TUYỂN TẬP BÀI TẬP SỬA LỖI ÔN THI THPTQUỐC GIA 2017

19 326 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 19:05

Bài tập tìm lỗi sai số 1Dạng bài tập tìm lỗi chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ngữ pháp và đôi khi là từ vựng. Do đó các em cần trang bị cho mình những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp một cách thật vững chắc. Với dạng bài tập này, các em nên chú ý một số kĩ năng sau: Không nên quá tập trung vào cả câu và ý nghĩa của cả câu. Hãy tập trung quan sát các từcụm từ được gạch chân, các từcụm từ trước và sau chúng. Tìm ra mối liên hệ giữa các thành phần trong câu. Tìm ra được sự bất ổn trong mối quan hệ giữa 2 thành phần nào đó sẽ giúp các em có được câu trả lời.Ví dụ: A baby gorilla is a shy (A), friendly (B) animal that (C) like (D) attention.Ta nhận thấy shy và friendly đều là các tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau là animal nên chúng không phải là lỗi mà chúng ta đang tìm kiếm.that là đại từ quan hệ thay cho animal cũng hoàn toàn đúng. Lại thấy that ở đây thay cho danh từ số ít a shy, friendly animal , suy ra động từ theo sau that phải được chia ở dạng số ít. Như vậy đáp án đúng của câu này là D và phải sửa thành likes. Tuy nhiên trong đề thi đại họccao đẳng, các em chỉ việc tìm ra lỗi sai chứ không cần sửa. Ví dụ trên đề cập đến lỗi sai thuộc chủ điểm ngữ pháp Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Để các em có thể làm tốt hơn phần này chúng tôi đang cố gắng soạn các bài học về các nhóm lỗi thường được kiểm tra và sẽ cho ra mắt trong thời gian sớm nhất. Sau đây các em hãy cùng làm bài tập tìm lỗi sai đầu tiên nhéI. Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction.1.I shall contact you(A) as soon as(B) they will phone(C) me(D).Trong mệnh đề chỉ thời gian trong tương lai chúng ta không dùng thì tương lai mà dùng thì hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành.Sửa: will phone > phone2.Mrs. Brown is 90 years(A) old. She is too weak(B) to walk. She experiences(C) the weak(D) of old age.Ở vị trí này ta cần 1 danh từ chứ không phải 1 tính từ.Sửa: weak > weakness3.It is advisable(A) that one(B) should have ones teeth(C) checked regular(D).Cấu trúc: have sth done, như vậy, lỗi sai không nằm ở checked mà ở từ regular. Ở đây cần 1 trạng ngữ bổ nghĩa cho động từ checked.Sửa: checked regular > checked regularly4.As the weather changes from(A) hot to cold, both man and animals(B) have to make sure that they are(C) able to stand the changes(D).Câu này không nói về 1 người cụ thể mà nói về loài người. Do đó phải dùng số nhiều của manSửa: man and animals > men and animals5.It used to(A) take he one(B) hour to drive the car 50kms(C) from home to(D) his office.Sau động từ take là tân ngữ.Sửa: he > him6.Alan asked(A) if is there(B) any special way of telling(C) a man that he was(D) impolite.Đây là câu gián tiếp chuyển từ câu hỏi phỏng đoán. Sau if sẽ là 1 mệnh đề ở dạng câu trần thuật chứ không phải câu hỏi. Hơn nữa phải áp dụng quy tắc lùi 1 thì.Sửa: is there > there was7.Learners of English(A) as a foreign language often fail to(B) distinguish between(C) unfamiliar sound(D) in that language.Giới từ between được dùng khi có 2 hoặc hơn 2 đối tượng trong khi sound (âm) trong trường hợp này là danh từ đếm được mà lại ở dạng số ít.Sửa: sound > sounds8.That math(A) problem is too(B) difficult for him(C) to solve it(D).Lưu ý rằng trong cấu trúc too + adj + for sb + to V, ta không nhắc lại chủ ngữ dưới bất kì dạng nào.Sửa: bỏ it9.In spite of(A) the teachers advise(B), he didnt make any attempt(C) to do(D) his homework.advise là động từ. Trong trường hợp này chúng ta cần 1 danh từ.Sửa: advise > advice10.Although he was late(A) for class(B), but(C) he didnt even apologize(D).Không dùng cả although và but trong cùng 1 câu.Sửa: bỏ but Mr Nguyen HỆ THỐNG BÀI TẬP TÌM, SỬA LỖI SAI – ÔN IOE CẤP TỈNH Dạng tập tìm lỗi chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ngữ pháp từ vựng Do em cần trang bị cho kiến thức từ vựng ngữ pháp cách thật vững Với dạng tập này, em nên ý số kĩ sau: - Không nên tập trung vào câu ý nghĩa câu - Hãy tập trung quan sát từ/cụm từ gạch chân, từ/cụm từ trước sau chúng Tìm mối liên hệ thành phần câu Tìm bất ổn mối quan hệ thành phần giúp em có câu trả lời Ví dụ: A baby gorilla is a shy (A), friendly (B) animal that (C) like (D) attention Ta nhận thấy "shy'' "friendly" tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau "animal" nên chúng lỗi mà tìm kiếm "that" đại từ quan hệ thay cho "animal" hoàn toàn Lại thấy "that" thay cho danh từ số " a shy, friendly animal" , suy động từ theo sau "that" phải chia dạng số Như đáp án câu D phải sửa thành "likes" Tuy nhiên đề thi đại họccao đẳng, em việc tìm lỗi sai không cần sửa Ví dụ đề cập đến lỗi sai thuộc chủ điểm ngữ pháp Sự hòa hợp chủ ngữ động từ Để em làm tốt phần cố gắng soạn học nhóm lỗi thường kiểm tra cho mắt thời gian sớm Sau em làm tập tìm lỗi sai nhé! I Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.I shall contact you(A) as soon as(B) they will phone(C) me(D) 2.Mrs Brown is 90 years(A) old She is too weak(B) to walk She experiences(C) the weak(D) of old age 3.It is advisable(A) that one(B) should have one's teeth(C) checked regular(D) 4.As the weather changes from(A) hot to cold, both man and animals(B) have to make sure that they are(C) able to stand the changes(D) 5.It used to(A) take he one(B) hour to drive the car 50kms(C) from home to(D) his office 6.Alan asked(A) if is there(B) any special way of telling(C) a man that he was(D) impolite 7.Learners of English(A) as a foreign language often fail to(B) distinguish between(C) unfamiliarsound(D) in that language 8.That math(A) problem is too(B) difficult for him(C) to solve it(D) 9.In spite of(A) the teacher's advise(B), he didn't make any attempt(C) to do(D) his homework 10.Although he was late(A) for class(B), but(C) he didn't even apologize(D) II Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.Peter and Tom plays(A) tennis(B) every afternoon(C) with Mary and me(D) 2.Tom said that if he had to do(A) another(B) homework tonight, he would not be able(C) to attend(D) the concert 3.These(A) televisions are all too expensive(B) for we to buy(C) at this time(D) 4.Rita enjoyed to be(A) able to meet(B) some(C) of her old friends during her vacation(D) 5.After George had returned(A) to his house(B), he(C) was reading(D) a book 6.We insist on you(A) leaving(B) the meeting before(C) any further outbursts(D) 7.The children were playing(A) last night outdoors(B) when it began(C) to rain very hard(D) Mr Nguyen 8.Because(A) they had spent too many(B) time considering(C) the new contract, the students lost the opportunity to lease(D) the apartment 9.It has(A) been a long time(B) since(C) we last talked to John, isn't it(D)? 10.Tom has not(A) completed the assignment(B) yet(C), and Maria hasn't neither(D) 11.Please don't(A) make(B) so much(C) noise I study(D) 12.The(A) Chinese(B) have invented(C) printing(D) III Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.Jill isn't on(A) the phone, that(B) makes it(C) difficult to contact(D) her 2.They gave us a lot of(A) information, most(B) of that(C) was useless(D) 3.Norman doesn't know everything(A) but he talks(B) as if(C) he knows(D) everything 4.I wish you(A) were(B) here(C) yesterday(D) 5.The(A) batteries in(B) this radio need(C) to change(D) 6.I went to(A) the United States six months ago(B) because mine cousin(C) is out(D) there 7.There is a hostel(A) at the(B) bottom of the canyon(C) where we can stay there(D) 8.You pay(A) about $50 per person(B) and can having(C) dinner and breakfast there(D) 9.I was such nervous(A) that I didn't(B) think I would(C) pass the exam(D) 10.I read something(A) about(B) Taranrino's new film(C) on that(D) magazine 11.Could(A) you mind telling(B) me the way to(C) the nearest(D) restaurant? 12.I'd prefer(A) to it on myself(B), because other(C) people make(D) me nervous 13.She asked why(A) did Mathew look(B) so embarrassed(C) when he saw(D) Carole 14.I'm afraid(A) Petra is on(B) the phone Do you want(C) to come in and waiting(D)? 15.It spent(A) a long time to travel(B) to the skiing resort(C) but in the end(D) we got there IV Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.We said(A) them(B) their houses(C) were(D) very nice 2.The only thing(A) I'm interested in(B) is why(C) did he doing it(D) 3.She advised(A) John(B) not trust(C) that man(D) 4.The water was not(A) enough warm(B) for the children(C) to swim in(D) 5.Cycling is(A) a good form of exercise even if it(B) is on(C) a stationary exercising(D) bike 6.I asked(A) him(B) whose car(C) he borrowed(D) the night before 7.Tom said that(A) he had seen(B) John the day before but(C) John didn't see(D) him 8.The police asked(A) them(B) what(C) happening was(D) 9.The next important(A) question we have to decide(B) is(C) when we have to(D) finish our work 10.Billy decided to buy(A) in the morning a new car(B), but in the afternoon(C) he changed his mind(D) 11.The food(A) that is cooking(B) in the kitchen is smelling(C) delicious(D) 12.After he had bought(A) him(B) a new automobile, he sold(C) his(D) bicycle 13.It was not until(A) all the candles went off(B) did(C) Alice cut the birthday cake(D) 14.Food(A) manufacturers may use food additives(B) for preserving(C) or to flavor foods(D) 15.Founded(A) in 1707, Philadelphia is not only the largest(B) city in Pennsylvania but also one of the largest city(C) across(D) the US V Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.You'd better(A) learning(B) a foreign language before applying(C) for(D) a job 2.My parents will meet(A) me when(B) I arrive(C) to(D) the airport Mr Nguyen 3.While I am writing(A) my composition last night(B), someone knocked(C) at the door(D) 4.Florida, that(A) is known to be(B) the sunshine state, attracts(C) many tourists every(D) year 5.She shouted at(A) him "Go away(B), I don't want to(C) see you no longer(D)" 6.Until about(A) 12,000 years ago, man obtained(B) most of his food(C) by hunting and fish(D) 7.There are such a long assignments(A) that(B) I can't(C) finish them(D) 8.More(A) electricity you use(B), the higher(C) your bill will be(D) 9.She is(A) said(B) working(C) 16 hours(D) a day 10.Look! That(A) man tries(B) to(C) open the door of(D) your car 11.I am thinking(A) it would be(B) a good(C) idea to leave(D) early 12.Einstein was(A) the physicist who(B) has developed(C) the(D) theory of relativity 13.I have(A) known(B) Bob since(C) five years(D) 14.She'll(A) get(B) Christine do(C) her hair tomorrow(D) 15.She had(A) her(B) hair(C) done(D) now VI Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.Because there are less(A) members present tonight than(B) there were(C) last night, we must wait until the next meeting to vote(D) 2.It(A) has been(B) a long time(C) since we last talked to John, isn't it(D)? 3.The progress(A) made(B) in space(C) travel for(D) the early 1960s is remarkable 4.Sandra has not rarely(A) missed a play(B) or concert since(C) she was seventeen years old(D) 5.The(A) governor has(B) not decided how to deal with(C) the new problems already(D) 6.There was(A) a(B) very interesting news on the radio(C) this morning about(D) the earthquake in Italy 7.The professor had already given the homework assignment(A) when he had remembered(B) thatMonday(C) was(D) a holiday 8.Having been beaten by(A) the police for striking an officer(B), the man(C) will cry out(D) in pain 9.This table is not sturdy enough(A) to support(B) a television, and that one(C) probably isn't neither(D) 10.The bridge was hitting(A) by a large ship during(B) a sudden(C) storm last(D) week 11.The novel and the short story are the literary forms(A) most(B) commonly called "fiction", but contemporary narrative(C) poetry and drama were(D) also forms of fiction 12.My brother attends(A) an university(B) in the Midwest which specializes(C) in astrology(D) 13.Some of the plants(A) require very little care(B), but this one needs much more sunlight(C) than theothers ones(D) 14.As a child grows on(A), its physical health is affected(B) by(C) many elements(D) in the air, water and food 15.The direct(A) sources of(B) fresh water in lakes are(C) rain, melted snowy(D) and ice VII Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.I would love(A) coming(B) to your wedding but it just(C) isn't possible(D) 2.I remember(A) to see(B) her when(C) I was a small(D) boy 3.While(A) she saw what(B) had happened(C), she began to laugh(D) loudly 4.When(A) you see Tom, remember(B) giving(C) him my regards, won't(D) you? 5.The(A) apples are(B) good for(C) your health(D) 6.The most(A) people still(B) believe that(C) marriage and family life are(D) the basis of our society 7.Braille is a system(A) of reading and writing(B) by touch(C) for blind(D) 8.She sitting(A) in(B) an armchair(C) reading(D) a book Mr Nguyen 9.Jim never(A) gets used to(B) work(C) hours a day(D) 10.Life(A) would be(B) very difficult without(C) the electricity(D) 11.New laws should be writing(A) to accommodate(B) changes in(C) our(D) society 12.Usually(A) the(B) climate in mountainous areas becomes much windy(C) at higher(D) altitudes 13.No one would have attended(A) the lecture if you told(B) the truth about(C) the guest speaker(D) 14.When(A) there are low(B) sales, companies often decide developing(C) new products(D) 15.Everybody at(A) the party was(B) very colorful(C) dressed(D) VIII Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.I'll make(A) some sandwiches before(B) I'll leave(C) for(D) the office in the morning 2.Thompson controlled the ball the best(A), kicked the ball the farthest(B), and ran the faster(C) of all(D) the players 3.This new nice(A) flat looks(B) perfect(C) for a(D) young couple 4.Stand up straight(A), breathe deeply(B), hold your head up(C) and no look(D) down! 5.We work with(A) many people who are(B) different from us(C) because every persons are(D) unique 6.The journalist has(A) not finished the article(B) on(C) the negotiation already(D) 7.We have rented(A) two videos(B) and watched(B) them with(D) some friends last night 8.Each year people around(A) the world spending(B) billions of dollars buying(C) merchandise on the internet(D) 9.There are any(A) tips on how(B) to save money and protect yourself(C) when shopping online(D) 10.Don't buy from Websites unless(A) they list a toll-free number so as(B) you can call their customer service department(C) if there is(D) a problem 11.Three days aren't(A) enough(B) for(C) a good(D) holiday 12.I waited nervous(A) in(B) the waiting(C) room before(D) the interview 13.Eva lived(A) in America for(B) five years, so she speaks(C) very well(D) English 14.Either(A) my mother nor my father wants(B) me to be(C) an engineer(D) 15.These(A) televisions are all too expensive(B) for we to buy(C) at this time(D), but perhaps we will return later IX Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.After she had bought(A) himself(B) a new automobile, she sold(C) her(D) bicycle 2.The next important(A) question we have to decide(B) is when we have to(C) submit(D) the proposal 3.George has not(A) completed the assignment(B) yet(C), and Maria hasn't neither(D) 4.John decided to buy(A) in the morning a new car(B), but in the afternoon(C) he changed his mind(D) 5.After John eaten(A) dinner, he wrote(B) several letters(C) and went to bed(D) 6.The manager has finished(A) working(B) on the report(C) last night, and now she will begin to write(D) the other proposal 7.Because(A) Sam and Michelle had done(B) all of the work theirselves(C), they were unwilling to give(D) the results to Joan 8.Daniel said that if he had(A) to another(B) homework tonight, he would not be able(C) to attend(D) the concert 9.After to take(A) the medication, the patient(B) became drowsy(C) and more manageable(D) 10.We insist on you(A) leaving(B) the meeting before(C) any further outbursts(D) take place 11.It has(A) been a long time(B) since(C) we last talked to John, isn't it(D)? Mr Nguyen 12.Henry objects to our buying(A) this house without the approval of(B) our attorney(C), and John does so(D) 13.Rita enjoyed to be(A) able to meet(B) several(C) members of Congress during her vacation(D) 14.After(A) being indicted for(B) his part in a bank robbery, the reputed(B) mobster decided find(D) another attorney 15.Animals and man(A) use the energy finding(B) in food to operate(C) their(D) body and muscles X Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.Children enjoy telling and listening(A) to ghosts stories (B), especially(C) on Halloween night (D) 2.The way(A) a junior college is organised and financed depends at(B) whether(C) it is a public or private institution(D) 3.Elephants have so long(A) flexible trunks that(B) they seem clumsy(C) as(D) they walk 4.The(A) president went fishing(B) after(C) he has finished(D) with the conference 5.Because(A) they have moved away(B), they hardly never(C) go to the beach any more(D) 6.He isn't driving(A) to the(B) convention in March(C), and neither they are(D) 7.A(A) milk can provide(B) protein for a cheap(C), nutritionally balanced(D) diet 8.Please give me(A) a few(B) coffee and some sugar(C) if you have any(D) left 9.The(A) modern American dictionary is typically(B) a single compact volume publishing(C) at(D) a modest price 10.Harry's advisor persuaded his taking(A) several courses which(B) did not involve(C) much knowledge of mathematics(D) 11.Does(A) Jose know how(B) to shipping(C) the fragile parts so that(D) they don't break during export? 12.Idaho ranks(A) first among(B) the states in(C) potatoes(D) production 13.Perhaps the most(A) unique thing about(B) carbon atoms are(C) their ability to combine(D) with themselves 14.The seventeenth century was one(A) in that(B) many significant advances were(C) made in both(D) science and philosophy 15.Culture(A) and society(B) are so interdependent that they not occur(C) without each another(D) XI Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.The season(A) changes of weather cause(B) color changes in the leaves(C) of deciduous(D) trees 2.The students were(A) interested(B) in take(C) a trip to the National History Museum, but they were not able to raise(D) enough money 3.A(A) strong economies(B) makes imports cheap(C) and exports more expensive(D) 4.Buying clothes are(A) often a very time-consuming(B) practice because those(C) clothes that a person likes are rarely the ones(D) that fit him or her 5.Many(A) people believe that New York is the(B) most great (C) city in(D) America 6.Three conditions(A) critical for growing(B) plants are soil temperature, chemical balance, or(C)amount(D) of moisture 7.After she had bought(A) himself(B) a new motorbike, she sold(C) her(D) bicycle 8.The basic principle(A) of fiber optics has(B) been understood(C) since 1870, but major development in this field occur(D) primarily since 1951 9.Those(A) homework that the teacher assigned(B) is due on Tuesday(C) unless you have made(D) prior arrangements to turn it in late Mr Nguyen 10.As(A) the first American president's wife, Martha Washington performed her social duties(B) with(C)the generous hospitality(D), dignity and reserve 11.Our new television came(A) with a ninety-days warranty(B) on all(C) electrical components(D) 12.It is difficult(A) to get used to sleep(B) in a tent after having(C) a soft, comfortable bed to lie on(D) 13.The director felt badly(A) about not giving(B) Mary the position that(C) she had sought(D) with his company 14.Tom and Mark hope go(A) skiing in the mountains(B) this weekend if(C) the weather permits(D) 15.The(A) political candidate talked as if she has(B) already been(C) elected to the(D)presidency XII Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.If he weren’t(A) too old, he would(B) apply to the(C) job as a(D) war reporter 2.The singer which(A) performed live(B) on VTV3 yesterday has always(C) been the singer I admiremost(D) 3.Our Spanish professor would like us(A) spending(B) more(C) time practicing(D) our pronunciation 4.We thought our cameras were the same(A), but his is(B) different of(C) the one that I bought(D) 5.George hasn’t(A) completed the assignment(B) yet(C), and Maria hasn’t neither(D) 6.Kangaroos, that(A) can be seen(B) everywhere in Australia(C), have long tails(D) 7.Linda has such(A) many things to do(B) that she has(C) no time to go(D) out 8.Although(A) the quantity was(B) small, we had supplies enough(C) to finish(D) the experiment 9.Laser beams can kill cancer cells(A) while(B) leaving the surrounding(C) ones harmless(D) 10.Not only cigarettes and too(A) alcohol is believed(B) to be(C) harmful to one's(D) health 11.Not until recently(A) has interest of(B) tidal electric power(C) plants been revived(D) 12.Little they knew(A) in 1926, when the first TV broadcast(B) began, that it would have(C) such an impact(D) on people’s everyday lives 13.I need both(A) fine(B) brown sugar as well as(C) powdered sugar to bake(D) a Hawaiian cake 14.Paul did so(A) well in his speech today that(B) he should have rehearsed(C) it many times this past week(D) 15.We must be(A) quick There is(B) a little time(C) left(D) Mr Nguyen Bài tập tìm lỗi sai số Dạng tập tìm lỗi chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ngữ pháp từ vựng Do em cần trang bị cho kiến thức từ vựng ngữ pháp cách thật vững Với dạng tập này, em nên ý số kĩ sau: - Không nên tập trung vào câu ý nghĩa câu - Hãy tập trung quan sát từ/cụm từ gạch chân, từ/cụm từ trước sau chúng Tìm mối liên hệ thành phần câu Tìm bất ổn mối quan hệ thành phần giúp em có câu trả lời Ví dụ: A baby gorilla is a shy (A), friendly (B) animal that (C) like (D) attention Ta nhận thấy "shy'' "friendly" tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau "animal" nên chúng lỗi mà tìm kiếm "that" đại từ quan hệ thay cho "animal" hoàn toàn Lại thấy "that" thay cho danh từ số " a shy, friendly animal" , suy động từ theo sau "that" phải chia dạng số Như đáp án câu D phải sửa thành "likes" Tuy nhiên đề thi đại họccao đẳng, em việc tìm lỗi sai không cần sửa Ví dụ đề cập đến lỗi sai thuộc chủ điểm ngữ pháp Sự hòa hợp chủ ngữ động từ Để em làm tốt phần cố gắng soạn học nhóm lỗi thường kiểm tra cho mắt thời gian sớm Sau em làm tập tìm lỗi sai nhé! I Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.I shall contact you(A) as soon as(B) they will phone(C) me(D) Trong mệnh đề thời gian tương lai không dùng tương lai mà dùng đơn hoàn thành Sửa: will phone -> phone 2.Mrs Brown is 90 years(A) old She is too weak(B) to walk She experiences(C) the weak(D) of old age Ở vị trí ta cần danh từ tính từ Sửa: weak -> weakness 3.It is advisable(A) that one(B) should have one's teeth(C) checked regular(D) Cấu trúc: have sth done, vậy, lỗi sai không nằm "checked" mà từ "regular" Ở cần trạng ngữ bổ nghĩa cho động từ "checked" Sửa: checked regular -> checked regularly 4.As the weather changes from(A) hot to cold, both man and animals(B) have to make sure that they are(C) able to stand the changes(D) Câu không nói người cụ thể mà nói loài người Do phải dùng số nhiều "man" Sửa: man and animals -> men and animals 5.It used to(A) take he one(B) hour to drive the car 50kms(C) from home to(D) his office Sau động từ "take" tân ngữ Sửa: he -> him 6.Alan asked(A) if is there(B) any special way of telling(C) a man that he was(D) impolite Đây câu gián tiếp chuyển từ câu hỏi đoán Sau "if" mệnh đề dạng câu trần thuật câu hỏi Hơn phải áp dụng quy tắc lùi Sửa: is there -> there was 7.Learners of English(A) as a foreign language often fail to(B) distinguish between(C) unfamiliar sound(D) in that language Giới từ "between" dùng có đối tượng "sound" (âm) trường hợp danh từ đếm mà lại dạng số Sửa: sound -> sounds 8.That math(A) problem is too(B) difficult for him(C) to solve it(D) Lưu ý cấu trúc too + adj + for sb + to V, ta không nhắc lại chủ ngữ dạng Sửa: bỏ "it" 9.In spite of(A) the teacher's advise(B), he didn't make any attempt(C) to do(D) his homework Mr Nguyen "advise" động từ Trong trường hợp cần danh từ Sửa: advise -> advice 10.Although he was late(A) for class(B), but(C) he didn't even apologize(D) Không dùng "although" "but" câu Sửa: bỏ "but" II Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.Peter and Tom plays(A) tennis(B) every afternoon(C) with Mary and me(D) Câu mắc lỗi hòa hợp chủ ngữ động từ Chủ ngữ số nhiều nên động từ phải chia dạng số nhiều Sửa: plays -> play 2.Tom said that if he had to do(A) another(B) homework tonight, he would not be able(C) to attend(D) the concert Danh từ "homework" không đếm nên dùng "another" (thêm nữa) Sửa: another -> some more 3.These(A) televisions are all too expensive(B) for we to buy(C) at this time(D) "We" đại từ nhân xưng làm chủ ngữ câu Sau giới từ ta cần tân ngữ Sửa: we ->us 4.Rita enjoyed to be(A) able to meet(B) some(C) of her old friends during her vacation(D) Động từ "enjoy" với V-ing, không với to V Sửa: to be -> being 5.After George had returned(A) to his house(B), he(C) was reading(D) a book Ở vế trước ta thấy động từ chia khứ hoàn thành, nên động từ vế sau phải chia khứ đơn Như vậy, động từ chia khứ tiếp diễn sai Sửa: was reading -> read 6.We insist on you(A) leaving(B) the meeting before(C) any further outbursts(D) Ở cấu trúc insist on + V-ing ta không dùng tân ngữ sau giới từ on Nếu muốn nhắc đến chủ thể hành động nêu V-ing, dùng tính từ sở hữu trước V-ing Sửa: you -> your 7.The children were playing(A) last night outdoors(B) when it began(C) to rain very hard(D) Khi câu có trạng ngữ địa điểm thời gian, ta đặt trạng ngữ địa điểm lên trước trạng ngữ thời gian Sửa: last night outdoors -> outdoors last night 8.Because(A) they had spent too many(B) time considering(C) the new contract, the students lost the opportunity to lease(D) the apartment "Time" danh từ không đếm nên dùng "many" mà phải dùng "much" để bổ nghĩa 9.It has(A) been a long time(B) since(C) we last talked to John, isn't it(D)? Đây loại câu hỏi đuôi, vế trước ta thấy dùng trợ động từ "has" Do phần câu hỏi đuôi phải dùng trợ động từ Sửa: isn't it -> hasn't it 10.Tom has not(A) completed the assignment(B) yet(C), and Maria hasn't neither(D) "Neither" mang nghĩa "không" nên không dùng "neither" câu phủ định Sửa: hasn't neither -> hasn't either 11.Please don't(A) make(B) so much(C) noise I study(D) Thì đơn dùng nói hành động lặp lặp lại có tính chất lâu dài Tuy nhiên câu có tình cụ thể ("Đừng làm ồn thế"), để phù hợp phải dùng tiếp diễn Sửa: study -> am studying/'m studying 12.The(A) Chinese(B) have invented(C) printing(D) Hành động "phát minh ra" bắt đầu kết thúc khứ nên không dùng hoàn thành Thay vào dùng khứ đơn Sửa: have invented -> invented III Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.Jill isn't on(A) the phone, that(B) makes it(C) difficult to contact(D) her Ở cần đại từ quan hệ thay cho toàn mệnh đề trước đóng vai trò mệnh đề quan hệ không hạn định Do phải dùng "which" Lưu ý: "that" không đứng sau dấu phẩy Sửa: that -> which 2.They gave us a lot of(A) information, most(B) of that(C) was useless(D) Tương tự câu phải dùng "which" thay cho "that" sau giới từ "of" 3.Norman doesn't know everything(A) but he talks(B) as if(C) he knows(D) everything Mr Nguyen Sự việc sau "as if" trái với thực tế nên phải áp dụng quy tắc lùi cấu trúc giả định Câu văn đề cập tới việc thật tại, động từ phải chia khứ Sửa: knows -> knew 4.I wish you(A) were(B) here(C) yesterday(D) Câu ước có trạng ngữ "yesterday" tức điều ước cho khứ nên động từ sau "wish" phải chia khứ hoàn thành Sửa: were -> had been 5.The(A) batteries in(B) this radio need(C) to change(D) Ở phải dùng cấu trúc bị động với "need" need to be VpII need + V-ing Sửa: to change -> to be changed/ changing 6.I went to(A) the United States six months ago(B) because mine cousin(C) is out(D) there Trước danh từ ta dùng tính từ sở hữu bổ nghĩa cho danh từ "Mine" đại từ sở hữu không đứng trước danh từ mà đứng độc lập Sửa: mine cousin - my cousin 7.There is a hostel(A) at the(B) bottom of the canyon(C) where we can stay there(D) Ở phía trước dùng đại từ quan hệ "where" để thay cho cụm từ nơi chốn nên phía sau ta không cần nhắc lại địa điểm Sửa: bỏ "there" 8.You pay(A) about $50 per person(B) and can having(C) dinner and breakfast there(D) Sau động từ tình thái (động từ khuyết thiếu), động từ dạng nguyên thể không "to" Sửa: having -> have 9.I was such nervous(A) that I didn't(B) think I would(C) pass the exam(D) Lưu ý, cấu trúc "so that " "such that " tương đương nghĩa "quá " Tuy nhiên, ta có so + tính từ/ trạng từ such + danh từ/ cụm danh từ Sửa: such -> so 10.I read something(A) about(B) Taranrino's new film(C) on that(D) magazine Chúng ta nói " in the magazine/ in the newspaper" Sửa: on -> in 11.Could(A) you mind telling(B) me the way to(C) the nearest(D) restaurant? Cấu trúc Would you mind + V-ing dùng để yêu cầu người khác làm việc cách lịch Sửa: Could -> Would 12.I'd prefer(A) to it on myself(B), because other(C) people make(D) me nervous Cụm từ bán cố định by oneself hay on one's own có nghĩa "một mình, giúp đỡ người khác" Sửa: on myself -> on my own/by myself 13.She asked why(A) did Mathew look(B) so embarrassed(C) when he saw(D) Carole Mệnh đề tân ngữ dạng câu trần thuật Do không đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ mệnh đề có ý nghĩa câu hỏi Sửa: did Mathew look -> Mathew looked 14.I'm afraid(A) Petra is on(B) the phone Do you want(C) to come in and waiting(D)? Liên từ "and" có tác dụng nối thành phần ngữ pháp có chức giống Động từ "come" trước "and" chia dạng nguyên thể nên động từ sau "and" phải dạng nguyên thể Sửa: waiting -> wait 15.It spent(A) a long time to travel(B) to the skiing resort(C) but in the end(D) we got there Hai cấu trúc sau tương đương ý nghĩa "ai để làm gì": It + (take) + O + khoảng thời gian + to V S + (spend) + khoảng thời gian + V-ing Sửa: spent -> took IV Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.We said(A) them(B) their houses(C) were(D) very nice Một số cấu trúc thông dụng với động từ "say": - say sth to sb: nói với - say (that): nói Sửa: them -> that bỏ "them" 2.The only thing(A) I'm interested in(B) is why(C) did he doing it(D) Mệnh đề bắt đầu "why" câu đóng vai trò bổ ngữ bổ nghĩa cho chủ ngữ Trong mệnh đề bổ ngữ, động từ chia dạng câu trần thuật Sửa: did he doing it -> he did it 3.She advised(A) John(B) not trust(C) that man(D) Cấu trúc với "advise" advise sb (not) to sth Sửa: trust -> to trust 4.The water was not(A) enough warm(B) for the children(C) to swim in(D) Mr Nguyen "enough" đứng sau tính từ trước danh từ Sửa: enough warm -> warm enough 5.Cycling is(A) a good form of exercise even if it(B) is on(C) a stationary exercising(D) bike exercise bike: xe đạp tập thể dục 6.I asked(A) him(B) whose car(C) he borrowed(D) the night before - "the night before" câu gián tiếp tương đương với "last night" câu trực tiếp Đây câu tường thuật lại việc khứ, động từ phải lùi lại khứ hoàn thành Sửa: borrowed -> had borrowed 7.Tom said that(A) he had seen(B) John the day before but(C) John didn't see(D) him Động từ mệnh đề tường thuật phải lùi lại Sửa: didn't see -> hadn't seen 8.The police asked(A) them(B) what(C) happening was(D) Câu dịch "Cảnh sát hỏi họ chuyện xảy ra." Ta thấy câu chia động từ khứ tiếp diễn "happening was" sai Sửa: happening was -> was happening 9.The next important(A) question we have to decide(B) is(C) when we have to(D) finish our work Ta thấy dạng thức câu khẳng định câu hỏi, nên câu sử dụng trợ động từ "do" trước chủ ngữ "we" sai Sửa: we have to -> we have to (bỏ trợ động từ "do") 10.Billy decided to buy(A) in the morning a new car(B), but in the afternoon(C) he changed his mind(D) Phần gạch chân B sai trật tự từ "buy" ngoại động từ nên sau phải tân ngữ Sửa: in the morning a new car -> a new car in the morning 11.The food(A) that is cooking(B) in the kitchen is smelling(C) delicious(D) Smell + adj -> có mùi Trong trường hợp động từ "smell" không chia tiếp diễn Khi chia dạng tiếp diễn mang ý nghĩa khác, hành động "ngửi" Chú ý: Động từ "cook" trường hợp chia thể chủ động nội động từ có nghĩa "chín" 12.After he had bought(A) him(B) a new automobile, he sold(C) his(D) bicycle Tân ngữ "him" câu phải sửa thành "himself" (đại từ phản thân) hợp lí mua ô tô cho người đàn ông khác 13.It was not until(A) all the candles went off(B) did(C) Alice cut the birthday cake(D) Chỉ "not until" đứng đầu câu có đảo ngữ Ở đây, câu có dạng câu tách It + be + + that Cấu trúc có tác dụng nhấn mạnh vào thành phần sau "be" Sửa: did -> that 14.Food(A) manufacturers may use food additives(B) for preserving(C) or to flavor foods(D) For + N thể mục đích bình thường, for + V-ing để công dụng đặc trưng đồ vật Ngoài để mục đích, ta dùng to V Tuy nhiên câu, cụm từ mục đích nối với liên từ "or" nên phải có dạng Do phải sửa"for preserving" thành "to preserve" cho phù hợp với "to flavour" đằng sau 15.Founded(A) in 1707, Philadelphia is not only the largest(B) city in Pennsylvania but also one of the largest city(C) across(D) the US Sau "one of" cần danh từ số nhiều Sửa: city -> cities V Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.You'd better(A) learning(B) a foreign language before applying(C) for(D) a job Sau had better động từ dạng nguyên thể không to Cụm had better/'d better + (not) V có nghĩa "tốt hết (không) làm gì" Sửa: learning -> learn 2.My parents will meet(A) me when(B) I arrive(C) to(D) the airport Động từ arrive không với giới từ to mà với giới từ at (đến nơi phạm vi nhỏ school,station, airport) in (đến nơi có phạm vi lớn thành phố đất nước) Sửa: to -> at 3.While I am writing(A) my composition last night(B), someone knocked(C) at the door(D) Ta thấy động từ am writing trạng từ thời gian last night không phù hợp Động từknocked câu chia khứ Do lỗi sai A Ý câu muốn diễn đạt hành động diễn khứ hành động khác xen vào Sửa: am writing -> was writing 4.Florida, that(A) is known to be(B) the sunshine state, attracts(C) many tourists every(D) year Đại từ quan hệ that không đứng sau dấu phẩy nên A sai Vì Florida tên bang Mĩ, nên ta phải thay that which Mr Nguyen 5.She shouted at(A) him "Go away(B), I don't want to(C) see you no longer(D)" Vì động từ don't dạng phủ định nên ta không dùng no longer Thay vào sửa thành any longer/ any more 6.Until about(A) 12,000 years ago, man obtained(B) most of his food(C) by hunting and fish(D) Cụm từ by hunting and fish không tuân thủ cấu trúc song song liên từ and có tác dụng nối thành phần có chức ngữ pháp giống Vì hunting dạng V-ing nên fish phải sửa thànhfishing 7.There are such a long assignments(A) that(B) I can't(C) finish them(D) Danh từ assignments dạng số nhiều phù hợp với them đằng sau Do phải bỏ a sau such a với danh từ đếm số 8.More(A) electricity you use(B), the higher(C) your bill will be(D) Trong cấu trúc so sánh kép mệnh đề, trước tính từ dạng so sánh "the" Sửa: more -> the more 9.She is(A) said(B) working(C) 16 hours(D) a day Đây dạng bị động đặc biệt có cấu trúc : S + be said + to V Sửa: working -> to work 10.Look! That(A) man tries(B) to(C) open the door of(D) your car Mặc dù trạng từ thời gian làm dấu hiệu nhận biết có câu cảm thán "Look!" có nghĩa hành động xảy thời điểm nói, động từ cần chia tiếp diễn Sửa: tries -> is trying 11.I am thinking(A) it would be(B) a good(C) idea to leave(D) early Động từ think dùng để nêu quan điểm (ai nghĩ rằng/ cho rằng) không chia tiếp diễn Do đó, A sai Sửa: am thinking ->think 12.Einstein was(A) the physicist who(B) has developed(C) the(D) theory of relativity Sự việc câu xảy kết thúc khứ nên động từ phải chia khứ đơn Sửa: has developed -> developed 13.I have(A) known(B) Bob since(C) five years(D) since + mốc thời gian khứ for + khoảng thời gian Sửa: since -> for 14.She'll(A) get(B) Christine do(C) her hair tomorrow(D) Cấu trúc get somebody to something có nghĩa "nhờ làm gì" Sửa: -> to 15.She had(A) her(B) hair(C) done(D) now Câu có trạng từ now nên động từ không chia khứ đơn mà chia tiếp diễn Sửa: had -> is having VI Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.Because there are less(A) members present tonight than(B) there were(C) last night, we must wait until the next meeting to vote(D) Less dạng so sánh tính từ little Tính từ đứng trước danh từ không đếm được, danh từ câu members dạng số nhiều nên phải sửa less thành fewer 2.It(A) has been(B) a long time(C) since we last talked to John, isn't it(D)? Phần câu hỏi đuôi dùng trợ động từ không phù hợp với động từ chia vế trước Sửa: isn't it -> hasn't it 3.The progress(A) made(B) in space(C) travel for(D) the early 1960s is remarkable In với tháng/ năm/ thập kỉ/ thiên niên kỉ In the 1960s hiểu "những năm 60 kỷ 20" Sửa: for -> in 4.Sandra has not rarely(A) missed a play(B) or concert since(C) she was seventeen years old(D) Trạng từ rarely có nghĩa "hiếm khi", thân mang nghĩa phủ định, không kèm với từ phủ định not Câu dùng hai từ not rarely 5.The(A) governor has(B) not decided how to deal with(C) the new problems already(D) Trạng từ already có nghĩa "đã rồi", dùng để nhấn mạnh việc xảy ra, không dùng câu phủ định Trạng từ đặc trưng thể phủ định hoàn thành yet dùng để diễn tả ý "chưa làm tính đến thời điểm tại" Sửa: already -> yet 6.There was(A) a(B) very interesting news on the radio(C) this morning about(D) the earthquake in Italy News danh từ không đếm nên không với mạo từ a Sửa: bỏ a a -> a piece of 7.The professor had already given the homework assignment(A) when he had remembered(B) thatMonday(C) was(D) a holiday Mr Nguyen Thì khứ hoàn thành phải dùng với khứ đơn để diễn tả hành động xảy trước hành động/thời điểm khác khứ Hơn ý câu lại "Vị giáo sư giao tập nhà trước ông nhớ thứ hai ngày nghỉ." Do hành động "nhớ" hành động xảy sau phải chia khứ đơn Sửa: had remembered -> remembered 8.Having been beaten by(A) the police for striking an officer(B), the man(C) will cry out(D) in pain Having been beaten dùng để diễn tả hành động xảy trước hành động khác khứ nên động từ mệnh đề phải chia khứ đơn Sửa: will cry out -> cried out 9.This table is not sturdy enough(A) to support(B) a television, and that one(C) probably isn't neither(D) Ta có cấu trúc đồng tình câu phía trước dạng phủ định: - chủ ngữ + trợ động từ + not + either - neither + trợ động từ + chủ ngữ Sửa: neither -> either 10.The bridge was hitting(A) by a large ship during(B) a sudden(C) storm last(D) week Phía sau động từ có cụm by a large ship nên động từ chia dạng bị động Sửa: was hitting -> was hit 11.The novel and the short story are the literary forms(A) most(B) commonly called "fiction", but contemporary narrative(C) poetry and drama were(D) also forms of fiction Ta thấy vế đầu động từ chia đơn (are), câu giải thích khái niệm nên động từ phải chia đơn Sửa: were -> are 12.My brother attends(A) an university(B) in the Midwest which specializes(C) in astrology(D) Danh từ university, cách viết, bắt đầu chữ nguyên âm, phát âm lại bắt đầu âm phụ âm (/ˌjuːnɪ ˈvɜːsəti/) nên phải dùng mạo từ a 13.Some of the plants(A) require very little care(B), but this one needs much more sunlight(C) than the others ones(D) Từ others đại từ có nghĩa "những khác", the others có nghĩa "những lại" Dạng tính từ tương ứng hai đại từ other the other, đứng trước bổ nghĩa cho danh từ Sửa: others ones -> other ones/others 14.As a child grows on(A), its physical health is affected(B) by(C) many elements(D) in the air, water and food Ý câu "Khi đứa trẻ lớn lên, thể chất phụ thuộc vào nhiều yếu tố đến từ không khí, nước thức ăn." Do phải dùng động từ grow up có nghĩa "lớn lên" Sửa: grows on -> grows up 15.The direct(A) sources of(B) fresh water in lakes are(C) rain, melted snowy(D) and ice Liên từ and có tác dụng nối thành phần ngữ pháp có chức tương đương Vì ice danh từ nên trước and cần danh từ, snowy tính từ Sửa: snowy -> snow VII Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.I would love(A) coming(B) to your wedding but it just(C) isn't possible(D) Sau would like/love động từ dạng to V Sửa: coming -> to come 2.I remember(A) to see(B) her when(C) I was a small(D) boy Dịch: Tôi nhớ gặp cô cậu nhóc Để diễn tả ý "nhớ làm gì" ta dùng remember + V-ing Sửa: to see -> seeing 3.While(A) she saw what(B) had happened(C), she began to laugh(D) loudly While dùng với tiếp diễn, mà động từ câu lại chia khứ đơn Do phải dùng liên từ khác có ý nghĩa tương tự chẳng hạn when 4.When(A) you see Tom, remember(B) giving(C) him my regards, won't(D) you? Dịch: Khi bạn gặp Tom, nhớ gửi lời hỏi thăm tới Để diễn tả ý "nhớ phải làm gì" ta dùng remember + to V Sửa: giving -> to give 5.The(A) apples are(B) good for(C) your health(D) Dịch: Táo tốt cho sức khỏe Ở nói đến tác dụng táo nói chung táo cụ thể Khi nói đến vật nói chung, với danh từ Mr Nguyen đếm được, dùng the + N(số ít) Ø + N(số nhiều) Với danh từ không đếm được, ta không dùng mạo từ Sửa: bỏ the 6.The most(A) people still(B) believe that(C) marriage and family life are(D) the basis of our society The most dạng so sánh cao many/much có nghĩa "nhiều nhất" Tuy nhiên câu có nghĩa "Phần lớn người tin hôn nhân sống gia đình tảng xã hội." Để diễn đạt ý nghĩa "phần lớn", ta dùng most + N(số nhiều) most of + the + N (số nhiều) Sửa: bỏ the 7.Braille is a system(A) of reading and writing(B) by touch(C) for blind(D) Sau giới từ danh từ V-ing Cụm for blind sai blind tính từ, cần thêm mạo từ the để biến thành danh từ (the + adjtương đương với danh từ người số nhiều) Dịch: Bray hệ thống chữ viết để đọc viết dành cho người mù 8.She sitting(A) in(B) an armchair(C) reading(D) a book Động từ câu chia sai Sửa: sitting -> sat Lưu ý: reading dùng dạng V-ing để diễn tả hành động xảy đồng thời với động từ Dịch: Cô ngồi ghế bành đọc sách 9.Jim never(A) gets used to(B) work(C) hours a day(D) Cấu trúc get used to + V-ing có nghĩa "trở nên quen với việc đó" Sửa: work -> working Dịch: Jim không quen với việc làm tiếng ngày 10.Life(A) would be(B) very difficult without(C) the electricity(D) Danh từ electricity danh từ không đếm có nghĩa "điện" Câu diễn tả ý chung chung nên không dùng the Dịch: Cuộc sống khó khăn điện 11.New laws should be writing(A) to accommodate(B) changes in(C) our(D) society Động từ câu phải chia dạng bị động Sửa: be writing -> be written Dịch: Các nhà lập pháp nên thảo luật để điều tiết thay đổi xã hội 12.Usually(A) the(B) climate in mountainous areas becomes much windy(C) at higher(D) altitudes Dùng much để bổ nghĩa cho tính từ windy không sai mặt ngữ pháp để phù hợp với cụm từ đằng sau at higher altitudes nghĩa câu nên dùng windier dạng so sánh tính từ windy Dịch: Ở vùng cao so với mực nước biển có nhiều gió 13.No one would have attended(A) the lecture if you told(B) the truth about(C) the guest speaker(D) Đây câu điều kiện loại ba Căn theo cấu trúc câu điều kiện loại ba told phải sửa thành had told Dịch: Nếu anh nói thật vị khách đến thuyết trình đến tham dự diễn thuyết 14.When(A) there are low(B) sales, companies often decide developing(C) new products(D) Sau động từ decide động từ dạng to V Sửa: developing -> to develop Dịch: Khi doanh số bán hàng thấp, công ty thường định phát triển sản phẩm 15.Everybody at(A) the party was(B) very colorful(C) dressed(D) Ta cần trạng từ bổ nghĩa cho tính từ dressed Trong colorful lại tính từ Sửa: colorful -> colorfully Dịch: Tất người bữa tiệc ăn mặc sặc sỡ VIII Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.I'll make(A) some sandwiches before(B) I'll leave(C) for(D) the office in the morning Căn vào nghĩa câu thấy ngữ cảnh câu tương lai Mệnh đề sau beforenói đến việc tương lai Mà động từ mệnh đề thời gian tương lai chia không chia tương lai Sửa: I'll leave -> I leave Dịch: Tôi làm vài bánh sandwich trước làm vào buổi sáng 2.Thompson controlled the ball the best(A), kicked the ball the farthest(B), and ran the faster(C) of all(D) the players Ta thấy có cụm từ "of all the players" nghĩa phải sử dụng hình thức so sánh (so sánh nhiều đối tượng) Sửa: the faster -> the fastest Dịch: Thompson người kiểm soát bóng tốt nhất, sút bóng xa chạy nhanh tất cầu thủ 3.This new nice(A) flat looks(B) perfect(C) for a(D) young couple Mr Nguyen Tính từ quan điểm đứng trước tính từ thực tế Sửa: new nice -> nice new Dịch: Căn hộ đẹp hoàn hảo cho cặp đôi trẻ 4.Stand up straight(A), breathe deeply(B), hold your head up(C) and no look(D) down! Đây câu mệnh lệnh gồm nhiều vế khác Vế cuối mệnh lệnh phủ định nên sửa don't look Dịch: Đứng thẳng, hít thở sâu, đầu ngẩng lên không nhìn xuống 5.We work with(A) many people who are(B) different from us(C) because every persons are(D) unique Sau every danh từ số ít, động từ chia theo dạng số Sửa: every persons are -> every person is Dịch: Chúng làm việc với nhiều người khác biệt với người có nét độc đáo riêng 6.The journalist has(A) not finished the article(B) on(C) the negotiation already(D) Trạng từ already dùng câu khẳng định không dùng câu phủ định Trong câu phủ định hoàn thành, trạng từ đặc trưng yet Sửa: already -> yet Dịch: Nhà báo chưa viết xong đàm phán 7.We have rented(A) two videos(B) and watched(B) them with(D) some friends last night Ta thấy câu có trạng từ thời gian "last night" => động từ chia khứ đơn Sửa: have rented -> rented Dịch: Tối qua thuê băng xem chúng với vài người bạn 8.Each year people around(A) the world spending(B) billions of dollars buying(C) merchandise on the internet(D) Trong câu trần thuật có động từ chia theo phù hợp với chủ ngữ, nhiên hai động từ câu dạng V-ing Ta lại có cấu trúc: spend + time/ money + (on) doing sth Như động từ câu spend phải chia đơn (vì có trạng từ every year) dạng số nhiều (vì chủ ngữ people) Sửa: spending -> spend Dịch: Hàng năm người khắp giới chi hàng tỉ đô la mua sắm mạng 9.There are any(A) tips on how(B) to save money and protect yourself(C) when shopping online(D) Any không dùng câu khẳng định mà dùng câu phủ định nghi vấn Sửa: any -> some/many/a lot of Dịch: Có vài mẹo để tiết kiệm tiền tự bảo vệ thân mua sắm trực tuyến 10.Don't buy from Websites unless(A) they list a toll-free number so as(B) you can call their customer service department(C) if there is(D) a problem Sau so as động từ dạng to V Trong câu ta thấy sau so as mệnh đề ta phải thay so that Dịch: Đừng mua trang web trừ chúng có ghi số điện thoại miễn phí để bạn gọi đến phòng dịch vụ khách hàng có vấn đề 11.Three days aren't(A) enough(B) for(C) a good(D) holiday Chủ ngữ dạng số nhiều (three days) khoảng thời gian, động từ phải chia dạng số Sửa: aren't -> isn't Dịch: Ba ngày không đủ cho kì nghỉ 12.I waited nervous(A) in(B) the waiting(C) room before(D) the interview Chúng ta phải dùng trạng từ bổ nghĩa cho động từ nervous tính từ Sửa: nervous -> nervously Dịch: Tôi hồi hộp ngồi phòng chờ trước buổi vấn diễn 13.Eva lived(A) in America for(B) five years, so she speaks(C) very well(D) English Chúng ta nói speak English well nói speak well English (động từ + tân ngữ trực tiếp + trạng từ cách thức) Ở vị trí trước danh từ English ta cần tính từ Sửa: well -> good Dịch: Cô sống năm Mĩ, cô nói tiếng Anh tốt 14.Either(A) my mother nor my father wants(B) me to be(C) an engineer(D) Either or : hai, Neither nor : không ai/ hai Sửa: either -> neither Dịch: Cả bố mẹ không muốn trở thành kĩ sư 15.These(A) televisions are all too expensive(B) for we to buy(C) at this time(D), but perhaps we will return later Mr Nguyen Sau giới từ tân ngữ đại từ nhân xưng Sửa: we to buy -> us to buy Dịch: Tất ti vi đắt mua thời điểm này, có lẽ quay trở lại sau IX Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.After she had bought(A) himself(B) a new automobile, she sold(C) her(D) bicycle Chủ ngữ she phải sửa đại từ phản thân himself thành herself cho phù hợp Dịch: Sau cô tự mua cho xe mới, cô bán xe đạp 2.The next important(A) question we have to decide(B) is when we have to(C) submit(D) the proposal Đây câu trần thuật không đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ Sửa: we have to -> we have to Dịch: Vấn đề quan trọng phải định phải nộp đề xuất 3.George has not(A) completed the assignment(B) yet(C), and Maria hasn't neither(D) Neither thân mang nghĩa phủ định không dùng với trợ động từ phủ định, đứng trước trợ động từ Sửa: hasn't neither -> hasn't either Dịch: George chưa hoàn thành tập Maria 4.John decided to buy(A) in the morning a new car(B), but in the afternoon(C) he changed his mind(D) Buy ngoại động từ đòi hỏi tân ngữ theo sau nó, đặt trạng ngữ thời gian trước tân ngữ Sửa: in the morning a new car -> a new car in the morning Dịch: John định mua ô tô vào buổi sáng đến chiều lại thay đổi định 5.After John eaten(A) dinner, he wrote(B) several letters(C) and went to bed(D) Để diễn tả hành động xảy trước hành động khác khứ, ta cần chia động từ khứ hoàn thành Mà hành động ăn tối xảy trước hành động viết thư ngủ, nên câu chia động từ khứ sai Sửa: eaten -> had eaten Dịch: Sau ăn tối, viết vài thư ngủ 6.The manager has finished(A) working(B) on the report(C) last night, and now she will begin to write(D) the other proposal Ở vế thứ có trạng ngữ thời gian last night -> động từ phải chia khứ đơn Sửa: has finished -> finished Dịch: Người quản lí làm việc xong với báo cáo tối qua cô bắt đầu viết đề xuất lại 7.Because(A) Sam and Michelle had done(B) all of the work theirselves(C), they were unwilling to give(D) the results to Joan Để nói Sam Michelle tự làm tất công việc, ta dùng đại từ phản thân "themselves" không dùng "theirselves" Sửa: theirselves ->themselves Dịch: Vì Sam Michelle tự làm hết việc nên họ không sẵn lòng đưa kết cho Joan 8.Daniel said that if he had(A) to another(B) homework tonight, he would not be able(C) to attend(D) the concert Homework danh từ không đếm nên dùng another (một nữa) để bổ nghĩa Sửa: another -> some more Dịch: Daniel nói cậu ta phải làm thêm tập tối cậu tham dự buổi hòa nhạc 9.After to take(A) the medication, the patient(B) became drowsy(C) and more manageable(D) Sau giới từ động từ phải dạng V-ing Sửa: to take -> taking Dịch: Sau tiêm thuốc, bệnh nhân buồn ngủ dễ kiểm soát 10.We insist on you(A) leaving(B) the meeting before(C) any further outbursts(D) take place Sau giới từ V-ing Nếu muốn nhắc tới chủ thể V-ing ta dùng tính từ sở hữu tương ứng đứng trước V-ing Sửa: on you -> on your Dịch: Chúng yêu cầu anh rời khỏi họp trước có thêm tranh cãi xảy 11.It has(A) been a long time(B) since(C) we last talked to John, isn't it(D)? Phần đuôi dùng trợ động từ không tương ứng với động từ chia vế trước Sửa: isn't it -> hasn't it Dịch: Đã thời gian dài kể từ nói chuyện lần cuối với John phải không? 12.Henry objects to our buying(A) this house without the approval of(B) our attorney(C), and John does so(D) So phải đứng trước trợ động từ phải đảo ngữ Sửa: John does so -> so does John Dịch: Henry phản đối việc mua nhà mà tán thành luật sư John Mr Nguyen 13.Rita enjoyed to be(A) able to meet(B) several(C) members of Congress during her vacation(D) Sau enjoy động từ phải dạng V-ing Sửa: to be -> being Dịch: Rita tận hưởng việc gặp gỡ vài thành viên Quốc hội kì nghỉ cô 14.After(A) being indicted for(B) his part in a bank robbery, the reputed(B) mobster decided find(D) another attorney Sau decide, động từ phải dạng to V Sửa: find -> to find Dịch: Sau bị buộc tội tham gia cướp ngân hàng, tên cướp tiếng định tìm luật sư khác 15.Animals and man(A) use the energy finding(B) in food to operate(C) their(D) body and muscles Câu dịch là: Động vật người sử dụng lượng tìm thức ăn để vận hành thể bắp Với ý nghĩa phải sửa finding thành found (V-ing mang nghĩa chủ động, VPII mang nghĩa bị động.) X Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.Children enjoy telling and listening(A) to ghosts stories (B), especially(C) on Halloween night (D) Trong câu sử dụng danh từ ghép ghosts stories Tuy nhiên danh từ đứng trước đóng vai trò tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau nên không dạng số nhiều Sửa: ghosts stories -> ghost stories Dịch: Trẻ em thường thích kể nghe câu chuyện ma, đặc biệt đêm Halloween 2.The way(A) a junior college is organised and financed depends at(B) whether(C) it is a public or private institution(D) Giới từ kèm với động từ depend on at Dịch: Cách tổ chức điều hành tài trường cao đẳng phụ thuộc vào trường công hay trường tư 3.Elephants have so long(A) flexible trunks that(B) they seem clumsy(C) as(D) they walk Câu có sử dụng cấu trúc so that có nghĩa "như mà" Các em ghi nhớ theo sau so phải tính từ/ trạng từ Trong câu, sau so cụm danh từ long flexible trunks, mà từ đứng trước cụm danh từ có nghĩa tương ứng với so such Sửa: so -> such Dịch: Voi có vòi dài hay ngoe nguẩy đến mức chúng vụng bước 4.The(A) president went fishing(B) after(C) he has finished(D) with the conference Câu hiểu là: Ngài tổng thống câu cá sau ông ta kết thúc hội nghị Như hành động "kết thúc hội nghị" xảy trước hành động "câu cá", mà hành động câu cá chia khứ đơn Do đó, hành động lại phải chia khứ hoàn thành Sửa: has finished -> had finished 5.Because(A) they have moved away(B), they hardly never(C) go to the beach any more(D) Hardly trạng từ có nghĩa "gần không" không với từ phủ định Hardly kèm với ever/any Sửa: bỏ never hardly never -> hardly ever Dịch: Bởi họ chuyển nên họ gần không đến bãi biển 6.He isn't driving(A) to the(B) convention in March(C), and neither they are(D) Khi dùng neither phải đảo trợ động từ/ to be lên trước chủ ngữ Sửa: neither they are -> neither are they neither they are -> they aren't either Dịch: Anh ta không lái xe đến hội nghị vào tháng họ không 7.A(A) milk can provide(B) protein for a cheap(C), nutritionally balanced(D) diet Milk danh từ không đếm không dùng với mạo từ a Sửa: bỏ "A" Dịch: Sữa cung cấp protein cho chế độ ăn kiêng tốn mà cân dinh dưỡng 8.Please give me(A) a few(B) coffee and some sugar(C) if you have any(D) left A few với danh từ đếm số nhiều coffee lại danh từ không đếm Sửa: a few -> a little Dịch: Làm ơn cho cà phê đường cô 9.The(A) modern American dictionary is typically(B) a single compact volume publishing(C) at(D) a modest price Trong câu có sử dụng mệnh đề giản lược V-ing, nhiên câu mang ý nghĩa bị động nên dùng mệnh đề giản lược V-ing (mang ý chủ động) không thích hợp Một loại mệnh đề giản lược khác mang ý nghĩa bị động mệnh đề giản lược VPII Sửa: publishing -> published Dịch: Từ điển tiếng Mỹ đại sách súc tích xuất với giá phải Mr Nguyen 10.Harry's advisor persuaded his taking(A) several courses which(B) did not involve(C) much knowledge of mathematics(D) Ta có cấu trúc persuade sb to sth dùng để thuyết phục làm Sửa: his taking -> him to take Dịch: Cố vấn Harry khuyên cậu tham gia vài khóa học không liên quan nhiều đến toán học 11.Does(A) Jose know how(B) to shipping(C) the fragile parts so that(D) they don't break during export? To câu giới từ nên động từ sau dạng V-ing To nằm cụm to V (động từ nguyên thể có to) Sửa: shipping -> ship Dịch: Liệu Jose có biết làm để vận chuyển phần dễ vỡ để chúng không bị vỡ trình xuất không? 12.Idaho ranks(A) first among(B) the states in(C) potatoes(D) production Potato đóng vai trò tính từ bổ nghĩa cho production đằng sau nên dạng số nhiều Đây danh từ ghép Sửa: potatoes -> potato Dịch: Idaho đứng đầu bang sản lượng khoai tây 13.Perhaps the most(A) unique thing about(B) carbon atoms are(C) their ability to combine(D) with themselves Chủ ngữ câu "the most unique thing about carbon atoms" danh từ "thing" dạng số Do động từ phải chia dạng số Sửa: are -> is Dịch: Có lẽ điều độc đáo nguyên tử bon chúng có khả kết hợp với 14.The seventeenth century was one(A) in that(B) many significant advances were(C) made in both(D) science and philosophy Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ ta phải dùng which thay cho danh từ vật, hoặcwhom thay cho danh từ người Không dùng that sau giới từ Sửa: in that -> in which Dịch: Thế kỉ 17 kỉ gặt hái nhiều thành tựu khoa học triết học 15.Culture(A) and society(B) are so interdependent that they not occur(C) without each another(D) Chúng ta không nói each another mà phải nói each other Dịch: Văn hóa xã hội có quan hệ mật thiết đến mức chúng tồn thiếu hai XI Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.The season(A) changes of weather cause(B) color changes in the leaves(C) of deciduous(D) trees Dùng season sai trước danh từ changes ta cần tính từ Sửa: season -> seasonal Dịch: Những thay đổi thời tiết theo mùa tạo nên thay đổi màu sắc rụng 2.The students were(A) interested(B) in take(C) a trip to the National History Museum, but they were not able to raise(D) enough money Sau giới từ, động từ dạng V-ing nên phương án C sai Sửa: in take -> in taking Dịch: Những sinh viên thích có chuyến đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia họ quyên góp đủ tiền 3.A(A) strong economies(B) makes imports cheap(C) and exports more expensive(D) Cụm từ a strong economies sai ngữ pháp a với danh từ số Như A B sai Tuy nhiên động từ câu chia dạng số (makes) nên chủ ngữ phải dạng số Vậy B sai Sửa: economies -> economy Dịch: Một kinh tế mạnh có khả làm cho mặt hàng nhập rẻ mặt hàng xuất đắt 4.Buying clothes are(A) often a very time-consuming(B) practice because those(C) clothes that a person likes are rarely the ones(D) that fit him or her Chủ ngữ câu danh động từ (V-ing) nên động từ phải chia dạng số Do A sai Sửa: are -> is Dịch: Mua sắm quần áo việc tiêu tốn nhiều thời gian quần áo người thích vừa với người 5.Many(A) people believe that New York is the(B) most great (C) city in(D) America Great tính từ ngắn dạng so sánh the greatest (với tính từ dài ta dùng vớithe most) - Dịch: Nhiều người tin New York thành phố lớn Mỹ 6.Three conditions(A) critical for growing(B) plants are soil temperature, chemical balance, or(C)amount(D) of moisture Mr Nguyen Câu hiểu là: Ba điều kiện định việc trồng nhiệt độ đất, cân hóa học độ ẩm Trong câu ta phải dùng quan hệ bổ sung nên không dùng or mà phải dùng and 7.After she had bought(A) himself(B) a new motorbike, she sold(C) her(D) bicycle Chủ ngữ câu she phải dùng đại từ phản thân tương ứng herself Dịch: Sau mua cho xe máy cô bán xe đạp 8.The basic principle(A) of fiber optics has(B) been understood(C) since 1870, but major development in this field occur(D) primarily since 1951 Trong câu có trạng từ thời gian since 1951, động từ phải chia hoàn thành Sửa: occur -> has occured Dịch: Nguyên lý sợi quang biết đến từ năm 1870 phát triển lĩnh vực lại xảy chủ yếu từ năm 1951 9.Those(A) homework that the teacher assigned(B) is due on Tuesday(C) unless you have made(D) prior arrangements to turn it in late Homework danh từ không đếm those tính từ định dùng cho danh từ số nhiều Sửa: those -> the Dịch: Bài tập nhà cô giáo giao có hạn thứ ba trừ cậu xin phép trước để nộp muộn 10.As(A) the first American president's wife, Martha Washington performed her social duties(B) with(C)the generous hospitality(D), dignity and reserve Câu hiểu là: Với cương vị phu nhân vị tổng thống Mỹ, Martha Washington đảm nhiệm nhiệm vụ xã hội với lòng hiếu khách, vẻ nghiêm trang kín đáo Phần cuối câu muốn nói đến phẩm chất bà Martha Washington, nói phẩm chất cách chung chung, thay dùng mạo từ the, ta nên dùng tính từ sở hữuher 11.Our new television came(A) with a ninety-days warranty(B) on all(C) electrical components(D) Ninety-day tính từ ghép sau "s" Dịch: Chiếc ti vi kèm với bảo hành tháng áp dụng với tất chi tiết điện tử 12.It is difficult(A) to get used to sleep(B) in a tent after having(C) a soft, comfortable bed to lie on(D) Cấu trúc get used to V-ing có nghĩa "dần quen với việc gì" Sửa: to sleep -> to sleeping Dịch: Thật khó để quen với việc ngủ lều sau có giường êm thoải mái để nằm 13.The director felt badly(A) about not giving(B) Mary the position that(C) she had sought(D) with his company Felt (quá khứ feel) động từ tri nhận động từ nối, sau tính từ để bổ nghĩa Sửa: badly -> bad Dịch: Ngài giám đốc cảm thấy buồn việc không giao cho Mary vị trí mà cô tìm kiếm công ty ông ta 14.Tom and Mark hope go(A) skiing in the mountains(B) this weekend if(C) the weather permits(D) Sau hope to V nên A sai Sửa: go -> to go Dịch: Tom Mark hi vọng trượt tuyết vùng núi cuối tuần thời tiết đẹp 15.The(A) political candidate talked as if she has(B) already been(C) elected to the(D)presidency Câu có as if nói đến việc thật, mang tính chất giả định Do động từ mệnh đề sau as if phải lùi lại Ở ngữ cảnh khứ, lùi lại động từ trở thành had already been elected Dịch: Ứng cử viên trị nói chuyện thể bà ta bầu vào chức tổng thống XII Choose the best option A, B, C or D to show the underlined part that needs correction 1.If he weren’t(A) too old, he would(B) apply to the(C) job as a(D) war reporter Cấu trúc apply for a job tức "đi xin việc" Sửa: to thành for Dịch: Nếu ông ta không lớn tuổi ông xin làm phóng viên chiến tranh 2.The singer which(A) performed live(B) on VTV3 yesterday has always(C) been the singer I admire most(D) Ta thấy câu có dùng đại từ quan hệ thay cho chủ ngữ the singer Tuy nhiên chủ ngữ người nên dùng which sai Thay vào phải dùng who Dịch: Cô ca sĩ hát trực tiếp kênh VTV3 hôm qua ca sĩ mà ngưỡng mộ 3.Our Spanish professor would like us(A) spending(B) more(C) time practicing(D) our pronunciation Mr Nguyen Cấu trúc would like somebody to something có nghĩa "muốn làm gì" nên B chỗ cần sửa Sửa: spending -> to spend Dịch: Vị giáo sư người Tây Ban Nha muốn dành nhiều thời gian luyện tập phát âm 4.We thought our cameras were the same(A), but his is(B) different of(C) the one that I bought(D) Cấu trúc be different from sth/sb có nghĩa "khác với" Sửa: of -> from Dịch: Chúng nghĩ máy quay giống anh khác với mua 5.George hasn’t(A) completed the assignment(B) yet(C), and Maria hasn’t neither(D) Neither không đứng cuối câu mà đứng trước trợ động từ chủ ngữ không dùng với trợ động từ phủ định Sửa: hasn't neither -> hasn't either Dịch: George chưa hoàn thành tập Maria 6.Kangaroos, that(A) can be seen(B) everywhere in Australia(C), have long tails(D) Đại từ quan hệ that không đứng sau dấu phẩy Sửa: that -> which Dịch: Kangaroo, loài động vật thấy đâu nước Úc, có đuôi dài 7.Linda has such(A) many things to do(B) that she has(C) no time to go(D) out Ta có cụm từ so many/few + N (số nhiều) Sửa: such -> so Dịch: Linda có nhiều việc phải làm cô thời gian chơi 8.Although(A) the quantity was(B) small, we had supplies enough(C) to finish(D) the experiment Enough đứng sau tính từ đứng trước danh từ Mà supplies danh từ số nhiều nên phải đảo enough lên trước supplies Dịch: Mặc dù số lượng có đủ nguồn cung cấp để hoàn thành thí nghiệm 9.Laser beams can kill cancer cells(A) while(B) leaving the surrounding(C) ones harmless(D) Chúng ta hiểu nghĩa câu "Tia laze tiêu diệt tế bào ung thư không làm hại đến tế bào xung quanh." Tính từ harmless có nghĩa "vô hại, hại" không thích hợp câu Với nghĩa "không bị tổn hại" dùng tính từ unharmed 10.Not only cigarettes and too(A) alcohol is believed(B) to be(C) harmful to one's(D) health Cấu trúc not only but also có nghĩa "không mà " Sửa: and too -> but also Dịch: Không thuốc mà rượu cho có hại sức khỏe 11.Not until recently(A) has interest of(B) tidal electric power(C) plants been revived(D) Câu có trạng từ phủ định đứng đầu câu nên dùng đảo ngữ Chủ ngữ câu làinterest of tidal electric power plants danh từ interest Danh từ với giới từin mang nghĩa quan tâm đến Sửa: of -> in Dịch: Mãi gần đây, người ta quan tâm trở lại đến nhà máy sản xuất điện sử dụng thủy triều 12.Little they knew(A) in 1926, when the first TV broadcast(B) began, that it would have(C) such an impact(D) on people’s everyday lives Little số trạng từ đứng đầu câu đòi hỏi phải có đảo ngữ Sửa: they knew -> did they know Dịch: Năm 1926 truyền hình lần phát sóng, người ta có ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng ngày người dân 13.I need both(A) fine(B) brown sugar as well as(C) powdered sugar to bake(D) a Hawaiian cake Cả both as well as dùng để bổ sung, ý nghĩa chúng tương tự nên dùng hai câu Sửa: bỏ both Dịch: Tớ cần đường nâu đường bột để nướng bánh Hawaii 14.Paul did so(A) well in his speech today that(B) he should have rehearsed(C) it many times this past week(D) Should have VPII dùng để nói việc phải làm lại không làm khứ Ý nghĩa không phù hợp Có thể hiểu ý câu "Ngày hôm Paul thuyết trình tốt, anh luyện tập trước nhiều lần suốt tuần qua." Để đưa dự đoán chắn việc khứ ta dùng cấu trúc must have VPII 15.We must be(A) quick There is(B) a little time(C) left(D) Câu hiểu "Chúng ta phải nhanh lên Còn thời gian." Dựa vào ngữ cảnh thấy người nói vội Do không dùng a little mà phải dùng little - "rất (không đủ)" ... left(D) Mr Nguyen Bài tập tìm lỗi sai số Dạng tập tìm lỗi chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ngữ pháp từ vựng Do em cần trang bị cho kiến thức từ vựng ngữ pháp cách thật vững Với dạng tập này, em nên... nên ý số kĩ sau: - Không nên tập trung vào câu ý nghĩa câu - Hãy tập trung quan sát từ/cụm từ gạch chân, từ/cụm từ trước sau chúng Tìm mối liên hệ thành phần câu Tìm bất ổn mối quan hệ thành... đại họccao đẳng, em việc tìm lỗi sai không cần sửa Ví dụ đề cập đến lỗi sai thuộc chủ điểm ngữ pháp Sự hòa hợp chủ ngữ động từ Để em làm tốt phần cố gắng soạn học nhóm lỗi thường kiểm tra cho
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP BÀI TẬP SỬA LỖI ÔN THI THPTQUỐC GIA 2017, TUYỂN TẬP BÀI TẬP SỬA LỖI ÔN THI THPTQUỐC GIA 2017, TUYỂN TẬP BÀI TẬP SỬA LỖI ÔN THI THPTQUỐC GIA 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay