TUYỂN TẬP BÀI TẬP NGỮ PHÁP ÔN THI THPT QUỐC GIA

16 169 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 18:55

Choose the best option to complete the following sentences.1. The light ______ out while we were having tea.A. was goingB. wentC. had goneD. has goneThì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn được dùng khi muốn diễn tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác cắt ngang. Hành động đang diễn ra là chúng tôi đang uống trà được chia ở thì quá khứ tiếp diễn, còn hành động chen ngang là đèn tắt được chia ở thì quá khứ đơn. Đáp án đúng là B.2. She _______ her homework before 8 oclock last night.A. finishedB. has finishedC. had finishedD. was finishedCâu có trạng ngữ chỉ thời gian before 8 oclock last night nên câu diễn tả hành động xảy ra trước 1 thời điểm khác trong quá khứ. Vì vậy, cần chia động từ ở thì quá khứ hoàn thành. Đáp án là C.3. John will go to the store before he _______ home.A. goesB. has goneC. was goingD. will goTrong mệnh đề chỉ thời gian trong tương lai, động từ chia ở thì hiện tại đơn. Đáp án đúng là A.4. Mr. Jones _______ the principal of our school since last week.A. isB. wasC. would beD. has beenCâu có trạng ngữ chỉ thời gian since last week kể từ tuần trước nên động từ chia ở hiện tại hoàn thành.5. She told me her name after I _______ her twice.A. askedB. have askedC. had askedD. would askTrong câu này có từ chỉ thời gian after nên động từ trong mệnh đề sau after phải chia ở quá khứ hoàn thành (để nhấn mạnh tính chất xảy ra trước hành động còn lại). Đáp án đúng là C.6. He has got a bulldog quality. He always insists _____ solving each problem completely.A. onB. inC. atD. forĐộng từ đi kèm giới từ insist là on, cả cụm này có nghĩa là nhất định, khăng khăng. Dịch: Anh ta là một người gan lì. Anh ta luôn luôn khăng khăng giải quyết vấn đề một cách triệt để.7. Better methods of refrigeration depend ______ engineers.A. onB. inC. toD. atCụm động từ thành ngữ depend on có nghĩa là phụ thuộc vào.8. Do you believe ______ God?A. forB. atC. inD. frombelieve in: tin vào9. Neither the director nor his assistant _______ yet.A. has comeB. hasnt comeC. have comeD. havent comeVì neither mang nghĩa phủ định nên phương án B và D sai. Trong cấu trúc neither A nor B, động từ chia phụ thuộc theo B tức chủ ngữ thứ hai. Trong câu này, động từ chia theo chủ ngữ số ít his assistant. Đáp án đúng là A.10. The news, I am afraid, ______ got much worse.A. have beenB. has beenC. haveD. hasDanh từ news (tin tức) không đếm được nên động từ đi với nó chia ở dạng số ít. Câu đã có động từgot nên những phương án có been là A và B là sai. Đáp án đúng là D. Mr NGUYEN CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 Choose the best option to complete the following sentences The light out while we were having tea A was going B went C had gone D has gone Thì khứ đơn khứ tiếp diễn dùng muốn diễn tả hành động diễn hành động khác cắt ngang Hành động diễn "chúng uống trà" chia khứ tiếp diễn, hành động chen ngang "đèn tắt" chia khứ đơn Đáp án B She _ her homework before o'clock last night A finished B has finished C had finished D was finished Câu có trạng ngữ thời gian before o'clock last night nên câu diễn tả hành động xảy trước thời điểm khác khứ Vì vậy, cần chia động từ khứ hoàn thành Đáp án C John will go to the store before he _ home A goes B has gone C was going D will go Trong mệnh đề thời gian tương lai, động từ chia đơn Đáp án A Mr Jones _ the principal of our school since last week A is B was C would be D has been Câu có trạng ngữ thời gian since last week - "kể từ tuần trước" nên động từ chia hoàn thành She told me her name after I _ her twice A asked B have asked C had asked D would ask Trong câu có từ thời gian after nên động từ mệnh đề sau after phải chia khứ hoàn thành (để nhấn mạnh tính chất xảy trước hành động lại) Đáp án C He has got a bulldog quality He always insists _ solving each problem completely A on B in C at D for Động từ kèm giới từ insist on, cụm có nghĩa "nhất định, khăng khăng" Dịch: "Anh ta người gan lì Anh ta luôn khăng khăng giải vấn đề cách triệt để." Better methods of refrigeration depend engineers A on B in C to D at Cụm động từ thành ngữ depend on có nghĩa "phụ thuộc vào" Do you believe God? A for B at C in D from believe in: tin vào Neither the director nor his assistant _ yet A has come B hasn't come C have come D haven't come Vì neither mang nghĩa phủ định nên phương án B D sai Trong cấu trúc neither A nor B, động từ chia phụ thuộc theo B tức chủ ngữ thứ hai Trong câu này, động từ chia theo chủ ngữ số his assistant Đáp án A 10 The news, I am afraid, got much worse A have been B has been C have D has Danh từ news (tin tức) không đếm nên động từ với chia dạng số Câu có động từgot nên phương án có been A B sai Đáp án D 11 Bacteria of the harmful kind diseases A cause B causes C is caused D was caused Câu nói thật hiển nhiên nên động từ chia đơn Vì bacteria số nhiều củabacterium nên động từ chia số nhiều Câu dùng với nghĩa chủ động "Vi khuẩn có hại gây bệnh tật." nên đáp án A 12 There _ only a few people at the meeting last night A are B is C was D were Trong cấu trúc nói tồn người/ vật: There + be + N, động từ be chia theo danh từ sau a few people chia khứ (câu có trạng ngữ last night) Đáp án D Mr NGUYEN 13 The police for the criminal now A is looking B was looking C are looking D were looking Câu có trạng từ now - "bây giờ" nên chia tiếp diễn Chủ ngữ số nhiều the policenên đáp án C 14 You can use my phone if yours _ A don't work B doesn't work C not to work D not working Trong câu điều kiện loại 1, động từ mệnh đề if chia đơn Vì chủ ngữ yours(= your phone) nên đáp án B 15 Exercise your body and your mind A improve B improves C is improved D are improved Câu miêu tả thực hiển nhiên nên động từ chia đơn với chủ ngữ số exercise Đáp án B Bài tập ngữ pháp số Choose the best option to complete the following sentences Paulo has learned English five years A since B from C to D for Five years - "năm năm" khoảng thời gian nên trước cần giới từ for My little sister Sleeping Beauty several times A watches B is watching C has watched D watched Để miêu tả việc lặp lặp lại lần ta dùng hoàn thành Vì chủ ngữ số my little sister nên đáp án C The child before the doctor arrived A died B had died C has died D were dying Câu có mệnh đề trạng ngữ thời gian before the doctor arrived - "trước bác sĩ đến" Khi hành động xảy trước hành động khác động từ chia khứ hoàn thành Đáp án B We cleaned up the room as soon as the guests _ A had left B has left C left D were leaving Câu có nghĩa "Chúng dọn dẹp khách về" Hành động khách xảy trước hành động dọn dẹp nên động từ cần điền phải khứ hoàn thành Đáp án A The secretary the report by 10:00 yesterday A hadn't finished B hasn't finished C didn't finish D would finish By the 10:00 yesterday trước 10 ngày hôm qua Vì hành động xảy trước thời điểm khứ nên đáp án A Jane's eyes are red She A cried B has cried C has been crying D had cried Jane's eyes are red - "Mắt Jane đỏ" kết Để diễn tả hành động xảy lưu kết việc khóc kéo dài liên tục ta dùng hoàn thành tiếp diễn Đáp án C This room is dirty Someone in here A smoked B has smoked C has been smoked D had been smoking The room is dirty - "Căn phòng bẩn" kết Động từ chia hoàn thành has smoked I think Arsenal next Monday A wins B will win C would win D is winning Câu diễn tả dự đoán chưa chắn với I think, động từ chia tương lai đơn Đáp án B Hurry! The train _ I don't want to miss it A comes B is coming C came D has come Trong câu có câu mệnh lệnh Hurry! (Nhanh lên!) tức có hành động diễn thời điểm nói, nên động từ chia tiếp diễn Đáp án B 10 Angelina Jolie is a famous actress She _ in several films A appears B is appearing C appeared D has appeared Mr NGUYEN Câu miêu tả việc Angelina Jolie đóng số phim từ trước đến nay, nên động từ chia hoàn thành Đáp án D 11 I saw Maggie at the party She a very beautiful dress A wears B wore C was wearing D has worn Câu miêu tả trạng thái Maggie thời điểm người nói nhìn thấy cô bữa tiệc, nên động từ chia khứ tiếp diễn Đáp án C 12 What time the next train leave? A does B will C shall D would Câu miêu tả lịch trình tàu chạy nên động từ chia đơn Đáp án A 13 Monica _ with her sister at the moment until she finds a flat A stays B is staying C will stay D is going to stay Câu có trạng ngữ thời gian at the moment - "hiện tại" nên động từ chia tiếp diễn Đáp án B 14 After Marry her degree, she intends to work in her father's company A will finish B is finishing C finishes D will have finished Mệnh đề với after nêu thời gian tương lai nên động từ chia đơn Đáp án C 15 A small stone struck the windshield while we down the gravel road A drive B had driven C were driving D had been driving Liên từ while thường với tiếp diễn Câu nêu hàng động diễn hành động khác xen vào Do đáp án động từ chia khứ tiếp diễn Bài tập ngữ pháp số Choose the best option to complete the following sentences Can you please _ me a little about yourself? A to tell B telling C tell D going to tell Động từ theo sau động từ khuyết thiếu giữ dạng nguyên thể I _ school in 1987 A have finished B finish C finished D can finish Câu có trạng ngữ thời gian in 1987 nên động từ chia khứ đơn finished I wanted to get a job _ my parents are quite poor A and B but C because D if Hai mệnh đề có mối quan hệ kết - nguyên nhân nên đáp án because "Tôi muốn có việc làm bố mẹ nghèo." I see that you did well in your A levels Why _ to university when you left school? A didn't you go B aren't you going C haven't you gone D don't you go Câu có mệnh đề trạng ngữ thời gian khứ when you left school nên động từ chia khứ đơn Đáp án A I see you were a junior clerk in Tradewinds Import Company you type? A Can B Is C Have D Are Động từ type động từ thường không chia nên có đáp án A Yes, my speed is 50 words _ minute A the B some C each D a Mạo từ không xác định a/an dùng cụm từ giá (2 pounds a kilo), tần suất (twice a year), tốc độ (70 miles an hour) Why you want your job there? A leave B to leave C leaving D to leaving Sau động từ want động từ nguyên thể có to Đáp án B I'd like a job where I can get more experience _ learn about different kinds of work A because B but C and D if Mr NGUYEN Get more experience learn about different kinds of work hai ý tương đương nối liên từ and Can you work on Saturday afternoons we need you? A if B but C and D because "Bạn làm việc vào buổi chiều chủ nhật cần hay không?" 10 we offer you this job, when can you start? A And B If C Or D Because Đây câu điều kiện loại "Nếu tuyển bạn vào làm công việc này, bạn bắt đầu?" 11 I _ give a month's notice before I leave my present job A B ought C must D have Ta thấy động từ give dạng nguyên thể không to nên dùng must - + V dùng nhấn mạnh vào động từ - must + V dùng diễn tả ý bắt buộc phải làm Đáp án must "Tôi phải nộp đơn xin việc tháng trước từ bỏ công việc tại." 12 - Do you want to wait? - Two weeks too long for me to wait A is B are C were D was Ngữ cảnh đoạn hội thoại tại, chủ ngữ two weeks khoảng thời gian nên chia số Đáp án A 13 - What will we today? - Let's go for a walk, ? A you B shall we C we D don't you Phần láy đuôi câu đề nghị Let's V shall we 14 _! we had driving in the country! A How wonderful dayB What beautiful dayC What a beautiful dayD What the beautiful day Cấu trúc câu cảm thán:How + adj + (S + V)What + N + (S + V)- Phương án A sai sau how danh từ.- Phương án B sai thiếu mạo từ trước danh từ.- Phương án D sai câu cảm thán với What ta dùng mạo từ không xác định a/ an/ mạo từ không dùng the 15 If it , the match will be postponed A rains B will rain C has rained D is raining Đây câu điều kiện loại nên động từ mệnh đề phụ chia đơn rains Bài tập ngữ pháp số Choose the best option to complete the sentences The science classes at this difficult A school are B schools are C school is D school's is This tính từ định đứng trước danh từ số nên loại phương án B chứa danh từ số nhiềuschools Vì chủ ngữ The science classes at this school thành lập từ hai danh từ nối với giới từ nên động từ chia theo danh từ số nhiều the science classes Đáp án A The English _ strong traditions A have much B has many C has much D have many Chủ ngữ thành lập từ the + tính từ tương đương với danh từ người số nhiều, trướctraditions cần dùng từ số lượng many Vậy, đáp án D Peter painted the room black It looks dark and dreary He _ chosen a different colour A had to B should have C must have D could have been Câu miêu tả việc đáng nhẽ nên làm (chọn màu sơn khác) thực tế không thực (không chọn màu khác mà dùng màu đen để sơn phòng), sử dụng cấu trúc should have VpII Đáp án B You haven't eaten anything since yesterday You be really hungry A might B will C can D must Đây câu đoán ("Chắc hẳn bạn phải đói lắm") Dựa vào câu trước ("Bạn chưa ăn kể từ hôm qua") thấy người nói chắn khả xảy việc Do phải dùng must Mr NGUYEN I still can't believe it My bicycle _ last night A was stolen B stolen C was stealing D stole Câu có động từ bị động chia khứ đơn (last night) với chủ ngữ số my bicycle nên đáp án A The university _ by private funds as well as by tuition income and grants A supports B is supporting C is supported D has supported Câu có động từ chia dạng bị động ("trường đại học tài trợ") với chủ ngữ số the universitynên đáp án C When I was little, my father said talk to strangers A don't B I shouldn't C that I don't D that shouldn't Ta có cấu trúc say (that) + S + V, loại phương án A D thiếu chủ ngữ Động từ say chia khứ đơn said nên phương án C với trợ động từ đơn don't sai Đáp án B A fortune-teller predicted _ inherit a lot of money before the end of the year A what I B that I C what I will D that I would Câu có động từ predict nên câu sau tương lai đơn Tuy nhiên ngữ cảnh câu khứ (predicted) nên cần sử dụng dạng khứ will would Daisy's marriage has been arranged by her family She is marrying a man A she hardly knows him B whom she hardly know C she hardly knows D that she hardly know Phương án B D sai động từ know không chia theo chủ ngữ số she.Phương án A sai chỗ trống cần điền mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho the man, mệnh đềshe hardly knows him đại từ him phía sau knows.Đáp án C 10 That book is by a famous anthropologist It's about the people in Samoa _ for two years A that she lived B that she lived among them C among whom she lived D where she lived among them Danh từ bổ nghĩa mệnh đề quan hệ the people in Samoa - "người dân Samoa" nên phương án D sử dụng trạng từ quan hệ where sai Phương án B sai thêm đại từ quan hệ cần bỏ đại từ them thay cho cụm danh từ trên.Phương án A sai chưa nói rõ mối quan hệ việc cô sống (she lived) người Samoa.Đáp án A có giới từ among lúc cụm danh từ hiểu "những người Samoa mà cô sống chung hai năm" 11 Instead of about the good news, Peter seemed to be indifferent A exciting B being excited C to excite D to be excited Sau instead of danh từ V-ing Câu cần tính từ miêu tả cảm xúc Peter nên tính từ excited Đáp án B 12 I finally finished at p.m and served dinner A cooking B being cooked C to cook D to be cooked Sau động từ finish V-ing Câu mang ý chủ động ("nấu ăn xong") nên đáp án A 13 We _ won the game if we'd had a few more minutes A Ø B will C had D could have Vì mệnh đề phụ có động từ chia khứ hoàn thành nên câu điều kiện loại III Mệnh đề có dạng would/could/might have + VpII Đáp án D 14 If I could speak Spanish, I _ next year studying in Mexico A will spend B had spent C would spend D would have spent Mệnh đề phụ chia khứ đơn (could speak) nên câu điều kiện loại II.Mệnh đề có động từ dạng would/could/might + V Đáp án C 15 All the athletes taking part in the international games should be proud of _ A oneself B himself C themselves D yourself Đại từ phản thân tương ứng với cụm danh từ all the athletes themselves Mr NGUYEN Bài tập ngữ pháp số Choose the best option to complete the sentences I _ reading this book by next weekend A will have finished B will be finishing C would finish D have finished Câu có trạng ngữ thời gian by next weekend nên động từ chia tương lai hoàn thành (hành động xảy trước thời điểm tương lai) Đáp án A Do you know the beautiful girl _ is sitting in the car? A who B which C whose D whom Đại từ nhân xưng thay cho danh từ người the beautiful girl làm chủ ngữ mệnh đề quan hệ who Mr Hill is to need a doctor A so ill B that ill C ill enough D as ill as Ta có cấu trúc adj + enough + to V tức "đủ để làm gì" Đáp án C Our university 50 years ago A was found B was founded C founded D found Động từ câu cần chia khứ đơn (50 years ago) thể bị động ("trường thành lập") nên đáp án was founded Were they _ when they got the job? A happiness B more happily C happily D happy Sau động từ to be tính từ Đáp án D Because it hasn't rained for several months, there was a _ of water A shorten B shortage C short D shortly Sau mạo từ a danh từ Đáp án B ADN tests _ accepted in court cases lately A will have B have C have been D had Câu có trạng ngữ thời gian lately nên động từ chia hoàn thành Đáp án C Ten people, none of were suitable, applied for the job A whose B whom C which D who Danh từ bổ nghĩa mệnh đề quan hệ ten people, nên đại từ quan hệ thích hợp làwho whom, nhiên sau giới từ ta cần dùng whom I'm going to a wedding on Saturday is getting married A A friend of me B A friend of mine C The friend of mine D the friend of me Cấu trúc a/an + danh từ + of + đại từ sở hữu Đáp án A 10 Don't phone me between and o'clock tomorrow We _ dinner then A would have B have C will be having D will have Để miêu tả hành động diễn liên tục khoảng thời gian tương lai (between and o'clock) ta dùng tương lai tiếp diễn Đáp án C 11 They had a helper their house yesterday A to clean B cleaned C cleaning D clean Cấu trúc chủ động với động từ have với ý nghĩa "có/ nhờ làm việc cho mình" chủ ngữ + have + tân ngữ + động từ nguyên thể Đáp án D Dịch: "Hôm qua người giúp việc dọn dẹp nhà cửa cho họ." 12 The reason for his being late is he missed the bus A because B which C that D why That đứng đầu mệnh đề he missed the bus Đây mệnh đề danh ngữ bổ nghĩa cho chủ ngữ the reason for being late 13 We _ that concert A were disappointed of B were disappointing of C were disappointed by D were disappointing by Câu cần tính từ cảm xúc ("thất vọng buổi biểu diễn ca nhạc") nên cần động tính từ dạng VPII Giới từ sau disappointed by Đáp án C Mr NGUYEN 14 she was smoking, she saw him passing the road A When B How C What D Why Câu cần mệnh đề trạng ngữ thời gian "Khi cô hút thuốc nhìn thấy ngang qua đường." Đáp án A 15 How _ the buses run? - Every thirty minutes A far B often C fast D long Câu trả lời đưa tần suất nên để hoàn thành câu hỏi tần suất ta chọn đáp án often Bài tập ngữ pháp số Choose the best option to complete the sentences you take a taxi, you will be late A If B If not C Unless D As if Câu có nghĩa "Nếu không bắt xe taxi bạn bị muộn." Đáp án C Unless Her car yesterday A washed B was washed C had washed D was washing Câu cần động từ chia khứ đơn (yesterday) thể bị động ("xe rửa") nên đáp án B The flight we wanted to travel on was fully booked A why B where C which D when Danh từ bổ nghĩa mệnh đề quan hệ the flight Đại từ quan hệ tương ứng which Michael prefers cycling driving A as B to C than D for Giới từ với động từ prefer to, có nghĩa "thích gì" _ the lesson well, he couldn't answer the teacher's questions a Do not prepare B Did not preparingC Not prepare D Not preparing Mệnh đề chủ ngữ nên mệnh đề quan hệ rút gọn bắt đầu V-ing Đáp án D Mệnh đề đầy đủ Because he didn't prepare the lesson well This company offered a lot of _ jobs A attraction B attractive C attractively D attract Trước danh từ job cần tính từ bổ nghĩa, đáp án B Pupils are looking forward to _ on holiday A went B go C have gone D going Sau look forward to V-ing Đáp án D Lan's father, is 70 years old, goes swimming every day A who B that C whose D whom Trong mệnh đề quan hệ không xác định, đại từ quan hệ thay cho danh từ Lan's father làm chủ ngữ mệnh đề quan hệ nên đáp án A By the time she reached the dentist's, the pain in her tooth _ stopped A has been B had C has D had been Câu miêu tả việc xảy trước hành động khác khứ (by the time she reached the dentist - "trước cô đến chỗ nha sĩ") nên đáp án B 10 Does anyone know _ this hat might be? A who B whose C whom D to whom Chỗ trống cần điền whose - "của ai" để hoàn thành ý nghĩa mệnh đề phía sau "chiếc mũ ai" 11 We intended away with the old system once we have developed a better one A doing B C to D to have done Sau động từ intend to V Đáp án C Động từ thành ngữ away with nghĩa "bỏ đi, loại bỏ" 12 The old lady was _ exhausted after the long walk A very B pretty C absolutely D fairly Câu hiểu "Cô mệt sau lâu." nên pretty fairly không phù hợp nghĩa.Very không với khứ phân từ làm tính từ Mr NGUYEN 13 By the time you return here next year, the city lots of changes A will have B will have had C has had D will be having By the time you return here next year - "Đến lúc bạn trở lại vào năm tới" thể hành động phía sau xảy trước hành động "quay trở lại" nên động từ chia tương lai hoàn thành Đáp án B 14 The old man serves the ball so skilfully He _ a good tennis player when he was young A can be B could be C must be D must have been Câu phía trước "Người đàn ông đánh bóng thật lành nghề." cho thấy lời đoán phía sau "Ông hẳn chơi quần vợt giỏi trẻ." có sở chắn Để diễn tả đoán chắn khứ ta dùng must have + VpII Đáp án D 15 The old man is said all his money to an old people's home when he died A to leave B have left C to leaving D to have left Cấu trúc bị động đặc biệt be said + to have VpII hành động sau said xảy khứ Đáp án D Dịch: "Người ta nói ông lão để lại hết tiền cho nhà dưỡng lão ông qua đời." Bài tập ngữ pháp số Choose the best option to complete the sentences Han is going to the USA for his holiday He _ up for nearly a year now A have saved B saves C is saving D has been saving Câu có trạng ngữ thời gian for nearly a year now - "gần nửa năm nay", câu nhấn mạnh vào việc Han tiết kiệm tiền khoảng thời gian đó, nên đáp án động từ chia hoàn thành tiếp diễn Nobody was injured in the accident, _? A was there B were they C was he D wasn't it Đây câu hỏi láy đuôi Mệnh đề phía trước có động từ to be chia khứ đơn was, nobodymang ý phủ định nên phần láy đuôi ta sử dụng they tương ứng với nobody thể khẳng định động từ to be khứ were Đáp án B Something was wrong with the machine, _? A was it B were they C wasn't it D weren't they Đại từ phần láy đuôi tương ứng với something it, phần câu kể có động từ to be chia khứ đơn thể khẳng định nên phần láy đuôi ta dùng dạng phủ định tương ứng wasn't Đáp án C If the weather stays fine, the plane land at 8.30 local time A does B should C might D ought Đây câu điều kiện loại 1, nên phương án A không phù hợp Phương án D thiếu to sauought Phương án C đưa đoán phương án B dùng để thể mong đợi điều xảy Đáp án B Dịch: "Nếu thời tiết đẹp, máy bay hạ cánh vào rưỡi địa phương." The house _ Shakespeare was born is now open to the public A that B which C where D who Danh từ bổ nghĩa mệnh đề quan hệ the house Trong mệnh đề quan hệ, danh từ dùng để địa điểm nơi Shakespeare sinh ra, nên đáp án C The blackmailer denied the photographs to the actress A send B sent C to send D having sent Sau deny động từ dạng V-ing Đáp án having sent Would you mind me a hand with this bag? A give B to give C giving D to have given Sau would you mind động từ dạng V-ing Đáp án C It's an hour since he , so he should be at the office now A left B has left C had left D was leaving Mệnh đề sau since có động từ chia khứ đơn Đáp án A If I were you, I him as my nephew A will treat B am treating C would treat D will have treated Mr NGUYEN Đây câu điều kiện loại II nên động từ mệnh đề có dạng would/could/might + V Đáp án C 10 Oranges are expensive this season, and A apples are B apples the same C apples too D so are apples Lối nói phụ họa với nghĩa "ai đó/ vậy" sử dụng so có cấu trúc sau so + trợ động từ + danh từ Đáp án D 11 Jane's brother does not work as a teacher, and she doesn't A either B so C neither D too Lối nói phụ họa theo sau câu phủ định với ý "ai đó/ vậy" sử dụng either neither Với neither ta có cấu trúc neither + trợ động từ + chủ ngữ, với either ta có chủ ngữ + trợ động từ + not + either Đáp án A 12 People who are telling the truth about the properties should be given prizes for honesty A which sell B they sold C that selling D they are selling Danh từ bổ nghĩa mệnh đề quan hệ the properties - "nhà đất" nên phương án A which sell C that selling thể chủ động không phù hợp Phương án B không phù hợp vì câu có tình Đáp án D Dịch: "Những người thành thật nhà mà họ bán nên trao giải thưởng cho thành thật." 13 I have been saving money because I buy a computer A shall B am going to C will D would Việc mua máy tính dự định có từ trước, người nói tiết kiệm tiền (I have been saving money) nên động từ chia tương lai gần Đáp án B 14 We did not go out because it A would rain B was raining C had rained D has rained Để nêu lý cho việc làm/ không làm khứ ta sử dụng khứ tiếp diễn Đáp án B 15 Micheal, is it true that you married next week? A get B are getting C got D have got Ngoài cách sử dụng thông thường, tiếp diễn dùng để nói kế hoạch chắn tương lai gần Bài tập ngữ pháp số Choose the best option to complete the sentences The cost of the material is _ in the bill for the work A include B included C including D includes Sau động từ to be is V-ing (nếu câu thể chủ động tiếp diễn) VpII (nếu câu thể bị động) Ý nghĩa câu "Giá vật liệu bao gồm hóa đơn công trình." nên đáp án B The bus company has the fare by 20% A raised B raising C risen D arisen Trước chỗ trống có has nên động từ cần điền dạng phân từ hai, nên phương án B sai Trong phương án lại, raise ngoại động từ mang nghĩa "tăng lên" rise arise nội động từ mang nghĩa "cái tăng" "cái nảy sinh/ phát sinh" Sau chỗ trống có tân ngữ the farenên đáp án A - You were late for your dental appointment - I know I shouldn't _ so long at the library A be staying B had stayed C have stayed D stay Câu diễn tả ý "đáng lẽ không nên làm lại làm" nên ta dùng cấu trúc shouldn't have + VpII Đáp án C "- Bạn muộn hẹn với bác sĩ nha khoa - Tôi biết Đáng nhẽ không nên thư viện lâu thế." The police _ to report to the headquarters immediately A require B is required C required D are required Căn vào nghĩa câu "Cảnh sát yêu cầu báo cáo lại tổng cục lập tức." nên cần chọn đáp án dạng bị động với chủ ngữ số nhiều the police Đáp án D Mr NGUYEN He was advised _ singing lessons A take B taking C taken D to take Sau advise động từ dạng to V Đáp án D Magazines are usually weekly or monthly, but newspapers are A every day B day C daily D day after day Sau động từ to be tính từ Trong bốn đáp án có daily tính từ There isn't _ foreign news in the paper A a lot B many C lots D much Phương án A C sai thiếu of sau a lot lots News danh từ không đếm nên đáp án làD much I read in one paper that they are married A getting B being C got D having Sau to be động từ dạng V-ing khứ phân từ Căn theo nghĩa câu "Tôi đọc tờ báo họ kết hôn." động từ dạng chủ động nên đáp án getting I wish I some jeans I really like I must have tried on ten pairs A find B could find C can find D should find Sau wish động từ không chia dạng nên phương án A C sai Trong hai phương án B D có B phù hợp ý nghĩa "mong muốn có khả làm gì" "Tôi ước tìm vài quần bò ưng ý Chắc thử mười rồi." 10 Everyone _ what they have to do, don't they? A know B know C knows D have known Sau đại từ bất định everyone động từ chia số Đáp án C 11 She used to work here as a typist, she? A did B use C didn't D wouldn't Đây câu hỏi láy đuôi Ở phần câu kể, động từ use chia khứ đơn thể khẳng định nên phần láy đuôi sử dụng trợ động từ khứ dạng phủ định didn't 12 Tom is not used to up early He is late for school very often A get B getting C got D having got Sau be used to V-ing Cấu trúc mang nghĩa "quen với việc gì" 13 Can you help me in this application form? A fill B filling C to fill D A&C Sau động từ help động từ dạng nguyên thể nguyên thể có to nên A C Đáp án D 14 Please invite _ you like to the reception a one B ones C anyone D all Hai đại từ one/ones dùng để thay cho danh từ nói đến trước mà lặp lại danh từ All không thích hợp đứng vị trí Đáp án C "Hãy mời bạn muốn mời tới bữa tiệc chiêu đãi." 15 I'd rather you _ smoke in here A don't B musn't C didn't D shouldn't Cấu trúc S1 + would rather + S2 + Vpast simple có nghĩa "muốn làm gì/ không làm gì" Đáp án C didn't trợ động từ khứ đơn Bài tập ngữ pháp số Choose the best option to complete the sentences Aesop is the author of the fable have just read above He was an ancient Greek writer A who you B which C that D you Chỗ trống thiếu từ làm chủ ngữ động từ have just read Từ người nên D đáp án Mr NGUYEN My parents used to _ fables to me when I was a child A read B telling C reading D told Cấu trúc used + to V dùng muốn diễn tả thói quen khứ Trước fables ta dùng động từ read Đáp án A Amanda's eyes are red She _ them all morning A had been rubbing B has been rubbing C had rubbed D has rubbed Amanda's eyes are red - "Mắt Amanda đỏ" kết Hơn câu phía sau có all morning, hành động xảy liên tục khứ để lại kết Ta chọn đáp án động từ chia hoàn thành tiếp diễn has been rubbing I'm trying to buy a microwave oven Do you know if the small ones are really _ than the larger ones? A any bad B some worse C any worse D some worst Phía sau chỗ trống than nên tính từ cần để dạng so sánh Do đó, phương án A D sai Vì câu hỏi nên dùng any hợp lý Đáp án C I am not sure, but I think they are _ and you have to spend more time things A more slowly – cook B slower – cooking C slowest – cook D slow – to cook Ta có cấu trúc spend + time + V-ing có nghĩa "dành thời gian làm việc đó" Trong lựa chọn có C có động từ thứ hai dạng V-ing Đáp án B I am _ to call the doctor I just need to get some rest A too sick B sick enough C not sick enough D so sick that Căn vào ý nghĩa câu "Tôi cần nghỉ ngơi chút thôi." ý câu trước "Tôi không ốm đến mức phải gọi bác sĩ" Đáp án C Can you keep the noise down, please? It's _ that I cannot hear myself think A so noisy B such noise C so much noisy D too noisy Cấu trúc so + tính từ/ trạng từ + that + mệnh đề có nghĩa "quá đến nỗi" Sau to be ta chọn tính từ noisy Đáp án A _ alone in dark, deserted street is risky A Walk – so B Walking - such a C Walking – so D Walked - such Vì chỗ trống thứ cần từ làm chức chủ ngữ nên ta chọn đáp án V-ing Ở chỗ trống thứ hai, trước tính từ dark ta chọn trạng từ so Đáp án B He'd prefer _ chicken soup rather than milk A having – having B have – drink C to have – drink D had – drank Sau would prefer to V với ý nghĩa "muốn làm gì", sau rather than động từ dạng nguyên thể Đáp án C 10 He'd prefer vanilla ice cream _ chocolate ice cream A to B more than C than D rather than Cấu trúc would prefer rather than dùng với danh từ 11 He'd rather _ a hot beverage during a meal A I not have B I not have C I did not have D I had not Cấu trúc S1 + would rather + S2 + Vpast simple có nghĩa "Ai muốn người khác làm/ không làm gì" Đáp án C 12 The critic was amused by the funny story line, but she found the acting extremely _ A unexcited B unexciting C exciting D excited Khi muốn nói đến chất/ tính chất vật việc ta dùng tính từ dạng V-ing nên phương án A D sai Căn vào nghĩa câu B đáp án Dịch: "Nhà phê bình thấy hứng thú với phần lời thoại hài hước cô thấy phần diễn xuất tẻ nhạt." 13 School children are looking forward to on holiday A going B be going C go D have gone Sau look forward to V-ing Đáp án A 14 The doctor advised Tom to stop _ Mr NGUYEN A for smoking B smoking C smoke D to smoke Sau stop, động từ dạng V-ing to V (stop + V-ing: dừng việc làm; stop + to V: dừng lại để làm việc khác) Tuy nhiên theo nghĩa câu câu B đáp án Dịch: "Bác sĩ khuyên Tom ngừng hút thuốc." 15 Anna rarely coffee, but this morning she _ a cup A drinks - is having B drank - was having C drinks – has D drank - had Vế câu thứ có trạng từ tần suất rarely - "hiếm khi" nên động từ chia đơn Ở vế thứ hai có this morning ngụ ý hành động có tính chất tạm thời thời điểm nói nên động từ chia tiếp diễn Đáp án A Bài tập ngữ pháp số 10 Choose the best option to complete the sentences It _ rain this evening Why don't you take an umbrella? A had better B must C could be D might Sau chỗ trống động từ nguyên thể nên đáp án C sai Xét ý nghĩa, đoán tương lai "Tối trời mưa." nên đáp án D The nurse suggested _ two aspirins A to take B to be taken C taking D being taken Sau suggest động từ dạng V-ing Câu mang nghĩa chủ động nên chọn C My daughter often to see me at least once a week A calls up B goes up C drops in D comes on - call up: gợi lại (kỉ niệm)- go up: lên, tăng lên- drop in: tạt vào thăm- come on: tiến lên, lại gần Đáp án C Dịch: "Con gái thường tạt vào thăm tuần lần." There is too much noise in this room I can't understand what A is the teacher saying B is saying the teacher C that the teacher is saying D the teacher is saying Đây câu hỏi nên động từ không đảo lên trước chủ ngữ Phương án A B sai Trong hai lựa chọn lại D Dịch: "Có nhiều tiếng ồn phòng Tôi hiểu cô giáo nói gì." Fish on earth for ages and ages A existed B exist C are existing D have existed Câu có trạng ngữ for ages and ages tức "đã từ lâu rồi", nên động từ chia hoàn thành Đáp án D One of the _ from Italy A student is B students are C student are D students is One of + danh từ số nhiều: những, sau chủ ngữ động từ chia số Do đó, đáp án D What have we got ? A for the dinner B for dinner C for a dinner D to dinner Trước danh từ bữa ăn theo nghĩa thông thường giới từ nên phương án A C sai Giới từ dùng trước bữa ăn for Hurry up! They've only got seats left A a little B a lot of C a few D plenty of Danh từ phía sau chỗ trống danh từ đếm số nhiều seats nên phương án A sai Câu dịch "Nhanh lên nào! Họ vài ghế trống thôi." Do đáp án C Tom is sitting at his desk He's reading his chemistry text because he has a test tomorrow He _ A could study B will study C should be studying D must be studying Căn vào tính phía trước "Tom ngồi bàn học Nó đọc sách hóa học có kiểm tra ngày mai." đoán phía sau "Nó hẳn học." đoán chắn Đáp án D 10 Jane just a few minutes ago Mr NGUYEN A left B leaves C has left D had left Câu có trạng ngữ thời gian a few minutes ago - "vài phút trước" nên động từ chia khứ đơn Đáp án A 11 Our classroom is supplied with _ A plenty of chalks B several chalks C plenty of chalk D several chalk Chalk danh từ không đếm nên dạng số nhiều nên phương án A B sai Phương án D sai several không với danh từ không đếm Vậy, đáp án C 12 Arthur pretended not _ hurt when his younger sister bit him A to have been B having C to have D be Cấu trúc pretend to V nên đáp án B D sai Phía sau chỗ trống cần điền tính từ hurt nên đáp án A 13 _ saying was so important that I asked everyone to stop talking and listen A What the woman was B That the woman was C The woman was D What was the woman Câu có mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ nên loại đáp án D với trợ động từ đảo lên trước chủ ngữ Ý nghĩa câu "Những người phụ nữ nói quan trọng" nên ta chọn phương án A 14 The child's arm was swollen because he stung by a bee A Ø B had been C had D had being Câu mang nghĩa bị động "nó bị ong đốt" nên động từ cần chia dạng bị động Hơn sau had khứ phân từ nên đáp án B 15 "Excuse me, but there is something about _ immediately." A that I must speak to you B that I must speak to you about C which I must speak to you D which I must speak to you about it Trong câu này, sau giới từ đại từ quan hệ which nên phương án A B sai Phương án D it thêm which nên sai Đáp án C Bài tập ngữ pháp số 11 Choose the best option to complete the sentences you do, please don't tell Mary that we've lost her book A Anything B What C Whatever D It's better Trong lựa chọn có C ngữ pháp ngữ nghĩa Dịch: "Dù cậu có làm đừng nói với Mary làm sách cô ấy." I feel rather cold I wish I my pullover with me A bring B brought C had brought D would bring Câu hiểu "Tôi thấy lạnh Ước mang theo áo len." Đây điều ước thực khứ (vì người nói, thực tế, không mang theo áo) nên động từ chia khứ hoàn thành had brought It's high time you _ to look after yourself A learn B learned C will learn D would learn Cấu trúc It's (high) time + chủ ngữ + động từ khứ có nghĩa "Đã đến lúc phải làm gì" Đáp án B Let me know as soon as Linda _ here A gets B got C will get D would get Mệnh đề trạng ngữ với as soon as thời gian tương lai động từ chia Đáp án A Have you lived here _ life? A your all B all the C the whole D all your Câu nghĩa "Cậu định đời à?" - A loại sai trật tự từ, all phải đứng trước tính từ sở hữu your - B C không thích hợp muốn nói đến đời người nghe Do nên dùng tính từ sở hữu your để làm cho câu rõ nghĩa Đáp án D Anyone who lives alone has to look after _ Mr NGUYEN A himself B self C oneself D itself Chỗ trống cần điền đại từ phản thân thay cho anyone nên A đáp án Chúng ta dùng themselves câu "Bất kì sống phải tự chăm sóc thân." - Do you need some more paper? - No, thanks I _ A have still a piece left B still have a piece left C have a piece still left D have left a piece still Cấu trúc have something left có nghĩa "còn lại thứ gì" Still trạng từ vị trí sau to be trước động từ thường Do đó, B đáp án "- Cô có cần thêm giấy không? - Không, cám ơn Tôi tờ." Please not talk the orchestra is playing A during B while C otherwise D that Giới từ during với danh từ Về ý nghĩa câu, "Đừng nói chuyện dàn nhạc chơi.", ta chọn đáp án B The athlete would have won the gold medal not fallen over A if he B unless he had C if not D had he Đây câu điều kiện loại III (động từ mệnh đề có dạng would have + VPII) nên động từ mệnh đề phụ chia khứ hoàn thành Phương án A sai thiếu had trước fallen Phương án C thiếu chủ ngữ Phương án B bắt đầu liên từ unless không dùng với not Đáp án D, hình thức đảo ngữ mệnh đề phụ câu điều kiện loại III: if + chủ ngữ + had + VpII => had + chủ ngữ + VpII 10 As two of the team members down with flu, we _ finish the work A went – not B gone – could C has gone - can't D have gone - can't Câu có nghĩa "Vì hai thành viên nhóm bị ốm cảm nên hoàn thành công việc" A B bị loại động từ chia không cấu trúc Chủ ngữ vế thứ two of the team members số nhiều nên đáp án D 11 You'd better get someone _ your living room A redecorate B to redecorate C redecorated D redecorating Cấu trúc chủ ngữ + get + tân ngữ + to V có nghĩa "có/ nhờ làm việc gì" nên đáp án B "Bạn nên nhờ trang trí lại phòng khách." 12 After the war, he declined many honours, _ to remain a commoner A prefer B prefering C would rather D had better C D sai sau would rather had better động từ nguyên thể to Phương án A sai động từ prefer chưa chia theo thích hợp B V-ing dùng để miêu tả hai hành động xảy đồng thời "Sau chiến tranh, ông từ chối vinh danh mong muốn tiếp tục làm người dân bình thường." 13 - What's taking you so long? - I'll be there as soon as I _ my keys A found B will find C find D am finding Sau as soon as động từ chia đơn dù mệnh đề thời gian tương lai "Tôi tìm chìa khóa." 14 We decided to eat outside in spite the weather A with B of C for D Ø in spite of + N: bất chấp "Chúng định ăn tối mặc kệ thời tiết." 15 I hope he doesn't keep us A waiting B wait C to wait D for waiting Sau keep động từ thêm đuôi -ing Đáp án A "Tôi hi vọng anh không để phải chờ đợi." Bài tập ngữ pháp số 12 Choose the best option to complete the sentences Would you like something to drink? - I _ rather have something to eat Mr NGUYEN A were B had C Ø D would Trước rather ta chọn would, would rather có nghĩa "thà rằng/ muốn/ thích hơn" He asked me A since when I am waiting B since when I waited C how long I have been waiting D how long I had been waiting A B loại since when liên từ thời gian nên đứng cạnh C loại câu gián tiếp có động từ tường thuật chia khứ, động từ mệnh đề tường thuật chia hoàn thành tiếp diễn D đáp án "Anh hỏi đợi rồi." Everyone spoke very quietly _ wake the baby A for not to B to don't C in order not to D so not to Câu mục đích "Mọi người nói khẽ để không đánh thức em bé dậy." Ta có so as (not)/ in order (not) + to V đơn giản sử dụng to V để mục đích So sánh với lựa chọn ta thấy C đáp án Three of these verbs have different forms for infinitive, past tense and past participle, like speakspoke-spoken Which one does not? A awake B shine C arise D mistake Câu yêu cầu em tìm động từ có dạng thức hình thành khác so với speak-spokespoken A awake - awoke – awoken B shine - shone – shone C arise - arose – arisen D mistake - mistook – mistaken B đáp án I don't agree _ everything she says A with B in C for D after Giới từ với agree with "Tôi không đồng ý với cô nói." Can you really insure yourself unemployment? A for B to C from D against Insure something/oneself against sth: đảm bảo đó/ chống lại/ không bị "Liệu bạn có thực đảm bảo thân không bị thất nghiệp?" I'm afraid your driver's lisence is date, sir! A over B past C out of D behind Out of date: hết hạn "Tôi e lái ngài hết hạn, thưa ngài." All those _ favour of the motion, raise your hands A for B with C to D in In favour of something/someone: ủng hộ "Tất người ủng hộ kiến nghị giơ tay lên." He's a horrible man I simply cannot _ the sight of him A take B keep C wear D stand Can't stand the sight of something/someboby: chịu đựng được/không thích nhìn thấy ai/ "Hắn ta gã đáng tởm Tôi đơn giản không muốn nhìn ta." 10 While I TV last night, a mouse ran across the floor A watch B was watching C watched D am watching Trong mệnh đề thời gian bắt đầu while động từ phải chia tiếp diễn Vì câu có ngữ cảnh khứ nên động từ chỗ trống cần chia khứ tiếp diễn "Tối qua xem ti vi chuột chạy ngang qua sàn nhà." 11 The government has introduced a A children's clothes tax B children clothes tax C tax on children clothes D tax on children's clothes A B loại loại danh từ ghép hai lựa chọn Phương án C loại thiếu sở hữu cách Đáp án D "Chính phủ đưa loại thuế quần áo trẻ em." 12 Can you help me? I need information Mr NGUYEN A a little B a few C little D few Information danh từ không đếm nên không với few a few Little dùng với nghĩa "quá không đủ cho việc gì" câu không ám ý nghĩa tiêu cực "Bạn giúp đỡ không? Tôi cần thông tin." nên đáp án a little 13 Would you mind not _ on the radio until I've finished with this phone call? A turning B being turned C to turn D to be turned Sau would you mind V-ing Đáp án A "Bạn cảm phiền không bật đài nói chuyện điện thoại xong không?" 14 This tastes lovely What's in ? A a sauce B sauces C the sauce D sauce Sauce có nghĩa "nước sốt" Vì câu trước câu cảm thán nên danh từ sauce xác định, phải dùng mạo từ the D đáp án "Món ngon Có nước sốt vậy?" 15 When he went out in the evening, I _ the job of taking care of his work A would get B must have got C should get D had better get - must dùng để nói bắt buộc dùng để đoán việc chắn xảy - should had better dùng để đưa lời khuyên Tất từ không thích hợp nghĩa câu Đáp án câu A: would có nhiều ý nghĩa cách dùng khác câu would = used to, nói việc thường xuyên xảy khứ "Khi vào buổi tối, lại thường phải đảm nhận công việc quán xuyến công việc anh ta." ... "Tôi hi vọng anh không để phải chờ đợi." Bài tập ngữ pháp số 12 Choose the best option to complete the sentences Would you like something to drink? - I _ rather have something to eat Mr NGUYEN... VpII hành động sau said xảy khứ Đáp án D Dịch: "Người ta nói ông lão để lại hết tiền cho nhà dưỡng lão ông qua đời." Bài tập ngữ pháp số Choose the best option to complete the sentences Han is... án A sai thi u had trước fallen Phương án C thi u chủ ngữ Phương án B bắt đầu liên từ unless không dùng với not Đáp án D, hình thức đảo ngữ mệnh đề phụ câu điều kiện loại III: if + chủ ngữ + had
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP BÀI TẬP NGỮ PHÁP ÔN THI THPT QUỐC GIA, TUYỂN TẬP BÀI TẬP NGỮ PHÁP ÔN THI THPT QUỐC GIA, TUYỂN TẬP BÀI TẬP NGỮ PHÁP ÔN THI THPT QUỐC GIA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay