Xây dựng website cho siêu thị điện máy thái nguyênc

64 210 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:33

LỜI CÁM ƠN Trong thời gian làm đồ án, em nhận nhiều giúp đỡ, đóng góp ý kiến bảo nhiệt tình củathầy cô, gia đình bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS.Vũ Vinh Quang, người tận tình hướng dẫn, bảo em suốt trình làm thực tập Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường ĐH Công nghệ thông tin & truyền thông nói chung, thầy cô Bộ môn Khoa Học Máy Tính nói riêng dạy dỗ cho em kiến thức môn đại cương môn chuyên ngành, giúp em có sở lý thuyết vững vàng tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình học tập Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập hoàn thành đồ án tốt nghiệp Bước đầu vào thực tế, kiến thức em hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, không tránh khỏi thiếu sót điều chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô bạn để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện LỜI CAM ĐOAN Đồ án tốt nghiệp sản phẩm quan trọng, tổng hợp ý kiến kiến thức mà sinh viên học suốt trình học tập thân trường Ý thức điều đó, với tinh thần làm việc nghiêm túc, tự giác lao động miệt mài thân với hướng dẫn tận tình thầy TS.Vũ Vinh Quang em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin cam đoan: Đồ án tốt nghiệp sản phẩm em nghiên cứu xây dựng nên, nội dung đồ án em không chép từ đồ án khác Mọi thông tin sai lệch đồ án em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng bảo vệ Sinh viên Phan Văn Quang MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 WEB APPLICATION FRAMEWORK, MÔ HÌNH MVC 1.1.1 Web Application Framework gì? 1.1.2 PHP Framework .9 1.1.3 Framwork CSS .9 1.1.4 Mô hình MVC(Model-View-Controller) 10 1.1.5 Vai trò thành phần M-V-C Web framework 10 1.2 TÌM HIỂU FRAMWORK PHP LARAVEL 12 1.2.1 Giới thiệu Framework LARAVEL: 12 1.2.2 Cài đặt framework Laravel 12 1.2.3 Giới thiệu số thư mục Framework .12 1.2.4 Những điểm bật .15 1.2.5 Làm việc laravel 16 1.3 TÌM HIỂU FRAMWORK CSS BOOTSTRAP 17 1.3.1 Giới thiệu BOOTSTRAP 17 1.3.2 Cấu trúc Bootstrap 18 1.3.3 Cài đặt Frame Work Bootstrap3 18 1.3.4 Làm việc với Framework Bootstrap3 .19 CHƯƠNG TÌM HIỂU HỆ THỐNG KINH DOANH TRỰC TUYẾN VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ XÂY DỰNG WEBSITE 23 2.1.Khảo sát .23 2.1.1.Giới thiệu siêu thị điện máy Thái Nguyên 23 2.1.2.Khảo sát thực trạng siêu thị điện máy Thái Nguyên 23 2.1.3 Giải pháp xây dựng website 24 2.1.4.Yêu cầu hệ thống 25 2.1.5.Mục tiêu đề tài nghiên cứu .26 2.2 Phân tích thiết kế hệ thống UML 27 2.2.1 Biểu đồ USE CASE, biểu đồ trình tự biểu đồ cộng tác .27 2.2.2 Biểu đồ lớp 52 2.2.3 Biểu đồ hoạt động 56 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE CHO CÔNG TY .57 3.1 CẤU TRÚC TRANG WEBSITE 57 3.1.1 Cấu trúc HMVC website 57 3.1.2 Cấu hình sở liệu website 59 3.2 Một số hình ảnh website 59 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO .63 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 64 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 : Mô hình MVC Hình 1.2: Các lớp mô hình MVC 10 Hình 1.3: Biểu đồ chuỗi MVC đơn giản 11 Hình 1.4 Grid System 19 Hình 2.1.Biểu đồ Usecase tổng quát 29 Hình 2.2: Biểu đồ trình tự cho tác vụ đăng ký thành viên 30 Hình 2.3: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ đăng ký thành viên 30 Hình 2.4: Biểu đồ trình tự cho tác vụ đăng nhập 31 Hình 2.5: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ đăng nhập 31 Hình 2.6: Biểu đồ trình tự cho tác vụ tìm kiếm sản phẩm 32 Hình 2.7: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ tìm kiếm sản phẩm 32 Hình 2.8: Biểu đồ trình tự cho tác vụ xem chi tiết sản phẩm 33 Hình 2.9: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ xem chi tiết sản phẩm 33 Hình 2.10: Biểu đồ trình tự cho tác vụ thêm sản phẩm vào giỏ hàng 34 Hình 2.11: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ thêm sản phẩm vào giỏ hàng 34 Hình 2.12: Biểu đồ trình tự cho tác vụ xóa sản phẩm giỏ hàng .35 Hình 2.13: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ xóa sản phẩm giỏ hàng 35 Hình 2.14: Biểu đồ trình tự cho tác vụ cập nhật số lượng giỏ hàng .36 Hình 2.15: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ cập nhật số lượng giỏ hàng 36 Hình 2.16: Biểu đồ trình tự cho tác vụ xem giỏ hàng .37 Hình 2.17: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ xem giỏ hàng 37 Hình 2.18: Biểu đồ trình tự cho tác vụ làm đơn hàng .38 Hình 2.19: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ làm đơn hàng 38 Hình 2.20: Biểu đồ trình tự cho tác vụ quản trị viên đăng nhập 39 Hình 2.21: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ quản trị viên đăng nhập 39 Hình 2.22: Biểu đồ trình tự cho tác vụ quản lý khách hàng 40 Hình 2.23: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ quản lý khách hàng 41 Hình 2.24: Biểu đồ trình tự Quản trị viên thêm loại sản phẩm .42 Hình 2.25:Biểu đồ cộng tác cho tác vụ thêm loại sản phẩm 42 Hình 2.26: Biểu đồ trình tự cho tác vụ xóa loại sản phẩm 43 Hình 2.27: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ xóa loại sản phẩm 43 Hình 2.28: Biểu đồ trình tự cho tác vụ cập nhật loại sản phẩm .43 Hình 2.29: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ cập nhật loại sản phẩm .44 Hình 2.30: Biểu đồ trình tự cho tác vụ thêm sản phẩm 45 Hình 2.31: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ thêm sản phẩm 45 Hình 2.32: Biểu đồ trình tự cho tác vụ xóa sản phẩm 45 Hình 2.33: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ xóa sản phẩm 46 Hình 2.34: Biểu đồ trình tự cho tác vụ cập nhật sản phẩm .46 Hình 2.35: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ cập nhật sản phẩm 46 Hình 2.36: Biểu đồ trình tự cho tác vụ cập nhật đơn hàng 47 Hình 2.37: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ cập nhật đơn hàng 47 Hình 2.38: Biểu đồ trình tự cho tác vụ xử lý ý kiến khách hàng 48 Hình 2.39: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ xử lý ý kiến khách hàng 49 Hình 2.40: Biểu đồ trình tự cho tác vụ thêm tin tức .50 Hình 2.41: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ thêm tin tức 50 Hình 2.42: Biểu đồ trình tự cho tác vụ xóa tin tức 50 Hình 2.43: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ xóa tin tức 51 Hình 2.44: Biểu đồ trình tự cho tác vụ cập nhật tin tức 51 Hình 2.45: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ cập nhật tin tức .52 Hình 2.46: Biểu đồ lớp cho ca sử dụng quản lý Loại _Sản_Phẩm 52 Hình 2.47: Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Quản lý_Sản Phẩm 53 Hình 2.48: Biểu đồ cho ca sử dụng người dùng .53 Hình 2.49: Biểu đồ lớp cho ca sử dụng QL_Tin tức .54 Hình 2.50: Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Đơn Hàng 55 Hình 2.51: Biểu đồ lớp Hệ Thống .55 Hình 2.52: Biểu đồ hoạt động cho tác vụ Khách Hàng 56 Hình 2.53: Biểu đồ hoạt động cho tác vụ Admin 57 Hình 3.1 Thư mục mã nguồn views 57 Hình 3.2 Thư mục model 58 Hình 3.4: cấu hình database 59 Hình 3.5: Danh mục sản phẩm 60 Hình 3.6 Chi tiết sản phẩm 60 Hình 3.7 Giỏ hàng 60 Hình 3.8: Xem sản phẩm 61 LỜI NÓI ĐẦU Laravel framwork mẻ, thời gian gần Laravel cộng đồng PHP ý , ưa chuộng, sử dụng tính linh hoạt tùy biến cao Laravel framework kế thừa nhiều thư viện Symphony (framework tiếng) Bootstrap CSS Framework miễn phí phổ biến Twitter phát triển Nó công cụ giúp design trang web css nhanh theo chuẩn quốc tế Xây dựng website bán hàng trở nên phổ biến, xu mạnh mẽ Có nhiều công ty kinh doanh có nhu cầu quản bá sản phẩm, mua bán trực tuyến Chính em xin xây dựng website kinh doanh điện máy với laravel Bootstrap Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ truyền thông trang bị cho em kiến thức cần thiết năm học vừa qua Đặc biệt em chân trọng xin cảm ơn thầy TS Vũ Vinh Quang tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp Do thời gian nghiên cứu kinh nghiệm thực tế có hạn, cố gắng đề tài không tránh khỏi sai sót định Kính mong quý doanh nghiệp, quý thầy cô đóng góp ý kiến bổ sung để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực hiện: Phan Văn Quang CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Web application framework, mô hình mvc 1.1.1 Web Application Framework gì? “Web application framework” tảng phần mềm thiết kế để hỗ trợ việc phát triển website động, ứng dụng web dịch vụ web Mục đích Framework nhắm tới việc giảm bớt hao phí liên quan tới hoạt động thực trình phát triển web Ví dụ, nhiều framework cung cấp thư viện để truy cập sở liệu, khung khuôn mẫu quản lý phiên làm việc, thêm vào làm tăng khả tái sử dụng mã 1.1.2 PHP Framework PHP framework web framework viết PHP - ngôn ngữ lập trình nguồn mở phổ biến Nội dung khóa luận đề cập tới PHP Framework PHP ngôn ngữ linh hoạt, lập trình viên ưa chuộng sử dụng tiến hành xây dựng ứng dụng web cỡ lớn (Facebook, Flickr, Twitter…) Chưa kể tới việc vấn đề an toàn, bảo mật cho ứng dụng web ngày bị xem nhẹ Đây lúc họ cần tới PHP framework Hình 1.1 : Mô hình MVC 1.1.3 Framwork CSS Cũng ngôn ngữ khác, ta đưa ngôn ngữ, ta có đầy đủ API giúp người lập trình lập trình tốt với Nhưng thứ không dừng đây, framework xây dựng để ta lập trình nhanh tốt nữa.CSS Framework vậy, giúp môi trường làm việc với CSS lập trình viên/ nhóm lập trình xây dựng giúp lập trình CSS nhanh chuẩn Cấu trúc framework đạt chuẩn W3C 1.1.4 Mô hình MVC(Model-View-Controller) MVC chữ viết tắt Model-View-Controller, mẫu kiến trúc (architectural pattern) tạo nhằm giải vấn đề phát sinh giải pháp tổ chức mã trình phát triển phần mềm Khi sử dụng cách, mẫu MVC giúp cho người phát triển phần mềm cô lập nguyên tắc nghiệp vụ giao diện người dùng cách rõ ràng 1.1.5 Vai trò thành phần M-V-C Web framework Hình 1.2: Các lớp mô hình MVC a C -Controller Controller lớp điều khiển luồng ứng dụng, tiếp nhận yêu cầu người dùng thông qua HTTP header, sau chuyển tiếp đến lớp phụ trách trực tiếp xử lý yêu cầu Tùy theo liệu đầu vào, Controller thực phép lọc (với dịch vụ lấy từ Model), tính toán lựa chọn (Action Mapping) dựa kiến trúc cấu hình nhằm xác định thành phần lớp thực yêu cầu người dùng Hiểu cách đơn giản, Controller thành phần trung gian View Model Nó nhận liệu nhập vào qua View, sau gọi Model tương ứng lấy kết trả từ Model Tiếp theo, View thích hợp lựa chọn Controller chuyển tiếp liệu vào view để xử lý b M -Model Model lớp cung cấp liệu, dịch vụ liên quan đến liệu vấn đề xử lý logic nghiệp vụ Model có thể: 10 Hình 2.40: Biểu đồ trình tự cho tác vụ thêm tin tức Hình 2.41: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ thêm tin tức Hình 2.42: Biểu đồ trình tự cho tác vụ xóa tin tức 50 Hình 2.43: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ xóa tin tức Hình 2.44: Biểu đồ trình tự cho tác vụ cập nhật tin tức 51 Hình 2.45: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ cập nhật tin tức 2.2.2 Biểu đồ lớp  Loại sản phẩm Hình 2.46: Biểu đồ lớp cho ca sử dụng quản lý Loại _Sản_Phẩm 52  Sản phẩm Hình 2.47: Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Quản lý_Sản Phẩm  Khách hàng Hình 2.48: Biểu đồ cho ca sử dụng người dùng 53  Ý kiến khách hàng  Tin tức Hình 2.49: Biểu đồ lớp cho ca sử dụng QL_Tin tức 54 Đơn hàng Hình 2.50: Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Đơn Hàng  Các lớp quan hệ chúng hệ thống Hình 2.51: Biểu đồ lớp Hệ Thống 55 2.2.3 Biểu đồ hoạt động  Biểu đồ hoạt động cho tác vụ khách hàng Hình 2.52: Biểu đồ hoạt động cho tác vụ Khách Hàng  Biểu đồ hoạt động cho tác vụ Admin 56 Hình 2.53: Biểu đồ hoạt động cho tác vụ Admin CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE CHO CÔNG TY ĐIỆN MÁY THÁI NGUYÊN 3.1 CẤU TRÚC TRANG WEBSITE 3.1.1 Cấu trúc HMVC website Views Đây nơi chứa mã nguồn hiển thị giao diện website Hình 3.1 Thư mục mã nguồn views 57 Model Nhiệm vụ model tương tác với sở liệu Thực truy vấn Hình 3.2 Thư mục model Controller Điều hướng website, xử lý tương tác với người dùng để xử lý liệu hiển thị liệu Hình 3.3 Thư mục Controller 58 3.1.2 Cấu hình sở liệu website Cơ sở liệu Thư mục \app\config\database.php Hình 3.4: cấu hình database 3.2 Một số hình ảnh website Trang bán hàng 59 Hình 3.5: Danh mục sản phẩm Hình 3.6 Chi tiết sản phẩm Hình 3.7 Giỏ hàng 60 Trang người quản trị Hình 3.8: Xem sản phẩm 61 KẾT LUẬN Sau thời gian làm việc với nộ lực thân tạo điều kiện thuận lợi thầy cô khoa Công nghệ thông tin quan tâm giúp đỡ em trình nghiên cứu đề tài này, giáo viên hướng dẫn TS Vũ Vinh Quang, em hoàn thành đồ án tốt nghiệp yêu cầu thời gian quy định Thời gian vừa qua thời gian cho phấn đấu, tự giác học tập, nghiên cứu học hỏi , ôn lại kiến thức cũ Mặc dù cố gắng dụng kiến thức kinh nghiệm để xây dựng chương trình tránh khỏi thiếu sót Em cố gắng củng cố học tập để hoàn thiện 1, Ưu điểm sản phẩm: - Đáp ứng yêu cầu trang web kinh doanh trực tuyến - Giao diện dễ nhìn, đơn giản dễ sử dụng - Chương trình dễ dàng nâng cấp, sửa đổi - Mã nguồn chương trình dễ đọc, dễ hiểu, mã nguồn tách thành nhiều phần riêng biệt ứng dụng vào nhiều trang web khác 2, Hướng phát triển - Xây dựng giao diện hút tính chuyên nghiệp - Bổ sung thêm phần quản trị riêng hình thức toán khác Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Phan Văn Quang 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt: Phạm Hữu Khanh, Xây dựng ứng dụng Web PHP & MySQL, Nhà xuất Phương Đông Nguyễn Văn Vị (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB thống kê Tài liệu tiếng Anh: Learning Laravel Application Development - Hardik Dangar Getting Started with Laravel - Raphaël Saunier Laravel Application Development Cookbook - Terry Matula Easy Laravel 5: A Hands On Book Using a Real-World Project! - W Jason Gilmore 63 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 64 ... KẾ XÂY DỰNG WEBSITE 23 2.1.Khảo sát .23 2.1.1.Giới thiệu siêu thị điện máy Thái Nguyên 23 2.1.2.Khảo sát thực trạng siêu thị điện máy Thái Nguyên 23 2.1.3 Giải pháp xây. .. vấn đề cấp thiết, để siêu thị có hội giới thiệu vào thị trường mặt hàng mà siêu thị kinh doanh cách dễ dàng 2.1.2.Khảo sát thực trạng siêu thị điện máy Thái Nguyên Hiện siêu thị sử dụng phương... thiệu siêu thị điện máy Thái Nguyên Siêu thị điện máy Thái Nuyên thành lập năm 2010 kinh doanh nhiều loại mặt hàng thiết bị điện tử nước lẫn nước Địa : 12 , P Quang Trung, Tp Thái Nguyên Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website cho siêu thị điện máy thái nguyênc , Xây dựng website cho siêu thị điện máy thái nguyênc , Xây dựng website cho siêu thị điện máy thái nguyênc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay