Biện pháp chỉ đạo giáo viên,nhân viên bổ sung canxi cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở trường mầm non b liên ninh

30 129 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:15

Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh phong gd& đt huyện trì trờng mầm non b xã liên ninh -@&? - Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp đạo giáo viên, nhân viên bổ sung can xi cho trẻ nhằm nâng cao chất lợng chăm sóc nuôi dỡng trờng mầm non B xã Liên Ninh" PHN I T VN ấ Canxi l ci ngun s sng ca ngi, mi giai on trng thnh v phỏt trin ca ngi u cn n Canxi nhõt l la tuụi tre mm Trng MNB xa Liờn NInh Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh non Canxi l mt nguyờn t khụng th thiu c m bo sc khoe ca tre v ngi Canxi úng vai trũ quan trng mi c th ngi, vỡ can xi xp th cỏc nguyờn t quan trng cn thit cho c th, ch yu l s hỡnh thnh v tn ti ca Hydroxyl calcium phosphate l thnh phn chớnh xng, l kt cõu nõng ton b c th sut quỏ trỡnh phỏt trin Canxi trỡ s hon chnh cho c th v m bo cho quỏ trỡnh trao ụi chõt, tun hon mỏu, ng t mỏu, s hng phõn ca thn kinh, truyn t thụng tin, trỡ cỏc chc nng ca t bo Chớnh vỡ vy, chuyờn gia ca cỏc ngnh Y hc d phũng, Dinh dng hc, y hc lõm sng ó tin hnh nghiờn cu v theo dừi nguyờn nhõn dn n cỏc bnh thng gp l c th ngi thiu Canxi v thiu Canxi ó l hin tng mang tớnh chõt ton cu Vỡ cụng cuc trỡ v nõng cao sc khoe ca ngi dõn, rõt nhiu Quc gia ó a cỏc tiờu chun v lng Canxi cn thit cho c th Trong nhng nm gn õy, WTO (Tụ chc Y t Th gii) nhiu ln nhõn mnh v tm quan trng ca Canxi, ngi trng thnh mi ngy phi bụ sung lng Canxi cn thit l 1000mg nõng cao chõt lng cuc sng, phũng nga bnh tt, chng lóo hoỏ, kộo di tuụi th, chỳng ta nhõt thit phi bụ sung can xi vo ba n cho tre l cỏch nhanh nhõt cú hiu qu nhõt Mt khỏc, Theo cụng hng dn s 344/ PGD & T hng dn thc hin qui ch chuyờn mụn cõp hc mm non nm hc 2012-2013 cỏc trng mm non cụng lp t thc huyn bụ sung lng can xi cn thit cho tre c th tre T 1-3 tuụi bụ sung 250-300mg; tre 4-6 tuụi bụ sung 300-400mg can xi trng Thc t trng mm non B Liờn Ninh vic bụ sung thc phm giu hm lng can xi cũn hn ch Bi vỡ mc n ca tre thõp so vi cỏc trng huyn cha ỏp ng nhu cu cung cõp can xi cho ba n ca tre Mt khỏc giỏ c thc phm ngoi thi trng lờn xung thõt thng ó nh hng n chõt lng ba n ca tre Bờn cnh ú a phn ph huynh lm nụng nghip cha quan tõm n lng can xi cn bụ sung cho tre, dn n ty l suy dinh dng, thõp cũi, tre sỳn v sõu rng rõt nhiu, c th ca tre chm phỏt trin Cho nờn Trng MNB xa Liờn NInh Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh bụ sung can xi vo ba n, v ngoi ba n cho tre l vic lm ht sc quan trng.Vy lm nh th no bụ sung canxi vi mc tin n 16000/ tre/ ngy, giỳp tre phỏt trin ton din v th chõt cung nh tinh thn l mt iu ht sc cn thit.Chớnh vỡ vy,tụi ó la chn ti: Biờn phap chi ao giao viờn,nhõn viờn b sung canxi cho tre nhm nõng cao chõt lng chm soc, nuụi dng trng mõm non B Liờn Ninh Thi gian thc hin ti nm hc 2012- 2013 PHN II GIAI QUYấT VN ấ I C s ly luõn: Canxi úng vai trũ thit yu i vi c th, vic cung cõp v bụ sung can xi l vic cn u tiờn hng u v cn tin hnh t giai on u i ca mi tre nho Tuy nhiờn, cung cú nhiu ngi cho rng s dng nhiu can xi d bi soi thn.Vy nhu cu can xi mi ngi bao nhiờu l , thc phm no cha nhiu can xi, nu lm dng can xi dn n bin chng gỡ? Canxi l thnh phn chớnh cõu to nờn xng v hm rng cú 99% lng Canxi c th l xng v rng, cũn li nm tụ hp mụ mm v b phn khỏc ca c th Ngoi cũn cú chc nng khỏc nh lm ụng mỏu, ngn nga bng huyt mch mỏu bi tụn thng; iu ho co búp ca bp thit; giỳp hõp th vitamin B12 rut; h tr s phõn phỏt; thu nhn v dn truyn tớn hiu thn kinh; sn xuõt mt s kớch thớch t nh in sulin Can xi mỏu cũn giỳp trỡ huyt ỏp v nhip tim p bỡnh thng Chớnh vỡ vy, nờn cung cõp bụ sung can xi cho tre t v tre la tuụi mm non Thc t trng mm non B vic bụ sung can xi vo ba n hng ngy ca tre cha a dng, phong phỳ Mt khỏc vic la chn v phi hp thc phm ba n hng ngy ca tre cũn hn ch, dn n ty l dinh dng gia cỏc Trng MNB xa Liờn NInh Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh chõt cha cõn i, hm lng can xi bụ sung khu phn n ca tre trng cha cõn i Theo kim tra khu phn n ca tre lng can xi trung bỡnh mc 150/ ngy/ tre, cú ngy rõt cao, bỡnh quõn 600-700mg/ngy/tre Vỡ vy, nhu cu can xi khụng th thiu i vi c th mi ngi nhõt l i vi tre nho giỳp tre phỏt trin ton din v mi mt II C s thc tiờn: c iờm tinh hinh: Trng mm non B xó Liờn Ninh nm phớa nam Huyn Thanh Trỡ ni cú ng quc l 1A chy qua Trng cú 3/5 thụn nm trờn ia bn ca xó ú l thụn Phng Nhi, Yờn Phỳ, Nhi Chõu v cm dõn c 591 Mc thu nhp chớnh ca nhõn dõn l t ngh trng trt, thu nhp bỡnh quõn mt u ngi thỏng l 1.700.000 n 2000.000/ thỏng * Nm hc 2012-2013: Trng m dy 15 lp, ú 12 lp mu giỏo v 03 lp nh tre ( 135 chỏu nh tre; 525 chỏu mu giỏo) Ton trng cú: 69 cỏn b giỏo viờn, nhõn viờn: Trong o: BGH : 03/c GV : 47 /c Cụ nuụi dng : 12/c Nhõn viờn phũng : 03/c ( k toỏn + y t + th) Bo v : 04 /c Trỡnh cỏn b - giỏo viờn - nhõn viờn: Cú 65 /c ú: khụng tớnh bo v i hc: 10 /c Cao ng: 07 /c Trung cõp: 48 .c: hin ang theo hc i hc 28/c Thc t trng mm non b Liờn Ninh tin n ca tre mc 16000/ ngy/ tre Vỡ vy vic bụ sung lng can xi ngy cho tre cha cõn i, ng u, cú ngy lng can xi rõt cao, cú ngy lng can xi rõt thõp Trng MNB xa Liờn NInh Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh Vi mt s c im trờn trng cú mt s thun li, khú khn sau: Thuõn li: c s quan tõm ch o sỏt ca tụ mm non Phũng Giỏo dc Huyn Thanh Trỡ v chm súc giỏo dc tre c s quan tõm ca y ban nhõn dõn Huyn v s quan tõm giỳp ca cỏc cõp lónh o ia phng vic xõy dng nh trng, mua sm c s vt chõt, trang thit bi phc v cụng tỏc chm súc, nuụi dng giỏo dc ca nh trng Trng c cụng nhn trng chun Quc gia mc I din tớch sõn trng rng rói thoỏng mỏt to iu kin tre thc hin tt hot ng th dc sỏng i ngu nhõn viờn cú tinh thn trỏch nhim vi cụng vic, nhit tỡnh yờu ngh, cú chuyờn mụn vng vng Cú ngun thc phm sch m bo an ton 100% tre n bỏn trỳ ti trng thun cho vic chm súc tre Kho khn: - Nm hc 2012-2013 tụi c bụ nhim gi chc v phú hiu trng ph trỏch nuụi dng nờn cha cú kinh nghim cụng tỏc ch o, cung nh xõy dng ba n cho tre m bo inh lng cỏc chõt ngy - i ngu nhõn viờn 100% cú trỡnh chun v trờn chun Xong chim 50% nhõn viờn mi vo ngnh cha cú kinh nghim ch bin v xõy dng thc n - Nhn thc ca nhiu ph huynh v dinh dng cũn hn ch nờn cha cú s quan tõm bụ sung hm lng can xi cho tre nh y - 90% ph huynh cỏc chỏu sng bng ngh trng trt, mc thu nhp cũn thõp, dn n tin n ca tre 16000/ ngy thõp so vi mt bng chung ca huyn - Ty l SDD, thõp cũi ca tre u nm cũn cao Trng MNB xa Liờn NInh Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh T nhng c im ca trng vi nhng khú khn thun li trờn, Vy lm nh th no bụ sung lng can xi y cho c th l iu qu l khú khn i vi ngi lm cụng tỏc qun ly chm súc nuụi dng nh tụi gii quyt võn ny, tụi ó nhng bin phỏp thc hin c th sau: III.Cac biờn phap: Cõu thnh ng: " n c ng c l tiờn Khụng n, khụng ng,mõt tin thờm lo" Cõu thnh ng qu l cú y ngha, nú cho ta thõy c th khoe mnh thỡ n ngon ng ngon Nh chỳng ta bit mt a tre khoe mnh, tre tớch cc tham gia cỏc hot ng, trng thỏi vui ve thoi mỏi Cũn ngc li, nu tre khụg khoe mnh tre n khụng ng khụng yờn giõc Cho nờn, nhng ngi lm cụng tỏc chm súc sc khoe cho tre trng mm non cú vai trũ c bit quan trng gúp phn khụng nho vic phỏt trin ton din nhõn cỏch cho tre sau ny Bi vy, ngi lm cụng tỏc qun ly cn ch o sỏt n vic chm súc nuụi dng sc khoe cho tre, ú chớnh l mc tiờu chin lc Quc Gia v dinh dng v sc khoe thc hin mc tiờu trờn nh trng cn tuyờn truyn, phi hp gia giỏo viờn, nhõn viờn v bc ph huynh bụ sung dinh dng, can xi cho tre kip thi Chi ao nhõn viờn, giao viờn tim hiờu, tuyờn truyn ti ph huynh nhu cõu can xi cua c thờ Nh chỳng ta ó bit can xi l mt thnh phn quan trng khu phn n ca tre S thiu ht du l nho cung nh hng n s phỏt trin ca c th Vỡ vy, ta phi nm bt c tỡnh trng sc khoe ca tre thiu can xi Trng MNB xa Liờn NInh Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh * Tim hiờu, tuyờn truyn ti ph huynh nhng biờu hiờn c thờ thiờu can xi: Tụi ch o nhõn viờn y t tỡm hiu thụng tin trờn mng v biu hin thiu can xi, sau ú phụ tụ cho mi lp mt t giỏo viờn c tỡm hiu Bờn cnh ú tụi thng xuyờn ch o giỏo viờn trao ụi vi ph huynh v tỡnh sc khoe ca nhng tre suy dinh dng, thõp cũi xem tre cú nhng biu hin tre thng hay quõy khúc v ờm, ng hay git mỡnh khúc thột, hay ụ m hụi trm, cũi xng, sõu rng, chm phỏt trin chiu cao, suy dinh dng, ri lon chuyn húa chõt dinh dng tỡm bin phỏp bụ sung can xi cho kip thi * Tuyờn truyn ti ph huynh hõu qu c thờ thiờu canxi Ch o nhõn viờn y t tỡm hiu trờn mng INTERNET nhng thụng tin v hu qu c th thiu can xi s nh hng n sc khoe ngi nh th no? tỡm mt s hỡnh nh cú biu hin thiu can xi, sau ú photo phỏt v cỏc lp a vo gúc tuyờn truyn ca tng lp Ch o giỏo viờn tuyờn truyn ti cỏc bc ph huynh c th thiu can xi nh hng nh th no ti sc khoe ng thi ch o nhõn viờn y t tuyờn truyn trờn bng thụng tin ca nh trng T ú ph huynh hiu c tỏc hi ca vic thiu can xi v kt hp cung nh trng bụ sung dinh dng, can xi kip thi *Tuyờn truyn vi ph huynh nhu cõu can xi cua c thờ: Tụi ó ch giỏo viờn, nhõn viờn lõy thụng tin trờn mng v nhu cu can xi ca c th theo cỏc tuụi khỏc nhau, photo cho mi ph huynh mt bn tỡm hiu T ú ph huynh hiu hn v nhu cu can xi ca c th VD: Theo tụ chc y t th gii (WHO) lng can xi cn cho mi la tuụi nh sau: Di thỏng tuụi: 300 mg/ngy - 12 thỏng tuụi: 400 mg/ngy - tuụi: 500 mg/ngy - tuụi: 600 mg/ngy - tuụi: 700 mg/ngy 10 tuụi: 1000 mg/ngy Trng MNB xa Liờn NInh Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh 11- 24 tuụi: 1200 mg /ngy 24 - 50 tuụi : 800mg - 1000mg /ngy Ph n cú thai, ngi cao tuụi: cn 1200mg - 1500mg /ngy Bit c mt s biu hin v hu qu thiu can xi tre, ng thi bit c nhu cu can xi ca mi tuụi, ú chớnh l c s tỡm hiu nghiờn cu v la chn thc phm giu lng can xi bụ sung vo ba n hng ngy cho tre Kờt qu: Khi thc hin bin phỏp ny 100% cỏc cụ giỏo nm c biu hin ca c th bi thiu can xi, bit c nhu cu can xi ca c th Hu ht cỏc bc ph huynh hiu nm c s cn thit ca can xi i vi c th, nhõt l tre nho Bụ sung can xi vao ba n hang cua tre 2.1 La chon thc phõm giau ham lng can xi bụ sung vao thc n cua tre Lm th no bụ sung can xi cho tre mt cỏch y ? iu u tiờn m ngi qun ly ph trỏch nuụi dng cn quan tõm ú l khõu la chn thc phm giu hm lng can xi, m bo v sinh an ton thc phm, chõt lngt hc phm ti ngon, cú ngun gc rừ rng Trc õy tụi cha quan tõm n hm lng can xi cn bụ sung cho c th tre Cho nờn, ch nhan viờn la chon thc phm xõy dng thc n ca tre cũn n iu ngheo nn, thc phm cha a dng phong phỳ cũn mang tớnh chõt i khỏi, ch yu la chn thc phm sn cú, d tỡm kim trờn thi trng, m bo an ton thc phm l c Hin lng can xi l nhu cu thit yu giỳp c th tre phỏt trin ton din v mi mt c , Tri,Thờ, My Nu tỡnh trng thiu can xi xng s khụng phỏt trin dn n tre bi thõp cũi suy dinh dng v mc mt s bnh khỏc Hn th na bụ sung can xi t thc phm l cỏch t nhiờn nhõt, nhng vic bụ sung can xi ny cn m bo ti cỏc yờu cu sau: Th nhõt thc phm giu bụ sung can xi phi d mua, khụng quỏ t; Th hai: n nhiu m ớt cú hi m bo v sinh an ton thc phm; Th ba: Can xi thc phm phi c hõp th hiu qu, chõt lng ti ngon Trng MNB xa Liờn NInh Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh Vỡ vy, tụi ó ch o nhõn viờn tra trờn bng inh lng dinh dng la chn thc phm giu hm lng can xi bụ sung ba n hng ngy cho tre trng mm non nh sau: Cac loai La chon cu La thc Thc phõm Lng can xi chon mi Thc phõm Lng can xi 1.Thc Rau ci m trong100g TP 50 Rau ci xanh trong100g TP 89 phm Mp 28 Rau ci chớp 89 ch bin Mng ti 176 Bớ xanh 26 mún Bớ xanh 26 C chua 12 canh C chua 12 Rau ngút 169 mua he Rau ngút 169 C rt 43 C rt 43 Rau mung 100 Bu gin 21 Rau rn 288 Rau mui 43 Mng ti 176 Rau rm 316 Bu gin 21 Rau mui 133 Thỡ l 200 Rau rm 316 phõm Thc Bp ci 48 Bp ci 48 phm ch Su ho 146 Rau ci cỳc 63 bin mún C rt 43 Su ho 146 Trng MNB xa Liờn NInh Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh canh mua Ci cỳc 63 C rt 43 ụng Rau ci m 50 Rau ci xanh 89 Bớ xanh 26 Rau ci chớp 89 Rau rm 316 Bớ xanh 26 Khoai tõy 10 Rau rm 316 Thỡ l 200 2.Thc Thit bũ loi I 12 Thit bũ loi I 12 phm Thit ln Thit ln 5040 Cua ng 5040 144 Hn 144 cung cõp Cua ng chõt m Hn Cỏ trm Cỏ trm Tụm lp 1120 Ngao 37 Trai ng 668 Trai ng 668 Thit g 12 Tụm lp 1120 Trng vit 171 Tụm ng 1120 Chim b cõu Trng g 155 Trng chim cỳt 12 Thit g 12 3.Thc Go te 30 Go te 30 phm Go np 32 Go np 32 cung cõp Mỡ Chu 34 Mỡ chu 34 chõt bt Khoai tõy 10 Khoai tõy 10 Bỳn 17 Bỳn 17 u xanh 64 Ph 16 u en 56 Min 46 Ph 16 Bt ao 37 ng Trng MNB xa Liờn NInh 10 Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm VD: Hoang Thi Oanh THC N MA ễNG NM HC 2011-2012 TUN L 1+3 Th Mõu giao Ba chinh sang Ba ph Nha tre Ba chinh sang Bachinh chiu Hai Ba ph -Tụm rim thit c -Ph thit bo -Tụm rim thit c -Ph thit chiu -Sa rt,c chua rt,c chua Nuti ,thit ln bũ,thit ln -Canh rau ci cỳc -Sa Nuti -Canh rau ci cỳc nõu - bỏnh dinh nõu thit thit dng - Chui tiờu - Chui tiờu -Cỏ trm thit ln -Xụi u xanh -Cỏ trm thit ln xt -Chỏo xt c chua T Ba thit kho tu c chua thit -Sa rau c Dollac -Canh ci bp nõu -Sa dollac -Canh ci bp nõu -Sa dollac thit thit - Da hõu -Su su c rt xo -Bỳn thit bũ, - Da hõu -Su su c rt xo thit -Bỳn thit bũ, -Sa thit bũ bũ thit ln thit ln Nuti -Canh cỏ nõu chua -Sa u nnh -Canh cỏ nõu chua -Bỏnhdinh th giỏ Nm Bỏnh - Chui tiờu dng -Thit g, thit ln -Chỏo om nõm b cõu dinh th giỏ dng - Chui tiờu chim -Thit g, thit ln om -Chỏo chim -Sa nõu nõm b cõu nõu Dollac -Canh Cua nõu rau u xanh rau -Canh Cua nõu rau u Sỏu xanh ci c ci rau c -Da hõu -Sa Dollac -Da hõu -Bỏnh dinh -Trng thit hõp võn -Mỡ chu nõu -Trng thit hõp võn dng -Mỡ chu nõu Sa -Canh su ho c rt thit c chua -Canh su ho c rt thit c chua nõu thit bũ nõu thit bũ - Da hõu Trng MNB xa Liờn NInh -Sa Dollac Quytsi gũn - Chui tiờu 16 Sang kiờn quan ly Dollac Sang kiờn kinh nghiờm By Hoang Thi Oanh - Thit ln xt c -My tụm nõu - Thit ln xt c chua -My chua thit rau ci Canh ao nõu - Sa Dollac tụm Sa Canh ao nõu tụm nõu thit rau Dollac - Da hõu ci tụm -Bỏnh dinh - Da hõu dng , THC N MA ễNG NM HC 2011-2012 TUN CHN 2+ Th Mõu giao Ba chinh sang Ba ph Nha tre Ba chinh sang Bachinh Ba chiu Hai Ba T ph -Trng chim cỳt, - Chỏo u -Trng chim cỳt, - Chỏo u chiu Sa thit ln kho tu xanh nõu thit ln kho tu xanh nõu thit Dollac -Canh cua nõu thit ln -Canh cua nõu rau ln rau ci - Sa ci - Bỏnh dinh - Da hõu Dollac - Tụm rim thit c - Bỳn mc - Da hõu dng - Tụm rim thit c rt - Bỳn mc - Sa rt c chua c chua Nu ti - Sa Nu ti Chui tiờu - Canh rau bp - Canh rau bp ci ci nõu thit nc nõu thit nc - Chui tiờu Su su c rt xo -My chu - Quyt si gũn Su su c rt xo thit -My chu nõu thit bũ,thit ln nõu thit g bũ,thit ln thit g nõm Trng MNB xa Liờn NInh 17 Sa Dollac Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Nm Sỏu Hoang Thi Oanh - Canh cua nõu nõm hng ci -Sa Dollac ci - Da hõu - Thit ln kho hng -Bỏnh dinh - My tụm - Da hõu - Thit ln kho tu dng - My tụm nõu Sa tu nõu rau ci - Canh cỏ nõu chua rau ci thit ln Nuti - Canh cỏ nõu thit ln th giỏ chua th giỏ - Só Nuti -Chui tiờu -Quyt si gũn - Trng thit hõp -Ph thit bũ, - Trng thit hõp võn - Ph thit bũ võn thit ln - Canh su ho c rt thit ln - Canh su ho c -Sa Nuti nõu thit bũ rt nõu thit bũ By - Canh cua nõu rau Sa Dollac - Quyt ngt - Chui tiờu - Da hõu - u ph xt -Chỏo tụm - u ph xt thit -Chỏo tụm thit c chua o c chua o - Canh khoai tõy -Sa Dollac - Canh khoai tõy c c rt nõu thit bũ rt nõu thit bũ - Da hõu - Da hõu Sa Dollac -Bỏnh dinh dng THC N MA ễNG NM HC 2012-2013 TUN L 1+ Th Hai Mu giỏo Ba chớnh sỏng Ba ph -Thit bũ,ln xo -Mỡ Trng MNB xa Liờn NInh bỏnh Nh tre Ba chớnh sỏng Bachớnh Ba ph chiu chiu a -Thit bũ,ln xo -Mỡ bỏnh -Sa 18 Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm ngu sc Hoang Thi Oanh nõu cua, c ngu sc -Canh bp ci nõu chua, thit ln -Canh bp ci nõu c thit nc thit nc thit ln -Da hõu Bỏnh dd -Sa nuti -Da hõu Ba a nõu cua, Nuti chua, -Su su c rt xo -Chỏo tụm -Su su c rt xo -Chỏo tụm -Sa thit bũ T o thit bũ o Dollac -Canh thit, u nõu -Sa dollac -Canh thit u nõu Da hõu chua th giỏ chua th giỏ - Bi nm roi -Trng thit hõp võn - Bi nm roi -Trng thit hõp võn -Bỳn -Bỳn thit bũ, -Canh cua nõu rau thit ln, thit -Sa u -Canh cua nõu rau bũ,u ph Nuti ci ph ci thit ln -Chui tiờu -Sa Nutifoot - Chui tiờu -Bỏnhdinh dng Nm -Cỏ trm thit ln - Xụi ngụ ruc -Cỏ trm thit ln Mỡ chu nõu -Sa u xt c chua xt c chua Quyt ngt thit bũ rau nnh -Canh rau ngút nõu -Canh rau ngút nõu ci Bỏnh thit thit dd Chui tiờu -Sa chua -Sa chua -Tụm thit xt c - Ph thit bũ, -Cỏ trm thit ln - Ph thit Sa u Sỏu chua ln xt c chua -Canh su ho c rt -Sa u nnh nõu thit bũ Bỏnh bũ, ln nnh -Canh rau ngút nõu bỏnh dinh thit nc dinh - Chui tiờu dng -Chui tiờu -Thit g, thit ln -Chỏo chim b -Thit g, thit ln -Chỏo By nõu u om nõm dng Sa Nuti om nõm cõu chim b -Canh bu nõu hn xanh -Canh bu nõu hn cõu -Da hõu -Sa Nuti -Da hõu u xanh nõu , Trng MNB xa Liờn NInh 19 Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh THC N MA ễNG NM HC 2012-2013 TUN CHN 2+ Th Hai Ba T Nm Sỏu Mõu giao Ba chinh sang Ba ph Nha tre Ba chinh sang Bachinh Ba ph chiu Sa Nuti -Thit ln, thit bũ -Sỳp ngụ g -Thit ln, bũ chiu -Sỳp ngụ g viờn nõm Bỏnh qui viờn nõm Bỏnh qui - Canh nõu -Sa Nuti - Canh nõu tụm tụm - Da hõu -Trng cỳt, thit -My chu nõu - Da hõu -Trng cỳt, thit ln kho tu -My chu nõu Sa thit bũ, ln c ln kho tu thit bũ, ln c Dollac -Canh cua nõu chua -Canh cua nõu chua rau ci -Sa Dollac rau ci - Quyt si gũn -Thit g thit ln -Chỏo chim - Quyt si gũn -Thit g,thit ln - Chỏo chim om nõm b cõu nõu om nõm b cõu nõu - Canh su ho c u xanh -Canh su ho c u xanh, rt nõu thit bũ - Sa Nuti rt nõu thit bũ - Kem caramen -Cỏ trm,thit ln -My chu nõu - Kem caramen -Cỏ trm,thit ln -My chu nõu xt c chua rau ci,thit xt c chua thit ln, bũ -Canh rau ci ln, bũ -Canh rau ci rau ci cỳc nõu thit nc -Sa Dollac cỳc nõu thit nc - Bi Nm roi - Tụm rim thit c -Ph thit ga Trng MNB xa Liờn NInh - Bi Nm roi - Tụm rim thit c -Ph thit ga 20 Sa Nuti Sa Dollac Sa u Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm rt c chua Hoang Thi Oanh ,thit ln- - Canh khoai tõy -Sa u By rt c chua ,thit ln- nahf - Canh khoai tõy bỏnh c rt nõu thit nnh bỏnh c rt nõu thit dinh nc dinh dng nc dng - Chui tiờu -Su ho c rt -Chỏo rau c - Chui tiờu - Su ho c rt -Chỏo rau c xo thit bũ,thit tụng hp xo thit bũ, thit tụng hp ln -Sa Dollac ln - Canh rau ci Sa Dollac Canh rau ci nõu nõu thit nc thit nc - Da hõu - Da hõu b iu chinh cõn ụi khõu phõn, thc n cua tre Khu phn n ca tre m bo ty l cõn i cỏc chõt P-L-G-B1- Ca- Calo theo ty l cho phộp ca vin dinh dng, cho thõy ó cung cõp lng dinh dng cõn i cho tre trng Nhng vic iu chnh cõn i ty l gia cỏc chõt l rõt khú, tụi ó kt hp nghiờn cu iu chnh khu phn cung vi nhõn viờn k toỏn nh sau: VD: MG: Ba chớnh sỏng: Cm te, trng thit hõp võn Canh nõu tụm Trỏng ming: Da hõu Ba ph chiu: Bỳn thit bũ, thit ln Sa Nuti Trong thc n ny gi thit ty l ng, thõp hn theo mc qui inh, Cỏch 1: Tụi tra bng inh lng thc phm xem thay th thc phm cú hm lng ng cao hn ( Da hõu thay th bng chui tiờu, can xi thõp thay th bng u , cam snh, quyt Si Gũn) Cỏch 2: Gim lng thit ln xung tng s lng thc phm cú giỏ thnh cao hn thit ln ( VD n 30g thit bũ mi chỏu ba chiu tng lờn 35g /tre, hoc tng lng tụm t 70g lờn 80g tụm) Trng MNB xa Liờn NInh 21 Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh VD: NT: Ba chớnh sỏng: Cm te, Trng chim cỳt, thit ln kho tu Canh ci nõu hn Da hõu Ba chớnh chiu: My chu nõu c chua thit ln Ba ph chiu: Sa Dollac Trong thc n ty l can xi, calo thõp tụi ch o k toỏn bụ sung bỏnh dinh dng vo ba chớnh, rỳt bt s lng thit iu chnh lng can xi, calo cõn i VD: V bng tớnh khu phn n ca tre theo thc n mua ụng tớnh khu phn thỏng ca nm 2012 v nm 2013 cú ph lc kem theo Kờt qu: ó ch o k toỏn xõy dng thc n theo mua( cú tun chn, tun le) phi hp nhiu loi thc phm ngy, m bo ty l cõn i gia cac chõt theo qui inh, ty l can xi, b1 c m bo Phụi hp vi chuyờn mụn bụ sung can xi bng cach tm nng cho tre vao hoat ụng thờ dc, hoat ụng ngoai tri Bụ sung can xi vo ba n hng ngy ca tre l bin phỏp t nhiờn nhõt c th tip nhn lng can xi t thc n.Ngoi vic bụ sung can xi vo ba n, cỏch tm nng cho tre l phng phỏp hu hiu bụ sung can xi cho tre tt nhõt m khụng cn tn tin, mõt nhiu cụng tớnh toỏn, ch bin thc phm cho tre Bi vỡ khong thi gian t 6h30- 8h mua he; t 7h30-9h sỏng, t 15h17h mua ụng l khong thi gian mt tri chiu nhng tia cc tớm giỳp c th hõp thu lng vi tamin D vo c th nhanh nhõt, tt nhõt Nhng nm hc trc, c s vt chõt ca nh trng thiu thn trt hep, khụng cú ch tre thc hin hot ng th dc sỏng Cho nờn tre nh tre khụng c sõn th dc, ch c nh mõt i kh nng hõp th can xi Nm hc 2012-2013 nh trng c cụng hn trng chun Quc gia mc I din tớch trng rng rói thoỏng mỏt to iu kin cho tõt c tre trng cung tham gia th dc sỏng Chớnh vỡ vy, tụi ó kt hp vi chuyờn mụn ch o cho tre th dc sm Trng MNB xa Liờn NInh 22 Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh hn 10 phỳt ( h kộm 10 phỳt) trỡ thng xuyờn hot ng th dc sỏng Phi hp vi chuyờn mụn kim tra, ng viờn, ụn c kip thi giỏo viờn thc hin ỳng qui ch chuyờn mụn gi no vic õy, trỳ trng th dc ỳng gi Cac chau trng mnb Liờn Ninh tõp thờ duc tm nng bui sang Nu l thi im mua ụng tụi thng xuyờn kt hp vi chuyờn mụn ch o cỏc nhúm lp thng xuyờn trỡ hot ng ngoi tri Vỡ trng cú im trng, mt im Phng Nhi cú 11 nhúm lp, cho nờn tụi ó kt hp bờn tụ chuyờn mụn phõn khu vc cho tng lp v thay ụi khu vc hot ng theo ngy: VD: Th hai Khu vc cụ tớch l lp A1 hot ng; Khu vc sõn sau l lp A2; khu nh chũi lp NTB1 Nhng ngy tip theo tun ln lt ụi cỏc khu vc cho cỏc lp Trng MNB xa Liờn NInh 23 Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh Bờn cnh vic phõn cụng khu vc cho tng lp, phi hp vi chuyờn mụn kim tra ỏnh giỏ kip thi nõng cao chõt lng hot ng, ng thi bụ sung lng vi tamin D cho tre qua tip xỳc vi ỏnh nng mt tri Mụt sụ lp t chc hoat ụng ngoi tri Kờt qu: 100% cỏc lp thc hin tt qui ch chuyờn mụn, m bo thc hin thng xuyờn gi th dc sỏng ỳng gi giỳp tre hõp th vi ta D, hot ng Trng MNB xa Liờn NInh 24 Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh ngoi tri, tr nhng ngy ma khụng cho tre sõn tõp 100% tre ton trng c tm nng thng xuyờn IV Kờt qu: Sau mt nm thc hin cụng tỏc ti chỳng tụi ó ch o giỏo viờn, nhõn viờn bụ sung can xi cho tre qua hat ng n v hot khỏc nhm nõng cao chõt lng chm súc nuụi dng nh trng ng thi, phỏt trin th chõt giỳp cho tre khoe mnh, nhanh nhen tớch cc tham gia cỏc hot ng tr thnh ngi cú ớch cho xó hi nh trng ó t c mt s kt qu sau: * i vi tre: - Ty l can xi bụ sung bỡnh quõn NT: 250-300mg/ngy/tre; MG: 300-350mg/ngy/tre - Tre khoe mnh nhanh nhen, mnh dn t tin mi hot ng - 100% tre tng cõn qua cỏc ky cõn - Ty l tre suy dinh dng- thõp cũi, v mt s bnh khỏc gim hn so vi u nm * i vi nh trng: - Xõy dng thc n a dng, phong phỳ hn, phi hp nhiu loi thc phm ngy, mi ngy cú t 17 loi thc phm tr lờn - Khu phn n ca tre m bo ty l cõn i gia cỏc chõt theo qui inh cho phộp - Chõt lng chm súc nuụi dng t kt qu tt - Nh trng m bo v sinh an ton thc phm, khụng cú trng hp ng c thc phm * i vi giỏo viờn, nhõn viờn: - Nhõn viờn cú thờm kin thc v dinh dng, nõng cao chõt lng chm súc nuụi dng, cú thờm kinh nghim chm súc tre chm phỏt trin, suy dinh dng- thõp cũi, thiu can xi - Giỏo viờn cú thờm hiu bit v nhu cu dinh dng sc khoe, nhu cu can xi cn thit cho tre Trng MNB xa Liờn NInh 25 Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh - Qun ly cú thờm kinh nghim cụng tỏc ch o tụ nuụi xõy dng thc n, tớnh khu phn Bn thõn cú kinh nghim xõy dng thc n, iu chnh khu phn cõn i ty l gia cỏc chõt PHN III KấT THC VN ấ 1.Kờt luõn chung: Trng MNB xa Liờn NInh 26 Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh Trong thi gian nghiờn cu v thc hin ti, chỳng tụi nhn thõy cụng tỏc ch o giỏo viờn, nhõn viờn bụ sung can xi vo thc n ca tre trng mm non l ht sc cn thit Nú giỳp cho tre khoe mnh, nhanh nhen, tớch cc tham gia cỏc hot ng Bờn cnh ú giỳp cho ty l suy dinh dngthõp cũi, v mt s bnh khỏc ca tre nh trng gim hn so vi u nm ng thi giỳp cho giỏo viờn, nhõn viờn cú thờm kin thc v cỏch bụ sung can xi cho tre trng mm non v cho ca mỡnh, gúp phn nõng cao chõt lng chm súc nuụi dng ca nh trng, thc hin mc tiờu ca giỏo dc, giỳp tre phỏt trin ton din v nhõn cỏch ngi t c iu ú, cụng tỏc ch o bụ sung dinh dng v can xi l yu t quyt inh Ngi qun ly phi lm tt cụng tỏc qun ly, ch ng, sỏng to linh hot cỏc hot ng, lm vic cú khoa hc a chõt lng chm súc, nuụi dng ca nh trng ngy cng phỏt trin Bai hoc kinh nghiờm: Qua thc tin quỏ trỡnh ch o giỏo viờn, nhõn viờn bụ sung can xi nhm nõng cao chõt lng chm súc nụi dng cho tre trng MNB xó Liờn Ninh Bn thõn rỳt mt s kinh nghim nh sau: Nguyờn nhõn cụng: - Ngi qun ly luụn i sõu i sỏt ti cụng tỏc chm súc nuụi dng - Thng xuyờn theo dừi, kim tra, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh sc khoe,cõn nng, chiu cao ca tre - Nghiờn cu ti liu ca vin dinh dng Vit Nam bụ sung dinh dng hp ly cho tre - Thng xuyờn phi hp cht ch nhip nhng vi cỏc b phn chuyờn mụn nh trng thc hin tt hot ng chm súc nuụi dng Bai hoc kinh nghiờm: - Ngi qun ly phi ỏnh giỏ c thc trng vic bụ sung dinh dng, bụ sung lng can xi trng mỡnh - Phi bit la chn v phi hp cỏc loi thc phm vo ba n hng ngy ca tre cho phu hp Trng MNB xa Liờn NInh 27 Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh - BCh o nhõn viờn xõy dng thc n, tớnh khu phn n m bo cõn i ty l gia cỏc chõt - Phi hp vi chuyờn mụn kim tra, ụn c thng xuyờn vic thc hin hot ng th dc sỏng cho tre nh trng Trong nm hc tip theo chỳng tụi s tip tc hon thin nõng cao chõt lng chm súc nuụi dng Tp trung bụ sung dinh dng m bo cõn i ty l gia cỏc chõt, bụ sung can xi, B1 y giỳp cho c th tre khoe mnh Trờn õy l mt s kinh nghim ch o giỏo viờn, nhõn viờn bụ sung canxi nhm nõng cao chõt lng chm súc nuụi dng cho tre trng MNB xó Liờn Ninh, huyn Thanh Trỡ, thnh ph H Ni Chỳng tụi, rõt mong c s úng gúp y kin ca cỏc cõp lónh o, cỏc bn ng nghip bụ sung cho ti hon thin hn, giỳp cho cụng tỏc qun ly ca trng MNB núi chung, cỏ nhõn tụi núi riờng cú thờm kinh nghim cụng tỏc ch o chm súc nuụi dng nhng nm tip theo Xin chõn thnh cm n Liờn Ninh, ngy 25 thang 04 nm 2013 XC NHN CA TH TRNG N V Tụi xin cam oan SKKN mỡnh vit khụng chộp ca ngi khỏc Ngi viờt Hoang Thi Oanh Trng MNB xa Liờn NInh 28 Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh TI LIU THAM KHO Trng MNB xa Liờn NInh 29 Sang kiờn quan ly Sang kiờn kinh nghiờm Hoang Thi Oanh - Sỏch dinh dng v cỏch ch bin mún n cho tre mm non( nh xuõt bn giỏo dc Vit Nam) - Ti liu dinh dng ca vin dinh dng Quc gia Trng MNB xa Liờn NInh 30 Sang kiờn quan ly ... cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở trường mầm non B Liên Ninh Thời gian thực đề tài năm học 2012- 2013 PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ I Cơ sở lý luận: Canxi đóng... trung b ̉ sung dinh dưỡng đảm b o cân đối tỷ lệ chất, b ̉ sung can xi, B1 đầy đủ giúp cho thể trẻ khỏe mạnh Trên số kinh nghiệm đạo giáo viên, nhân viên b ̉ sung canxi nhằm nâng cao chất. .. 16000đ/ trẻ/ ngày, giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất cũng tinh thần điều hết sức cần thiết.Chính vậy,tôi lựa chọn đề tài: Biện pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên b sung canxi cho trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp chỉ đạo giáo viên,nhân viên bổ sung canxi cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở trường mầm non b liên ninh, Biện pháp chỉ đạo giáo viên,nhân viên bổ sung canxi cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở trường mầm non b liên ninh, Biện pháp chỉ đạo giáo viên,nhân viên bổ sung canxi cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở trường mầm non b liên ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay