờn phi nuụi dng chm súc tr cho tt Vi tinh thn yờu ngh, mn tr v lũng say mờ nhit tỡnh cụng tỏc ó giỳp tụi hon thnh mt s bin phỏp phũng chng suy dinh dng cho tr la tui tui thi gian va qua iu kin ỏp dng kinh nghim: +Vi kinh nghim ny tụi ó ỏp dng lp 5A1, tui trng mm non Ngha Tr- Dnh cho tr phỏt trin bỡnh thng, khụng cú khuyt tt + Sau ỏp dng kinh nghim ny tụi thy cú hiu qu rừ rt, kinh nghim ny cú th nhõn rng thc hin cho cỏc tui mu giỏo a bn ca a phng Nhng cũn hn ch thc hin ti: Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 24 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui + Vic iu tra ct ngang ch cho phộp xỏc nh c mt s nguyờn nhõn c bn dn n tỡnh trng suy dinh dng tr, ch khụng th tỡm c ton b cỏc nguyờn nhõn ú mt cỏch chớnh xỏc + Vic nghiờn cu v s phỏt trin c th thụng qua cỏc ch s nhõn trc ch mang tớnh cht tng i, s lng mu cng ln thỡ tin cy cng cao Tuy nhiờn kinh nghim nghiờn cu cũn hn ch nờn cha th iu tra vi mt s lng ln v cha xem xột nhiu yu t liờn quan c nờn kt qu iu tra, v bin phỏp thc hin ch mang tớnh cht tng i Hng tip tc nghiờn cu: Sau quỏ trỡnh nghiờn cu, qua thc t cng nh kt qu phõn tớch thu c, vi mong mun cho tr phỏt trin v cõn nng c thun li, tụi xin a mt s kin ngh sau: + Trong quỏ trỡnh nuụi dng v chm súc tr cỏc bc ph huynh nờn chỳ ý ti vic m bo v ch dinh dng hp lý t bo thai tr cú sc khe tt mi sinh + Cỏc bc ph huynh cn phi tỡm hiu thờm v phng phỏp v tỡnh hỡnh chm súc, nuụi dng tre cho khoa hoc tre co sc khoe tụt, phat triờn cõn ụi hai hoa theo ung ụ tuụi + Thng xuyờn cú s trao i thng nht gia cụ giỏo v ph huynh v cỏch chm súc sc khe v s phỏt trin cõn nng ca tr + Ban giam hiờu nha trng nờn cụng tac vi y tờ, nhng nha chuyờn mụn vờ dinh dng m cac lp chuyờn vờ dinh dng hp li, cach chm soc sc khoe tre mõm non cho cac bõc phu huynh va giao viờn ho ho co kiờn thc bụ ich viờc chm soc va nuụi dng tre mụt cach khoa hoc + Gia inh va nha trng cõn gi õm vờ mua ụng, mat vờ mua he, vờ sinh mụi trng va c thờ tre sach se, thc n cho tre am bao, hp vờ sinh tre it mc mụt sụ bờnh nhiờm khuõn ng hụ hõp, tiờu chay + Nha trng va hụi phu n ia phng nờn m hụi thi: Nuụi khoe Day ngoan thng xuyờn mụt nm lõn cho cac bõc phu huynh tham gia Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 25 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui + Cỏc cp lónh o xó, huyn cn cú ch u ói hn na n tr em ca cỏc gia ỡnh thuc h nghốo v cn nghốo Nghia Tru 02 thỏng nm 2013 Ngi viờt Vu Thi Hiờn TI LIU THAM KHO B Y t, Vin Dinh dng (2000), Ci thin tỡnh trng dinh dng ca ngi Vit Nam, Nxb Y hc, H Ni Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 26 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui B Y t, Vin Dinh dng (2000), Tng iu tra dinh dng, Nxb Y hc, H Ni Lờ Thanh Võn, Giỏo trỡnh sinh lớ hc tr em, Nxb i Hc S Phm 2010 Nguyn Hu Nhõn (2005), Dinh Dng hc, Nxb Nụng nghip, H Ni Nguyn Kim Thanh (2002), Giỏo trỡnh Dinh dng tr em, Nxb i hc Quc Gia, H Ni Vin bo v sc kho tr em Vit Nam - Thu in (1990), Chm súc sc kho tr em tuyn c s, H Ni Lờ Th Mai Hoa, bi ging bnh hc tr em, trng i hc s phm h ni, nm 2007 Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 27 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui MC LC A- T VN :1 C s khoa hc ca ti:2 a C s lớ lun:.2 * c iờm sinh ly va nhu cõu nng lng cua tre em:2 * Mt s khỏi nim liờn quan: * Tm quan trng ca dinh dng : b C s thc tin:.3 Mc ớch ca kinh nghim: i tng nghiờn cu, phm vi nghiờn cu.4 Phng phỏp nghiờn cu K hoch nghiờn cu v thi gian hon thnh.4 B- GII QUYT VN : Thc trng nghiờn cu:.5 Cỏc bin phỏp tin hnh gii quyt thc trng: C- KT LUN: 19 Nhng bi hc kinh nghim: 19 iu kin ỏp dng kinh nghim:.20 Nhng cũn hn ch thc hin ti:.20 Hng tip tc nghiờn cu:.20 Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 28 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui * Ti liu tham kho 22 * Mc lc.23 ANH GIA CUA HT TRNG MN NGHA TR Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 29 Mt s bin phỏp lm gim t l suy dinh dng th nh cõn tr tui ANH GIA CUA HễI ễNG CHM SKKN PHềNG GD Ngi thc hin: V Th Hin - giỏo viờn trng mm non Ngha Tr 30 ... phỏp, t l suy dinh dng ca tr lp 5A1 ó gim: Trc s dng cỏc bin phỏp cú tr suy dinh dng, chim 11, 42% Sau s dng cỏc bin phỏp t l tr suy dinh dng l tr, chim 2, 85% Vy t l tr suy dinh dng lp 5A1 ó gim... hp kt qu tỡnh trng suy dinh dng cõn nng ca tr sau nghiờn cu: Thỏng/ nm 8/2012 3/2013 Gim/tng Suy dinh dng S tr % 11,42 2, 85 Gim 8 ,57 Bỡnh thng S tr % 31 88 ,58 34 97, 15 Tng 8 ,57 *Nhn xột: Nhỡn... hoch xõy dng phũng chng suy dinh dng ca lp 5A1: - Hp ph huynh hc sinh u nm - Giỏo viờn thụng bỏo s tr bing n v s tr suy dinh dng - Giỏo viờn lp danh sỏch nhng chỏu suy dinh dng cho chỏu n thờm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ 5 tuổi , Một số biện pháp làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ 5 tuổi , Một số biện pháp làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ 5 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay