Kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa giáo dục trong trường mầm non

41 123 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:16

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN MỸ HƯNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học : 2013 - 2014 SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên: NHỮ THỊ THỦY Ngày tháng năm sinh: 17/01/1971 Năm vào ngành: 1988 Chức vụ công tác: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường mầm non Mỹ Hưng Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Đề tài thuộc lĩnh vực: Quản lý Khen thưởng: Nhiều năm liền đạt danh hiệu CSTĐ cấp sở -1- Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 MỤC LỤC Trang SƠ YẾU LÝ LỊCH MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN A ĐẶT VẤN ĐỀ B NỘI DUNG ĐỀ TÀI Tên đề tài Lý chọn đề tài a Cơ sở lý luận b Cơ sở thực tiễn Phạm vi thời gian thực đề tài C QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ Tình trạng thực tế chưa thực Nội dung thực biện pháp * BIỆN PHÁP I: Xây dựng kế hoạch năm học 10 a Kế hoạch đầu tư CSVC 10 b Kế hoạch nâng cao chất lượng CS nuôi dưỡng trẻ 11 c Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ CM 13 * BIỆN PHÁP II: Bồi dưỡng nhận thức tư tưởng trị 13 kỹ làm công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường a Bồi dưỡng nhận thức tư tưởng trị cho cán bộ, giáo 13 viên, nhân viên b Bồi dưỡng kỹ làm công tác tuyên truyền cho cán bộ, 14 giáo viên, nhân viên * BIỆN PHÁP III: Chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng CS&GD 15 trẻ * BIỆN PHÁP IV: Tăng cường nâng cao nhận thức tư tưởng đối -2- 20 Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 với cấp ủy Đảng quyền…… * BIỆN PHÁP V: Quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần cho 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên cháu nhà trường Kết thực 25 * BÀI HỌC KINH NGHIỆM 26 D NHỮNG KHUYẾN NGHỊ 27 -3- Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 LỜI CẢM ƠN Lời cho phép xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí lãnh đạo phòng GD&ĐT Thanh Oai, cán lãnh đạo xã Mỹ Hưng, thôn đội, cá nhân, nhà hảo tâm địa bàn xã Mỹ Hưng tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ cho thực đề tài Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới lãnh đạo, cán chuyên viên phòng GD&ĐT Thanh Oai tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, chuyển tải kinh nghiệm quý báu công tác quản lý đạo Đặc biệt kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa giáo dục trường mầm non, để thực hoàn thành tốt đề tài kinh nghiệm Trong khoảng thời gian hạn hẹp, đề tài kinh nghiệm tránh khỏi thiếu sót mặt hạn chế nội dung hình thức Do mong nhận ý kiến góp ý, bổ sung lãnh đạo phòng giáo dục, chuyên viên phòng GD&ĐT Thanh Oai, bạn bè đồng nghiệp để thực tốt “Kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa giáo dục trường mầm non” năm thứ năm học Xin chân thành cảm ơn! -4- Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 A ĐẶT VẤN ĐỀ Chăm sóc giáo dục trẻ em từ năm tháng đời việc làm vô cần thiết quan trọng nghiệp GD&ĐT để bồi dưỡng hệ trẻ trở thành chủ nhân tương lai đất nước “ Trẻ em hôm nay, giới ngày mai” Với hiệu lại khẳng định thêm vai trò toàn xã hội, gia đình, nhà trường, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay gánh vác việc tạo điều kiện sở vật chất môi trường học tập thân thiện để hình thành phát triển nhân cách người cho cháu tương lai Trong luật giáo dục năm 1998 nêu rõ: “Giáo dục mầm non hệ thống giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân” Do nhiệm vụ GDMN có nhiệm vụ phải tạo điều kiện đầy đủ CSVC, đồ dùng trang thiết bị, môi trường học tập phong phú, chăm sóc giáo dục cháu, nhằm phát triển toàn diện mặt như: thể chất, tinh thần, trí tuệ, thẩm mỹ… để hình thành yếu tố nhân cách trẻ chuẩn bị tâm ban đầu cho trẻ trước bước vào lớp phổ thông Trong năm qua, GDMN có nhiều bước chuyển dịch chất lượng giáo dục đất nước thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH Để tiếp tục phát huy thành GDMN đạt nhiều năm qua, cần đòi hỏi người làm công tác giáo dục nói chung, đặc biệt người làm công tác quản lý GDMN nói riêng, trước hết cần phải làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhà trường Để khẳng định thêm vai trò GDMN nghiệp toàn Đảng, toàn dân toàn xã hội, nhằm tạo sở tiền đề tốt sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị học tập đại môi trường học tập phong phú, lành mạnh, để giúp trẻ phát triển toàn diện mặt đức, trí, thể, mỹ lao động, nhằm hình thành nhân cách trí thức cho hệ tương lai -5- Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 -6- Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 B NỘI DUNG ĐỀ TÀI Tên đề tài: “Một số kinh nghiệm thực công tác xã hội hóa giáo dục trường mầm non Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội” năm thứ 2 Lý chọn đề tài: a Cơ sở lý luận: Như biết, công tác xã hội hóa giáo dục giai đoạn coi phương châm, phương thức, cách làm giáo dục Hàng loạt công trình khoa học, báo cáo tham luận, tổng kết mặt lý luận thực tiễn giúp người có cách nhìn đắn công tác xã hội hóa giáo dục Song song với hoạt động thực tiễn, xã hội có nhiều quan điểm đánh giá việc thực công tác xã hội hóa giáo dục khác nhau, trí trái ngược Chính vậy, vấn đề cần đòi hỏi, xúc nhà quản lý giáo dục cần phải có tiêu chí việc đánh giá công tác để đối chiếu, so sánh quan trọng cần định hướng đắn vào hoạt động thực tiễn Xã hội hóa GDMN phận xã hội hóa giáo dục, vận dụng vào đặc thù GDMN Xã hội hóa giáo dục phải xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ vai trò GDMN phát triển kinh tế xã hội đất nước ngược lại từ phía xã hội phát triển GDMN Từ vị trí đối tượng mình, GDMN Thành phố Hà Nội giai đoạn có số lượng học sinh học trường công lập đông nhất, ưu tiên đầu tư kinh phí lớn đóng vai trò quan trọng việc phát triển bậc học khác hệ thống giáo dục Quốc dân Tuy nhiên thực tế GDMN nhiều hạn chế, GDMN đứng trước thử thách lớn CSVC, đồ dùng trang thiết bị dạy học hạn chế thiếu thốn Đặc biệt địa phương nằm xa khu trung tâm, đời -7- Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 sống nhân dân khó khăn Mặt khác mâu thuẫn nhu cầu phát triển GDMN ngân sách đầu tư nhà nước cho GDMN hạn chế Ngoài mâu thuẫn mặt yêu cầu công tác phổ cập GDMN cho trẻ tuổi, đòi hỏi cần phải phát triển GDMN với quy mô rộng lớn lớp mẫu giáo tuổi cần đảm bảo đủ điều kiện tối thiểu CSVC, đồ dùng trang thiết bị theo thông tư 02/2010/TT-BGD&ĐT ngày 11/02/2010, với mặt số trường xa trung tâm, chưa đủ điều kiện để phát triển, mà khó khăn trước hết CSVC, đồ dùng trang thiết bị học tập môi trường học tập cho cháu trường Từ vấn đề khó khăn đặt ra, mà mục tiêu chung việc phát triển GDMN đến năm 2015 nhanh chóng mở phạm vi chất lượng CSGD trẻ từ 0- tuổi, cần đòi hỏi nhà giáo dục nói chung, đặc biệt nhà quản lý GDMN nói riêng cần phải làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho toàn xã hội thực tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhà trường b Cơ sở thực tiễn: * Thuận lợi: Là năm thứ nhà trường thực công tác phổ cập GDMN cho trẻ tuổi, nhà trường nhận quan tâm đạo sát Phòng GD&ĐT, quan tâm ủng hộ lãnh đạo cấp, ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, cá nhân, nhà hảo tâm địa phương vật chất, tinh thần, đưa giải pháp chiến lược cụ thể để giúp nhà trường bước tháo gỡ khó khăn, tâm đưa nhà trường lên tiếp tục đạt danh hiệu “Trường tiên tiến cấp sở” Được quan tâm giúp đỡ cấp, ban ngành đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh, nhà hảo tâm, đến nhà trường có tương đối đủ phòng học Đồng thời mua sắm nhiều trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giảng dạy như: Máy vi tính, chiếu, ti vi, đầu -8- Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 video, giá đựng đồ chơi, tủ, kệ, bàn ghế, biểu bảng, đồ dùng đồ chơi, loại trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi dưỡng… theo hướng đại Trường có đội ngũ giáo viên, nhân viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần học hỏi, chịu khó, kiên trì công việc, phân công theo định biên, có trình độ chuyên môn chuẩn đạt 100% đạt chuẩn 37,3% Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm công tác xã hội hóa giáo dục công tác dân vận, biết tạo môi trường thân thiện cho trẻ để kích thích phụ huynh cho em học đông cháu thích học Các cháu đến trường chăm sóc học theo chương trình độ tuổi, riêng tuổi đầu tư ưu tiên CSVC kinh phí * Khó Khăn: Đầu năm học 2013 - 2014 CSVC đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, tiến nhiều so với năm học trước đây, song nhà trường gặp nhiều khó khăn Cụ thể sau: - Phòng học trẻ số khu chưa đảm bảo với yêu cầu chuẩn, phải học tạm chật chội (Khu Thiên Đông + Phượng Mỹ) - 3/4 khu trẻ 3-4 tuổi chưa học tách riêng độ tuổi (Toàn trường có khu Quảng Minh trẻ học tách riêng theo độ tuổi) - Bếp ăn chật chội, nằm riêng biệt, xa khu vực học tập trẻ, khó khăn việc vận chuyển thức ăn cho trẻ đến khu (Phải vận chuyển thức ăn 100% khu) - Phòng hiệu bộ, phòng chức phòng họp riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa có - Môi trường học tập trẻ công trình vệ sinh cho trẻ số khu chưa đảm bảo thiếu (Khu Thiên Đông, Thạch Nham Phượng Mỹ) -9- Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 - Trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho việc dạy học nhà trường chưa đầy đủ - Về phía phụ huynh, đặc thù hầu hết phụ huynh trường làm nông nghiệp chính, nên mức thu nhập kinh tế gia đình thấp, trình độ văn hóa hạn chế Do nhận thức tầm quan trọng GDMN chưa đồng chưa đầy đủ, nên nhiều phụ huynh trường chưa thực quan tâm đến em chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ giai đoạn - Trong công tác lãnh đạo đạo, đặc biệt công tác xã hội hóa giáo dục thân nhiều hạn chế chưa có nhiều kinh nghiệm … * Tóm lại: Từ thuận lợi khó khăn trên, nhận thấy chủ trương huy động công tác xã hội hóa GDMN giai đoạn vấn đề thiết cần phải làm Vì góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng cán lãnh đạo cấp, ngành toàn thể nhân dân địa phương tầm quan trọng vai trò GDMN Trên sở xã hội hóa giáo dục tạo nguồn sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi môi trường học tập thân thiện thật tốt cho cháu, đảm bảo điều kiện, nhằm đáp ứng nhu cầu chất lượng giáo dục giai đoạn Từ lý luận thực tiễn trên, nhận thấy cần tiếp tục chọn đề tài “Một số kinh nghiệm thực công tác xã hội hóa giáo trường mầm non Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà nội” năm thứ để thực năm học 2013 - 2014 Phạm vi thời gian thực đề tài: Đề tài thực trường mầm non Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà nội năm học 2013 - 2014 - 10 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 - 27 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 Ảnh 3: Một số đồ dùng đồ chơi tự tạo từ nguyên phế liệu giáo viên dip 8/3 Tóm lại: Việc quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng CS&GD trẻ nhà trường biện pháp vô quan trọng để thực tốt công tác XH hóa GD nhà trường Là người đứng đầu nhà trường muốn nâng cao chất lượng CS&GD trẻ để thực công tác XH hóa GD Bản thân cần phải tích cực nghiên cứu, sâu, sát việc quản lý đạo chất lượng CS&GD trẻ CB-GV-NV toàn trường Trong năm học 2013- 2014 này, nhà trường thực nghiêm túc công tác quản lý đạo, kết CS&GD trẻ nhà trường so với năm học trước có nhiều chuyển biến rõ rệt cán bộ, nhân dân phụ huynh cháu hoàn toàn tin tưởng * BIỆN PHÁP IV: TĂNG CƯỜNG NÂNG CAO NHẬN THỨC TƯ TƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, CÁC TỔ CHỨC XH, CÁC ĐOÀN THỂ, CÁC CÁ NHÂN, CÁC NHÀ HẢO TÂM VÀ NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG VỀ VAI TRÒ VỊ TRÍ, VỊ TRÍ CỦA GDMN, TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TỄ CỦA ĐẤT NƯỚC NÓI CHUNG VÀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG NÓI RIÊNG Như biết, việc nâng cao nhận thức tư tưởng cấp Ủy Đảng, quyền, tổ chức XH, đoàn thể, cá nhân, nhà hảo tâm nhân dân địa phương vai trò, vị trí công tác GDMN giai đoạn vô quan trọng kế hoạch, nhiệm vụ năm học đề Chính nhận thức rõ điều này, thân xác định rõ, để nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, nhân dân phụ huynh Trước tiên cần phải XD kế hoạch tuyên truyền, nhằm đả thông tư tưởng cho tầng lớp toàn thể nhân dân địa phương, để họ thấy hiểu rõ tầm quan trọng công tác CS&GD trẻ MN giai đoạn vô quan trọng, nhằm tạo - 28 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 cho trẻ môi trường học tập tốt để phát triển toàn diện mặt đức, trí, thể, mỹ tình cảm, đặc biệt tư trẻ… Để nâng cao nhận thức tư tưởng cho đối tượng địa phương, thực nội dung tuyên truyền sau: - Tuyên truyền thông tin đại chúng, cách viết tuyên truyền vai trò trách nhiệm toàn XH trẻ MN giai đoàn nay, vừa trách nhiệm, vừa nghĩa vụ nghiệp GDMN nhờ đài truyền xã, thôn đội phát tháng lần - Tuyên truyền hình thức băng zôn hiệu kết hợp với đoàn niên, phụ nữ địa bàn xã, tuyên truyền khu dân cư Nội dung tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, nhân dân phụ huynh hiểu đươc tầm quan trọng việc cho trẻ độ tuổi mầm non đến trường cần thiết việc huy động đóng góp, ủng hộ kinh phí để xây dựng CSVC, mua sắm đồ dùng trang thiết bị, chăm lo cho GDMN, tổ chức tốt ngày hội ngày lễ cho trẻ - Nhà trường chủ động đề nghị đưa nội dung công tác xã hội hóa GDMN vào nghị họp Đảng ủy, HĐND xã, UBND xã hội nghị ban ngành đoàn thể khác xã - Tuyên truyền qua ngày hội, ngày lễ, hội thi cháu Khi tổ chức hội thi ngày hội ngày lễ có chuẩn bị tương đối chu đáo, nhằm tạo lòng tin cấp ủy Đảng, quyền nhân dân địa phương toàn thể phụ huynh cháu Khi tổ chức ngày hội, ngày lễ hội thi, bàn bạc kỹ với Ban đại diện hội phụ huynh trường yêu cầu họ kết hợp tham gia tổ chức Với ý tưởng trên, nhà trường đón nhận tham gia, ủng hộ nhiệt tình cán bộ, nhân dân đặc biệt phụ huynh cháu, ủng hộ cho nhà trường tinh thần, vật chất kinh phí để mua sắm thêm đồ dùng trang thiết bị, trang trí tạo cảnh quan môi trường học tập động - 29 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 viên tinh thần cho cháu ngày hội, ngày lễ hội thi, với tổng số tiền là: 182.333.000 đồng Cụ thể sau: - Các thôn đội phụ huynh ủng hộ tiền đầu tháng 8/2013 để quét vôi sửa chữa số đồ chơi trời: 28.000.000 đồng - Phụ huynh lớp ủng hộ cho nhà trường để mua xốp trải cho lớp tháng tháng 2/2014: 31.200.000 đồng - Phụ huynh toàn trường tự đóng góp tiền để mua bổ xung phản ngủ đệm nằm quần áo đồng phục cho cháu: 59.833.000 đồng - Trại Thanh Xuân trại T16 ủng hộ cho nhà trường 10.000.000 đồng - Cụ Nguyễn Bá Vại ủng hộ cho cháu khu Phượng Mỹ: 6.000.000 đồng - Bà Nguyễn Thị Hạnh (Quản trường Khu Quảng Minh) ủng hộ cho cháu 3.000.000 đồng - Bà Nguyễn Thị Thu (Hội phó hội phụ huynh) ủng hộ cho cháu 3.000.000 đồng 360 gối ngủ trị giá 6.300.000 đồng - Cán bộ, nhân dân phụ huynh thôn Quảng Minh Đan Thầm ủng hộ kinh phí để trang trí, tạo cảnh quan môi trường khu Quảng Minh tổng trị giá 35.000.000 đồng - Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Hoàn kiếm HN) ủng hộ cho cháu 20 chăn len, mành trúc số xoong nồi Inox nhôm phục vụ cho công tác bán trú Ngoài nhà trường đón nhận hảo tâm tập thể, cá nhân, phụ huynh tự nguyện ủng hộ cho cháu loại lương thực, thực phẩm sẵn có địa phương, để hàng tháng nhà trường thực tuần dinh dưỡng cho cháu Với lòng hảo tâm ủng hộ nhiệt tình cán bộ, nhân dân phụ huynh, nhà trường XD kế hoạch mua sẳm, cải tạo tạo cảnh quan - 30 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 môi trường cho khu lớp tương đối khang trang, đẹp Đặc biệt khu Quảng Minh từ chỗ sân trường lầy lội, chưa có tường bao cổng trường, môi trường cảnh quan sư phạm chưa có…, đến khuân viên khu trường thực đẹp, đảm bảo mỹ quan, môi trường cảnh quan sư phạm từ bên sân trường phía bên nhóm lớp thực đẹp mắt, gây lòng tin cán bộ, Đảng viên, nhân dân phụ huynh cháu Dưới số hình ảnh cảnh quan môi trường sư phạm mà nhà trường thực năm học 2013 - 2014, kinh phí cán bộ, nhân dân, nhà hảo tâm phụ huynh tham gia ủng hộ nhà trường: - 31 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 Ảnh 4: Một số hình ảnh môi trường cảnh quan sư phạm Khu Quảng Minh, trường mầm non Mỹ Hưng Tóm lại: Với việc nâng cao nhận thức tư tưởng cấp ủy Đảng, quyền, tổ chức XH, đoàn thể, cá nhân, nhà hảo tâm nhân dân địa phương hình thức tuyên truyền thông qua ngày hội, ngày lễ hội thi GV cháu năm Nhà trường phấn khởi đón nhận tin tưởng tuyệt đối cán bộ, nhân dân địa phương phụ huynh, hiểu vai trò, tầm quan trọng công tác GD trẻ MN giai đoạn nhà trường, mà ủng hộ tinh thần, vật chất, kinh phí cho nhà trường để mua sắm, bổ sung thêm loại đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho việc CS&GD cháu Đồng thời XD cảnh quan môi trường sư phạm, tạo điều kiện tốt cho cháu có môi trường học tập tốt, nhằm phát triển toàn diện mặt cho cháu - 32 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 * BIỆN PHÁP V: QUAN TÂM CHĂM LO ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ CÁC CHÁU Chất lượng CS&GD trẻ nhà trường phụ thuộc lớn vào độ ngũ CBGV-NV Do người quản lý, muốn cho phong trào, chất lượng CS&GD nhà trường lên, trước tiên cần phải ý đến công tác chăm lo đời sống, tinh thần cho CB-GV-NV cháu nhà trường, để họ thực yên tâm công tác tích cực học tập Chính nhận thức điều này, mà thực tế nhà trường số lượng CB-GV-NV lại đông (Tổng số CB-GV-NV toàn trường: 51 đ/c), số trẻ độ tuổi đăng ký học tỷ lệ thấp, chủ yếu đời sống mức thu nhập nhân dân xã thấp, trình độ hiểu biết hạn chế Vì gặp không khó khăn công tác tuyên truyền vận động phụ huynh cho em độ tuổi học nhà trường việc thực công tác CS&GD trẻ GV-NV toàn trường Tuy năm gần đây, đời sống mức thu nhập GV-NVMN nhà nước quan tâm, đầu tư cải thiện Nhưng so với XH ngày công mà chị em bỏ ngày với nhiệm vụ nặng nề để chăm sóc dạy dỗ cháu ngày thấp so với ngày công lao động, mà thực tế nhà trường nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, nên tâm lý họ chưa thực yên tâm công tác Để giúp chị em GV-NV trường thực yên tâm công tác tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề Với chức người đứng đầu nhà trường thân trăn trở suy nghĩ, nên phải làm để chị em GV-NV trường, đặc biệt chị em có hoàn cảnh điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nhiệt tình, vui vẻ thực yên tâm công tác Từ trăn trở suy nghĩ trên, nghĩ đến việc cần phải có kế hoạch để thực quan tâm, chăm lo đến đời sống, tinh thần cho CB-GVNV, đặc biệt chị em có hoàn cảnh khó khăn Có họ - 33 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 thực yên tâm yên tâm công tác, tích cực tham gia học tập để nâng cao tay nghề phong trào, chất lượng CS&GD nhà trường đạt hiệu cao Để thực nhiệm vụ này, điều trước tiên nghĩ đến việc đạo Ban chấp hành công đoàn kết hợp với nhà trường XD quy chế ý đến việc quan tâm đến chế độ sách cho CB-GV-NV, đặc biệt chị em có hoàn cảnh khó khăn nhà trường, để có sách ưu tiên nhằm động viên chị em vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Ngoài việc đạo thực nghiêm túc việc chi trả lương đúng, kịp thời chế độ sách theo quy định yêu cầu CB-GV-NV thực quy chế chuyên môn đảm bảo ngày công, công có hiệu Tôi đạo tổ chức Công đoàn, Chi đoàn, Chi hội phụ nữ … xây dựng loại quỹ để hoạt động năm: - Quỹ hiếu hỷ, quỹ tình thương để thăm hỏi công việc hiếu hỷ CB-GV-NV Đồng thời thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho chị em cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như: Chồng, ốm đau gia đình không may gặp rủi ro, hoạn nạn… - Quỹ khuyến học khuyến tài, quỹ phụ huynh để khuyến khích, động viên thưởng cho CB-GV-NV cháu có thành tích cao hội thi cuối năm học Với suy nghĩ ý tưởng trên, năm học 2013 - 2014 này, nhà trường phối hợp với Công đoàn thực tốt việc quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần cho CB-GV-NV cháu Đặc biệt chị em cháu có hoàn cảnh khó khăn không may gặp rủi ro Cụ thể năm học 2013 - 2014 nhà trường kết hợp với tổ chức công đoàn trợ cấp cho đối tượng sau: + cháu thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn cháu 200.000đ - 34 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 + đồng chí GV có chồng không may gặp rủi ro tai nan giao thông, mắc bệnh hiểm nghèo, việc tổ chức cho chị em toàn trường đến thăm hỏi, vận động toàn thể chị em CB-GV-NV trường tham gia phong trào “Hãy đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lúc đồng nghiệp gặp khó khăn hoạn nạn” Kết 100% chị em CB-GVNV trường nhiệt tình tham gia phong trào hỗ trợ cho đồng nghiệp để động viên giúp đỡ vượt qua nỗi đau mát Cụ thể: - Nhà trường hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người; - Công đoàn hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người - Cá nhân CB-GV-NV: 5.100.000 đồng/người (Mỗi người ủng hộ 100.000 đồng/người) Tóm lại: Với việc quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho CB-GV-NV cháu năm học 2013 - 2014 này, chị em CB-GV-NV toàn trường phấn khởi, yên tâm công tác tích cực học tập để nâng cao trình độ tay nghề, nhằm thực tốt công tác tuyên truyền, vận động nhà trường để thực tốt công tác XH hóa GD Kết thực hiện: Sau thực đề tài kinh nghiệm thân việc thực công tác xã hội hóa GD nhà trường năm học 2013 - 2014, thu kết sau: * Về sở vật chất: - Đã trang bị tương đối đầy đủ đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác bán trú, hoạt động dạy học giáo viên cháu toàn trường theo thông tư 02/2010 quy định đồ dùng đồ chơi tối thiểu cho trẻ mầm non - Đã mua sắm nhiều đồ dùng trang thiết bị cho văn phòng riêng CB-GV-NV toàn trường, chưa rộng rãi, có đầy đủ bàn ghế văn phòng, tủ hồ sơ, máy vi tính, loại biểu bảng… - 35 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 - Đã tôn tạo quy hoạch lại bếp ăn tập trung khu Đan Thầm, chưa đảm bảo theo yêu cầu chuẩn, đủ điều kiện để UBND Huyện Thanh Oai cấp giấy phép hoạt động bếp ăn tập thể với đầy đủ loại đồ dùng, dụng cụ nhà bếp loại biểu bảng phục vụ cho công tác nuôi dưỡng nhà trường theo tiêu chuẩn chiều - Đã mua xốp trải nền, đệm cho trẻ nằm đóng bổ sung phản ngủ cho 100% lớp may đồng phục cho trẻ toàn trường: 91.036.000đồng - Đã UBND Huyện Thanh Oai cấp kinh phí để sửa chữa, tôn tạo lại phòng học, nhà vệ sinh, nhà chia ăn, khu vực vệ sinh, lát lại sân trường, cải thiện lại đường điện, nguồn nước cho trẻ XD cảnh quan môi trường sư phạm đẹp mắt cho cháu khu trường với tổng kinh phí 1.895.000.000 đồng * Về nhận thức tư tưởng cán lãnh đạo, nhân dân phụ huynh: Hầu hết cán bộ, Đảng viên, nhân dân địa phương phụ huynh cháu nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng công tác GDMN giai đoạn nhà trường, nên ủng hộ nhiệt tình tinh thần, vật chất kinh phí để tạo điều kiện cho nhà trường mua sắm, trang bị bổ sung thêm loại đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học GV cháu, đồng thời tập trung XD cảnh quan môi trường sư phạm tốt cho cháu học tập vui chơi * Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Đa số CB- GV-NV trường có tư tưởng, lập trường vững vàng, kiên định có nhiều kinh nghiệm việc thực công tác XH hóa GD, nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân phụ huynh tham gia ủng hộ cho nhà trường Sau kết đánh giá việc thực công tác XH hóa GD nhà trường cuối năm học 2013 - 2014 CB-GV-NV toàn trường Tổng số CB-GV-NV 51 đ/c - 36 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 Đầu năm học 2013 - 2014 Cuối năm học 2013 – 2014 Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % - Xếp loại tốt 7,8 12 23,5 - Xếp loại 10 19,6 31 61 - Xếp loại ĐYC 28 54,9 15,5 - XL không ĐYC 17,7 0 BÀI HỌC KINH NGHIÊM Sau hai năm thực đề tài kinh nghiệm, tự rút học kinh nghiệm sau: - Muốn nâng cao chất lượng CS&GD trẻ nhà trường, việc phải làm cần phải làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục Công tác xã hội hóa giáo dục điều kiện cần thiết để nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân địa phương phụ huynh thấu hiểu vai trò, tầm quan trọng GDMN giai đoạn Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục không thực tại, mà định hướng lâu dài, kiên trì, bền bỉ công xây dựng công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Vì muốn thực tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thân nhà giáo dục phải biết tranh thủ quan tâm cấp, ngành cộng đồng xã hội, tổ chức kinh tế địa bàn toàn thể nhân dân địa phương - Để có mối quan hệ tốt, tạo nguồn lực kinh tế, vật chất, tinh thần… trước hết phải biết phát huy hết nội lực nhà trường cách nâng cao chất lượng CS&GD trẻ, đạo giáo viên, nhân viên thực tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, động sáng tạo, để tạo niềm tin vững cán bộ, nhân dân địa phương phụ huynh Hơn nữa, người quản lý phải động, sáng tạo, tự tin, nhiệt tình công tác… Bên cạnh cần phải bồi dưỡng cho đội ngũ CB-GV-NV có nhận thức tư - 37 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 tưởng vững vàng, kiên định, có kỹ tốt việc thực công tác xã hội hóa giáo dục Đồng thời tích cực bồi dưỡng để nâng cao trình độ tay nghề, có lương tâm nghề nghiệp, thương yêu cháu, trung thành, đoàn kết tâm cao đến thắng lợi - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, vấn đề đơn giản mà phức tạp giai đoạn nay, giai đoạn kinh tế thị trường Vì đụng chạm đến kinh tế, trị, đặc biệt nhận thức người Do người quản lý nhà trường, trước tiên cần phải hiểu tầm quan trọng công tác xã hội hóa giáo dục, từ phải coi trọng bước, trước hết nhận thức tư tưởng, tránh nóng vội mà phải biết kiên trì, bền bỉ biết phối hợp với ban ngành đoàn thể, quần chúng nhân dân, phụ huynh thiết lập mối quan hệ thật tốt, nhằm huy động ủng hộ kể tinh thần, vật chất… Đồng thời tham mưu với cấp lãnh đạo cách linh hoạt, nhạy bén khoa học cách nghĩ, cách làm người làm công tác xã hội hóa giáo dục nói chung người quản lý GDMN nói riêng D NHỮNG KHUYẾN NGHỊ Để giúp cho trường mầm non tiếp tục thực công tác xã hội hóa giáo dục vào năm học tiếp theo, nhằm nâng cao chất lượng CS&GD trẻ Chúng cần có khuyến nghị cấp lãnh đạo sau: - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, UBND Huyện Thanh oai, phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng tiếp tục quan tâm sớm quy hoạch đất cho nhà trường để xây dựng khu Trung tâm, dồn điểm lẻ: Phượng Mỹ, Thiên Đông, Thạch Nham khu Đìa quan - Phượng Mỹ để xây đủ phòng học, phòng chức năng…theo yêu cầu chuẩn cho cháu Đồng thời tiếp tục hỗ trợ kinh phí, loại đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học giáo viên cháu - Phòng GD&ĐT thường xuyên mở lớp tập huấn công tác tuyên truyền, công tác xã hội hóa giáo dục cho cán giáo viên cốt cán trường dự học tập - 38 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 - Tiếp tục quan tâm chăm lo cho đời sống, tinh thần vật chất cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cháu để họ yên tâm công tác Trên đề tài kinh nghiệm thân đề thực năm học 2013 - 2014 Rất mong đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học cấp trên, để thân có thêm vốn kinh nghiệm làm tốt trình làm công tác xã hội hóa giáo dục để nâng cao chất lượng CS&GD trẻ nhà trường, nhằm đáp ứng với yêu cầu đổi GDMN giai đoạn Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Mỹ Hưng, ngày 28 tháng năm 2014 Tôi xin cam đoan, sáng kiến kinh nghiệm thân hoàn toàn không chép người khác Tác giả Nhữ Thị Thủy - 39 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Mỹ Hưng, ngày….tháng 03 năm 2014 Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GD&ĐT THANH OAI …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thanh Oai, ngày….tháng….năm 2014 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG - 40 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 - 2014 - 41 - Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng ... hướng dẫn, chuyển tải kinh nghiệm quý báu công tác quản lý đạo Đặc biệt kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa giáo dục trường mầm non, để thực hoàn thành tốt đề tài kinh nghiệm Trong khoảng thời gian... để thực tốt Kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa giáo dục trường mầm non năm thứ năm học Xin chân thành cảm ơn! -4- Nhữ Thị Thủy - Trường mầm non Mỹ Hưng Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Năm học:... động thực tiễn Xã hội hóa GDMN phận xã hội hóa giáo dục, vận dụng vào đặc thù GDMN Xã hội hóa giáo dục phải xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ vai trò GDMN phát triển kinh tế xã hội đất nước ngược
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa giáo dục trong trường mầm non, Kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa giáo dục trong trường mầm non, Kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa giáo dục trong trường mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay