Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua các quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013

10 199 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 19:27

MỞ ĐẦU Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay, Quốc hội ban hành Hiến pháp, là: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 Hiến pháp năm 2013 Từng Hiến pháp phát huy vai trò sứ mệnh lịch sử giai đoạn cách mạng khác Xuyên suốt Hiến pháp, nguyên tắc dân chủ - chủ quyền Nhân dân, luôn khẳng định Trong Hiến pháp năm 2013 quyền làm chủ Nhân dân lần khẳng định thể đầy đủ, sâu sắc Ở phạm vi viết này, em xin mạnh dạn chọn đề tài: “Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua quyền công dân Hiến pháp 2013” Trong trình làm bài, hạn chế kiến thức hiểu biết nên viết chắn không tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý từ thầy cô để viết thêm hoàn thiện NỘI DUNG I/ Một số vấn đề lý luận có liên quan Khái niệm hình thức dân chủ trực tiếp Dân chủ trực tiếp hai hình thức dân chủ (hình thức thứ hai hình thức dân chủ đại diện) Đây hình thức người dân trực tiếp định vấn đề, công việc quan trọng quốc gia, cộng đồng lãnh thổ, trực tiếp thông qua đạo luật mà không qua yếu tố trung gian Đặc tính chủ yếu hình thức dân chủ trực tiếp nhanh chóng, chúng đảm bảo tính nguyên vẹn ý chí trị nhân dân Đồng thời, thông qua cách giải trực tiếp có tác dụng chuyển tải ý chí trị nhân dân cách trực tiếp vấn đề quốc gia, nhân dân có đủ sở kiểm soát đường trị quan quyền lực nhà nước Khái niệm quyền công dân Để hiểu khái niệm quyền công dân trước hết ta phải làm rõ khái niệm công dân Công dân xác định thể nhân mặt pháp lý thuộc nhà nước định Quyền công dân hiểu quyền hưởng chủ quyền nhà nước nhà nước bảo hộ quyền lợi nước nước ngoài, đồng thời phải thực số nghĩa vụ định nhà nước tham gia nghĩa vụ quân hay tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân… Một số quyền công dân quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền tham gia quản lý nhà nước, quyền khiếu nại tố cáo… Những quyền công dân quy định Hiến Pháp - văn pháp luật có hiệu lực pháp lý cao Việt Nam II/ Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua quyền công dân Hiến pháp 2013 Hiến pháp năm 2013 đời khẳng định chủ quyền nhân dân việc xây dựng, thi hành bảo vệ Hiến pháp, tôn trọng đề cao quyền làm chủ người dân, thể rõ chất dân chủ Nhà nước ta, Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức Đồng thời quy định cụ thể cách thức để nhân dân thực quyền lực nhà nước dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện (Điều Hiến pháp năm 2013) Trong hình thức dân chủ trực tiếp thể thông qua quyền công dân như: Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua quyền bầu cử, ứng cử công dân Bầu cử hình thức dân chủ trực tiếp cao Theo nghĩa rộng, trình hình thành nên quan nhà nước giao thẩm quyền cho cá nhân người có chức vụ quan quyền lực nhà nước thông qua hình thức bỏ phiếu cử tri Đó trình lựa chọn người đại diện nhân dân vào quan quyền lực nhà nước khác như: quan đại biểu (Quốc hội, hội đồng nhân dân), Tòa án, nguyên thủ quốc gia người đứng đầu Chính phủ Xuyên suốt trình lập hiếp Việt Nam qua năm Hiến pháp, Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992 gần Hiến pháp 2013 quy định có quan nhà nước nhân dân trực tiếp bầu quan quyền lực nhà nước Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp Chức chế độ bầu cử việc ủy quyền từ nhân dân tới người đại diện Thấy rõ tầm quan trọng bầu cử nên Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu xây dựng quyền nhân dân thực thi quyền lực thuộc nhân dân, Người trực tiếp đạo bầu cử thắng lợi đặt tảng cho bầu cử sau Điều 27, Hiến pháp 2013 có quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân…” Theo quy định công dân Việt Nam đủ 18 tuổi (có lực pháp luật) hưởng, phát sinh quyền bầu cử đủ 21 tuổi quyền tham gia ứng cử làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp trừ trường hợp người bị trí người bị tòa án tước quyền bầu cử ứng cử Để xây dựng nhà nước vững mạnh tìm người đủ đức đủ tài vai trò người bầu người bầu quan trọng Ở độ tuổi từ mười tám trở lên người suy nghĩa nhận thức vấn đề cách đắn định công việc quan trọng Làm chủ nhà nước, nhân dân ta trước tiên thực quyền làm chủ Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp Việc bầu cử, lựa chọn người xứng đáng đại diện cho quan quyền lực nhà nước cao không quyền lợi, trách nhiệm công nhân mà trách nhiệm người đại biểu Thông qua hoạt động liên quan đến bầu cử, lợi ích xã hội, khuynh hướng quan điểm trị bộc lộ cọ xát lẫn Nhờ đó, nhân dân hiểu đường lối trị, lực uy tín đảng trị lực lượng nắm quyền, so sánh cương lĩnh, chương trình hành động họ với thực tiễn hiệu hoạt động họ Vì vậy, nói, bầu cử dân chủ không hình thức thể ý chí nhân dân mà phương thức kiểm tra, kiểm soát quyền lực Tuy nhiên, mức độ thể ý chí đích thực nhân dân thông qua bầu cử khả thông qua bầu cử để kiểm soát quyền lực phụ thuộc vào nhiều yếu tố ý thức trị, trình độ văn hóa học vấn cử tri, tính trung thực phương tiện truyền thông…do khoản 1, điều 7, Hiến pháp 2013 quy định: “Việc bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp bỏ phiếu kín” Quyền ứng cử biểu hình thức dân chủ trực tiếp, quyền hiểu quy định pháp luật khả công dân thể nguyện vọng ứng cử làm đại biểu Quốc hội Quyền quy định Điều 27 Hiến pháp 2013 Đối với xã hội mở rộng quyền tự dân chủ quyền ứng cử quyền không thiếu công dân Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua hoạt động bãi nhiện đại biểu, công dân Bãi miễn đại biểu chế định có đặc trưng ngược lại với chế định bầu cử Trong trường hợp theo thủ tục luật định, kết bỏ phiếu tín nhiệm nhân dân, đại biểu bị tước tư cách đại biểu Bãi miễn hình thức phản ánh yêu cầu gắn bó đại biểu với đơn vị bầu cử Hình thức bãi miễn đại biểu chế định trị ‐ pháp lý quan trọng việc điều chỉnh mối liên hệ nhân dân đại biểu nhân dân Mặc dù chế định trị ‐ pháp lý quan trọng chế định bãi miễn thực thực tiễn quy định pháp lý phức tạp mà trước hết yêu cầu số lượng chữ ký cử tri đề xuất bãi miễn đại biểu Hiến pháp năm 2013 (điều 7), khái niệm “bãi miễn” trước thay khái niệm “bãi nhiệm” trao quyền cho cử tri quan đại biểu bầu Theo đó, khoản 2, điều 7, Hiến pháp 2013 quy định “Đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri Quốc hội, hội đồng nhân dân bãi nhiệm không xứng đáng với tín nhiệm nhân dân” Quyền bãi nhiệm đại biểu quyền quan trọng công dân từ quyền nhân dân thể trực tiếp quyền làm chủ Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội Bản chất nhân dân, tính chất dân chủ nhà nước ta hết lòng, phục vụ nhân dân cán bộ, công chức quan nhà nước mà thể việc huy động tham gia đông đảo nhân dân vào quản lý công việc nhà nước Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước dân, dân dân, người dân đóng vai trò quan trọng hoạt động quản lý nhà nước việc xây dựng nhà nước pháp quyền thực thành công Nhân dân tham gia quản lý công việc nhà nước biểu trực tiếp quyền dân chủ, quyền tham gia quản lý nhà nước thể khoản Điều 28 Hiếp pháp 2013 Người dân phải không ngừng nâng cao tri thức, hiểu biết, chuyên môn, xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ti tiếp xúc với quan công quyền để đòi hỏi quyền lợi đáng ghi nhận Hiến pháp văn quy phạm pháp luật Làm chủ không quyền mà nghĩa vụ, trách nhiệm, số không làm tròn bổn phận công dân, họ muốn hưởng quyền lợi mà mà không muốn làm nghĩa vụ, chí có người cố tình vi phạm pháp luật Về phía quan nhà nước cán công chức làm nhiệm vụ thái độ quan liệu, hách dịch người dân, thiếu trách nhiệm trước chức trách giao Không Việt Nam mà xã hội lực lượng nơi dân Nhà nước muốn làm việc phải dựa vào sức dân, thông qua việc huy động công sức, trí tuệ nhân dân Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua quyền trưng cầu dân ý công dân Trưng cầu ý dân hình thức lấy ý kiến nhân dân vấn đề hệ trọng đất nước địa phương thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước Thông qua hoạt động này, người dân đến tuổi trưởng thành, với tư cách công dân mình, thể kiến cách cụ thể vấn đề cần có định dứt khoát sau quan nhà nước có thẩm quyền làm chưa tìm giải pháp thoả đáng Điều 29 Hiến pháp 2013 có quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân” Qua trưng cầu ý dân, cử tri có quyền có dịp bày tỏ quan điểm điều kiện để quan lãnh đạo quản lý “tự kiểm tra” Nhưng quan trọng qua đó, người dân có điều kiện kiểm tra, giám sát trực tiếp việc thực ý kiến trưng cầu, cung cấp đầy đủ thông tin vấn đề kiện có liên quan Việc lấy ý kiến nhân dân vấn đề có nhiều mức độ: trưng cầu có tính định, trưng cầu có tính tham khảo, sáng kiến nhân dân việc giải vấn đề đó; khiếu nại vụ việc cụ thể Trong số hình thức chế dân chủ trực tiếp trưng cầu ý dân có tính định hình thức dân chủ trực tiếp cao nhất, bảo đảm tính hiệu lực tức thời kết biểu Các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 Hiến pháp năm 2013 quy định chế định trưng cầu ý dân Về mặt pháp lý, từ “phúc quyết” đến “trưng cầu ý dân” bước phát triển Phúc quyết, theo Hiến pháp năm 1946 việc đưa vấn đề định để biểu lại: chẳng hạn, việc sửa đổi Hiến pháp, Quốc hội thông qua, để có hiệu lực thi hành thủ tục bắt buộc đưa sửa đổi để toàn dân biểu quyết; nhân dân, tỷ lệ phiếu luật định, chấp thuận có hiệu lực Những vấn đề đưa để toàn dân phúc giới hạn vấn đề quan nhà nước có thẩm quyền thông qua, theo Hiến pháp 1959, 1980, 1992 với năm 2013 nước ta không giới hạn nên vấn đề đưa trưng cầu ý dân có phạm vi rộng hơn, không bao gồm vấn đề quan nhà nước có thẩm quyền thông qua mà vấn đề chưa thông qua nhân dân, tỉ lệ phiếu luật định, trực tiếp định Luật Trưng cầu ý dân gồm chương, 52 điều Quốc hội khóa XIII thông qua kỳ họp thứ 10 ngày 25/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 Luật Trưng cầu ý dân ban hành kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối Đảng, cụ thể hóa quy định Hiến pháp năm 2013 phát huy dân chủ quyền làm chủ nhân dân Việc ban hành Luật Trưng cầu ý dân góp phần tạo sở pháp lý đồng điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp thực hành dân chủ, sử dụng phương thức trưng cầu ý dân để nhân dân thể ý chí quyền lực với tư cách chủ thể vấn đề quan trọng đất nước; đồng thời, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua quyền khiếu nại, tố cáo công dân Việc thực quyền khiếu nại tố cáo, hình thức biểu dân chủ xã hội chủ nghĩa điều kiện trực tiếp để nhân dân tham gia quản lý xã hội, quản lý nhà nước Quyền khiếu nại, tố cáo quyền công dân thể Hiến pháp nước ta Ở Hiến pháp 2013 quy định khoản Điều 30 cụ thể sau: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền việc làm trái pháp luật quan, tổ chức, cá nhân” Khi khiếu nại, tố cáo nhân dân chuyển đến cho quan Nhà nước thông tin, phát việc làm vi phạm pháp luật, xâm hại đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân, sở Nhà nước kiểm tra lại hoạt động, hành vi quan cán mình, kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm, chí loại trừ khỏi máy Nhà nước người không xứng đáng, làm cho máy Nhà nước ngày sạch, vững mạnh Thực tế cho thấy yếu tổ chức máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, vấn đề bất cập sách, pháp luật phát hiện, kiến nghị với lãnh đạo cấp, ngành đa phần phát từ thực tiễn công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo Tuy nhiên, năm qua, công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo không hạn chế, yếu kém; nhiều vụ việc giải không sách pháp luật, phối hợp giải chưa tốt, đùn đẩy, công tác vận động tuyên truyền pháp luật chưa hiệu Như vậy, khẳng định rằng, quyền khiếu nại, tố cáo quyền hiến định công dân, quyền có tính chất trị pháp lý công dân hình thức biểu dân chủ xã hội chủ nghĩa Việc thực quyền khiếu nại, tố cáo công dân sở tảng cho việc thực quyền nghĩa vụ khác công dân Đồng thời, phương tiện để công dân đấu tranh chống lại hành vi trái pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, tập thể, quyền lợi ích hợp pháp mình, thông qua thiết thực tham gia vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội Đây biểu quan trọng hình thức dân chủ trực tiếp nước ta III/ Thực tiễn việc thực hành dân chủ trực tiếp nước ta Nội dung hình thức dân chủ trực tiếp thông qua quyền công dân ngày quy định cụ thể, đầy đủ Hiến pháp đảm bảo thực Nhà nước Trong thời gian qua hình thức dân chủ trực tiếp ngày đóng vai trò tích cực việc phát huy quyền làm chủ mặt nhân dân Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực, thực tế thực hình thức dân chủ bộc lộ số hạn chế định Không trường hợp việc thực hành dân chủ mang tính hình thức, có nơi, có lúc biểu lợi dụng dân chủ, khiếu kiện đông người, vượt cấp gây đoàn kết nội bộ, gây rối, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội Tình trạng quan liêu, không thực tôn trọng dân chủ nặng phận cán bộ, đảng viên, công chức, có biểu quan liêu, xa dân từ sở Ở số trường hợp định người dân đưa bị chi phối quyền, đảng phái trị giới truyền thông Do vậy, nội dung ghi nhận Hiến pháp, Luật dân chủ cần hướng vào việc tăng cường hình thức thực dân chủ trực tiếp, cụ thể như: Tăng số lượng công việc mà cấp quyền trung ương địa phương phải thông tin, thảo luận với người dân; củng cố chế quyền; tiếp thu ý kiến, nguyện vọng nhân dân, nâng cao hiệu lực pháp lý việc tiếp thu ý kiến nhân dân đóng góp; tăng cường vai trò hình thức giám sát nhân dân quan hệ thống trị, đặc biệt quan dân cử hội đồng nhân dân; bổ sung hình thức dân chủ trực tiếp mới, áp dụng giới sáng kiến chương trình nghị sự… KẾT LUẬN Việt Nam ta đường hoàn thiện quy định quyền người quyền công dân để từ phát huy quyền làm chủ đất nước cách trực tiếp công dân, xây dựng nhà nước tiến bộ, dân chủ đẩy mạnh phương châm: “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” Là luật Nhà nước, Hiến pháp 2013 đóng vai trò quan trọng việc quy định phương thức, xác lập chế bảo đảm cho nhân dân thực quyền làm chủ Trên toàn quan điểm lập luận em Do nhiều ý chí chủ quan nhiều thiếu sót, lủng củng cách trình bày Mong quý thầy cô bỏ qua cho em nhận xét để làm hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học luật Hà Nội, giáo trình luật hiến pháp Việt Nam, nhà xuất Công An Nhân Dân , Hà Nội, 2016 Khoa luật – Đại học quốc gia Hà Nội, giáo trình luật hiến pháp Việt Nam, nhà xuất Công An Nhân Dân, Hà Nội, 2014 Thực dân chủ trực Hiến pháp năm 2013: Một số vấn đề lí luận thực tiễn, Vũ Công Giao – Nguyễn Minh Tuấn, Tạp chí luật học, ĐSLHP, 2014, tr 12 – 18 Một số vấn đề lý luận, thực tiễn dân chủ trực tiếp, dân chủ sở Thế Giới Việt Nam, nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội, 2014 Hiến pháp 2013 việc hoàn thiện chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước, Nguyễn Thị Hoài Phương, Tạp chí luật học, ĐSLHP, 2014, tr 68 – 76 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, nhà xuất Lao Động, 2014 Từ điển – Wikipedia tiếng Việt Các hình thức thực thi dân chủ trực tiếp giới Việt Nam, Ths Hoàng Thị Thu Thủy, Tạp chí dân chủ pháp luật, 2015 PHỤ LỤC Cử tri làng Kon Trú xã Vĩnh Kim tham gia bầu cử (nguồn: Internet) UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Luật Trưng cầu ý dân (nguồn: Internet) 10 ... Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua quyền công dân Hiến pháp 2013 Hiến pháp năm 2013 đời khẳng định chủ quyền nhân dân việc xây dựng, thi hành bảo vệ Hiến pháp, tôn trọng đề cao quyền làm chủ. .. tiếp thể thông qua quyền công dân như: Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua quyền bầu cử, ứng cử công dân Bầu cử hình thức dân chủ trực tiếp cao Theo nghĩa rộng, trình hình thành nên quan nhà... nông dân đội ngũ trí thức Đồng thời quy định cụ thể cách thức để nhân dân thực quyền lực nhà nước dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện (Điều Hiến pháp năm 2013) Trong hình thức dân chủ trực tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua các quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013, Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua các quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013, Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua các quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay